Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Svenska släktkalendern"

See other formats


Ge 

929.182 

Sv26 

1913 

pt.2 

1819563 M.U REYNOLO-^ HiSrORlCAL 
OENEALOGY COLLECTfOW I»C ALLÉN COUNTY PUBLIC LIBRARY 
3 1833 00860 6755 SVENSKA 

SLÄKTKALENDERN — 1913 — 

UTGIFVEN AF 

GUSTAF ELGENSTIERNA ANDRA ÅRGÅNGEN 

MED 16 PORTRÄTT STOCKHOLM 

ALBERT BONNIERS FÖRLAG 434 GIBSOX 1819563 f 3) Olof Darliiifi. f. 1857 -'A. kapten i Svea artilleri- -, 
reg:tes reserv, RSO (S t o c k Ii o 1 ni). G. 1902 \ 
^/ii ni. Constance Tlicrcsia Oottschalk, f. 186'; '^ 

4) Annie Martina, f. 1859 -^4. Q. 1879 ^^lo ni. { 
pastor pritnariiis Fredrik AiiKiist Felir, f. 18-19, 
t 1895 (S t o c k h o 1 ni). 

James Alexander, f. 1832. disi)oiient, t 1902. O. 1857 
m. Martina Maria Julia Barclay, f. 1839, f 1903. 

Barn: 

1) Joltn James (Jimmy), i. 1858 -"/il-, injieniör, R Fr 
H L (J o n s e r e d). G. 1884 ^/i ni. Elisabeth 
(L i z zi c) Wann. i. 1860 ^-/i. 

Söner: 

J o h n Wiirn, f. 1885 -^n, underlöjtnant i For- 
tifikationens reserv, banktjänsteman (Stock- 
h o 1 m). 

James Bertil Wtvrn, f. 1887 Vö, stud. vid Göte- 
borgs högskola. 

Paul Erik Warn. f. 1892 --79, elev vid Chalmers 
tekniska läroanstalt. 

2) Florence Martina Amalia, f. 1865 -'Vii. Gj. 18SS 
Vh ni. godsägaren Paul Mclin Warn, f. 1861 
^7ii, R W O. Äg. o. beb. S e x t o r p i Skåne 
(Osbyhoim). 

3) Martina Isabella, f. 1868 ^-/a. G. 1897 -'7i m. 
vice häradsliöfdingen, direktören i Vasa aktiebank 
Fredrik Walter Rosenlew, f. 1867 '^-ji (H ä 1- 
s i 11 g f o r s). 

4) A n n a Henrietta, f. 1869 'V12. 
öfverstelöjtnanten vid S\ea artil 
R n DO, RRr R ÖO 3 kl.. A rv 
""/7 (S t o c k h o 1 111). 

David, f. 1834, disponent, t 1878. G. 1866 m. Ida 
Charlotta Heckscher, f. 1843, t 1885. 

Barn: 
\) Arthur, f. 1867 ^7u, ingenjör, laiidtinätare i 
Nordamerika (N o m e, A 1 a s k a). G. m. H i I m a 
Fontin. 

Barn: 
Mary, f. 1908. 
Al i c e, f. 1910. 
V.n son, i. l';il. G. 


1895 


''h m. 


lerircg:te, 


RSO, 


ill 


Bolin, 


f. 1862 (il.EKUri' 435 

2) Hildur, f. 1868 -'/ui. G. 1888 '-/lo ni. öfversto- 
lö.jtnantcn i Svea artillerirei^:tes reserv, R S O, 
R R S:t An O 2 kl.. Of t Rum Kr O, rrans O se ar 
Peterson Thcoandcr, f. 1854 '•'/« (S t o c k li o hn). 

3) May Isahcll, 1. 1873 *'/;■.. O. 189') % m. iiraktisc- 
rande läkaren, med. d:r Cccil John Rcid Mac 
lUiddcn, f. 1870 -"/t (H a m p s t c a d, L o n d o n). 

4) Bror D o u g I a s, f. 1874 ^7<i. ryttniästare vid Skån- 
ska drak^onrck^:tet, Ikdk^ Mil K 2 kl. (Ystad). 

5) David Narr y, f. 1876 -7'», f. d. disponent (N o r d- 
a m e r i k a). O. 1901 1903 m. Injrrid fienrika 
Hallberg, f. 1880 ^^. 

Son: 
Joltau David Henry. f. 1002 ^V-'. 

6) (hori^e All) er t, f. 1877 'Vt, agronom ((i ö t e- 
horg). (i. 1903- 191 1 m. limmy Sofia Catania 
M()SsbL'r.'s^ f. 1878 ■'!i\. 

Son : 
Cnorfic Duui^las Williain. f. 1906 -'Vi-j. 

7) Kate Davida, f. 1878 7io. G. 1907 ^Vs ni. rege- 
nientsläkaren o. iiia.iorcii vid engelska armén Edwin 
Thomas (T o in) Birrel. f, 1S74 -7:.' (London). Gleerup 

(Svenska {isrenen). 

SlJikti-n härstniiiinar fiAn Danmark, hvarest den ännu 
fortk-fver. Äldste kände stamfadern godsägaren Jörgen Glee- 
nu». f. Hi.-.;^. t 1727. g. m. Klse Ilansdotter, f. ir.G], t 1731, 
hade bland flera barn suiifii Hans, f. KJ.S.l, t 17.''iO, grosserer 
1 Aalborg, komnierserAd, hvars ende son i första giftet in. 
.Mette \Vibeck(» Mörck, f. ICDl, t 1717, var prosten I Törsleo 
o. I.endum, konsistorialradet .lörgcn Cliristopher Gleerup, f. 
1717, t 17U7, g. ni. Elisabeth Calhrine .lespcrsen. — I andra 
giftet 111. .Tohanne Trnp liade koiiinierscrAdct Hans Gleerup 
tolf barn. Af Jörgen Chrislopher Gleerups fem barn var 
yngste sonen Niels Georg, f. 1700, f 1S17, krlgsrAd, som 1 
tv:\ giften hade sju barn. Ihn.s yngste suii I första giftet 
m. GJcrlnul Catherine llansiii. nedanslftt-nde Christian Wil- 
helm Kyld Gleerup .'Un rrlly Ilade IsJU (ill Sverige. 

IJtteralnr: Sv. .\tlarlal ls'.il: .1. C. L. l.eMgiilck, Genea- 
logier över adelig<' o. b.,i'geii jge 1'amilier, Kpli. IM.".. 

Christian Wilhelm Kyhl, f. ISOO, universitetsbokhandlare 
i Lund, bokförläggare, t 1871. G. m. Anna Catharina 
Stack, f. ISOS, t 1875. 436 GLEERUP 

Barn: 
I. Georg Joseph Theodor, f. 1828, fotograf, t 1874. (j. 
1.S54 m. Werulela Sophia Hallström, f. 1S3(), t 18''7. 
Barn: 

1) William Theodor, f. 1858 *V»i, fotograf (West 
IM a i II, M i ii n., N o r d a m c r i k a). O. 1892 ^-/lo 
111. ./ a n c iiarlaml Hallström. 

Barn: 
Virginia Lovint;, i. 1893. 
\V c s t o n William, t. 1894. 
tyancis Laudon G ar land. i. 1896. 
Grace Alice Helen, f. 1899 -V12. 

2) .S7^7? Edvard (Edde), f. 1860 ^''/n, major i armén, 
kapten i Scidra Skånska infantcrircg:tets reserv, f. 
d. ordonnansofficer hos H. K. H. Kronprins Gustaf, 
G V Sbin, K S O, R N O, R D D O, R Fr fl L. Camb 

4 kl. (Lund). G. 1:g 1888 m. (Augusta Wil- 
helmina Juliana Möller, i hennes 2:a gifte, f. 1853); 
2:o 19U2 Vo 111. Marta Maria Mai^dalena Rosen- 
crantz, f. 1873 75. 

Dotter, i l:a giftet: 
H e r v o r Alexandra, f. 1889. G. 1912 "V? m, 
adjungerande ledamoten af Svea hofrätt, jur! 
kand. F r c dr i k Malm, f. 1879 "/u (Stock- 
h o 1 m). 

3) Er an c is Virginia, f. 1862 -'/i'. (i. 1887 75 m. 
handlanden Edvard Peter Ernst Möller, f. 1849 
'7i! (Al a 1 m ö). 

4) Wendela Catharina (T hr in a), f. lfS73 ^79 (N e w- 
Y o r k). 

2. Jacob Deichmann, f. 1834 "A, bokhandlare o. bok- 
förläggare i Lund, RWO. G. l:o 1868 m. Jenny 
Mana Christina liumbla, f. 1844, t 1874; 2:o 1882 ^7* 
m. Emerentia Lovisa Maria (E m m v) Liedholm. f. 
1857 -73. 

Barn, i l:a giftet: 
1) Christian Viktor Kämpe. f. 1871 ^Va, kyrkoherde 

1 Osterslöfs pastorat af Lunds stift (östers- 
I ö f). G. 1904^79 m. Maria Lovisa Schlyter, 
f. 1883 "A. 

Döttrar: 
Berta Elisabet, f. 1907*75. 
Jenny Maria, f. 1909 ^7i?. i 2:a giftet: 

2) T ase Fredrik, i. KSS3 ^-j-, underlöjtnant i Skånska 
dragonreK:tets reserv, kontorsbiträde (Lund). 

3) Laura Maria (Lalla), f. 1888% (Lund). 

3. Carl Oustaf Magnus, f. 1837, handlande, T 1902. G. 
1886^^7 ni. Edith Hanna Diuna af Ekenstam, f. 
1868 ^7i; onig. 1910 '^/u m. majoren i armén o. kap- 
tenen i Andra lifgrenadiärrejritcts reserv, ordf. i sty- 
relsen för Sydsvenska kreditaktb:s kontor i Linkö- 
ping-, verkst. direktören i Kinda kanals aktb., direk- 
tören i Linköpings sparbank, R S O, R W O, friherre 
Ulf Clavs Wilhelm Sparre, f. 1852 "Vs. Beb. eget 
hus i Linköping. 

Döttrar: 
Eha Dagmar, f. 1887 "-'*7it. Äg. tillsammans med 
modern o. systrarna hus i Malmö (L i n k ö p i n g). 
Astrid Frida Margit, f. 1895 -•'/(i. 
Edith Marianne, f. 1901 "As. 
A.Fredrik Waldemar, f. 18-10 '/o, sjökapten, be- 
siktningsman för Stockholms stad o. för Stockholms 
sjöförsäkringsaktb., R W O, R Belg Leop O, Cmmery 
M i guld. Äg. o. beb. hus i S t o c k h o I rn. (j. 1870 
■'Vio m. Lydia Maria Miltojnvus. f. 1851 "'/s. 

5. Sophic T ho mas in e. f. 1844 -/o. G. 1863*7» m. 
bokförläggaren Gottfried Peter Eberhard I^ettersson 
Beijer, f. 1835, t 1870 (S t o c k h o 1 m). 

6. Nils Arvid, f. 1845, bokförläggare i Stockholm, t 
1884. G. 1874 7i2 m. Adelaide SopJiie (Adéle) Med- 
berg. f. 1855 'Vo (Stockholm). 

Barn: 

\) Adelaide Julie Sophie, f. 1875 -'/lo, anställd i 
lifförsäkringsaktb. Nordstjernan (S t o c k h o 1 m). 

2) Carl Johan, f. 1877 Vs, affärsman (Chicago). 
G. 1903 'Vio in. Anna C eder gren. 

Döttrar: 
Greta Alexandra Julie Elisabeth, f. 1905 %. 
Sigrid Anna Katarina Adele, f. 1909-%. 

3) Sigrid Thomasine Elisabeth, f. 1879 *Vi, sjuk- 
sk(>terska (Bor å s). 

7. Gustaf Lorentz, f. 1847, konsthandlare, t 1883. G. 
1875 m. lohanna Wilhelmina (Mina) Jönsson, f. 
1858 (Lund). 438 (i RÄFST] {ÖM 

Barn: 

1) Olof Hilding Christ i a n. f. 1877 -"^/t, stadskassör 
i Hälsingborg. (i. 1905 -^/i rn. Linnea 
Jenny Cecilia tricssun, f. 1S79 ^7;!- 

Scm: 
Carl O ö s t a Kylil. f. 1907 ^-/i'. 

2) Ebba lUis^tbcth Wilhelmina, t. 1879 ^ ''/<), kontors 
biträde (S t o c k li o 1 in). 

8. Rolf Harald, f. 1848, koiitorsclief, t 1905. O. 1874 ni. 
I n g e b o r g Heland . \. 1855 ""^/n (M a 1 ni ö). 

Döttrar: 
Annie Jenny Helena, f. I.s7() V^. (i. 19(15 ^,'n ni. 

disponenten för Varbcrgs i-Ilefabrik // a n s Bruno 

Andersson, i. 1876 ^Vio (V a r 1) e r g). 
Karin Thekla Natlialic, f. 187,s '/:-. (i. 1902 ''/r, iii. 

ingenjören vid Kockums niek. verkstad Axel 

Leonard Andersson, f. 1868 "7o (M a 1 ni o). 
W ålborg Milda Oustafva, f. 1882^/8. U. 1905 

'Vio ni. kanireraren i Skandinaviska kreditaktb. 

Rudolf Lritiof S:t Clair Renar d, f. 1874^^2 

(K r i s t i a n s t a d). Grafström. 

Äldste kiiiidc stanifiulcrii Abniluiiii var lioiid»- i (Jriifte l)y 
i Slödo socken (Medelpad). Efter deiiiui l)y iiiUogri sluktnaiaiiet 
af hans sonson, rådniannen i Hudiksvall Anders Grafslröin, 
f.- 1702, t 1704, hvars son Abniliani. f. 17r)0, t 18:55, r-idnian 
och j?rosshnndlare i Sundsvall, gift med .Maria Magdalena 
Ix.ohner, blef fader till nedanståesde Anders Abraham. 

IJtteralur: Sv. SlilktkahTider 1SS7. 

Anders Abraham, f. 1790, teol. o. fil. d:r, prost o. kyrko- 
herde i Umeå, En af de 18 i Svenska akademien, 
t 1870. (i. l:o 1822 ni. Henrica Elisabeth Eranzén, 
f. 1803, t 1833; 2:o 1838 m. Helena Sofia Franzén, 
f. 1813, t 1891. 

Barn, i l:a giftet: 

1. Thor Erithiof. f. 1827, teol. o. fil. d:r. ordensbiskop, 
öfverhofi)redikaiit, kyrkoherde i S:t Clara i Stock- 
lioliii. t 1883. (i. 1861 ^7: m. Heloise Desdeniona 
Hazeliiis. f. 183ö "'/o (1) j u r s !i o 1 m). GRAFSTKÖM 439 

Harii: 

1) Fanny LoHisa, f. 1S().3 -/m. (i. Inn'^ '-/lo m. 
öfverdirektörcri o. clicfcii fcir faii};v;irdsstyicls<jii, 
K N O 2 kl., jiir. iitr. kand. V / k t o r limaniwl Alm- 
iliiist. i. 1860 -V'J (O j 11 r s h o I m). 

2) Hans Fritliiof Andreas, f. 1865, t. f. landssckretc- 
rare, t 1^03. Q. 1895 ^"/s ni. Agda Maria Olsén, 
i. 1872 Vi'.' (A r v i k a). 

Döttrar: 
Agda Henny hdcnu, f. 1896 ''"/r,. 
Olga Fanny Ileloisc. f. 1897 -'Vn. 
Lilly Clura Rut. f. 1899 y/». 
Fva Selma Maria. i. \W2 ''/s. 

3) t rik Frans Michacl. f. 1872 "'7'», kai^ten o. koni- 
paniclief vid .lönkcipings reg:te, koniinuiialfiillinäk- 
tig i Djiirslioliii. Äs. villa därst. (D a n d e r y d). 
(i. 1898 ^Vy ni. Fva Augnsta von Arbin, t. 1872 

S()nL'r: 
Hans Fritliiof Eriksson, f. 1899 ''V?. 
Bengt Axel Friksson. f. 19(jo i%. 
Tor Gunnar Friksson, f. 1905 '^/n. 

2. Frans Hugo, f. 183U, kapten, förste landtmätare, t 
1895. G. 1856 m. Ulrika Tlieresia Helleday. f. 1832, 
t 1906. 

Barn : 

1) Johan F r it hi of. f. 1857 ^^/g, apotekare i Luleå, 
fransk konsiilaragent därst., ordf. i styrelsen för 
Luleä renliailningsaktb., ledamot af direktionen för 
aktb. Norrlandsbänken. Äg. hus i nämnda stad. 
(j. 1889 "/u ni. C arla Rydberg, f. 1806 -'/n. 

Dotter: 
Fanny Tlieresia. f. 1890 -'Vg. 

2) Fuphrosyne Selma Helena, f. 1861 '-/i. O. 1887 
^"/3 m. direktören John Lutli. f. 1857, t 1909 
(D j u r s-h o 1 111). 

3) Hjalmar Emil, f. 1866 "V?, major vid Väster- 
bottens rcg:te, R S O, R W O (Umeå), (j. 1904 
'"/ii.' ni. Elsa Maria von Nolting. f. 1885 "/?. 

Barn: 
Elsa Marianne Henriette, f. 1905 '"/u. 
Anders Fritliiof Wilhelm, f. 1909 Vn. 
i 2:a giftet: 

3. Bernhard Abraham, f. 18-13 '"/t, fil. kand. 
(S t o c k h o 1 ni). 440 GKANDINSON 

4. Ro sina Charlotta, f. 1844 ^V». O. 1S70 "/» m. rek- 
torn Johan Johansson, f. 1829, t 1^01 (Stock- 
h o 1 in). 

5. Henny Michacla, f. 1849 ^li. O. 1875 ^"A» ni. ingen- 
jören Alfons Jcronie von Maartnian, f. 1836, f 1890 
(S t o c k h o 1 rn). 

6. Krnst Wilhelm, f. 1850, vice konsiil, t 1902. Q. 1900 
ni. f r c i a Breilcnberi^. f. 1868 ^-/a (Stockholm). 

Dotter: 
Karin Mathilda. f. 1901 -'h-j. 

7. Asnes Mathilda. f. 1855 'Vu>. O. 1880 ^^/^ m. kam- 
marherren, vice liiiradshöfdingen, O II S Qbmt, 11:s 
Jnit, R N O, R W O, K D D O 2 gr., R Pr K O 2 kl.. 
RRS:tAiiO 2 kl., Carl Eduard von Horn, i hans 
2:a gifte, f. 1845 '"A (S t o c k s n n d). Grandinson. 

Äldste kftnde stamfiuliru var Juhaii Eriksson Graudlu på 
Grans giistKlfvarogArd i Yttcrgrans .socken I ITppland, riks- 
dagsman i bondeståiidi-t och en af facldrarne ."it kronprinsen 
Gnataf Adolf vid 1778 Ars riksdag. Hans son Johan Erik. 
hofkvarterniilstare och slottsfogde på Uppsala slott, antog 
namnet Graudinsnn iicli var tader till nedanstående Johan 
Alexander. 

Litteratur: Sv. Släklkaleml.r 1 >n.'.. 

Johan Alexander, i. 1781, assessor, t 1864. Q. 1810 
m. Carolina Oustafva Croon, f. 1790, t 1871, 
Söner: 
1. Pdvard Alexander, f. 1816, byggmästaie, t 1873. Q. 
m. Thecla Oustafva Adolphina Maria Dahlström, 
f. 1822, t 1882. 

Barn: 
\) A n n e Marie Carolina, f. 1845% (Stock- 
holm). 

2) Alma Georf^ina Amalia, f. 1849 -"/i-'. G. 1874 
"/u m. ingenjören Sven Fredrik Mellin, f. 1834, 
t 1907 (S t o c k h o 1 m). 

3) Karl- G n st af Alexander, f. 1858^%. fil. d:r. 
rektor vid Nyköpings högre allm. läroverk, lektor 
vid Örebro högre allm. läroverk, stadsfullmäktig i 
N y k_ö p i n g. R N O, R W O, L S Sk H. (j. 
1885 *Vi(t m.- T e k I a Beata Kristina Malmgren. 
f. 1847 7u. GREFRERG 441 

Döttrar: 
Märta Alexandra, f. 1887 ^^h (Stockholm) 
Ellen Beatrice, f. 1887 ^Vr. 
2. Carl Alfred, f. 1826, byriklief i järnvägsbyggnads- 
styrelsen, t IS99 ^7io. G. 18fi2 'Vii ni. Anna Maria 
Magdalena (Malla) Lindblad, f. 1835 V? (S t « c k- 
li o 1 rn). 

Barn: 

1) Hmil. f. 1863 ^Vu. förste regissör vid Nya intima 
teatern, litteratur- o. teaterkritiker (Stock- 
h o I m). 

2) Alf riiaro. f. 1S()5 -"Am kassör i bankakth. Norra 
Sverige (S t o c k li o I ni), ^i. 1898 "/i m. Maria 
Charlotta Stenberg, f. 1864 '*'/:). 

Döttrar: 
D a ii ni a r Magdalena, f. 1901 -7i». 
G n n 11 e I Margareta, f. 1003 ^"/i. 

3) Waldemar, f. 1867 i*^/:... kapten vid Väg- o. 
vattenbyggnadskåren, baningeniör vid Stockliolm - 
Västerås-Bergslagens järnväg, R \V O (Väste r- 
ås). O. 1899 "/i m. Anne Mamrethe Pharn 
(Ma^ga) Gagse. f. 1874 V;». 

Barn: 
Agnes Margareta, f. 1900 Va. 
Rror Alexander, f. 1902*^3. 
Ingrid Magdalena, f. 1906^3. 
Carl Alfred, f. 1909 "/;,. 

4) Magdalena, f. 1868 "Vr.. Q. 18% "/„ ni. ekono- 
miinspektören o. kamreraren vid K. Teatern, R W 
O. I: ni i I Josef Petterson, f. 1861 (Stockholm). Grefberg. 

Släktens Uldsto kände stanifador är Laurentius Grefberg. 
f. ir.OS", t 1740, Inspektor vid Rönö kungs}?ård 17:?7, seder- 
mera iigare af Svarttorp 1 Rönö soekeii onikr. år 1711. g. ni. 
Margareta Höljer. Deras son Carl Fredrik, f. 17;;8, t 1811 
brnksl.okliftllare vid Gusnms bruk. sedermera ägare 'af Aske- 
siu.i 1 Skällsviks suclceu (Östergötland), blef i sitt gifte med 
Anna Maja Nordström fader till 

Lars Petter, f. 1769. bokhållare vid (iiisums bruk, t 1810. 
O. m. Christina Catharina Ringborg, f. 1777, f 1847. 442 GUEFBKKG 

Suiicr: 

1. Carl Erik, f. IbOl, inaKistratssokrLtcrarc i Söderkö- 
\mi^, t 1^45. (i. 111. Carolina Jclianiia IJertoii, f. 
1,S(I9, t 1^75. 

Barn: 

1) Carl Hjälm ar, 1. lcS3,^ -V«. bokbindare (H ö r- 
b y). (j. 1^03 'Viu ni. Anna Maria C a r o I i n a Klw- 
hon^. f. 1830 '-'In. 

Barn: 
H edda Carolina, f. 1865 -"/i. 
Anna Elisabeth, i. 1S6() "/b (11 v e t 1 a ii d a). 
Carl T nr c lirlk, i. I.s73 "/l-, korkniiakarc (H ö r- 
b y). 

2) Tekla Carolina, f. hs35 ^"/r,. (i. 1859 V^ m. bank- 
kassören David (iiistaf Svenson, f. lS3U-/ii (11 v e t- 
1 a n d a). l'raii dem liarstaiiiniar un yn^rc sliikt 
(ircfberk^ Kcnoni deras son. kanireraren i Lidköping 
(jiistaf Walfrid Svenson, livars Inirii antagit f:ir- 
niuderns släktnamn. 

2. Lars (justat, f. 1807, radman o. nia^astratssekreterare i 
Söderköping, t 1846. (i. 1839 ni. Fauliiie Aurora Ma- 
tilda Cöhkr, t. 1813, t 188>>'. 

Sciiier : 

1) (j u s t a I rredrik Alfred, \. 1M2 ^''/n, radman i 
S ö d e r k ö 1) i n ji, direktör i Osterj^iitlands eiisk. 
banks afdelniiiKskuntor därst. samt i Söderköpings 
med kringliR.iiaiide härads sparbank, (j. 1878 V;i ni. 
J ennv Amalia Linden, f. 1835 ''/ii. 

Barn:_^ 

Gustaf Ernst, f. 1879 '"ho, jiir. kand., e. o. as- 
sessor i Svea liufrätt (S t o c k li o 1 m). 

Pauli ne Jenny, i. 1881 ^''/ji'. (i. 1907 '/i-' m. 
jrrossliandlaren i HalsingborR Johan Wil- 
helm Alexander Westrup, f. 1879 '/r.. 

Elsa Itiiiehorii Wilhelmina, i. 188-4 Vi, gymnastik- 
direktör (S t o c k 11 o 1 111). 

Å k e Wilhelm Herbert, f. 1888 "Vi!, underlöjtnant 
i K. Flottan (K a r I s k r o n a). 

Lisa Eanny Matilda, L 1890-'/», teckningsiärar- 
inna (L a ii d s k r o n a). 

2) Ernst Wilhelm, f. 1845 "'/i, justitieråd, K m st k 

N O. Äg. villan Sjökliiitcii vid Ark()siind (S t o c k- 
h o I m). (j. 1890 \'u m. A ti n e s Mathilda Sehniidt, 
i. 18f)7 •"/.-.. GUEVESMUllL 443 

Grevesmiihl 

(äldre grenen). 

Donna sliikL uiisrs liiirstjiiunia Irnu Mccklciibiirg, livar»-st 
»■a likiulmiid ort är licl:i^'fu och Ijvarist släktiiainnct skall 
talrikt förekomma. I>rii iiill.N t (atU- lill Sverige oiiikr. llJNO 
och 1700 med två sannolikt niira bcfryiuiade medlenimar. 
Deu först inflyttade grenen, sdui sedermera skref sig (Ireves- 
mölilou och till livilken hörde den 1770 adlade ättt'n med 
delta luimn utdug 1830. l>en senare griii.Mi inkcm med 
Inindtdsmannen i Slockliclm Herman ( ; revtsiniiiil, f. Kul, t 
17J;!, som i sill 17(il in;;angna giltc imd .\nna Klisab.dh 
Feindt, 1. l*\s:>. y 17 1.';, I>lan(l flera barn haile sönerna Carl 
Itenrik ocli Johan, Iran livilka aUa nn Irfvande nu'dlemmur 
härstamma. Carl Henrik, f. 1712, t 17.s-', möbelhandlare 
i Stockholm, biel i Mil andra ^ifle (lir/,) med Christina 
Helena Full, 1. 17b'., y 177:;, fader till (b^n kände; donatorn, 
stiftaren af "t i irv.-miihlska >kolan" i Stockholm (.'arl Adolf 
(irevesmiild, f. J7U, y ls-7, .<io>sliand!are i niimnda stad, 
godsiigare, som i sitt andra giflo |17>-;i m. Catharina Dare- 
lius, f. 17(M, t 1SÖ2, bland fler., barn hade nedanst:^.•nd.• 
son August Wilhelm. At ofvannämnda Johan (.Jn v<'smiihls 
sliiktgren lefva iinnu bara och barnbarn af hans sonson gärds 
ägaren i Södertälje Bcrnhaid I.ndvig Grevsniiilil, f. 18<n, 
t 1800, men om dem har hittills ingen luuierriit lelse kunnat 
erlnMlas. 

Litteratur: Sv. .vllarlal ISDS. 

August Wilhelm, f. 1789, assessor, Kodsaj^are, t 1Ö03. 
G. 1821 111. At^ies Sofia KliiiKs|)or, t. 1789, t 1871. 
Barn: ' 

1. Axel Ludvijf, f. 1823, löjiiiaiii, jiodsäKarc, t IS'MJ. 
(1. 1854 m. Cliiistiiia Ayiics Cliarlotta 1'l.iceiisticriia, 
f. 1829, t 19(Ki. 

Dotter: 
Agnes (Lily), f. 180U ^Vu. G. 1891 '"/n iii. staticjiis- 
inspektoreii vid statens järiiva};ar I' r c il r i k 
Oman. f. 1859 ^7/ (M e r r i j u ii k a). 

2. Hilda Augusta Sophia, f. 1824 'V-'. U. 1845 -''/o m. 
Kn af Rikets Herrar, justitiestatsmiiiistern, excellen- 
sen Claes fJraini (iiinther. t. 1799. t 1801. Beh. e^et 
hus i S t o c k II o 1 111. 

3. Carl WillicUn Tlicudor. f. 1.S27 "/c-', f. d. kapten 
vid Söderinanltinds rc.t;:te. j^odsaKare, R S (J. Äk- o. 
beh. S t i ä r II il o f i Södermanland. (i. m. .Maria 
Christina Björkman, i. 18,^(1, f 18>s7. 4 GKEVESMUHL 

Duttiar: 

Hulda O et avi a, f. 1S58 ''^b (S t j ä r ii Ii o f). 

Hilda, f. 1867 ^"/ii. O. 1892 'Vi m. KodsäRaren, 
ordf. i Kernbo sockens koinmuiialstärnma, i Marie- 
freds sjukhus direktion, i Selebo härads Alhriän- 
nings styrelse, i styrelsen för Oripshohn— Marie- 
freds ångfartygsaktb. och i Söderinaiihinds läns 
hushållningssällskaps utsädespreniieringsnäniiid. R 
WO, L L A, Brik Wilhelm Kiimlin, f. 1859 ^'73. 
Äg. Stora Sundby (Kernbo s:n) o. Maiielund, båda 
i Södermanland (Stora Sundby, L ä g g e s t a). 

Agnes Catharina Charlotta, f. 1829 *7io. G. 1860 
^Vö Hl- kaniniarherren, kai)tenen, friherre Carl Ed- 
vard Wrede af Kliinä, f. 1821, f 1904 (Kampen, 
V ä X i ö). 

Oscar August, f. 1833, godsägare, t 1906. G. 1868 
m. Clara Dorothea Sjöström, f. 1845, f 1904. 

Harii: 

1) Clara Agnes Maria, f. 1869 Vö. Q. 1899 ^'h m. 
godsägaren Gustaf Albrekt Lind, f. 1858^76. 
Äg. o. beb. Ii i s t a i Södermanland (Marie- 
fred). 

2) Oscar Wilhelm, f. 1870^77, kapten o. kom- 
panichef vid Södermanlands reg:te. Äg. tillsam- 
mans med brodern Axel Herrestads säteri i Söder- 
manland (H ä c k e 1 s t a, R ö 1 - S m e d s t a). Ci. 
1911 "/lo m. Elsa Sofia Norsclius. f. 1882 'Vt. 

3) Hilda Julia Sofia, f. 1872 ^7-'. G. 1890 ^7« m. 
godsägaren Vrcdrik Huiiström, f. 1863 ^7h. Äg. 
Vaxäng i Södermanland (S t o c k h o 1 m). 

4) August Axel, f. 1874 ""'/lo, godsägare. Äg. tillsam- 
mans med brodern Wilhelm o. beb. fierrestads 
säteri i Södermanland (H e r r e s t a d, Marie- 
fred). 

5) Ebba Malvina, f. 1876 *7i (H c r r e s t a d. 
(M a r i e f r e d). 

6) Carl Adolf, f. 1877^77, ingenjör. Arr. Hellby 
säteri i Västmanland (Hellby. H e d c n s b e r g). 
G. 1910 'Vo m. Anna Sofiv Kock från Norge, f. 
1887 7io. 

Dotter: 
Ebba Anna Hcnrictte, f. 1911 "7i. r.RlI.L 445 

7) Oscar Magnus, f. ISbiO 'Vö, agronom. Äg. o. 
beb. K u in 1 a i Södermanland (Mariefred). 
O. 191U ^7o m. Sigrid Hildegard Charlotta Sand- 
sten, f. 1884 -'*/io. 

Dotter: 
Dagmar Hilda Sigrid, f. 1911 Vs. 
S) Carin Dorotea, f. 1884^*^/2. O. 1910 ^'Vio m. 
löjtnanten vid Vendes artillerireg:te, besiktnings- 
officeren vid Äkers krutbruk, friherre Carl 
Gustaf von Otter, f. 1881 '/i (A k e r s s t y c k e- 
b r u k). Grill. 

Urgammal Italionsk adlig iitl under iiaiuiift dc-l Grillo, 
känd sedan år 80G ocb mest bosatt i Genua, hvarest den var 
en af de 28 adliga ätter, som dogeu Andrea Dorla år l.")2S 
afsöudrade från den öfriga gamla adeln och förklarade dess 
medlemmar värdiga att bekläda statens högsta ämbeten samt 
att väljas till doger, d. v. s. att vara ordförande i den 
(ieuuesiska republikens aristokratiska regering. En gren ut- 
flyttade i slutet af 1400-talet till Tyskland. Baltzar Grill, 
som bodde i Augsburg, var fader till Andreas Grill, 
borgare diir, hvilUen ir.71 af kejsar.-n erliöll tyskt adel- 
skap. Hans son lialtzar hade fyra söner, af hvilka en 
kvarbodde i Augsburg, men tre flyttade till Holland; af dem 
begaf sig vid medlet af IGOO-talet Antoni Grill d. u., t 1G75, 
till Sverige, där han blef Itiks guardien och stamfader för 
den svenska grenen. Hans sonson Abraham Grill, d. ä., f. 
1074, t 1725, var handlande i Stookholm och 1 sitt iir 1704 
ingftngna första gifte med Helena Wittmack, f, 1U84, t 1710, 
fader till Antoni d. y., stamfader för Garphyttegrenen (se 
nedan), Claes, stamfader för Söderforsgrenen (numera utdöd) 
och Abraham d. y., f. 1707, t 17G3, som i sitt 1735 IngAngnu 
gifte med Anna Maria Petersen, f. 17i:'., t 1751, hade sonen 
Johan Abraham d. y. (se nedan), stamfader för GodegArds- 
grenen. En gren af den svenska släkten lefver i Portugal. 

Ätten för i sitt vapen eu trana, stående på. ett ben, med 
on sten i den upplyftade foten oeh en gräshoppa I näbben. 
Flera medlemmar af ätten hafva gjort sig förtjänta af tack- 
samt erkännande för välgörenhet, milda stiftelser, uppmunt 
ran af konst och vetenskaper samt försträckningar till kronan. 

Litteratur: 'lersmedeu, Kalender öfver 1 Sverige lef vande 
ointroducerad adel; Anrep, Sv. Sliiktboken I.; Sv. Släktkab-n- 
d.-r 18.SG; Sv. .Ättartal 18;>G. 446 GUir.T. 

Garphyttegrenen : 

Antoni, f. 1705, jirossliaiKlIarc, t. O. m. Alida .lacoba 
Hilchen, t. 

Son: 

Antoni, f. 1743, bruksägare, t 1805. O. 1770 ni. Jo- 
hanna Cornelia Cloppcnhur^, f. 1739, t 1819. 

Söner: 

1. Anton Johan, f. 1771, vice häradsliöidinj;:, t 1831. O. 

1805 m. Ulrika Iileonora Torner, f. 17cS6, t 1837. 

Son: 
Claes Anton Oscar, f. 1813, med. d:r, i)r()vinsialläkare, 
t 1879. O. 1850 Y", ni. G ii s t af v a lirica ödmann, 
f. 1827 "7.1 (U p psa I a). 

Barn: 

(1) Claes Eric. f. 1851 ^^l-j, öfvcrste i armén, öfver- 
stelöjtnant i Fortifikationens reserv, f. d. kom- 
mendant pä Älfsh(tr^'s fästninj::, chef för Djur- 
jiärdskomniissionen, komnuinalordf. i Västra 
Ryds socken i Uppland, R S O. R N O, R W O, 
Turk Medj O 3 kl., R R S:t An O 3 kl.. R Fr H 
L, 0.y:s Olymp M, L Kr V A, L V V S. Äk. o. 
heb. Ö r n ä s frälsesäteri i Ui)|)land (K u n k s- 
ängen). O. 1883 Vn m. Maria Lovisa 
Emilia Reiitcrskiiild, f. 1861) '-/... 

Barn: 

Anna Maria, f. 1884-%. O. l'J07 "V:t m. 
grosshandlaren Arthur George Scatoii, \. 
1881 '7? (O ö teborg). 

Carl Leonard C I a c s Claesson, f. 18S6 '/d, 
löjtnant o. rcKementscidjiitant vid Liirejc-tets 
husarer (S k ö f d e). Ci. 1911 ^Vio m. Gladys 
Nora Fleming frän Fngland, f. 1891 ''Vt. 

Eric Gustaf Claesson, f. 1891 ^7iu, under- 
löjtnant vid Svea lifgardc (S t o c k h o 1 m). 

(2) Anna. f. 1852 7i 2. Q. 1875-77 111. lektorn 
Samuel Johan Ljungdahl, f. 1840, t 1903 (U |) i)- 
s a I a). 

(3) Oustaf Andreas, f. 1860, med. lic, e. provinsial- 
läkare, t I^^IO. G. 1900 75 m. Gerda Sofia 
Lundgren, f. 1871 -V:t (F d a. C h a r I o t t e n- 
b e r g). OiniJ. 447 

Dotter: 
Barbro Sofia Giistafva. f. 1903 Vo. 
2. Per Isak, f. 1773, hruksaRarc, t 1842. O. 1803 m. 
Catharina Charlotta nedbcrk\ f. 1784, t lS>=il. 

Son: 
Anton Gustaf, f. 1808, brnkspatron, t 1894. G. 1859 
-^9 in. Ulrika Regina ((JU a) Grill, f. 1822 ^7u. 
Äg. liiis i Örebro. (Se nedan.) 

Höttrar: 
Charlotte Fredrika Regina, i. 1860 'V». G. 1886 
'Vii ni. förste stationsskrifvaren vid statens 
järnvägar samt f()restandaren för iluodsexpedi- 
tionen i Uppsal a, Per Fredrik F ni i I Anekar- 
svärd, f. 1856 -«/7. 
Martha Angusta Carolina, f. 1866 "A». G. 189,5 
^Vi !H. bruksägaren Sven Wilhelm Theodor Grill, 
f. 1864, t 1912. (Se nedan.) 

Godegårdsgrenen : 

Johan Abraham, f. 1736, direktör i Svenska ostindiska 
kompaniet, bruksägare, t 1792. G. 1772 m. Ulrika 
Lovisa Ltining, f. 1744, t 1824. 
Söner: 
1. Christian Ulrik, f. 1777, bruksägare, t 1831. G. 1811 
m. friherrinnan Hebbla Regina Cronhjelm, f. 1794, 
t 1874. 

Son: 
Howard Carlos Tycho, f. 1817, underlöjtnant, t 1902. 
G. 1852 m. Mariana Carolina Grill, f. 1833, t 1910. 

Barn: 
Sigrid Ulrika Wilhelmina, f. 1857 7? (Stock- 

h o 1 m). 
Thor a Henrietta Gast af va, i. 1859 Vi. G. 1890 
m. Knut Lindqvist, f. 1863, t 1907 (Stock- 
h o I m). 
John Howard Ulrik, f. 1860 -"/n, egendomsägare 
(A u s t i n, Texas, Nordamerika). G. 
1883 m. Margareta Eriksson. 
Gnstaf Wilhelm Cobden. f. 1863 --/u-, gymnastik- 
lärare. Bosatt i Nordamerika. 
Franklin Anton Fnar, f. 1865 V?, gymnastik- 
lärare. Bosatt i Nordamerika. 
W e n d el a Magdalena, f. 1869 '/i (Stock- 
ho I m). 448 G II I IX 

P enn Claes Giordano. i. 1878 *%, ingenjör (B u e- 
n o s A i r e s, Argentina). 
2. Fredrik Wilhelm, f. 1784, protokollssekreterare, bruks- 
ägare, t 1861, G. 1813 m. Regina Christina Norden- 
felt, f. 1797, t 1873. 

Barn: 

1) Claes Lorentz, f. 1817, öfverstelöjtnant, t 1907. 
Q. 1S54 in. lienrictte Charlotta Catharina Lidman, 
f. 1825, t 19Ub. 

Barn: 

(1) Sven Wilhelm Thcudur. f. IN64, bruksägare, t 

1912 Vii. (j. 1895 ^7* m. M ä r t h (i Aiiiiusta 
Carolina Grill, f. 1866 "/«• Äg. tillsammans med 
barnen (Jodegårds säteri o. bruksegendom i 
Östergötland ((iodegard). (Se ofvaii.) 

Barn: 
Claes Anthony Benjamin, f. 1896 ^a. 
Sam Fredrik Tlieodor, f. 1897 -"/u. 
Sven B alt z ar Ahraliam, f. l'^()() 'V». 
Martha Ulrika Henrietta Anna- Johanna, \. 
1903 7'J. 

(2) Ebba Fredrika Regina, \. 1854 ^7i2. G. 1878 
"/i! m. löjtnanten, friherre Adolf Israel Gustaf 
Lagerfelt, f. 1836, t 1907. Äg. Börslycke samt 
Gismestad i Östergötland (G i s m e s t a d, 
B a n k e b e r g). 

(3) Selma Wilhelmina Charlotta (I n a), f. 1858 'Va, 
G. 1880 Va ni. vice häradshöfdirigen, auditören 
i Lifreg:tets husarers reserv, ombudsmannen 
i Örebro läns hypoteksföreiiing, direktören i 
Örebro enskilda bank, R N O, R W O, G .M, 
Erik Benjamin T er smed en. f. 1841 'V?. Äg. 
Hellby i Västmanland (Örebro). 

(4) n enr iet t e, f. 1860 ^7o. Ci. 1889 Vu' ni. 
öfversten i II. arméfördelningens reserv, f, d. 
öfverstelöjtnanten vid Andra lifgrenadierreg:- 
tet, bufälhafvaren för Västerviks rullföringsom- 
råde, R S ö, Off Belg Leop O. R Fr H L, Fr K 
M, friherre Carl Magnus Victor Rehbinder. 
f. 1844 ^'U. Äg. Hälla, By o. Krassbäek, ulla 
i Östergötland (Västervik). 

2) Ulrika Regina (Ulla), f. 1822 '7». G. 1859 "/» m. 
brukspatronen Anton Gustaf Grill, f. 1808, t 1894 
(Se ofvan.) GRILL 449 

3) Andreas Gustaf, f. 1827, direktör, bruksägare, t 
1889. G. l:o 1851 ni. Charlotta Elisabeth Carolina 
Didron, f. 1827, t 1861; 2:o 1863 m. Wendela 
Gustava Emerentia Ihre, f. 1837, t 1869; 3:o 1871 
^^7 m. Eva Uenrika Laurentia Loriclis, f. 1844 
V7 (Örebro). 

Barn, i I:a giftet: 

(1) Anna Charlotta Christina, f. 1852 2o/„. Q. 
1875 ^7« ni. ingenjören Johan Lennart Sebe- 
nius, f. 1839, t 1899. Äg. tillsammans med 
barnen, o. beb. hus i Stockholm. 

(2) Ottilia Carolina (Otti 1), f. 1854 *Vii. G. 1878 
^h m. bandirektören vid Norska statens järn- 
vägar Johan Fasting från Norge, i hans 2:a 
gifte (K r i s t i a n i a). 

(3) Andreas Balthazar, f. 1857 Vio, verkst. di- 
rektör för aktb. Gerh. Arehns mekaniska verk- 
stad, vice ordf. i Djursholms köpings kommu- 
nalnämnd o. ledamot af dess elektricitetssty- 
relse, ledamot af styrelserna för Borgerska- 
pets änkehus i Stockholm o. Upplands stads- 
hypoteksförening. Beb. egen villa i Djurs- 
holm. G. 1891-72 m. V i ölet Perren 
Maycock från England, f. 1868 ^Vr. 

Barn : 
Dagmar Violet, f. 1892 ^Va. 
T hor st en Fredrik Vilhelm, f. 1894^%. 
Jane I n .c r i d Charlotta, f. 1900 ^^i. 
F strid Gertrud, f. 1902*^/10. 
Gunhild A n n a J o h a n n a, f. 1905 ^%. 

{A) Johan Gustaf Fredrik, f. 1861 ^-Vs, gross- 
handlare (L ondo n). (]. 1903 ^/u m. D a i s i c 
Fenn från England, f. 1886 ^"/o. 
i 2:a giftet: 

(5) Andreas Elof Bernhard, f. 1864 Ve. rytt- 
miistare i Lifreg:tcts husarers reserv, domän- 
intendent i arméförvaltningen, R S O. Äg. Ab- 
botnäs säteri i Södermanland (Villa T e g- 
n a b o, D j u r s h o 1 m). G. 1893 -'/o m. Ruth 
Ida Henrietta Söder hielm, f. 1874 ^"A. 

Barn: 
Claes Pliilip Andreas (Änder s), f. 1896 ^V*. 
Elof Fredrik Wilhelm, f. 1898^/?. 
Brita Elisabeth Henrietta, f. 1900^710. 29, i 3:e giftet: 

(6) Andreas Fredrik Abraham, f. 1872 Vg, ama- 
nuens i statskontoret (S t o c k h o 1 ni). 

(7) John Anthony, f. 1873 ^/u, disponent vid 
Svenska sockerfabriksaktb:s fabrik i J o r d- 
b e r if a. G. 19U-4 *7(i m. Signe Maria Ama- 
lia Riehter, f. 1873 "'■^/lo. 

Son: 
Rolf Gustaf Robert, f. 1906 %. 

(8) Eva, i. 1874 **/ii. (j. 1912 ^-'/i ni. banktjänste- 
inannen O s /; a r Samuel Sandin, f. 1880 ^''/i^ 
(Ö r e bro). 

• (9) Anna Johanna, f. 1876 "V^. Cj. 1899 ^'/b 
111. direktören vid Hamars mekaniska verkstad 
Johan Henrik Krefting från Norjje, f. 1869 
"/l> (H a m a r, N o r g e). 

(10) Carlos, f. 1877 -"/it, kontorsförinan (Bos- 
ton), (j. 1910 in. Sigrid Lindberg. 

Son: 
Andreas Oiisiaf, i. \^)\2. 

(11) Wilhelm, f. 1879 ''A, installationsinjieiijör 
vid Göteborgs stads elektricitetsverk (G ö t e- 
borg). G. 1903 ^/lo m. Bilen Viktoria Bon- 
nevier. f. 1875 '"/':!. 

Döttrar: 
Ellen Ulrika (Gullan), f. 1904 '7i2. 
Eva Maria (Maja), f. 1906 -^s. 
Margareta (Gret a), f. 1909 '/i. 
Elisa b e t h, f. 1912 '7a. 

(12) Laurentz Georg (L o r e n t z o), f. 1883^7? 
(Bosto n). 

(13) hl ils Ulrik, f. 1885 "Vo, jur. kand., e. o. hof- 
rättsnotarie (Göteborg). 1 Grönwall 

(Ystadssläkten). 

Slilktcn härstaininar fr.^ii l'vv Trueds.soii Siiicil i IOiikcIIioIiu, 
t 1708, hvars son Truod 1'orssou, f. IC.OO, t 17.".1. bhr fiill- 
bt'ri'daro i Engelholm. lians änka Ingxr Kockiiin, f. 1717, t 
17'J1, gifte om sig 1752 med fälllHTcdarfii I, ars firtunvuU i 
FJMgelhoim, f. 1725, t 1779. Trocd IVtssuhs som I'.-Ici- Troi'ds- 
son, t 171»0, autug nainiiot Griinwall cflcr sin sljnrfadcr och 
fmsaltc sig i Ystad s:'isoin fiillliLTi-dart' ocii siiiiisknuikari'; g. ni. 
Anna KlisalK-tli Aliorg. lu-idc han ncdansli^ic-ndc s.ni Tr.jed Tettfr. GR()N\VAT,L 401 

Från fönitniiiniHl.' l-:irs (JrJiiiWiill. sum var smi af liill- 
bcrtdarcii i Ystad Clnistiaii Nu-lssnu (Iriinw all, f. 1C>S|. j 
1700, och lians liiistni Agala T.ars(l.>t ler, i I?:.»;, hiirslaininar 
vn Jiuiiu i Engclhohii lof vande sliiktj^rfii, hvilkni ynnralion 
efter ptMUM-ation varit siimskinakare ■>rh uarfvare. 

Troed Petter, f. 1765, saiiiskniakareinästare i Ystad, t 
1826. G. 1790 in. Kina Catarina l.iiiidqvist, f. 1773, 
t 1834. 

Söner: 

1. Andreas Peter, f. 1792, «arfverifaktor i Ystad, t 1842. 
(j. 1821 III. Johanna Benedikta Löfstedt. f. 1800, t 
1873. 

Son: 
Carl Johan, f. 1833, färk^erifabrikör i Ystad, t 1908. 
O. 1863 ni. Carolina Mathilda Lundbeck, f. 1840, 
t 19117. 

Barn: 

(!) Karl Axel Anders, f. 1869 -'I-, fil. d:r, stats- 
jjeolog, R W O. Äk. jiinite syskonen fastiir- 
heter i Ystad (Stockholm).' (i. 1910 ^'/lo 
in. Marie (Maja) Rasiiiusscii iraii Danmark, 

; i. 18S5 '7i. 

Son: 
Anders Johan Troed. f. 1912'%. 

{2) ti el ena M a r i e - L o u is e, i. 1872 '"/i. 0- 
1900 '7i-' 111. anKbatsbefälhafvareii Viktor 
Nordin, f. 1865 '''/ii; (H ä r n ö s a n d). 

(3) Johanna Mathilda Elisabeth (N a n n a), f. 1874 
-/ö. O. 1894 'Vi 111. läroverkskolleyaii, fil. 
kand. Johan Noak Hrandt, f. 1858 '-/i 
(Y s t ad). 

{A) Berta Christina Charlotta. f. ls76 -7.> 
(Ystad). 

(5) Fredrik Wilhelm Magnus, f. 1878 78, jur. 
iitr. kand., t. f. revisionssekreterare (S t o c k- 
h o 1 111). 

2. Lars, f. 1794, kontraktsprost, kyrkoherde, t 1883. 
G. l:o 1829 m. Klise Christine Sylvan. f. 1809, t 
1833; 2:o 1835 m. Anna Brita Cronsioe, f. 1798, t 
1862. 

Barn. i I:a jjiftet: 
1) Hilda Elfrida Theodora, f. 1830 7io. G. 1855 
-'Vs in. bankdirektören, fil. d:r Johan Ulrik Ouensel, 
f. 1824. t 1894 (Mal m ö). ^li 452 GKÖNWALI. i 2:a giftet: 

2) Troed Axel Ludvig, f. 1838, fil. d:r, lektor, t 1892. 
G. 1869 m. Siri Augusta Elisabet Sylvan, f. 1849, 
t 1900. 

Barn: 

Anna Ulrika, f. 1870 "/s. Q. 1898 ^/s m. telegraf- 
kommissarien Carl Emil Gustafsson, f. 1868 
"/? (Västervik). 

Lars Aiisust, f. 1873^^/8, kamrerare vid 
Skandinaviska kreditaktb:s afdeliiingskontor i 
Lund. G. 1905=7:. m. Dagny Oifcrman, f. 
1883 "7i. 

Ingeborg Maria, f. 1875 "7c, lärarinna 
(M a 1 rn ö). 

Esther Angelika Margaretha, f. 1878 =Vi). G. 
1905 7io in. kassören i brand- o. lifförsäkrings- 
aktb. Skåne Lars Conrad Eberhard Quensel. 
f. 1858 '7io (M a I m ö). 

Axel Frithiof, f. 1881 ^7?, postexpeditör 'i 
(M a 1 m ö). 

Ingegärd L inne a, i. 1885 73 (M a I m ö). 

Sylvia Elsa Catharina, i. 1887 7ö, anställd vid 
brand- o. lifförsäkringsaktb. Skåne (Malm ö). 

Einar Johannes, f. 1890 ^/lo. e. o. kanimarskrif- 
vare (Malm ö). 

3) Ulrika Catharina Sophia (Ulla), f. 1839 '7i2 
(S ö f v e s t a d). 

Carl Abraham, f. 1797, garfverifabrikör i Ystad, t 
1881. G. 1830 m. Christina Löfstedt, f. 1801, t 1865. 

Barn: 
1) Carl August (Gusten), f. 1832 7i2, garfverifabri- 
kör i Ystad. Äg. fastigheter i nämnda stad. 
G. l:o 1867 m. Hilda Maria Espersson, f. 1848, 
t 1882; 2:o 1890 77 m. Louise Elina Holm. 
f. 1850 ^-1-2. 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Hilda Elisabeth, f. 1868 '77. G. 1891 "/a 
rn. bankkamreraren Otto Emil Östberg, f. 1854, 
t 1908 (Malmö). 
{2) Thor Abraham, f. 1876^78. kontorschef 
(Ystad). G. 1908^75 m. Anna Victoria 
Gustafsson, f. 1887 ^7-. 

Dotter: 
Louise Ingrid Victoria, f. 1911278. GRÖNWALL 453 

(3) Lars Hugo, f. 1877 ^Vis, disponent (Y s t a d). 
G. 1904 hd ni. AI ar i c Louise Johanne Vrede- 
rike Willielminc Weber från Tyskland, f. 
1882 ^Vs. 

(4) 

(5) Milda Maria Christina; i. 1882 Va (Ystad). 

2) Hilda Augusta, f. 1838 -'/ö. G. 1863 ^''/lo m. hand- 
landen Carl Ottergren, f. 1831, t 1891 (Ystad). 

3) Johan Anders Troed, f. 1845, landtbrukare, t 19U6. 
G. l:o 1869 ni. Emilie Charlotta Cspersson, f. 
1849, t 1883; 2:o 1884 ni. Amanda Constantia 
Amalia Sandberg, f. 1846, t 1887; 3:o 1890 m 
Agnes Kristina Hall, f. 1850, t 1908. 

Barn. i l:a giftet: 

(1) Carl Herman Trocd. f. 1870 -'/o, garfvare i 
C h a t t a n o o g a, T e n n e s s e e (Nord- 
amerika), (i. 1N93 ^'Va m. Ella Ellis. f. 
1871 --Vs. 

(2) Lars Johan Esper, f. 1872 Vi, handelsresande 
(E s 1 ö f). G. 1901 Vi 111. Klar a Viktoria 
Olsson, i. 1876 -"/2. 

(3) Anders E d w i n, f. 1873 'Vio, kemist vid Sve- 
dala sockerbruk. G. 1900 V-> ni. Hilda 
Olsson, f. 1871 Vs. 

(4) Knut Magnus Kristian, f. 1875 ^Va, sadelma- 
kare (S k u r u p). G. 1901 ^Vs m. Maria Chri- 
stina Charlotta (Lotten) Palmqvist, f. 1868 

Dotter: 
Hilda Kristina Elisabet, f. 1909 ^Va. 

(5) Gunnar Axel Rudolf, f. 1879 Vi, maskin- 
mästare i C h a t t a n o o g a, Tennessee 
(Nordamerika). G. 1904 Vi m. Sara 
Anna Weese. f. 1871 Vo. 

Son: 
Johan Anders Daldvin. f. 1907 Vio. 

(6) Sigrid Maria Kristina, f. 1880 ^Vio, husföre- 
ståndarinna (E r i k s b e r g). 

Christian Martin, f. 1812, sämskmakare i Ystad, t 
1865. G. 1835 m. Maria Jacobina Rosenberg, f. 1814, 
t 1899. 

Döttrar: 
Eloise Christina, f. 1838 'V?. Äg. jämte systrarna 
hus i Ystad (Y s t a d). Cl list ui v a Tlwoilora Aiimista, f. 1840 ■''/:i (S ö f v e- 
st ad). 
. Selma Catharina Charlotta, i. lS-12 V.i (Ystad). 
5. Johan Henrik, f. I.S17, fil. d:r. kyrkoherde, t 1S'>-I. (i. 
1.S4S ''Vio in. ./////(/ Lovisa Ulrika (Julie) Adrian, i. 
\H2b '/« (U P P s a I a). 

i^arn: 

1) Johan Thcodor (Janne), \. 1850 ■/n. med. lic. f. 
d. re,y:enientsläkarc vid Karlskrona }.:reiiadierreK:te. 
R W O (H e r r s t o r i), F^ o n n e b y). G. 1SS3 -'5 
ni. Anna Maria Hlisahct (Jacnsel. f. 1857 ^''h. 

l)(-ttrar: 
Karin Johanna. f. 1S84 *"/:.•, sjuksköterska 

(S t o c k h o I ni). 
Ellen (t: 1 1 a) Maria. f. 1887 'V?. 
Hilda Julia Lovisa (I, i sa), f. 18Q2 -'Ii?. 

2) Edvard Axel. f. 1852 ^/j, fil. kand., bokhandlare 
(Uppsal a). 

3) Elin Maria. f. 1854 -7n.. Q. 1879 ^h m. läro- 
verksadiimkten, fil. d:r Anders Bcnd/. f. 1843, t 
1887 (U |) |) s a 1 a). 

4) Hilda Auiiusta. f. 1857 ^Vs. O. 1879 7? m. 
folkhöKskoleförestandaren, fil. kand. Pär Tonning, 
f. 1851, t 1895 (R (. n n e 1) y). Gyldén. Släkton sägos liärstaiiiina från Gi'fl<-, livurifrån smodea 
Göran fJiiiii i shitrt af KlOO-talff öfvcrflyttade tlU Miinniils 
Järnbruk 1 Nykyrka Htickfii i Finland. Slilkti-ns förste mod 
säkiTliot kände nicdU-m kronofogden Nils Gyldfu, t 1780, 
skall h:ifva varit son eller sonson till denne Göran Grön. 
Nils Gyld6ns söner i andra giftet med Maria Ström voro 
Gal)riel Gyldén, f 1S21, ingenjör i finska landtmäteri- 
kontoret, 1 sitt första gifte med Elisabeth Karolina T'ggla. 
fader till öfverdirektören Claes Wilhelm GyUK-n, f. ISO;!, t 
1872. som blifvit kallad "finska skogshushållningens grund- 
läggare", samt Abraham Juuathan (iyldén, t 1823. härads 
höfdiug I IMlkkis och llallkko härads öfre domsaga 1 Flnlaml, 
som i sitt gifte med Eva Ström hade sonen, professor Nils 
Abraham, f. ISOÖ. f 1^''^'8, kiind som klassisk filolog oeli 
konstviui. G. 1837 med friherrinnan Beata Sofia Wrede, t 
18<;i, blef professor Gyldén fader till Johan August Hugo 
CJyldén, .som 1S71 öfverflyttade (ill Sverige. Sliikten fort- 
lefver I Finland. 

r/Utera(ur: Hergholm. Suknkirja; T. ('ai-i>elan, hMnsk iii" 
grafisk bandbnk. GÖRANSSON 455 

Johan August Hugo, f. 1841, professor, föreståndare 
för Stockholms astronomiska observatorii-.m, "en af 
sin tids allra främsta teoretiska astronomer o. grund- 
liiggare af en ny skola inom den astronomiska veten- 
skapen," t 1896 "/ii. (j. lh65 m. Amalia Uenrictte 
Therese von Kncbcl frän Tyskland, f. 1842 ^^/u 
(D j u r s h o I m). 

Barn: 

1. r. I s a Emilie Pauline. f. 1866 Vr. (I^ j u r s li o 1 m). 

2. Hans Olof Fredrik, f. 1867 7ii, kommendörkapten af 
2:a graden i K. Flottans reserv, f. d. ministerresident, 
direktör i rederiaktb. Nordstjernan, K N O 2 kl , 
RSO. RI^SBent d'Avis O, R Pr Kr O 3 kl., RRS:t 
An O ^3 kl., R Ö Fr J O, LÖS (S t o c k h o i m). (}. 
1894 '"Vs m. Yvonne Elisabeth Jeanne Emilie Marie 
Uéilal frän Frankrike, f. 1873 "Vo. 

Barn: 
Yves Olof Hngo Emil, f. 1895 ^7ii. 
Yvonne Marie Thérése Germaine. f. 1898 ^"/u 
Roland Nils Robert Jean, f. 1906 -'/i. 
Mar i e -T k c r é s e Elsa Germaine. f. 1909^5. 

3. T hyra Sigrid Maria, f. 1874 -%. O. 1896 Vs m. 
f. d. docenten vid StDckliolms högskola, R W O, (IV-s 
Olymp Al, inneh. af Sv. Akad. Stora (i. M., fil. d:r 
friherre Axel Alexander Camillo Rudolf Emanuel 
Klmckowström. f. 1867 -"'/u'. Äg. o. heh. S t a f s u n d 
i Uppland (S t o c k Ii o 1 m). 

4. Carl Ludvig Bernhard Einar, f. 1880 -"/i», jur. kand., 
andre sekreterare i utrikesdepartementet. RRS:tAii 
O 3 kl., R 1) I) O, R Pr Kr O 4 kl. (D j u r s h o 1 m). Göransson. -^^1^000 Dfiiiia sliilvt (Jöraiisson n\^\\v vu .\ o;;rL' gnii nf dtMi Kaiiila 
vidt nlKi-oiiiuli; .\sUcrsiiii(lssliiktcu Itci-, livars iildsto kiiiMlL- 
sta/ufadcr skall 1 siiitil af ir.Oi) lald hafva varit lifiiiinaiis- 
ägare i IJorj,'» by i I.tTbiicks sockfU, livaraf uainm-t är tagrl. 
I{or^'arcM och r:'^(linaiiiicii i Ask.rsiiiid \\-v Sv.'iiss<mi l!(M-g, t 
Hi7.'.. var farfars far till liand(dBiiiaiiin'n och rrtdrnaiiiifU 
diirst. Oörnu liorg Svensson, f, ni {, f l-S^'). hvilk.-n inlåd.- 
niyckfu förtjänst om Bladens .'itcriipithyggaudf efter den förö 
dnudt branden 177G. Göran liergs sanilliga Tn.vna barn knl- 
ladi- sig Göransson, däribland ne.l.-instaende söner I hans 4r,6 GÖRANSSON 

första gifte m. Brita Kristina Stark. f. 1700, t ITOO. Carl 
och Anders Peter (Jöransson. 

Litteratur: Siindblud, (i. O., Uni Aski-rsiuids siad siunt dt- 
tolf äldsta och största släkterna diirstädcs, Örebro 1885. 

Äldre grenen: 

Carl, f. 1782, apotekare, tit. assessor, t 1844. G. 18U6 
in. Petronella Gillberg. f. 1788. t 1846. 
Son: 
Per Rudolf, f. 1813, godsägare, t 1871. Q. l:o 1837 m. 
Amalia Carolina Jägerströin, f. 1818, t 18()0; 2:o 
1861 in. Selma Charlotta Blomberg, f. 1838, t 1909. 
Barn, i l:a giftet: 

1) Carl Emil, f. 1844 -"/lo (Chicago, N o r d a m e- 
r i k a). G. 1888 ni. Mina Grönberg. 

2) Laura Maria Vilhelmina, f. 1848 -'Vo. G. 1875 
^**/5 m. sågverksdisponenten Oscar Carl Louis 
Werner, f. 1848. t 1895. 

3) Axel Rudolf Vilhelm, f. 1854 ^Vi, sekreterare i 
arméförvaltningen, ledamot af Kungsholms försam- 
lings kyrkoråd o. fattigvårdsstyrelse, R W O 
(S t o c k h o 1 m). G. 1 :o 1880 m. Augusta Kristina 
Torsk, f. 1852. t 19U4; 2:o 1910 -"/a m. Anna Augu- 
sta Elisabeth (Elsa) Gullbransson. f. 1866 ^^/n. 

Barn, i l:a giftet: 
Kristina Amalia, f. 1881 ''/lu. 
Ivar Olof Axel. i. 1883 -'^/i. ex. sjökapten. 
Ragnar Vilhelm, i. 189(1 V*. 

Yngre grenen: 

Anders Peter, f. 1789. grosshandlare i Gefle. t 1850. 
G. 1815 m. Maria Catharina Elfstrand, f. 1795. t 
1851. 

Söner: 
1. Göran Fredrik, f. 1819, bruksdirektör, vice konsul, 
grundlcäggare af Sandvikens järnverk, t 1900 ^"/ö. 
G. 1842 m. Catharina Elisabeth Sehlberg, f. 1820, t 
1878. 

Barn: 
1) Anders Henrik, f. 1843, bruksägare, direktör för 
Sandvikens järnverksaktb., t 1910 ^^/o. G. 1871 ^Va 
in. Emma Maria Sebardt. i. 1850^% (Sand- 
viken). GÖRANSSON 437 

Barn: 
(\) Sigrid Maria, f. 1872-^/2, föreståndarinna 
för Sandvikens järnverksaktb:s sociala afdel- 
ningar (S a n d v i k e n). 

(2) Ellen Elisabeth, f. 1874 ^V^. Fru Göransson- 
Ljung ni an (Uppsala). 

(3) Emmq^ Henrietta (E m ni y), f. 1876 Va. G. 

1905 -"/i m. chefen för Sandvikens järnverks 
nietallnrgiska afdelning, bergsingenjören Carl 
A r v i (I Johansson, f. i87(J ^^/o (S a n d v i- 
k e n). 

(4) Anna Catharina (Carin), f. 1878 % (Sand- 
viken). 

(5) Karl Anders Eredrik, f. 1879 ^-Vo, direktör 
vid Sandvikens jarnviigsaktb. (S a n d v i k e n), 
G. 1905 Vl' m. S' o I v e i g Magnhild Spörck från 
Norge. f. 1880 "Vii. 

Dotter: 
Solveig G u n v or, i. 1906 ^"/i. 

(6) Margareta Josefina (Greta), f. 1884 ^712. G. 

1906 ^'/9 ni. amanuensen i koninierskollegium, 
ombudsmannen hos Järnkontoiet, jur. kand. 
Carl Axel Korwn, f. 1876 Vo (Stock- 
h o I m). 

2) Nils J o h a n, f. 1846 "Vo, kamrerare i apotckarnes 
lifränte- o. pensionskassa, f. d. godsägare, R W O. 
Äg. Sundsudd i Stockholms län (Stockholm). 
Q. l:o 1871 m. Aurora Henrietta Gabriella Cöster, 
f. 1851, t 1896: 2:o 1897 -'Vu m. Laura Wiesc. 
från Norge, f. 1868 ^''h. 

Barn, i l:a giftet: 
Eva Maria Elisabeth, f. 1871 ^Va. G. 1895 ^Vio 

m. direktören i Sandvikens järnverksaktb. Bengt 

01 oi Hjorth, f. 1869 ^7« (Sandviken). 
Nils Göran E r e d r i k, f. 1878 Vu, anställd hos 

Elektromekaniska aktb. (Stockholm). 
Olof Gabriel, f. 1880 "/u, civilingenjör (N e w- 

Y o r k). 

3) Catharina Josefina, f. 1848 ""/s. G. 1866 "/s 
m. hofapotekaren, inneh. af apoteket Lejonet i 
Stockholm, OII:sGbmt, OiI:sJnit. K W O 1 
kl., K NO, Carl Wilhelm Sebardt. f. 1841 '"'k. 

4) Carl Albert, f. 1850, ingenjör, t 1884. Q. 1876 m. 
Anna Maria Eneströni, f. 1856^7© (S a n d- 
V i k e n). 43S ii.ix;gstuöm 

Dotter: 
Ester Elisabeth, f. 1878 ^%. 
5) Maria Elisabeth, f. 1853 "l-j. O. 1879 '^jio in. 
disponenten o. verkst. direktören för Sandvikens 
järnverks aktb., berssinRen.iören, R_N O, R W O, 
Tord Alarik Masniisson, i. 1851 "Vn (S a n d- 
V i k e n). 
2. Herman Daniel, f. 1828, Krossiumdlarc, v. konsul, 
t 1889. (j. 1853 Hl. Catharina Charlotta Klfstrand, 
f. 1831, t 1911. 

Söner: 
Anders ticrmaii, i. 1n55 -'"/(i. re\isor i arniéför- 
valtningen (Stockholm). Ci. 1906 'V lo m. Emma 
Eli s ab e t II Johanna Hedvig Carlson, f. 1867 

Gustaf Fredrik, f. 1857 ' Vii, inj^enjör (O e f i e). G. 
1900 ^Vii> m. Elisabeth Sohlheri;. f. 1879 ^Yi. Haeggström. Denua 1 


ända 1h 


mar från V 


iistcrlx.tt 


1 Piteå och 


fader ti 


17.^0, kyrko 


icrdc i 


Catharina Modin s 


1810, kyrko 


icrdc i 


hain. Statii 


iuiivn af 


Zacharias ]i 


.'Kgstrui ktryrkan- o. l)Okförläggurosliikl liilrstain- 
cn. Äldste kiinde stamfadern var l;orgare 
till Abraliain Anders Iliiggströin. f. 1702, t 
Hiirträsk. Denne liade i slit gifte inini 
inerna Al)raliani ITiiggströin, f. 17.14, t 
öfver Calix. och iiedanstAende Olof Ahra- 
nanini'l med io upptogs af bokfihläggaren 
1 i samråd med bröderna omkring år 181.'). 

Olof Abraham, f. 1747, komminister i Umeå landsför- 
samling, t 1810. Q. m. Maria Renhorn, i hennes 2:a 
gifte. f. 1753, t 1817. 

Söner: 
1. Zacharias, f. 1787, framstående boktryckare och bok- 
förläggare, t 1869. G. 1824 m. Eva Fredrika Bur- 
ström, f. 1803, t 1883. 

Söner: 
1) Ivar Reinhold Abraham, f. 1838 Vi. f. d. bok- 
tryckare o. bokförläggare, R W O (L a n d f o r- 
s e n, H ö g f o r s). G. 1876 *°/h m. Hulda Gabri- 
ella Söderberg, f. 1850 '"U. IKiXJGSTUöM 459 

Barn: 

(1) E v o Sophia, f. 1878 V4. O. 1907 *V, m. sods- 
äRarcii, R W O, Carl L a il y i ^ AliiKivist, f. 
1860 ^Va (A 1 Kö, Ö f v e r sel u). 

(2) Carl Zacharias, f. 1884 ^Vi, boktryckare, dis- 
ponent hos Almqvist Ok Wicksells hoktryc- 
keriaktb. (U p p s a i a). ^ (}. 1911 'Vi .4 // // </ 
Maria Hkwatl, f. 18S5 ''/i. 

Dotter: 
Eva Birgit Carlsdottcr, f. 1912^7-». 

(3) N i I s Ivarsson, i. 18S5 \'io, löjtnant \id Vä- 

sterbottens rek^:te (U 111 e a). 

(4) Olof Ivarsson, f. 18^7 '7<!, .inr. kand., e. o. 
Iiofrättsnotarie (O r s a). 

2) Arvid Wilhelm Thcodor. f. 1841 ^Va. f. d. löjt- 
nant vid Svea artinerirej,^:te o. kapten i arniön, 
f. d. kassör lios aktb. Stockholms handelsbank. 
RSO (T or I) a. S a 1 t s k o ,i,0. O. 1N7.^ '"/', m. 
Ada Mathilda Lovisa flallströni, f. l,s,S2 'Vt. 
Barn; 

(1) Ada Eva Mathilda. i. 1874 '7i. (i. 190| ^'7:, 
m. fabriksdisi)onenten, inKcnjören A I h c r t 
BUimcr, f. 1863 "A, (A g 1 i é. C a n a v e s e, 
P i e r m o n t, 1 t a 1 i e n). 

(2) Gabriel Zacharias, f. 1875 ^s (F r i d Ii e m. 
Uppsal a). 

(3) A r v i d Emanuel. f. 1882^0, med. lic 
(S t o c k h o! m). O. 1910 "/<•, m. A n n i c 
Helena Erics, f. 1884 '7«. 

Son: 
B o Arvidsson, f. 1912 "Vi-. 

(4) Å k c [In no Arvidsson, f. 1886 ^7io, i. d. 
underlöjtnant i Andra lifkn-enadierreg:tets re- 
serv, anställd hos bomullsfirma i (i r e e 11- 
ville, Texas, Nordamerika. 

(5) E r i k Alfons Arvidsson, f. 1896 -"/l-. 

2. Olof, f. 1789, med. d:r, praktiserande läkare, t 1835. 
O. 1826 m. Sophia Ausnsta Wallin, f. 1798, t 1885. 

Son : 
Olof AiiRust Klias, f. 182.s. i)rotokoIlssekreterare, t 
1876. O. 1865 m. Sofie Louise Sersel, i hennes 
2:a gifte, f. 1828, t 1906. 
Son: 
Lars Olof Sixten, f. 1866 ^/s, kassör hos Skandi- 
naviska kreditaktb. (Stockholm). 460 llAFSTRö-M 

Hafström 

(från Belteberga). 

Äldste kände stamfadern för den sk;\nska släkten Hafström 
var Olaus Hafström, f. 1711 i (Jreuna, gårdssnickare vid 
Belteberga, j diirsf. 1789, som blef fader till 

Johannes, f. 1757, klockare i Kvistofta, t 1835. G. m. 
Elisabeth Engstedt, f. 1766, t 1867 (101-årig). 
Söner: 

1. Lars Ulrik, f, 1801, färgare i Landskrona, t 1857, 
Q. m. Anna Helena Reinhardt, f. 1803, t 1893. 

Barn: 

1) Johan Fredrik, f. 1833, kassör, t 1910 *V2. (j. 1859 
*"Aj rn. tina Albertina Hansina Brinck, f. 1838 
'V* (Landskrona). 

Söner: 

(1) Lars A x e I, i. 1860 'h, tullförvaltare i fi c rnö- 
s a n d. Äg. del i Scuby i Narikc. (j. 1899 
l^/s rn. Jenny Sellandcr från Norge, f. 1873 

Dotter: 
Dagmar Elisabith, f. 1900 'V?. 

(2) Birger Mauritz C u n s t a n t i n, i. 1876 ^h, 
skeppsmäklare i Landskrona. G. 1906 
'■'^lii m. Anna Maria Nyström, f. 1881 "/*. 

Döttrar: 
Anna E I i s a b e t fi Albertina, f. 1907 ^^/s. 
Elsa Martha Maria. f. 1911 ''V2. 

2) Hilma Elisabeth Maria, f. 1837*^3. G. 1864 
'7;i ni. postmästaren Magnus Assarsson, f. 1827, 
t 1878 (L a n d s k r o n a). 

3) An g ust a Amanda Ulrika, f. 1844 ^7o (Land s- 
k r o n a). 

2. Carl Johan, f. 1810, garfvare, t 1880. G. m. Hanna 
Larsson, f. 1816, t 1893. 

Döttrar: 
Kristina Elisabeth, f. 1844 =7*. G. 1866 ^^n m. 

arbetaren Per Olsson, f. 1837, t 1871 (Brands- 

b e r g a, S k ä r a 1 i d). 
Johanna Gnstafva, f. 1846^^7. G. m. soldaten 

Johannes Sandahl, t (Ask, S o n n a r i)). 
E r e d r i k a Teodora, f. 1855 ""/s (A s ni i n d e r ö d, 

Danmark). HAFSTKÖM 401 

3. Samuel Herman, f. 1812, bankdirektör, t 1887 %. 
Q. 1837 m. Johanna Margaretha Kobb, f. 1815, f 1901). 

Barn: 
\) Johan Lorentz (Janne), f. 1838^^3, med. d:r, 
k. lifmedicus, f. d. förste stadsläkare o. brunns- 
intendent, O II S Gbmt, O II Jmt, K W O 1 kl., R 
NOmbrilj, Tun Nicli Ht 2 kl., GM. Beb. eget 
hus i Hälsingborg. G. 1867 ^7ö m. Hulda Elfrida 
Wennerbcrg, f. 1838, t 1906. 

Barn: 
Valborg, f. 1868 'Vo (Hälsingborg). 
Ivan \V ald e m a r, f. 1870 '^h, tandläkare 

(S t o c k h o 1 m). 
Ebba, f. 1872 ^7i2. G. 1899 Vu m. rådmannen 
i Malmö, t. f. ombudsmannen hos riksban- 
kens afdelningskontor därst., vice häradshöf- 
dingen, jur. kand. Herman Fredrik Ahlström, 
f. 1864 ^7ö. 
Signe, f. 1876 ^7i. G. 1895 *7;i m. direktören 
för Hälsingborgs ängbryggeriakth. Ernst Bern- 
hard Carl Dölling, f. 1S63 'Vr. (Hälsing- 
borg). 
Astrid, f. 18807?. G. 1907 *7;i m. verkst. 
direktören i Nya aktb. Fermia E r n s t Herbert 
Jaeobi. f. 1879 'k (Hälsingborg). 
Gunhild, f. 1883 "/o. G. 1905 -^lo m. kon- 
torschefen, R Old Hus o Förtj O, Arthur 
Eugen Jaeobi, f. 1875 Vs (H ä 1 s i n g b o r g). 
2) Paul Flof Herman, f. 1839, grosshandlare, t 1909 
7c. G. 1868 ^7i tn. Clara O I g a Amanda Wen- 
nerbcrg. f. 1844 ^-k (H ä ! s i n g b o r g). 

Barn: 
E r n s t. f. 1869 Vl. (Wellington, Nya Zee- 
land). 
Ellen. f. 1871 ^'^ji. G. 1901 m. ingenjören Per 
Ludvig Sjöberg, f. 1858, t 1910 ^^ji (H ä 1 s i n g- 
bo r g). 
Wolter. f. 1873 '7io, anställd vid Bjärnums red- 
skapsfabrik (B järn u m). 
Sture, f. 1875 ^Vu-, ingenjör (\V o r c e s t e r. 

Nordamerika). 
Ingeborg, f. 1877 ^72. G. 1908 'Vi- m. K. u. 
K. Polizeikoncipist, jur. d:r /sidor Maximi- 
lian Barber. f. 1876 ^7i-j (Wien). 2 IIAGBKKG 

Gerda, f. 1878 ^"/lo. 

Thor, f. 1880^73, bryggmästare vid brvggéri- 

aktb. Natt och Dag i Uddevall a. 
Hanna, f. 1886 'A». 

3) Hilma Giinilda, f. 1844^^/3. (j. 1864 'Vn ni. 
kyrkoherden Lars Justus Trägårdh, f. 1820, t 
1895 (Hälsingborg). 

4) Ida, f. 1847 ^^s. O. 1876 ni. auditcircn, vice hä- 
radshöfdiiigen Joiian Philii) Leonard Wennerberg, 
f. 1841, t 1896 "7«i (Lund). 

5) Annette Beata. f. 1848 --'/lo. G. 1876 "-''Vi o ni. 
kaptenen Fredrik Uno Ask, f. 18.^5, t 189! (Kö- 
penhamn). 

6) Helena, f. 1851 -^/lo. G. 1881 ^7:i m. gross- 
handlaren Oscar Wennerberg, f. 1846, t 1891 (ti ä 1- 
s i n g b o r g). 

7) A I ni a, f. 1853 Vi (Hälsingborg). Hagberg 

(från Rasbo). 

Deuiia 1 vår vlttcrlu-ts liiifder frejdade släkts äldste 
kände stamfader l'ehr IhiLjberf::, f. 1720, t 179('), som liärstam- 
mado fr.^iu Ytter-Selö socken I Södermanlands län, arrenderade 
Wisteby kvarnar i Kasl.o socken i fppsala län. lian 1.1, 'f 
fader till nrdansiaendc Carl filer. 

Litleralnr: Leijonlinlv ml. Ny Sv. Sliiktl.uk. Carl Peter, f. 1749, arrendator af Wisteby kvarnar, t 
1821. G. 111. Barbro Catharina Hallström, f. 1759, 
t ],S17. 

Söner: 

1. Carl Peter, f. 1778, pastor priniarius, Kn af de 18 i 
Svenska akademien, t 1841. G. 1809 m. Lrica Doro- 
tea Hising, f. 1791, t 1843. 

Söner: 
1) Carl August, f. 1810, i)r()fessor i Lund, Ln af de 
18 i Svenska akademien, t 1864. G. 1840 m. 
Wilhelmina Romanson, f. 1810, t 1882. 

Barn: 
Erika Katarina Ulrika, f. 1841 Vs (Lund). IIACIIICUG 41)3 

Karl Peter Wilhelm, f. 18-^3. landtbrukare, t 1*^03, 
'■■ G. 1885 '"'As in. Anna Ansnsta Öman, f. Ks41 
-/a. Äg. o. beb. villa Kullen (Ny n ii s- 
h a ni n). 
2) Jakob Theodor, f. 1825, professor i Uppsala, dra- 
matisk författare, t 1893. O. 1860 m. Krcfviiman 
Louise Jacobina von Scliweriii, f. 1831, t 19(J8. 

Barn: 
Erika Charlotta A u f^ n s t a, f. 1863 -"^/i, medarbe- 
tare i tidiiiuj^^en Aftonbladet (S t o c k li o 1 m). 
Maria Charlotta (Lotten), f. 1864 *"/4. U. 1908 
'Vi m. revisorn i arméförvaltningen, e. o. li(»f- 
riittsnotarien, jur. utr. kand. A x c I Fredrik af 
Petersens. f. I,s6i) ^.s (S t o c k h o 1 m). 
Karl Au lins t. f. 1865 ''/lo, redaktionssekrete- 
rare i tidningen Aftonbladet, medlem af Sven- 
ska akademiens Nobelinstitut, K S|) Alf Xll:s O. 
Äg. Rasbo iKi Lidingön (S t o e k li o I m). 
Louise Euplirosyne. f. 1868 V?, amanuens vid 

Nordiska museet (S t o c k h o 1 m). 
Josef Theodor Eraneisens. i. 1874 ^'^/v, tjänste- 
man hos Stockholms stads gas- o. elek- 
tricitetsverk. 
2; Jacob, f. 1781, konraktsprost, t 1839. Q. 1811 m. 
Maria Wilhelmina Hoffman, f. 1780, t 1842. 

Son: 
Knut August, f. 1817, provinsialläkare, t 1890. (i. 
1856 ni. Hilda Sophia Dumky, f. 1838, t 1870. 

Dotter: 
Auiiiista Charlotta (LottenK f. I,s57 -'/t. Äg. o. 
beb. Knutstttrp (Lindesberg). 
3. Fredrik, f. 1785, byggmästare, t 1824. G. m. Lva 
Maria lierbst, i hennes första gifte, f. 1790, t 1861. 

Sciner: 
1) Fredrik Ulrik, f. 1814, färgerifabrikör, t 1906. (i. 
1852 m. Fniilia Johanna Maria Riuinow, f. 1832, 
t IN63. 

Barn: 
(\) / d a Charlotta, f. 1855-73. G. 1:0 1882 m. 
landtbrukaren Johan Lundgren, f. 1849, t 1883; 
2:o 1884 ''Vn m. kammarherren, K \V O 2 kl., 
RNO, GMMedbförtj. Flfsb L:ns N H S:s st o 
m, GM, K Sp O Isab C 1 kl. m brilj, R R S:t St 
O 2 kl. m kr. o. St An O 3 kl., K S Fm O 2 
kl.. S Förti K, Finsk G o. S M, L L A, G ö t rik 464 nAGBKRG 

Wilhelm Rinman von Sclicclc, i hans 2:a 
gifte, f. 1834-^8 (Kil and a säteri, Ä 1 f- 
ängen). 

(2) Ernst Fredrik, f. 1859, sjökapten, t 1905. G. 

1892 -^/a ni. B e d a Antonia (lodin, f. 1863 
^7o (Härnösand). 
Barn: 
Greta. f. 1897 ^i. 
Ivar Knut, f. 1899 ^%. 

(3) Fritz Emil, f. 1862 -/o, stadsarkitekt i L i d- 

köping. Äg. o. beb. villan E in e I i d a 
därst. 
2) Jakob, f. 1818, t 1897 Vvj. O. 1842 m. Maria 
Magdalena Olsson, f. 1821. t 1902. 
Barn: 

(1) Maria Karolina, f. 1842 7u (T o r s li ä 11 a). 

(2) Jakob Axel, f. 1848 ^Vc byggmästare 

(Stockholm). (1. 1873 m. Karolina Vil- 
helmina Andersson, f. 1850, t 1905. 

Döttrar: 
Sign c, f. 1882 ^'Va. 
Kristina Karolina, f. 1894^^4. 

(3) Karl T h codor, \. 1851 ^7?, fabrikör (K r y 1- 
b o). Q. 1877 m. Erika Karolina Asplund, 
f. 1855 ^Vu'. 

Döttrar: 
Be da Karolina, f. 1880^77, sjuksköterska 

(K r y 1 b o). 
Agnes Mathilda, f. 1883 7io. 

(4) Edla Josefina, f. 1856 ^72 (Stockholm). 
{5) Matilda Fredrika, f. 1859 "/t (Stock- 

h o 1 m). 

{()) Alexandr a Heloisc, f. 1862 7ii; (Stock- 
holm). 

(7) Johan F r edri k, f. 1867 ^^2, stadsbygg- 
mästare i Örnsköldsvik). (i. 1893 m. 
A n n a Sofia Karlsson, f. 1868. 

Döttrar: 
Anna Ingeborg, f. 1897 "/o. 
Gunborg Maria, f. 1909 7n. Hahr. 

Fråu Tyskland till Sverige- i början af 1700-tak't Inllyt- 
tad, vidt utgrenad sliikt, hvars äldste kiinde stainfadiT var 
arrcndatorn af l.iittcn Markved i Scliorrentin, anitet Neukalm, 
1 Meokleuliiug-Sehweriu .liirgru Ilalir, f. UVS^, t 1715, g. iii. 
Kva Westplialen. Af hans lio barn inflyttade 171.") iLldslc 
seiien Henric, f. IGOIJ. f 1747, s.isoni handelsman i Sloc-kh.diii. 
Dennes äldste son i gifle inrd Anna Christina Kiisel, f. 17<»4, 
t 1778, sni)orkargi>ren vid Svnska nsiindislia kuiupaniet, bruks- 
jiatronen Henric A\ilhelni llalir. f. ITU I, t '"'■'1. 'dif gift 
17(io ni. Catharina Magdalena Kuthstcin ndi lad.T I ill bl. a. 
brukspatronen Anders Hahr, f. 17(;t, t IM"', snm i sjtl gille 
178D Hl. Anna .Maria Ualding. f. 1770, t IM-, liade cllva barn. 
däribland nedansläende Angnsl llabr. Andr;i gnnar af sliikl^n 
finnas i Sverige. IJyssl.ind ucli N.irdanicrika. 

rjlleratur: Sv. .Mlarlal is'.!.'.. 

Aujiiist. f. 1802, iiiajur, kartojrraf, t 1885. (}. 18.33 m. 
Clara Augusta Wcstiii, f. 1817, t 1858. 
Barn: 
1. Adolf Robert August, f. 1835 'Vu, laiisagroiiom i 
Västmanlands län, jourhafvande direktör i Västman- 
lands läns sparbank, Västmlds läns Husli. S:sUM 
(Västerås). G. 1867 -'Va m. RaKiiliild Hilma Tlic- 
resia LjunR, f. 1840, t 1899. 
Barn: 

1) August, f. 1868 -"^/jo, fil. d:r, docent i kuiist- 
historia och konstteori samt förordnad som lärare 
o. examinator vid universitetet i L u n d, skrift- 
ställare. (J. 1904 'Vi m. laimu Elisabeth 
Larsson, f. 1880 Vio. 

Barn: 
Elsa Hilma Ingeborg, f. 1906 7i. 
Henri k Adolf August, f. 1911 ^"/i. 

2) Erik Mauritz. f. 1869 ^Vt.-, arkitekt (Stock- 
h o 1 m). G. 1906 -"/« m. Clara f:milia Rossander, 
f. 1871, t 1909. 

Dotter: 
Clara Vendela Inge gärd. f. 1907 ^7«. 

3) Hilma Clara Maria. f. 1871 7o (L o n d o n). 

4) Ebba Anna Elisabeth, f. 1873-72. G. 1900 7i 
m. järnhandlaren ./ o h n Axel Hygrell. f. 1873 '7ii.* 
(V ä s t e r å s). 

5) Gerda Elisabeth, f. 1876 ^7ii. G. 1904 Va m. 
arkitekten Carl Hjalmar Valentin Molin. f. 186S 
7a (S t o c k 11 o I m). 

30. 466 iiAin: 

6) Julia Mathilda (Mattis), f. 1879 "/i-. (}. 1905 
Vio ni. kaptenen o. kompanichefen vid Hälsinge 
reg: te Oskar Petrus GruudcU, f. 1S72 '^■'/jo 
(Qefie). 

7) Gustaf Waldemar, i. 1880 "/n, sjukgymnast 
(L o n d o n). 

8) Ingrid Margareta (Greta), t. 1S83 "Vis. G. 1911 
Va m. civilingenjören T r y .? g v e Gustaf I^ars Hö- 
kcrbcrg, f. 1S84 "/lo (Ä 1 f k a r 1 c ö). 

2. ./flco/j Em/7 Mauritz (Moje), f. 1838 ^^/s, f. d. öfver- 
direktör o. ledamot af järnvägsstyrelsen, verkst. di- 
rckt()r i Svenska järiivägsf()reningen, K W O 1 k! . 
K N O 2 kl.. K n I) O 1 gr., K N S:t O O 1 kl.. R Pr R 
00 2 kl. m. hrilj. o. Kr O 2 kl., f^ R S:t An O 2 kl 
KÖ Fr JO, KSAIhrO 2 kl., K S O Hv F 2 kl 
K Meckl Schw (]rip O, R Anli Albr Bj O 1 kl.. L Kr V Å 
(Stockholm). G. 1871^78 m. friherrinnan Ida 
Maria Aurora Plectwood. f. 18-^9 "Vio. 

Barn: 

Ida Clara Maria. f. 1872 ^Vo. 

Signe Ida Mathilda. f. 1876 %. G. 1897 7u m. kap- 
tenen i Göta lifgarde, regementskvartermästaren, 
Off Annam Dr O, Carl Bertil Icutzcn. f. 1873 ^'k 
(S t o c k h o 1 ni). 

Märta Sofia Elvira, f. 1S79 7i. G. 1912 *7i ni. 
kriminalassessorn i Stockiiolms rådhusrätt, iur. 
kand. Berndt Otto Lagergren, f. 1S75 7i-« 
(S t o c k h o 1 m). 

Gustaf Adolf Miles Mauritz {Gösta), f. 1SS3 "/.i, 
löjtnant vid Göta lifgarde, asi)irant vid general- 
staben. R Bad Z Löw O 2 kl. m. cklöf (Stock- 
holm). G. 1912 "7i(. m. Anne Malin Augusta 
Benckert. f. 1890 ^7',. 

3. Anders Wilhelm The odör, f. 1839 Vn, f. d. öfver- 
jiigniästare. f. d. domänintendent, skriftställare, K W 
O 2 kl.. R N O. Äg. o. heb. villan F r i d h e iii 
(Västerås). G. i8()7 "/r. m. E m i I i e Julia Maria 
Setterwall. f. 18-15 -7-... 

Döttrar: 

Sigrid Clara Maria, f. 1869 Vl'. O. 1892 7ii m. 
stadsläkaren i Malmö, vice ordf i dircktioiicii 
f()r Malmö asyl. R N O, med. lic. Emil A u g u s / 
Eorumark, f. 1861 '7ui. 

/:'////, f. 1S73 '7s. IIAI.l.STUöAr »liT 

4. Laura Charlotta Mat kild a, f. 1851^/3 (Stock- 

h o 1 ni). 
b. Alfred Victor lui^cnc, f. 1S54 -^/a, e. jägmästare, 

skogsförvaltare vid Uppsala iinive-. sitet. disponent 

för aktb. Starfors säteri, R W O. G.^ 1887 ^"/a m. 

Sara Carolina Sofia Siindin, i. 1867-%. 
Söner: 

G II nn ar, f. 1893 "Vi. 

Nils. f. 1895 -Vi. 

B en st, f. 1896 »/o. 

Sven Alfred, f. 1902 ^Vs. Hallström 

(Södermanlandssläkten). 

Doima sliikla äldsta kiind.' stntiiradtT kroiKibcfallnings- 
inimiuMi Sven ri-hrsson (Sorn-i \;ir 1'. omkr 1070 I VusttTgöt- 
laiid, uu-n flyttade tidigt till SfidiTiuanhind. livarfst de fU-sta 
af sliiktcns rnedlcmiiiar Idval och vnkat. (Ifinnii lians sJiiicr 
Svi-n, AiuU-rs, Johan och Carl i:rik. hvilka antogo iiainiirt 
Hallström, delade sig släkten i lyra liutviHl^Tciiar. Jildrt- (j<h 
yngre Sörnilandsgreiiarna, Uiiplainlsgrcncii ucli ö-isjriitagriiun. 
Af dessa ntdog (istgötagrenen lS(il nud den i liera liiinsomdcn 
franistAende biskopen Carl Erik Hallström; llpplandsgiemii 
fortlefver möjligen i Norrland. Den iildre Sörinlandsgn-nens 
stamfader Sven Hallström, f. 1701. t 177:5, kontraktsprost 
och kyrkoherde i ösnio, g. 1738 med Christina Fröman, f. 
1717, Y 17GS. var fader till nedanstående Jonas Fredrik. Sven 
rehrssous näst yngste son. jiigeriliskalen Jt^han Hallström, f. 
1709, t 1771, blef stamfader f<ir den yngre Sörmlandsgrenen 
och hade i sitt gifte ?ned Christina l'.erg(ivist sonen Sven 
Hallström (s(> nedan i. Till den iildre Sörmlandsgreni^n hcirde 
den kände kompositören Ivar Christian Hallström, f. ISHd. 
t 1001. Fn gren af yngre Sörnda ndsgr.uei: hfyer I England. 

Lilteralnr; Anrep, Sv. Släkt I, ..ken III. 

Äldre Sörmlandsgrenen: 

Jonas Fredrik, f. 1759, kontraktsprost, t 1827. G. 1785 
m. Sofia Ulrika Krogius, f. 17()5, t 1849. 
Söner: 
1. Pan! Fredrik, f. 1786, bankokoniinissarie, t 1832. O. 
1817 ni. Anna Maria Casparsson, f. 1794, t 1876. 

Son : 
Paul Willieliii, f. isil. sidcnfal)rik()r, t 1903 'V-i. G. 
1852 111. Anna Walirida Helena Kolmodin, f. 1833. 
t 1857. IIALLSTKÖM Sciiicr: il) Carl Wilhelm, i. 1854 ^7^, tullförvaltare 
(Stockholm). (i. 1879 Vo m. Katarina 
Lucia Wilhelmina Vivassa (Karin) Acitariiis, 
f. 1861 'V-J. 

Son: 

Silvio Wilhelm, i. 1882 -7i. musikdirektor 

(S t o c k h o 1 m). 

(2) Allan rredrik. t. 1856 'Vi, f. d. Kodsägare. 

Äk. hus i Stockhohn (Sträng n ä s). G. 1884 

^'/'ö m. Alexandra (Z a n d r a) Berg, f. 1863 -/n. 

Barn: 
Greta Neaga. f. 1886 '7r. (Stockholm). 
A n n a Maria, f. 1888 "Vm, sjuksköterska 

(S t o c k il o i m). 
Ellen Märta. f. 18^2 ^7i, elev vid Drama- 
tiska teatern (S t o c k h o I m). 
Olof St ellan, f. 1S')3 '77. 
Ivar Wilhelm, \. 19i)3 '75. 
Ulrik Wilhelm, f. 1791, kyrkoherde, prost, t 1845. 
G. 1830 m. Wilhelmina Charlotta Matthsson, f. 1808, 
t 1857. 

Barn: 

1) Seth Christian Ernst, f. 1834, stads- o. lasaretts- 
läkare, t 1902. G. 1870 '7ii m. Ebba Sophia 
Mathilda Eineld, f. 1849 -"/a (S t r ä n g n ä s). 

Son : 
Otto Christian, f. 1874 ^7io, kapten i Väg- o. 
vatteiibyggnadskaren, direktör vid Bergsunds 
mekaniska verkstadsaktb. (S t o c k ii o I m). (i. 
1901 -'/i m. Emma Augusta Vilhelmina tlehbe, 
f. 1874 Vii. 

Barn: 
Dagmar Ebba Mana, f. 1902 73. 
Seth Otto Ii ert il, f. 1904 '7a. 
Set h Vilhelm, f. 1906 '77. 
Ingrid, f. 1910 '77. 

2) Paulina Eredrika, f. 1836 '7ii (S t r ä n g n ä s). 
Berndt August, f. 1793, k. sekreterare, godsägare, t 
1845. G. 1823 m. Cliristina Elisabeth iJrockman. t. 
1796, t. 

Barn: 
1) Carl Fredrik, f. 1825, landtbrukarc. t 1893. G. m. 
Christina Lovisa Strömberg, f. 1825. t 1903. IIAIJ.STUÖM .|(;<) 

Döttrar: 

Arma Elisabeth (Lisen), f. 1858 ^7?. O. 1879 'Vr, 
ni. handlanden Per l^ricson, f. 1840, t 1901) 
(Strängnäs). 

Ingcborii Sofia, f. 1861 ^'U, anställd i Post- 
sparbanken. G. 1881 -"Ah ni. handlanden Oscar 
Fredrik WalilberK, t 1885 (Stockholm). 

Sigrid Katarina, f. 1864 "V?, (i. 1892 "/n. ni. 
liostinästaren Anton liuianucl Holm, f. 1861 
'Vi (M e I 1 e r u d). 

2) Anna Charlotta (Lotte n), f. 1832 Vu' (Stock- 
h o 1 111).' 

3) Fredrika Bernhardina it' r c d r i a a e). f. 1834 ^"/h. 
O. 186(1 ^^L' in. klockaren, orgelnisten o. skolläraren 
Carl Wilhelin Westrell, f. 1823. t IT r o s a). 

4. Jonas Otto, f. 18(14, hijtnant, godsägare, t 1861. (i. 
l:o 1843 ni. Brigitta Alaria Kolniodiii, f. 1809. t 1846; 
2:o 1847 m. Adainina Fredrika (nithe, f. 1818, t 1890. 
Barn, i 1 :a giftet: 

1) Sophia Helena Ottilia, i. 1844 '"/i. G. 1885 -'V? 
111. skolläraren Karl August Wallin, f. 1824, t 19(i8 
(Södertälje). 

i 2:a giftet: 

2) Albert Fredrik, f. 1848, kaniinarskrifvare i tull- 
verket, t 1890. G. 1878 -Vii m. Gerda Im^e- 
hors Magdalena Kolmodin, f. 1848 "/« (S t o c k- 
h o 1 ni). 

Döttrar: 

Elsa Fredrika, f. 1879 «/», sjuksköterska 
(S t o c k h o I ni). 

Brita Ingeborg, f. 1884 'V?, niusiklärarinna 
(S t o c k h o I ni). 

Blenda Maria (Maja), f. 1885 'Vio. (i. 1912 -'^n 
in. afdelningschefen vid Iduns tryckeriaktb. Ja- 
cob Richard Morling, f. 1,S83 '/n (Stock- 
h o I ni). 

3) Paul Otto Leonard, f. 1850, rektor, t 1910 "/i. G. 
l:o 1882 ni. Hilda Teresia Sinionssoii. f. 1863. t 
1891; 2:o 1892 •-'79 m. Anna Maria (Anne- 
M a r i c) Peterson, f. 1861 ^7i (S t o c k Ii o I in). 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Sven Panl. f. 1883 -7i, jur. kand., e. o. liof- 
rättsnotarie, stadsfogde i U ni e ä. G. 1905 ''/r, 
m. fil. kand. Lanra Juliana (L a) Schiick, f. 
18^3 -7s. 470 IIAl.I.S'llt().\| 

Barn: 
Björn t rik, f. 1906 "/j. 
Nils I v a r. f. 1907 ^*V9. 
Paul Henrik, f. 1910 Vs. 
H a r r i c t. i. 1912 V?. 

(2) £'va Thcrcsia. i. 1»84 »/n. G. 19U5 "/lo m 
sjökaptenen Ernst Johannes P:<;on Perno 
t. Ih72 -Va (S t o c k il o 1 ni). 

(3) Erik Otto i. me''/,, extra jä.i,Mnästare 
(S t e n s e 1 e). 

(4) Nils Knut, f. 1S88 ^"/i, löjtnant vid K. Muttan 
(K a r 1 s k r o n a). 

, , i 2:a kn'ftet: 

(5) (j r e t a Maria. i. 189-1 -'/o 

(6) Lisa Willieluiiua. i. I805 ''"A 

"^^ ^'Ji'l.'%,)^'"'^''"'- i- I«52. landtbn.kare. t l'^()9. (j 
lö// - /lo in. Maria Elisahetli Josetiua (Elise) 
Stenström, [. 1853 ^7i (S t o c k li o I ni) 

Barn: 
Ernst Wilhelm, f. 1880. kapten, t 1910. Q. 1902 
/12 m. Heruiania Elisabeth Johanna ( M a n n i c) 
Brambcck. f. 1879 •%, kassör i Skarabor^^s en- 
skilda banks kontor i K a r I s b o r jc 
Ellen Maria, f 1885 ''I-,, (i. 1907 ^V» m. a^^enten 
KU dolt Johannes Axelsson, f. 1874 "/n 
(K u n K s ö r). 
. 5) Ellen Ariamina Charlotta, f. 1857 %. O 1879 
'h m. f. d. läroverkskollegan, R W Ö, fil. d-r 
Gustaf Adolf Carlsson, f. 1843 ^*Vio (Stock- 
h o 1 m). 
6) Anna Maria Gustaf va 1. 1857 «/o. Beb. egen 
villa 1 h len. O. 1896 ^^2-1909 m. landtbriikaren 
njalniar Leonard Kindstrand, f. 1854 -%. 

Yngre Sörmlandsgrenen: 

Sven f 1745 k. sekreterare, t 1839. G. 1800 m. Anna 

Charlotta Gylienspet/., f. 1772, t 1854. 
Son: 
Sven August, f. 1802, borgmästare, t 1881 (i \KiA 

m. Albertina Elisabeth Amanda Dybeck, f. iM3, t 

1870. 

. Barn: 

1) Hilda Aufiusta Amanda, f. 1835 -Vo, författ;irinMa. 
G. 2:o 1872 ^-/o 111. direktören vid Institutet för lilinda 
Petrus Kerfstedt, f. 1842. t 1906 (Stockholm). IIAIJ.STUÖ.M 2) Henrik August, f. 1837 %, civilingenjör, Iwiiuil- 
bysgure (L a n g 1 i d, G ii e s t a). 

3) Carl Axel, \. 1838 ^"/n, kontraktsprost i Oppunda 
östra kontrakt, kyrkolicrde i Flöda pastorat af Sträng- 
näs stift, ordf. i styrelsen för Södermanlands läns 
folkhögskola o. landtniannaskola, L W O (hM o d a, 
F 1 o d a f o r s). G. 1868 -''k m. Mathilda Ulrica Ramströni, f. 1848, t l'^U7 Harn: 

(1) Claes Axel, f. 1869 -'V», distriktssekreterare o. 
oinbiidsnian vid fjärde distriktet af statens jiirn- 
vägar, t. f. onihudsnian i järnvägsstyrelsen, f. d. 
auditör, R W O (S t u c k h o 1 ni). G. 1900 -'"/lo 
in. Edla II i I d u r Cliarlutta Kristina Kranier, f. 
1872 -'h. 

Harn: 
Birgit Marganfa. i. I9(ii -Vh.. 
L ars Axel Witliclin. i. ]"()(,■'/,.. 

(2) (Äirl Herman. i. Ks71 -''/;. tandläkare i 
Stockholm. G. 19(>I 'Vi iii. /:'//// Sofut 
Fredrika Sehniidt, f. 1872 '/•--. 

Barn: 

Kurt Einar. f. 19U2 -'7i. 
Kari n, f. 1904 "!->. 
Nils Axel. f. 1905 "Vio. 
Karl G u st a f, f. 1908 ^%. 

(3) Vilhelmina, f. 1875 -"/a. 

(4) Gertrud Elisabeth, f. 1878 ''Is. G. 1901 -'/g m. 
godsägaren Hror Jolian H e n r i k Holmberg, f. 
1872 '^11 (V a s a, S ö d e r t ä 1 j e). 

(5) S v e n Oskar, f. 1880 -7;i, civilingenjör, bygg- 
mästare i Uppsal a. 

{(i) Hellen Riclfard, f. 1883 '7a. landthrukare 
(S n ä ek s t a v i k, Tumba), (i. 1912 -"/a ni. 
N a n n a Eriksson. 

4) Wilhelm Albert, i. 1841 -'74, komminister i Lilla 
Mellösa o. Flens församlingar af Strängnäs stift 
(F 1 e n). Q. 1882 7ii ni. Katarina E I i s a b e t It 
Nilson, f. 1850 'Vi. 

5) Sven Anton. f. 1842 '7h, f. d. kapten vid Västman- 
lands reg:te, kanalinspektor i T o r s h ä 1 1 a, R S O. 
Äg. gärd i Fskilstiina. (i. 1875 -7io m. Klara 
Kristina Wilhelmina Ber gins, f. IN48 '''/o. 472 IIAIJ.STRÖM 

Söner: 

(1) Sven Waldemar, f. 1876 'V?, fil. lic, läroverks- 
adjunkt i Karlstad, (j. 1910 -"/lo m. Lilly 
Alfrida Emerentia Bergmark, f. 18lS3 ^'■'/i. 

Dotter: 
Ingrid, f. 1911 *%. 

(2) Karl Werner, f. 1877 -•'/u, lö.itiuiiit vid Sö- 
dermanlands reji:te, RJ innastiklärare vid 
Eskilstuna realskola o. komniiinala KViiuia- 
sium, RRS:t St O 3 kl. 

(3) Ernst Ludvig, f. 1878 ^■Vii... iii^^cnjör. Vistas i 
Nordamerika. 

(4) Hellen August, f. 1889 7;,, fil. stud. 

(5) Sven Anton Hilding, f. 1893 ■"'/)•.., student vid 
U p 1) s a 1 a universitet. 

6) Hildegard Elin Elisabeth, f. 1849 "Vr.. O. 1890 
-7'J ni. kyrkoherden Carl Otto Morén, i hans 2:a 
gifte, f. 1850, t 1896 (Nyköping). Hallström 

(från Jämtland). 

Äldste kiiiidt- slniiirndt rii liir diiinu siiila lvi(.iu)rcif;di'ii 
i I.oos i IliilsiiipliiiHl Aiidns liiillslium iiiiIok iiaimirt ertfr 
fiididscortcn, Iliilifiis hy i .läiuthind. Med hans \\h sChht. 
uedaiistAciide Olof Cabriid dch I'iir. delade sii,' sliiktni i 1v:\ 

Äldre grenen: | 

Olof Gabriel, f. 1781, rådman i Söderhamn, t 1859. G. . I 

1807 m. Regina Magdalena Bergh, f. 1784, f 1848. S 

Harn: f 

1. Otto Gottfrid, f. 1813, civilingenjör, disponent för I 

Köpings mekaniska verkstad, t 1880. G. 1846 m. ' | 

Emma Ottiliana Folcker, f. 1822, t 1905. i 

Barn: [ 

1) Hjalmar Johan Gabriel, f. 1847, civilingenjör, dispo- I 

nent för Köi)ings mekaniska verkstad, t 1906. (i. f; 

1881 ^Vö m. Sofia Josefina Lovisa Iverns, f. 1856 ' ^ 

'7i2 (S t o c k h o 1 m). ä 

Barn: I 

Otto Gustaf Ragnar, i. 1882^77, civilingenjör, f 

underlöjtnant i Fortifikationens reserv (Stock- r 

h o 1 m). i IIALI.STKÖM 47;! 

Mar rit Emma Lovisa, f. 1S83 "-'Vs, Kyiimastik- 

(Jirektör (S t o c k li o 1 iii). 
Anna Sofia. f. 1 885 "/•--, skolkökslärariiiiia 

(S t o c k h o 1 m). 
Karin Aiiiiiista Amalia, 1. 1888 'Vi. (j. l*''!^ 

^/u 111. t. f. stadsfiskalcn i IJ in c a. med. lic. 

Tore Olsson, t. 1878 '/i-j. 
Brita Emeli Johanna, f. J'>ni 7io. 

2) Helena Johanna. \. 1848 -'/t, f. d. innehafvariiina 
af Zanderska lieliiciisionen f()r flickor (S t o r- 
ä n g e 11). 

3) Ivar Gustaf, f. 1850, civilin.e:cnjör, disiionent för 
KöpiiiKS mekaniska verkstad, t 1897. (i. 1883 -"A' 
m. Eanny Helena Malnu/iiist, f. 1804 'Vr.. Omu'. 
1901 -"/ti III. laiulsliöfdimi^eii i (kehro liiii Karl 
Isah Anders Johan Heniströni, i. 18SS''/.-. (Örebro). 

S(Jner: 

(1) W-' al d c m a r. f. 1884 '\/7. fil. lic. (U p i)- 
s a 1 a). G. 190M -/a m. // e / m / Gahricla Ram- 
stcdt. f. 1884 ^-Vn. 

Döttrar: 
Kerstin Naeina Helena Viktoria, f. 1910 

L i s s i Gahriela, f. 1912 '-'/lo. 

(2) Carl-Otto. f. 1886 "/s. arkitekt (Stock- 
li o 1 m). 

4) Otto G u n n a r. f. 1854 ^^/u, disponent för Köiiings 
mekaniska verkstad, ledamot af stadsfullmäktige i 
Köping samt ordf. i hamnstyrelsen o. i styrelsen 
för spritbolaget i nämnda stad. G. 1886 '*/i m. 
Anna Maria Arlinsiander. f 1865 ^V». 

Harn:^ 
O mar Gnnnar. f. 1886 "Vio, ingenjör (Nordame- 
rika). 
E m m y Harriet, f. 1888 "h, lärarinna. 
P e r Otto. f. 1892 ''/i, elev vid Tekniska högskolan. 

5) Emma Augusta, f. 1857^^3. G. 1881 "/? m. 
vrkesinspektören Gustaf Uhr, i hans 2:a gifte, f. 
1845. t 1901 (Storängen). 

6) Häda r, f. 1858 '%, kassadirektör o. kontorschef 
vid Köpings mekaniska verkstad, ordf. hos stads- 
fullmäktige i Köping, vice ordf. i styrelsen för 
Köpings stads sparbank o. i skolrådet i nämnda 
stad. G. 1890 ^''/a m. Nanny Maria Gustaha 
Lindahl, f. 1867 *%. ■174 IIAIJ.STUÖ.M 

Barn: 

Gunnar, f. 1891 Vi, elev vid UltuiKi laiidtbriiks- 

institut. 
Otto Hädar. f. 1892 ^Vo. 
Siri Emma Maria. f. 1895 Vi?. 
L is a. f. 1897 "Ve. 
Ivar Gabriel, f. 1898 "^Vu. 
Erik Hädar. i. 1900 ^Vo. 
Torsten I n g m a r. f. 1903 ^Vo. 
O / / i' Einar. f. 1910 -^7. 

2. Conrad Leonard, f. 1815, kassör, t 1906. G. m. 
Johanna Maria Andersson, f. 1831 "Vie (Stock- 
h o 1 m). 

Barn: 
\) Selma Carolina, f. 1856 -'Vi (Stockholm). 

2) Conrad Gabriel, f. 1858 "/a, a«ciit för Gordon 
6: Fergiisons pälsvaruaffär (S:t Paul, Minn., 
N o r d a Hl c r i k a). (j. 1891 -''/:> in. Alice 
Elisabeth Rood. i. 1868 -'Vs. 

Barn: 
Hickar d (Dick), i. 1892 ^Vo. 
i4«//a Maria (Pcaeh). i. 1894 ^Vo. 

3) Hilda Maria Lovisa, f. 1861 Va. G. 1890 'Vu 
m. fabriksiiiKenjören vid Karl Gustafs stads gevärs- 
faktori, civilingenjören. R W O, Karl August 
Rnndlöf. i. 1861 ^Vi (Eskilstuna). 

4) Gerda Helena, i. 1864 ^V? (S t o c k h ol ni). 

5) Per August Leonard, f. 1866 'Vg, författare, En af 
de 18 i Svenska akademien, L V V S (Stor- 
ängen). G. 1895 ^Vo m. Helga Åkerberg, f. 
1870 Vö. 

Barn: 
Vem a. f. 1896 Vio. 
Margret (Eva), f. 1899 ^V?. 
Bengt. i. 1901 Va. 
S is sela, f. 1904 -'Va. 

3. Alexis Villehad. f. 1817, f. d. kapten, skeppsmätare, 
t 1879. G. 2:o 1847 m. Christina Carolina Juliana 
Äkerfelt, f. 1821, t 1863. 

Söner: 
1) Artur Godemar, f. 1848. i)rovinsialläkare, t 1905. 
G. 1886 ^Vs ni. Nanna Elisabeth Henne, f. 1868 
'Vn (Karlstad). IIA1.I.S'I'I{Ö.\1 475 

Döttrar: 
Ingrid, f. 1887 -'V?. 
Gertrud, i. 1889 ^"/i. 
Dana. f. 1891 -'■'h. 
B er t ha. f. 189,3 -'75. 

2) Ragnar Sigurd Alarik, f. 1849 %, fil. cl:r, lektor 
i latinska o. K:rekiska språken vid Karlstads liöj^re 
allm. läroverk, R N O (K a r 1 s t a d). 

3) Gustaf Jolian Leonard, f. 1858 -'Vis, ingenjör, 
nijölkkontrollant (U p p s a 1 a). 

4. C a r o I i n a Christina Olivia, f. 1819 Vo. G. 1843 
-V? ni. ai)otckarcn Bror Maiiritz Freese, f. 1816 t 
1862 (Up psal a). 

Yngre grenen: 

Pär, f. 17S3, fältkaiiirerare, t 1870. G. 1814 ni. Brita 
Cliristina licrjih, i. 1787, t ]S50. 
Son : 
(iabriel. f. 1822, kanirerare. t 1889. (i. kS5U m. Ma- 
thilda Lovisa Margareta ti^bcrg, f. 1827, t 1901. 
Barn: 

1) Ada Mathilda Lovisa, i. 1852 ^"/a. G. 1873 ''A ni. 
f. d. kaptenen i armén o. löjtnanten vid Svea artille- 
rireff:te, R S O. Arvid Wilhelm Theodor N ång- 
ström, f. 1841 ^"/s (Torp a, S a I t s k o g). 

2) rär II ad ar Adalbert, f. 1853 ''/lo. civilingenjör, 
disi)onent för Hädar Mallströms kniffabriksaktb., ordf. 
i drätselkainniaren i 1: s k i 1 s t u n a, R W O. G. 
1884 ^Vio m. Eriha Sofia Mclneina (Lucia) Gvllen- 
berg. f. 1800 '7o. 

Barn: 
Carl Alfred Iladar. i. 1888-7-», landtbrukare 

(F 1 i n k e s t a, V a d s b r o). 
Lucie Signhild Lovisa, f. 1891 '7o. Q. 1912 ^Vio 

m. förvaltaren Carl A x e I Julius Frick. f. 1878 "Vu 

(H e I 1 e f o r s S k (. g s g a r d e n. Ii e 1 1 e f o r s- 

n ä s). 
Hädar Gustaf Valter, f. 1895 Vs. 

3) Naema Kristina Gabriella, i. 1857 -''/u. G. 1881 -'/ii 
m. grosshandlaren, ordf. i styrelsen för Sveriges allni. 
handelsförening o. i dess förvaltningsutskott. R N O, 
RWO, K I) DO 2 gr., KNS:tOO 2 kl., Reinlwld 
V i Ii t o r Ramstedt. f. 1854 -'Vii. Äg. hus i Stock- 
h o 1 111. 470 VON IIAMM 

4) Arthur Helmer Emanuel, f. 1863 "/t, korrespondent 
(V i f s t a v a r f). 

5) Emma Alfridu Sofia (I' rida), f. 1S6-1 -"/n. (i. 1891 
""/ii 111. sekreteraren i Svea liofrätt. vice häradstiöf- 
diii^en, R N O, jiir. kand. A x e I Hmanuel Durlirm, 
f. 1861 "/s (S t o c k h o 1 ni). von Hamm. 

EuliKt do UiKull, Sccaux aiiinpiiös drs Piiy-s Ras ft des 
pays avMisinaiits, laiiiis i Nrdcrläudcrna vch lulrgriiusande 
liindLT uikUt niedfllidfii fk-ra släkter Jlani, llamm, Ilamrae, 
förandir <dlka vapen. Eu af dessa släkter iii)|)liöjdes mod 
Willielm von Ilaiiiine, öf\(>rl)i)ip:iiijis(are i Rnissel. i spanskt 
frilierrestånd 1()SG och foitlelMe iiiiini i föi ra hälften af ivOd- 
talet. Flera släkter von llanim, sanitlifja härstaniniautie frän 
det forna grefskapel Ätark i Westphalen, liafva funnits i 
Tyskland, hvarest uamnet iinnn f;irekoinnier ; en af dessa. 
Sohoeppingk op dem Ilaninie. genannt Sehiippingk, öfverflyt- 
tade till Kurland och andra delar af det ryska riket samt 
torde ännu fortlefva. 

Stamfadern i Sverige för nedanstående släkt Miehael 
(Michel) von Hamm var född ITKi i Falkenswerth i Nord- 
Drabant (Holland) samt infiirskrefs 1721 som falkonergesilll, 
bU'f sedormcra falkent-rmiistan^ och hofjägare samt bebodde 
det ännu s. k. falkeiierarebostiillet i Solna, hvarest han dog 
1792. Han skref sig sjillf .Mieipiel van liam. Gift tvh gånger 
hade han förutom döttrar flera söner, alla hofjägaro förntom 
Frans Horb.^rl, f. 17(i7, brnksläkare, t l^"i> ogift. Alla 
nu kända lefvande medlemmar härstamma fr;1n sonen — i 
hans andra gifie med Anna .fohanna von den Kndten, | 171i"> 
— Carl Henrik, f. 17(i9, t l^:!l, k. falkenerare, öfverjiig- 
mästare n. h. o. v., som i sitt gifte med Sara Christina 
lincht blef fader till nedanstående Carl Harald Constantin 
von Hamm. 

Don svenska sliikten för ett adligt vapen: sköld, belagd 
med en tvärbjälke, i ("ifre fiillt t tre stjärnor, i nedre fiiltit 
en at höger vänd tupp, pA lijelmeii adlit,' krona. Carl Harald Constantin, f. 1806. k. falkenerare - den 
tredje af släkten, son efter far, som bebott falke- 
nerarebostället i Solna — öfverjägmästare n. Ii. o. v., 
t 1867. G. 1839 111. Constantia Kleonora Sparre af 
Rossvik, f. 1814, t 1879. IIAM.MAUSTEN .,77 

Barn: 
1. Carl Gabriel, f. 1840, sjökapten, t 1907 Q „i 
bor rf ^^"^'"''^^" Arfvidsson, f. 1802 (M'älsiiiij- 

Söner: 
Carl OswaUl, f. 1887 -^5, sjökapten. 
tia raid ircdrik. f. 1891 'V;,, styrman 
Bror Knut, f. 1895^7», navigatör 
^- r " ;>fJ/-'o/- ^'-^^ >• ■^^'■^'^■^''^"•dlare i S t o c k 1, o 1 ni. 
O. lb8U-/5 ni. Anna Sofia Hlackstadins, i. ]855 

Döttrar: 
^ \' (/ Sofia Coustancia, r. 1S83 7o. 
Or c t a Sofia Coiisiamia. i. ]SSA -''/n 
3. (i er da Consta/ici' Amalia, f. 1849 -'V;, (i \ss') 'U 
m. r d. haiikkassören /\ /• A i, i; n s i Mörk, i. 18-15 
■ ;r (b> t o c k 11 o I ni). Hammarsten. 

Ha„ulu!^n'v:r''7;;j^rtnf" "^^«^«^^'-^- sjökaptenen Olof 

Per Wilhelm, f. 1811, skeppsbygsmästare, anlade (iamla 
varfvet i Norrköping, sist syssloman vid lasarettet 
därstädes, f 1883. G. 1837 m. Ulrika Fredrika Palm, 
I. 181.::, T 1887, 

Barn: 

1. Fredrika Wilhelmina (Wilma). f. 1838 %, författa- 
[""Js^v ^+ IS ?/• '^^•^tenen Josef Napoleon [.indlié. 
f. 1827, t 1896 (Gö t e bo r g). 

2. Emilie Ulrika, i. 1839 ^'^lo. G. 1874 ^Va m. fabri- 
koren Johan Herman Haak. f. 1836. f 1903 (Stock- 
h o 1 m). 

3. Olof. f 1841 -Vh, med. o. fil. d:r. f. d. professor, 
vice ordf. 1 Uppsala läns landsting, medlem af o 
ordf. 1 Vetenskapsakademiens Nobelkommitté för 
kemi. K m st k NO. L V A. L V S, L F S, Hed L V V S 

i^sJs' V'i ^' ^^^^^* '^'' '"■ ^''''''' ^'''"■'"^'^' ^'''^' 8 ilANNCUK.X 

Dotter: 

Mat h il da Gustava Charlotta, f. 1S71 =^/io. O. 18^4 
Vs ni. kaniiiuirrättsrridct, vice liuradshöfdinjreii, 
RNO, Edvard Waldemar Lagcrbriuii, f. 1864 
'♦'/lo (S t o c k 11 o I m). 

Fredrik, f. 1846 '''/y, e. o. Iiofpredikaiit, kyrkoherde 

i Jakobs församling i S t o c k Ii o 1 iii, O II S Obmt. 

L N O. G. 1879 ^/i ni. Elin Aii.iitista Emanuchson. 

f. 1S55 =7s. 

Barn: 

Elsa. f. 1880 2Vi2. G. 1907 -'/lo ni. andre Dastoni 
vid Jesuskyrkan i Berlin Herman Wilhelm 
H n t: o Elemmina.. f. 1878 "'i. 

Signe, f. 1882 '/.i. teckiiiiiirslarariiina (Stock- 
h o 1 m). 

Torsten, f. 1884 ^Vi;. ber^^sink^-njör (S e v e n Is- 
land, O u e b e c, C a n a d a). 

Olof Daniel, f. 1886 'Vn, fil. lic. (S t o c k Ii o I m). 

Einar, f. 1889 Vi, med. kand. (U d p s a I a). 

Harald, f. 1897 ''h. Hanngren. Släktfu bärstaniniar IrAii \'ii.st('rliaiiniuji:i' socUcii i Si.kU- I 

hohiKS liiii. Äldste kiiiKlc stniiifailcri» Erik IIamij,Me'U, u;. IC.lll I 

ni. Kaki-1 IVHlcrsdoUiT Kam, var iH.iKaii' i StDckhulin. ^ Sdii.ii | 

Gat.ricl, f. IGOC, t 17 IC, l)aj?ai<- i VäslrrAs, hailc i siti kHI'' { 

lufil Inrita PLMlLTsddttcr. f. 1701, t 17-12. bland llora barn sonen ' 
l'i'r, som ändrade namnet (ill Ilannf,'ren. Tir 1 Iaiin;,'ren. r. 
172S, t ISUl, kyi-koher.Je i Vika (Dalarna), hade i sill fnrsla 

gifte nn-d Eva Kakken, f. ITl'7, t 170(1, sJinerna Per Wilhelm \ 

oeh Erik Gnslaf, stamfiider lur nn letvande Ki-en:ir af släkten. \ 

I.itteratnr: Sv. Ättartal lS'.tl; Iveijoniinfvnd, Ny Sv. i 

SlUktbok; Hanngren, E., l'er Ilanngrens s;tamträd lOOri. \ 

Äldre grenen: 

Per Wilhelm, f. 1759, guldsmed, t 1815. Q. 1803 m. ' • 

Anna Kristina Brimnmark, f. 1765, t 183(». '- 

Son : 
Fer (justaf. f. 1804, reiremeiitsskrifvarc. t 1871. (i. 1839 

n\. Kristina Ulrika Martzell, f. 181N, t 1885. i ITAX.N<iKi;X 

Söner: Söner: 
11, f. 1845. öfverste, t 1905. (i. 
O 1 i^ a Maria Lugemren, f. 1856 
K u II g s k" ä r d e n (Dala H u s- 1) Per Gustaf Wilhelm, .. , , ... 

2:o 1878 '-'Vii m. Olga Maria Lagergren, f. 185f) 

^Vi2. Äff. o. beb. 

by). 
Barn; 
Brita Christina, f. 1907 ^"/ij. 

n ^ .. ivv.rr. ,,r... r ,,w,n 'Ml (3) Lovisa Maria '(Li s e). f. 1883 "Vs. O. 190N "/i 
ni. iindcrkirurjicii vid akademiska sjukliiisct i 
Uppsal a, med. lic. lirik O u s t a f von tfolst. 
I. 1.S79 7r.. 

(4) tv a Ulrika, i. 1SU(, 'Z;. 

2) Samuel Albert Engelbrekt, f. !.s54 *Vi. bruks- 
patron. Ak. o. beb. Ytternora (M ed e mor a). 
G. 1890 i"/-.. m. Anna Ceeilia Lagergren, f. 1862 '"/.i. 

Yngre grenen: 

Erik Gustaf, f. 1761, kyrkolierde. t 1821. G. 1805 m. 
Anna Kristina Lundström, f. 1779, t 1863. 
Söner: 
1. Per. f. 1808, kyrkoherde, prost, t 1887. G. l:o 1844 m. 
Louise Svedelius, f. 1S2I, t 1N45; 2:o 1^56 -^7 m. 
Hilda Amalia Sofia af likenstain. f. 1831 --/s (K o r s- 
t ä II ]) a n. Leks a n d). 

Barn, i 1 :a siftet: 
\) P e r Gustaf, f. 1845 ^'^U, major i armén, kapten i 
Dal reg: tets reserv, rullföriiigsomrädesbefälliafvare, 
ledamot af styrelsen för Dala -Hälsinglands iärn- 
vägsaktb., R S O. Äg. o. beb. Villa Tal I u d- 
d e n (O r s a). G. 1886 'Vn m. fi é 1 e n e Leontine 
Ohlsson, f. 1865 -'h. 

Barn : 
Elsa Louise, f. 1887 "/n. 

Anna Charlotta, i. 1888 -'Vio. (L 1912 ^/a m. 
e. o. assessorn i Svea hofrätt Johan Samuel 
«S a m) Ström, f. 1880 '-'/i-' (S t o c k h o 1 m). U IlAKNtillEN 

Greta Sofic. f. 1S90 ^V?. 

t: s t v r Helena, f. 1893 -"/-'. 

Karin Marta. f. 1896 ^''h. 

Erik Gustaf, f. 1900 '/i. 

Per Gustaf Wilhelm, f. 1902 ^"/a. 

i 2:a j^iftet: 

2) ^ /; n a Sofia. i. 1S57 "/lo (K o r s t ä p p a ii, L e k- 
s a n d). 

3) Hilda Lovisa, i. 1859 -"/... (j. 1882 ^7? in. j;ods- 
ägareii, verkst. direktören i österdalarncs äiik^bats- 
aktb., landstingsinaniieii i Kopparbergs län, R W O, 
Julian Gustaf Ros. f. 1852 ^^o. Äg. Kdshult 
o. Ofvernu) i Dalarne (1: d s li u 1 t, Leksand). 

4) Selma Elisabet, f. 1861 7u). (j. 1887 ^7? in. liä- 
radsliufdingen i (iottlands södra domsaga, verkst. 
direktören i Kliiitel)ys aktb., ledamoten af riksda- 
gens första kammare, ordf. hos stadsfullmäktige i 
Visby, K W O 2 kl., R NO, L L A, Karl T e o d o r 
af Ekenstam. i. 1858 ^7ö. Äg. Hösteriiin i Öster- 
götland o. Villa S o 1 11 e m (V i s b y). 

5) Ebba Ceeilia. i. 1865 ^Va, lärarinna vid elementar- 
skolan för flickor i L a I u ii. 

6) Ester Wilhelmina, f. 1872 '''h, föreståndarinna för 
rekreationsheinmet K o r s t ä p p a n (L e k s a n d). 

Gustaf, f. 1810, bruksrevisor, t 1902. G. l:o 1837 
m, Anna Sofia Forsgren, f. 1808, t 1844; 2:0 1846 
m. Augusta Williclmina Forsgren, f. 1816, t 1856. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Eva Sofia. i. 1839 '7i. (i. l,so5 '-'/.-s ni. brukspatro- 
nen Karl Leonard Lundqvist, f. 1833, t 1909 (U ii |)- 
sala). 

i 2:a -giftet: 

Anna Wilhelmina, f. 1847 7--. G. 1874 "/k. m. 
majoren i armén, kaptenen i Dalreg:tets reserv, 
riillföringsomradesbefälliafvareii, R S O, Gustaf 
O s e a r Ramström. f. 1846 -'/« (F a I u n). 

M a r i a Helena, f. 1.S48 ^Vii; (S t o c k li o I ni). IIA.NSKN Hansen. 

Sliiktcii hiirstaniiu.ir liäii Sclih's\vi>,'-Ilulstcin, liv;ir«st dess 
liiedU-mniar i Arhuiidradi-u vjirit bosatta si^soin J<irill)riilvare 
i trakten södi;r uiu staden Flciisbury. Ar IGtiO var lluns 
1 lansen iif^art; af gård i (jrnnilliofs församling; fädernegården 
innehafve.s nu af hans ättling i rätt nedstigande led lians 
Hansen VIII. Hans Hansen III var farfar till öfverliiraren 
i S:t Maria friskoln i Klenshurg Hans Hansen, f. 17^:., t l'"^"'-, 
^. m. Anna Christina Eriehseu, f. 178.'), t 1^78. Dessa makar 
hade bland tio barn nedanstående son Friedrieh Wilhelm Han- 
sen, som ufverflyttade till Svi>rige. 

Friedrich Wilhelm, f. 1821, grosshandlare i Stockholm, 
t 1870. G. 1857 m. S o p It i a Aiii^usta Rocck, f. 1837 
Vs (Stockholm). 

Söner: 

1. hans Friedrich, f. 1S5n "/s, Krossliandlarc, direktör 
i Stockholms köpmaiinaförcniiij;, \erkst. direktör fiir 
aktb. Söderström & C:s hj'lerträdarc, medk-m af 
Stockholms Handelskammare (S t o c k li o 1 m). (i. 
1888 'Va m. FA s a Tclander, f. 1868 ^-'/j. 

Barn: 

Kurt Roeck. f. 1889 Vs, stud. vid Stockholms Hök'- 
skola. 

Harry Roeck, f. 1891 ^^o, student, elev vid Dra- 
matiska teaterns elevskola (S t o c k h o I m). 

Maud Rocck. f. 1897 Vi;. 

Villy Rocck, f. 1898 'Vo. 

Douglas Roeck. f. 1901 ^/lo. 

2. Fredrik Vilhelm, f. 1862 '-/o, vattenfallsdirektör 
o. ordf. i Vatteniallsst.\TeIsen,. f. d. öfverste i ViiK- 
0. vattenbyK«:nadskaren. ledamot i styrelsen för Tek- 
niska högskolan, K W O 2 kl., R N O. (i A\ br., R Pr 
RÖ02ki (Stockhol m). G. 1895 ="V;j m. Tyra 
Bcnckert. f. 1875 "^A. 

Barn: 
Fred Herman Roeck, f. 1897 ^-/s. 
Marit Rocck. f. 19(JJ ^"/r. 482 IfASSIJltKlti; Hasselberg. Äldste kände stiiiiifMdcni Juums I hissellHTK fiiddcs I 
Ilassollösu yockcn i ViisU'rg:(')ll:ind, livaraf narnin-t iir taRet, 
dollog som fänrik vid Västf,Mita regeinciile med ut iiiilrkelsc 
1 Carl XII:s krig i Polen och dog oinkr. Ar ITIS. Hans smi 
Carl J(.lian, laiidlhrukare o. nistliAllare i Hiirsti^s sucken i 
Misterj,'.".tland, hlef i sitt f,Mf<e ni. Anna I.isa I.nndahl fader till 
iiedanst:iend(' .Juuas. 

Litteiatur: Sv. Sluktkalen.lcr ls.s>. 

Jonas, f. 1749, fil. m:r, prost, t 1831. G. 1793 m. Maria 

Helena Almgren, f. 1773, t 1828. 

Söner: 

1. Johan Gunno, f. 1808, häradsiiöfding, t 1S86. G. 

185(D m. Charlotte Kinnman. f. 1828, t 1902. 

Harn: 

1) Maria Christina, f. 1851 ^7io. G. 1878 ^V? m. 
kontraktsprosten, kyrkoherden i Borgsjö pastorat 
af Härnösands stift, L N O, Olof Emanuel Arh- 
man. f. 1847 ^^i- (R r i k s 1 u n d). 

2) Carl Jonas Erik. f. \H56^^l'o, kyrkoherde i Grund- 
sunda pastorat af Härnösands stift (H u s u in). G. 
1892 ^"/o ni. Olga Ingeborg Elvira Arhnuin, f. 
1S58 «/•.. 

Barn: 
Naima Ingeborg Charlotta, f. 1893 "A. 
Fanny Helena Maria, i. 1894 ''V?, student. 
Johan G u d m a r, f. 1896 ^U. 
Carl Bertil f. 1897 -'Vji. 
G n n n o Birger Emanuel, f. 19U0 ^Vs. 

3) T hor a Josefina, f. 1861 ^Vs. G. 1887 ^Vs in. 
liäradsliöfdingen i Jämtlands östra domsaga, R N O, 
Johan August Thomson, f. 1849-"/» (Öster- i 
s u n d). I 4) Gunno Theodor, f. 1863, vice häradsiiöfding, t 1902. 
G. 1893 "/o m. Karin Brandell, f. 1867 "V? 
(S t ock hol m). 

Barn: 
Nils Gunno. f. 1894 'Vio. 
Ingrid Louise, f. 1896 -Vil-. 
A in a Charlotta, f. 1899 7i 
Karin G u n h i I d, f. 1900 ^Va. 

5) Sigrid Gudlofva, f. 1867 -"V/ii (Östersund). HASSKl.ltl.AI» .JV; 

2. Claes Anton, f. 1812, kyrkoherde, t 1S92. G. lN-17 
ni. Natalia Clementina Stabeck, f. 1814, f 1890. 
Barn: 

1) Clas Bernhard, f. 1848 -'Aj, fil. d:r, professor 
o. fysiker vid Vetenskapsakademien, K N O 2 kl., 
R R S:t St O 2 kl., Off Fr H L, L V A, L V S, L F S 
(Stockholm). G. 1875 'Vh m. Julia Elisabeth 
Walter, f. 185(1. t 1894. 

Barn: 

Lilli Julia Gabriella, f. 1878 ^Vio. 

Bernhard A r t Ji u r Lennart. 1. 1881 '^/i, underlöjt- 
nant i Fortifikationens reserv (Stockholm). 

Martha Iniirid Antonia, i. 1891 ''/", >-■. o. telt- 
kM-afist (S t o c k h o 1 m). 

2) Natalia Sofia, f. 1851 -'Vi (.1 ö n k ö p i ii 'a). 

3) Anton T e o d o r, f. 1853 ^^U, adjunkt vid Sträng- 
n ä s folkskoleseminarium, R W O. G. 18S8 ^^.'n 
m. Anna Lovisa Ulrika Thurdin, f. 1864 ^;i. 

Döttrar; 
Dagmar Erika Natalia, f. 1889 -''/i, lärarinna 

vid Stockholms AtLTieum i(')r flickor (S t o c k- 

h o 1 m). 
Anna Al ar gi t Gabriella, f. 1893 'Vi'-'. 

4) Maria Mendrika Gabriella, f. 1855 "/.-.. G. 
1881 ^Vs m. läroverksadjunkten .lohannes Karljireti. 
f. 1844. t 1905 (J ö n k ö p i n k). Hasselblad 

(äldsta grenen). 

Äldsto iiu>(i visshet kiindo slam fad.Tri filr lUMlaiiståciKi.' 
släkt är briilvsi(lkari'ii vi<l .Xordiuarksliyttaii i Viiniilaiui .\rviil 
Hassolhlad. f. 1712, t ITSli. gr. ITtl in. (Jrcta LuiuIIxtk, 1 
hennes andra sifte. f. 1707. y 17S7. livars son I^orens. f. 
1747, t »'fttT 17'J() i sitt gritte (177.')) med Kerstin Jeanss.m. 
Iiado iied.instftcnde son Arvid llasselMad. iildst Mand eifva 
syskon, af livilka alminsh-ne tv:\ ynj.'re hriider ef terliiinnat 
nfkoiulinKar. nm livilka dnek n|>i)£;ifter ej liitiills i-rhnllits. 

Litteratur: Sv. .Ättartal ISi);!; Oeijei-. IWw^t Cust.if C-ijer 
till Uddeholm (,ch hans illlllnKar. .Malmö 1S'J1». 

Arvid, f. 1777, bruksidkare, t 1819. G. 1802 m. Fn^el 
Christina (ieijer, f. 1782, t 1863. 1 IIASSELIU.AI) 

Söner: 
Carl Henrik, f. 1805, handlande i (jöteborff, t l&5b. 
O. l:o m. Joliainia Maria Nordblom, t 1842; 2:o 
1843 ni. Emma Wilhelmina Erica Zaar, f. 1823, t 
1847; 3:o 184.S m. Alaria Christina Hcei^Hi, f. 1825. 
t 1908. 

Barn, i 2:a yiftet: 
Hanna Erica, f. 1S44 ^/jo. (i. 1865 m. Krosshand- 
laren Axel Wilhelm von Holten, f. 1836, t 1893 
(Q ö t e b o r k). 

i 3:e giftet: 

Anders Georg, f. 1851^''/», handlande ((i ö t e- 

b o r g). 
Arvid Jesper, f. 1808, bruksidkare, t 1857. (i. 1838 
m. Lkita Christina Pettersson, f. 1820, t 1898. 

Döttrar: 
A r v i n a Lorentina, f. 1843 ^7i2 (S t o c k li o I m). 
Anna Lovisa, f. 1846 ''^/a (S t o c k !i o 1 m). 
Fritz Viktor, f. 1816, grosshandlare I Göteborg, t 
1893. O. 1843 m. Susanna Kjellberg, f. 1815. t 
1900. 

Barn: 

1) Fritz Oskar, i. 1844 ^Vc handlande i (jöteborg, 
delägare i finnan F. W. Hasselblad 6: C:o, 
R W O. Äg. Skogstorp vid Lyckorna i Bohuslän 
(Stockholm). O. 1871^75 m. fl i I d a Kjell- 
berg, f. 1850 ^/i. 

Döttrar: 
Ellen Augusta Susanna, f. 1872 Vi. O. 2:o m. d:r 

Frank Jesenko (Wien). 
Annie Tyra Augusta, f. 1887 *"/i. Q. 1911 ^-/lo 

m. löjtnanten vid Södermanlands reg:te Ca/l 

Gudmund Waldemar Ljungman. f. 1S83 -'/i 

(S t o c k h o I m). 

2) Alma Victoria Charlotta, f. 1845 * 'V?. O. 1872 
^''/s m. grosshandlaren Johan Fdvard Kjellberg, 
f. 1847, t 1895 (S t ockh ol m). 

3) Arvid Victor, f. 1846, handlande i (jöteborg, t 
1907 -/h. o. 1:o 1871 ^/u m. Carolina Hassel- 

.. blad, f. 1850, t 1880; 2:o 1885 -'/i m. Paulmc 
Sophia Hedendahl. f. 1856 ''Vs (O ö t e b o r g). IIASSKI lU.AI» 4S.j 

Barn, i l:a giftet: 

(1) Ivar Viktor, f. 1873 ^'^/i, handhmde i (j ö t e- 
borg, deläg. i firman F. W. Hasscll)lad 6c 
C:o. G. 1901 ^^/5 111. Anna Sofia Carlandcr. 
f. 1881 Va. 

Fiarn: 
Gunhild, f. 1902 ^Vr,. 
Bertil Viktor, i. 190-1 ^^'A. 

(2) Karl Erik. f. 1874 ^77, ink^cnjör, Iiaiidlaiule i 
^ G ö t e I) o r s o. deliiff. i firman F. \V. Mas- 

sclblad Ck C:o. G. 1903 ='V:i m. Maria lilliila 
I m manuella Carlander, f. 1879 ^"^/i- 

Harn: 
Tyra, f. 1904 "At. 
1'ritz Vikt or. f. 1906 V.i. 
Stii^, f. 1908 '7s. 

(3) Calla, f. 1880 "/s. G. 1904 ^"/r. m. förestån- 
daren för akti). Nordiska kreditbankens nota- 
riatafdelnins Carl I.iim.i^man. f. 1879, t l*;(i8 
(S t o c k 11 o 1 m). 

i 2:a .uiliet: 

(4) H elg e Viktor, i. 1886 -'/ij (B o d a r n c. 
M ä r s t a). 

4) Susen Emilia, f. 1849 '"/^. G. 1879 ^V;, m. pro- 
fessorn, Fn af de 18 i Svenska akademien, fil. 
d:r Abraham Viktor Rvdberk^ f. 1829, t 1S95 
(S to c k h o 1 m). 

5) Hulda Ingeborg, f. 1852 Vi. G. 1878 -'V» m. 
f. d. polismästaren i G ö t e b o r ji. vice liärads- 
höfdin.iien, K W O 2 kl., R N O, RRS:tStO 2 kl.. 
Anders Oscar Elliot. f. 1840 Vu-. 

6) Axelina Theodora. f. 1854 "/u. G. 1879 ^V*) 
ni. verkst. direktören i brand- o. lifförsäkrinKS- 
aktb. Svea o. i återförsäkrinffsaktb. Astrea, vice 
haradshöfdingen, R N O, R W O. R 1) O O, RNS:t 
0. Ernst Ebbe Julius Brinn, f. 1850 -'Vi-.-. Är. 
Torp Ofra o. Risvarp, båda i Bohuslän (G ö t e- 
b o r k). 

7) Gerda Eleonora, f. 1857 ^Vn. G. 1887 "Va m. 
civilingenjören Carl Knut Edvard Bildt, f. 1854 
"/lo (Norr viken). 48G IIASSKI.KOT Hasselrot. 

Gniiinijil svfiisk sliikt Iräii Dalshiiid, käiul scdiiii l.iirj;iu 
Jif löOO-tak't. l.ainlsskrifvar."!! på Dal TkorsliMi .luiisson, i. 
1(!;!2, t ]<">'»0. iipptof,' släktuaimict Ilt^ssrlrotli, livilkrt dock 
endast l)il>cliölls af hans äldsta snii. koiiimiiiislmi i l';irKi-laiida 
föisaniliiig Itryiigfl Il.-ssclruth, f. ICTO, f 17;U. Do två yiiKre 
söiiiTiia liilradsskrifvari'!! Lars, f. HiTJ, t IToG, och kapti^iicii 
Audors, f. KIM, y l'i'4(;, ändradL" iiaiiiiict till Ilassclrotli. Har- 
lien till kapti'iU'U Anders Ilasselrotii .skridAo iiaiiiiii'1 llass<>ln>t. 
Diiriblaiid vai- sonen Der, t. 17;::,. liaiidlaiule i l.inkilpiii-. t 
IT'.t7, som i sitt första gifte med Margareta Dlisahftli Kruse, 
t 1771, var fad.'r (ill nedaiisl aeiide Mattias. 

Litteratur: Anr.-p, Sv. Sliikt l..,kcu 1; Sv. Sliiktkaleiidrr 
1VS7; LriJ.,nliulvud. Ny Sv. Sliikll...k. 

Mattias, f. 176'>, tcol. o. fil. d:r, kyrkoliordc, prost, \no- 
fessors ii. Ii. o. v., k-daniot af prästcstaiidct, t 1839. 
(j. l.S()4 III. Martha iJeronius, f. 177,5. t l,S4(i. 
Söner: 
I. Per, f. 1S()5, fil. d:r, c. o. liofpredikaiit, kyrkoherde, 
t 1854. (i. 1844 111. Tecia Willieliiiiiia Beroiiiiis, f. 
1824, t 1860. 

Söner: 
I) Axel AUitliiiis. f. 1,S45 ''Vi, kyrkoherde i Fa^elas 
pastorat af Skara stift (F a .i; e 1 a s. H ,i o). (j. 
1872 % in. Nelly Sofia Mariianta Ihissclroi, i. 
1847 ^Va. (Se nedan.) 

Barn: 

(1) Eva. i. 1873 Vs. G. 1902 ^7(i m. Krossliand- 
laren, delägaren i konstförlaKsfirinan Le Moiiie 
6: Malineströni, O .s h o r n c Leonard Le 
Moine, f. 1878 'Vn (Göteborg). 

(2) Carl Axel Elias, f. 1876 '^n. kapellpredi- 
kant i Borsviks församling af Karlstads stift 
(Borgviks bruk), (i. 1902 'Viu- ni. Anna 

, . . Maria Brann. f. 1878 '''/il». 

Barn: 
Torsten Edvard, f. 1903 ^Vio. 
H el na. f. 1907 -"A. 
Eva Mariiarctha, f. 1910 ''/u. 

(3) Tekla Nellv Helena, i. 1878 -/lo, sjuksköter- 
ska (Fa .i;e I a s. M j c). JIASSKLHOT IS7 

(4) Karl Per Bernhard, f. 1884 Vi--', fil. kand., 
sekreterare hos Kristliga föreningen för unga 
niiin i Uppsala. U. 1912 '"/o rn, grefvinnan 
hellcna Margaret h a Sorella Posse. f. 1887 

(5) Ernst Halvar Sigfrid, i. 1891 ^'Vo, student 
(S t o c k 11 o i ni). 

2) Per Bernhard, f. 1848. komminister, t 1883. (j. 

1881 -'As m. Ida Siösteen. f. 1843 ^/o (Malmö). 
Dotter: 

Helna Tclda Carolina, f. 1882 '"h. G. 1904 '/-j 
in. sekreteraren o. ombudsmannen hos Drätsel- 
kammaren i Örebro, e. o. iiofrattsnotarien, 
jur. utr. o. fil. kand. Nils August Hjalmar 
Siösteen, i. 187() "j-j. 

3) Carl Rudolf, f. 1855 7'., kyrkoherde i Adolf 
Fredriks församling i S t o c k h o 1 m. (i. ]SS2 '"/a 
m. Sigrid Sofia Aline Georgii, f. 1852 'Va. 

Dam: 
Dagmar Ebba Helena, f. 1883 ''/y, lärarinna vid 
elementarläroverket för flickor i K r i s t i n e- 
h a m n. 
Helna Sigrid Sofia, f. 1884 -'^/n. fil. kand. 
G. 1911 ^"/i2 m. fil. d:r R a g n a r Holm (C Ii a r- 
1 o t t e n b u r g, Tyskland). 
Berndt Evert, f. 1885 "/?, farm. kand. (Stock- 

h o 1 m). 
Bertil Carl, f. 1887 ^/i, ex. trädgårdsmästare 

(O u e d I i n g b u r g, T y s k 1 a n d). 
Per Gunnar, f. 1890 *'"*/•.>, fil. mag. vid Ui)psala 

universitet. 
Mats, f. 1892 "^/s, student vid Stockholms Hög- 
skola. 
Carl, i. 1893 ^7s, officersvolontär (Karls- 
borg). 
Sonja Eernanda, f. 1896 "Is. 
2. Carl. f. 1812. häradshöfding, t 1890. G. l:o 1811 
m. Dva 'Iroselius, f. 1819. t 1855; 2:o 1857 m. Hil- 
degard Agda Virginia Helander, f. 1826, f 1877; 3:o 
1878 m. Hanna Ulrika Constaiitia Pettersson, f. 1842, 
t 1904. 

Barn. i l:a giftet: 
1) Carl Birger, f. 1842, jur. d:r, häradshöfding, t 1911 
"A. G. 1873 111. Ulla Carolina Wijkmark, f. 1848, 
t 1899. 4*^8 nAssi;i.i;(»'r 

Söner: 

(1) Per Axel, f. 1875 ^-/s, fil. o. iur. utr. kand 
dispaschor i S t o c k ti o 1 m. Äk^ jämte brö- 
derna o. systerdotter sard i Horgiiolin (j 
1904 Ii, m. Eli s a be t h Anna Dcudora IlaU- 
berg. f. 1873 ^7i. 

Söner; 
Sven Birger, f. 1905 ^^/7. 
Per Gösta, i. 1907 "/.%. 
Karl Å k e, f. 1909 "V^s. 

(2) Torsten Birger, f. 1876 ^V«. fil. o. jur utr 
kand., advokat, ledamot af Sveriges advokat- 
samfund (Göte bor jr). O. 1904 -'Vu m 
Sigrid Wijkniark, f. 1879 Vo. 

Barn: 
Brita Torstensdotter, f. 1905 *%. 
Nils Torstensson, f. 1907 "/n. 

(3) Axel Enianuel, f. 1883 ^Vu', jur. kand., bergs- 
ingenjör, bitr. ingenjör i Patent- o. registre- 
ringsverket (S t o c k 11 o 1 m). (i. m Maja 
Lovisa Andersson. 1. 1877 ''Vi. 

Barn: 
Anna Stina. f. 1906 "/«. 
C ar I - A X el. f. 1910 -^/o 

2) Valborg Ad el in. f. 1845 Vio. G. 1871 Va m 
landskamreraren August Gustaf .Alvare/. 1 iiideii- 
crona, f. 1839, t 1881 (Skara). 

3) Nelly Sofia Margareta, i. 1847 ^Va. G. 1872 % 
la) ''''yrl^oli^rden /i .v t' / Matliias Hasselrot. f. 1845 

/i. (Se ofvan.) 

4) Eva Hildegard Catharina, f. 1849 ^7,. G 1873 

/o ni. kyrkoherden Jonas Karlander, f. 1839 v 
1906 (S k a r a). 

5) Reinhold Mathias. f. 1852 2%, häradshöfding i 
Mellersta Värends domsaga, R N O (V ä x j ö) G 
1S92 ^«/5 m. Alm a Alfrida Hall. f. 1875 ^Va. 

Barn: 
Anders, f. 1894 ^7u. 
Bengt Erik, f. 1897 ^Ve. 
Martha, f. 1899 Vö. 
Crtr/, f. 1900 '7, o. 

6) /fvfl //f/cno So//fl, f. 1855 ^7i. G. 1875 ^Vs m 
häradshöfdingen Otto Kmanuel Wijkmark, f 1841 
t 1909 (B i s I) M o t a 1 a, M o t a 1 a). 1IASSI;|.K<»1' 4f?9 

i 2:a ;,Mftet: 

7) Pehr Richert, f. 1861 -"/i;. öfverste o. chef för Väst- 
manlands rcg:te, KSO 2 kl., R N O, K Rum Sti O. 
K O n O 2 sr.. R Fr Kr O 2 kl., R R S:t St O 2 kl., 
K ö Fr .1 O, J H S O 3 kl., Off B Leop O. Off Fr H 
L, RNS:tOO, L Kr V A o. redaktör för akade- 
miens tidskrift (Västerås). Q. 1884 ^"/o m. 
Sisne Kristina Emilia SelUlcii, f. 1862 "/lo. 

Son: 
Sten Torvald. f. 1889 "/h, med. kand. 

8) Ii c r n d t Vrididf Engelbrekt, f. 1862 --Va, riksdagens 
justitieoml)Mdsnian. revisionssekreterare, ordf. i 
styrelsen for .Jönkupinffs o. Vulcans tiindsticks- 
fahriksaktb.. K NO 1 kl. Är. Ro sard i Uppland 
(Stockholm), (i. 1SM2 "'/r, m. (i ii n h i I d Sofia 
Liljcnrotli, i. \S7A -'/:,. 

Harn: 
Gunla Calla Sofia (O ull), i. 1.S93 -'/.i. student. 
S t i fi Berndtsson. f. 1896 -'Vi i'. 
Bo Elis Berndtsson. f. 1901 ^^/i. 
Carl Gunnar Bengt Berndtsson, i. 1910 ^7s. 

9) C a r I - A X e 1. f. 1863 ^Vi, byråchef i seneralpost- 
styrelsen, f. d. postdirektör o. chef för Stock- 
holms |)ostdistrikt, vice häradshöfdinic. R N O. 
KO DO 2 gr. (Stockholm). G. 1893 'V'(i m. 
Olga Ceeilia Wilhelmina Pereswetoff-Morath. f. 
1871 ^'77. 

Söner: 
Bertel, f. 1894 -^r,. 
Alla n. f. 1897 7i. 

10) Ida Hildegard Sofia. f. 1865 *"/8. (1. 1887 ^"/i m. 
horsmästaren Knut Magnus Malmar, f. 18.51, t 1S96 
(S t o c k h o I m). 

i 3:e giftet: 

11) Bror Carl. f. 1882 Vn, e. o. assessor i Hofrätten 
öfver Skåne o. Blekinge (Kristianstad), (i. 
1911 ^7i m. Emma Carolina (Al i ne) Nyström, 
f. 1880 ^72. 

Dotter: 
Fn dotter, f. 1912 -'7ii. 1IAZ10L11'S Hazelius. 

Sliilitcii härslaiiiiiiiir ;iiil;ij,'li^'*'ii fraii lill SvcriKi' fiAii 
Finliuid Alcriiiriytlailc svciifekar. Dess fiirstc i SvtriKf Uiindf 
sfaiiifiMkT var lioiulm Hans i llasscla socken i (!( riclMir^s län, 
f. 17i'2T). Dennes sonsiuis, iHUiden i IUtk»' l>y i niinimla soclceii 
lians Esl)j(irnss(iji, son, konuuinislem 1 Ilassela lilrsainling 
l'etnis J(.niL', f. 1(;41, t 1704, antog namnet Ilatzelius eltcr 
födelsesocknen, hvilket sliiktnanin af sonsonen l'elrns ändrades 
till Hazelins. Sist niinmde l'etrns Ilazeliiis, f. ]7l'l, 'I l^nO, 
kyrkoherde i 15erj,'sjö, j,'- ITÖO in. Sara i':nerotli, f. IT-T), t 
171)."., var fader till nedanstå-'nde .luliannes. 

litteratur: Sv. Sliiklkaleinler 18S7; l.eijoidmfvud, .Nv Sv. 
Sliikth.ik. 

Johannes, f. 1758, lärftskrainliandlarc i Stocktiolni, t 
1828. O. 179U ni. Lovisa Dorotea Keijser, f. 1771. 
t 1850. 

Söner: 
1. Per Abraliatii, f. 1791, larftskranihandlare, t 18fi2. U. 
1826 in. Charlotta Kniilia Karlbreclit, f. 1805, t 1S76. 

Söner: 
1) Fredrik Filip, f. 1829. öfverstelöjtnant, t 189-1. (1. 
1871 '^/ii m. Maria Galtn. f. 1850 '"Vu". Äy. tiil- 
sarnnians med barnen lins i S t o c k h o 1 ni. 
iiarn: 

(1) Gösta Johan, i. 1875 'V^'. stabsadjutant o. 
kapten vid generalstaben, kapten i Svea ar- 
tillerireg:te, adjutant hos ehefen för landt- 
försvarsdeparteinentet, RRS:tAnO 3 kl. 
(Stockholm). O. 1904 ''/lo m. (i ii n It i I d 
Margareta Lillicliöuk af Oälarcd och Kolhuck. 
f. 1879 -"/-. 

Barn: 
Märta Göstasdottcr. i. 1909 ^/-j. 
Hans Göstasson. f. 1910 ^^/s. 
Gösta Göstasson. f. 1912-/7. 

(2) Fritjof Aniinst, f. 1882 7-', fil. kand., iörste 
lärare vid Hvilans folkhök^skola, lärare vid 
danska statens kurser för lärare o. lärarinnor 
i Köpenliamn. Beb. ek^en Kard i Å k a r p. (i. 
1908 '7i m. Ellen Margareta l'risell, f. 1NN.3 

Barn: 
Brit a, f. 1909 ~-/i. 
J a n Artur, i. 1912 Vn. HAZKI.irs 4.,1 

(3) Ingrid Maria. f. I.SS7 ^"/o. (i. luii i"/., „i 
med kand. Richard Harald ()lincU, f. Kss7 
^79 (S t o c k h o 1 111). 
2) August Emil, f. 1843, hofintcndent, t 1902. G 
l:o 1869 m. Pauline Qebcr, f. 1849, f 1870; 2:u 
1889 V? m. T II c r c s c Viktoria Karolina Lund- 
mark, f. 1849 7ii. fS t o c k h o 1 m). 

Dotter, i l:a giftet: 
Sara Pauline Charlotta, i. 1870 ^n. (i. 1888 
^•'/u' m. kai)teiieii i Vustmaiilauds traiiskår, rad- 
mannen i Sala, R S O, Fredrik Otto ZctJuUus 
f. 1S()5 ^'1-2. Ak. o. bcb. Villa Z e t h c 1 i 11 s 
(Sa 1 a). 

2. Johan AiiKUbt, I. 1797, k^encralmajor, skiiftstäihirc, t 
18/1. (i. 1.S25 111. Eva Lovisa S\aIlhcrk^ f. 1805, t 
1873. 

Barn: 
1) Artur Inimaiuiel. f. I,s33. fil. d;,-, skulnian. for- 
skare, yrundlaKKarc af Nordiska imihcct. t 1901 
-'/a. (j. 1.S64 m. Sofia hlisahct (irafstroiii. f. \^M) 
T 1874. )ii (junnar, f. 1874, fil. lic, intendent vid Nordiska 
museet, t 1905 -'Vi-. (j. 1902 '"/n- m. .4////^/ 
Wirginia {Gina) Broman, \. 18S1 ^^7 (Stock- 

ll o 1 111). 

Dotter: 
G u n n c I Gunnarsdottcr, f. 1905 ^"/s. 

2) Hcloise Desdcmona. f. 1836 '"/o. G. 1861 '^■'7 
m. ordcnshiskoijcii. (ifverliofiuedikcinttjn, teol. o. 
["'• J:i' llior I'ritliiof Grafströni, f. 1827, t 18^3. 
Ä.t:. o. bcb. Villa llassela (Djursholm). 

3) Jenny Cecilia, i. 1842 -'/i. G. 1874 % m. vice 
liäradshöfdink^cn Erik Gabriel l^oppius, f. 1840, t 
1908 (S t o c k h o 1 m). 

3. Gustaf Anton, f. 1801, löjtnant, t 1833. G. 1826 m. 
Bir^Mtta Charlotta EoKeiberk\ f. 1803, t 1838. 

Son: 
Hjalmar Gustaf, f. 1829, godsägare, t 1907. (j. I :(j 
1857 m. Anna Erika Segerbrand. f. 1838, t I8'vl; 
2:o 18<;7 '-'/i ni. I u g c b o r g Brita Emilia rosscr. i. 
1803 '■/,,. (II alle b y). iii:i)i:i.us 

Barn, i l:a Kiftet: 

Anna Elisabit, f. 1859 'Vr.'. (1. 18f;6 ^^7 ni. 
kyrkoherden i Vallerstads o. Järstads församlin- 
gars i)astc)rat af Linköi)inKS stift Gustaf Wil- 
helm Ihriidvist, f. 1851 "/i- (V a 11 c r s t a, 
S k ä n n i n k e). 

Björn Gustaf, f. 1866 "/g, fil. kand., borgmästare 
i V a X 11 o 1 m, auditör vid Vaxholms kustartil- 
lerireg:te, inspektor för Vaxholms samskola. 

JoJian Gustaf, f. 1868 ^"/o, verkst. direktör i Fin- 
s.iö kraftakth. (F i n s j ö). (i. 1899 ^"/-.i rn. Ajario 
A u Ii u s t (i Wilhelmina Kuiielher'^. f. 1873 "/n. Hedelius 

(från Östergötland). 

Äldste kände stamfadern var .M;ins, Ixjnde ;\ heniiiuiin t 
Visjö i Ödosluigs socken i östiTf^iitlaud. llaus sonsons son. 
niönsterskrif våren vid Östgöta kavalleri .Tolian 1 ledelins, 1'. 
17.').'., t 170S, antog släktnamnet efter Ileda suckfii (Östergöt- 
land), hvarest han en tid nppelntllit sig. (;. ni. Anna Catha- 
rina Knnd^n, i hennes l:a gifte, f. ITf.l. i \y.UK hl''f hnu 
fad.'r till 

Johan Frie, f. 1790, viee häradshöfding, t 1849. Q. ni. 
Anna Johanna Palnuer, f. 1791, t 1861. 
Söner: 
1. Wolrath Angiist, f. 1814, tygförvaltarc, kaptens n. h. 
o. v., t 1885. G. 1847 m. Heiiriette Charlotte Pfan- 
iieiistill, f. 1815, t 1901. 

Barn: 

1) Augusta Anna Mari^areta. f. 1849 "/t. hokhållarc 
vid Göteborgs stads vattenverk (Göte b o r g). 

2) llenrictte Amalia 1'aiima (Emy), f. 1850 ''/n. G. 
1878 "U m. t. f. rektorn, lektorn i historia o. 
geografi samt modersmälet \id Nya elementar- 
skolan i Stockholm. R R S:t St O 2 kl.. L Sk 
S, fil. d:r Carl Hugo Hernlund, i. 1848 ''Vio. 

3) Wolrath Emil, 1. 1851 '7i2, fil. d:r, lektor i mate- 
matik o. fysik vid högre latinlaroverkci i Göte- 
borg, ledamot af direktionen för Göteborgs 
räiitc o, kaiMtalf()rsäkringsanstalt. R W O. (i. 
1883 -/u m. Ingrid Coriielia Bergh, f. 1854. t 
1899. 


nKi»i:iJUS 403 Barn: 
H c r v or liii^rld Ebba. f. 1SS8 'Vu'. 
I)uk'm(ir hiiirid Tltircsc (Maj), f. isQi -'/i 
V i (I a r Emil Wolrath, f. 1S9-1 '"/s, fil. stud vid 
Uppsal a universitet. 
A) Gustaf Ercdnk. f. 1853 "/y. liandclsbokhaliaie 
(London). (j. 1882% ni. Louise Emilie 
Snell. i. 1857 ^^h. 

Barn: 
Ivy. f. 1884 -7;.. (i. l';()2 ^% ni. f. d, k'rossluuid- 

laren Johan Alfred iJoJin) (iulin, f. 1857'', 

Beb. ek^et hus i S t o c k h o 1 m. 
Mac Wolrath. f. 18S5 ''/y. hondelsbokiiallare 

(London). 

5) Kristian Erik Henri/;, f. 1855 =73, handelsagent 
Ofi Lr d-Acad (S t ., c k h o I ni), (j. l:o (m. Marie 
Antoinetle Isabelie Lernande (irenet-Delisle) • 2 -o 
iy05 n rn. Isabella (Q ii ve ni ef Rn^ii franV"nL'- 
laiid, f. 1873 '/i„. 

Barn, i I:a giftet; 

Henri et te, i. 1881 '75. O. 1906 m. notarien 
vid järnvägsstyrelsens trafikhyrå, t. f. byrå- 
direktören vid statens järnvägsbyggnader, jur. 
kand Ca/-/ Eredrik Laurentius Schött. i 
1871 ^Vo (Stockholm). 

Mariiuerite Yvonne, f. 1882 ^7io (N e w - Y o r k) 

Wolrath Erik, f. 1886 -72, handelsbokhäliare 
(B o r d e a u x). 

Marie Madelaine, f. 1891 -'Vn (London). 

6) T he r c s e. f. 1856 *7io. fi. 1880 ''V],, m. verkst. 
direktören i Munksjö aktb., ordf. i styrelserna 
för riksbankens afdelningskoiitor i Jönköping 
o. Jönköping -(jrii)eiibergs järnvägsaktb., R N O. 
R W O, Karl Wilhelm Kossuth Härd af Segerstad. 
f. 1851 7i2. 

Lrnst Olof, f. 181';. sergeant vid 2:a lifgrenadier- 
reg:tet, t 1897. (i. 1860 ^V:.- ni. Hedvig Antonia Geor- 
Rina (H e d d a) Engström, f. 1829 7i (S k ä n n i n g e). 

Son: 
Ernst Emil Eredrik, f. 1868 7it, anställd vid Chicago 
Milvaukee ^^ S:t Paul railway C:o. Beb. egen 
gärd i C a lin a d, 1 o w a, Nordamerika, (i. 
1892 m. Anna Mathilda Asp. f. 186*> 7,^. ]n:i)i:.\"(;KHX Hedengren. Sliiktcii liärstiHiiiiiJir frAn Viinnlund, där iildstc kiiiKjc 
stamfiidoru Svfii ]5jurn.sson Icfdo i förra hälfd'!! af IGOO tali-t. 
Deiiuf.s soii hniksiij^ariMi Olof Svonssnn lledciij^mi, t ITll, 
antog sliiktnanuict efti-r Ilcdcuskogs linik i Viiriiiland. Hans 
sonson Olof Ilcdrngrcn hlcf j^cnoni sill {JiifU- uird IJrita Maria 
von Ilofslcn ägare lill UischcrKa klostiT nifd Viilingsln-rKs 
brnk i Näriko och fader till god-^ägarcn Olof Ilctlcngrcn, f. 
1781, t 1SL50, g, 1S07 ni. Agni'ta ('barlotta Silfverstoipc. f. 
IT.SC, t l^t-. l»»-ssa makar liade son.^n Olof Cabriil. 

Litteratur: l.eijonluif vnd. Ny Sv. Sliikthuk. 

Olof Gabriel, f. 1812, löjtnant, bruksägare, t 1870. (i. 
184-1 m. Maria Karolina Wigert. f. 1826, t 1911. 

Barn: 
\. Maria, f. 1854 -■'/«. G. 187'; '"/t m. godsanarcn 
James Henry (Harry) Diekson. f. 1851 '•'/•-'. Än. 
o. beb. Viirnsta i Närike (V r c t s t o r |)). 


Barn: 
Georii A r t It II r, f. 1892 "/h. 
E m m y livelyn, f. 1905 "Ii. 
Per Fredrik Frik Alfred, f. 1830, klädesfabrikör i 
Norrköi)inj;, t 1902. (}. 1 :o 1857 ni. Sopliie Carolin.". 
SandberK', f. 1839, t 1880; 2:o 1885 '^/lo m. Ebba 
Maria Swartz. f. 1840 ^Vu (Norrköping). 
Barn, i l:a giftet: 

1) E ni y Sophia, f. 1861 Va (S t o c k h o 1 tn). 

2) Gustaf Hjalmar, f. 1863 -'*/4, ingenjör, ordf. o. . S 
direktör i The Swedisli Canadian Liiniber Conip. 
Ltd. Äg. Sjövik i Uppland (S t o c k li o 1 ni). G. 
1892 "A m. Hed v i ii Ekelund, f. 1870 ^'/t. 

Barn: 
Arvid Hjalmar, f. 1894 ''l\, fil. stud. vid Stock- 
holms högskola. 
Albert O unnar, i. 1895 ^Vo. 
Tore Fredrik, f. 1899 Vs. 
Elisabet, f. 1905 ^V-'. 
Einar Daniel, f. 1907 '^^12. 
Eskil Gustaf, f. 1909 '■'/-.. TIEDIN 405 

1 O hannes, f. 1856 ''Vd. },''odsaffare (L a n n a, H i- 
d i n ff e b r o). G. 1883 'Vi> ni. Flin Sofia Wcttcr. f. 
1857 ^«/... 

Son : 
Johan Olof Gabriel, f. 18^4 '-/e. 
David. f. 1858 ^'l-, öfvcrste o. chef för Smålands 
artillerire}j::te, f. d. artilleristabsofficer, f. d. iiiilitar- 
attaclié. K SO 2 kl., K N Orari Nass O, RRS:tAn() 

2 kl. o. S:t St O 2 kl.. R Fr HL. L Kr V \ (J ö n k ö- 
p i n k), (j. 1897 ^Va m. Märta Sofia Lovisa Hallin. 
f. 1871 "Al. 

Son: 
G östa. f. 1899 'Vi. 

Josef, f. 1861 ^%, major o. bataljonschef vid Lif- 
reg:tets srenadierer. R S O. Äj;:. del i luis i ö r e- 
b r o. Cl. 1889 ^/n m. G c r il a Lilliehööfz af Färdala. 
f. 1867 -^5. 

Barn: 
Olof. f. 1890 *%. student. 
Greta, f. 1893 ^«/i. 
Sven. f. 1897 V4. 
Lisa. f. 1900 =7u. 

Gabriel, f. 1869 ^^/g. öfveradjutant o. major vid 
g:eneralstaben. afdelninsschef vid krigshistoriska af- 
delningen, R S O,- L Kr V A (Stock h o I m). (i. 1895 
^/lo m. Selma h e I e n a Charlotta Mciirlinn, f. 1874 
5/,,. 

Barn: 
Barbro Gabrielsdotter, f. 1901 ^V-i. 
T hord Gabrielsson. f. 1903 '""h. Hedin 


(från Hidingsta). 


.Sliil 


ktciis illdstc 


l;iiii(te siMiiirnder 1' 


af ICiM) 


hlirt 1 llidi 


iif^sta l>y i N(irrliy:\.s ; 


hvilkcu 


l.y släkt 11:1 


linnet anlo^fs af Inii 


Hedin. 


rrJils('ins|)<'lt( 


i.r vid Siil.yhMHl i Ki 


Dciiii.-s 


^(lll kyrknhc 


rd.wi Sven Hedin, i. 1 


iiud C: 


lUiariiiii Kli 


nf,'ia, r. 1(;!)12, t ITCm 


(}USt!lf 


ocli Fredrik, 


fri^in livilka n('<lanst 


st:iiiiiii;i 


. 'lill den 


(Tirsla (grenen liörde •1- bedd.- Vi.l inrdlet 
(K ken i Närike, efter 
s siin r.ar.s Tersson 
nila socken (Näirikel. 
KkS;!, t 17.'>1. «llt 1711 
hade sönerna J.ars, 
ende tre förenar hiir- 
len kiln.ie skrlftstiil- 49fl IIIMMX 

larcn och riksdagsmamicu Sven Adulf HimHii, f. 1834. t lOO.l, 
till tredje grc-iicii don för sin siiritland," kvi.klH-t riksbekante 
lirciiiiäraktöreii SvaiiU- Uediu, f. Ks-jj, -j- isyo. Ku incdlcii) 
af slakten, deii världsberiinide (iii|itiicktHresaii(leii ucli v.tin- 
skapsiiianiieu Sven Anders Hedin liar blifvit adlad. 
IJller.itur: Sv. Ätlarlal IMtj. 

Första grenen: 

Lars, f. 1712, klockare, t 1794. G. l:o 174U ni. Rebecka 
von Wilcke, f. 1712, t 1768. 

Som, i 1 :a giftet: 

Sven Adolf, f. 1743, landtbrukare, t 1825. O. 1768 ni. 

Brita Larsdotter, f. 1746, t 1805. 

Son; 

Johan Gustaf, f. 1789, kyrkoherde, t 1867. G. 1829 m. 

Beata' Klisabet Westerberg, f. 1802, t 1875. 

Döttrar: 

Anne- S ophi c, f. 1832 ^V?, f. d. döfstunislärarinria 

(Ö r e b r o). 
Louise Churlutte, f. 1838 -'Vi.-, anställd vid redaktionen 
af Nordisk h^ainiljebok (S t o c k h o 1 rn). 

Andra grenen: 

Gustaf, f. 1714, prost, t 1792. G. 1742 ni. Hedvig Hedin, 
f. 1720. t 1791. 

Söner: 

1. Sven Gabriel, f. 1744, professor, t 1821. G. 1782 in. 
f^.va Juliana Wargh. f. 1758, t 1797. 

Son: 
Samuel Gustaf, f. 1787, löjtnant, fältkamrerare, t 1847. 
G. 1839 m. Johanna Christina Hofstedt, f. 1815, 
t 1866. 

Döttrar: 
Eva Johanna Sofia (iiistava (Hanna), i. 1844 'Vh. 
G. 1877 Vo in. kyrkoherden Carl Wilhelm Gran- 
din, f. 1823, t 1904 (Södertälje). 
Clara Albertina Selma Gnnilla, f. 1847 ^^j.i (Sö- 
dertälje). 

2. Gustaf Wilhelm, f. 1750, vice häradshöfding, t 1810, 
G. 1775 m. friherrinnan Gnnilla Christina von Duben, 
f. 1757, t 1831. 

Son: 
Gustaf Wilhelm, f. 1779, brukspatron, t 1860. G. 1813 
m. Catarina Klisabeth Hambn. f. 1796, t 1853. ITEDIX 407 

Söner: 

(1) Johan Wilhelm, f. 1817. hruksiiatron. t 18S7. 
(i. 1843 !n. Aurora Fredrika Bedoire, f. 1822. 
t 1901. 

Barn: 

a) Johan Ludvig, f. 1846, fabrikant, t 1905. (1. 
1876 ni. A u R II s t a Wilhelmina Pctterssun. 
f. 1855 '7:. (Kn skede). 

Barn: 
Aurora WiUwUnina (Willy). f. 1877 "/V, 

öfversköterska vid Röda korsets sjukhem 

i S t o c k h o 1 m. 
Gertrud Ingeborg, 1. 1880 -'Vt. 
Josef Wilhelm, f. 1881 "Vs. 
Torsten Ludvig, f. 1887 "/-j. 
Elsa Augusta Sally Maria. f. 1891 V?. 

b) 1: r n s t Wilhelm, f. 1851 '-'Ih, verkmästare 
vid Vulcans tändsticksfaliriker (T i d a- 
liolm). (j. 1SS2 *"/,-, m. Wilhelmina 
Cecilia Storek. i. 1862 "/n. 

Barn: 

Tulli Aurora Maria. f. 1882 'In. O. 1911 
'"h, m. handlanden Carl Mauritz Pehrssoii. 
f. 1880 -^/u- (V a r a). 

Hilda Katarina Kristina. \. 1884 ^"/l-, slöjd- 
lärarinna (T i d a h o I m). 

Gustaf Wilhelm, f. 1887 ^Vi, verkmästare 
vid Vulcans tändsticksfabriker (T i d a- 
h o 1 m). 

Carl Erifz Wilhelm, f. 
bokhållare (T i d a h o 1 

A n n a Maria Ingehor g. i. 

c) Julius Petrus, f. 1858 
vid Annebcrss tändsticka 
lands A n n e b e r k). 
Sarah Grimes, f. 1861 ^Vio. 

Döttrar: 
Karin Lizzie, f. 1889 ^Vö, sjuksköterska. 
H m y rredrilza. f. 1892 Vo. 

(2) Carl Gustaf Theodor, f. 1821, brukspatron, t 

1887. O. l:o 1849 m. Sophia Wilhelmina Char- 
lotta Kuylenstierna, f. 1823, t 1856; 2:o 1860 
m. Matliilda Sofia Wallis. f. 1839. t 1899. 1889 


Vr., 


hände 


Is- 


n). 
189-^ 


1 ''11. 


'■Vs. 


förestånd: 


ire 


ksfal 


l)rik 


(Sm 


fl- 


(i. 


1887 


^•»/:. 


in. 32. 498 HEDIN 

Söner, i 2:a giftet: 

a) Ernst Gustaf, f. 1861 "/o, f. d. Kcneriil- 
konsul, R Veii Bol O 3 kl., G. M. Äk. Snätt- 
ringe i SlJderitiaiiland o. lius i Stock- 
holm. G. l:o 1900—1905 iii. Olga Amalia 
Karolina Tjernlund; 2:o 1910 ^'/i-' m. Sig- 
rid Ida Helena Krouk, i hennes 2;a '.':ifte, i. 
1866 -/«. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Olga Maria Mathilda, f. lum ^"/i. 
Helena Karolina, f. ^902 '"/i). 

b) Carl Axel. f. 1864 *Y>4, skcppsklarerare, 
inneh. firman Carl Hedin 6: Co. (S t o c k- 
h o 1 m). G. l:o 1897 m. Maria Carolina 
Zetterström, f. 1866, t 1906; 2:() 1907 '''/lo 
m. A n n a Aus,iista Mathilda Aströui. f. 1870 

Döttrar, i l:a giftet: 
AI arian n e, f. 1898 ^VV. 
Margaretha Elisabeth, f. 
(3) Erik Angnst. f. 1823, brukspatron, 
2:o 1852 m. Clara Erika Muren, 
1882. 

Dotter: 
Elin Elsa Aiirore. f. 1855 -'Vs (H i 1 d a b o r g, 
S ö d e r t ä I j e). 

Tredje grenen: 

Fredrik, f. 1717, bruksinspektör, t 1776. G. m. Brita 
Helena Ähman. 

Son: 
Sven Anders, f. 1750, ined. d:r, fil. kand., förste lif- 
medicus, medicinalråd, t 1821. Cj. 1785 m. Elisabeth 
Charlotta Hcllman, f. 1752, f 1812. 
Son: 
Sven Anders, f. 1788, kanslirad, t 183-1. G. 1812 m. Clara 
Elisabeth Westman, f. 1790, t 183-1. 
Söner: 
(1) Abraham Ludvig, f. 1826 ^^5, f. d. stadsarkitekt i 
S t o c k h o 1 m, R N O, R W O. G. ^^1862 -/lo m. 
A n n a Sofia Carolina Berlin, f. 1838 ^'/-.i. 

Barn: 
Clara Christina HenrUca, f. 1863 •"/t. 1901 "Ak 
t 1901. 


(i. 


f. 1834, 


t IlIODLUNl) 4J)9 Sven Anders, f. 1865 '''/,, fil. d:r, upptäcktsrcsaiule. 
vetenskapsman (S t o c k h o 1 m). Adlad 1902 nicd 
bibehållande af namnet. Se vidare SvcTJk^es Adels- 
kalender. 

G c r d a. f. 1867 -'/i. 

Anna Maria (A n n c - AI / al. f. IS6\ -\li-j. (j. i^gf) 
■■"/ii m. f. d. koniiueiidorei: vid K. f^)lttan. "() II -s 
Jmt KSO 1 kl.. KBadZl.öwO 2 kl., K H Lc.p 
O, K D I) O 2 .i,^r.. K Hav Kal O, K Nass Ad O ' kl 
m svärd, K P Clir O, .1 O U S 3 kl., Si;,ni Kr O \ 
. kl.. R nr Ros O. R(irFr(), R .N S:n) (), RRT „ 
SO, LÖS, A'//,s Oiistaf Sunds! riini, {. \s\b '-'/^ 
Beb. e.ireii \illa i Diur s Ii o 1 m. 

Emma Charlotta, f. I87U 7s. 

Carl Ludvig Christian, f. 1872 'Vi. civilingenjör 
(S t o c k 11 o I 111). 

Alma habil Sofia, f. 1876 "/i, ledamot at" -tads- 
rullmakti,i:e i Stock li o I m 
^■^ d'(T/'^ f///-r J. f. 1832 \/.. f. d. kaiislisekreterare. 

KW O (Stockholm), (i. IS77 tu. Hilda Chri- 
stina Bcrgqvist, f. Ks-12 -''/ij. Hedlund 

(Göteborgssläkten). 

Svi-nsk iM.iKh.sliikt Ii-,,, ri,|,lan.l, hvars iil.lsl,. kinul,. siaiu- 
fa,l.T var .... insp-kl.,,- iI,,|l,nMl. s.„.. pA 17..u ,ah>t ai-n..„i... 
ra.ie I?jo.'.ili..li,a'i. pA J.a.i,,. Jh,,, var fa.lrr liU i,r,la..-,l ,eii,i,- 
Carl Adolf Ilr.llu.ul. i:„ yu^vv släki I l,.,ll,..„|. s,,,,, upptagit 
naiiiuct ofter sin slaiiiiiKKl.r, n. svst.^r till Carl \.|ulf Il,.,l 
liiiKl, iir Ixisatt i Uddevalla. 

I.ittiTuliir; Sv. Sliiktkah-iidcr ISSS. 

Carl Adolf, i. 1783, kronoarreiidator, t 185';. O. 1813 m 
Regina Björner, f. I7M, t |S42. 
Söner: 
1. Carl Anders, f. 1814. egendomsägare, t 1869. G. 1841 
m. Carolina Rung. f. IM2, t 1880. 

Söner: 
\) ti c nr i k, f. 1851^7'.. hufvtidredaktör för (jöte- 
lu.rgs Handels- o. Sjöfartstidning ((i .i t e b o r g). 
(j. 1894 Vi m. Anna (iiistat\a Aimée von Bahr. 
f. 1864, t 19U5. 

Barn: 
Maja Carolina Charlotta, f. 1895 -'Vi. 500 IlKDI.rNI) 

Otto S v en. f. 1N97 'Vo. 

ff a n s. f. 1901 '%. 
2) Hans Fredrik, t. I>s55 *''/4, arkitekt, professor i 

arkitektur vid Clialmers tekniska läroanstalt, R W 

O (Ciö t ebo r .u). O. 1881 ^Vt ni. (sin kusin) h\h 

Hedlund, f. ISOO, t 1909. 
Barn: 

{\) Björner, f. 1882 -"/u, arkitekt, deläk^re i 
arkitektfirnian Hans 6: Bjiniier Hedlund ((] ö- 
tebors). (j. 1912 ^''/i m. S i i: r i d Åuiiitstu 
Wwrn. f. 1887 ;' /(i. 

(2) Kur I, f. 188S -"/lo, ingenjör, hoktryckeriföre- 
ståndare vid Qötehoriis Handels- och Sjöfarts- 
tidnings tryckeri ((i i) t e h o r g), (i. looo -"/lo 
m. Dora Kaiser från Leipzig, f. 1884 -''/i. 

Barn: 
Ilse, f. 1911 -/i. 
Rolf Ragnar, f. 1912 '''h. 

(3) Stina, f. 1895 "A». 

2. Sven Adolf, f. 1821, fil. d:r, redaktör, skriftställare. 
t 1900 ^"/si. O. 1854 ni. grefvinnan Christina Maria 
kudenschiöld, f. 1832, t 1905. 
Barn: 

1) Torsten, i. 1855 ^/h, ekonomidirektör o. ordf. i 
styrelsen för Göteborgs Handelstidnings aktb. (U t- 
b y n ä s, (j ö t e b o r g). G. 1878 '7r. m. M u r i ti 
Helena Scholander, f. 1856 -^s. 

Döttrar: 

Kerstin Sofia, f. 1879 ^^/s. G. 1907 V'o ni. gross- 
handlaren Gunnar Wimncll, f. 1876 ^Vs (Gö- 
teborg). 

Sif^rid Katarina, i. 1881 -'/o- G. 1904 "7 ■» m. 
kanireraren Hjalmar Wildand, f. 1877 ^/s 
(U t b y n ä s, (i ö t c b o r g). 

Dagny Maria, f. 1885 *"/2. G. 1907 -'/i m. köi)- 
rnaiinen P e d e r Colbiörnsen Wa-rn, f. 1880 ^s 
(Göteborg). 

Kari n, f. 1893 *Vsi (K a j a Y o g a C o II e g e. 
P o i 11 t L o r n a. C a 1., N o r d a iii e r i k a). 

2) Eli n, f. bsnf. 'Vu> (G ö t c b o r g). 

3) Mal h il da, f. 1858 %. G. 18.S8 *% in. öfverste- 
löjtnanteii vid danska 11. infaiiterireg:tct. R D D O, 
Vietor l)allioii->liehcu. i. 1853 -"/(i (K (i ]) e ii- 
li a 111 II). 4) Emma, f. 1864 7i. O. 2:o 1892 •"/!- m. general- 
direktören o. chefen för statens järnväKar, K W O 
1 kl., RNO, RRS:tStO 1 kl., R Fr R Ö O 2 kl. 
in kr, K St Hr Vict O 1 kl., Off Fr Instr piihl, LVV 
S, Fredrik Williclm Henrik (Uritz) Pciidow. i. 
1852 ''Vi (S t i. c k h o 1 ni). 

5) E il itu. f. 187(1 -'/„,. [-'ru Hedlund (dö teborg). Hegardt. 

Donna vidt ulgroujuh' slJLUts iiltofiKlrr var t)il(lhnKJ,'art>M 
i byn Ih-ganl i niirhclrn af 'J';inilcrn i /SchUswi^' .[.»ias He- 
gardt. Y l(i;;it. g. ni. Maria ffUMsdottcr. Af drra.s trr sducr 
inflyttado yngsta sonm I', ter llcgardt d. ii., f. l(i;;s, t 171 1, 
rodan U;.15 till Malmö. Hans sliiktgnn, yngsta hufvudgniicn, 
till hvilkon hörde adl. c. frili. ilttrrna ven Ilcgardt, iir nn- 
mera utdöd. Af de iKida äldre sr,nern;i hl.f ddi äldste fader 
till Josias Ilegardt, f. KJT-J, t ITl'!, som inflyltaile liU Sve- 
rige och blef stamfader fiir äldsta hufvndgreiien. lians iiidre 
son l'eter Josias, f. ITOl, t 17SG sAsum handlande och lad- 
nan i Uddevalla, inflyttade omkr. år IToO till Sverigi^ oeh 
blef gift 17;}1 m. Torborg IJrnn, f. ]7o;5, f 17n:; samt läder 
liU m>daust;\ende Josias, f. 17;!0, f 1800, och Joiiaimes, f. 17i:!, 
t 17SG. Andre sonen i orilniugen till Josias Hegardt (t lii;'.tt) 
blef fader till Peter Ilegardt d. y., f. omkr. KISd, t 17.".;i, 
som öfverflyttade i börjiin af 17d() talet till .Malmö, blef där 
handlande och g. 1711 m. Helena Faxe, f. I(;s7, t 173S samt 
stamfader för mellersta liufvndgrenen. Hans son var nedan- 
stående Jacob. f. 17K;, t 177:.. 

Litteratur: Sv. Ättartal IMU; P. J. Hegardt, Riografiska 
anteckningar om släkten Hegardt. Malmil IMlo. Äldsta hufvudgrenen. 

Första grenen: 

Josias, f. 1739, handlande o. skeppsredare i Uddevalla, 
t 1806. Q. 2:o 1774 ni. Anna Elisabeth Bratt, f. 1753. 
t 1835. 

Söner: 

1. Christian Bernhard, f. 1781, kansliråd, adlad 1818 med 
bibehållande af namnet, t 1837. G. 182U m. Augusta 
Emilia Kocli, f. 1799, t 1878. Om hans efterkommande, 
se Sveriges Adelskalender. r)02 IIKGARDT 

2, Johannes, f. 17S3, grosshandlare o. skeppsredare i 
Stockholm, t 1834. G. 1810 in. Kleonora Catharhia 
Schniidt, f. 178-1, t 1865. 

Söner: 
1) Josias Wilhelm, f. 181U, grufinspektor, f 1890. G. 
1849 m. Maria Kristina Hergkn-en, f. 1820, f 1863. 
Barn: 

(1) Oscar Bernhard, f. 1850 ^Vio, snickare i 
Nordmarks socken i Värmland. G. 1873 ^"/ii 
m. Anna Brita Olsduttcr, f. 1852 "Vio 

Harn: 
A n n a L i s a, f. 1871 "-Vsi 
Charlotta Kristina, f. 1874 ^7-i. G. 1903 

m. spärvagnsknsken t rik Wilhelm Hög fält. 
Johan Vilhelm, f. 1876 ^'79. 
Hilma Maria, f. 1879 "/i. G. 1901 m. postil- 

jonen A If r e ti Werner. 
Gnstaf Robert, f. 1882 -V;i. 
Alma Eleonora, f. 1884 "Vo. 
Karl Werner, f. 1886 '-"Vnu 
Oskar Alexius, i. 1889 -^i). 
Agnes Linnea, f. 1892 -^o. 
A.xel H il mer. f. 1S94 %. 
5 i g n c, f. 1897 '-'-/h. 
Ester Lilly, f. 1899 ■-'%. 

(2) Augusta Amalia, f. 1852 '^lo. G. 1873 ''^u 
m. smeden Jan Peter Träff, \. 1850. 

(3) Karl Gustaf, i. 1859 'Vv, skomakare o. såg- 
verksarbetare (Vansbro). G. 1893% m. 
Emma Sofia Olsson, f. 1875 ^U. 

Barn: 
Mathilda Kristina, f. 1893 ^"/u. 
Johan Valfrid, f. 1897 ^7io. 
Karl Ragnar, f. 1901 -'/;i. 
Ragnhild Sofia, f. 1901 -'Va. 
2) Johannes, f. 1815. handlande, t 1891. G. m. 
Af a t il d a Svensson, f. 1834 7;}. 

Dotter: 
Matilda Charlotta, i. 1862 'Vh. G. 1885^711 
m. fanjunkaren i Första Iifgrenadiarre8-:tets re- 
serv, svärdsmannen, G M n o r, Knut Emil Wet- 
t erhåll, f. 1849 7h (T r an ås). 
3. Gustaf Henric, f. 1784, grosshandlare o. rådman i 
Göteborg, t 1846. G. ISOS m. Cecilia Koch, f. 178';, 
t 1863. f Il EG AK DT 503 

Son: 
Gustaf Leopold, f. 1816, grosshandlare, t 1869. Q. 
1845 m. Rosa Aurora Cecilia liagge, f. 1822, t 
1889. 

Son: 
Gustaf Michael, f. 1846, bokhållare, t 1875. G. 
1870 "7io m. Anna Hilda Kristina Carlström, 
f. 1849 '7io (Vänersborg). 
Söner: 

Gustaf Martin Henrik, f. 1871 "Vh, handlande 
i V ä n e r s b o r g. 

Gustaf Peter Leopold, f. 1873-%, handels- 
resande. 

Andra isrenen: 

Johannes, f. 1743, handlande o. rådman i Uddevalla, t 
1786. Q. l:o 1768 ni. Maria Regina Bratt, f. 1748, 
t 1780. 

Söner: 
I. Peter Johansson, f. 1772, handlande o. rådman i Udde- 
valla, t 1821. G. 1796 m. f:va Beata Hegardt, f. 1776, 
t 1841. 

Son: 
Johannes, f. 1797, häradshöfding, t 1868. G. 1824 
m. Maria Catharina von Koch, f. 1805, t 1896. 

Söner: 
(1) Nils Josias, f. 1827, major, t 1898. G. 1854 V'-' 
m. C I ar a Rosalie Elise Jeansson, f. 1834 ^h 
(S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

a) Nils Johannes, f. 1854, grosshandlare, t 
1905. G. 1892 Vii m. Agnes Helena FAisa- 
betli Lönnroth, f. 1869 Va (S t o c k h o 1 ni). 

Dotter: 
Claire Hélene, f. 1898 7i. 

b) Karl Wilhelm, f. 1857 "/jo. köpman (B i I- 
b a o, Spanien). G. 1893-^7 ni. E lois a 
Mozos y Marin, f. 1872 '7c. 

Barn: 
Fclipe Carlos José, f. 1897 Vs. 
Maria Luisa. f. 1902 'Vii.". 
Blanca Cecilia, f. 1905 '7k'. 504 11 KG A K DT 

c) Gustaf B er nhar d, f. 1859 ^Vo, ingenjör, 
direktör i The Western Oregon Trust Cuiii- 
pany i Portland, inneh. ingenjörsbyrå i 
nämnda stad (P o r t 1 a n d, () r e g., N o r d- 
a ni e r i k a). O. 1887 "Vu m. M a m e Ger- 
trud c Nurbury, f. 1866 "*^/t>. 

Barn: 

J am e s Norbiiry, t. 1890 "I-. 

Mary Elizabeth, f. 1897 ^Vi. 

Nelly Margareta, f. 1899 ^7«. 
d) Knut Ewald. f. 1861 ^lo, grosshandlare 

i M a 1 ni ö. U. 1891 ^^h m. E I i n Viktoria 

Lovisa Bliieher. f. 1863 '^lo. 
Barn: 

Elsa Klara Lovisa, f. 1892 -"/t. 

M a r t a Katarina, f. 1894 Vv. 

Ragvald Nils August, f. 1896 V?.. 
c) Hedvig Maria Eleonora, f. 1866 ""■'''/n, lära- 
rinna (N o r r k ö p i n g). 
f) Peter Josaias, f. 1868 "'/lo, öfveradjutant 

o. major vid generalstaben, stabschef vid 

III. arméfördelningen, f. d. militärattaché, 

R S O, R f^^r ML, J H S O 4 kl, J V M 

(Sköfde). (j. 1906 '/i ni. Ingeborg 

Matilda Ta mm. i. 1880 ^7,.. 
Döttrar: 

Anna Elisabet, f. 1906 ^Vj-j. 

Ingeborg Maria (Inga), i. 1908 ^h. 

Ebba Margaret a. f. 1910 ^Vvj. g) Ceeilia E I i 

h o I m). 

(2) Henrik Bernhard, f. 

1903. (i. l.s()l ''^/, 

(G u s t i n g) Dugge. 

Barn a b e t //, i. 1876 79 (S t o c k- 1831, öfverstelöjtnant, t 
in. Augusta Eredrika 
f. 1841 •'/» (O r e b r o). a) M a r i a n n e, f. 1865 -7ji. O. 1888 7» m. 
öfversten, grefve Hugo Jacob Hainilton, f. 
1830, t 1896 (O re b ro). 

b) Johan Henrik Bernhard, f. 1869 '/n, ryit- 
miistare i Lifreg:tets husarers rcscr\, 
R W O. Äg. o. beb. L a t o r p i Närike 
(1. a t o r p s b r n k), (j. 18';7 "'"At ni. // e d- 
vig Magdalena Sofia Björnström, f. 1873 'V?. I IIKIIAUDT nOö 

Barn; 
Marianne Hedvig Augnsta, f. 1898 "/;. 
Sten Henriksson, f. 19()U 'Vs. 
Stig Bernhard Henriksson, f. 1902 ^V^. 
Ka r in Anna. f. 1904 ^"/n- 
(3) Axel Christian, f. 1840, polissekreterare, t 
1879. G. 1872 'Vy ni. Hanna von Kock, f. 
1845 ^V5 (B e ni e r s b e r g, S k u t t ii n a e). 

Barn: 
Rudolf, f. 1873 ''/g, agronom, arrenderar 
Beniersberg i Ui)pland (Skutt- 
ung e). 
Ebba, f. 1875 V->. G. 1902 ^Z? ni. inspektören 
i engelska Lloyd, ingenjören, R W O, Karl 
Johan Albert Isakson, i hans 2:a gifte, f. 
1855 -"/lu (S t o c k h o i ni). 
AI aria. t. 187b -^A». 
2. Christian, i. 1775, grosshandlare, t 1863. G. 1804 ni. 
Magdalena Bodeli, f. 1781. t 1850. 
Söner: 

1) Johan Lechard, f. 1800, med. d:r, regementsläkare, 
t 1871. G. 1844 in. Carolina Lovisa Wahllöf, f. 
1816, t 1895. 

Döttrar: 

Ebba Magdalena Charlotta, f. 1844 -^/i2 (Alings- 
ås). 

Hulda Carolina Maria, f. 1847 ^A. G. 1876 "/lo 
111, godsägaren Ernst Casper Lindman, i hans 
2:a gifte, f. 1841, t 1894 (Göteborg). 

2) Lechard Josias, f. 1816, kyrkoherde, kontrakts- 
prost, t 1903. G. 1852 m. Sofia Maria Bruhn, 
f. 1824. t 1899. 

Barn: 

(1) Johan Teodor, f. 1857 "7i, nied. lic, prakti- 
serande läkare i Hälsingborg. Q. 1894 
*7ii m. Elise Malmstein-Holmgren, f. 1865 

Söner: 
Helge Lechard. f. 1897 ^V*. 
Bo Lechard. i. 1898 '''h- 

(2) Maria Theresia (T h é r é s e). f. 1861 ^^i. G. 

1894 '"/lo m. prosten o. kyrkoherden i Var- 
bergs |)ast()rat af (iöteborgs stift, L N O, fil. 
d:r Magnus Ullman, i lums 3:e gifte, f. 
1830 ^^8 (Var berg). (3) Kristina Cecilia Magdalena (Malin), f. 1865 %' 

(4) Sara Sofia. f. 1867 ^%. G. 1901 =7o m. ka- t i 
pellpredikanten å Käringön i Göteborgs stift 2- ] 
Carl Severin Lindblad, i. 1867 "/a (K ä- 11 
r i n g ö n). I ! 

Mellersta hufvudgrenen: w • 

Jacob, f. 1713, srosshandlare i Stockholm, t 1775. G. J 

1750 111. Brita Catharina Ainberg. f. 1728, t 1770. f; 

Söner: 

1. Lars, f. 1753, grosshandlare, t 17SN. (j. 1779 m. 
Eva Maria D'AiiIy, f. 1758, t 1834. 

Son: 
Gustaf, f. 1783, grosshandlare, t 1857. G. 1823 in. 
Beata Sofia Schlytern, f. ISOI, t 1S34. 

Son: 
(histaf, f. 1825. gcncriilkonsul, t 1^>'4. G. 1855 in. 
Sigrid Aura Arwids^on, f. 1833, t 1911. 
Barn: 

a) G US t a f. i. 1856 Vio. vice häradshöfding, * 
advokat i Malmö. G. 1899-'% m. Anna \ 
Rahlff. f. 1872 -'"/i. 

|i(jttrar: _ ^ ; 

M a u d Sigrid fiinniy, f. 19(i(i -''/<,. 
Mary, f. 1902 -'7-'. 
Gurli, f. 1902 -7-". A 

b) Ivar, f. 1859, grossliaiidalre, t 1908. G. 1888 
'/'A m. Engcla Tlieodora Ekroth, f. 1857 
**/'j(i (S t o c k h o 1 111). 

Dotter: 
M är t a Sigrid, f. 189ii '7n. 

c) Gurli. f. iNhl ''Vi (S t oc k h o 1 in). j 

2. Peter, f. 1754, grosshandlare, t 1818. (j. 1780 m. { 
Sara Christina D'AilIy, f. 1757, t 1822. i 

Son: * 

Carl Axel, f. 1793, grosshandlare, t 1829. Q. 1818 
m. Beata Maria Cronland, f. 1796, t 1875. 

Dotter: . 

Mathilda Theresia Bernhardina (T h é r é s c), f. ' 

1823 '*/ii, musik- o. språlärarinna (Stock- j 

h o I m). JIKUr. r,07 

Heijl. 

Redan I tolfte århundradet uppträder en släkt Ilryl 1 
trakten omkr. Mainz oeh i Rehuhessen, hvarest den ännu är 
talrikt utbredd. Ovisst om af samma stam framträder Be- 
ringer H^le (Ileylo. Ileile) vid l»randenl)urgska markgrefven 
I-udvigs af Baijeru liof Aren 138:)— 1340 oeh ungefär sam- 
tidigt med honom Conrad H»>le VMÄ, Didrich oeh Otto Hele 
riddare, 1300. Jiirgen ]T.>yl (ir.dl, IldU), gift l.-,()7 i Spandau 
med Gertrant Ihiseiilcr, är den äldste nud visshet kän.h> 
sdimfader för en i Tyskland k-fvaiide borgerlig sliikt Ileyl, som 
I sitt vaiH-ii för tre gyllene rosor 1 blAtt fiilt. — Äfven 1 Ne- 
derländerna ui)pträder under medeltiden en släkt med detta 
namn som i vapnet förde lolf fåglar, tvft oeli en ställda 1 af 
ett kors delad sköld: Tiaiidouin van Ileile 12sr) och 1323 samt 
\yautiers van ITeyle (,1. ä. och d. y. ) 1348. Jan Baptist van 
Ileil, f. 1009 i ISriissel var <'n framsti'iende mftlare (ni tur- 
bilder o. itortriitt) samt kopparstiekare. 

Ne.lanstAen.le släkt uppgifves härstamma frAn nollnnd, 
hyarifrAn två bröder Paul oeh ('aspar Ileil skola hafva kommit 
till Lilbeck under senare hälften af 1 100 talet, och den från 
I'aul stammande grem^n invandrat öfver Danmark till Halm- 
stad. Den först kände var Paul Ileil (häradshr.fding ägare 
af Sorby Hofgården i Vessige), gift 1018 med Helena Pnge I 
detta äktenskap föddes sonen Caspar, kyrkoherde i Tvååker 
t 1702, som i sitt gifte med Maria Elisabeth Magirus f 
1723, fick sonen Lars, f. 1G80, gyinnasiiuspektor i Uötebmg 
kyrkoinspektor i Norra Halland, ägare af Långsered vid T'l- 
nechamn och Refvesjöholm vid Svenljunga, t 177S gift med 
Cajsa Andersdotter Unge, f. 1G93, t 1770. Hans sonson var 
nedanstående Carl Heil, hvars söner Peter Carl och Caspar 
började skrifva namnet Heijl. 

Cari, f. 1747, hofrättskoimiiissarie, t 1831. Q. 1776 in 

Maria rk-iiKtsdottcr, f. 17.33, t 1809. 

Söner: 

1. Peter Carl, f. 1781, öfvcrste och chef för (iöta 

artillerireRrte, kommendant i (jötebor.si, t 1861 (] 

1817 m. Ulrika Margareta iiolmgren, f. 1801. t 18«2' 

Barn: 
1) Carl Robert, f. 1820, kapten, telegrafdirektör, t 
1869. G. 1862 ^7« ni. Johanna Fredrika M a t h i I- 
d a Linnander, f. 1838 ^7i2 (S t o c k h o i m). 

Barn: 

Carl Axel. i. 1863 'Yi, afdelningschef i Brand- 

o. lifförsäkringsaktb. Svea i Q ö t e b o r g, O V:s 

Olymp M, Tun Nich Ift O 2 kl., Off Pr d'Acad. (i. 

1 899 '7;, ni. Harriet lileonore Lefflcr, f. 1^72 

/H. 508 llKl.JL 

Peter Carl, f. 1865 ^Vi, gyniiiastikdirektör i 
Paris, OffFrd'Acad. G. 1902 '7« ni. A n- 
drée Thomas du Buiirgiwuf. f. 1884 -7i2 
(Pari s). 

Ulrika T her e s i a, f. 1866 "Via (Stockholm). 

2) Hilda Amalia, f. 1835 Va. O. 1862 "/? iii. gods- 
ägaren Johan Adolf Philip Silfverhjchn, f. 1836, 
t 1910 (Alingsås). 

3) (Jiistaf Oillis, f. 1839, godsägare, riksdagsman, t 
1894. G. 1872 m. Hulda Charlotta Constancia 
Westerlin*g, f. 1839, t 1889. 

Barn: 

(1) Robert Gillis, f. 1875 ^'Vi, kapten o. kompani- 
chef vid Andra lifgrenadierreg:tet, kadett- 
officer vid krigsskolans reservofficerskiirs 
(Stocksund). G. 1903 '/a m. H h b a Ro- 
bcrg, f. 1876 ^73. 

Söner: 
Bo- G illis. f. 1904 "A 2. 
J an- C hr i s t c r, f. 1909 ^"/s. 

(2) Gerda Ulrika Henrietta, f. 1878 '7ti. G. 1901 
^■'/is m. kai)tencn o. kompanichefen vid Bohus- 
läns reg:te Axel Julius Ljungqvist, f. 1874 
^7i (G ö t e b o r g). 

2. Caspar, f. 1783, kyrkoherde, i)rost, t 1850. G. 1815 

m. Lovisa Eleonora Stenström, f. 1787, t 1856. 

Barn: 

1) Carl Johan, f. 1816, komminister, t 1868. G. 1851 
m. Jeannette Katharina Gjers, f. 1825, t 1911. 

Söner: 

(1) Johan Caspar, f. 1853 ^V«, inspektör i 
Brand- o. lifförsäkringsaktb. Skåne, G M 
(Stockholm). G. 1877 ^Vu m. Nanna lie- 
lena (EU e n) Dahllöf, f. 1854 7r. 

Son: 
Carl Fredrik, f. 1879 7?, med. d:r, praktise- 
rande läkare i S t o c k h o 1 m. 

(2) Lorentz, i. 1861 Vio, köpman (New- 
York). 

(3) Oscar, f. 1865 78, köpman (N e w - Y o r k). 

2) Julie Agnes Amanda, f. 1828 -7ii. G. 1864 V« 
m. kyrkoherden Nils Gustaf Herman Bolivar Ljung- 
man. f. 1831, t 1899 (Göteborg). nr:ii.r.o[{x Heilborn. 

Sliiktt-ii. iirsi.rmiKlit:i'ii iif judisk biird, iiiflyttiulo till Sv.- 
rij,'L' i iKiijau af l!<00-tali't friwi Sclilcsicii, livarcsl iKHlanstftciuit' 
Iloinrleli Heilborn var född. Hans äldsto son vur köpmannen 
och konsuln Oskar rhilip I'.rn.iarnin TIeilhorn, f. ]S25, t 1902. 
hvilken dnnerade den I [eilb.u-nska laf velsanilin{,'en till National- Heiiiricli, I. 1776, inforiiiatur, filatitrop. t lcS52. (j. in. 
■leiiniictte Benjamin fraii Ha^lInl^J,^ t 1S3S. 

harii: 
1. Daniel Lazariis, f. 1827, kapten vid Skärgårdsartille- 
riet, t 1870. G. 1855 'Vi 1 m. grefvinnan Emilie 
Dorotea Giistafva Cronliiclm af Haknui^e, L 1832 'Va 
(S t o c k h o 1 in). 

Söner: 

1) Otto Henrik, f. 1856, seneralkonsui, t 1909. G. 
1888 % ni. Em m a Staali. f. 1S57 -^h, (D j ii r s- 
li o 1 m). 

Barn: 
Daniel Otto, f. 1889 'Va. 
Otto. f. 1892 -7i2. 
AI ärta Emilia, f. 1897 ^7i. 

2) Emil Oskar. f. 1857 -%, mexikansk Reneralkonsiil 
i S : t Petersburg, R W O, R R S:t St O 3 kl. 
G. 1899 "Aj m. Marie Ileriot. f. 1878 =*%. 

Barn: 
Em il Donglas. f. 1900 -^r. 
M ar o s s i a. f. 1901 -'Vio. 
Ellen Karin. f. 1903 Vi. 
Oskar Mikael, f. 1904 %. 
Ingrid Aliee. f. 1906 ='^5. 
Vera Emelie, f. 1908 'Vi. 

3) Ansnst Frans Eugen, f. 1862 '"/r, civilingenjör, 
inneh. Ang. Heilhorns lilektricitetsbyrå (Stock- 
holm). G. 1898 ^Vii m. Anna Juliana (Julie) 
Rudheek. f. 1865 "/t. 

Barn: 
Axel. f. 1899 =*/n.. 
Magda. f. 1902 '-/s. 
A) Herman Axel, f. 1864-%, kapten vid Karls- 
krona k'renadierre.tr:te, j]:ymiK;stikIärare vid Karls- 
krona hök^re :illm. läreverk, K. M:ts ombud i sty- ÖIO IIKLLEDAY 

relsen för Blekiiik^L- skyttcf()rhiind. lodaiiiol af 
Skytteförbundcns (ifvLTst.x rclsc, R S U, GM. Bcb. 
egen villa i Karlskrona. (i. 1896 "'Vi ni. 
Helga Sofia Ottilia Eklund, f. LSöO 'Vij. 

Barn: 
Axel Einar Mel g c. f. 1897 7io. 
Herman Gäst a, i. 1899 -'Vu. 
Em m y Sofia, f. 1901 ^Vu. 
S / g r i d Emilia, f. 19U3 ^Vt. 
H e r m an Daniel, f. 1905 'Vi-. 
2. E m m a Hadassa Debora. i. 1829 -'Ui (Stock- 
h o 1 in). Helleday. Urgiuanial sliikt fr;in SKoHlaud med namnet llalliday, 
ett tillnainu af liDliday (Ifstda^', 1'ridaj;), iir^pningligcn iHl- 
liörandi^ eu elan i Annandali'. J)cn ll^>t■(lill;,^ soni försi li.rc- 
kninmiT iiudiT tilliianiufL llalliday, leldi.' iindci- lörra liiillU'!! 
af KlOOtulot och hade sin bciiisladc borg vid Corcli.^a.l. K.n- 
ms Jittliug, sii- John llalliday till TullL^bolo, f l'i"'^. s-J" ''" 
'1'lu'obald llalliday, iirfde cflrr sin niddcr, dottor till öfvorston 
1 holländska armön llay, irnds.-t 'J'nilirbuh' i Skottland ndi 
adladfs af konung .lacdb I af Jlnglaii.!. Sliikton röndvoinnur 
redan 1G31 i Stockholm nod kiii.m.umcn Il;ins ll.lgdag .Mer 
Ilclloday. Sannolikt var dcniir rad<'r till k(liin:ann.n i Slink- 
holm Wullani Hclh-day, g. m. Calhaiina UolKTtsdol tiT l'olr.', 
t l(;'.>s, livars ilhlstc son Jolian, f. I(i7(», 1 1711, gublsnicd 
och jnvclcrare i niinnula stad, g. K!!»»» ni. lOlisabdh l''cir, i. 
ir.Tt), t 1747, luidc sonen llcnric, f. 1702, t 17(;7, radman i 
fädernestaden, g. 1727 ni. liegina DondJMa Ilinsrin, i. 1701t. t 
17.s:J. Ilenru: Ilclledays äldste s..n, si.l.nlabrikr.icn i Sin. kliuim 
Joachim Willielin, f. 17:;:i, t ITMii. bbf i slit gli le mrd 
Elisabeth llolena Uunge, f. 17;i'_', t 17'.»".. ladrr till nedaii- 
slAende llenric Gustaf, frän hvilken nu kända bMvaiulc nuMl- 
leniitiar at släkten i Sverige hiirstamma. 

Sliikten för i sitt vapen «-tt öfvcn- en hvit lialfniAne upp- 
stigandt! sviird af silfver i blå sköld, i hvars ilfro hJlgra hörn 
är ett gyllene Audreaskors i röd t fiilt. Under skölden tr«^ 
stiiiruor. Ofvan skölden ett till höger vändt svart svinhufvud. 

Litteratur: iMiIlerton: The Schottisch nation, i:dinlairgh 
isr,:;; Staddarl. Scii<d t is.h arms; Sv. SliiktkabiidcT ISS."). 

Hcnric Gustaf, f. 1756, k. liofpredikant, kyrkoherde i 
Mariefred, t 1818. G. 1796 ni. Fredrika Wescliaii, 
i hennes 2:a gifte, f. 1769, t 1850. niOJ.LEDAY 511 

Söner: 

1. Hcnric August, f. 1797, häradshöfding, t 1876. G. 
l:o 1827 ni. Christina von Hildstein, i. 1807, t 1841; 
2:o 1842 m. Carolina t^lisabetli Raniströni, i hennes 
2:a gifte, f. 1810, t 1895. 

Barn, i 2:a giftet: 
1) Bror Axel, f. 1845 ^7^, f. d. häradsskrifvare i 
Nyköpings fögderi, ledamot af styrelsen \6t Sö- 
dermanlands enskilda bank. R W O (N y k (> i) i n g). 
(j. 1876 V? m. Ida WHhelinina Carh^on. f. 1849 

S()ner : 

(1) /V//.S Johan Air^ust, f. 1881 '/n. löjnant vid Sö- 
derm:in!ancls ieg:te (M a 1 m k () p i n g). (i. 
I9U8 -"/ii.' m. Anna Maria Sylvandcr, f. 1882 
" '■; 

Son : 
Carl Uno Walt er, i. \^)\2 '^.i. 

(2) Walter Henrik, f. isss \'';i. civilingenjiir, 
undcrlöjtn;uit i ^'ortifikutionciis reser\- (N y- 
k ö p i n g). 

3) O I ii a Carolina, f. hs4() 'y. (i. 18/1 -'/lo m. 
grosshandlaren o. v. konsuln Carl Bernluird Oscar 
Napoleon VVadström, f. 1^37, t 1911 "'/s ((i o t e- 
b o r g). 

4) Telda Angnsta, f. 185fi Va. Q. 1869 "/V m. pro- 
sten o, kyrkoherden i Falköping. L N C), fil. 
d:r, Pehr Helander . f. 1832 -7>^. 

5) Anna Matltilda. f. 1855 "'/r.. H. 1876 m. hand- 
landen Johan Oscar Kmil Ekelund, f. ls51, t 
1910 (S to c k h o 1 m). 

2. Gustaf Magnus, f. 1799, luost o. kyrkoherde i Lits- 
lena (Uppland), t 1874. G. 1841 m. Florentina 
Beata Maria af Klint. f. 1820. t iSnii. 

Barn: 
1) Ciustaf, f. 1842, landtbrukare, t 1895. G. 1870 m. 
Fmma Johansson, f. 1848, t 1892. 

Barn: 
Anna, f. 1871 V:i. (J. 1900 "Vio m. handlanden 

Per Stengard. f. 1871 '7n (Fårösund). 
Eva Maria, f. 1874 '/a. (i. 19(i2 m. järnvägs- 
tjänstemannen /)' a 1 1 z a r Strömberg (San 
F r a 11 c i s c o). 
A' / / .s dust af, f. 1S75 '-/n (San V r a n c i s c o). nr.' iii:i.i,i:iiAV 

G un nar, f._1879^'i, sjöfarande (San IM- a ii- 

c i s c o). Är Kift och liar en sdii. 
Åke, f. 1881 7u, liaiidelsbiträde (FärösundV 

(j. 1912 111. Ella Sofia EkcnbcT'^. 
Ull g o, f. 1883 ^^/lo. liaiidelsbiträde (P å r ö- 

s u II d). 
Gerda I n g e b o r .?, f. 1S85 ^'Vh (S t o c k h o 1 ni). 

2) Ii er mina riurcntimi, f. 1843 '/i.. (i. 1873'% 
in. ombudsmannen h'rans Alarik Helledav, f. 1842, 
t 1896. (Se nedan.) 

3) Carl Magnus Hjalmar Alarik, f. 1S44, läroverks- 
adjunkt, t 1910. O. 1884 '-'/n m. Betty Sten- 
berg, i hennes 2:a gifte, i. 1841 ^'"n (Ö f v e r 
Kali x). 

4) Aurora Kristina Amalia, 1. 1845 '/» (Stock- 

h o 1 ni). \ 

5) Ebba Maria Elorentina (V I or a), f. 1850 -^/u. (i. | 
1880 ^Ih ni. grosshandlaien O s e a r David Kristian 1 
Lidstrand, f. 1849 ^Vi- (S t o c k h o 1 iii). * 

3. Fredrik Wilhelm, f. 1800, apotekare i Falun, t 1874. | 

G. 1834 m. Johanna Margareta Fiiell. f. 1804. t I 

1877. I 

S()iicr: 'j 

1) Bror Gustaf Fredrik, f. 1839 '^s. fil. d:r. f. d. I 

läroverksadjunkt (Örebro). (j. is 72 -•'/-, ni. .i 

Ebba Adolfina Natalia Seliultz, f. ls47 -'/n. \ 

Hani: __ ^ i^ 

(1) Gustaf Eredrik, i. 1873 -"/h, tjänsteman i 
Örebro ensk. bank (Örebro). G. 1904 ^/lu \ 
m. Elisabeth Ulrika Eriesson, f. 1878 ^^-j. 1 

Barn: . j 

Maud Dagmar, f. 1906 «/i. ■ 

Karl Gustaf Harald, f. 1907 '/r. , 

Fn son, f. 1912 ^Vn. I 

(2) Ebba Maria, f. 1874 Vio. G. 1905 -\'9 ni. ' \ 
arkitekten Gustaf de Erumerie. f. 1872 ^"/i . 
(S t o c k h o 1 m). ! 

(3) Signe Elisabeth, f. 1878 Vio (S t d c k li o 1 m). 
{A) Karl Henrik, f. 1880 ^ 'Vi, i;'ini. kand. 

(S t o c k h o I m). ' 1 

(5)Riehard EUs. f. 1886 -'"/i, f()rsäkrings- 
inspektör (Stockholm). G. m. Helena 
Sophia Andersson, f. 1883 "/i-'. 

Son: 
Bror Richard William, f. 1910 "Vr. IIHT.T.KDAY M:: 

(6) F r C d r i k Williclm, f. 1888^-/.-.. tjäiistciiKui 
i KoiiparberKS cnsk. bank (Falun). 
2) Olof Fredrik Wilhelm, f. 1840 •■'/s. f. d. apo- 
tekare (S t o c k 11 o I ni). G. 1869 ''-"h m. Soiia 
Wilhelmina (Mimmi) Oliverihaiim, f. 18-lfi •'/i 

Son : 
Karl Fredrik Olivenbaiim, f. 1870 ^/r, kai»- 
ten o. kompaniclief vid Dalregitet (Falun). 
O. 1905 Vi m. T h é r e s e Matilda Karlsson. 
f. 1880 -'A. 
-1. Johan David, f. 1801, häradsliöfdinfi, t 1875. (i. 
1830 m. Euphrosyne Åniann, f. 1809, f 1880. 
Barn: 

1) Euphrosyne Fredrica. f. 1831 -7i. O. 1856 
^'Vt ni. liäradsliöfdink^en Carl Wilhelm Heden- 
ström, f. 1824. t 1908 (Stockholm). 

2) Johan Alfred, f. 1836, farmare i Illinois, Nordame- 
rika, t 1S90. (j. ni. Marv Kvie, t. 

Barn: 

John Ed gar (Farmer City, III.. Nord- 
amerika). 

Fanny Euphrosyne (Farmer City. III.. 
Nordamerika). 

3) Frans Alarik, f. 1842, guvernementssekreterare, 
ombudsman, t 1896 V;t. G. 1873'% m. H e rm i n a 
Florentina Helleday. f. 1843^2 (Stockholm). 
(Se ofvan.) 

Barn: 

Ernst Johan Alarik, f. 1875 "/o, revisor i Post- 
sparbanksstyrelsen (S t o c k h o I ni). 

Naima Hermina. f. 18797.,. O. 1908*75 m. 
rotemannen i S t o c k h o I m (friherre) Johan 
Bengt Sigurd Giertta. f. 1878 *7r,. 

4) Hjalmar August, f. 1844 \^3, med. lic, f. d. 
provinsialläkare, R W O (Östersund). G. 1887 
7in m. Fredrika Granavist. f. 1861 ^V?. 

Barn: 
Nils Mauritz Vilhelm, f. 1888 *Vio, ingenjör 

vid Flektrothermiska aktb. (Trollhättan). 
Torsten Hjalmar David, f. 1893 7i, landtbruks- 

elev. 
Fredrik Harald Uno. f. 1895 7^. landtbruks- 

elev. 
Ingrid Louise Kunigunda. f. 1896 7^. 
Anna Katarina Elisabet, f. 19i)0 '7.s. :>U IIIOLI.EIJS'! Kö.M 

5) Fransisca Eiipliemia (Fanny), f. 1S47 '•'/!.. (]. 
1875 ^% m. jiistiticradct Nils Liidvik^ Alfred Clac- 

son, f. 18-18, t l'^10. ÄK. jämte döttrarna hus 

i S t o c k 11 o I m. 
5. Uno Otto, f. 1805, apotekare, godsägare, t 1864. 
G. 1832 in. Heata Sofia Ruth, f. 1810, t 1857. 

Barn: 
Henrik, f. 1840 ''Vi, rentier (K a ii t o r p). 
Beatc, f. 1843 '''/t. (i. 1860 '7io m. horKiiiästaren 

i Stockholm Arvid V.r\k Ulricli. f. ls20, t 1893 

(S t o c k h o 1 m), 
Julia Fredrika, f. 1845 ''/i. (i. 1864 ■-'7';i m. laiidt- 

brukaren, radmannen Viktor l^dvard Sucksdorff, f. 

1833. t iy02 (S t o c k h o I m). 
Otto Fredrik, i. 184U '-'Vr, kassör vid Möganäs~Hil- 

lesholms aktli. (B i 1 I e s h o I m s g r ii f v a). (i. 

1894 -7i2 ni. Anna (Airulinu Charlotta (hipen- 

berg. f. 1869 ''/i. Hellerström. 

ÄhLsto kände stiiiur.iii.Tii Olof I l.^llcrslnliii, f. ITliC. t 
1770, trädgårdsiniistarc i DudcrliultsviU (Smalaiidj liadr soucii 
Svcii Erik, f. I7tili, t 17U'<, rrvis.ir vid ani iralilrtots tvKkoiit.ir 
i Karlskrona, soni i sitt ;,'il"t.- med .Maria .lacMhiiia 1 ,-n.i,'iiKni, 
t 184L', liado ncdanst årndc son Alirahaiu. 

Littrratvir: Sjiistriim, J{lekin^'ska Nalioiirn. 

Abraham, f. 1792, grosshandlare i Karlshamn, t 1862. 

G. l:o 1821 m. Botilla Catharina Sandbeck, f. 1791, 

t 1831; 2:o m. Sofia Charlotta Mieliii. f. l.sOO. t 

1872. 

Söner: 
1. Sven Albert, f. 1822, grosshandlare o. engelsk vice 

konsul i Karlshamn, t 1877. G. 1860 m. Helga 

Mörck, f. 1842, t 1892. 

Son: 
Sven Abraham Jiilius. f. 1862 -''h, fil. kand., gods- 
ägare, R W O. Äg. Marielund, Agdatorp o. Rosen- 
borg i lilekinge (Al a r i e I u n d, N ä t t r a b y). 
G. m. Julia Augusta (Gulli) Malmberg, 1. 1S68 

'V8. I IIEI.LIN<i Barn: 
Sven Hrik i im ■"Va, fil. stud. (Uppsala) 
nelga Julie Man^ureta, f. W)2 ''A 
B en ut Muuritz. f. 1895 "I v. 
Biörn E r i k, f. l,su<s "/,., 
2. Karl Rudolf, f. ls25, landthrukare, t hs93 (] is=54 
■ 11. thsabct Fredrika Hcruicrcutz, f. \si\, V iS82. 

^/I^r-^f^'/"'^;'' f:/j^^^'''"Vn (Stockholm). 
Si<rr,l il '' ^"''""i"'J; >«6«-A. sjuksköterska. 
Sigrid Mana. i. I.s72 'V?, målarinna. Helling 

(från Bohus). 

rnrsn. siik-rt kiiml,. >,a,n.-Hl,.rn fur .h-nua slakt. s,„„ 
.iiila;;li-,-n liarstaiiuiiar rnin Sk.ih,- y,,- j-:;,,, ,, ,,,,,.; ,, 
■i.äsiart.n „A iJuhus lästnin;, siru 1 [.-llin;:. ' y it-^ ..' ,7n 
rn. .Marg^rrtha Elisabrtli WulK, f i7,;i j i„, „,,.." ', • "' ,, 
livars .xon l'(>ttor SaiiuivI, f. 1717 f 17ml' luu-^t < cl' 1 " i 
iKTde i Istorp (Va.stcrgutlaud), g. 174.-,' m JU-ati rr,s'"!i'/,'r 
o.l.nan. f. 17.7. t Isos, i,,„- ,a,lor ' ill m-längta 'n,!! IV .n'.;, 
hulianun". '""""" ""' "" ^"'^'"'"'" '"-^l-"""ar af slak.:,. 

r.ittcranir: Sv. Ättartal IN.SO. 

^'FiihfJ^."'+Sh/^^^' »^""traktsprost o. kyrkoherde i 

Prv I ' f -7.' t V?/ --'^^ '^'-^^' "'• ^^'^'^''i^' Charlotta 
Irytz, f 1/74 t 1811: ,S:o 1M2 m. Klisabeth Maria 
Widmark, f. 1786, f 1860. 
, ^, ,, . ^'^"t-T, i 2:a Kiftct: 
1. Sten Maiiritz, f. 1796, bruksä;,^are, t 1858. (j 1824 
ni. Uustafva Nicolina Kicllin. f. Ihoi f i87^ 
narii: 
r'^J.^^1''/^"■^^"'^• '• '*^-5' •'"'^^sekreterare, t 191)8. 
f ,.,. 1/" "'• ^^ ' ' '" '' Auiiusfa rrcdriku Zethrin, 
f. 1846 V« (O r e h ro). 

Barn; 
fl i I in a Auiiiisiu, t. 1868 '"/s. (j 190' -"/i m 
kaptenen i Lifrejc:tets knenadierers reserv.' R S 
p. K Ven Bol () J kl.. O s c a r rrcdrik Stmkirk 
i. 1860 -'/,. (O r c I) ro) IIKLI.I.Xa Nils Joel Manritz, f. 1870 -'U, jur. utr. kand., 
t. f. revisionssekreterare (S t o c k Ii o I ni). 

2) Hilda Carolina, f. 1831 '"A. Q. 1855 "/lo ni. 
bruksägaren o. disponenten Jolian Cliristian Niko- 
laus Sundin, f. 1828, t 1898 (Stockholm). 

3) S t e II Gustaf Edvin, f. 1839 -'/i, jrrosshandlarc, 
delägare i finnan A. Fröding 6: C:o, styrelseleda- 
mot i Skandinaviska kreditaktb., Göteborgs o. Bo- 
husläns sparbank m. fl. bolag. Äger villaegen- 
domen Ängsäter, Särö (Göteborg). G. l:o "* 
1868 -|^/5 m. Thecla Krafft, f. 1848, t 1869; 2:o 
1872 -V* ni. Eliza Caroline Willcrdins. f. 1852 i 
Vs. . % 

Barn, i l:a giftet: i 

Sten, f. 1869 '■'/ö, grosshandlare, inneh. af firman i 

Forssell &. Helling (G ö t e b o r g). i 1 2:a giltel: 
Edvin Auiiust (Ed dy), i. 1873 -'V?, med. lic, lasa- 
rettsläkare i H u d i k s v a 1 I. G. 1910 ^7i2 m. 
A i: d a Torborg Elirnst. f. 1882 ^Vio. 
Nils Huso Fredrik (Freddy), f. 1875 ^7i, gross- 
handlare, delägare i firman A. Fröding & C:o 
(S t o c k h o I m). 
Gustaf Elis, f. 1877 *7(i, bokhållare (Härn- 
ösand). 
Cecilia Nicolina (Cecy), f. 1880^74 (Göte- 
borg). 
Per Emil, f. 1806, öfverstelöjtnant vid Svea artilleri- 
reg:te, f 1857. G. 1832 m. Augusta Wilhelmina Sö- 
derberg, f. 1809, t 1881. 

Son: 
Bror P 11 il i v Leonard, f. 1838 V», bruksägare, f. d. 
löjtnant vid Svea artillerireg:te (Stockholm). 
G. 1866 7ii ni. V e s t a Teresia In de Betou, f. 
1841 7i.'. 

Barr:: 

(1) V c st a Aumsta, f. 1867 74. G. 1897-75 ni. 
kammarjunkaren friherre Carl Axel Os si an 
Albert Raab, f. 1855 7io (Stockholm). 

(2) Hilda Elisabeth, f. 1869 'Vio. G. 190075 
m. kommendören vid K. Flottan, chefen för 
underofficers- o. sjömanskårerna i Karls- 
krona. K SO 2 kl., RNO, K (jr Fr O, R Pr IIENSCIIEN 517 

Kr O 2 kl.. RRS:tAnO 2 kl.. Tim Nicli Itt O 

2 kl., RFrHL, RNS;tOO, Ned M M, L Kr 

VA, LO MS, Gustaf af Klint, f. 1858 "/u. 
(3) Emil, f. 1871, go^säk^irc, t \W7. G. 19U1 7s in. 

Hilma Susanna Barkman, f. 1875^% (O ö- 

teborg). 

Barn: 

Alf Emil Philip, f. 1902 "/s. 

hans Emil Rudolf, f. IWS 'Vs. 

tJilina Vcsta Martiureta (Greta), i. 1905 "72. 
{4} Ol^u Margareta (Maggie), f. 1875 "/;j. G. 

1899 ^-/i m. kaptenen vid Göta artillerireg:te 

Artliur Johan Wilkens, f. 1875 -"'/s (G ö t e- 

b o r g). 
(5) Edward Eilip Hjalmar, f. 1878^0, löjtnant 

o. l:e regementbadjutant vid Göta lifgarde, 

Oft" Fr Instr publ, R l^r R O O 4 kl. m kr., 

(S tu c k il o I m). G. 1909 ^-l-.i m. W i n i f r e d 

Ouensel, i. 1885 ^^n. 
Dotter: 

Blanche Maud Elisabet, f. 1910 ='%. Henschen. 

Släktens svenske stiunfatjfr är hurgnren i Jöuköiiiiig 
Andreas Ilensigkeii (äfvt-n Ilensken), f. onikr. KJdO i Tr.hhin 
i Hr.nndenburg, inflyttad onikr. 101-'O, t l'i'''-l, g. ni. Klisal)>>tli 
("hristiansdotter Skröder frän Jönkö|)ing. I''riin dennes sunsun 
^JiiluUsinsiiektoren (Jahriel Henschen. f. ]<!7.'., t ITii. g. ni. 
!IeU'na Maria Söderljielni, f. U;s7, j 171i), iiiirstainniii släktens 
linda nu lelvande grenar, iiergslagsgreneii frän sunen ("arl 
-Nielas, f. 1714, brnUsförvallare, j- 17f-'2, och lUiddngegreiieu 
frau sonen Salomon, f. 1711), teol. d:r, i)rost, y 170»!. — Sani- 
tiaudet ined släkter af sanmiu nainii i Nederländerna, Tysk- 
land, Svt-rige oeh Norge är delvis oiitredi. 

I.itteratnr: Sv. Sliikl kalender 1>^n; Sv. .\tlartal inos. 

Bergslagsgrenen: 

Carl Gabriel (son af Carl Nielas, se historiken), bruks- 
förvaltare, t 1811. G. in. Maria Brigitta Näsnian. 
S(')iier : 

1. Carl Wilhelm, f. 1793, bruksfcuvaltare. t isdd. (j. 
m. Anna Melciia N> blaiis. f. I7'^5, t IS5(I. ^18 iii;nsciii;.\ 

Söner: 
1) Wilhelm, f. 1820, bry^^Keridisponent, t 1873 O 
1846 ni. Mana Catliariiui Hörner, f. KS20, t 1903 
Barn: 

(1) Anna Maria, f. 1S4S ''Vio (I s b e r g s s t ii- 
k'a n. Åkers s t y c k e b r ii k). 

(2) Wilhelm Carl Herman, f. ls53 kroiinfoedc 
t 1912 'V,, (i. 1S91 '7,0 m. Toru Scllhcr'^^ 
f. 1N67 ^V, (Piteå). 

Söner: 
Tor (I Villtclm, f. 1S92 "In. 
Ivar Herman. \. 1S'>4 "/i-j. 
C<//7 // « /• a I d, f. Lsg? -7i) 
/:/•//.■. f. 1900 ^^1. 

(3) Julian Rndolf, t. 1855 -'/s, landtbriikare i 
löna. Oraiik^e County i Florida, Nord- 
Amerika. (]. l.SNS m. Hanna Strömbcri^. f 
I8f)5 'Vio. 

Söner: 
Carl Wilhelm, f. 1886 -"/c 
Olof, f. 1888 7.!. 
A'//s Harald, f. 1893 'V;i. 
yo/i/i /?//Jo// Gabriel, f. 1895 -7-.. 
fr /A; Gnnnar, f. 1902 ^'Vg. 

(4) f //s Gabriel, f. 1860 Vi. bokbindare. Äg o 
beb. lä.tceiiheten Eriksberg (M a I m b y). 
(j, 1901 'I:, m Maria Katharin.a Sofia Tillan- * 
der, f. 1 86 1 'V-j. ' 

2) Rrik Rudolf f. 1823, fil. jubeldrr, konsistorienota- I 

ne. t 1910 Vk (j. i:o hS60 m. Kmilia Auror;i Unan- " 1 
der f 1840. f 1898; 2:o 1901 ''h m. A f; d a Elisa- I 

beth Unander, f. 1843 ^Via (Uppsala). 

Son, i l:a giftet: 
Carl Erie. f. 1861 '/h. vice häradshöfding, aka- 
demikamrerare vid Uppsala universitet, medi- 
cinska fakultetens i Uppsala notarie, kamreraru 
vid Akademiska sjukliuset i U p p s a I a 
. nrik (Jabriel. f. 1796, bruksförvaltare, t 1834. (i m ' > 

Marie Louise Timm. f. 1803, f 1870. 

Son: 
Adolf Gabriel, f. 1833, bruksförvaltare, t 1891. G 
1872 m. Kerstin Wilhelmina Källström, f 1838 t 
1912. iiKNsniiox r.m 

Döttrar: 

Selma Christina Lovisa, f. 1874 '"/l». Q. l')0() '/n 
in. e. o. liofrättsiiotarieii, kronokassurcn i 
Eskilstuna. R W O, Skytte (i M, Carl Lau- 
rentius (Lars) Jernher^h. f. 1871 ^y. Ät;. vilL.ii 
Tonitebo i Rytterns socken i Västmanland. 

S i i: n c Gabriella, f. 1878 ''/l-. Heb. eyen villa vid 
K \' i c k s II II d. 

Blekingegrenen: 

Wilhelm Peter (son af Salomon, se historiken), f. 1766, fil. 
ni:r, teol. kand., prost, t 1816. G. 1797 m. Anna Ca- 
tharina Abeliii, f. 177.^ t 1849. 
Söner: 
1. Lars Wilhelm, f. 1805, häradshöfding, rådman, t 1885. 
O. 1836 m. Augusta Munck af Rosenscliöld, f. 1806, t 
1856. 

Ikini: 

1) Maria Beata Catharina, f. 1N40 -"Ai. <i. 2:o 18«7 
m. grosshandlaren (juslaf David Magnus von 
Bergen, f. 1842, t 1904 (Stockholm). 

2) Wilhelm August, f. 1842 ^Vi, fil. d:r. f. d. läro- 
verksadjunkt, redaktör af tidningen Sändebudet i 
Chicago. Äg. jordegendom i staterna Indiana o. 
N. Dakota i Nordamerika (C h e s t e r t o n, 1 n d.). 
G. 1868 "Vb m. Hilda Johanna Maria (Nunna) 
Lilljebjörn, f. 1844 ^""/s. 

Barn: 

(1) Signe Elisabeth, f. 1870 * Ve. G. 1892 =Vio 
m. metodisti)redikanten Andrew Reese, f. 
1860 ^-7? (C h e s t e r t o n. In d.). 

(2) Henry Samuel, f. 1873 -^h, verkst. direktör 
för State Bank of Chicago o. t. f. svensk kon- 
sul i C 11 i c a g o, medlem af Chicago Academy 
of Sciences. G. 1898 ^/a m. Edit h Martha 
Charlotte Mountain. f. 1874 ^Vn. 

Söner: 
Robert Mountain, i. 1904 ^-/is. 
Richard, f. 1910 -"/i. 

(3) Gustaf Esaias, f., 1874 ^Vs, med. d:r, prak- 
tiserande läkare. Äg. hus i G e o r g e t o w n, 
Texas. (}. 1907 ^Vi ni. Ida Annette An- 
derson, f. 1875 ^4. 

(4) Ellen Augusta, f. 1876 ^Va. G. 1898 *=/o m. 
tandläkaren William Edward Herbert, i. 
1872 ^^10 (C h i cago. I I I.). ni;NS(iii:.\ i (5) Hanna Linnea, f. 1880 Vh. O. 1901 V12 ni 1 
laridthrukarcn // c n r y Oliver Engenc Grant. M 
f. 187.5 -Vi (D o n o v an, Il 1.). M 

(6) Agnes Lilian, f. 1886 --'/i, lärarinna (E 1 s i- - 
n o r e, U t a li). 

(7) Hilda I r en e. f. 1887 ^7o, lärarinna (S p r i n ir 
C i t y, U t a h). 

3) Josef. f. 1843 "/i:?, notariiis i)iil)liciis. plantaKc- B 
ägare i ^(O a k I a n d, F 1 a., Nordamerika). § 
O. 1885 % Hl. Carolina Svensson. 1. 1865, t 1911-1. ■ 

ikirn: 
Rutli Florence, f. 1886 "/a, privatsekreterare 'i 

(A r k a d i a, F 1 a., N o r d a ni e r i k a). I 

Elsa. i. 1887 -'V», assist, postmästare (O a k- i^ 

1 a n d). ••i 

Elin. i. 1890 ''*/5, hÖKskollärarinna. 1. 

Harold. 1. 1891 ^lo, ingenjör (S a n f o r d, F 1 a., ;J 

Nordamerika). *1 

Anna Augnsta (Gussie), i. 1902 ■■'/7. | 

4) Esaias Laurentius, i. 1845 "/?, vice ordf. o. verk- J 
st. direktör vid aktb. Föreningsbankens afdelnings- ;f 
kontor i Uppsala, t. f. kamrerare i Norra Roslags :} 
o. Uppsala stads liypoteksförening, stadsfullmäktig ;| 
i_ nämnda stad. Äg. liiis i U |) p s a I a. U. 1875 5 
'73 m. Emilia Magnusson, f. 1847 ^■'/h. ij 

Döttrar: 5 

Gunhild Florida Catharina, f. 1881 -'Vu'. ., 

Siri Emilia Augusta, f. 1886 'Vs. Q. 1912-^5 
m. köpmannen Jonas William Wiern. f, 1884 
A (H a m b u r g). 

5) Salomon Eberhard, i. 1847 '^a, med. o. fil. d:r, 
f. d. professor i medicin vid Karolinska institutet, 
f. d. öfverläkare vid Serafimerlasarettet, KNO 1 kl., 
KSpAlfXlI:sO, LVA, L V S, LVVS (Stock- 
holm). Q. l:o 1879 m. Gerda Helena Alaria 
Sandell, f. 1852, f 1907; 2:o 1910 -% m. Maria 
Augusta Pikulell. i hennes 2:a gifte, f. 1877 -V2. 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Folke. f. 1881 Vu, med. d;r, t. f. laborator 
vid Karolinska institutet (S t o c k h o 1 m). (J. 
1909 -73 m. Signe Thiel. i hennes 2:a gifte, 
f. 1885 Vi. 

Barn: 
G er d a. f. 1909 -7i2. 
Lar s Gabriel, i. 1912 ^7i'. iii:j{si,o\v 521 

(2) Astri. f. 18S3 -'k. G. 1907 -"/i m. löjtnanten 
vid Lifres:tets dragoner, R R S:t St O 3 kl., 
grefve Wilhelm Ar c h ib al d Douglas, i. 1.S8.3 
'Vr (S t o c k h o I ni). 

(3) Dagny, f. 1885 ""/s, fil. kand. G. 1910 % 
ni. lektorn i tyska o. engelska språken vid 
Högre allni. läroverket i U ni e a, fil. d:r Johan 
W ilh el m Nyman. f. 1878 ^/i. 

(4) Ingegerd, f. 1890 ^j, student vid Uppsala 
universitet. 

Per Gabriel, f. 1807, godsägare, t 1853. G. 1843 m. 
Klise Marie Caroliiie Nordström, f. 1816, t 1880. 

Döttrar; 

Emma Catharina Constantina, i. 1846^/5. G. 1871 
^Vi m. tullförvaltaren Bror Robert Wengberg, f. 
1834, t 1904 (S t o c k h o 1 ni). 

Augusta Johanna lilisabcth. f. 184S -"Z?. G. 1868 
-/s ni. laroverkskollegan, fil. d;r I\iul Jolian Hall- 
bäck, i lians 2:a gifte, f. 1831), t 1889 (S : t C) 1 o i). 

Sven Magnus, f. 1809, rektor, öfverkontrollör, t 1^87. 

G. 1838 m. Gustafva Charlotta Widi-sMiiiJa Retter-soii, 

f. 1817, t 1912. 

Barn: 

Marie Louise Catharina, f. 1838 ^'Viu. G. 1857 
**/ii m. landtbrukaren Carl Gustaf Aspelin, f. 1822, 
t 1892 (S t o c k h o 1 m). 

Al ar i c Oscar Georg, f. 1841 "/s, agronom (New- 
York). Herslow. 

Gammal skåusk prilstsläUt, hvars äldste" kände stam- 
fader var slotts- o. rcgciiM-iitspastorn Ored Astradsson Ilers- 
l"f, t ITUU. G. KVJ.j m. Anna l'ettersdotler Kock, f 17-18, liade 
|iau soiicii, hofrättskommissaricii Carl Ilersluw, t 17 lU. som 
i sitt Kil'l«' 111. .Maja Stina I ip.ih kicr, v 17.;^', I.l.l' ladrr lil) 
ned anslående .IT.ran l'(ler. 

I.itleraliir: Sv. Sliikl kal.^ndrr l^ss. 

Jöran Peter, f. 1731, fil. m:r, kyrkoherde, prost, t 1804. 
G. 1859 m. Christina Antoinette Borg, f. 1738, t 
1804. 2 IIKKSIOW 

Söner: 
Carl Allton. f. 1772, fil. ni:r, kyrkoherde, prost, t 
1827. (i. 1816 in. Johanna Catharina Wästberg, f. 
17U9, t 1860. 

Döttrar: 
S o p hi e. f. 1824 (Ma 1 in ö). 

M a r i e - L o u i <, c, f. 1826 '"/n. (i. 1854 "/i- in. vice 

häradshöfdiiijien Peter Ciotthard l:werlöf, i hans 

2:a Kiite, f. 1821, t 1899 (Kristianstad). 

Johan Christian, f. 1773, kantor, t 1832. Q. 1794 m. \ 

Anna Elisabeth Fredrika HjiiKJi. I 

Son : j 

Niclas Jöran, f. 18U0, fil. iii:r, kyrkoherde, t 1866. I 

G. 1831 111. Anna Christina Liljeborg, f. 1807, t I 

1866. > 

Barn: j 

{\)Carl Christian Peter, f. 1836^/4, fil. d:r, 

f. d. lektor, ordf. i styrelserna för Alalmc) | 

Tomelilla järnviigsaktb., sjöförsäkringsaktb. j 

Öresund, Kockums mekaniska verkstads aktb., j^| 

m. fl., f. d. talman i riksdagens andra kam- \'\ 

niare, f. d. ordf. i styrelserna f(')r Skånes en- p 

skilda bank o. Skandinaviska kreditaktb., Km 'H 

st k N O, K I) D O 1 gr. (Mal m o). (1. 1867 * , 

•■'77 m. hulda Wilhelmuia Traiicliell. f. 1846 

Barn: 

a) An n a Thcoilora. f. 1868 ^5. 

b) Ellen Sophia Amalia, f. 1870 ^7i. O. 1891 
^"Z? ni. godsiigaren Johan Anton Werner. 
f. 1862 ^79. Äg. o. beb. B o r i u ii d a i 
Skåne (Skar h u 1 t). 

c) Hulda Josephina (Ina), f. 1873 7i-'. 

d) Dora Alida Maria, f. 1875 ^7». 

ii) Hilda Aurora, f. 1880 ^7i, målarinna 
(M a 1 m ö). 

i) Ernst Georg Carlsson, f. 1884 '"/n, in- 
genjör vid Svenska sockerfabriksaktb., f. d. 
underlöjtnant i Kronprinsens husarreg:tes 
reserv (A r 1 ö f). O. 1910 '7u m. Emmy 
Hilda Oetavia Kockum, f. 1889 V^. 

Söner: 
Jan Carl, f. 1911 *Vi. 
./(/// O v e. f. 1912 77. 
^^^€CtL-c/i d-cV (2) Ernst Johan Adalbert, f. 18.18 '-'V;, jur. d:r, 
f. d. justiticråd, K m st k N O (S t o c k li o I iii). 
G. 1872 'V? ni. J o s c p Ii i n c (hiinii fraii 
Nor^e, f. 1846 "Vt. 

H;irii: 

a) Ka i a Anna Helena, f. 187.1 '"/i, anställd 
vid Skandina\ iska krcditaktb. (S t o c k- 
li {) I ni). 

b) Hulda Elisabet h, f. 187-1 \';/s. 

c) Helena Katarina, f. 1875 *7ii, niåkiriima 
(S t o c k h o 1 111). 

d)Carl Nieolaus, f. 1877 Vo, löjtnant vid 

Göta iifsardc, Off Fr Instr piibl, R R S:t St 

O 3 kl. (Stock 11 o 1 in). G. 19(12 -'/n ni. 

Anna Margareta (Greta) Oneiiiierstedt, f. 

1881 "/ii. 

Döttrar: 

Brita, f. 19().-i Vi--. 

Aina, f. 190.5 7n. 
e) Ernst Christian, f. 1S8I -'V;i, f()reståndarc 

för Svenska iiandclskaininaren i N e w- 

Y o r k. 

(3) Anna Gcorgina Amalia (Amelie), f. 184U ^^'i. 
G. 1869 "/ti m. kyrkoherden i Norrvidiii.i^e o. 
na.?stor|)s församlingars i)astorat af Lunds 
stift Nils Henrik Seholander. f. 1833 Vi> 
(N o r r v i d i 11 k' e). 

(4) Ebba Charlotta Wilhelmina, f. 1842"'/» 
(L u n d). Hessle. 

CJainimil svfiisk sliikt fr.in \'Jlstcigötliin(l, livuis för.sic 
kiuid(.' stiiinfiuicr Aiiilcis Ilifsslc var cii ;il' ili' riirsla l)llr■^;;u■lll• 
1 Rorås, d;\ staden Är ICl!) hcirjadc anliiKKas. I lans s.iusoiis 
sonson, liaudlaiidi-n i I'.<>räs HcuKt Ilfsslc. 1 17.')1, j,'. ni. Cu- 
iiiila Kufis, var fader till m il.in-tAcinlr i'clcr Kciiiliaid. 

Litteratur: Anrej), Sv. Sliiklhokm III. 

r\'ter riernhard. f. 1751, kyrkoherde, t 1798. G. 1795 
111. Anna Kiisaboth Bafvernian, f. 1769. t 1857. 
Söner: 

1. BeiiKt Volter, f. 1796, häradsliöfdiiiK, t 1881. G. 1825 
111. Mariiareta Charlotta liafverniaii. f. 1802, t 1864. [ IIESSLE 

Barn: 

1) Birger Jolian, f. 1826, hofrättsrad. t 1901. G. 
1862 ^Vio rn. A u g ii s t a Pctroiuila Ctiruliiia Durin. 
f. 1835 ^"^/o (J ö II k ö p i II g). 

liarii; 

(1) Sven Volter, f. 1863 ^ho, tjanstLMiiaii i för- 
säkringsbolaget Ajiriiänna Braiid (J ö n k o- 

' p i n g). O. 1912 '-'■'/)> 111. I n Ii a Olseii, i Ikii- 
nes 2:a gifte, f. 1870 ^/a. 

(2) Anna Cliarlotta, f. 1865 '^/■.i, lärarinna i 
Västra elementarläroverket för fliekor i Jön- 
köping, 

(3) Waldemar, f. 1867 ^/lo, förste ingenjör o. 
chef för konstruktionsafdelningeii vid Halni- 
stads_ Nya Verkstadsaktb. (H a 1 ni s t a d). (j. 
1901 '-'"/i ni. A n n a Cclcstine Nordstrom, f. 
1879 *^/o. 

Söner: 

Åke Waldemar, f. 1904 "/i-. 

G // n n a r Johan Waldemar, f. 1905 '"/u. 

(4) Nils Birser, f. 1875 'Yi, kapten vid Smalands 
artillerireg:te, artilleristabsofficer (S t o c k- 
h o 1 ni), (j. 1903 "■/Il ni. Malla Amy I n s e- 
b o r ^ Augusta Svinlttilvtid i Vastcriiötland, f. 
1876 •'"A. 

Barn: 
Inga. f. 1905 ^Vio. 
Pontus Birger, f. 1909 -/?. 

2) Christian Ludvig, i. 1834, liäradsliöfding, t 1907. 
G. 1869 ^^jii m. Margaretha Lovisa Charlotla 
Durin. f. 1843 ^Vio (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

(1) Elisabeth Charlotta, f. 1870 "/s, artist. G. 

1911 -7i-' m. agronomen Henry Iloward 
Staplee. f. 1873'/:! (W h i t n e y, Oxen. 
Kngland). 

(2) Bengt Ludvig, f. 1873 Vu, ledamot af Sve- 
riges advokatsamfund, innehar advokatbyrå i 
G ö t e b o r g. G. 1902 ^7:. m. A; a r i n Rhodni, 
f. 1879 7<i. 

l)()ttrar: 
B erit. f. 1903 -'Vr. 
Anna Lisa. i. 1904 Vu. (3) Erik Wilhelm, i. 1S77 7i, kapten vid Posi- 
tionsartillerireictet. Off Ben Sv S (Stock- 
h o I m). 

(4) Inger d Lovisa, f. 1885 -"A-i. G. 1909 ^'V» m. 
förestaiidarLMi för Hydrografiska byrån, R N O, 
fil. d:r Axel Wilhelm Wallén. f. IS77 -•/7 
(S t o c k h o 1 III). 

3) Ulrika Lovisa, f. 1835 '/n. (i. 1859 -7? m. f. d. 
hypotekskaiiireraren, ordf. i styrelsen för Fensions- 
inrättninKen i Q ö t e b o r k Enar Jonas Norden- 
felt. f. 1835 ^Vi2. 

4) Bengt Waldemar, f. 1837, godsägare, t 1898. (j. 
1873 "/n ni. Gerda Holmi^ren. f. 1851 ^7*' (O ö- 
t e b o r g). 

Barn: 

Ingrid Margareta, f. 1875 V^. G. 1902^77 m. 

kanireraren vid Svenska^ Sockerfabriksaktb. 

Anders Rydén. f. 1876 "/lu (M ö k ö p i n g e). 
Karin Hildegard, f. 1876 -'7:.. G. 1899 Vi m. 

f. landtbrnkaren A u g n s t Gyllenerantz, f. 1872. 

Bosatt i Finland. 
Elsa Maria, f. 1878 "A. Fru Friscll (Göte- 
borg). 
Per Bernhard, f. 1879 Vo (M a r i e s t a d). 
K n n t. f. 1883 7ii. Arr. o. beb. S t o ni s h a g e n 

i Västergötland (L i 1 1 e s k o g). 
Christian, f. 1890 ^73, student vid Uppsala 

universitet. 
2. Christian Ludvig, f. 1797, borgmästare, t 1837. (i. 
1829 m. Ulrika Catharina Wallenberg, f. 1799, t 1882. 

Son: 
Birger Markus Ludvig August, f. 1833, apotekare, t 
1897. G. 1871 in. Anna Carolina Asker, f. 1848, 
t 1902. 

Barn: 
(1) Christian Ludvig, f. 1879 7i, grosshandlare 
i S t o c k h o I m. G. 1906 -7o m. Ella Josefina 
Cavallin, f. 1879 7io. 

Barn: 
Adolf Carl Ludvig, f. 1907 'Va. 
Ella A n n a - S t in a. f. 190S "-''/y. IIILDF.nUAND 

(2) Anna Sofia Bin^itfa (Brita), i. 1881 •"A-.. C 
1901 -V7 111. vurkst. direktören i aktb. iialiic 
Södertälje o. i fastik^hetsakth. Nio 7 Fri«;>:a 
Stocklidliii, ink'eii.j(ireii Sven Daniel Bciii 
nian. i. IN()8 "/'. (S o d e r t ä 1 j c). Hildebrand. 

Gaiiiinal svensk släkt fr:^n Skåiistorps by i Ilelloslads 
sockfu i östorgötliind, hvarest iildste kiiiido uttefadern IU'iij:t, 
sniu antagligfu föddes i slutet af ir.OOlalet, li-fde uinkr. ar 
\G'M. Hans sonsons son, nij(>lnareii och kvarnarreiidatiirii 
Olof Ilillebrand, f. 1714, t 1T7!>, var gift tvennc gAnger, 
fiirsta gången 17.'5'J ni. Aima I'ersdotter, f. 17t)ri, I 17r)7, andra 
gångi-n 1709 m. Aiiiui Dorollica P.jiirling. (. 1711, t l>^ii'i. 
Soneii i förslå giltft llildeliraiul. f. 1744, bergsiuekanikiis, 
bruksdirektör, t ISll, g. 17sr. ni. I.ovisa Mörek, f. 17Gti. t 
1805), ändrade sliiktnanmet 17G4 till Ilildebrandsson, förmod- 
ligen för att skilja sliiktnanmet från sitt dopnaiun. Hans 
jiUlste son kaptfuen nildel)rand Hildfbrandsson \sc släkten 
lIihU'l>raudssou) bibehöll detta släktnamn, medan änkau och 
fyra yngre siincr ar 1.S21 ändrade detsamma till ] lildebraiid. 
Af dessa yngre söner blef Tbeodor Kinanuel (se nedan) 
stamfader för ölandsgreneii, och Hror Emil (so nedan) för 
Stockholmsgreiieii. Mjöln.aren Olof Ililleliraiids son i andra 
giftet, nijölnareu Gustaf Hildebrand. f. 17(;i, f omkr. ISIIS. 
l»lef genom sin sou, skriiddaren Carl CJustaf (se nedan} stam- 
fader för Skönbergagrenen. 

Litteratur: Sv. .Ättartal 1881), 1890 o. IDOÖ. 

Ölandsgrenen: 

Theodor Kinanuel. f. 1799. handlande, ffodsäffare. t 1881. 
(j. 183U III. Johanna Amalia (jiinimeius. f. 1811, t 
19U(). 

Barn: 

1. Hildegard Göthilda Amalia, f. 1831 -'^h. G. 1857 
- h m. prosten o. kyrkoherden Anton Niklas Thelan- 
der, f. 1829, t 1906 (L u n d). 

2. Carl Isak Tlicodur. i. 1834 '"/i-:, Kodsä^are, R W O. 
Äg. o. beb. S k e d e in o s s e pa Oland (T i n g s d a I). 
G. 1856 ^'•J ni. Klise Charlotte Thoinlon. f. 1831. t 
1873. 

Barn: 
1) Bert ha Amalia lilisahcth. i. 1859 '70 (Skede- 
111 o s s e, T i 11 g s d a I). iiii.i>i:huand r>27 

2) Nimo Albin Tlicodor, f. Ksöl ''V4, tncd. lic, pro- 
viiibialläkarc, i Rattviks distrikt i Dalannj (R ;i t t- 
V i k). (}. 1896 "Va 111. Ebba Eleonora Hanna 
Louise Hildcbrandsson, i. 1867 -'Vu-. 

3) Carl Hugo Emil, f. 1862 "/0, k^eneialaRent för för- 
säk^iIl^^sbola,iitJt Allinämia Brand i JöiikupiiiK, liuf- 
viidagcnt för lifförsäkriiiKsaktb. 'riiiile, iniieli. 
assiiraiisak^ciitiir-. och spcditionsaffär i Stock- 
holm. Cl. 1887 '7u 111. fl il da Aiii^usta Amalia 
Berggren, f. 1856 '"/n'. 

Barn: 
Dagmar Augusta Elise, f. 1888^^8, anställd i 

akti). Stockholms Folkbank (Stockholm). 
Ernst Isak Nildebratul, i 1890 '■'/•-" (S : t B c- 

t c r s b u r •^). 
A n n a Maria. f. 1893 "/i. 
Karin Matilda, f. 1899 ^"/s. 
A) John Henrik Emanuel, f. 1867 "/ii. Äg. Solbcrga 
liå Oland o. arrenderar S k c d e m o s s e (Tings- 
dal), (j. 1900 -'/(i m. Eva Maria Augusta Mede- 
lius. f. 1869 ^Vi. 

Barn: 
Carl Gustaf Emanuel, f. 1901 Vio. 
John Torsten Waldemar, f. 1903 -"/o. 
Sigrid Ingegerd Maria, f. 1907 -/lo. 
5) Elis Gustaf Adolf, f. 1869 ^Vs, civilingenjör, kap- 
ten i Väg- o. vattenbyggnadskären, verkst. direktör 
o. trafikchef vid Blekinge kustbanor (Ronneby). 
O. 1901 ^Vio m. Astrid Hedvig Charlotta Sehl- 
berg. f. 1874 -'Vr. 

Barn: 
G un v or. f. 1902 ^"/lo. 
Rolf Carl Elis. f. 1904 ^'/s. 
Elsa. f. 1906 'Vs. 
B i ö r n Nils Elis. f. 1909 -^/h. 
S.Hilma Sofia. f. 1839 'Vi (S o 1 b e r g a. Tings- 
dal). 
4. Kmil Albin Hildebraiid. f. 1844, landtbriikare, t 1892. 
(i. 1882 -'/y m. Anna Valborg Kjölilström. f. 18.57 
*Vn. Äg. o. beb. Lilla S o I b e r g a (T i n g s d a I). 

Stockholmsgrenen : 

Bror Kniil. f. 1806, fil. iubeldir, riksantikvarie, t 1884. 
(i. 1841 m. Anna Mathilda f:kecrant/., f. 1816. t 1886. 528 lIlLDKr.UANl) 

Barn: 
1. Hans Olof Uildchraml, f. 1842 Vi, "fil. d:r, f. d. riks- 
antikvarie, En af de 18 i Sv. Akad., K m st k N O, 
RRS:tStO 1 kl., K Bad Z Löw O 1 kl., K Ikij S:t 
Mik O ni kr, K D D O 1 k^r.. St Off It Kr O, R Pr Kr O 2 
kl. m kr.. K Ö Fr J O ni kr. K P Chr O m kr, K S O Hv F 
2 kl., Off Fr H L, Off P S:t Jak O, R P O da C, L V A. I 
1. H A, Hed L Fr K A. L Sk S, L V S, Hed L V V S, 1 
LVA i S:t Petersburg. LVA i Budapest (Stock- ' 
Il o 1 III). Ci. 1867 "/lo 111. Elin Maria Charlotta Mar- I 

tin, f. 1845 *7i. ■ i 

Barn: j 

1) Elin Mathilda Charlotta, f. 1868 "V;. Q. 1894 * 
^V-' in. civilingenjören, direktören för aktb. Tabacos ] 
Hjalmar Hcintbiirgcr. i. 1868 -'Vu' (Stock- 

h o 1 m). 

2) Karl Emil Hildcbrand, f. 1870 -"/e. fil. d:r, liufvud- 
redaktör för Stocklioliiis Dagblad, ledamot af riks- 
dagens andra kammare, L Sk S (S t o c k h o 1 m). 
Q. 1900 '"/i m. Elisabeth af Gcijerstam, i. 
1876 -7o. 

f^arn: 
Ebba Elsa Cecilia, f. 1903 V*. 
Elin Kerstin Matilda, i. ]907 ^Vs. 
Karl Gustaf Hildcbrand, f. 1911 -^U. 

3) Sif^ne Anna Lovisa, f. 1873 -"/s. Q. 1899 ^n 
m. fördelningsläkaren vid 11. arméfördelningen, 
regementsläkaren vid Smalands arlillerireg:te, 
R N O, L Kr V A, med. lic. Olof Peter Sörcnsen, 
i hans 2:a gifte, f. 1854 ^"/s (Jönköping). 

4) Hedvig Elisabeth, f. 1875 '^i. O. 1899 Vi ni. 
grosshandlaren, ordf. hos stadsfullmäktige i G ö t e- 
b o r g, R N O. R W O, A x c I C hr i st of er C ar län- 
der, f. 1869 --'/a. 

5) Julia Nanna Maria, f. 1877 ^"/s. G. 1900 ^"/r. in. 
kyrkoherden i Boras o. Brämhults församlingars 
pastorat af Skara stift, teol. kand. E m a n u e I 
Beskow, f. 1869 -'Vio (Borå s). 

6) Erik. f. 1880 "/s, jur. utr. kand., vice auditör vid 
K. Flottan, sekreterare hos Stockholms stadsfull- 
mäktiges beredningsutskott samt sekreterare o. 
jur. biträde hos styrelsen öfver Stockholms gas- 
0. elektricitetsverk (S t o c k h o 1 m). G. 1<>1 1 ^\U 
m. Marffit Eredrika af Klint ber i(, f. 1S82 V':. 
gymiiastikdirektör. Illi-DKIIIJAM) r.29 

DotlL-r: 

Astrid Elin (icrtriid, f. 1912 '/i. 
7) Hilda Cecilia Christina (Stina), f. 1882 *'/■.. (j. 

1904 ^'Vu in. docenten i svenska spriikei vid LiniJs 

iinisersitet, fil. d:r Hjalmar Axel Lindrolli, i. 

1878 "/j (Lund). 
Bror A II) in. i. 1844 •'73. f. d. adjunkt vid Stoek- 
holnis hr»;;re realläroverk, i)astor o. predikant vid 
Maria sjukhus o. Södra barnl)öidslii:set i Stock- 
h o 1 ni, iuifvudredaktör för Svenskt Porträttv;aIleri. 
O. l:o 1874 ni. Hilda Marsareta Charlotta Brantin^, 
f. 1846, t 1879; 2:o 1885 '^/o iii. Anna Sofia Johanna 
Charlotta Ihri^cnstrahlc. f. 1857 ^'•j. 

Barn, i l:a giftet: 
Eugen c Emil Uildcbrand. f. 1876 ^"V?, med. kand. 

(U p p sa 1 a). 
AI (/ t hil d e Maria. f. 1876 ^^/t. O. 1902 ^/i ni. kas- 
sören i Stockholms inteckningSKarantiaktb. V / k t o r 
Emil Josef Salmson. i. 1874 -"/s (S a 1 t s j i)- 
S t o r ii n s e n). 
Anna Ebba Maria Lovisa, i. 1846 ^'''/.i. (i. 1871 ^'Vo 
m. vice hiiradshöfdingen Axel Fredrik Ale.xanderson, 
f. 1838, t 1880 (S t o c k h o 1 m). 

Henrik Robert Teodor Emil, 1. 1848 "Vio, fil. d:r, 
riksarkivarie, K NO 1 kl., RRS:tStO 2 kl. m kr, 
L VA, L M A, L Sk S (S t o c k h o I m). O. 1876 »"/lo 
m. ./ u I i a Anna Willtelmina Ccnterwall. f. 1846 ^^/i-j. 

Son: 
Sune HilJebrand. i. 1879^75, fil. d:r. docent i 

tyska si)raket \id U p p sa 1 a universitet. 
Carl Hildemar. f. 1851 'Vd, med. d:r, professor i 
pediatrik o. praktisk medicin vid Lunds universitet, 
öfverläkare vid lanslasarettet i L u n d, R N O. L i'' S. 
(j, 1889 -'Vin 111. friherrinnan Anna Elisabeth 
Thomine Gyllcnl:rol;. f. 1865 ^''/lo. 

Son: 
Bengt Olof Uildcbrand. f. 1S9.^ ^'•.^ fil. stud. vid 

universitet i L u n d. 
Bror Emil, f. 1856 "Vi.', statens landtbruksinseiijör 
i (j()tei)orK:s o. Bohus samt Älfsbor^s liiii, ledamot 
af stadsfullmäktige i V a ii e r s b o r :j: samt ordf. i 
drätselkamm:ireii därst.. R W O. (i. 2:n m. II c I g a 
von Heijite. i. ls7() '••"':i. M. C>.".0 lIlI.DKltltANDSSOX 

Barn: 
Greta Hildur Matilda, f. 1901 "V-i. 
Bror Olof Hildcbraud, f. 190.3 ^%. 
Bror Em il, f. 1907 -'S'!-. 

Skönbergagrenen: 

Carl Gustaf, f. 1797, skräddare, t lS-12. (1. ni. Carolina 
Otterströtn, f. 1806, t 1S90. 

Barn: 

1. Carl Fliilip, f. 1831. maskinist, t 1907. G. 1867 -7i2 
in. A II i: u s ( a Carolina Nilssuii, f. lS-11 '''/^ (,I o n- 
s c r c d). 

I3arn: 

1) Axi'l Filip, f. 1868 7ii, disponent vid aktb. Lund- 
by niek. verkstad ((j () t e b o r k). G. 1894 ni. 
A n n a Wildcdina Lamvall. f. 1808 "/i. 

Barn: 
Norma Olivia Aui^usta, f. 1894 "Vt. 
A n d ers Filip, t. 1896 -•^/y. 
A X el Wilhelm, f. 1898 ''Vh. 
Kari n Maria, f. 1905 Vi. 
Anna L i s a, i. l90o - hi. 

2) Anna Sofia, f. 1873 -"/lu. G. 1893 ^"/r.- ni. kas- 
sören vid Jonsereds fabriker Gustaf Julius 
Svensson, f. 1853 ^Vr. (J o n s e r e d). 

2. Axel AuKMist, f. 1834, injölnare, t 1878. 

Dotter: 
Anna, f. 1875 "/;j. (i. ni. tunr.l)indaren Olof 
Svensson, f. 1871 -'/i (T a n n e f o r s). 

3. A n n a Catharina, f. 1841 ■"Vio (S o d e r k ö p i n g). Hildebrandsson. 

rigör ählstii giciicii al' ;,lilktcu llildobraml (so ofvuii). 
NcdaustÄt-ndc Ilildc-braud Iliidcbrandssoii var .sonson tiJl nijöl- 
iian-u Olof Ilillebi-aiid, f. 1714, t ]779, och iildsle sou till 
luTKsrncUauikus llildfbraiid Hildebrandsson i dcuuts girti- 
ined Jyovisa .Mfirck. 

I.ittfi-ainr: Sv. Allaiial ls>',) „. iiHC. 

Hildebrand, f. 1791, kapten, niusikskriftställare, t l8:--s. 
G. 1833 111. Lbl)a (iust;il\;i af Wiiséii, i. 1813, f I8vv. 1. H II Ii o tiiUlcbrand. f. is.^.s '"/«, fil. d:r, f. d. c. o. 
professur i meteorologi, \ice ordf. i styrelsen lör 
Ultiina iandtbriiksiiistitiit, K W O 1 kl. R N O, K 1) I) O 
1 Kr, (3ff Fr H L. L V A, L L A, L V S, Hed L V V S, 
korresi) L Ö S. 1. da V S. L No V S, L Fl V S. L Roy S 
i London, Corresp de 1'liistitut de France, LVA i S:t 
I\'tersbiirK (Uppsala), (i. ls()6 '•'/ii.' m. Wcndela 
Cjustaf\a Charlotta af Wirsén, f. lS-14, t l^^Oö. 

Barn: 

1) Ebba Elvoiiora Hanna Louise, f. 1867 "Vi--*. CJ. 
1896 ^"/:i ni. i)ro\ msialUikaren. med. lic. Hngo 
Albin Thcodor Nildcbrand, f. 1S61 -'Vi (Rätt- 
vik). 

2) Sven Thure Nildcbrand. i. 18()'' ■'/>•, agronom, 
direktor i Allm. ha'^^Llskadeförsäkrini;sh()l., huf- 
vudredaktc)r f()r tidningen (i.i;.IIarliornet (S t o c k- 
li o I m). (i. 1.S95 -''h m. Emmy Lilian Maria 
Wcrlin-Ohhun. f. 1S73 '"'.■,. 

['»ött rar: 
Ebba Eleonora Wendela Maiia, f. 1S98 -'/s. 
Greta Ida Louise, f. 19U() '/•.•. 
3) Sigrid Wcndela Carolina, f. 1873 ^■'/.i. (i. 1901 •''/•.' 
m. akademiräntmästaren vid Ui)i)sala universitet, 
vice liäradshöfdinKen, R W O, Gustaf Thcodor 
Brandberii, i hans 2:a k^ifte, f. 1858 ^Vio (U ]) p- 
s a I a). 

2. Ebba Lovisa Wilhelmina Mathilda, i. 1842 ^-/t. Beb. 
usct hus i Uppsala. Hill se Rudelius. Hintze. 

Doiiiui skäuska sliikl liiii>Liiii mar lian Tsskland, livar- 
irran ilcii iiilium iii,.,| kiiiircii .lohan Clii-islui.licr lliiilzf, I'. 
uiiikr. lt;ss, v 17."i(i. srdmiMM-a kam niarl.jiiiiarc Ik.s lands- 
luifdiiiK lliir.l i .Malniil «».ii sisl lAiMKilvair i (isliahv (Skanci. 
1 sitt t,Mric 111.(1 .Inliaiin.i llclriia 'rullsfcrp lindr li;iM söiiiTUa 
-Mirahaiii ("li .I.ihau Pricr. iii. <l iivilk.Mi -liikidi d.-laih' si« i 
tva linfviid.irrriiar. .\l.raliain f. IT.IL', y ITliT. klc-karc IT.rsi 5li2 lliXTZi; 

i Skiirti.ria sedan i Vjistci stad, hade i sina lv:\ Kiftoii, 1:,. 
111. Anna Unstafva ("ri.uli.ilni. y 177S. 'Jio in. Cliristina Sonla.u'. 
r. 17Ö!». y 1M".>. iiiniiK.i liani. af hvilka iildsi.« sunen .luh.ni 
("liristopIuT. f. 17C.1, .u;äsl^'ilvare i östialn, l^lcl' fader till 
iiedaiislnonde Aliraliaui (iildsta grenen i. FödiUhu .luhari 
Cliristoplier hade den iildre .\Uraliani Hinf/.e Mera siiiior, livilUas 
afkouilin^rai- äunn lelva i SUaiie. Trän (il'van^l;leiule .luhan 
PetiT llinl/.e hiirslaniniar .\ n-re Inirvndirrenen (se iiedam. 
.Mrijli^'en finnan, lörnlnm ne(lanst;'iendi'. iiniiu lefv.ande ätt- 
lingar af .luhan Peters iildste suii, kununinisiern i I,;ilve-t:d 
riirisliaii .luhan Iliiit/,.', f. 17t;'.>. v Is.",:;, suni i <ill ^if'' nieil 
lnu-|-i'd l'iislina liahlinan. f. 17t;s. y Is:,:;_ h;,,!,. tv:i -Miner 
Carl Ciistaf, f. Iso], ,„-h .luhan Ciir.-in fhri-tian ('liri>iu|,h. r 
l.ars l'etter Miehael, f. lM:ti. 

Äldsta grenen : 

Ahralumi. f. IMU, ,ijästKif\aic i ()str;tb.\\ f 1S()S. (j. 
in. lianiia Nilsdottcr, f. 17U7, + 1S4<J. 
Barn: 

1. Abraham .Itjhannes. f. 1S3(I, folkskollärare, t \^>\l. 
il. lu. Hanna Nilsson, f. 1832 ^''/h (L ö b e r ö d). 

Son : 
Johannes, f. LS5S ''/ii, ined. lic, re.i;enicntslakare 
vid Första lifi:renadicrrL'.ir:tet, R W O (Norr- 
köping), (j. KS96 ''/lo 111. liel^a Frica Carolina 
• Maria Kricson, i. 1N6M. t \Wb. 
Söner: 
Erik Wilhelm Johannes, t. KSUS -/i. 
Nils Carl T hor st en. f. \^')') -'luu 

2. Bcnedieta Catharina, f. KS33 Vi. 

3. Carl Aniinst. i. 1837 '^'i. 

-1. Amalia Vilhelmina, i. 1839 ^''/a. 

Yngre hufvudgrenen: 

Johan Petter, f. 1733, inspektor o. hejderidare, t 181S. 
(j. I:o 1768 111. Anna Lena Malmström, f. 17-16, 
t 1783; 2:o 178-1 m. Mar.^areta Christina Lockiica. 
f. 1746, t 1810. 

Barn, i 1 :a ;iiftet: 
1. Jöraii, f. 1777, hejderidare, t 1822. (i. in. Anna 
Caisa Berjck^ren, f. 178U, t 1873. 

Son : 
Johan Petter, f. 1822, handlande, u()ds,i.viare, t 1N96. 
(j. l:o 111. limma (iunilda A^ortaiia Ca\a!!i. f. In24, 
t 1867. IIINTZH .-„■;:; 

Barn, i l:a j,Mftet: 

(1) Hilda Christina, i. 1S4« ''/i. Vistas utom- 
lands. 

(2) G II s t a f Pittcr Göran, f. 1851 -/H.., vice 
llaradslu■)fdiIlk^ stadsfoKdc i K r i s t i a ii s t <i d, 
ledamot af Sveriges advokatsamfund, (i. 1:0 
187S m. Maria ^:!isal)L■tll Håkansson, f. 1n5^ 
t VMl- 2:o 1011 -V', in. Emma hall. i. Ks7,^. 

S(incr. i l:a giftet: 
■d) N i I s Pctvr. f. 1879 -'/:., jur. ntr. kand. 
(L u n d). 

b) Jolian Gnstaf W o I m a r, f. isso -/lo, 
nf\erin.i;cni()r vid jfö kaolinhriik. (i. l';if) 
-■'/(. m. Maja Linden, i. 1886 '7«. 

Hottcr: 
Af a i a -Britta, f. 1911 ^\U. 

c) lians Bir.iicr, i. 1883 -•/m, jur. utr. kand., 
c. o. Iiofrättsnotarie (H a '>i a, S t o c k- 
li o 1 m). 

d) A s s a r Paul Ilui^idd, f. 1886 ^ V:', nicd. 
kand. (L u n d). 

(3) Bror Petter Bonde, i. 1853 '"/n.-, f. d. landt- 
brukare (Texas, Nordamerika). (i. 
1882 m. Hilma Håkansson. 

Döttrar: 

Anna Linnea I n ii e b or ^, f. 1883 7i (T e \ a s). 

Emma Elisabeth Mathilda, f. 1.S8-4 "/i 
(T c X a s). 

Hedvig Elvira Louise, f. 1886 7i (Kri- 
stianstad). 

(4) O 1 1 c Petter Oscar. f. 1856 ^7io, kyrkoherde 
i HöKCstads o. Haldriiik^e församlingars pasto- 
rat af lainds stift (H o j,^ e s t a d). (i. 1S81 
Vi i;i. Christina Salomonsson, f. IS6() -"/t. 

Barn: 
Paul Richard. f. 1885 ^7.-.. landtbrukare 

(Ii ö K e s t a d). 
Edit h Gunhild, f. 1887 -'h. 
Astrid Elisabeth Vahlborii, f. 1893 'Ai. 
Johan Olof Erik. f. 1896 ^"/r,. 
Oscar Gottfrid Engelbrekt, f. 1904 -'74. 

(5) Anna Mortana Gunilla Wilhelmina, f. 1858 
Vö (Stockholm). U. 1880-7:.' (m. kai)- 
tenen vid Kronobergs rek^:te Lars .loliau Hen- 
rik Lemciieii, i hans l:a .irifte, f. 1N47, t I90o). ."i."Jl IIIKSCH 

(6) E m III a Tlickla CaroUna. i. 1859 *7«. (j. m. 
kassören, sckretcraicii o. omhiidsmannun lios 
Landskrona- Kjäflin^c järnvä-saktb., vice liä- 
radsliöfdiiiiren t' o I k c Cnöuvall, f. 1852 -''/s 
(L a n d s k r o 11 a), 

(7) Signe Guhriellu (Ullen), f. 1861 \':i. (}. l:o 

1882 -^a in. artisten (landskapsmålaren) Carl 

Skänhery;, f. 1850, t 1883; 2:0 1891 -"/u. m. 

öfverdirektörcn S\en Oscar Alexander Qyllen- 

svard. f. 1861, t m)2 (S t o c k ii o 1 ni). 

2. .Johan Cliristoplier, t. 177'>. i^uldsmed o. bokhandlare 

i Ystad, t 1863. Q. ni. Maria Christina r.kelund, f. 

1782, t 1865. 

Son : 
Joiian Anders, f. 1S12, handlande i Ystad, t 1887. G. 
rn. Petronelhi .Jolianna L-junyberk-, i. 1823, t 1893. 

Barn- 
Laura Maria, f. 1852 '7s. U. 1872 Vn m. bank- 
kanirerareii o. koiisularaKcnten Carl Malmros, f. 
1845, t 1891 (M a I m ö). 
Teodor, f. 1855^/1, underståthållare i Stock- 
holm. KNO 1 kl., R W O, RRS:tStO 1 kl., 
K D D O 1 sr., K St Br Vict O 1 kl., K Fr H L, R 
BadZLöwO 1 kl., R Pr R Ö O 3 kl.. R R S:t An 
O 3 kl.. Siarn O Hv Kl A kl.. R P O da C. 
Johan Wilhelm, f. 1856 ^7,'-,. k^rossliandlare, 
vcrkst. direktör för Nordiska lihonojjrafaktb. 
(S t o c k h o 1 in). 
Evald Albin, f. 1860 ^-'/g, kamrerare vid riksban- 
kens afdelniiiKskontor i Mal m ö. Hirsch. 

XiMlanståeiitli- sliikt liiii-staiuiuiir från Mi'(kleuburg-Str<j- 
liif, (.(Il inkom på IT.SO-talet till Sverige nie(i David Hirsch. 

David, f. 1741, spånnmakare, t 181 1. O. m. Eva Levin. 

Söner: 
1. Hirsch Davidson, f. 1770. sockerfabrikör, t 1844. G. 
m. Carolina Mendelson, f. 1783, t 1821. 

Son: 
Herman, f. ISIS, köpman, t 1S71. G. 1853 m. Ma- 
thilda heit, f. 1814, t 1876. iintscii r.aö 

Suiilt: 

(1) Carl Hjaliiuir, f. lcS53. köpman, t 1903 "/ci. O. 
1896 -V:, in. Gerda Ucincman, f. ls7() "Vo 
(S t o c k h o 1 ni). 

(2) tynst M a ii r i t z, \. 1S55 Vt. köpman (S t o c k- 
liolm). (j. 1N.S5 'Vn m. Matilda licnsow, 
i. lSf)() ^"/s. 

Son: 
S \' c n Hcrnnm, f. Ks'06 -'Vd. 
2. Mci.KT David. i. 177(2) i Strclitz, t 1N33. O. m. Caro- 
liiKi Mciicr, f. I7S0, t Ks54. 

Son: 
Jacob Mci.ier, f. 179U. köi)man, t 1871. G. 1N32 m. 
Tlieodora Lamm, i. IMK). t 1^''^3. 
Soncr: 

(1) Mciicr. i. 1S35. källarmästare, t 1903. O. 
m. Carolina Lindström, f. 1S35, t 190S. 

Ikirn: 

a) Hjalmar Dvtlof Mcijcr, i. 1S60 V>^. med. 
lic, praktiserande läkare i S t o c k li o 1 m. 
(j. 19(12 -/'lu m. Anna dandina Eugenia Is- 
lildt, f. LS79 '-'h. 

Harn: 
Brit a Carolina, f. 1905 %. 
Olle Dctlof. f. 1906 Vi->. 

b) Ellen Otilia ticnrika, f. 1863 ^Vo. Cj. 1882 
^"/t 111. direktören O s /: a r Erans Svartling, 
i. 1854 Vi-> (St o ek ho I m).^ 

c) Jolin Leonard, f. 1867 ^''/h. Bosatt i 
Nordamerika. Oift; har sex barn. 

ii) M a II r i t z Valdemar, t. 1868^%. Bosatt 

i Nordamerika. 
c) 1 d a Teresia, i. 1870 7m. (i. 1898 ^Vs m. 

.iärnhandlareii A x i' I Lindström, f. 1870 "/s 

(Växjö). 

(2) David Leopold, f. 1842, köpman, t 1880. G. 

1871 111. Carolina Maria Törnavist, f. 1842 

^7i (J ö 11 k ö 1) i n k). 
Barn: 

Rosa Maria Wilhelmina, f. 1875^5 (.1 ö n- 
k ö D i n .ic). 

Robert Leonard, f. 1876-%, köi)man. Bo- 
satt i Nordamerika. IIIHSCll 3. Isaac Ellen Dorotea Viktoria, f. 1877 --/'». O. 18^9 
"/i ni. .iakMiiästaiL-ii i Vabtcrdalariies revir, 
R W O, Ca/-/ Öjcnnark, i. 1857 "V/i 
(S ni c d j c li a c k c ii). 

David. f. 1770. luipniaii. t 1843. (j. 18U4 lu. Jiiiiaiia Lazariis, 1) Simon, 
riicresc f. 1809, 
Siibcr, f, (1) Carl M or it 1774. t 

Sciner: 

k(Ji)iiiaii, 

1819, t 

ikirn: 

z. f. 1840 1850. 

t 1888. 
1905. (i. 1835 111. 7r, inneh. af Engelska Skiäddcrictabiisscnientet (S t o c k h o 1 ni). O. 
111. Sarah Julia liliasson. f. 1851 "Vr,. 
Söner: 

a) Frank, f. 1871 ^7^, civilingenjör, iniieli. 
af Frank Hirsclis rnaskinaffär (Stock- 
holm). O. 1909 -V<i ni. Inez Ragnhild 
(Ina) Törnhloni, f. 1886 -''/n. 

b) Erik Simon. i. 1872 -'V? i aktb. Fiimi'sei)arator (S t o c k li o 
1909 'Vs ni. Lisa Henrietta Saeli^. verkst. direkt()r 

(i. 

1887 I. Döttrar: 

Vera Marianne, f. 1910 'Vr. 

Greta Hdeline, f. 1912 7y. 
{2) Is au k David. f. 1S43 -/i-', grosshandlare i 
S t o c k h o 1 m, ordf. i styrelserna för Svenska 
Kreditkassan Kiiell 6: Ohlsson kommanditbol.. 
Koniiiiandit!)()l. H. E. Lundström 6l C:o, Trii- 
varuaktb. Lidbäck 6: C:o. (jottlands Malifa- 
briksaktb.. aktb. Renard & Llbe, aktb. Liieby- 
bergs Villastad, fastighetsaktb. Östermalm, 
fastighetsaktb. Draliaiiten, m. fl., K W O 2 kl. 

(3) Birgitta Augusta, i. 1845 '"/■>. (i. 1870 '■'/:, 
m. handlanden Josef Marcus, f. 1839, t 1S92 
(S t o c k h o 1 in). 

(4) Salomon O se ar, f. 1847 '"/«, ingenjör, verkst. 
direktör i Bockholms-Sättra aktb., ordf. i sty- 
relserna för aktb. Stockholms arbetareliein, 
byggnadsaktb. S:t Erik, Stockholms stads 
ailni. försörjningsinrättning o. Asylerna f(")r 
husvilla, vice ordf. bland delegerade fiir be- 
viljande af fattigvård o. i Stiftelsen for gamla 
tjäiiarinnor samt föreningen for siimcsshia iKirn, ledamot af stiTt-iserna för Skandinaviska 
Krcditakth. o. Stockholms stads sparbank, ordi. 
bland Furcstandarne för Mosaiska fcirsam- 
linj^en i Stockholm samt i Israelitiska YnKlin};a- 
föreniiiKcn o. Israelitiska s.jukhjälps- o. be- 
grafninjjssäilskapet, medicin af Patriotiska säll- 
skapets förvaltningsutskott. R N O, R W (J 
(Stockholm), (i. KS7cS ""/js m. Fanny Pau- 
lina Saloman, f. 1^56, t I«^!0. 

Son : 
Axel Morris, f. 1^79 ^'' I 'j, fil. kand., sekre- 
terare i S\eriska fattij^vardsförbundet 
(S t o c k h o 1 m). 

(5) Edith Julia. i. Ls51 ''/'.» (Stockholm). 

(()) Lovisa 1 1- IS c It), f. 1^55 ^"'/.t. (•. 1S77 ^''/s. m. 
direktoren i (o. stiftaren af) Iiff(')rsiikriu«;s- 
akih. Nordstiarnan. K N O 2 kl.. R W i), O t t o 
Sain-^oti. I. l.vl(> "/,-. (S t o c k il o 1 m). 

2) David Isaak, f. 1M4. köpman, t iSTcS. (]. 1844 
m. Juscphina Suber, f. 1M26, t 1'^<I5. 

Söner: 
Isaac T Ii e o il o r, f. KS46 -/r, köpman (S t o c k- 

h o 1 m). 
Hugo Maiiritz. f. 1847 *"/»., reseinspekt()r (Stock- 

h o I m). 
Carl Gustaf Levi. i. 1855 "/i. kassiir hos s.icifor- 

säkringsaktb. Öresund (Al a I m ö). (i. 1887 ''V; 

m. Suhiua Elisabeth Åhlströin, f. 1854 '/•>• 

3) Abram, f. 1815, musikförläsgare, t 190(1. G. 184S 
rn. Paulina Meyerson, f. 1827, t 1908. 

Barn: 

(1) Ester Elisa (L i s a), f. 1854 ^"/t (S t o c k - 
h o 1 m). 

(2) Otto Joseph. f. 1858 Vi», musikförläRk^ire, 
direktör i aktb. Nordiska bokhandeln (Stock- 
holm), (i. lS88-^/io m. Au na Sigrid Levin. 
i. 1867 ^7:i. 

Söner: 

01 of. I 1898 -''Ak 

St en, f. 1901 -'V<i. 
(S) Betty, f. 1862 'V.i (Stockholm). 
(4) H a n n a, f. 1864^1. konstnär (målare), (i. 

1887 -7io m. konstnären (mälaren) G e o r ii 

Wilhelm Pauli, f. 1855 ^'/i (S a I t s j (i -S t o r - 

ä n ji e n). i3S ii.iokt/i'.i:kg 4) Adolf, f. 1816, landskapsmålare, t 1886. (j. 18-15 
in. Fredrika Lewysolin, i. 1822, f ls56. 
Söner: 

(1) Ivan Isaac, f. 18-16 V-', f. d. kassör i iiinuni 1. 
liirsch Å. C:o (S t o c k li o 1 ni). 

(2) Carl David Mjalniar, f. 185.?, skådespelare, 
t 1897. (j. in. Anna Cluirlutta (jusiafssou, 
f. 1853 -'h (S t o c k h o 1 ni). 

Dotter: 
A n n i c Dm^iiiiir i. 1881 'Vis. Hjortzberg 

(frän Uppland). SJliiklru Jiärslaniuuu- fvSn .lor.lshcrf^ii i '[\'^\■^ rilrsaiiil i 
i IJpplMIld, (liil- Oluf (Mc.rssoli v;ir nislh-ilhiiv p;^ l(;,^()-tiil 
II;ins s.piisdij, J','lii, liidd 17l"_'. 
Dfune Trlir liadc lyra i^öiin-, 

Oluf, lippiUlddi- IIKiKCll -hliirl-. 

17C,Ö, t IM". Viir liaiidlaiidr i ^ 
sitt gllti- iiicd Jnliauiia Kckina 
(Jnstal' ocdi Jiu-ub Willi.lin, livill 
iiu lefvaiide grenarna. [i>K sis; jiaiiuict 1 Ijortzlji-r^'. 
af livilLii lilott cii, Johan 
.luhaii (»luf HjortzlKTg, f. 
iislcras n.-h cllcrliiiniKKl.' i 
11, ; ITim, suiicnia .lohau 
;a hl.dvn siamriidcr fiir d.- Stockholmsgrenen : 

J(4ian Gustaf, f. 1788, liufviidnian i Vinskänkssocietcten 
i Stockholm, t IS^M. (i. 1815 m. Anna S()i)liia Krook, 
f. 1788, t 1N63. 

Barn: 

1. Johanna Sofia Hildegard, f. 1821 '-'Vi. G. ls44 
^"/lo 111. koiiimeiidörkai)tenen Adolf Victor Zetlielius, 
f. 1818, t 1877 (S t o c k h o 1 in). 

2. Johan Hildur, f. 1822, briiksfr)rvaltare, t 1892. G. 
1853 ^"/(i 111. Julia Brit^itta Catarina ()hrn, \. \^21 
'Vio (S t o c k h o I m). 

Barn 881 
on Anna Carolina H i I d c i^ a r d. f. 1855 ^"/i-'. G. i; 
-^/ö m. köpmannen Conrad Rudolf Tlicodor \ 
Björnniarilc. f. 1854 ^"/i (Stockholm). 

Gustaf Ernst, f. 1857 ^Y-"» ined. lic, karantäns- 
läkare i)å Käiisö, R W O (K ä n s ö, G ö t e b o r .vj). iiJouTZHKiu; ö;5o 

Alina tlisahctli. i. 1859 'Vi. (j. 1880 '-'/s iii. traiik- 
cliefen vid Nässjö— Oskarshamns järjiväg, R W O, 
Emil Uno Ludvig Swcnson, f. 1854 "Vi (K k s j ö). 

Julia Helena, f. 1865 ^'Vj. (i. 1891 ^'Ai m. hriiks- 
inspektoreii Fredrik Beraeiiren. f. 185() -% 
(Näs, Näs s t a t i o n). 

3. T h e r c s e Aufinsta, i. 1823'%. (i. 1851 iii. käl- 
lartiKistarcn Joliaiiii Heinrich (irube, i. 1805, t 1860 
(S t o c k 11 o I 111). 

4. Arvid Olof. f. 1825. f. d. öfveriiiiiciijör \ id Stockhohiis 
.gasverk, t 1908. (i. 2:0 ls()0 m. Maria Hciiriutte 
Lyon, I. 1>S4I. t isso. 

Harii, i 2:a giftet: 

1) Emmy. f. 1862 '"'/'i. (i. Ks81 "/ii m. arkitekten, 
R W O, R R S:t An O 3 kl., Adolf t: m i I Melander, 
i. is-ll ''^1-2 (I) r o t t n i n '^ \\ o 1 111). 

2) Ernst (Gustaf, i. 1S()3 -7i<i. kai)teii i Fortifika- 
tionens reserv, \cikst. direktör f()r Stockholms 
Södra spärväKsakth., R S O, RNO (Stock- 
h o 1 m). G. 1888 ^\U m. Hilda Laurentia Carolina 
Laetitia (Hildur) Lindblad, f. isöO ^'Vi. 

Barn: 
G ö s t a. f. 1889 "Vu Jur. stud. vid Stockholms 

hö.s?skola. 
Martha, f. 1892 "/:i. elev vid liöRre konst- 

industr. skolan ^'id Tekniska skolan i Stock- 

h o 1 m. 
Karin, f. 1905 Vm. 

3) Annie, f. 1865 -'/n. (i. 1890 "/ni m. slottsarki- 
tckten, OllSCibmt. OllisJmt. RNO, R W O. 
M L et A, L Fr K A, L Sk S, Ausust (A 1^ i) Linde- 
sren, f. 1858 -7i-' (H r o t t n i n g h o i m). 

4) Gustaf Arvid. f. 1n67 Vl kapten vid Oöt.i artil- 
lerire,ic:te, RSO (( j ö t c b o r k). O. 1900 -^i m. 
Lydia Maria (Mia) Lit händer, i. 1872-75. 

5) (instaf Victor, f. 1868, fabrikör, t 1912. G. 1897 
7iu m. Siiine Elisabeth Lar zon, f. 1876 "Ve 
(Sto ek il o I 111). 

Döttrar: 

Elsa. f. 1899 -7s. 
S i Ii n e. f. 19i)l '7s. o ii.ioiri /i?i;u(; 

6) Alida. f. 1S71 -■'/«. (]. 1N^^2 '-/'u m. liaiidhmdL'!! 
Tridolf ^:^);lllUL•I Uraiidin, f. 1S57, t 1901 (Ui)])- 
s a 1 a). 

7) Gustaf Olof. t. 1S72 'Vu, professor vid KonstliuK- 
skolaii. R W O, L Fr KA (S a 1 t s j ö b a d c n). (j. 
1898 -\/i 111. /;//// Matliilila Andersson, f. Ijs72 

Som: 
0;/.s7a/' t' o I k c. f. 19()() 'Vii. 

8) Karin, i. \sl4 ■\/i. (i. 1901 ''/s m. direktören 
Ernst Guslaf Tluodor Lundquist, i. lsf)5 ^^/i 
(S t o c k 11 o 1 111). Norrlandsgrenen : 

Jacob Williebii, f. 1790, ordeiisjiivelerare, + oiiikr. 1836. 
G. III. Sofia Rebecka Arell. 
Son: 
Carl Wilhehii, f. 1831. brtiksfor\ altare, t 18S5. (J. 1857 
"Vii III. (lustafva Williclntina (\V i I iii a) Öhnian, i. 
1833 Vi (B o d t r a s k f o r s - Ii a r a d s). 
Barn: 

1) G list a f Wilhelm, f. 1S03 ''/r, tandläkare (L u I e a). 
U. 1889 -'^/ II 111. Ida Nicolina (Lina) Ohnian. f. 
1862 -^/i. 

Barn: 
Sten Gustaf Williclnt. f. 1S92 "V--, ritare vid statens 

järn\a.i;:ar (Lule a). 
Karl-Wilhelm, f. 1894 'V-, elev vid Ralilinans 

liandelsiiistitiit (S t o c k Ii o I ni). 
Nils Erik Wilhelm, f. 1899 '-'Ai. 
T a se Wilhelm, f. 19(M Va. 

2) Clara Teresia Wilhelmina (Wilma). f. 1870 =7n. 
(j. 1898 -'Vi u Hl. briikskassören Gunnar Lindi^ren 
(H a rad s). 

3) Hildur Charlotta Wilhelmina, f. 1872 'V^. (j. 1890 
7ii.' ni. bruksförvaltaren Emil Rutberii (B o d- 
t r ä s k f o r s - H a r a d s). 

4) Ellen Maria Wilhelmina, f. 1874 ^"/t. G. 1896 "Vi 
in. landtbrukaren Axel Rutberg (N e d c r k a 1 i .\). 

5) Elma Christina Wilhelmina, f. 1877 V-.-. G. 1895 ^"/n 
m. f. d. jäkMiiästareii // e n n i n i[ Emanuel Nordliuul. 
f. 1864 -7m. IIOI.MKKI'/, r.ll Holmertz. 

Äldste kändo stamfadern var gArdfarUitindlaiidoii r<T i 
Ilolmarii i Itoasjö socken i Vestergutland. Eftor deiuia g.'ird 
kallade sig liaus efterkomiiuuide furst Iloliner, sedau llul- 
iiiertz. Sonsonen prusteu <>. kyrkulierden Ter llohnertz, f. 
ITU.j. t 17(J7, g. n\. Anna Lisa Tontau, f. 1720, t 177r>, var 
l:n\^-v till nedan-^ineiide K, ■ii, I, ..1,1 l{,.i,j:i riiiii. 

I.itleratiir: Sv. Siiilv I kalciidr r isv,;. 

Reinhold Ik'n.'uunin, f. 1765, .ijodsä^are, t 1836. (j. iii. 
Laurentia Laclioniiis, f. 1769. t 1S34. 
Söner: 
I. I\'ter, f. 1796, laknnan (afsliitade 1849 i Skara det 
sista lakMiKinstink^et i Sverige), t 1S63. (]. 1837 ni. 
Mariana Adolfina Wilhelmina Olivecreutz, f. 1813, t 
1^03. 

Barn: 
n Ailulf Re in ho III. i. 1838 "In, f. d. kapten vid 
Älfsl)or«s reji:te. R S O, R D I) O, DFM ((i ö t e- 
borg). G. 1881 ni. ^Jnnla Johansson, i. 1857. t 
1884. 

Barn: 
Hjalmar Benjamin, f. 1881 'Vio, bergsingenjör 

(S t o c k 11 o I ni). 
W ålborg Wilhelmina, i. 1883 '"Ai. lärarinna vid 
elementarläroverket för flickor i Majorna ((} ö- 
teborg). 
Per Mafinns Bodvar F.mannel. f. 1884 ^'/s. an- 
ställd vid statens !okomotiv\'erkstad i (i i) t e- 
borg. 
2) Carl Erik Mattias, f. 1840 '^/,-., f. d. krigsrad o. 
chef för arméförvaltningens civila departements 
byrå, sekreterare o. ombudsman vid Konungens 
hospital, K NO 2 kl, R W O (Stockholm). O. 
1883 -''/i) m. friherrinnan 1: I s a Karolina Matilda 
Ehr enkrona, i. 1855 '^l-j. 
Dotter: 
Elsa Hildei^ard Marta Wilhelmina, i. 1885 '"A). 
anställd i Allm. pensionsforsäkringsbolaget 
(S t o c k 11 o 1 m). 
]) Maria Olivia Konstantia (Olly), f. 1848 =Vi. d. 
1892 •'/s m. jägmästaren .lolian .lakob Casimir von 
l)()beln. i hans 2:a gifte. f. 1835, t 1900 ((i o t e- 
b o r g). 11(»I.M(;UKX Holmgren. Äldste kiinde stanifiuJcni Magnus Aiulersson var lioinniaus- 
ägar.' i Kj.kesta.l i nicrvads sM.kcii i \iLsl rrK-il lan.l .i.li 
g. 111. Ingrid ("arlsdottc r. Deras son. iiedanstAtiide Anders 
Hidingreii anlog sliikfnatnnei . 

l.itt.M-atnr: Sv. Allarial issii. I i 4) Johan Claes Viktor, f. 1850 ^"/r, vice liäradsliöt- 

ding, kronofo.v:de i InUiiids föj^deri i OötcborKS o. • 

Bohus län (K u n '^ ä 1 f). (i. 19IÖ ^V^i ni. .S c I m a i 

Hcllcvi Boiistcdt, i. 1877 \'i. 

2. Bcnedictiis, f. 1798, handlande, t 1871. (}. 1836 ni. | I 
Christina Sabina Stuninan, f. 1809, t 1880. i 

Barn: j j 

1) Carl Reinhold Aniatius, i. 1837, skollärare, t 1883. I .) 
O. 1877 m. JoJiunna Albertina Andersson, f. \ 
18'}8 ^73 (O ro he d). •! 

Söner: _ t > 

Carl Anders Benvdietus, i. 1878 "/d, fil. kand., I . 

adjunkt vid h();4re alliii. läroverket i B o rås. ' , 

Johan rredrik Stefanns (Staffan), f. 1881 -^l-, j ' 

skollärare (S t o c k h o 1 m). Ci. _ 1912 ^8 ni. j 

Anna Maria Johanson, i. 1887 ^'/i. \ 

2) Elisabeth Lanrentia Bernhardina, f. 1840 ^Vs 
(Boras). \ ' 

3) Margareta Charlotta, i. 1842 '-'ix (Borås). 

4) Anders Gustaf Julius, i. 1844 ''/(i, handlande 

(U 1 r i c c h a in n). i i 

5) Johan Wilhelm Huiiene, f. 1847^7'», fik kand. ,. ! 
(H j o), (i. 1909 7i- ni. Hilma Margareta Susanna 
(Greta) Johansson, f. 1881-7- ''-■ 

Barn: -^ 

Kristina Margareta Susanna (Stina), f. 1910^/'.-. < 

Per Johan Fritz Benedietus (Bengt), f. 1912 7»- 

3. Anders August, f. 1815, fil. d:r, kyrkoherde, t 1867. ^ 
n. 1853 '^/y 111. C I ar a Paulina Georgina Norberg. 

f. 1829 '7ö (S t o c k h o I ni). ■ 

Döttrar: 
W en dela Laura Justina, f. 1857 ^Vr- G. 1890 =Vio 

ni. grosshandlaren Gustaf A d o I f Landegren. f. 

1855 '7i'^ (S t o c k h o I in). 
Anna Ingegerd Maria, f. 1864 ^V^, anställd i Sta- . 

tistiska Centralbyrån (S t o c k h o 1 ni). ' ii()|..M(;ui;n 54:5 

Anders, f. 17N4. k. liofDredikaiit, kyrkoherde, t 1S7-}. 
(j. 1S14 111. (iustafva Nordvall. f. 1797, t 1«6(). 
Söner: 
1. Arvid Ivar Achilles, f. IMS, koiitraktsi^rost, t 187.^ 
(i. 1850 ni. Jösepliina Carolina ^alplleIllia Åberg:, i". 
1830, t 190(). 

Barn: 

1) Maria. f. 1851 ^''A» (L u d v i s s b e r jr. N y k i 1). 

2) / v a r. t. 1853 *V'i, kantor, orjjanist o. skollärare i 
liarbo socken i Upiiland (tiarbonas). O. 1S8U 
"V-1 ni. Kilen Thcrcsia \'i'iiiiuii!, f. 1860 ^/lo. 

Barn: 

Anna. f. 1881 ^'Vs, lärarinna (R ö n ö). 

t: Il en. f. 1S8-1 -**/a. lärarinna, or^elnist (Krok- 
ek). 

Ivar (auI, f. 1S86 -'V7. triidgärdselev. 

Eric Cicor'-!.. f. 1S8S -'''/'i, skollärare o. orgelnist 
i ^^liIl5;s socken i \'iisterk^)tland (V e d u ni). 

Hjalmar l-ritiol. i. ls*^2 \'i, seiiiinarieelev. 

.S ven. i. Ksyi) -'Vi. 

3) lister, i. 1857 ''Is. (i. 1S83 111. föreståndaren 
för renliällninjisverket i Väster ä s, disponenten 
./ o II a n Eriksson, f. 1845 "/ti (Väster ä s). 

4) Karl Gustaf, f. 1864 -'V-», folkskollärare o. slöjd- 
lärare (T i m s f o r s). U. l:o 1891 */i ni. Ida 
Emilia Åberg, f. 1869, t 1905; 2:o 1905 -'Vis m. 
Anna Karolina Nibelins, f. 1881 "/r.>. 

Barn. i 1 :a giftet: 
Karl Ivar. f. 1892 ^"^/i. 
G eor R. f. 1893 ^/n. 
Gustaf Emil. f. 1895 -/u. 
Hjalmar Wilhelm, f. 1897 -^i. 
Sii^ne Mar<^areta Josefina, f. 1900 '^j-s. 

i 2:a giftet: 
Anna Ida Eufemia, f. 1907 ■''/in. 
Björn Er i k. f. 1909 '%• 

5) Ge or ii Emil, i. 1865 -''/.'., grossliandlare (Väs- 
teras), (j. KS.SN 111. Anna Lnnilqvist, f. 1866 \/i. 

Barn: 
Edit Anna, f. isss •"'/«. (i. l'^12 ''/y ni. ingenjö- 
ren Otto Pramm. Bosatt i Nordamerika. 
Hildur, f. 1892 -^l\. 
Si fin e Maria. f. 1903 "-'"/i. 
B em t Gunnar, f. 1910 '-/v. .'>14 II(>I.M(!Ki:X 

6) Mcrvor I) a ii mar. f. 1867 -'Vn'. (i. 19U4 -^/o m. 
possessionaten Olof Ludvig BcrKiircii, f. 1S66 
^■'/o. Äs. o. beb. L n (J v i g s b e r K i Östergötland. 
(Ny k il). 

7) S i Ii n c Gunilla, i. 1871 ''''Vs. ,0. ni. fanjunkaren 
vid Södermanlands regrte, GMafRS:tAnO, 
Carl liinatius Wirén, f. 1864 ^^n' (tikens- 
dal, Södertälje). 

2. Hjalmar Josepli, f. 1S22. fil. d:r, professor, t 1885. 
O. m. Augusta Lovisa Wilhelmina Nordgren, f. 1839, 
t 1900. 

Barn: 

1) (histaf Fredrik, f. ISöO. jägmästare, t 1899. Q. 
1897 'Vi-' ni. Ellen Lastcnia Petronella Peterson, 
f. 1875. 

2) Hjalmar August, f. 1869, lasarettsläkare, t 1905. 
(i. 1894 m. Ed i t II Johnson (C a ii t o n, S. D a k., 
N o r d a m e r i k a). 

A 

Barn: 
Ruth Mariiureta Lovisa, f. 1895. 
A/ /■ a I ni a r Erithiof. i. 1896. 
H e 1 1 e n, i. 1899. 

3) Erik Albert, f. hS72 "/?, fil. d:r, professor i mate- 
matik vid U p p s a I a universitet, L V S. 

4) A n d e r s Harald, f. 1S74 'Vs, jägmästare i 
15 r ä e k e revir. (}. 1904 '"/lo m. Sofia Collberg, 

f. 1884, t 1911. * 

Son: ' 

Axel Hjalmar, f. 1905 ''/12. ! 

5) Nils Erithiof, f. 1877 '^/», fil. d:r, docent i zoologi . \ 
vid Stockholms hcigskola (S t o c k h o 1 111). G. 1906 i 
^/(t m. Karin Helena Ejullhäef:, f. 1881 ^V?. j 

Barn: 
a: a i. f. 1907 -77. 
Maj n r i t t a. i. 1909 ^"/r,. 

6) A n n a Helena, f. 1881 -'Vi (S t o c k h o 1 ni). 

3. Carl Albert Viktor, f. 1824, fil. d:r, professor, t 
1905 "/i-->. (j. I«62 '•'/« 111. friherrinnan Elin Stjern- 
stedt. i. iS35 Vio. Äg. Äsen i (Östergötland (M c d e- 
v i). 

Barn: 
1) Sofia Gustava, f. 1864 "/i, med. lic, i)raktise- 
raiide läkare i S t o c k h o 1 m. ii()LM(;iu;.\' r)45 

2) Andreas, f. 1869 ^'/t, kapten o. batterichef vid 
Smalands artillL'rircK:tc, R S () (Jönköping). 
(i. 1905 ^"/i m. KMcfvinnan Maria Lovisa (Jiristina 
(Louise} Falkcuhcrii af lialhy, t. 1879 '**/i. 

Barn: 
Albert Melker Vilhelm, f. 1906 -Vh. 
L o iii s e Elin Anna. f. 1907 "/u. 
Anna Elin Sofia Elisabeth, f. 1910 -^/i. 

3) Hjalmar Gustaf Albert, f. 1871 ^^/r, civilintrenjör, 
disponent fiir Avesta n.\'a sulfataktb., R W O 
(A \ e s t a), n. 1902 ^"/i ni. friiierrinnan Elis a- 
b e t h Sofia Stjernstedt. i. 1880 ^'/i. 

Barn: 
A m m y Elin Sofia. i. 1902 'Vio. 
Lennart Carl Albert, f. 1904 ^'Vt. 
Elisabet Maria Elin Cliarlotta. f. 1908 ''^h. 
Maj, i. 1909 '-/.-,. 

4) Elin, f. 1.S75 ''h. d 1912 ^"/i ni. distriktsläkaren 
i Stock 11 o 1 III, med lic. /:' /• / k Johan Nyström, 
f. 1872 -'/-. 

AuKUst Emil Algot, f. 1829. lektor vid skogsinstitutet, 

t 1888. G. m. Charlotta Eleonora Öhman. f. 

1831 75 (S t o ek hol m). 

Barn: 

Emil Algot, f. 1866 ^V^, med. d:r, professor i Iiisto- 
logi vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet, 
R N O (S t o c k h o 1 m). G. 1899 ^7n m. Anna 
Menrika Elisabeth Berg. f. 1857 ^Vis. 

T hy ra Emilia, f. 1873 Vn. G. 1900 Vio m. rote- 
mannen i Stockholm Carl Magnus Leopold Steen- 
niark. f. 1869, t 1909 (Stockholm). 

Alaric Frithiof, f. 1831, med. d:r, professor, t 1897 "/a. 

G. 1869 ^7h m. Ann Mar gr et Tersmeden. i. 1850 

^'/i?, författarinna (S t o c k h o 1 m). 
Barn: 

\) Anna Margareta (Greta), f. 1870^75. G. 2:o 
1912 7» III. tjänstemannen i samfundet S:t Krik i 
S t o c k h o 1 m, fil. kand. S / .v / e n Georg Mau- 
ritz Strömbom, f. 1888 -7V,. Beb. egen villa på 
Lidingön (I, i d i n g ö Vill a s t a d). 

2) Israel Erithiofsson, f. 1871 ^7o. med. d:r, docent 
i medicin \id Karolinska mediko-kirurgiska institu- 
tet, läkare ä tuberkulosafdelningen vid sjukhuset 
S:t (jciran (Stockholm). G. 1903 ^7io m. 
Olga Helena Ahrenberg. f. 1881 7^.. 546 . lloI.MCltKX 

Döttrar: 
A n n M a r i; r e t. i. 1904 ^',s._ 
Ida G u n v o r Sofia. i. 1906 -''/i. 
Kerstin, f. 1908 "7:t. 

3) Ii j ö r n rritJiiofsson. f. 1S72 -^/.i, kapten vid K. 
Flottan, K Had Z Low O 1 kl., R Pr R Ö O 4 kl.. 
RRS:tAn() 3 kl., LÖS (Karlskrona), (j. 
1890 ^'/ju ni. lilsu Ramstcdt, f. 1874 Vn. 

Barn: 
Biörn 1'ritliiof Waldemar, i. 1901 ^/s. 
f /s« Mathilda Mariiarcta. f. 1908 -'/«. 
A n n c - Al a r uret li e Sopliie. i. 1908 ''^U. 

4) Torsten Andreas f-ritliiofsson. f. 1874 \/s, civil- 
injiun.iör, afdclninjischei vid 'Irollhätte kanal- o. 
vattenverk. R W U. R 1) I) O, (Trollhättan). 
Q. 1898 7(i III. t: s t r i d Sofia af Klintberg, f. 1874 

Barn: 
Bertil, f. 1901 ^'/,,i. 
Birgit, \. 1903 ^7i-. 
Oertrnd Margareta, f. 1904 "^/k.. 
Estrid Alfhild Sofia, f. 1907 -'/a. 
• I n gr i d, i. 1909 ^^i.. 

Tor s r t' n Iritliiof, f. 1911 ^^a. 

5) iV/7s Gunnar Trithiofsson, f. 1875 -''Aj, med. d:r, 
professor i oliatri vid Karolinska niediko-kirurijiska 
institutet, öfvcrläkare a öronafdelninKcn vid Sab- 
hatshergs sjukhus (S t o c k h o 1 ni). 

6) Ingrid Margareta Pyrola. f. 1877 'V?. Q. 1899 
"Vti ni. läkaren vid Trollhätte kanal- o. vatten- 
verk, med. lie. Anders O I o f Dalsjö, f. 1875 -"/r 
(T r o 1 1 h ä t t a n). 

7) Margit Sofia Gullvifva, f. 1880 7i. O. 1907 
Vo ni. e. provinsialläkaren i Al otal a distrikt, 
järnvä.gsläkaren, med. lic. Carl 1'redrik Ekman. 
f. 1874 ^Vii". 

8) Erithiof Erithiofsson. f. 1884 ^Vi. civilinjjcnjör, 
chef för elektrifieriiika-ii af järiuäi^saktb. Stock- 
holm— Saltsjcins jäniväK" (Saltsjö Stor ä ii- 
j^^en). (i. 1909 '^''/i iii. Anna Mary El v i ne von 
Koeli. f. 1885 7ii.'. 

Son: 
Jarl Eabian Thom Eritliiofsson. f. 1910 -7--'. iioi.:\i(iris'r Holmquist. 

Inspoktoru \):\ I.jmigl^yliolin i Skåne I.ars Iloliiiqvist vnr 
fad.i- till 

.lollan, f. 1780, koiniiiissioiislaiidtmätarc, t 1S21. G. iii. 
Lovisa (iustatva Olsson, t. \T-)2. t 1861. 
Soikt: 
1. Lars Fredrik, f. IMl, cxiicditionschcf, häradsliöfdiiij;, 
t 187(). (i. 2:o 184f) iii. Hritc Christine Marie Dalil, 
f. KS24, t L^IL 

Harn; 
1) Peter Åbniliam V r c d v i k, f. 1847 '-'/r, Reiieral- 
intendvnt, chef fcir anncförvaltningens intendents- 
departement och lOr inlcndentiirkaren, K W O 1 kl, 
RSO, RN O, Olt Ikl.u LeopO, RN S:t 0, G V:s 
Olymp Al, L Kr \ ,\ (S i o c k li o 1 m). G. 1876 •'"/;• 
m. friherrinnan Cecilia Carolina Alaria Sophia 
Raab, f. 1852, t 1'^1L 

Barn: 

(1) Carl Axel Vredrik Ivar, t. 1879 "/s, kapten i 
generalstaben o. löjtnant i (jöta lif^arde, k^ene- 
ralstabsofficer vid V. arméfördelniiik^ens stab, 
lärare vid Krigshögskolan, RRSitStO 3 kl. 
(Stockholm). G. 1904 "/n, m. T hor a 
Ny .are II, L 1883 ^'/a. 

Siiner: 
Göran Vredrik, i. 1905 '' h\. 
BewAt Cjottfried V r e d r i k. i. 1907 ^"/lo. 

(2) .4 // // a Marie-Louise, i. 1880 '"'/t, lärarinna vid 
Anna Sandstrijiiis skola (S t o c k h o 1 m;. 

(3) N II g o Emil Ossian, i. 1882 -7i, löjtnant vid 
Göta lifgarde, Off Fr Instr pnbl (Stock- 
h o I m). 

(4) Erik (instaf Otto, i. 1883 ^7--, intendent vid 
Intendenturkären (Falun). G. 19!0 "/« m. 
E b b a Aiiiiusta Helena Tanun, f. 1886 -^ii. 

(5) fiedvij^ Elisabeth, f. 1884 '"'V?, lärarinna 
(S t o c k 11 o 1 ni). 

(()) Brite Louise Ceeilia (Lili), f. 18S7 7i-. 
(7) /:' Ilen Sofia. f. 18*^0 --/c,, liirarinna (S t o c k- 
h o 1 m). IIOLTER.MANN I 2) Hedvig Maria. f. 1863 ^a. Q. l:o 1884 m. löjt- 
nanten Axel Huso Leonard von Scheven, i. 1855, 
t 1890; 2:o 1894 '^4 m. lotslvaptenen, friherre Crik 
Gustaf Casiniir Sparre, f. 1863, t 1905 (Stock- 
h o 1 m). 
2. Jöns Wilhelm, f. 1817, vice häradshöfdinff, auditör, 
t 1854. Cl. 1846 Hl. Malin Lovisa (iröiuivist, f. 1819, 
t 1905. 

Dotter: 
Louise Tlwodora. f. 1847 ^Vs. G. 1874 ^/lo ni. f. d. 
landtbrukaren Anton Bernhard Meijer, f. 1838 
^"/s (Kristianstad). Holtermann. 

Ättens förste med siikerhet kiiude inedlein var en (Oert | 

Jlultennann, som lefde i KutlH^nlmrj; (Hannover) omkr. midten 
af KjOO-talet. En suu till liunom flyttade till IJergen i N..rge, 
där han lOTtj LIef borgare. Slilkten är nu delad i två grenar. - , 

<lrn . bergensiska oeh den nor(lanfjiill^,ka, af livilken senare I I 

-■n gren ufverfl.vttat till Sverigi'. Förste hofmarskalkon. rylt- 
mästareu Mareiis Ilöijer Holtermann, f. 1S2G i Molde (Norge), 
t ISSO i Krist iania. g. IS.--) m. frilierrinnan Sigrid Johanna 
-Margareta Christina Fleming af l.i.liflitz, f. tSllT t IMi' var 
fader till 

Oscar Claes Fleming, f. 1859 ^Vio, kabinettskainmar- i 

herre (f. d. tjänsts, hos H. M. koniinj,^ Oscar 11), V^ 
ryttmästare i Lifgardets till häst reserv, ordf. i sty- I 

relsen för akth. (iöteborgs banks afdelningskontor i 
Stockholm, styrelseledamot i Ränte- o. kai)italför- 
säkringsanstalten samt i Mälarprovinsernas liypoteks- 
förening, (3 I! S Gbmt, OlLsJmt, KNO 2 kl., R S O, 
R Pr Kr O 2 kl. m. kr., KDDO 2 gr., R R S:t An O 
3 kl., R Ö J Kr O 3 kl., R Fr H L, Turk Osm O 3 kl., 
RNS:tOO, O MM, GM. Äg. Brevik på Värmdön 
o. hus i S t o c k h o 1 m. G. 1892 ^V» m. grefvinnan 
tlla Clara Carolina Maud von Rosen, f 1872 ^h 

Barn: 
Ella Hedvig Marianne, i. 1895 ^^/n. 
Sigrid Maud Elsa, f. 1895 ^-'/u. 
Valborg Clara Agnes, i. 1898 ^V:i. 
Reinhold Oscar Christian, f. 1899 -'Vio. VON HO UN von Horn. 

Sluktou liiirstaniiiiiir liuu H.»llau(l, och fur i viipnol oU 
försilfradt kliifvorbhul lucd stjälken iicdht samt aänmder ctl 
gylU-iio horn mod luyiiiiiiif^cu vänd iU vänster. Den gren af den 
samma, hvilken de iiu lefvando medlemmarua tillhöra, inkom 
till Sverige 1031 med brukspatronen o. köpmannen i Stock 
holm Johan van Iloorn. Dennes son var den berömde iif- 
medikern hos drottning Ulrika Eleonora d. y., arkiatern Johan 
van Moorn, förlossningskonstens grnndläggare i Sverige, 1'. 
1002, t 1721. Namnet började omkring niidten af ITOO-talct 
skrifvas von Horn. Johan van Iloorns sonsons son löjtnanten 
Joiian Jacob von ll..rn, f. 177-1, f ISlö, g. 1S0;> m. Sofia Juliana 
L.-iL^erbielke, f. 177-', y 1^.">7, var fader till nedanstående 
I'raus A\.'i I obi. 

I.ilteialnr: 'l"rrsm((bMi, Kalender öfver i Sverige lefvan<b' 
»jintruduccrad ad.l : Sv. Slitkl kah'n(hM- ISS.'.; Schb^gel O. Kling- 
siHir, don ointr.idur.Taib' svenska adelns ättarlaflor. 

Frans Axel Leopold, f. 1SU9, koiimieiidurkapten, t 1879. 
G. 1836 111. Maria Charlotta Lindbcrj;:, i. 1815, t 1849. 
Barn: 
1. Lorentz Leopold, f. 1836, kommendörkapten af 1 kora- 
den, t 1892. (1. 1865 "/n m. Adclaulc (Ad cl c) 
Rcttig, f. 1845 -'/a. Äg. del i Hryiuis utanför (lefie 
(S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1) Robert Par i don, f. 1867 ^Vo, c. o. hofrättsnotarie, 
amanuens i Keneraltullstyrelsen (S t o e k h o 1 m). 
G. 1904 '75 m. Il a z cl Rylander. f. 1883 ^V». 

Ikirn: 
Lill cm or Hazcl, f. 1907 '-/■i. 
J o II an Paridon, f. 1912 -"/t. 

2) Axel Gustaf, f. 1868 ^"/o, kapten vid K. Flottan, 
R S O, R R S:t An O 3 kl., Tun Nich Ift 4 kl., LÖS 
(S t o c k h o 1 m). G. 1897 Viu ni. / // .i; r i d Maria 
Kjellberg, f. 1876 *'/i2. 

Barn: 
Johan Gustaf Leopold, i. 1898 ^'V?. 
Ingrid Ingeborg Adelaidc. f. 1899 -'/lo. 
Ingrid Carin Anna Adclaide. f. 1901 -'*/r. 
Ingrid Maria Cecilia, f. 1909=^0. 

3) Anna Adelaide, f. 1872 ^'/t. G. 1893 ■"V« ni. di- 
rektören i firman F. C. Rettig & Co i Abo Robert 
H e n n i n g von Rettig. f. 1866 '"/-'. Beb. e«ct 
hus i A b o. o ^()^■ iiDiiN 

A) Charlotte Ad c I ui de, f. 1876 ^Vn. O. 1896"% 
ni. majoren vid jiciieralstabcii, R S O, Off Fr Instr 
• publ., Skyttc Cl M. // c n r i Leopold de (lliamj)s. 
f. 1869 "Vo. Ä«:. o. heb. liiis i Stockholm. 

5) Leopold Robert, f. 1879 -'Vr., löjtnant o. förste 
regementsadjutaiit vid Svea lifgarde, R Pr R Ö O 
4 kl., SkyttedM (Stockholm). O. 1904 *Vio 
in. Selma E I i s a b e t Ii Marianne Bohnstedt, f. 
1SS4 -"/i. 

Söner: 
Knut Raoul Leopold Robert, f. 1907 '-'7ii. 
Robert Carl Fredrik Bohnstedt, f. 1910 ^Vr. 

Johan fiennin.u, i. 1842. kammarherre, UVJtnant, t 1911 

7ii. Cl. 1870 m. friherrinnan Florence Charlotte Liicie 

Bonde, f. 1851, t 188^. 

Ikirn: 

1) Hans licnninn, f. 1871 V», godsägare, landstings- 
man i Stockholms län, tuirnndeman i Sothohns 
härad. Innehar Follnäs fideikommiss samt äg. Äby, 
bada i Scklertörn (F o I I n ä s. Ös m o). 

2) / n ii e b o r g Helena Charlotta Florenee Elisabeth, 
f. 1873 -'Ii. U. 1896 -'Vit m. godsägaren, ledamoten 
af riksdagens första kammare, landstingsmannen 
i Älfsborgs län, löjtnanten i Lifrcg:tets husarers 
reserv. R W O. friherre Otto Baltzar Arvid 
Silfversehiöld, f. 1871 "V^. Innehar tideikomiss- 
egendomarna Koberg o. Stora Alfhem, bada i 
Västergiitland samt (läsvadholm i Malland (K o- 
b e r g, U p 1) h ä r a d). 

3) Eva Catharina Martha Autiusta Florence, f. 1874 
-'•"/■j. G. 1901 -7i„ m. kaptenen vid Flottan, R Pr R Ö 
O 3 kl., R Pr Kr O 3 kl., R Fr H L, Tun Niclit Ift 4 
kl., Sven Jakob Dahl. f. 1874 'Vi' (S t o c k h o 1 m). 

4) Elsa Wilhelmina Avineta Sophia Elorenee, f. 1875 
^Vi. Cl. 1893 "Al m. (ifN ersteUVitnanten vid Lifgar- 
det till häst, ledamoten af stadsfullmäktige i 
Stockholm, R S O, RRS:tAnO 2 kl., K O Fr J O. 
Kin Dr O 3 kl. 3 gr.. RDDO. k Pr R C) O 3 kl.. 
L Kr V A, grefve R e i n h o I d (iustat Edvard 
Moorc von Rosen. f. 18()5 '•'/«. Ag. Fitima i S()der- 
törn o. beb. eget hus i S t o c k h o 1 m. 

5) Carl Henninii. i. 1876 ^''/i, löjtnant vid Liigardei 
till häst. verkst. direktör i aktb. Karta o. C)a\ens 
kalkbruk, R l^r R O C) 4 kl., R Helg M K 2 kl. 
(S t o c k h o 1 m). (i. 1900 ^"A. m. ;\I ,/ r t h a Mana 
Dorotea Sljcnisvärd, f. Is7() "/t. \().\ IKiKX Ö51 

13arii: 
Lisa Carlsdottcr. f. 19U1 '^'7. 
Carl Carhson. f. 19i)3 ^'V:. 
./ a n Carlsson, f. IWl ^-/n. 

6) Nils Hihlcbraud, f. 1880 Vi, godsägare, löjtnant i 
Lifreg:tets dragoners reserv, Skytte (i M. Äg. o. 
lieb. Stora h] t I i n g e i)å Värnidön (Värmd ö). 
(}. 1912 ''/<i ni. Elsa luiiclborg Oilelbcrg, f. 1886 

7) Sigrid Ebba Ulrika Cecilia Elorcncc, f. 1882 -'-'/a. 
(j. 19U8 "^/i; ni. agronomen Erik R u d o I i Noddcr 
Stjcrnsviird, i. 1878 'V^. Äg. o. beb. V i d t s k ö f 1 e 
i Skåne. 

, S) Brita Clara Alice Augusta Elorcncc, f. 1886 ^/i. 
Äg. o. beb. \ illa i Sto c k s u n d. 
9) Göran Henning, f. 1.^88 --/d. 

3. (]arl Eduard, i. 1845 ^"/'i, kammarherre, \ice hä- 
nidsliöfding, i. d. \icc cereinoniinästaie \'k\ K. Ma.i:ts 
hot. f. d. notarie i doniänstvrelsen, O II S (jbmt, Ö 11 
Jmt, RNO, RWO, K DI) O 2 gr., RRS:tAnO 2 
kl., R Pr Kr O 2 kl. Äg. A\öckelsnäs i Smaland o. 
hus i Stocksund (Stocksund). O. l:o 1872 m. 
Mary Susannah Hebden, f. 1849, t 1875; 2:o 1880^^4 
m. Agnes Mathilda Grafströni, f. 1855 -'7io. 
Barn, i l:a giftet: 

1) Erik Hebden. f. 1873 ^/h, tjänstg. kammarjunkare, 
kanslisekreterare i land t försvarsdepartement et, 
1IS(}I)mt. RRS:tAnO 3 kl. Beb. egen villa 
i Stocksund. ii. 1907 '*7io m. grefvinnan 
Harriet Emma Amalia llamilton, f. 188-1 '7). 

l)(Hter: 
Mary. f. 1909 \',.. 

2) Elin. i. ISIA '\^„. 

i 2:a giftet: 

3) Carl Axel, i. 1881 -'Vi, kammarlierre, amanuens 
i landtförsvarsdepartementet, RRS:tAnO 3 kl. 
Beb. ^:^cn villa i Stocksund. (i. 190N ^-/lo 
m. Anna Harleman. f. 1883 -''/;i. 

-I. Maria Charlotta, i. 18-19 ''V;, (i. 1871 -7io m. 
grosshandlaren o. konsuln August Willieliii Kocli, f. 
1848, t 1911. Beb. eget hus i (Kiteborg. Huldt. 

Ältistc ined full visslii't Kiiiiik' htiiiiif;idfr, lujtnaiiteu vid 
Kaluuir rt'g:to Erluud Huldt, f. 1701, y 170.',, -. m. CbristiiKi 
Marjraivda Trail, f. 1701», v 17GS, liado tre siiiu-r: Carl Fredrik, 
f. 17l'C, t 178!», öfvcr.iägiuiistare i Kaliuai- län, adlad 1701' 
med naianet Iliilteidieiiu och stamfader för deuiia äunu lef- 
vaude adliga iitr, Anders (".eorg, f. J7ol, t 17"Jl, Itunkokoni- 
inlssarie, li\ars greu numeia ;ir utdöd, ueh ("liristoither. f. 
17c{7. t 17'Jt, .jiigmiistare. g. 1771 m. Catharina Juliana 
Frcidenfelt, f. 17:19, t ISIO, fr^in livars äldre suu, iiedanst:V>ndo 
Cliristoidier iJeinhold, alla lui lefvan<le luedlemmar af dfuua 
sljlkt hiirstamma. 

Litteratur: Sv. Sliiktkalendcr ItJ-S. 

Cliristopher Reinhold, f. 1772, fil. d:r, kyrkoherde i 
(jaiiilohy, t IN 12. Q. ISUlt in. Anna Cornelia Kahii- 
bcru-, f. 1766, t lN2h. 

Söner: 

1. ChristODher, f. INOU, borkMnästare i Umeå, f 1832. 

G. 1S26 in, Ulrica Charlotta Holst, i. 1^04, t Ks66. 

S(')ner: 

1) Cliristopher NathanacM, f. 1827, vice häradshöfding, 
auditör, t 1891. (i. 1881 "/lo ni. Aurora Eriks- 
son, i. 1850 "I i. Beb. eget hus i U in e å. 

2) Carl Hampus, f. 1833, kommissionslandtmätare, 
t 1894. G. 1860 m. Selma (just:ilva Ericsson, i. 
1840, t 1910. 

Darn: 

(1) Carl Axel Hjalmar, f. 1862 7i2, kapten o.. 
kompanichef vid Västerbottens reg:te, R S O. 
Äg. o. beb. Villa Solgården (Umeå). 
G. 1892 '7io Sii. Maria Margareta Alatilda 
Markstedt. f. 1871, t 1908. 

Barn: 
I) a v i il Hjalmar, f. 1893 -'/h. 
D a ii m a r Anna Maria, i. 1901 -^/n. 

(2) Hampus Gustaf Kristofer, i. 1866 '^V, kom- 
missionslandtmätare, .insterare i 2:a o. 3:e 
distrikten (S t o c k h o 1 m). G. 1894 ^Vio m. 
B e il a Teresia Waldenström, f. 1871 -^i-j. 

Döttrar: 
Minna Gustaf va. f. 1900 ^-/ii. 
I' a n ny Matilda, f. 1902 -^i. 

(3) S e I m a Charlotta Mathilda. f. 1870 -•'/n 
(A II u II d sjö). IILLDT r,M 

(4) H er III a ii Georg Alarik, f. 1872 ^^h:, kam- 
rerare \ id akti). Norrlandsbänkens kontor i 
P i t e å, ordf. i styrelserna fur Piteå si^rit- 
bolag o. Piteå tryckeriaktb. samt ledamot ^ai 
stadsfullmäktik^e i nämnda stad. G. 1901 -/n 
m. I) a I i a Karolina Winroth, f. 1873 ^/a. 

Barn: 
Karl Hamnas A I v a r, f. 1902 Vn. 
Sven Nennaii Kristoffer, f. 1904^^-/i. 
Karin Selma Georgina, f. 1905 _-/i. 
G a n II i I d Ida Aurora, f. 1906 -*'/i'j. 
{5) Signe Maria Aurora, i. 1874^/-. G. 1902 
**/i() m. inneliafyaren af apoteket i Anunds.iö, 
apotekaren Bernhard Tutiell. f. 1861 ^'"^Z t 
(13 red byn). 
(6) Ivar Hugo fiiigen, f. 1878 ^7ii, revisor i 
akth. Norrlandsbanken (Stockholm). G. 
1'M17 Vii' m. Regina Winter. f. 1879 ^^'i. 

Son: 
Karl Anders Erland, f. 1912 ^7io. 
Hampus, f. 1804, auditör, assessor, t 1867. (j. 1836 
m. Anna Charlotta Montell, f. 1812, t 1880. 

Barn: 
\) Hampus ReinhoUl. f. 1838 "/s, fil. d:r, f. d. 
lektor vid sjökri^sskolan, R N O, L Sk S (S t o c k- 
h o 1 m). 

2) Anna Emilia Eleonora, f. 183978. Q. 1874 m. 
jandtmäterisekreteraren. Carl Hampus Wetter- 
ström, f. 1829, t 1907 (Stockholm). 

3) Herman Christ()i)lier, f. 1842, bankkassör, t 1874. 
G. 1863 ni. Ida Christina Tunell, f. 1841, t 1879. 

Barn: 
{\)lda CItristina, f. 1864 -/« (Stockholm). 

(2) Hami)us, t. 1865, vice häradsluifdins, t 1^9,s. 
(j. 1895 ^-/jo m. Magda Christina Ejellström. 
f. 1870 7i (U m e a). 

Son: 
Ivar Gustaf Herman, i. 1896 -^/s. 

(3) // e r m a n Gunnar, f. 1866 ^liu, verkst. direk- 
tör fiir Blankaliolms aktb. (H e 1 g e r u m, 
Verkebäck). G. 19017? m. Hulda 
(Ä 1 1 a) Lundliolm, f. 1870 Vn. 

{A) Hilda Charlotta, f. I86>s "Vi, lärarinna vid 
Ahlinska skolan (S t o c k Ii o I m). (5) G u s t Cl f Christoplu-r, i. 1870 ^l-, jur. kand., 
verkst. direktor lur aktb. Skånska handels- 
bankens afdehiin^rskontor i Västervik, 
(j. 1904 ^'/n in. S i K r i d Alice Lutluimlcr, 
i. 1S70 "/i-'. 

Söner: 

G II n n a r Herman Adolf, f. 1905 --Vs. 
/\ k c Hampus, f. 1910 -"/lo. 
Kn son, f. 1912 ^'/lo. 

(6) Kri s t of f c r Andreas, i. 1871 ''/t, bergs- 
ingenjör, disponent vid (juldsniedshytte bruk, 
verkst. direktör lör aktb. (Juldsniedshytte 
koppargrufvor, h:ifvestorps aktb., Strässa gruf- 
aktb. o. Herräiigs grufaktb., ombudsman hos 
Stripa grufbohig ((i u Id s m e d s li y t t a n). 
(i 1898 -7o m. t! in Johanna Torell, t. 1873 

Va. 

Barn: 

Erik Kristoffer. I. 1899 ^''/lo. 

B ur hr o. f. 1901 'Vr ; . 

(7) Sven Hampus, f. 1873 ^Vv, verkst. idrektor for 
aktb Skånska handelsbanken (Malmö). G. 
1900 Vu ni. Hilda Amalia Wetterström, f. 
1873 'ViJ. 

Ikirn: 

Bir iiit. f. 1902 '/r. 
Sven Olof Hampus, i. 1903 Vn.^ 
Dagmar Ida limilia, f. 1907 '"/lo. 
Karin. f. 1911 '''/n. Hult 

(frän Småland). 

Äklsk- kiiiul.- slamfadciii llnkau ].ais.s(.ii Hult, som LIM.- 
i slutut ar ic.oo lalrt och var b..r^'an- i ]l(.räs. hade i sitt 
riii-sta yiftc' 111. iJfita r.lilriiAlis suiini l.a^^ Hull. f. 109,., t 
17:;(;, insiicktor p:\ Starl.y vi-l Vadstoua, g. 17Jä m. -Marin 
i;ii-j;ilu'th von Mchlcii. f. 1»iO<i, v ITCl, livais yii.irstv suii, prostfU 
,.,li kyrkdhrnKii i .M;'iHlla (Småland) I.ars llcnidt Ilvilt, f. 
it;;.'., "j ISl-J. i sill 1772 iii^rAiisiia Kift»' iii. Miirla ("lirisllna 
l/iviju. 1'. 17i(;, ■; 1S17. M.'f fader Ull iicdanståciidi> riat-s Oiof. 
lliii-uvida iilllinu'ar iinmi \>\\-a ni. t orvaiiuiimiida I.ars llults iiri;r r.ö5 

iililsti- s.iu. k\ rkitluTilcii i Niisliy (östL'i;.'r.ll:nHH AikI.ts .Icau 
Hult, 1'. 17;;(), t 1T77, ^niii i sitl i,'ifto med llcdvi;? Williil mina 
Kkinaii lia.h.' .•rtcrk.muiian.lc, iir .j kiindl. 
laltcraUir: Sv. Sliikt kalender l^ss. Claes Olof. f. 1773. major, t 1820. G. 180,3 ni. Al- 
bertina Carolina Hedberg;, f. 1780, t 1843. 
Söner; 

1. Carl AiLiiiist Albreclit. i. 1804, major, t 1875. G. 
1839 m. (ju^tafva Håkansson, f. 18 Ih, t 1S92. 

liaru: 

1) .4 (/ e I c, f. 1840 "/i (1: k s j ö). 

2) Carl Gustaf, f. 1841, öfverste, t 1912 ^/?. . G. 1871 
m. Martina Laiv^cnhcm, f. 1845 'Vi-'. Äs. jämte 
barnen Steiisr\d o. Slal)V i Smaland (S t a b v, 
11 () -<■ s h \ ). 

Ikini: 

(1) libha Martina (iusKilva. t. 1872 ~/:, (S t a b y, 
H ö 'A s b y). 

(2) Si^nc Martina (Maria), i. 1873 ^\/il-. G. 1911 
-'V^ ni. majoren \ id Kalmar re.uite, 1< S O, 
Albert Fredrik Lindanist, i. 1859 -■'/i d' k- 
s j o). 

(3) Si i: rid, f. 1875 •"/«. G. 1910 "Vs m. befäl- 
liafxaren a åii.ufärjan Drottning Victoria, re- 
servlöitnaiiten i K. Flottan, R Pr R () O 4 kl., 
C (/ /• / /:"////./ I.jnni^herii, i. 1873 -'/? (T r e 1 1 e- 
b o r k). 

(4) f;//.s^// Carl Wilhelm (G ö s t a), f. 1877 "/s, 
kaiUin \ id Generalstaben o. i Kalmar reK-:te 
(Sto c k h f. I m). G. 190() ^"/i,, m. G e r d a 
Dahllhick, !. 18S2 7ij. 

Son: 
L a r .s Cl u s / a i Fredrik, f. l'>09 -'/i. 

3) Jenny, f. 1844 '''/ii. G. 1870 -'"/r. m. apotekaren 
Per Olof Windalil, i. 1835, t 1893 {S t o c k li o I in). 

2. Hjlert Gustaf, f. 1814. apotekare, t 1870. G. 1850 m. 
Anna Maria Wilhelmina tieriiblom, f. 1N28, f 1882. 

Barn: 
Nanny Maria. f. ls51 \'(i. (]. 1871 -'Vn m. borj;- 

mästareii Otto Gustaf Wahlber;.;, f. 1833, t 1907 

-'Vi; (V i 111 111 e rb .\). 
Kdvard Ossian, f. 1854, apotekare, t 1909 ^7i-.. G. 

1893 111. Josefina Iirika Christina (Sia) Friesson, f. 

IS(.2 ''/,i (A r bo ^ .i). .1 

Hugo EriUriil, f. 1S61 ^''/lo, (ifvcrstc o. sckundclicf | 

för Svea liftcarde, K SO 2 kl., R N O, (iVisOlymp 
M, K n D O 1 gr., R Fr Kr O 2 kl. in. kr., R R S:t St 
O 2 kl. in. kr., K Ned Oran Nass O. R Pr R Ö O 2 
kl., R Ö J Kr O 2 kl., Otf Fr ML, R N S:t O O, R R 
S:t An O 3 kl., J U S O 5 kl.', O M M. L Kr V A. Äg. 
del i Hakunge o. Rönninge i Uppland (Stock- 
h o 1 ni). (I 1893 ^"/n ni. M ä r t a Maria lilisabcth 
Walldcn, f. 1874 ^^2. Humble 

(Roslagssläkten; äldsta grenen). 

Huruvida s.imband finnes int-llaii nedanstående sliLkt ocb 
andra sanitidij.'! med denna inom Uii|)lai'.d under lOOU-lalet. 
lefvandc slälcler med samma namn iir ej utredt. Nedanstående 
släkts stamfader, stuu lefd<' i medlet af IGOO talet, var boude 
i Tulk.i i Iläfverö socken. Dennes sou Olof som studerade till 
präst antoj^- namnet llunililc al liumleviixten (dAtidens staf- 
niug huuible), som failern odladr. Drinu- Olof Jlumblo, f. 
omkr. 1GÖ3, t 171G som kyrktdierdo i Viitö, blef i sitt gifte 
med Anna Gestrinia fader till ('liristo|dier, f. 1002, t 177:i, 
I)rost och kyrkoherde i Länna oeli IJIidö, g. ni. anfccessors 
dotter Maria (Jase. Frftii hans (bland jltta barn) iildste son 
Olof, f. 1720, t 1810, likaledes prost och kyrkoherde i Länna 
och Pdidö, hiirstamnia mdanslåendi' genom hans yngste son 
— i ;{:e giftet med T'lrika Elisabeth T.ergqvist, dotter af den 
bekante grav.iren Carl ]'.erg(|vist — Olof Tarl llumble (se 
nedan). Ihiruvida yngre grenar af släkten, hiirst.unmande 
fråu prosten Clirisloidiers siin.T Nils, f. 1722, t IbOl, i)rost 
och kyrkoherde i liusby och Skederid, och Christopher, kam- 
rerare i Kikscns ständers bank, ämiu fortlefva, är ej käudt. 

Litteratur: Sv. Släktkaleiider lbS7; K. Ilumltlo, Släkten 
Humble 10:>0-ltMl, Sth. 1011. 

Olof Carl, f. 1787, kyrkoherde i Husby o. Skederid, t 
1861. G. 182U in. Ulrica Catharina Didricssoii, f. 
1797, t 1875. 

Barn: 

I. Olof Hjalmar, f. 1825. fil. d:r, kyrkoherde i Ofvaii- 
sjö, kontraktsiirost, t I'^ti4 '•'/pj. (1. 1857 ni. Hedvig 
Ulrika l:lisabctli Siröiii, f. 1S3-I, t 18^7. IIl'.Mr.LK 557 

Barn: 

1) Ulrika Elisabet, f. 185S ^'Va. O. 1883 "/is m. 
statens landtbriiksing:enjör i Stockholms län, R 
WO, LLA. Daniel Wcdblad, \. 1855 "/u 
(Stockholm), 

2) Hilda M a r i a, f. 1859 "/is. G. 1885 V? m. kyrko- 
herden Anders August Wennlund, f. 1856, t 1911 
(O f v a II ä k e r). 

3) Hedvis Lydia, f. 1861 "^k. Q. 1885 ^h m. krono- 
fogden i mellersta fögderiet af Uppsala län, 
R W O, Per- J ae ub Aström. f. 1856 ^"^/u (U p p- 
s a 1 a). 

4) Olof Abr aha m, i. 1862 %, kyrkoherde i Onarps 
pastorat af Ärkestiftet (G n a r p). G, 1893 ^"/s 
m. Hilda Sofia Malmberg, f. 1872 ^Vio. 

I5arn: 
Olof Hjälm ar, L 1891 ^'^lv>. 
H ed v i a Sofia, f. ls96 "Vi. 
Nils Carl. f. 1897 ^%. 
Olof Abraham (Olle), f. 1900 '7s. 
Hilda Linnea, f. 1902 'V^. 
Erik Yngve. f. 1903 V.-.. 
Carl Sigfrid, f. 1910 -"Ai. 

5) S e I m a Theodora. f. 1864 ^Vio. G. 
pastor Lars E r e d r i k Zakrisson, 
(U p p s a 1 a). 

6) Carl S i m o n, f. 1866 '^/lo, agronom, 
s t a i Uppland (R o s e r s b e r g). G. 
Signe Charlotta Eredborg, f. 1872 ^ 

Barn: 

Carl Hjalmar Laurentius, f. 1897 ^V^. 
Carl Erik, f. 1899 -/i. 
Carl Olof, i. 1900 -^2. 
Carl A nd er s, f. 1901 ^Vn'. 
Sign e Hedvig, f. 1906 "V?. 
Carl L en n art. i. 1909 ^'^/■s. 
D.lulia Dorothca. f. 1872^*72. .G. 1896^8 m. 
kyrkoherden i Voxna pastorat af Ärkestiftet, kon- 
traktsprosten Johan E er din and Wahlström, f. 
1851 "Vio (Vo X n a b r u k). 
Carl Abraliam. f. 1828^-/5. e. o. holrattsnotarie. 
Äg. o. beb. Lilla A h 1 b y i Uppland (S u n d b y- 
b e r g). (j. l:o 1854 ^'''/n m. Augusta Ai)oll()nia 
Wibom, f. 1832. t 1857; 2:o 1858 ^"/t m. Zulima Lo- 
visa Wilhelmina Holmberg, f. 1N34, + \^)\\. , 1892 ^'t 
f. 1862 


m. 

^76 


. Äg. 
. 1896 

Vio. 


T 

^78 


j u- 
m. 5ÖS in-.Mi!Li; 

Barn, i l:a giftet: 

1) Karl A II '^11 st, I 1N5,S '-'V.s, kassör i riksbanken | j 
(Stockholm), (i. l:o 1«79 -''/a m. Olga Char- 
lotta Norlén, f. ISbO, f 1«>S5; 2:o 1«86 ^'A. (med 
don förras sylter) // a ii u a Christina Ocori^ina 
Nurlcii. i. ls-47 ^''/lo. 

Harn, i l:a .s^nftct: 
Martha Aurora Victoria, f. 1882 7i i, utex. 

folkskollärarinna, missionär i Kv. Fosterlands- 
stiftelsens Zeiianamission i Indien. 
Elsa Oli^a Elisabeth, f. 1S85 -'Vr,. O. 190S ^8 ni. 

civilinkaiiiören P c r - I! u g o Bucht, f. ISSl ^% 

(Stockholm). 

i 2:a giftet: 
Hjalmar August Abraham, i. 1S8S Viu, sjöka])- 

ten, andre styrman i)a an^rf. Tellns (S t o c k- 

li o 1 m). 
Rut 11 Olga Nanna Maria, f. 1S90 "/i, e. biträde i 

riksbanken (S t o c k h o 1 m). 
Rudolf Kiirl Mikael, i. 1891 ^^i., stndent. 
Karl Ivar Johannes, f. 1893 ^'7'.*, stndent. 
Esther Christina Augusta {Stina), i. 1895 -/•.>. 

2) Johan David. f. 1856 ^7ii. i- (J- landtbrnkare 
(Stockholm). Ci. l.^M ^7ii ni. Ellen Maria 
Augusta Lang, i. 185S '"/m. 

Harn:^ 
Elna Aimusta, f. 1S82 -'7»- 
Karl David Ragnar, i. 1883 ^7tt. 
Jolum (j un nar, f. 1884 ^'/lu, handelsresande. 
Karl Georg, f. 1887 "/r, kontorsbiträde. 
Axel Hugo, f. 1891 ^7ii. 

3) /l/;«rt /l//i,w/iM/ Elisabeth, f. 1857 ^7ii. (J- 1^85 
^Vu m. ka.ptenen Anders Petter Fdvard /etter- 
berg:, f. 1852, t 1905 (Stockholm). 

i 2:a siftet: 

4) Carl Gustaf M a t Ii e ii s, f. 1859 -'Vo, kiipman 
(Stockholm), (j. 1883 ^7io m. Maria Mag- 
dalena Elf Ung. f. 1861 ^77. 

Son: 
Carl Gustaf Magnus, f. 1S84 -'Vn, underlöjtnant 
vid Norrlands triin.vrkär (S o 1 1 e f t e ä). 

5) Maria Lovisa, f. 1S62 7(i. O. 1885 ^Vn m. tand- 
läkaren lohan Fredrik Fckstcin. f. 1860, t l'M2 
(V. k il y d d a 11. S u n d b y b e r v;). t iir.xir.i,]': ;".!) 

6) Nils Gabriel Kristoffer, f. 1863 ^/il>, poste.\pcdit()r 
(L : a A 11 1 b y. Sund b y b e r s). Cj. 1'H)2 -'/i-j in. 
Bernhardina Carolina {Berna) rredlund-W erner, 

f. 1877 'Vii. 

Söner: 

-V?7s y « ii v e, f. 1903 Vio. 

Il ans Olof, f. 19U4 '"/i-j. 

Beniit Gnstaf Kristoffer, f. 1907 ''Vi-j. 

iV//i,- Cfl/7 HjaJniar, f. 1911 Vu-. 

7) 0/0/ Hjalmar, i. \<b5 "Vr., e. jäk^näsiare, läiis- 
jäjimästare i .laiiitlands län (Östersund), (i. 
1892 ^Vii ni. B e r t II a Sofia Carolina Ljnm^- 
ströin. i. 186f» -'/:i. 

Barn: 

Bertlia I) a i^ m a r, f. 1893 ^"/lo. 

Carl - O I of Viktor, f. 1897 ^'/r,. 

Ä k e Nj dl in ar, r. 1900 -"/i„. 

Martha (i u dr u n. i. \'n\2 -\l-j. 
i^) Ulrika Dorothea (Thea), t". 1870 "/i (Lilla 

A h 1 b y, Sund b y b c r i;). 
9) Ernst Abraham, f. 1873 -/i. kronoto.v;dc i Nuia 

fösderi (Nora), (i. 1910 ^Vu m. O I 'A a Maria 

Charlotta Zetterberg, f. 1888 '"/:.. 
Dotter: 

Ulla Birgitta, f. 1912 ^V^. 

10) Knut Abraham, f. 1873 -/i, köpman i Stock- 
holm. G. 1909 -/i m. Rosina Estella Ti'Aer- 
stcdt (finsk adl. ätt), f. 1875 ^V^- 

11) Elna Helena, i. 1876 ^Vs. G. 1908 "/o m. amanu- 
ensen i arméförvaltnink^en, bitr. notarien vid Stock- 
holms rädstufvurätt. jiir. kand. Josef Alfred 
Gestblom. f. 1877 'V? (L: k h y d d a n, S u n d b y- 
b e r ic). 

.Hilda Lovisa, f. 1830 ^'Vn'. G. l:o 1 859 -'Vi'-' ni. 
vice pastorn Carl Johan (jyllenram, f. 1815, t 1860: 
2:o 1863 -'/a m. bagaren L:irs Aii.i,'iist Jansson, f. 1839, 
t 1890 (N o r r t ä I j e). 560 HY 15 EK G 

Hyberg 

(Görslöfsgrenen). 

Skåusk släkt, hvars äldste kände stamfader Anders, f. 
omkr. KjriO, var bunde. Hans efterkommande i rätt ned- 
stigande led, till yrket jordbrukare och gårdsägare, voro: 
Oluf Andersson, f. onikr. 167."i, g. m. Bengta I-arsson; An- 
ders Olsson. t. 1704, g. ni. Kerstina Svensdotter; Hans 
Andersson, f. 172S, husman å gatehuset N:o 27 Hyby, t 
mellan 17S7 ocli 1S04, g. m. Margareta Fersdotter, f. 1724, 
Y efter 1S03. Af Hans Anderssons söner antog nedanstående 
]?engt namnet Hyberg efter sockennamnet Hyby. En annan 
ännu lefvande gren af släkten härstammar från Hans An- 
derssons äldste son I'er Hansson. 

Litteratur: I.i-ijonhufvud. Ny Sv. Släktbok. 

Bengt, f. 1764, vice kionobefallningsman (kronofogde), t 
1831. G. 1792 ni. Anna Catharina Liiihman, f. 1762, 
t 1814. 

Son: 
Hans Jacob, f. 1792, kommissarie, t 1855. G. 1826 m. 
Elna Andersson, f. 1797, t 185U. 
Barn: 

1. Bengt, f. 1827, exekutionsförvaltare i Landskrona, t 
1880. G. 1872 m. Maria Nilsson, f. 1847, t 1906. 

Barn: 

1) Hans Jacob, f. 1873 ^'•'/y, bokhållare (Lands- 
k r o n a). G. 1897 "^/s ni. A n u a Bcncilikta An- 
dersson, f. 1878 "'Va. 

Barn: 
Gustaf H j al ni a r Olof, f. 1897 ^\ls, bokhållare 

(L a n d s k r o n a). 
Anna Ingeborg Eleonora, f. 1899^"/;». 
Åke Hans Jacob. f. 1901 ^^/a. 
Greta Maria Catharina, f. 1905 -^/o. 
Sigrid Elsa Linnea, f. 1909 ^"/o. 

2) Anna Elina. i. 1876 "h. G. 1903 ^^/-j m. öfver- 
maskinisten Sten Carl G u s t a f Svensson, f. 1875 
-'Vio (M a 1 m o). 

2. Jacob, f. 1833, landtbrukare, t 1861. G. 1858 m. Emma 
Charlotta Malmstein, f. 1829, t 1903. 

Son : 
Carl Johan Jacob, i. 1861^/,-., kamrer vid Göte- 
borgs stads Gas- och Elektricitetsverk, Chilensk 
konsul, R W O (Göteborg). (j. 1899 -/n m. 
Gertrud Angelika Sjiihlom, f. 1877 ""V- iiYi/ri;x-(AVAT.T.ns r.Gi 

Döttrar: 

H illa- Brit t u, f. 1900 -/a. 

Marianne, f. 1902 ^"/i2. 

V iv eka, f. 1911 ^^i. 
Anna Catharina, f. 1837 Vs. Q. 1859 "/a m. 
kronofogden i Liig^^ude härad Jöns Ekelund, f. 1829, 
t 1910. Äs. o. beh. gård i Stora Oörslöf (Hösa- 
n ä s). Hyltén-Cavallius. Släkten utgör ca gion af den gamla sniAliludska släkten 
Cavallius, "gamla Holdala-släkten", känd fnln slutet af 1400- 
lalet. ]{lskni.cu i Växjö Olof Cavallius' (stamfadei- för släk- 
ten Cavallin, se denna) broder, länsmannen MAns Cavallius' 
sen, kaptenen Johan Cavallius, f. 1G93, t 1754, hade bland 
andra barn sonen Gustaf Adolph Cavallius, f. 1739, t 1S02, 
kapten, g. 1773 m, Elisabeth I.emchen. f. 1750, t 1797. Af 
tre dennes söner kallade den äldste Lars Johan och yngste 
Julius sig Cavalll (se denna släkt); den mellerste Carl Fred- 
rik (se nedan) bibehöll själf namnet Cavallius, lucn hans barn 
kallade sig, till erinran om sin moders med henui' utdöda 
gamla släktnamn Hyltenius, Ilyltén-Cavallius. 
-IJtteratur: se släkten ('av.-illiu, 

Carl Fredrik Cavallius, f. 1781, fil. mag., prost, t 1857. 
Q. 1814 m. Anna Elisabeth Hyltenius, f. 1787, t 1862. 
Söner (Hyltén-Cavallius): 
1. Gustaf Erik, f. 1815, kommendör vid preussiska ma- 
rinen, t 1888. G. 1857 m. frilierriiman Henrietta Eleo- 
nora Gyllenkrok, f. 1823, t 1893. 
Barn: 

1) Carl Thure Gustaf, f. 1858 -'/n, kapten i Små- 
lands artillerireg:tes reserv, R S O, GM (Jönkö- 
ping). G. 1904 "/4 m. Augusta Elisabeth 
Schänbers. f. 1872 ^'/s. 

Dotter: 
Karin, f. 1905 "/i. 

2) Carl Henrik Olof, f. 1860 ^^a, hypotekstjänste- 
man (V ä x j ö). (I 1903 ^/i m. .S / ii r i d Audrictta 
Sträng, f. 1883 -^/lu. 

Barn: 
Märta Elisabeth Henricttc Frcdric/uc, f. 1904 'V.-.. 
G u st af Erik. i. 1906 'V.-i. 

36. •562 HYI.TEN-CAVALLIUS 

Sigrid Anna Martliina. f. 1908 ^7c. " 
Lennart Wilhelm, i. 1910 -^u. 

3) Anna Elisabeth Mortana, f. 1862 '"h. Q. 1903 
^% m. läraren vid Lunds högre folkskolor, före- 
läsningskonsulenten i ecklesiastikdepartementet, R 

•' WO, Nils Lundahl, f. 1858 ^Vs (Lund). 

4) Catharina Murtana Henrietta (Karin), f. 1864 
^"A. anställd i Östergötlands enskilda bank, G M 
(L i n k ö p i n g). 

5) Charlotta Henrietta Gabriella Mortana, f. 1865 
^12. G. 1887 ^^10 m. kaptenen Ernst Georg Melin, 
f. 1849, t 1890 (Jönköping). 

2. Carl Erengisle, f. 1817, apotekare, chemie-adjunkt, t 
1853. G. 1847 ni. Anna Dorotliea Wettermark, i. 1826, 
t 1887. 

Barn: 

1) Elisabeth Ulrika (Betty), f. 1850 Vio. G. 1874 
^^G Hl. rektorn Anders Theodor Oséen, f. 1849, t 
1907 (S a la). 

2) Carl Fredrik, I 1853 "/?, öfverste i L arméför- 
delningens reserv, R S O, R It Kr O. Äg. Ranvik 
i Skäne. (Sandvik, Smålands B u r s e- 
ryd). G. 18S0 ^V-i ni. Anna Cecilia Frie k, f. 
1860 ^^5. 

Barn: 
•;... Carl Rudolf, f. 1882 ^%, arkitekt (Las Pal- 
mas, K a n a r i e ö a r n a). 
Olof, f. 1887 ^8, c. o. kammarskrifvare vid tull- 
kammaren i Halmstad. 
Gösta, f. 1889 '/lo, trädgårdselev. 
Lisa, f. 1893 ^Vi. 
Anders, f. 1895 "V?. 
S r en, f. 1904 •'/'<. 

3. Gunnar Olof, f. 1818, fil. d:r, chargé d'affaires o. 
generalkonsul, t 1889. G. 1847 m. Maria Sophia 
Margareta HcCggström. f. 1828. t 1896. 

Barn: 

1) Signe Maria, f. 1849 ^^12. G. 1879 m. vice hä- 
radshöfdingen Axel Hjalmar Ossian Eklundh, f. 
1843, t 1898 (Stockholm). 

2) Carl, f. 1851 'V», öfverste i I. arméfördelningens 
reserv, f. d. artilleristabsofficer, f, d. styresman 
för Carl (iustafs stads gevärsfaktori, K W O 2 kl.. HÖGLUND 063 

R S O, K Belg O Leop II, L Kr V A. Äg. del i hus 
i S t o c k h o 1 ni. G. 1881 ^Vi m. Siri Brigitta 
Abigail Lcvcrtin, f. 1857 ^^/s. 
Barn: 

(1) G unna r Olof, f. 1881 ^Vio, ingenjör (Stock- 
h o 1 m). G. 1907 ^^3 ni. Anna Dorothca 
Sophie Susanne Roggensack, i. 1879 -7i2. 

Dotter: 
Siri Hulda Louise, f. 1908 Vi. 

(2) Carl, 1. 1883 ^^Jiu, löjtnant vid Vcndes artil- 
lerireg:te (Kristianstad). 

(3) Ragnar Gösta. f. 1885 ''In, e. o. hofrätts- 
notarie (S t o c k Ii o 1 in). 

{4) Siri Emma Margareta, f. 1891 '"/n, elev 
\ id Högre lärarinneseminariet (Stock- 
li o 1 in). 

(5) Agne Erengisle, f. 1896 ^'Z?. 

3) Eva, f. 1852 ^^jv-. (j. 1870 --/s m. f. d. öfverste- 
löjtnantcn vid Kronobergs reg:te, R S O. Carl 
Nilson Matnias Aschan, f. 18-14 ^7o. Äg. o. 
beb. T o r s j ö i Småland (1 n g e 1 s t a d). 

4) G u n n a r, f. 1858 ^Vn. major i armén, kapten i 
Kronobergs reg:tes reserv, befälhafvare för Växjö 
rullföringsområde, RSO (Ö j a b y, R ä p p e). 

5) Gösta, f. 1860 ^Vn, öfverste o. chef för Krono- 
bergs reg:te, f. d. generalstabsofficer, KSO 2 kl., 
L Kr V A. Äg. Sunnanvik i Småland (V ä x j ö). 
G. 1891 "/s m. Anna Elisabeth Asirup, f. 1866 

Söner: 
Gunnar Hans Torkel, f. 1892 -%. 
Björn Gösta. f. 1894 -'Vi. 
Hakan Olof. f. 1897 •'"/t. 
C arl- G u s t af. i. 19ii2 ^V?. Höglund. •slaiiniiar fr'in Cottlaii Is Magnus, f. 


1801, gi 


(i. 1836 m. 


Fredrik 


t 1884. 

osshandlare i Stockholm, t 1856. 
i Willielmina Lindroth, f. 1810, ■r>(54 ' lIö.IKK 

13arn: 

1. Ännu Wilhelmina (Mina), f. 1837 -%. G. l:o 1857 
ni. grosshandlaren Christian Adolf Cantzler, f. 1826, 
t 1870; 2:o 1878 ni. grosshandlaren o. konsuln An- 
ders Wilhelm Frestadius, i hans 2:a gifte, f. 1827, 
t 1894 (S t o c k h o 1 ni). 

2. E ni ni a Maria. f. 1841 Vo (S t o c k h o 1 m). 

3. Otto Magnus, f. 1846 -^/;j, fil. d:r, grosshandlare i 
Stockholm under firma N. M. Höglunds Söner 6i 
C:o, vice ordf. o. förste deputerad bland fullmäktige 
i riksgäldskontoret, ledamot af stadsfullmäktige samt 
ordf. i handels- o. sjöfartsnämnden, i hamnstyrelsen o. 
i Stockliolms grosshandels- o. skeppsrederiers depute- 
rade. KWO I kl., RNO, K IHM) 2 gr. (j.,^1873 
"V", m. r.tin (Ilar a Izimcnia Werner, f. 1851 "^/o. 

Barn : 
Sven Magnus, f. 1875 ^/n, f. d. reservlöjtnant i Lif- 

gardet till häst, prokurist i firman N. M. Höglunds 

S()ner 6: C:o (Stock h o I m). 
Gerda, f. 1878 ^-/a, artist (porträttmålarinna) 

(S t o c k h o 1 m). 
Nils Otto. f. 1881 ^/l-, löjtnant vid Västgöta reg:te 

(A X v a 1 1). (j. 1906 Vio m. H I s a Kockum, f. 1881 

Vi.. 

-4. Anton Fredrik, f. 1849. grosshandlare, konsul, t 1907. 
O. 1875 -^/ii m. S o j) Il i e Charlotta Augusta Reiiter- 
skiöhl, f. 1856 -Vt (Stockholm). 

5. C I ar a MathiUla, f. 1851 V.-.. H. 1871 '/i m. gross- 
handlaren Carl Anders Lindroth, f. 1833, t 1904 "Vis 
(S t o c k h o 1 in). Höjer. Äldslr nu-.l full vissh,'! ViuuW stjiiii fadern fr.r iir.laiisr;!- 
■<'iMle .släUI Vill- \.m-vM'A IKiijrr. liniksliJrvnllarc vid l^illniis 
l»nik i Fiidiiiid i medlet af KidO-lalet. llau hade i sitt gifte 
med (iifiareii af liillnäs ni. fl. bnik ("ar! Hildsteiis dotter) 
Aupa Hildsteii. s.inen Lorentz l.<.i-eutzss..n Iliiij.T. f. ir.r.T, aka- 
KleniilMdibindare i Aln,, jivilkeu mast.- med Imsini n,-|i barn 
fly undan r.vssanie till Sveri^'e ITlö, hvaiesl han doj; i 
I.inkilpin.u 1T_'(I. Han var. i sill andra ;,'ifle m..<l Ind.l rycka re 
-l.illern frän rp|»sala .Mar-ai-eta N\'inler. v IT::?, fader till 
-Telian /.ereiilx-^Mn WWyv - Iran dch med I m har shikieu skrilvit iiaiiiuri lurd ciidnst j — iika.lciuiliokl ryckaic i Ipp- 
sala flti'1- iiiorfadnn, y 17;:.s, «. 17J.". m. Hcata (Miaiiotla 
.Mciitzcr. l)i'iuics iildstf sdii T.drcutz .MaKinis 1. ITliG, t ITÖS, 
likaledes akadeniilxiktryc-kaic i rppsala, luide i sitt i;ifte 
Il7r.2.) in. Kesiiia Hirf,'itta J.ode. iicdauståeiide suu .I.iiiau 
Carl. från livilkeii alla iiii kända Irfvande niedleniniar al" 
denna släkt liiirstainnia. 

Klinni ni'iK<it samliand iinnn icke knnnat Ijevisas Ugn rum 
mellan nedanstående släkt och ett par andra under ItiOO- och 
ITOO-lalet i Sverige lefvaude släkter lluijer, ni:\ dessa dock 
hiir omniimnas. Den ena af dessa, som var Uos.itt i Svori;,'e 
redan i slutet af l.")00talet, liiirstammar frAu ]{einhuld Iloyer 
(llöijer), .idiKt lliilphers "tysk adelsman frAn j;odset Iluycn- 
i\nv\>h vid Wescrflnden. s(im inkom till Sveri-e und.^r .lohau 
lll:s tid". Han blef liandiamle i Arbojra, r:\dmaii ]."I>,S och 
dog som bur^Miiiislare i nämnda stad 1t;;;0 samt var g. m. 
Margareta J-arsdid ter, v Idll. lian ellerliimnadc tre söner 
Lorentz, f. I.".!):;, v IC.-,], JM.rgmiislai.- i .Vrboga, Henrik, hand- 
lande o. rAdman i I.indr nc-li .luimn Ueinliold, stadssekreterare 
i Arboga. Hen Jr;in l.nrrhtz llilijcr härstammande hufvud- 
grenen f(n-Il.'fver ännu i iMui.-ind. Ilmrik lliiijrrs gren, den 
s. k. hindegreneii - till livillvc^n liiirde den kände rektorn 
i Västerås Israel lliiijer, f. ITir.. v 1T'J1. samt de framstående 
rppsalaprofessorerna. filos(d"fn llen.jamin Carl Henrik llöijer. 
f. 1707. t ISll', och lik)logen Josef Otto Höljer, t. 177Ö, 7 
lN.'-!3 — är numera utdöd, ixh om Johan lieinliold Höijers 
släktgren känner man endast att han efterlämnade två söner 
Johan och Lorentz. .Måhända kan framdeles samband påvisas 
mellan sistnämnde Lorentz Höijer och stamfadern för nedan- 
stående släkt bruksförvaltaren vid Billnäs Lorentz Höijer. — 
-Medlemmar af denna Arbogasliikt Höijer hafvu fört ett vapen; 
i sköhh'n en pelikan, på h.iälmen en half enhörning. 

Den andra imder ICdii talet i Sverige lefvande släkten 
IliUjer räknar såsom sin stamfader en Hinrich Hoyer, som 
bodde i grefskapet Hoya ( \\'estidialen ) och hado sonen 
Johan, f. omkr. ItC.o, g. m. M.'tta von Sclialken. hvars 
son Herman Iloyer, f. omkr. Us,'., y I.". 11, bhf krigs- 
öfverste i danska konungarna ]'redrik l:s och Christian 
III:s tjänst. Han skall liafva blifvit adlad af konung Fred- 
rik löi:J samt blef gift, iT.rsla gängen, med konungens natur- 
liga dotter Cathrine. 1 sitt andra gifte, med .Mericke ( = 
Mari.-i), dott( r af Knut Splcnter i Husum ( ll.dstein,), hade 
han sönermi Herman, krigsman, y l,-,(;:!, och Casper. Casper 
Iloyer. f. l.-.li», ■;■ l.-,'.»L inilsteinskt hertigligt råd och ståt- 
iiållar.-. efterlämu;ide i sitt gifte med borgmiistaredottern 
från Iviel Ann.i Wolf åtta barn, däribland söuermi Conra<l 
Wolf till Wolfsbiiltrl, i- l.iot;, .,<h Herman till.Hoyers Wort, 
faderns ef lerl räd,an> som si :i t hållare, y Idi'!', g. 1.''.)',) ni. Anna 
Ovena, f. ir,st. v k;,-,:,. Denna i flera afseendeu märkliga 
kvinna, mest känd som föifat tariinia af andliga sånger, sålde 
li;;;-_' sina .gendomar i llolstein och öfv.'rf ly t tade jämte sö- 
nerna Casjier och l'r(ilrik Herman till Sverige. Siinerna skrefvo sif? llöi.uT. CaspLT, t KJGl', var koiniKUiiskrifvare vid 
ijardet i Stockiiolm <>ch FrL-drik ricrmau, f. 1G21, f 1698, 
lilof åldorstyrinau vid amiralitetet samt liar ffjort sig käud 
suni kopparstickare. llåda voro gifta och lämnade ofter- 
Icommaiide, men demia gren af den gamla \vesti)lialiska sliik 
ten, som i skiilden och på hjiilmen förde en half enhörning, 
är sannolikt numera utdöd i Sverige. 

Johan Carl, i. 1753, rektor vid Uppsala katedralskola, 
professors n. li. o. v., t 1830. Cj. 1795 ni. Maria Lovisa 
Winberg, f. 1771, t 1847. 

Söner: 
1. Carl Ludvig, f. 1796, fil. jiibeld:r, akademisekreterare 
i Uppsala, t 1872. G. ni. Charlotta Fuiidin, f. 1815, 
t 1867, 

Barn: 

1) Selma Charlotta Ludovika. f. 1836 "Vio. (}. 1868 
^Vö ni. kamreraren Ale Torgny fiöjer, f. 1832, t 
1912. (Se nedan.) 

2) Carl Magnus, f. 1841 -%, viee häradshöfding, 
f. d. revisor i statskontoret, R W O (Stock- 
holm). (}. 1894-/3 m. I cl a Christina Molin, f. 
1855 «/2. 

3) Maria Augusta Matilda, f. 1843 -'"/a. O. 1861 ^/g 
m. f. d. stationsinspektoren Gustaf Wilhelm 
von Sydow, f. 1834 -"/i (M a 1 m ö). 

4) Gustaf Otto, f. 1850 •^'V^. f. d. förste stations- 
skrifvare^ vid statens järnvägar (Norrköping). 

Emilia (E m ni y) Ekström, Q 


1887 


=«/6 m. 


Maria 


f. 


1857 


^^%. 


Ba 


R 


olf. 


f. 1888 


''h. 


T 


r a, 


f. 1890 


-V.s. Harald, f. 1892 ^'-'h. 
Ragnar, f. 1896 ^-/i. 
5) Sigrid, f. 1851 Vi--, (i. 1875 -"/:, m. f. d. läro- 
• verksadjunkten, R W O, N e r m a n Johan Gustaf 

Siljcström, i. 1844 ^''h (Uppsal a). 
Johan Gustaf, f. 1798, fil. juiield:r, kontraktsprost, 
t 1874. G. m. Gustafva Sofia Norelius, f. 1803, 
t 1852. 

Son: 
Ale Torgny, f. 1832. kamrerarc. t 1912 "h. G. 1868 
^Vr> m. Selma Charlotta Ludovika Höjer, f. 1836 
-'Vio (S t o c k h o ! 111). (Se ()f\'aii.) Son: ■ 
Einar, f. 1869 ^A, kassör i Skandinaviska kredit- 
aktb. (Stockholm). G. 1906 -"/lo m. Ida 
Matilda Ljunggren, f. 1871 '-'*/u. 
Son: 
Tor g n y. i. 1907 ^''/o. 
3. Magnus, f. 1799, kamrerare, t 1846. G. 1827 ni. Carin 
Callerstedt, f. 1804, f 1882. 
Barn: 
1) Magnus Hjalmar, f. 1832, bruksdisponent, t 1911 
^"Ivj. G. 1863 m. (sin kusin) Julia Ingegärd Höjer, 
f. 1842, t 1898. 

Barn: 
(1) Gustaf Arvid, f. 1866 Vio, kamrerare o. 
ombudsman vid sparbanken i Södertälje, 
sekreterare hos stadsfullmäktige därst. G. 
1896 ^^9 m. Elisabet Tydén, i. 1872 -'/r. 

Barn: 
Märta Ingegärd, f. 18*^)7 -^/r». 
Gärda Anna Elisabet, i. 1900 ^'i-.' 
Sven Mjalniur Olof, f. 1904 -"7i. 
{2) Ellen Maria, f. 1866^/3. G. 1897-^9 m. 
ombudet för Nordiska armaturaktb. Carl 
Julius Bergman, f. 1867 -'Vö (S t o c k h o 1 m). 
(3) J al ni ar, f. 1871 -7i, tullkontrollör (Stock- 

h o Im). 
{4) Inge gärd Elisabeth, f. 1876 "/i. Q. 1898 
^7io m, missionsläkaren, missionären Gustaf 
Oskar Franzén, i hans 2:a gifte, f. 1861 -'Vio 
(B i j o r i, I n d i e n). 
2) Carl Axel, f. 1833, kassör, t 1901. G. 1872 m. 
Hildegard Axelina Lovisa Sefbom, f. 1851 -'/e 
(N o r r k ö p i n g). 

Bain: 

(1) Elis Buardo. f. 1873 -%, civilingenjör, byrå- 
ingenjör af l:a kl. i k. järnvägsstyrelsen 
(Djursholm). G. 1906 ^Va m. Jenny 
Maria Andersen från Danmark, f. 1884 ^^/h. 

Barn: 
Jenny Maria Elisdotter, f. 1907 7i. 
Torsten Axel Elisson. f. 1910 Vr. 
Nils Ragnar, f. 1911 '^n. 

(2) Gunnar Eredril;, f. Ks75 -'/u löjtnant vid 
Norrbottens reg:te (Boden), (i. 1903 -% m. 
Elsa Karin Josefina Svensson, f. 1879 '^ V öfjs ii().ii:k 

Barn: 
Elsa M a r i a un c. f. 1904 ^'Vs. 
Carl Axel Harald, f. 1910 '/s. 
Ulla Charlotta, f. 1912 '7i.'. 
(3) Edith luiicborii. f. 1«7() -/n.-. (i. 1895 -7il' ni. 
färj,Miiä:starcii \ id Dra^s aktb. Martin Josef 
Theodor .Malmest riint. i. 1N66 ^^/lu (Norrkö- 
V i 11 k). 

3) (jiibtaf Kmil, f. 1835, ötverfyririk^eniur. t IS91. G. 
KS65 111. Preja f-:ilida Hojcr, f. 1836, t 1903. 

Döttrar: 

C (/ /• / fl. f. 1866 Vh, musikdirektör (S t o c k h o 1 ni). 

Anna. f. 1868 'Vn. U. 1892 Vn m. kyrkulierden 
i Trollhättans pastorat af Skara stift August 
Stenström, f. 1860 ''Vi' (Trollhättan). 

4) A n n a. i. 183.S 7l' (S t o c k Ii o 1 ni).. 

4. Fredrik, f. 1802, fil. jubeld:r, radman i Stockholm, 
t 1889. G. 2:o 1858 m. Ebba Audotia Christina 
Aniinoff, f. 1823, t 1904. 

Son, i 2:a yiftet: 
L e n n a r t. f. 1862 "/i», bibliotekstjänsteman (S t o c k- 
h o Im). 

5. Adolf, f. 1803. brys«:are i Stockholm, t 1871. G. ni. 
Hedvig Zander, f. 1802, t 1855. 

Söner: 

1) Johan August, f. 1838. garfvare, f 1899. Q. 1874 
m. Mathilda Charlotta Klingberg, t 1882. 

[3a rn: 
Hilda Sofia. f. 1875 ^Vs. G. 1901 ^7io m. lito- 

grafen Johan Alfred Ohlson, f. 1870 '7i (H u f- 

V u d s t a). 
Johan A I g: o t. i. 1876 -Vi'-" (M a n c h e s t e r, 

N o r d a m e r i k a). 
Ellen Lovisa, f. 1880 -'Vm. G. m. verkmästaren 

Otto Anderson (M a n c h e s t e r. Nord a m e- 

r i ka). 

2) Axel Theodor. f. 1S39 '7:i, tingsskrifvare 
(Q e f 1 e). G. m. ./ o h a n n a Dorothea Norden- 
berg, f. 1841 -7.t. 

Barn: 
{\) E r e i a Eunhrosyne Alf rida. f. 1.S68 -"/i 

(G e f 1 e). 
(2) Ingegerd Amalia Charlotta, f. 1870 "/?. G. 

190S 111. taiKtserareii /:/•//.■ Eklöf (G e f 1 e). iI().ii;k :.()» 

(3) A / c Axel Adolf, f. 1872 -7h, stadskaiiircrare i 
(ieflc. (i. 1902 ni. Esther Eklöf. f. I.s73 

^'74. 

Harii: 
Gert Alc, i. 1903 -'Vi. 
E r n s t Ale, \. 1904 "/i. 
Ruth Es t r i d, f. 1905 ^'•'h. 
May Esther, f. 1907 -"/i. 
/y r/r / Dorothea, f. 1912 ^"/t. 
(A) Rosalie Sara Sofia, f. ISNO ^lo. (j. 1905 
■'"/lo m. kcipinanncii Anton Leopold Napoleon 
Westermark ((ieflc). 
(5) (} u r I i Dorotea Maria, f. 1884 "A- (i. 1909 
111. handclshokhallarcn 5 v e n Erik Norén 
(S t o c k h o 1 III). 
Axel, f. 1807, re.iieiiieiitsläkare, t 1875. (j. 1:() 1836 
rn. Sofia Elisahctli HelliIlk^ f. 1812, t 1846; 2:o 1848 
in. Ida Catharina Ikskow, f. 1824. t 1911. 
Barn. i l:a ^nftet: 

1) MakMius Alaiiritz, f. 1840, fil. d:r, lektor, t 1910 
-•'/a. G. l:o 1871 in. ]rA)bii Eleonora Rlliot, f. 
1847, t 1872; 2:o 1875 in. Anna Maria Johnson, 
f. 1850 -"/5 (S t oc k h o I ni). 

Söner, i 2:a giftet: 

(1) T or vald Magnusson, f. 1876 ^-jvj, fil. d:r, 
förste sekreterare i Utrikesdepartementet, 
docent vid Stockholms högskola, sekreterare 
i Svenska historiska föreningen o. utg. af 
Historisk tidskrift, Off Ö Fr J O, R P O de C, 
RPrRÖO 3 kl., RRS:tAnO 3 kl., L Sk S 
(S t o c k h o I ni), (i. 1905 -'/(i m. A n i t a LindJi, 
f. 1878 Vii. 

Söner: 
T or vald Alrik Mannus. f. 1906 -'Vi». 
M ätts Arne, f. 1908 -"A. 
Benjamin Carl Henrik, f. 1912 ^-'A- 

(2) Ar n e Ma^innsson, f. 1878 -"/l», landtbrukare. 
l:g. o. hel). L ö f v e i Södermanland (K a n - 
t o r p). 

2) E r e d r i k Emil, f. 1846 Vl», sjökapten (Stock- 
li o I m). G. m. C Ii a r I o t t a Johansson, i hennes 
2:a gifte, f. 1861 ^'A. 

[^arn: 
A n n a Maria. f. 1899 7h. 
/:'/• / k Emil. f. I900 ^i,.. o IIoK 

i 2:a giftet: 

3) Johan Adolf, f. \S49, öfverfyringenjör, t 1908 ^^9. 
Q. 1882 "/m 111. ./ c a n n c Marie Eiigéne Verpy från 
Frankrike, f. 1851-7:.' (Stockholm). 

Döttrar: 

Elisabet Ii. f. 1883 -^9. 

Christina Maria (Stina), f. 1886 ^'Va. Q. 1911 
^V<i 111. amanuensen i öfverstyrelsen för rikets 
allm. läroverk, fil. kand. Olof Gustaf Samuel 
WibcUus, f. 1880 (S t o c k h o I m). 

Margareta (Greta), i. 1888^79. 

Marie- Bir gitte (Brita), f. 1890 -^/u. 

4) Gustaf \V i Ih el m, f. 1852 -/s, vice häradshöfding, 
kronofogde i Norra Vadsbro fögderi af Skaraborgs 
län, R W O (M a r i e s t a d). Q. 1889 ^5 m. 
Berta Maria Theorell. f. 1863 "A. 

5) Nils Jakob. f. 1853 ^7«, fil. d:r, lektor i historia 
o, modersmålet vid Högre latinläroveiket å Norr- 
malm i Stockholm, ordf. i bostadsaktb. David, 
RNO, LSkS. G. 1887^7 m. Emmy Carolina 
Bergman, f. 1862 "V^. 

Barn: 

Elsa. f. 1889 ^/i. O. 1910^7? m. extra provin- 
sialläkaren i Åtvidabergs distrikt, med. lic. 
Sven Oskar Högberg, f. 1878^/3 (Åtvida- 
berg). 

Johan A x e 1. f. 1890 ^7s, med. kand. 

Si gr i d. f. 1892 "^i, trädgårdselev. 

G er il a. f. 1893 '^7. 

Karl J oha n, f. 1894 -V12. 

E r i k Vilhelm, f. 1898 ^"/s. 

hlils Torsten, f. 1899 ^^e. 

Ingvar, f. 1901 ^V*?. Hök. Släkten härstammar frAn Småland. Äldsto kände stnm- 
fndiTU var Tor .lonssnii, f. 1.197. ryttare vid Smftlands kaval- 
leri lör riisdiållct Hukhiilt (livaraf namnot är taRct) 1 Käfsjö 
socken af .Töuköpiiijrs liin. Drimos son, länsmaniion och Irälsc- 
fogdcn Johan Torsson. var fader till kyrkohorden i Fryelods 
l.astorat 1 Smfiland Anders Ilök, f. 1G79, t 1'(>15. S- 17:!'' ni. HÖK 571 

öfvorstelöjtnanton Christoffer Falkengrous dotter Margarota 
Ebba. i hennes tredje crifte. f. 1700. f 179Ö, Eu son till dessa 
iiiMlcar var nfdnustiuucl.' C'liri.->toir(.'r. 

Litteratur: Sv. Sliikikalciid.T 1>S:>. 

Christoffer. f. 1736, vice koitiniissioiislandtmätare, krono- 
fogde, t ISll. G. 1762 m. Brigitta Juliana Andersson, 
f. 1745, t 1802. 

Söner: 
1. Abraham Christoffer. f. 1772, kronofogde, hofsekrete- 
rare, t 185-1. G. 1815 m. Sara Maria Lybeck, f. 1787, 
t 1868. 

Söner: 
1) Christoffer Fredrik, f. 1816, landträntmästare, t 
1884. G. IS-JS ni. C I ar a Joscpliina Hall, f. 1828 
-/i (Al a r i c s t a d). 

I3arn: 

(1) John, f. 1849, hindtbrukare, t 1899. Q. 1881 
-'/■-' in. Sofia Albertina (B er t Ii a) Lindgren, f. 
1853 "V? (L i n k ö p i n g). 

Barn: 

Cl ar a. f. 18SI ^Vi2. Q. 1911 '7o m. jord- 
bruks- o. mejerikonsulenten i Stockholms län 
Martin Johannes Morén, f. 1880 "Vg 
(Näsby). 

Carl rredrik, f. 1883 Vii, inspektor vid 
1" o r s b e r g a i Södermanland (11 e 1 1- 
b e r ic a). 

Elsa. f. 1885 -*^/io. 

John Abraham, f. 1891 ^Vi. 

Ben t,' t Kristoffer, f. 1893 '7io. 

(2) Anna. f. 1851 -'/n. Q. 1881 "ju m. f. d. 
landskamreraren, ordf. i styrelsen för Marie- 
stad— Moholnis järnvägsaktb., R N O, R W O, 
C a r I Auiiiist Ten'Abotn, f. 1842 Vs (Mari e- 
s t a d). 

(3) Olga. f. 1853 "/g. G. 1881 "Vs m. kamrcra- 
ren i aktb. Göteborgs banks afdelningskontor 
i Lysekil Olof Nicolaus Nordström, f. 
1848 "/o. 

(4) Alma. f. 1855 -'/vj. G. 1885 ^Vo m. folkskole- 
inspektören, adjunkten vid folkskoleseminariet 
i S k a r a, R W O, fil. kand. Klas Karlgren. 
f. 1853 "Va. 1 IlöK 

(5) Agda, i. 1858 ^4. G. 1S80 ~V- m. sjökaptenen 
Hjalmar Axel Aujiust Cedercrona, f. 1839, t 
1894 (T e II 11 u I t). 

(6) C I ar a, f. 1859 ■-'•V12 (M a r i e s t a d). 

(7) Rolf, f. 1864 ^/'j, sjukgymnast. Inneh. gymna- 
stikinstitut i London. Beb. eget hus därst. 
(i. 1890 -7() m. Mary Moynihan, i. 1867 ■•'Iv2. 

Barn: 
Olga Cccile. f. 1893 'V12. 
Edvard Rolf tredcricli. i. 1901 %. 
is) Fritz, f. 1866^/7. häradsskrifvare i Ving- 
åkers fögderi at Södermanlands län (K a- 
t r i n e 11 o I ni). (1. 1910 '"'/lo in. Elin Dorotea 
Edström, L 1887 --'/i. 
Son: 
Lars Gunnar, f. 1911 "/?. 
(9) Calla. f. 1870 Vs. Q. 1896 -"A m. kommi- 
nistern i liannånger o. Jättendals pastorat af 
Uppsala Ärkestift Sven Alfred Lundström, f. 
1862 -"A (J ä t t e n d a 1). 
2) Carl Wilhelm, f. 1818, kronofogde, t 1881. Q. 
1857 m. Maria Charlotta WahlQvist, f. 1828, t 
1907. 

Barn: 

(1) Carl Johan Abraham, f. 1858*^/1, major i 
Västmanlands reg:tes reserv, R S O. Äg. o. 
beb. villa H ö k h u 1 t (Lidingö Villa- 
s t a d). Q. 1885 Vio m. N il m a Emma Maria 
Smitt, f. 1860 ^7?. 

Barn: 
Alice. f. 1886 "Aj. Fru Borell. (Lidingö 

Villastad). 
Å k e Karl Vilhelm, i. 1889 ^7o. underlöjtnant 

vid Skånska dragoiireg:tet (Ystad). 
Hilda Rosalie Maria, f. 1891 Vn. 

(2) Christoffer Wilhelm, f. 1858 ^7i2, civil- 
ingenjör, verkst. direktör för Lindholmens 
verkstäder o. varf. R N O, R Pr R Ö 3 kl. 
(Stockholm). (i. 1889^78 m. Ethel 
Tonkinson frän Lnglaiid, f. 1869 "/u-. 

(3) Anna Maria Charlotta, f. 1860 7.s. Q. 1885 
7io m. majoren i (jottlands iiifaiiterireg:tes re- 
serv, amanuensen i laiidtmiiteristyrelsen, R S O, 
G 11 s t a f Sahlin, i. 1S55 ^"/,-, (S t o c k h o I 111). IIÖKKKHKIU; ■"•• 

2. Fredrik Cornelius, f. 1777, handlande, t 1818. G. 
1S06 m. Fredrika Arhenius. t 1871. 

Son: 
Fredrik Christoffer Thcodor. f. 1807, med. d:r, t 
1877. G. 1847 ni. Mathilda Wallis, f. 1820. t 1897. 

Son : 
Adolf Fredrik, f. 1849 '"/i, godsägare. Äg. Fors- 
näs i Södermanland o. Schönborgska huset i 
Stockholm (F o r s n ä s, V a d s b r o). G. 1875 
^74 m. Sofia A ii t: u s t a Wallis, f. 1854 'A. 
Barn: 

a) Ivar, f. 1876 V-\ miningenjör af l:a graden 
vid mariningenjörkaren (Stockholm), (j. 
1U02 ^'V!. m. Hulda Blisif (Si van) Lindcqvist. 
f. 1880 '7i. 

Söner: 
Gösta Ivarsson, f. 1903 ''''la. 
Bertil Ivarsson, f. 1906 ^73. 
Lennart Ivarsson, f. 1910 ^h. 

b) E I ni a. f. 1879 -'Vt. G. 1903 'Vi m. öfver- 
ingenjören vid aktb. Bofors— Gullspångs ka- 
nonverkstäder, civilingenjören Ernst Josef 
Tluinberg. f. 1875 "/a (B o f o r s). 

c) Agnes, f. 1883 ^^9. G. 1904 ^7» m. marin- 
ingenjören af l:a graden vid mariningenjör- 
kåren, civilingenjören Oscar Roger Magnus 
Theodor Björnsiicrna. i. 1880 "h, (Karls- 
krona). Hökerberg. (Hnfss.iu, f. Kil!), v 1710, -. 111. ln^'cl...r- l-.-dcrsd.it ler, t 1<;'.»1>. 
hlcr fiidcr till Anders Andersson, f. ICM), y ITTC, kroiiolänsnnin 
i Hjörkekinds liär:id ( öslei jxiill.uKl I och ii},':ire af IliHcerstjid i 
Ki.ddhv so(dv.'ii därstädes, .u. ITU lu. (landslu-)fdingeu ii:\ Golt- 
laii.l .;.!(■(, Il von Ilökerstedis s.vsIim) Krita Olofsdotter, f. ItSSli. 
•; ITTit. Del-as son .(acd). f. iTls. v ITNC. antoi; efter födelse- 
t:;irden ii-imnet 1 I<"dceil.ert;- ucii Mef prost oeli kyrkoherde i 
'.MisierhuK. lians en. le son. i andra .liiftet ined Kva Sophia 

1 , f. 174J, ;■ l^:*.:;. häradshiifdin-en i Åkerbo donisa^M (\'äsl 

inanland» And.rs .lacoh 1 ir.!;erber^:-, f. 17(i'.t. y IMl. ii. 1^01 m. 
Ma.udal.-nu Sophin Dii Kiel/, f. 177:!, y is;'.-'. Mef ^'enorii sonen 
Cnstal Fredrik < se nedan i stamfader tr.r nu lefvande iiiedleni- 
ni;ir af ^;iäklen. 

l.itleratnr: Sv. .\ttar1al 1MM. 574 IIÖKIOKUKKG 

Gustaf hVcdrik, f. 1804, landssekreterare i Örebro, t 
1874. (j. 1841 ni. Knima Fredrika Klers, f. 1821, t 1874. 
Barn: 

1. Ebba Helena, i. 1842 ^h, f. d. kassaförvaltare och 
räkenskapsförare hos Svenska lärarinnornas pensions- 
förening- (S t o c k h o 1 ni). G. 1863—1880 m. f. d. 
trafikdirektören m. ni. Otto Marcus Agrelius, f. 1828. 

2. Eva Dorothea (Thea), f. 1843 -'Vii.', f. d. föreståndar- 
inna för ii(),i;re elementarläroverk för flickor (K a r 1 s- 
li a ni n). 

3. Anders Kj^gert, f. 1845, verkst. direktcir för Svenska 
boktryckeriaktb., t 1910 Y'.- G. 1867 "Vs m. Carolina 
A ni a n d a Bergström, f. 1846 ^-/w (Stockholm). 

Barn: 
\) I n g e b o r ii Dorotea, f. 1868^^/-, lärarinna vid 
U p ]) s a 1 a elementarläroverk för flickor. 

2) E ni ni a Magdalena, f. 1870 ^'A- G. 1902 ^"/ö m. 
kyrkoherden i Barslöf o. Fjärestads pastorat af 
Lunds stift, L N O, .4 ii g u s t Tlieodor Hammar, 
i. 1858 -'/i (Barslöf, Ga n t o f t a). 

3) Eg ger t Israel, f. 1873"/:!, föreståndare vid 
Stockholms stadsniissions arl'etsliein (Stock- 
li o 1 m). Cj. 1905 ^''/jo m. Kristina Eugenia (J e n- 
n y) Sandberg, f. 1870 ^"/l-. 

4) Olof Gustaf, f. 1874 'V:., stationsinspektor vid 
statens järnvägar (F r v a I 1 a). 

5) Amanda Elisabeth, f. is 75 "/.-., bostadsinspektris 
\'id Stockholms liälsovardsnämnd (S t o c k h o 1 m). 

6) Maria Sofia, f. 1876 ''/.-,. 

7) Eva Carolina (Lina), f. 1877 -"/un bokhållare vid 
lärarinnornas peiision^aiistalt (S t o c k h o 1 m). 

8) A m y Lydia, f. 1879 Vn», tcckningslärarinna 
(Stockholm). 

9) A n d e r s Johannes, f. 1880 ''"A», stationsskrifvare 
vid statens järnvägar (Örebro). G. 1908 "/lo 
111. Nanny Maria (Maja) Lundberg, i. 1SS5 '^/r.. 

Döttrar: 
Anna Maria Margareta (Greta), f. 1910 ^V->. 
Ingeborg Birgitta, f. 1911 ^/lo. 
10) Erida Matilda. f. 1884 ^7^, sjuksköterska 
(S t o c k li o 1 111). 

4. Eredrik Lars, f. Ks51 ^'%, bokförläggare o. redaktör 
(S t o c k h o 1 ni). G. issi ^7,h m. Ida O t t i I i a Char- 
lotta Sjögren, f. 1854 "h. IX DE I5ET0U (INDKBETOUj ".7r> 

B:irn: 
\) Miins Otur Eiiscrt Lars. i. 1S82 -^n, arkitekt 
(S t o c k h o 1 111). 

2) Trygiivc Gustaf Lars, f. 1884 ^Vio, civilinseii- 
jör (Älfkarleö). G. 1911 Vn ni. Ingrid Marga- 
reta (Greta) lialir, f. 1883 -^/ii>. 

Dotter: 
Margareta, f. 1912 -Vs. 

3) Folke .loar Lars, f. 1886 -^^A, anställd vid fa- 
derns bokförlas (S t o c k li o 1 rn). 

4) Mar g i t, f. 1887 -'*/ii, skolkökslärariniia (Stock- 

h o I ITl). 

5) Ing r i d, f. 1890 -/« (S t o c k h o 1 iii. 
Karl G list af, i. 1859 "V?, kaiiirerare o. chef 
vid Svenska sockerfabriksaktb:s afdeiningskontor i 
Norrköping, ledamot af direktionen för aktb, 
Norrkö|)iiigs folkbank. G. 2:o 1885 --/^ ni. Fanny 
Augusta Vougt. f. 1S59 ^''/h. 

Son, i 2:a giftet: 
Gustaf Fredrik Alfred, i. 1886 *Vu, jur. kand., leda- 
mot af Sveriges advokatsamfund, inneli. af Öster- 
götlands juridiska byrå i Norrköping. 
Mårten Israel, f. 1860 ^-/lo, förvaltare vid Hörle 
bruk i Småland, landstingsman i Jönköpings län 
(H ö r 1 e). G. 1893 'V'» ni. A I ni in a Edumea Jcluin- 
dcr, f. 1867 ^Vc. Bi 


trn: 


Carl 


Bertil. 


f. 1894 ' 


^/i. 


El si 


c Maria. 


f. 1895 ' 


77. 


Erik 


Teofil, f. 


. 1897 -V' 

In de Betou (Indebetou). 

Ätten härstanuiiar från Nudoiiiiiulonia, dur don redan 
under 1500-talet upptriidi-r i Durdreclit, Nijmegen och Venlo. 
Den svenska Kreuen.s med tull säkerhet kände äldste stam- 
fader, Lenard Janszun lu do Hetou, r. ni. .Marjrareta van den 
1'iit, hade sonen (Jovt-n In di> P.etou, f. 1(312 i Dordreeht. 
som 1P;{'J öfverflyttade till Sverige, där han i Norrköping 
anlade det första svenska stärkelsehrnket. Dennes äldste suu- 
son, bruksägaren Govert In de IJeton, f. 1US2, t 1701, Idef 
genom äldre sonen, grosshandlaren Jean Goverts son Johan 
(.iovort (Se nedan), slamlader för den första af nedanstående 7y7(> IX i»K lurror (iNi>i;i{i:Tor i 

iji-fiuir af sliiktcii ocli gciKuii den yngre sonen, bruksägaren 
Carl Gustaf, f. 17-JO, t 17!)1, fader till Cnrl Georg och Daniel 
(se nedan), slauifudor för andra och tredje grenen. 

Litteratur: Anrep. Sv. Släktbokeu I; Sv. Släktkalender 
ISS.'.: Sv. -vtlartal isnc: I.eijoiiliufvud, Ny Sv. Sliiktlxik. 

Första grenen: 

Johan (ioveit. f. 1745. vice liäradshöfdiiig, auditör, t 
18KS. (j. ni. filisabeth Backe, t 1812. 
Son : 
Thomas, f. 1774, major, t 1832. G. 1809 m. Polyxena 
Creutz, [. 1786, t 1869. 

Söner: 
1) Johan Govert, f. 1810, underlöjtnant, t 1854. O. 1838 
m. Hilda Concordia '!'eresia (jrip, i liennes 2:a gifte, 
f. 1816. t 1863. 

Barn: 
(1) Edvurd Govert. f. 1839 '7.5, f. d. kapten vid 
Vendes artillerireji::te, justerare af mått o. vik- 
ter i distrikten n:r 38 o. 39, RSO (Väster- 
å s). G. 1865 'Vi-' m. Caroiine Borgström, f. 
1835, t 1906. 

Dotter: 
Ebba V c s t a Elisabeth, f. 1872 -'U. O. 1899 7i2 
ni. grosshandlaren C o ii r t n c v Carling, f. 
1858 Vu (L o n d o n). 
{2)Vc^ta Teresia, f. 1841 7-. G. 1866 7(i ni. 
bruksägaren Bror P h i I i p Leonard liellin^, 
f. 1838 V« (Stock h o 1 m). 
2) Carl Johan, f. 1811, öfverstelöjtnant, t 1900. (i. 1853 
m. Rosa Amalia IJIjedahl, f. 1834, t 1886. 

r»(jttrar: 
Mat II il da Amalia, i. 1,S54 7n. G. l:o 1872 — 1884 
m. kammarherren Adolf Fredrik Boy, f. 1820, t 
1906; 2:() 1S86 m. bankiren Kmile Fourton, f. 1843. 
t 1900 (Pari s): 
.Sophie Elisabeth, i. 1856 "77. (i. 1881 7io m. f. d. 
fältintendenten af l:a graden vid intendenturkåren, 
RSO, RWO, RRS:tAn() 2 kl., R P da Conc O, 
friherre C (//•/- (/ u s t a t Wran^iel af Saiiss, i hans 
2:a gifte, f. 1842 ''"V n- (W r a n g e 1 s b e r g, Li- 
dingö Villastad). 
■Charlotta Carolina (Lotten), f. 185,S '7i. Ci. 18N6 
-'V.-, m. regementsläkaren (justaf Magnus Per Ram- 
berg, f. 1852, t 1N'AS (S t o c k h o 1 m). IN DE BEJ or (INDEBETOU) 577 Andra grenen: Carl Georff, f. 1765, bruksägare, t 1850. O. \:o \1')3 
111. Maria FrL-drika Älirbers, f. 177-1. t 1813. 
Söner: 

1. Gustaf Otto, f. 1802, Krussliandlare, t 1875. G. 18.^8 
111. Charlotta Kinilia Wikström, f. 1813. t 1877. 

Döttrar: 

Hclviii Charlotta Vilhelmina, f. 1843 "/s. G. 1873 
^"/s 111. godsägaren Robert August Arfwedson, i 
hans 2:a gifte, f. 1831, t 1900 (Stockholm). 

Helena Fredrika Elisabeth (E I i n), f. 1846 Vt (Stock- 
li o 1 m). 

E ni m a Gustafva Ulrika, f. 1852 -°/i. 

2. Govert Wilhelm, i. 1807, kamrerare, t 1886. G. 1841 
m. Anna Christina Hcnricsson, f. 1807, t 1901. 

Son: 
Robert Frans Wilhelm, f. 1845, fil. d:r, t 1904. G. 
1881 m. Anna Sjögren, t. 1861 ^-'y (U p ii s a I a). 

15arn: 
Berta Anna Aurora Christina, f. 1883 "/'i-'. lära- 
rinna (T i d a h o 1 m). 
Govert Simon Robert, f. 1887 ''/i, kontorist 

(U ppsala). 
Elin Tora Linnea (Ellen), f. 1889 ^"/a, elev på 
apoteket Örnen i S t o c k h o 1 m. 

3. Eric Abraham, f. 1813, kassör, t 1899. G. 1864 ^'Vs 
m. Christina Wilhelmina (Mina) Norrbohm, f. 1838 
'"/i (Ö r e b r o). 

Tredje grenen (Indebetou): 

Daniel, f. 1772, bruksägare, t 1S18. G. 1798 m. JolKinna 
Sophia Arosenius, f. 1774, t 1859. 
Siiner : 
1. Carl Gustaf, f. 1801, bruksägare, t 1893. G. I82S m. 
Dorotea Albertina Almgren, f. 1808, t 1863. 

Barn: 
1) Johan Govert. f. 1829, bruksägare, t 1900. (i. 
1859 '7io m. Hilda Elisabeth Strandbeni. f. 1837 
-'Vi I (I' o r s s a b r u k. Katrin e h o I m). 

Dam: 
(1) Elisabeth Albertina, f. 18()0 -"/'h. G. 1886 
'■'/i m. grosshandlaren Der Alfred Maliiistr()m. 
f. 1848. t 1909 (S t o c k h o 1 m). 

37. 578 IN i>i^ r.inor (iXDKinyrou) 

(2) Nanny Vrcdrika. f. 1862 -»/s. O. 1892 ^Vö m. 
kronofoKclcn i Nyköpings fösderi, vice liärads- 
höfdiiik^eii, RWO. RRS:tStO 3 kl.. Lau- 
ritz Carl Wilhelm Bökman. f. 1853 ^-/i (N y- 
k ö I) i n ir). 

(3) Anna (jowcrtina. i. 1866 '/(i. kamrer vid Sö- 
dermanlands enskilda banks kontor i Mari e- 
f r e d. 

(A) Carl Daniel (lov er t. f. 1875 *^/l-. fond- 
mäklare, direktiir i aktb. Cjeor.i; Straudberk' i 
S t o c k 11 o I m. Är. Mörkliiilta i Söderman- 
land. O. 1901 --'Ai m. Hildegard Charlotta 
Aspelin. i. 1876 ^/lo. 

Barn: 
Hcdvii! E I i s a h c t h. \. 1902 "7i-j. 
AI aria n n e, f. 1905 -"/«. 
C h ar I o t t c. f. 1908 'Vi. 
Carl G n st af. f. 1910 ''/«. 

2) Lovisa Albertina Ottilia (Berta), f. 1839 Vio. G. 
1864 ^'Vi» m. kontraktsprosten .lolian Adolf Cliri- 
stiansson, f. 1825, t 1900 (Katrineholm). 

3) ti e d v i }i Sofia Amalia, f. 1844 V^. författarinna 
(S t o c k h o 1 m). 

2. Johan Daniel, f. 1804, bruksägare, t 1880. G. 1833 m. 
Beata (iustafva Almgren, f. 1811, t 1861. 

Söner: 
1) Gustaf Evald, f. bs34 -'/lo, f. d. brukäsgare (N y- 
köpinkO. G. 1863 'Vs m. A t; u e s Erika Ahl- 
horg, f. 1834 ^'/h. 

Barn: 

(1) Gustaf Daniel, f. 1869 -^/i, förste landtmä- 
tare i Södermanlands län. Äg. villa i Oxehi- 
sund (N y k ö p i n g). G. 1898 "/n m. B er t ha 
Eredrique von Eicandt, i. 1872 "/i. 

Döttrar: 
Ellen Agnes Margareta, f. 1899 ^/n. 
Ellen Märta Eredrique, f. 1901 ^''/a. 
Ellen Karin Maria. f. 1903 "Va. 

(2) Erik Abraham, f. 1870 ^^s, sjökapten, f. d. 
löjtnant i K. Flottans reserv, verkställande di- 
rektör i S\'eriKes redareförening, Iedamt)t af 
riksdagens andra kammare (G () te borg). G. 
l'Jii() Vi m. Sigrid Amia von iMeandt, f. 1873, 
t 1*M)3. 

! Dotter: 

[ Sigrid Kathrine Erika (Kate), f. 1901 ^/-.i. IX Di: lurioi' (iXDKr.iyror) 579 

(3) Louise Maria. f. 1871 -^12. Q. 1899 Vs ni. 
godsägaren Gustaf Helmer Olsson, f. 1868 
^Vii (t: d s g a t a n). 

2) Ivar Daniel Wilhelm, f. 1836, f. d. kapten, t 1905. 
G. 1871 ^"/o ni. Marie- Louise von Fieandt, 
f. 1836 V-j (S t o c k h o 1 m). 

3) Johan August, f. 1837, I^ruksägare, t 1909. (j. 
1873 ^/k ni. Tlieoilolinila Margareta (Linda) 
Holmberg, f. 1846 V» (N o r r k ö p i n g). 

Söner: 

(1) Carl- D ani el, \. 1875 "/i, chef för Norr- 
kö|)ings boimiilsvatveriaktbis kontor i (') r e- 
h r o. 

(2) Joluin A n d e r s Oovert. f. 1876 ^/s, förste 
maskinist på ångfartyget Sverige (N o r r- 
k ö p i 11 g). 

(3) Ernst Axel August, f. 1877 '7r„ klädesfabri- 
kör under finna Wadström 6; Indebetou i 
N o r r k ö p i n g. 

(4) Sven Adolf Knut. f. 1879 ^^5, sjökapten, re- 
servlöjtnant i K. Flottan (S t o c k h o I ni). 
G. 1909 "-'^7 m. Alf II il d Maria Elisabet Ii 
Bagge, i hennes 2:a gifte, f. 1878. 

Söner: 
Knut August Robert, f. 1910 "Vs. 
Ivar Axel Daniel, i. 1912 ^^h. 

(5) Claes Robert, f. 1884 ^"/s, köpman (S a i n t e 
A d r e s s e, H a v r e, F r a n k r i k e). G. 1911 
*"/:t ni. Antoni n e Miroux, i hennes 2:a 
gifte, f. 1882 ''/lo. 

4) Ernst Samuel Govert. f. 1839 "/12, f. d. koin- 
missionsiandtmätare, kamrerare i Västra Ving- 
åkers sockens sparbank. Äg. Frändtorp i Söder- 
manland (Ä s e n. Vingåker). G. 1877 '"/s m. 
Emma Valfrida Ekman. f. 1849 ^^!v2. 

Samuel Otto, f. 1812, baiikkamrerare. t 1905. G. 1843 
m. Hedvig Christina Arosenius, f. 1816, t 1880. 

[^arn: 
I) Johan Conrad, f. 1845, apotekare, t 1890. (j. 1877 
'/s m. Hilda Charlotta Jern, f. 1856 --V:. (Ar- 
vika). 

Barn: 
Hedvig Anna Maria, f. 1878 ^^ö. G. 1904 m. 
apotekaren Oscar Fredrik Petterson, f. 1870 
^^/i (A I i n g s å s). 580 I.\GK8Tl{ö.M 

Bror Govcrt, f. 1879 ^Z?, postexpcditör (A r- 

V i k a). 
Sime Viola, f. 1881 "Vr.. (j. 1903 ^Vö m. läiis- 
.iäiiniästareii i Värmlands län Arvid Napoleon 
Nilsson, f. 1877 ^Vu (K a r 1 s t a d). 
Hilda Ingegerd, f. 1882 ^/io. G. 1906 -''/n m. 
kassören i Värmlands enskilda I)ank Axel 
iredrik Wallenström, f. 1875 '"/s (Arvika). 
Ellen Charlotta, i. 1889 -"•'/lo. anställd i Värm- 
lands enskilda bank (Arvika). 
2) Johanna Maria Christina, f. 1852 ^Vs. G. 1877 
'Vy ni. landthrukaren Hjalmar Erik Herman Löf- 
venius, f. 1835, t 1912 ^Vi (Å 1 b e r g a). 
4. Herman Lndvig, i. 1816 ^"/5, f. d. bruksägare (Ar- 
vika). G. 1850 ^5 m. Schna Josefina Kingelin, f. 
1829. t 1892. 

Barn: 

Johanna Charlotta Josefina (Nanna), f. 1851 "/:!• G. 

1876 7.1 m. e. jägmästaren Olof Gustav Norhäek, 

f. 1837 ^''A. (A r v i k a). 

Richard Abraham, f. 1855 ^''/9, apotekaie, inneliaf- 

vare af apoteket i Y t t e r 1 ä n n ä s (N y 1 a n d). 

Alida Dorothea. f. 1865 '"/ii;, kontoiist (Arvika). Ingeström. 

Släktou' hiirshuliiiiiu- från östcrKÖtlaiid. Äldste kände stain- 
fiidcni SamiH-I Iiigrströin, f. ITöS, t l^'^!*^. hofriUtskciiiiiiissiirie, 
g. 178U 111. Miu-gnrcla M;iri;i Hult. f. ITf.l, t ]>^'':', hade ncdaii- 
stAciidc son .toiins Olol'. 

J>it(erafiir: Sv. Ätlarlal iss;). 

Jonas Olof, f. 1792, prost o. kyrkoherde i Qladhammar, 
t 1851. G. 1822 m. Gustafva Charlotta Regnell, f. 
1794, t 1875. 

Söner: 
1. Per Samuel 'Ilieodor, f. 1823, rektor i VimmL'rb\', t 
1895. G. 1855 m. Fredrika Schmiterlöw, f. 1831, t 
1910. 

Söner: 

1) Olof Gustaf Thcodor Carl, f. 1856 ^"/o. vice liä- 

radsliöfding, jjolisdomare i S t o c k h o I m, f. d. 

■ auditör vid Svea artillcrireg:te, R W O, (J. 1911 

^"/ii m. Jenny Augusta Lundström, f. 1863 '-"Via. INSri.ANDKU 5S1 

2) Jonas Axel Svante Fredrik, f. 1858 "Vs, major 
i armén, f. d. kapten vid Västmanlands reg:te, 
bibliotekarie vid i^encralstabcn, R S O, R D D O 
(Stockholm), (i. 1887^*72 m. Fredrika Karo- 
lina (Frida) Dahlgren, f. 1862 ^"/lo. 

3) Per E r i k Viktor, f. 1869 -'Vs, stadskassör i V i m- 
m c r b y, kamrcrare i Bankaktb. Södra Sveriges 
afdelningskuntor därst. G. 1903 '""V-t m. Anna 
Maria (Mimmi) Carlsson, i. 1878^74. 

Dotter: 
Anna Maria Fredrika ( A n n e - M a r i e), f. 1907 

Carl Viktor August, f. 1826, stärbhusnotarie i Stock- 
liulm, t 1909. (j. 1861 "Viu m. Fanny Maria Lanrén, 
f. 18-12 7ii (S t o c k h o 1 m). 
Barn: 

1) Anna Maria Charlotta, f. 1863 ^\'g. Q. 1907 m. 
sjukgymnasten J o h n Viktor Troselins, i. 1863 
"A. (R a s u n d a). 

2) Å k e Anders Samuel, f. 1N67 -Vi-\ iöreständare för 
Värmlands läns landtbruksskola, ledamot af riks- 
dagens första kammare. Ag. Varpnäs o. Lillerud i 
Värmland (V a r p n ä s, N o r). G. 1892 "Vo— 1908 
7u m. (Fanny Hlisabeth Barclueus, f. 1867 -%). 

Barn: 
Fanny Viktor i a, f. 1895 -^h. 
Gunnar Viktor, f. 1897 ^^js. 
John Akc, f. 1899 7-^ 

3) Bengt Gustaf Teodor, f. 18737-., ingenjör, in- 
nehafvare af ingenjörsfirman Zander & Ingeström 
(S t o c k li(j 1 m). ( j. _ 1899 ^"/s m. T h é r és c 
Maria Ameln, f. 1877 -/a. 

Döttrar: 
Margit Maria, f. 1900 -''/•;. 
Dagmar Elisabet, f. 1909 7ii. 
Thérese Anna- Lisa, f. 1912 -7i. Insulander 

(Söderman landssläkten). 

.Älflsto käude staiiifiuloi-n Erik IVtssdu, t 172-J, bonde i 
Vaitcstii by i Vansö soclani (SödorniiUiIiUid). g. m. Karin 
Jonsdottor. f. IG?;!, t 174S, hade sonon P.'i' Krsson, f. lUlV.t, 582 IXSILAXDKU 

t 1741, likaledes bonde i Vältcstu, som i sitt gifte mod Catha- 
riua Eriksdotter, f. 1700. f 1742, hade sonen Erik, hvilkeu 
antog släktnamnet Insnlander. 

Littcrnfnr: Sv. .'Utarlal ]s>!i. 

Erik, f. 172S, koiiuiiinister, t 1802. Q. 1764 ni. Maria 
Tanggren. 

Söner: 
1. Per Gustaf, f. 1771, komminister, t 1841. G. 1803 
m. Christina Maria Söderberg, f. 1768, t 1855. 

Söner; 
1) Krik Johan, f. 1804, prost, t 1884. G. 1832 m. 
Hedvig Magdalena Fidelia Chenon, i hennes 2:a 
gifte, f. 1800, t 1885. 

Söner: 
il) Gustaf BcrnJianl. f. 1833 Vi, fil. jiibeld:r, 
f. d. folkskoleinspektör, R N O, R W O. Äg. 
Öster Fogelö o. Borsö med Villa Björkudden i 
Trosa socken i Södermanland (Stockholm). 
(j. 1870 --7(1 m. Hilda Augusta Katarina 
Isoz, f. 1S45 -^'5. 

Son: 
Per E r i I: Gustaf, f. 1871 ''Vj, agronom, sekre- 
terare hos Svenska ayrshireföreningen, leda- 
mot af Södermanlands lans hushållnings- 
sällskaps förvaltningsutskott, ordf. i liölebo 
härads hushällningsgille, R W O, RRS:tAn 

3 kl.. L L A. Ärr. Tullgarns kungsgärd 
i Södermanland (T u 11 g a r n, J ä r n a). G. 

1903 -"/ii m. Louise Bessie Cöster. f. 1874 

1 'I ' . 

Barn: 

Iirili Ivar. f. 1905 -'/s. 

Louise G a n Ii i I d. f. 1907 -'Vo. 

Erik Gustaf (Gösta), f. 1908 V». 
(2) Johan Denis, f. 1834 'Vio, f. d. major i Väg- 
o. vattenbyggnadskären, f. d. bandirektcir vid 
Bergslagernas järnväg, R N O, R W O (Got e- 
b o r g). G. 1871 "/» m. Hulda Carolina 
Amalia Lindegren, f. 1854 ^"Z?. 

Söner: 
a) Carl Johan. f. 1872 ^%, kapten i Väg- o. 

vattenbyggnadskären, distriktsingenjör i 

Mellersta Väg- o. vattenbyggnadsdistriktet 

(Stockholm). G. 1899 -"'/a m. Elin 

Henrietta Dehu. f. 1876 Vi. ]NSri,ANI>KK 583 

Barn: 
Margit UuUla Aw^usta. f. 1900 "/;.. 
Sten Dcnis I sidor. f. 1902 '/ts. 
Carl Oskar H ä k a n, f. 1904 'Vi. 
Alf Elis (} Il n II a r. f. 1905 ^\/i2. 
Eva Elin Henrietta, f. 1911 ^^h. 

b) Alf,\. 1877 -7ii, agronom. Arr. Hede säteri 
i Västergötland (Hede gård. Stora 
Al e 1 11) y). G. 191 1 Vo m. A n n a CatJtrina 
Sunde från Norge, f. 1877 "/a. 

c) Gnstaf R a fi n a r. f. 1879 "/a, civilingenjör 
(Ö r v i k en, Skellefteå). (1. 1903 "/12 
in. Elin Petronella Öster^iren. f. 1881 '-'V?. 

Dotter: 

K a ii n hild. f. 1905 "V«. 

d) E i II a r Denis, f. 1883 "V?, civilingenjör 
({j () t e 1) o r .-). 

e) /:/•/■/.' Ivar, i. 1SS9 ^-'/.t, tekn. studerande 
((i ö teborg). 

(3) Ernst Ivar, f. 1839 'Vii. f. d. landtbruksskole- 
föreståndare. K W O 2 kl.. R N O. RRS:tSt 
O 2 kl., Hed L LA, Österg L Hush sällsk stora 
GM (Linköping). G. 1872 -''/i ni. Cliar- 
lotta Sophia Aurora (Lotte n) Sesersteen, 
f. 1849 '"h. 

F3arn : 
A n na, f. 1877 •'/u. 

Nils Olof Clienon, f. 1886 "Vs, agronom, sta- 
tens stipendiat i boskapsskötsel o. mejerihus- 
hållning (L i n k ö p i n g). 
2) Gustaf, f. 1807, landtbrukare. t 1892. Q. 1833 m. 
Karin Lriksson, f. 1805. t 1861. Son: 
Gustaf Emil August, i. 1835 
(Stockholm). (j. 1883 
Sjöholm . f. 1842 Vio. 
Lrik, f. 1777, kyrkoiierde, t 1837. 


V:t, f. d. handlande 
-•'/ii; m. Lovisa 

G. 1815 m. Beate Sophie Lundqvist, f. 1800, t 1860. 

Son : 
Lrik Gustaf, f. 1821. godsförvaltare, t 1905. G. 1869 

m. A I m a Ida Oktavia Boström, f. 1847 Vio (Ö r e- 

bro). 584 IS13E11C. 

Barn: 
G II s t a f Alinrik, f. 1S7U "/n, kroiiolänsman i Karl- 
skoga liärad. Beb. ck^en villa i Karlskoga 
i Värmland, (i. 1912 '/d ni. n d i t Sjögren, i. 

18S4 ^ ''/.;. 

Alma Gustafva, i. 1873 -"/o. Q. 1897 ^"/a m. klä- 

deshandlandcn Alfred Ohsori. f. 1857 "/5 
(Örebro). 

Axel !) e ni s, t. 1S75 '•*/•!. farniare i Nordamerika. Isberg 

(från Dcgeberj*a). 

Denna släkt Isberg Iiiirstamniar fr.ln DogehLTgii sockfii i 
Skåne, hvarest äldsta kiiiKla stamfadern, ryttarou Anders 
Isberg bodde: lian var g. lu. Itulla Olsdotter. Sonen Sven. 
f. 174".. tnnnliindare i T.niid. t 1S1"J, ocii hans hustru Ingrid 
Brita Höjer, f. 174'_', t 'i-^-'i, voro lurählrar till 

Anders, f. 1775, timnbindare o. handlande, t 1813. (j. 

1799 m. Johanna Maria Hallbäck, f. 1779, f 1816. 

Söner: 

1, Sven Peter, f. 180U, landtbrukare, t. G. rn. Anna 
Christina Ahlberg, f. 1S()3, t. 

Dotter: 
Johanna Maria Christina, f. 1832 Vö. O. 1854 -'/n 
m. kronolänsrnannen Sven August Dahlgren, i. 
1828, t 1902 (H a 1 m s t a d). 

2. Paul Christian, f. 18U2, handlande, t 1867. Q. 1837 ni. 
Laura Dorotea Hesselgreii, f. 1809, t 1900. 

Barn: 

1) Ebba Mathilda Eleonora, i. 1842 ^V'j. G. 1871 ^"A- 
in. fördelningsläkaren, med. hedersd:r Lars Ldvard 
Pick, i hans 2:a gifte, f. 1833, f 1911 (Tranås). 

2) T hor a Angnsta Panlina, f. 1844 ^"/lo. G. 1864 
"Vs m. kontraktsprosten Samuel Gustaf Cavallin, i 
hans 2:a gifte. f. 1828, t 1S83 (T u r e b c r g). 

3) Paul Gustaf Waldemar, f. 1848, landshöfding, t 
1908. G. 1880 ^^/o m. Elsa Helena (Ellen) Land- 
qvist, f. 1857 Vi- Beb. egen villa i Djurs h o I m. 

Barn: 
(1) Elsa Lanra Helena, f. 1881 ^/o, lärarinna \ id 
Djursholms läroverk (D j u r s h o 1 m, O s b y). ISHKUG 5S5 

(2) Paul Otto, i. 18S2 -/y, kapten vid K. Flottan, 
iiistriiktionsofficer vid flottans signalskola i 
K a r 1 s k r o n a, R 1) O O, R Pr R Ö O 4 kl. 
G. 1908 ^Aj ni. Astrid Emma Kristina Ern- 
bcrg. f. 1887 -/9. 

Söner: 
S v en Paul Axel, f. 1909 ^7io. 
P a ul, i. 1911 ''/lo. 

(3) Gertrud Anna Maria, f. 1887 ^^n. G. 1909 
^/ö ni. f. d. fondmäklaren Carl G e o r g Nikanor 
Aurell, f. 1S79 -'/s (S t o c k li o 1 ni). 

(4) Ebba Viveka, t. 1S95 'Vs. 

4) Sigrid Laura Gabriella, f. 1850 Vio (Lund). 
3. Carl Anders, i. 1812. handlande, t 1892. G. 1843 
111. Lhlxi Henrietta \ idstedt, f. 1821, + 1911. 

Harii: 

1) Hedda Maria Eleonora, f. 1846 "/';; (Lund). 

2) Sven Harald, i. 1S48 "/;. t. d. handlande 
(L u n d). 

3) Ar vid Ragnar, f. 1850 -"/t. fil. d:r, lektor i 
modersmålet o. tyska spnåkct vid högre allm. läro- 
verket i K a 1 ni a r, vice ordL i direktionen för 
navigationsskolan i nämnda stad, inspektor fur 
folkskoleseminariet därst., R N O. G. 1893 ^"/h 
m. Sigrid Österdalil. f. 1863 -"'/la. 

Barn: 
Ragnar Adolf Villielm, f. 1894 ''"/t.. 
Ellen Ida Hcnrictte (Ella), f. 1896 -"/s. 
Kerstin Ingeborg Sigrid (Stina), i. 1898 ''/o. 
Nils Arvid Knut. f. 1901 ^'Vi. 
S v e n Ebbe Tor. f. 1905 ^'t. 

4) Esther Siri Paula. f. 1852 -"/.o (Lund). 

5) Paul Anders Gunnar, f. 1854 '''iv, trädgårds- 
direktör, stadsträdgårdsmästare i Mal m (>. G. 
1891 -'Va 111. Karin Olsson, f. 1864 Vi>. 

liarn: 
Ebba Karina, f. 18<)2 ''/-., elev vid gymnastiska 

centralinstitutet (S t o c k h o I m). 
Carl Axel, f. 1894 ^%, jur. stud. 
M ärta Henrictte. f. 1897 "Vi. 
Gurli Magdalena, f. 1899 •''/r,. 
O I ga Elisabeth, f. 1904 7:. .I(.)SK1'11S()X 6) Ebba Laura Auiiusta, f. 1857 -'Uu G. 1S97 ^"/o 
m. kontorschefen F r a n s August Blomgren, i. 
1866 -'V2 (M al mö). 

7) A n n a Carolina Gabriella, f. 1861 ^'/i (L u n d). Josephson. 

Nedanståeude David Josephson, som var född i stadeu 
rroiizlau i llrandeiiburi,', inflyttade 17S2 till Sverige. 

David, f. 1750. skollärare, t 1838. G. ni. Sara (iisiko, 
i hennes 2:a sifte, t 1819. 

Söner: 
1. Joseph, f. 1783, handelsb()khållare,_ t 1830. (]. m. 
Frédérique Salmson, f. 1802, t 1875. 

Stni : 
Gustaf, f. 1829, grosshandlare, t 1907. G. 1854 m. 
Brita ^:lisabeth Anderson, f. 1836. t 1894. 
Barn: 

(1) Axel Ferciinaml. f. 1855 ^/i (Stockholm). 
G. 1895 m. Elisa Johnsson, f. 1861'%. 

(2) Amelie Elisabeth, i. 1857-^/10 (Stock- 
holm). G. l:o m. stadsfogden Kskil Sigfrid 
Lundberg, f. 1855, t 1887; 2:o 1905—1907 m. 
revisorn Lars Johan Hjertner, f. 1853 "/-'• 

(3) Ebba Josephina, i. 1859 '-'"/s. G. 1884 ^"/s m. 
liotellägaren Albert Joseph Josephson, f. 1854. 
t 1897. (Se nedan.) 

(4) A u g ust a Eredrika, f. 1861 '''k. G. 1896 '> 
m. grosshandlaren Birger Harald Eernhlad. 
f. 1864 "/ö (S t o c k h o 1 ni). 

(5) CV//7 Joseph. f. 1864 "/i, agent (Stock- 
h o 1 m). G. 1889 ^^/s m. A I m a Zinnia Maria 
Englund, f. 1863 ^V-.i. 

Barn: 
Harry Gustaf Joseph, f. 1890 Vs, e. o. kam- 

marskrifvare. 
John Allan, f. 1891 ^Vs, kontorist. 
M ii r t a Eredrika, i. 1894 ^%. 

(6) Emmy Eleonora, f. 1866^1. G. 1891 "/.. m. 
kamreraren Kai Gustaf Ossian Englund, f. 1860 
Vi.. .IOSi:i'IlSON 587 

(7) Frans Oscar. i. 1870 "/i, grosshandlare (Oö- 
t c 1) o r g), (i. ISOS ''/ii ni. // / / /// a Albertina 
Johansson, f. 1S73 '-/y. 

Barn: 
M a r g aret a Regina, f. 1899 Vi o. 
Johan Erik. f. 1901 %. 
A u g a s t a Maria. f. 1902 '•'/12. 
Hilma Birgitta (Brita), f. 1905 Vio. 
Kristina Albert in a, f. 1908 V*. 

(8) Sigrid Engcnia, f. 1868 -'/•>. G. 1896 ^"/;! m. 
grosshandlaren r.V//7 >\ // .£j // s / Leonard Frisk, 
f. 1865 -^/5 (Stockholm). 

(9) G n s t a f Ad ol f. f. 1876 ^""i-^. Inneh. agentur- 
affär i S t o c k h o 1 ni. 

Salomon, f. 1784, grosshandlare, t 1834. G. 1S13 m. 
Beata Levin, i hennes 2:a gifte, f. 1791, t 1859. 
Barn: 

1) Ferdinand Semnn'. f. 1S14, grosshandlare, t 1861. 
G. 1841 m. Gustafva Jacobsson, f. 1819, t 1881. 

Döttrar: 

Beda Valfrida, i. 1848 -'Va (S t o c k h ol m). 

Hilma Sophia, i. 1849 ^'/lo. G. 187U V? m. hand- 
landen Fredrik Alayer Marcus, i lians 2:a gifte, 
f. 1835, t 1882 (S t o c k h o 1 m). 

2) Jacob Axel, f. 1818, fil. d:r, professor, tonsättare, 
t 1880. G. l:o 1858 m. Hilda Augusta Schrain, f. 
1839, t 1862: 2:o 1866 ^Vo m. Anna Charlotta 
(Lotten) Piscator. f. 1840 V-> (Uppsala). 

Barn. i l:a giftet: 

(1) A k s el Gnstaf Salomon, f. 1860 Vio, biblioteks- 

man (Cliicago). G. 1899 -7i ni. Lucia 
Fngberg. f. 1870 '''/n.. 

i 2:a giftet: 

(2) Anna Hilda Beata. f. 1868 "/t, lärarinna vid 
Högre elementarläro\erket för flickor i U p p- 
s a 1 a. 

(3) Ludvig Olof Sebastian, f. 1870 'Vn. rektor, 
lektor i matematik vid Högre lärarinneseiiiina- 
riet (Stockholm). G. 1896 -V12 m. Boel 
Elisabet h Fries. f. 1873 7o. 

Barn: 
Maria. f. 1897 '^/lo. 
Karl Oloi. f. 1900 Vn. 

3) Martin Mever, f. 1821. fotograf, målare, t 1885. 
G. 1862 m. Brigitta Barach. f. 1834. t 1902. 8 JOSEPHSON 

Barn: 

(1) Henrik S e m m y, f. 1863 ^Vö, agent (Stock- 

ll o 1 111). 

(2) Magnus Salomon, 1. 1866 "/o, litteratör 
(S t o c k h o 1 ni). G. 19U2 ^^/lo m. A d a Caro- 
lina Janson, i. 1867 ^^/l-. 

Söner: 
Carl M a^n ii s, f. 1891 7i. 
Martin Birger Magnus, f. 1903 'V2. 
A) August Ahraliani, f. 1822, grosshandlare, t 1867. 
G. 1856 ^Vu' ni. Augusta Hortensia Jacobsson, 
f. 1836 ^-h (S t o c k 11 o 1 111). 
Sinicr: 

(1) Hjalmar Salomon, f. 1860 ^"/j, grosshand- 
lare i S t o c k h o 1 111. Inneli. finnan Ii. S. 
.Iosei)lison o. äg. hus i nämnda stad. G. 1900 
^'■'/i' •"• Emmy Josephina ['ränclwl, i. 1871 

Barn: 
Bertil August, f. 1902 ^-/5. 
Rolf Viktor, t. 1903 "/u. 
G un kil cl Marina, f. 1905 ^/y. 
Lennart Hjalmar, f. 1908 ^j\-2. 
Bengt Ivar. i. 1911 "/o. 

(2) Victor Moritz, i. 1861, bokhandlare under firma 
Nordin 6c Josephson, t 1898. G. 1888 ^^/lo m. 
Ann -Sofi Valentin, f. 1865 ^'s. (Stock- 
h o 1 ni). 

Barn: 
Gunnar August, f. 1889 -''/V, anställd i Nor- 
diska bokhandeln (S t o c k h o I in). 
R agn a r, i. 1N91 ^/;j, fil. kand. 
Vera, f. 1894 ^«/3. 

(3) Erik Semmy, f. 1864 V:», arkitekt i öfver- 
intendentsänibetet o. i arinéförvaltningens 
fortifikationsdepartenient, R N O, R W O. Äg. 
o. beb. hus i S t o c k h o I m. G. 1895 Vn m. 
Clary Fröjda Friedländer, f. 1872 ^^/s. 

Barn: 
Ruth Carolina, f. 1896 "7?. 
I' r i t s Victor Herman, f. 1898 -''/«. 
Torsten August Harry, f. 1901 •^/>. 
5) B r i g i t t a, f. 1823 -7ii (V a d s t e n a). JOSEL'11SON i>89 

6) Edvard Epliraim, f. 1825, hotellägare, t 1882. O. 
l:o 1852 111. Sara Euk^enia Josei)lison, f. 1826. t 
1866; 2:o 1870 ni. Mary Wilhcliiiina Hamniarielt, 
f. 18-10. t 1890. 

Barn. i l:a giftet: 
(1) Albert Josepli, f. 1854. hotellägare, t 1897. 
G. 1884 ^'Vs rn. E b b a Joscpliina Josephson, f. 
1859 '-'"/ö. (Se ofvan.) 

Barn: 
Sura Elisabeth (Lisa), f. 1885 ''/2. G. 1908 
■-'7i2 m. kaptenen vid Bodcn-Karlsborgs ar- 
tilleriregite Nils Erik Cillncr, L 1876 ^-^/a 
(Karlsborg). 
Katrina Augusta (Kari n), i. 1895 74. 
{2) Anna Maria. i. 1856 -^V^ (Stockholm). 

(3) Ellen Lea. f. 1857 '/a. G. 1877 ^Vio m. agen- 
ten Siegfried Samuel Warburg. f. 1839, t 1904 
(S t o c k h o 1 m). 

(4) Carl David. f. 1S58 -"/;.•. med. d:r, profes- 
sor i obstetrik o. gynekolog! vid universitetet 
i Uppsala, ufverläkare vid Akademiska 
sjukhuset därst., R N O, R D D O. G. 1887 
-'^/i2 m. / (l'a Josephson, f. 1864 ^7io. (Se 
nedan.) 

Barn: 

Kerstin, f. 1889^3. G. 1909 "Vs m-, //!• 
kand. Sten Bonnesen, f. 1886 /lo 
(L u n d). 

Per Staffun. f. 1895 '"U- 
i 2:a giftet: 

(5) Marv E u a e n i e. f. 1871 "/s (Stockholm). 
7) W i I hel ni Joel, f. 1827 -"h, grosshandlare under 

firma Bendix, Josephson >5c C:o (Stockholm). 
G. 1S60 -«/io m. Emilie Marcus. f. 1839. t 1907. 
Barn: 

(1) Beata Elise (Lisen), f. 1861 ''/u. G. 1882 
"A m. bokförläggaren Karl Otto Bonnier. 
f. 1856 -"/(i (S t o c k h o 1 m). 

(2) A n na Eredrika, f. 1863 -"A (S t o c k li o 1 m). 
G 1884 ^/v 1897 m. bankdirektören Ernest 
Thiel, i hans l:a gifte, f. 1859 ^%. 

(3) Ida, t. 1864 ^7io. G. 1887 -•'/i-' m. professorn 
Carl David Josephson, f. 1858 -''/••. (Se 
ofvan.) ) .IIIII-IX DANNFEI/r 

(4) J O II II Salomon, f. 1866 ^V-j, grosshandlare i 
Stockholm under firma Bendix, Joseph- 
son 6: C:o, ledamot af Handelsrådet o. af 
Stockholms handelskammare samt Handels- o. 
sjöfartsnämnden i samma stad. Äg. hus i 
Stockholm o. villa i Saltsjöbaden. Q. 1892 
-"Ai m. t: Il en Joscplisson. f. 1871 '"/le. 

Barn: 
G ö sta, f. 1893 '**/(!, handclselev. 
Einar. f. 1894 'Vt. 
Olga. f. 1896 -V7. 
W Ull dm. f. 1901 ^V:i. 
E v a. f. 1905 ''^lu. 

(5) A II g u st. f. 187U ^/9. 

Meier (Moritz), f. 1799, grosshandlare, t 1847. Q. 
1835 m. Julia Feidel, f. 1806, t 1884. 

Dotter; 
Rosalie Wilhelmina, f. 1842 "Vo (Stockholm). Juhlin Dannfelt. 

Svensk släkt från ViislmanhiiHj. Namnet Jiililin Hr tagot af 
Julsta gArd i Munktorps socken, som I medlet af 1700-tnlet 
ägdes af bergsmannen Anders Juhlin. Denne hade sonen 
Erik, f. 1749, 7 1779, som i sitt andra gifte med Katarina 
N. N. hade sonen Pehr Juhlin, f. 17S9, t 1S40, livilken ism 
blef gift med Charlotta Juliana von Dannfelt, f. ISOO. t 
1854. Hon var dotter till öfversten i svenska armén Carl 
fhristopher Herman von Dannfelt, f. 1773, f 1S41, (hvilkens 
föriildrar voro handlanden o. senatorn i Stralsund Christian 
Gotlieb Börrien, adl. von Dannfeld, f. 1715, j 1"SG. o. Juliana 
Tou 1'laten) och Wilhelmina von Schwarzer, f. 1779, t 1«0G. 
r<-hr Juhlin ärfde efter sin farbroder bergsmannen Mathias, 
f. 1750, t 1S14, ösmo ocli Stensfors bruk i Småland, hvilka 
han 1S21 bortt)ytt«' iiu)t Svartia bruk o. TJus.^ såg i Norr- 
botten samt blef 1S29 fiirvaltare af sviirfaderns egen- 
domar Olofströms bruk o. Hölje gård i Blekinge. Ende sonen 
till Tehr Juhlin o. Charlotta Juliana von Dannfelt var nedan- 
Btående Carl .Mathias Dannfelt, hvilken, då morfadern iekr 
efterlämnade nagou son. adopterades af denne samt då till 
9ltt namn fogade morfaderns (hvilket han förut erhållit i 
dopnamn) ocli kallade sig Juhlin Dannfelt. 

Carl Mathias Dannfelt, f. 1823, svensk-norsk general- 
konsul, framstående agronom, t 1904 -/fl. Ci. 1845 m. 
Hedvig Maria Sclirödcr, f. 1S23, t 1902. JIJII.IN DA^NFKT.T T.Ol 

Barn; 
. Carl Julius, f. 1846, underlöjtnant, folkhögskolelärare, 
t 1900 -V:.', (i. 1N«8 ^7.-. Hl. Ullen Bcfrits, f. 1869 7i. 
Otug. 1904 ^Vs III. stationsinspektoren vid statens 
järnvägar Ernst Williclin Maiiritz Ucllboni. f. 1856 
'V.-, (Hy ho). 

Barn: 

Sifinhild. f. 1889 ^it. O. 1910 Vio ni. kontors- 

skrifvaren i j;iriivägsstyrelsen Harald Haakc, 

{. 1886 'Vi2 (R u II 11 i 11 g e). 
Carl Gunnar, f. 1892 j-. Iniieh., jämte farbrodern 

Georg, det von Schwartzerska fideikommisset i 

Preussen (H y b o). 
Sven G i or ii. f. 1894 -'Ai (H y b o). 
Karin. f. 1900 -7l> (T u 1 I i n g e). 
G c o r ii Frans Herman Jnlins. f. 1850 ^"/i, öfvcrste 
vid [•"ortifikationcn, clief för Fortifikationsstabens 
liui\ udstati')ii o. arnicförvaltiiingens fortifikations- 
dci)arteiiients iiiilitärhyrä, ledamot af stadsfullmäk- 
tige i Stockholm. K S O 2 kl.. R W O, Turk 
OsmO 2 kl., OffFrHL, R N S:t O O, L Kr V A. 
(j. 1878-/5 m. Alida Julia Christina (Ada) Lillje- 
hjörn. f. 1855-75. Turk Cliefk O. 

Barn: 
Carl Georg. f. 1880 '^70, Jur. utr. kand., vice auditör 

vid Fortifikitionen, ombudsman i Stockholms In- 

teckningsgarantiaktb. (Stockholm). G. 1909 

-7i2 m. Gertrud Muriiareta (Greta) Oldevig. f. 

1886 -75. 
Wilhelm Carl Johan. f. 1887 ''"In, elev vid Tekniska 

högskolan. 
Curt Herman, f. 1888 "7», underlöjtnant vid Skånska 

husarreg:tet. 
Hedvig Alida E I i s ab et h. f. 1895 "77. 
Herman Julius Brorson, f. 1852 7l', sekreterare i 
Laiidtl)ruksakademieii. professors n. h. o. v., K W (J 2 
kl.. R N O, KNS:t()0, L L A. Beb. egen villa i 
D j u r s II o i m. (i. 1892 iii. .S / g n e Maria Nordin. 
f. 1870 -7io. 

Barn: 
Signe Lill i Margareta, f. 1894 7i. 
Karl Sven Matts. f. 1896 -'7':!. 
T hora Julia Augusta, f. 1902 Vt. 
Karl Herman Georg. f. 190 1 '7.-,. 592 JUNGSTEDT 

4. Anna Julie DorotJica, f. 1853 -'/il-. O. 1883 -'7i2 
in. ined. professorn Krik Johan Widniark, f. 1850, f 
1909 (S t o c k h o 1 m). 

5. Carola B e r t h a Julia Alexandra, f. 1S56 'V4. Q. 
1876 -"Vo m. föriitv. norske utrikesministern, f. d. 
svensk-norske generalkonsuln, K W O 1 kl., R N O, 
StkNS:tOO, StkFrHL. Stk Sp O Isab C, Stk Stb 
\'ictO, StkScrbHvÖO, Kin Dr O 2 kl., 1 gr., Wil- 
helm Cliristopfier Clu-istopliersen, f. 1832 ^ Vis 
(K r i s t i a n i a). 

6. Carolina Hedvig Julia (Lilly), f. 1863 ^/i. O. 1894 
'^/ö m. konsulatrådet Carl Martin Laurentius Falle- 
nius, f. 1858, t 1907-^/7 (Stockholm). Jungstedt. 
" -", ." -- o....t,., ^...^ ......o ov,.., löjtiiantpn 

vid artilleriet Johan Nklas Jungstedt, f. ITliO, t 1780 (adop- 
terad af sin friinde Ciistaf Hansson Stake), liilrstainmar den 
nu Icf vande svenska uTi/ncn af släkten; han hade sonen 

Johan Niclas, f. 1757. stadskontrollör, t 1813. (i. 1801 
m. Catharina Sahlstedt, f. 1775. t 1850. 
Söner: 
1. Johan Nikolaus, i. 1807, tullkontrolliir, t 187-1. (j. 
1845 m. Mathilda Siuidius, I. 182U, t 1872. 

Barn; 
1) Carl A u f; u ^ ( Toriiny. f. 1849 "V/i, tullförvaltare 
i H a 1 m stad, R W O. (j. 1877 *7s ni. Alexandra 
Sophia Bernhardina Clenientina Barthchon. f. 
1853 ^7i. 

Barn : 
Nils Erik, f. 1878 ^Vs, mejerist. 
Karin Matilda, f. 18/9 -'/i). G. 19U6 "^i m. gross- 
handlaren, nederländske vice konsuln /:' /• / k 
Åhn^nus Gustaf Kollherq, f. 1872 ^7i-" (H a I m- 
stad). 
Karl Gustaf, f. 1881 '7--'. kaniuiarskrifvare vid 
tullkaniniaren i II a 1 ni s t a d. 
ifeTiiiuSiil-ftx(tt UÅJHii. .irXdSl KDT 593 

B en St Olof. f. IN^S -'/i, elev vid sko.ijsin.stitutet. 

2) Gustaf Linlvig Nikolaus (Nils), f. 1S51 'jio, vice 
häradsliöfdiiig, sekreterare i Norrköi)iiigs drätscl- 
kiiiiiinare o. stadens unibudsman (N o r r k ö p i ii g), 
(i. l:o 1887 -'Vn' m. Anna Sufia Nilsson, f. 1865, 
t 1900; 2:o 1^09 ni. Maria Lumlbvrs. f. 1869 -'^/i. 

Barn. i l:a .uiftet: 
A'/7s Herman Sigurd, f. 1889 ^^/n, tecknings- 
lärare (S t o c k h o 1 in). 
Elsa Mathilda, \. 189-1 ^-'/ii. 
Anna Euiilia M a t Ii i I d a. f. 1896 '"/n. 
Sisne Anna Maria, f. 1898 ^Vs. 

i 2:a giftet: 
// e d v i ji Anna Maria. f. 1910 ^'Vi-. 

3) Hed vis Matilda, f. 1854 ^-/lo. G. 1876 ^Vio m. 
tnllf()rvaltarcn i Norrköping. R W O, Carl 
Alfred l'ctcrsson. f. 18-15 ^Vi-j. 

A) A I in a Mathilda, f. I.s56 ^''k. (i. 1900 -"'/(i ni. före- 
ståndaren för F u r s s e trainasscfahrik, civilingen- 
jören Lndvis Gerhard Eredrilc (Love) De Geer, 
f. 1874 -'/u (Ö s t c r f o r s s a). 

5) Axel Adolf Harald, f. 1859 '7:i, professor i teck- 
ning vid Konsthögskolan, R W O. Al L 6: A, L Fr 
KA (S t o c k 11 o 1 m). O. 1886 -'/i m. Sisrid 
Nilson-Das. f. 1862 ^"/r.. 

I3arn: 
Gret a, f. 1887 "/o. 

Nils Gustaf Adolf Axelsson, f. 1898 "/n. 
L /.srt, f. 1901 ^'/'j. 
Mär t a, f. 1906 ^%. 

6) Herman Oscar, f. 1862 ^Vo, civilingenjör, jcärn- 
vägshyggare (R c c i f e de I' e r n a in b u c o, 
B r a s i I i e n). O. 1896 -'/-> ni. Al zi r a de Azam- 
buja frän Brasilien, f. 1878 '7?. 

Barn: 
Em il i e. f. 1898 -''/i. 
C a r I o s, i. 1900 ^'... 
E u s e n i o, f. 1908. 

7) /:';n///V/ Cliarlotta M a t il d a. f. 1864 '''/lo, opera- 
sångerska. M L 6: A. (i. 2:o 1905 "Vn ni. artisten,, 
(målaren) Eritz Emanuel Reut er svärd. f. 1878 

Vis. Beb. egen villa vid S t o c k s ii n d, 
2. Angust Fredrik, f. 1809, öfvcrtullinspektor, t 1880. 
(i. 1853 111. Amelie Christina Catharina Zetterling, f. 
1833, t 1911. [ KALI SKR 

Son: 
Carl August H u g o, f. 1854 '"/a, generalmajor o. 
chef för IV. arméfördelningen, öfverkommendant 
för Stockholms garnison, öfveradjutant vid H. M. 
Konung Oscar 11 :s f. d. stab, f. d. generalstabs- 
officer, O II S Qbnit, O 11 Jnit, K S O 1 kl.. K W O 2 |i 
kl., R N O, O V:s Olymp M, K D D O 1 gr., T O O 3 '% 
kl., K Bulg Alex O, R R S:t An O 2 kl., K Rum Kr O, | 
K Ö Yx J O. K Fr H L, Off Belg Leop O, R Fr R Ö O I 
3 kl.. RSpMFO 1 kl., RNSitOO, Stb South 
Africa M, Kng Krön M, L Kr V A (S t o c k h o 1 m). 
G. 1881 ^'h m. C e c il i a Nanna Paulina Silfver- 
swärd. i. 1856 Vu. 

Barn: 

(1) Hugo Georg August Herbert, f. 1882 Vs, 
löjtnant vid Fortifikationen (K a r 1 s b o r g). 
O. 1908 ^-/lo m. Annie Cornelia Hejll. f. 1889 

Döttrar: 
Sigrid Hilda Cecilia, f. 1909 '-'/s. 
Birgit Annie Elisabeth, f. 1910 ^Vn. 

(2) Ernst Hugo Roland, f. 1883 ^-'/s. löjtnant vid 
Lifreg:tets grenadiarer, elev vid krigshögskolan 
(S t o c k h o 1 m). 

(3) Elsa Cecilia, f. 1885 -'/i. G. 1906 '7io m. 
löjtnanten vid Lifreg:tets husarer Robert 
Ercdrik Montgomery, f. 1883 -"'/a (Stock- 
h o 1 m). Kaijser. stamfadern för den svenska grenen af denna tyska släkt 
Kaijser, nedanstående Johan Georg Kaijser, inflyttade omkr, 
år 1S12 till Sverige. 

Johan Georg, f. 1784, tobaksfabrikör, t 1852, G. m. 
Augusta Wilhelmine Meyer, f. 1786, t 1829. 
Söner: 
1. Johannes, f. 1812, färgerifabrikör, t 1871. G. 1844 
m. Johanna Petronella Liedberg. f. 1822, t 1904. 

Barn: 
1) Johanna Ellida. f. 1848 '^/t. G. 1872 ^^/y m. 
musikdirektören Frans Oskar Hultqvist, f. 1832, 
t 190(1 (N o r r k ö i) i n g). KAIJSER 595 

2) Brita Maria Georgina. f. 1852 ^Vn. Q. 1873 "/« 
in. handlanden Per August Hagberg, f. 1834, t 1902 
(Göteborg). 

3) Adolfina M a t Ii il d a, f. 1856 =Vo. Q. 1877 -'^A 
ni. handlanden Carl Gustaf Hagberg, f. 1840 -'V? 
(Göteborg). 

4) Johan Gustaf, f. 1S5S, färgerifabrikör. t 1900. Q. 
1881 -^/5 m. Maria Sofia Lindberg, f. 1857 ^^/i? 
(Göteborg). 

Barn: 

(1) Elsa Johanna, i. 1881 '^/vj. G. 1904 ^^/u m. 
mekanikern Axel G:son Bohm. i. 1882*/» 
(Göteborg). 

(2) Johannes Georg, f. 1884, färgerifabrikör, t 1908. 
G. 1906 ®/io m. Elin Lovisa Dahlbom, f. 1887 
(G ö t e b o r g). 

Son: 
G u st af. f. 1909 ^Vi. 

(3) Lorenz, f. 1886 ^Vi. Bosatt i Austra- 
lien, 

(4) Aina, f. 1888 Vs. 

5) Anna Williclmina. f. 1861 ^Vn. G. 1885 ^/u m. 
liandhmden L«/'s Gustaf Norman, f. 1855 ''/s 
(Göteborg). 

6) Helena Lorentia, f. 1866 ^^"/i (Göteborg). 
Lorentz, f. 1822, apotekare, t 1891. G. 1845 m. 
Beata Krook, f. 1828, t 1890. 

Barn: 

\) Ellida Georgina. f. 1847 Vu. G. 1869 "Vo m. 
apotekaren Adolf Wilhelm Sundblad, f. 1837, t 
1902 (A r b r a). 

2) Ar t h u r Georg HumpJirey, f. 1850 */i, apotekare. 
Inneh. apoteket Elefanten i S t o c k h o 1 m, R N O, 
R W O. Beb. eget hus i nämnda stad. G. 1875 
"Vö m. Ingegerd Elvira (Gerda) Linroth, f. 1852 

Barn: 

(1) Eva, i. 1880 '"/a. G. 1904 ^"/o m. praktise- 
rande läkaren i Stockholm, med. lic. Jo- 
han Theodor (T h o r) Stenbeck, f. 1864 ''h. 

(2) Åke, i. 1883 Vi, l()jtnant vid Kustartilleriet, 
tjänstg. i marinstaben (S t o c k h o 1 ni). G. 
1906 ^/i m. Elisabeth Sturmhövel, f. 1882 590 KAI.lSllU 

Dotter: 
Gerda Eva Elisabeth, i. 1906 ^Vn. 

(3) Ger d, f. 1886 "Vi. O. 19U7 ^*/io ni. löjtnanten 
vid Knstartilleriet Ra snar Gustaf Hjalmar 
Enas fr i) in. i. 1N83 -^/i (V a x li o 1 m). 

3) Carl The odör. f. 1851 ^V», f. d. rektor (H j o). 
G. 1S77 ^'7 in. Alma Alexia Löhr, f. 1843 ^""/s. 

Barn: 

(1) Carl Lorens, f. 1878 -7i, kapten vid Värm- 
lands reg:te. ordf. i Värmlands skytteförbuiids 
verkst. utskott, JOHS 5 kl. (Karlstad). 
G. 1905 '^^0 III. G c r d a Sofia Nordstrand, f. 
1879 ^/n. 

Döttrar: 
Gunnel, f. 1906 '-/s. 
Barbro. 1. 1908 "Is. 
I n ii} dr d. f. 1911 -"A. 

(2) Gunnar, f. 1880 -^s, kapten vid Fortifika- 
tionen, liirare vid krigsskolan (S t o c k h o 1 m). 
(i. 1905''/; 111. Maria (Maja) Öman, f. 1884 -'/s. 

Barn: 
Mar si t. f. 1906 ^'/s. 
Kurt Gunnarsson. i. 1908 
(3) 

ska vid M a 1 iii ö alliiiänna sjukhus. 

(4) Ebba Tea Beata. f. 1888 ■-''^/;i, lärarinna vid 
liusinodersskolaii i D o m n a r f_v e t. 

4) Vendela Amalia Christina, f. 1853^"/?, liusföre- 
ständarinna vid Norra Kpideniisjukliuset (Stock- 

ll o 1 111). 

5) Beata. f. 1854 ^"A». G. 1873 ^^8 m. apotekaren, 
inneliafvaren af apoteket i Karlstad Viktor Un- 
dén, f. 1844 ^-/^ (L ö f s t a 1 u n d, T u ni b a). 

6) Lor e n s Oetavius, f. 1859 ^''/s, sjökapten (Stock- 
holm). G. l:o 1886 -"'A (ni. l:llen Juliana Wahl- 
gren, f. 1863 ^*^/io); 2:o 1906 -'/r-' m. Hulda 
Eriksson, f. 1873 "Vs. 

Söner, i l:a giftet: 
Esron. f. 1887 ''hi. 
E ol le e. f. isyi 'Vi. 

7) Alf h il da. f. 1863 ^^h. G. l:o 1883 m. direk- 
tören Gustaf Undén, i hans 2:a gifte. f. 1851, t 
1896; 2:o 1900 iii. tjänstemannen i arméns pen- 
sionskassa Carl Robert Bergson, f. 1864 *'V.i 
(S t o c k h o 1 m). KA.] i: K DT r)97 

8) Helena Ottilia, i. 1864 ^/s. G. 1885 ^Vi ni. sta- 
tionsinspekturcn vid statens järnväjiar Waldtiiiar af 
Segerström, f. 1853, t l'^12 '"/o (Karlstad). 

9) t^ritz Richard, f. 1868 "/a, med. d:r, lasaretts- 
läkare vid Härnösands lasarett, ledamot af stads- 
fullmäktige i nämnda stad, landstingsman i Vä- 
sternorrlands län. Bcb. eget hus i Härnösand. 
(j. 1897 '"/■! m. Anna Charlotta Helena Loven, i. 
1870 Vi. 

Söner: 
Fritz Christian (K i r r c), f. 1900 -/a. 
Rolf Gustaf Sylvester, f. 1903 ■'Vi'-'. 
Fritz Johan. f. 1908 ^-'/a. 
Erland August, i. 1910 'Vn. 
10) Gustaf Alfred, f. 1872 ^'Vr, kapten o. regemcnts- 
kvartermästare vid Östgöta trängkår (L i n k ö- Sofia Elisa- beth Liljenstolne. i. 1871 -'A.. 

Barn: 
S t i ii Otto Lorentz, i. 1901 ^Vi. 
O I sa Elsa Amelie Beate. i. 1906 Kaj er dt. 

Släkten härslaiiunar Trall Kobcrl Cainl, «uin för förföl- 
jilse uud^jr CrounvelLs tid (lOr.O-talet) inflyttade från Stor- 
britannien ocli shitligon bosatte sifc i I.inkCiping. Robert 
Cairds barn ändrade namnet till Kajerdt. Stamfaderns son- 
sons sunsun var 

Robert Johan Kajerdt, f. 1793, kyrkoherde i Vänga 
(Östergötland), t 1861. (i. 1830 m. friherrinnan Al- 
bertina Lovisa von Knorring, f. 1793, t 1878. 
Söner: 

1. Robert, f. 1831, rektor, t 1903. Q. 1876 ^Vn m. 
Vendela Amalia Hjertstcdt, i hennes 2:a gifte. f. 
1837 'V? (S t o c k h o 1 m). 

2. Isak William, f. 1840 ^ '/■-•. arkitekt, R W O. Ag. 
fastigheter i K s k i 1 s t u n a. O. 1 :o 1872 ^7c m. 
Christina Sofia Nordgren, f. 1841, t 1873; 2:o 1875 
^/lo m. Hilma Karolina Wickholm, f. 1848, t 1910. 

Barn. i 2:a giftet: 
1) Albertina E I i s a b c t. f. 1S77 ''.h (V. s k i 1 s t u n a). 59S KALLIN G 

2) Knut Ko h c r t. f. 1879 ^'Vi, sjökapten i utländsk 

3) uTlm a Sofia, f. 1880 "/jo. G. 1909 ^"/i m. 
kanslisekreteraren i civildepartementet, R W O, 
R D D O, S ö I v c Torsten Bergcr, i hans 2:a gifte, 
f. 1859 ^'ViL' (D j u r s h o 1 ni). 

4) Olof William, f. 1882 "/s, ingenjör vid "Ene 
(Basin) Iron Works" (Brooklyn, Ne w-Y o r k). 
(j. 1911 ^^9 ni. Astrid Rut Adamine von Braun. 
f. 1883 ^'/6. 

5) I o II n Isali, f. 1883 ^V?, löjtnant vid Västmanlands 
'regite, Skytte G M (Västerås). G. 1910^5 
m. Hjalmina Annette (Hjalnii) Vorshng, f. 1881 

''hl. 

Dotter: 

Anna- Lisa, f. 1911 'Vs.^, , 
f,) Annie Carolina, i. 1885 "Vis. G. 1912 ^'V-' ni. 

H i al ni ar Karl Grönvili från Finland, f. 1880 - /2 

(C II a r k o w, R y s s 1 a n d). 
7) Ullen Vifduria. f. 1893^-/3 (Eskilstuna). Nrd; Kalling. 

.,,v,.>,....Arn(lr sliikt som ick.' li:\r snialiMml mfd dy pa 
riddarhnsft iiitroduifrade iilteriia med samma iiiuiiu, är on 
gammal odaluuuuiasläkt fraii södra Halland. På mödcruet 
liiirstamnia ini Udvaiid.' iiuillcmmar frän den i-ngelska sliiktcn 
Jcrvis-Whitt-Jfrvis u.h <lin skotska släkten l'ride. 

ölverinspcktorcii INIw KulliiiK. f. .17ti'J, t 18;!.S, blef i sitt 
1^0:i iiig;'inj,'iia ^jifle med Anna Nilsdotter (.lervis), r. 1.70, 
i- 1S.17, 1'aiiri- iill 

Sven Peter, f. 1819, bankdirektör, rådman i Hälsingborg, 
t 18S7; G. 1859 -^/o 111. Ida Willielmina Eleonora 
Bäelduml. f. 1838 "Vi (Hälsing b o r g). 
Barn; 

1. Sten Pliilip. f. 1860 -'^^, uuijor i Norra Skånska in- 
fanterireg:tcts reserv, vice vcrkst. direktör i Skan- 
dinaviska kreditaktbis kontor i Hälsingborg, R S O. 
Äg. o. beb. Villa A 1 1 i e r o (H ä 1 s i n g b o r g^- G. 
18S9 ^Vio ni. Harriet Amelie Löft^ren. f. 1860 /lo. KAI.LSTENIUS 599 

Söner: 
Sicii Percival (P e r c y), f. 1890 ^'h, jur. stud. vid 

Lunds universitet. 
Johan Harry, f. 1891 ^"/t, jur. stud. vid Lunds uni- 
versitet. 
2. Hildur Ellen Sigrid, f. 1870 "V?. Q. 1897 "/g m. 
e. o. hofrättsnotarien John Hcnric Löfgren, f, 1863 
^78 (S t o c k h o i ni). Kallstenius. 

Äldste kände stamfadcin var nijulnaren o. arreudatoni 
af Kallsteua kvarn i l<öi)iiig.s landsförsamling i Västmanland 
Johan Svanströni, f. 17U0, t 17G3. G. ni. borgaredottern från 
Köping Maria öhman, f. 171."), hade han bl. a. barn sonen 
Georg, f. 174,";, prost o. kyrkoherde i Björskogs pastorat, 1 
1S27, hvilken efter Kallstena ändrade namnet till KallstenluK, 

0. i sitt gifte med Christina Elisal)eth Godeniiis, f. 1747, t 
IMU, blef fader till nedanstående Georg ?>aniihl. 

Litteratur: Sv. .SlälU kalender 1SS7. 

Georg Samuel, f. 1786, öfvermasmästare, direktör, t 
1863. (j. 1821 ni. Anna Catliarina Tinsberg, f. 1797, 
t 1888. 

Söner: 

1. Georg Gottfrid, f. 1825, stadskassör, t 1901 ^7?. G. 
1858 m. Ida Ulrika Mathilda Molindcr. f. 1834 '^5 
(Filipstad). 

Barn: 

1) Emma Elisabeth, f. 1S59 "/s. G. 1889 "/s ni. 
ingeniören Carl A n d e r s Olaus Ahlström, f. 1861 
^7i (M o hed a). 

2) Bruno Gottfrid Samuel, f. 1861 -^/i, ingeniör o. 
konstmästare vid Dannemora grufvor (D a n n e- 
m o r a). G. 1890 --'/is m. Anna Emilia Elisabeth 
Ahlström. f. 1858 '7ti. 

Barn: 
Anna Mathilda, f. 1891 ^Vio. 
Maria Lovisa (Maja), f. 1893 ^°/i. 
Emma Erida Elisabeth (Lisa), f. 1893 ^"/i. 
Gottfrid Svante, f. 1896 7u. 

3) Georg Gustaf Mauritz. f. 1862 ^"/o, ingenjör, 
kontorist (K a I 1 s t e n a. M ö 1 n d a 1). G. 1894 
'"/<i m. Albertina Elintu, i. 1S62 '7o. 600 KALLSTKNHS 

Barn: 
Elsa Mathilda. f. 1896 ;'/-'. 
Göran Bruno, \. 1897 -^i»- 
Alfhild Katharina, f. 1899 7i. 
Hulda AI a r i a lilisabctit, f. 1903 ^Vi- 

4) Anna t' r i d a Matilda, f. 1863 'Vil', f. d. lärarinna 
(Fi 1 ips t ad). 

5) Cicori^ Gottfrid, i. 1873 -'Vu fil. d:r, lektor, 
lektor \id Härncisands luii^re allin. läroverk, sänji- 
anförare, tonsättare (11 ä r n () s a n d). O. 19U4 
'/i III. H i I d c ii a r d Maria Elisabet Örtcniiolm, 
i. 1877 ■",':.. 

Son : 
B en Ii t. i. 1905 'V- 

2. Carl Johan, f. 1826, bankkainrerare. t 1895. (i. 1 :o 
1853 ni. Maria Charlotta Widiiiark. i. 1n2(), t 1874; 
2:o ISNO 'Ai ni. Elisabeth Sidtan frän Liibeck, 
f. 1850 7t (Lund). 

Harii, i l:a giftet: 

1) M a r i a, f. 1856 ^^/i, sopransäiiRerska (B e r 1 i n). 

i 2:a .skiftet: 

2) Edvin, f. 1881 -7.s, kompositör. Äj;-. villa i 
Bjerrcd i Skåne (L e i ]) z i s). (i. 1907 Vs ni. 
Tlioma Charlotte Braiidt Iran Leipzig, f. 1888 7i. 

Barn: 
I n ^ r i d, f. 1908 --/o. 
'Torsten Karl Edmund, i. 1910 '''h. 
L e n n a r t Georg, f. 1912 '\''5. 

3. Gustaf Saninel. f. 1828 '7i, i. d. telegrafdirektör, 
R W O (Stockholm). O. 1859 ^'h ni. limma 
Johanna liamniarström: f. 1830, t ISSl. 

Barn: 

1) G o t t f r i d Samuel Nilcolaus, f. 1861 '-'•^h, vice pro- 
fessor i dekorativ konst vitl Konsthögskcjlan. konst- 
när (landskaiis- o. figiirmälare). \i W O, H Bai S:t 
Mik O 3 kl., L Fr KA (S a 1 t s j ö - S t o r ä n .g e n). 
(i. 1891 ^Vr m. Gerda Maria Roosval, f. 1864 
^"/•2, koiistnärimia (porträtt- o. landskapsmalariima). 

Barn: 
John Gustaf Albert, f. 1892 -'Vs. 
Knut Evald Baltzar, f. 1898 '/a. 
Emma Gerd G ullv ci r, f. 1900 --'/i. 

2) A n n a Gerda Sofia. i. 1872 ^7 (S t o c k h o I m). Kempe. (lammal kr>imiaiiiia (nli patririrr.sliikl, fr;^ii Stralsuiul 
känd Sfdaii ^^Ititct af ir.do-taliM . IvöiimaiiiiL-n ("arl Benihaid 
Kcmpo (se 111'daui liadr lilaml lirra hani suiiiTiiu JoJiuii Carl 
Cliribtoidicr orh Wilhelm ll.niik. Iivilka iiillyttado Ull «vi"- 
rigo i h(ir.iaii af istiUlaltl. l"rau andra söner till honom 
forllofvii äiinn iilllinj^ar i 'l\vsklan(l och Kysslaml. Vai)i-n: 
i blå sköld vli niipiiUl^jAcnde jivlhiK,' hjmi med ett bart 
svUrd i liöijra ramiMi; nr lijclmcn npiisli^^rr i-tt llkuaiidL' 
lejon; kransen oeli löfvei-l;el i ^Mild dcii Idatt. 

l.itteralur: |];. SelileK''! I Släkten Keiiipo, Sth. 1870; 
Sv. Släktl;alend.T iss:,. 

Carl Bernhard, f. 1755, köpman i Stralsund, t 1S36. 
(j. I7';6 111. Aina Maria Wallis, i. 1778. t 1852. 
Stiller: 
1. Johan Carl Christoiihcr, i. 17<^9, iiifl.\ ttadc till Sverige, 
.grosshandlare i liern(')sand, t 1S72. (i. l:t) lu. Anna 
Catharina Wikner, f. 179S, t 1^38; 2:o ni. Anna 
Fransiska Franzén, i. I.s2(i, t IS^S; 3:o 1849 m. 
Charlotta Klisabet Franzén, f. 1822, t 1874. 
I5arn, i l:a giftet: 

1) Carl Johan, t. 1824, grosshandlare i Härnösand, 
t 18()2. (i. 1852 in. Johanna Henriette Diewel, 
i hennes l:a gitte. f. 1834, t 1911. (Se nedan.) 

Harn: 
Jolnmiia Katarina Sofia (Jenny), f. 1853 ^/i. G. 
1876 ''Vs m. f. d. e. o. i)rofessorn vid Lunds uni- 
versitet o. ofverlakaren vid Lunds hospital, K N 

2 kl., L F S, med. d:r Svante (hlman, i 
hans 2:a gifte, f. 1836 ''/lo (Djurs h o 1 m). 

Aliee Charlotte, f. 1855 -"/w. (i. 1879 m. gehei- 
meradet, f. d. professorn vid universitetet i 
Ii a 1 1 e, jur. d:r JoJiann Christopli (C Ii r i s t e O 
Sehwartz. 

Carl Bernhard Cotlliartl. i. 1858 -'U. Äg. o. beb. 

1 v a r s u d d e i U|)i)hind (Vät (i), (i. 1911 ^Vji 
ni. Hildur Berta Candida (Di da) Dauekwardt, 
f. 1866 ^V-'. 

2) Olof Bernhard, f. 1836, grdsshandlare, t 1908. G. 
1858 m. Julia I'alilni(i/i. i. 1836 -711 (Stock- 
li o 1 m). 602 KK.Mri': 

Barn: 

(1) Johan Erland Robert, f. 1859 7«, öfverste- 
löjtnant vid Norrbottens resite, RSO (Bo- 
den), (j. IS.sy •"/u ni. Marie Louise Vic- 
toria Miiller von der Werra. f. Ibb2 '"/t. 

Dotter: 
Vera, f. 1892 -■''A. 

(2) Anna, i. 1861 'V-j. G. 1885 7i2 ni. docenten 
i nevTolo.sM vid Karolinska institutet, praktise- 
rande läkaren i S t o c k ii o 1 in, med. d:r An- 
ders T horbjörn (Thore) Hwass. f. 1852 -^s. 

3) Elias Wilhelm, f. 18.34, grosshandlare, konsul, t 
1890. O. 1868 m. Johanna Henricttc Diewel, i 
hennes 2:a gifte, f. 1834, t l'^ll. (Se ofvan.) 

Dotter: 
Ester Maria Uenriette, f. 1869 ^7i. (i. 1896 -'^n 
m. hofrättsrådet i Svea hofrätt, R N O, jur. 
kand. T Ji o r Strömman, f. 1865 "/n. Äg. Trid- 
liem vid Hernösand (S t o c k h o 1 m). 
i 2:a Riftct: 

4) Erans Christopher, f. 1847 7:s, fil- hedersd:r, 
med. kand., grosshandlare, f. d. tysk konsul, 
verkst. direktör för Mo o. Domsjö aktb. o. för 
sulfitaktb. Mo o. Domsjö, landstingsman i Väster- 
norrlands län, K NO 2 kl., L L A. Äg. Sanna i 
Ångermanland (Stockholm). (i. 1883 Va in. 
Eva Charlotta Treffenberg, f. 1864 7;». 

Barn: 

(1) Johan Carl, f. 1884 V12, styrelseledamot i 
sulfitaktb. Mo o. Domsjö. Äg. Granudden i 
Ångermanland (Stockholm). (i. 1909 
^7io m. Ii el frid Ingeborg Margarethe Ham- 
marberg, f. 1885 Vin- 
Son: 

Erans Michael, f. 1911 ^h. 

(2) Eanny Charlotta, f. 1887 '7i. G. 1911 ^^3 
m. e. jägmästaren, assistenten i Fredrika re- 
vir Af au r i t z Carlgren, f. 1883 (() r t r ä s k). 

i 3:e giftet: 

5) Eanny, f. 1850 Vh. G. 1870 V^ m. justitierådet 
Carl (iustaf Hernmarck, i hans 2:a gifte, f. 1S30, 
t 19(11 (Stockholm). KE.MPKF cm 

6) Charlotte Hcnriettc (Lo t ty), i. 1855 "/g. Q. 
1882 7» m. professorn, med. d:r Maj^nus Ragnar 
Bruzelius, i hans 2:a gifte, f. 18.32. t IW2 (S t o c k- 
h o I m). 

7) Set II Michael, f. 1857 ^Vc, Krosshandlare, verkst 
direktor o. disponent för aktb. Ri^bertsfors R N O 
RWO. LLA (Stockholm). (j 1897 m' 
Thyra Lundbergcr, f. 1871, f 1906. 

Söner: 
Frans Olof Erik. f. 1898 ^^r. 
Karl R a t^ n ar, f. 1901 'V-, 

8) Berta, f. 1859 "/«. (j. 1884-% m. professorn 
1 obstetrik o. gynekolog! vid Karolinska institutet, 
ofverlakarcn vid Serafimerlasarettet, adjunkten vid 
Allmän.ia barnbördshuset. ledamoten af styrelsen 
for Nobcls:iftelsen, R N O m brilj. RNS-tOO 
ined. d:r Maurit z Johan Salin, f. 1851 ^i Äg' 
Gorväln i Uppland (Stockholm). 

Wilhelm Henrik, f. 1807, inflyttade till Sverige, gross- 

lx^u^'% * ^to^i^^olm, t 1883. (j. 1,S43 m. Johanna 

Walhs, f. 1818, t 1909. 

Dotter: 

Anna Fredrika Wilhelmina, f. 1844 Vio. G. 1865 
/o m. f. d. kaptenen i schweiziska generalstaben 
godsägaren, K N O 1 kl., R Pr J O. grefve Walter 
von Hallwyl, i hans 2:a gifte. f. 1839 -"/i Äg 
slottet Hallwyl i Schweiz, Krikslund o. Äs, båda I 
Södermanland, Hildesborg i Skåne o. del i Ljusne 
o. Woxna bruksegendomar i Häl>inulaiid samt äg 
o. beb. hus i S t o c k h o 1 m Kempff. 

Släktc-n l,;irstanii>..u- >u...l all sannolikliet ivhn Tyskian.i. 
AhLst..- in.-a visslK-t käiulo st:,.ura(l(M-u Hans Joachin, KrMipff 
var kroiiol.ofalliiii.^rsman i Allh,, hära.l i Småland o.-i. ha.K> 
1 sitt gin,> ,n<Ml Mar^Mtvla SiindlKTix Maud fl-, -a l,aru sOn-Tna 
A.uN.rs oH. Carl .I„.,an. A.hI.ms lv..,„p,r, r. 172S, krono.,..,'. 11 

hMHltl.rukar.-, son. i siir uift.. ni-.] Anna ("all.arin-i I nn.l 
1. 17G7. l.h-f fa.lor till n.danstAcn.le Andors Chrisloffer ' (Jn- 
slaf. Larl .Tol.au K..n,,.rr, r. 17^1', y I7S(), hofprr.likant. pn.st 
'"■'' l^yl^-lHM-.lo i Als la (Sn, Åland), -. „.. Krislina \.'nH-i C04 i<i:mi'ii' 

Si!iiill»ci-y:. i. M-W. luidf lilainl flera l.arii soiuii .1 dliaiinrs. 
ITOG, ; ISM, kuhiiiiinivi.-r i Alliiuiii(lsr\ d (Smalaiuli, »<n\ 
;itt j;irt.' iiie.l l-r,-.lrJka .(Mhaniia l'laiitiii,- (;\ ilcnl)nt,'a, 1'. 
;{. ■;• isr.T. Mcf ladcr till sjJikaptnicii Carl Johan l-Cfini)!:!', 
1S((.-,, •;• ]s:,'.», 111, , I hvilkcu (l.iiiia 1,'icu al' sl.-iktcu utd..^' 
.svärdssidan. 

Anders Christoffer Gustaf, f. 1794, rcgcinentsskrifvare 
vid Närikes reg: te, fältkamrerarcs ii. li. (j. v„ t 1^'37. 
(j. lh_'I ni. Jöhaiiiia Maria Kiik^ren, f. 1799, f lN-10. 
Söner: 
I.Alfred Gustaf Reinhold, f. 1823 "/r, f. d. statens 
landtbriiksingenjck i Stockholms o. Sudcrni;inki:]ds län, 
f. d. intendent, R N O. R \V O, GM, 1. L A. G. KS50 
Va ni. Ann-Charlotte Peterson, i. 1825, t 1895. 

Barn: 
1) Carl G o v c r t Gcor\i, f. 1851 """/il', kapten i K. 
Flottans reserv, R S O. R W O, R Fr H L, R Bad Z 
o. Löw O I kl. (Stockholm). G. 1878 '7u ni. 
Laura Olympia Gondnt, f. 1858 ■'/:.•. 

Barn: 
Alfred Govcrt Louis, i. 1879 ^h, stationsskrifvare 
vid statens järnvägar (K r y 1 b o). G. 1911 "Vu 
in. ./ a n e Haraldson, \. 1889 ^''/Vj. 
D a ii ni a r Gunhild Elisabeth, i. 1881 ^"/jo, fil. mag. 

(S t o c k 11 o 1 m). 
Ester Anna Antoinette, f. 1882 \/u. G. 1910 'V-- 
111. praktiserande läkaren, med. d:r H o I c o ni b e 
Eiiller. i. 1882 -''/h (B o u r ii e m o u t h, f. n g- 
1 a n d). 
Gerda Laura Isabella, f. 1889 ^7i. 
2)Lydiji Alf ridå Charlotte, f. 1853^11. G. 1 :o 
1872 "'/:t m. protokollssekreteraren Lars Constaii- 
tin Hasselgren, f. 18,39, t 1903 ^Vn ; 2:o 1905 -"/i-' 
m. tandläkaren Gustaf Wilhelm Leonard Fcirberg, 
f. 1854, t 19119 -"/, 2 (Stockholm). i 

3) Vietor Sixten Constantin, f. 1859^75, statens I 
landtbruksingen.iör i Västerbottens län (södra di- 
striktet), sui)pleant i styrelsen för riksbankens 
afdelningskontor i U m e ä, styrelseledamot i \'ä- 
sterbottens läns sparbank, Turk Osm O 4 kl. G. 
1889 ^7io m. Anna Sjöstedt, f. 1867 7«. 

Barn: 
Curt Sixten Reinhold, i. 1891 '"/n, iinderU)jtnant 
vid Norrl.iiids ariillerireg:le (Östersund). KEY COÖ 

Rugnur Sixten Govcrt. i. 189,^ '"A', ofticcrsvo- 

loiitär vid Norrlands dra.iioiirejxitc (^^k,sjö). 
Elsa Anna Dorotea, f. 1895 77. 
Gerhard Sixten Douiilas. i. 1898 ^Vu. 
Görel Anna Maria, i. 1900 -"Vi-.'. ^ 
G u n v o r Anna Mariiareta, i. 1907 ""^/lu. 

2. 1-^rcdrik Johan \ictor. f. Ks27, sjökapten, t 1911 -^i. 
; • (i. 1855 ni. Clara Maria licr.ic. t. 18,i(), t 1909. 

]5arii: 
1) Jane Maria, f. lcS50 '■'/!(]. (J. 1878 "U m. f. d. 
I fonduiäklarcn, ordi. i styrelsen för aktb. (ieorK 

I Strandberg. R W O, Knnt G e o r 'J. Strandherti, 

] f. 1853 -■'/.-, (Stockholm). 

i 2) Henry Gnstaf Vietor, f. I8fi0 ^"/ii, med. lic, prak- 

I tiserandc läkare i Stockholm, (j. 1894 ^^r, m. 

-; Gellv Rebecka Natlnmson, f. 1868 -'/n. 

; Dotter: 

i a; ar in, f. I.s9() -/s. 

I A) C I a r y Wendela, i. I,s65 ^'/n. (i. 1889 -'Y-. m. 

i kamreraren \id Stockholms badhusaktb., sjökapte- 

I nen, R W O, (j V:s Olymp M, friherre Carl Gu- 

I staf Warner Silfversparre. i. 1850 'Vi (S t o c k- 

\ h o 1 m). 

3. Karl Hjalmar, f. 1834 -^n, fil. d:r, f. d. docent 
1 vid Uppsala universitet, f. d. lektor, R N O (S t o c k- 
l h o 1 m). (j. 1868 ^'Vs m. Anna Gröristedt, f. 1849 'Ii. Key. I [ ]i(n-(l\;i<lr;i Sl<. .1(1:01(1, iiiuin dl .Miirndr brKniusadI i 

\ \:'\>\.T ui'li IM. IT -.■f liafvd, i r.sicr iiT .M(.r\(ii Kills (k1i i srnlcr 

i ;ii slriiiulcrna aT l.nrli Mavrr wcii I.ocli P.aiiaiih.ch, l.uildc under 

{ Ti.cdeltidrii elan, 'Il .Min ka.v, iiiiiuiid uiidrr dcMla iiaiim redan pa 

i l';(n) talcl. riider föiJaiMli. äihinidradc iiiimiias vasc.in li(il"dliij,'ar 

! ir.r ilaiu^u Aii^rus Du Mac Ka.v. v Ul".! och dciiiics >uu John 

[ .M.ic Ka.v «r farrc. y MTM. lliinii .Macka.v of Farr d.)},' Kil4 

<Mii crtcrtiiiddcs af suiidi li(,nald Macica.v of Sira thiia ver. f. 
■ l.-:iii. t H"'t'.>. sasoiu claiicns hiWdiiiK. llaii ui.pliJU'!"^ 10-JS till 

i i.ccr af SkulthuHl mel t Kel Lord Kvny och fJlrdc i vapiiei 

I Irc at hötrcr viiiida rähockshuf\ udcMi. en nch t v.\ ställda. 

.i iiiidrr de tvA iicdcrsla cii liaiid liäll.indc en med .-spetsen \ip]):'il 

vänd d(dk, iiv.irs spel. sticker upp r,fver hufvnden,-!. Sir 
Donald, som redan HiJd ei-h;'illit tilisi.ind .alt U|ipsiitla eti 
; ir;;cnifiile för ii 1 1 delia.ua i t ret tio,u-i;_'a kri-et under Kri COG KKV 

slian IV uf Dainmtrk, giik Hi2l) m<"d sitt rogeuu-ute i tjänst 
lios komiii},' Ciislaf II Adolf. VuX roi,'i'iiu'iitet liado Ihru 
Jiu'dk'iuiiuir af iiaiiiiict .Mackay la,i;it anstiillniiiK suiu offieo- 
raro och uudcruffitcraio och fri\n IvA af dom, soiu ofliT 
krigets slut bosatto sig i Svorigo. härstannua de svonsku 
gronarua Mackoy ^mimora utdöd i och Key. Ättens hufvud- 
niaii i Skottland" är Sir Donald Mackay, Lord Kcay, f. 1^31), 
höfding för clancn Mackay. 

Släkteu Kcys svenska slanifadcr, som förmodas liafva 
hetat James och vara identisk med en James Cay eller Kay 
vid kapten J. liethuns kompani af Mackays regemeute, hlef 
(ifverstelöjtnant och var l.osatt i Uppland. lians sonson, krono- 
fogden i Tuna liin (SnuMand) Jacob Key, f. lOSU, t l^öö, hade 
i sitt gifte ined Margareta Drangel, f 1734, s(inerua Johan och 
Kredrik, genom hvilka släkteu delades i Edshults- och ^Yindö- 
grenarna. Johan Key, f. 171S, häradshöfdiug, y 1789, g. 174S 
m. Kristina Margareta Wiesel, f. 17l'li, t l^GÖ, hade ^onou 
Jacob Magnus (se iiedan) och Fredrik Key, f. 1720, härads- 
höfding, t 1793, g. m. Kristina Lovisa Elertz, f. 17-14, t ISiy, 
blef fader till nedanstående Karl Fredrik ( Wihdö-grenen). 
Namnet har skrifvits Keij, vou Key och Key. Af släktens 
medlemmar hafva riksdagsmannen Ihnil Key och läkaren och 
vetenskapsmannen, professor Axel Key gjort sig mera kända, 
medan skriftställariunan, fröken Ellen Keys namn är världs- 
berömd t. 

Den svenska grcn.ui för el t från den skottska skildt 
vapen, nämligen . ii böjd, afvig sai«el i silfverfält, emellan 
en rubiuröd ring ocli etl svart griphufvud, hållande en him- 
melsblå nyckel i näbben. 

Litteratur: Anrep, Sv. Sliiktl.oken, öruberg, Sv. Släktkalen- 
der 1S91, Leijunlnifvnd, Ny Sv. Släklbuk, IL Key-Aberg, 
The Swedish Mackays i The Celtic .Mouutly, jnui- juli 1911. 

Edshultsgrenen : 

Jacob Magnus, f. 175U, ryttmästare, t 1807. G. 1789 
m. Charlotta Sofia Hammarberg, f. 1769, t 180U. 
Söner: 
1. Carl Johan, f. 1795, kapten, t 1875. Q. 1832 m. 
Lovisa Ulrica Charlotta Buren, f. 1808, t 1883. 

Son: 
Axel Ivar. f. 1S40 '^/9, f. d. öfverste, f. d. öfver- 
adjutant hos konung Oscar II, O II S Gbmt, O II:s 
Jmt, KSO 2 kl., KPOdaC, K It Kr O. Off P T o. 
SO, RDDO, RItS:tM o. LO, RNS:tOO 
(N o r s h o 1 m). 
Hugo Emil. f. lb.48 ^/a, f. d. landtbrukare (Å b y). 
. 2. Henrik, f. 1800. öfverstelöjtnant. t 1S61. G. 1824 
in. Carolina Wilhelmina Åberg, i. 1804, t 1805. KKY G07 

Barn: 

1) Klise Leontine Caroline, f. 1827, t 1911. (i. 1N52 
m. kaptenen Adolf Malcolm Åbcrs. f. 1S2-1, t 1^^93. 
Deras barn antogo namnet Kcy-Åbcrg. 

2) Karl Emil Georg, f. 1H29, öfverstelöjtnant, t 1904 
^7(i. G. 1864 m. Hcdvik^ Rääf i Smaland, f. 18,^8, 
t 1899. 

Barn: 

(1) Carl Leonard, f. 1869 ^9, major vid Kust- 
artilleriet, fortbefälhafvare ä Oscar-Fredriks- 
borgs fort, LÖS (O s c a r - P r e d r i k s- 
borg), G. 1895 "Vi m. Märta Scharp. f. 
1872 Vi. 

Söner: 
Carl Henry Wilhelm, f. 1896 "/i-. 
Carl Lennart Johan, f. 1898%. 

(2) Kerstin Elisabet Maria, i. 1871 'Vi (L i n- 
k ö p i n g). 

(3) Karl Geors W i i^ g o. f. 1875 "V-*, kapten o. 
regementskvarterniästare vid Första lifgrcnad- 
järreg:tet (Linköping). G. 1905 "V ii? nu 
V i v a Spdnberg, f. 1884 -'/a. 

Barn: 
A n n a - L i s a, f. 1906 Vn. 
Hilda Stina, f. 1908 -'^U. 
Karl Emil M a e, f. 1909 ^7io. 
Vila Mac, f. 1911 ^Vi. 

3) Ernst Axel Henrik, f. 1832, med. d:r. professor, 
rektor vid Karolinska institutet, t 1901 "Vil-. G. 
1863^8 m. Selma Charlotta Godenius, i. 1S43 
-'Vh (Stockholm). 

liarn: 

(1) Carl Axel Helmer, i. 1864 "Vi. fil. d:r, skrift- 
ställare, f. d. docent vid Ui^psala universitet, 
redaktör af Svenska Dagbladet, R W O, R Fr 
HL (S t o c k h o 1 m). G. 1901 Vn m. M ä r t a 
Elisabeth Börjeson, f. 1880 ''%• 

Döttrar: 
Brita Elisabeth Mac, f. 1902 -'Viu. 
Marianne Elisabeth Mac, \. 1904 "'/h. 
T y r a Elisabeth Mac. i. 1906 '%. 

(2) Selma Elise, f. 1867 ^'"/u». (i. 1891 -"/n m. 
lasarettsläkaren i T r e 1 1 e b o r g. med. d :r 
C a r I A n g u s t Anton Ljunggren, f. I.s60 ''/a. (3) r y r u higchorii. f. I>s71 Vi. O. 1895^/? in. 
professorn i patolojii o. allmän liälsovård vid 
Uppsala universitet. R N O, nied. d:r Jolian 
Ulrik Thcodor Oucnscl. f. 1863 ^7o. Bcb. 
eK:en villa vid U p p s a 1 a. 

{4) Einar Samuel Henrik, f. 1872 ^Vi-\ med. 
d:r, docent i kirurgi vid Karolinslva institutet, 
t. f. (överläkare vid Maria sjukhus i Stock- 
h o 1 ni. (i. 190-1 "/.-. 111. Anna Liden, f. 1874 
''In. 

Windögrenen: 

Carl Fredrik, f. 1773, k. lifdrabant, t 1817. G. 1798 
m. Beata Maria Sundewall, i hennes l:a gifte, f. 
1778, t 1858. 

Son : 
Emil, f. 1799. kapten, t 1824. G. 1821 m. friherrinnan 
Carolina Charlotta Fleetwood, i hennes l:a gifte, f. 
1800, t 1<^.^7. 

Barn: 
I) Carl Fredrik fidvin Fmil, f. 1822, postmästare, t 
1892. G. 1849 in. grefvinnan Sofia Ottiliana Posse, 
f. 1824, t 1884. 

Barn: 

(1) Ellen Karolina Sofia. f. 1849 'Vi-', skriftstäl- 
larinna. Äg. o. beh. Strand (Alvastra). 

(2) //a/v/if Ada Loui^^a Maria. f. 1841 V4. G. 

1888 'Vr m. f. d. fängelsedirektören, R W O, 
Per Herman Pettersson, i. 1844 -'Vh (K a r I- 
s t a d). 

(3) Karl Adam Emil. f. 1852 "r.u sjöfarande. 

(4) Mac Otto Washington, i. 1853 7", landtbru- 
kare (J o n s j ö. Horred). G. 1888^"/-.. m. 
AI a r i a Katarina Seliade frän Tyskland, f. 
l,Sf)f) 1/1. 

Barn: 
Ivar Emil Mae, f. 1889 ^j-.i, student vid Lunds 

universitet, underlöjtnant i Smalands liiisar- 

reg:tes reserv (L u n d). 
Ellen Marie Louise Mae, f. 1S91 Vr--. 

(5) Karl Lage Einar. f. 1S55 Vr. Bosatt i Nord- 
amerika, (i. lS7cS 111. Emily Panot fraii 
Fiigkuid. w KEV-AlU^UG 1>U« 

Barn: 
Ida EiilaUa Alice Ottiliana. f. 1«79. 
O s c a r Hallar Bed förd. 1. IHM). 
(6) Hedda Ai^nes Ida. f. 185ö 'Vh. Q. 1892 "Vs 
ni. arkitekten Yngve Rasnuissen. i. 1861 '-'/is 
(Villa V a r h u 1 t, Kulle n). 
2) Mar i e - Louise, i. 1823 -'A o. (i. 1842-77 ni. 
karnniarherren. friherre Carl Adam Jacob Raah, 
f, 1815, t 1902 (S t o c k 11 u 1 ni). Key-Aberg. Släkten hiirstumma'.- Iran kapteiiL-u vid K. .röiiköpiiigs 
rt-gfiufute, gudsiigarni A. Maloolm AbiTg, l'. 18-J4, t 1-'J'"5 
oob hans maka Elise I.. C. Kry, f. 1^21, j lUll. 1 »en fCrn- 
tiilhih-de den skånska slakl.-i. Aborj,' från Ahiis, dit slakten 
anses hufva invandrat Iran 'J'yskland i början ut ITUn-talet. 
Hans syskunbarn Carolina Vilhelmina Åberg, i\ 1S04, t 15505, 
var gitt med öfverstelö.jtnanten vid K. Jönklipings regemente 
Henrik Key, f. ls(H». t INUl: bland deras liarn var den först- 
nilmnda Elise L. C. Key, som salnnda var gift med sin mors 
knsin. .Itarnen af A. .Maleohn Åberg uch l^llise T.. C. Key 
ändrade sllktnamnet lill Key Aln-rg, hvilket i enlighet med 
<le skottska clauiagarna iTkiinIs af ueh ni)idagits i clauen 
.Maekay. 

Litteratur: Sv. Sliiktkalender ISDO oeh sliikten Key i 
denua kah^nder. 

Adolf Malcolni Åberg, f. 1824, kapten, godsägare, t 1893. 
G. 1852 ni. Elise Leontine Caroline Key, f. 1827, 
t 1911. 

Barn: 
1. Adolf Henrik Algot, f. 1854 ^"/i, med. d:r, profes- 
sor i rätts- o. statsmedicin vid Karolinska institutut, 
medicinsk författare, R N O, K Bad Z L()w O 2 kl., R 
N S:t O O (S t o c k h o 1 m). (j. 1885 '■'/v, m. 1: 1 1 e n 
Marianne Åman. f. 1858 ^''/n. 

Barn: 
Hans Malcolni Ludvig, f. 1886 *"/«, med. kand., fält- 
läkarestipcndiat i Eältläkarekärens reserv, poetisk 
författare (S t o c k h o I m). 
Ingrid Margareta Elise. f. 1887 -'/"• 
Karin Ellen Emilia, f. 1888%, folkskollärarinna 
(S t o c k 11 o 1 m). 

39. 610 KlOV AliHRC; Sten Axel Algot, f. 1889 -Vi i, ofticersvolontär vid 
Fortifikationen, kadett vid K. Krigsskolan. K a r I- 
b e r k^ 

Gerda Ebba Elisabet, f. 1891 -%, til. stud. (U p p- 
s a 1 a). 

Martha Eanny Elisabet, f. 1894 •''/ut. 

Kat h Ellen Maria. f. 1896 -'7io. 

Alva Maria Elizif, f. 1899 '*V,. 

2. Carl A.xel Julias H e I m e r. i. 1^57 'V<i. (i. 1*^06 Vu 
ni. E n fi I a Ekman. f. l.sSn 'Vu (T r a n a s). 

3. Christer Maleolm h a g o, f. 1858 '"A., kapten i Jön- 
köpings rejr:tes reserv, RSO (Tranås), (j. 18'J2 
^"/la ni. Emilia Ulrika Åman. i. 1872 'Vi. Barn: 

f. 1893 -Vi--'. 
f. 1895 'Y-,. 
1897 ^'Vio. 

1898 "Vn. 

{. 1900 ■''"/,•.. S O n j a Eanny Elise, 

M a r y G er da Ellen. 

Kurt Erik Algot. f. 

/ u' a r Karl Hugo, i. 

Rolf Yngve Henriks 

Sven Tryggve Adolf. f. 1902 'Vi. 

Birgit Margareta Emilia, f. 1<>04 '"/s. 

Ove August Hugo, f. 1905 '"'/k.. 

Karl Wilhelm Viktor, f. 1801 -/i, fil. d:r, hyr, 

i koinnierskolleKinin. f. d. docent vid Uppsala 

versitet, ordf. i statistiska fiireninKeii, I^ VV O. 

S:tAii() 3 kl.. RPClirO. Off Fr d'Acad. Äg. näs säteri i Smala 
ni. E m y Lundberg id (St o c k 

f. 1N66 ''/;i. 

Barn: iclief 
iini- 
RR 

Äho- 
i). Cl. INMl '/.•! Mae Gösta, f. I«'^2 '"/i. laiidtbrukselev. 
Elsa Emy. f. 18^3 V-.. 
Aina Tora Elise. f. 1896 'V.i. 

5. Ebba Lilly Carolina Christina, f. 1863 -V». Ci. 1nn7 
^/i) ni. kai)tenen i Fcirsta lifk^renadierrei!;:tets reser\-, 
RSO, Constans Vietor Du Rietz. f. 184s ="Vi-'. Äic. 
o. hel). T a n ,u" a r n i ÖsterKiUland (A s b .\' s a n d). 

6. Emma Sofia EJisabeth (Beth), f. 1S(.5 V^. (i. 1N88 
^V« in. kyrkoherden John (jiistaf Josua l'i!ilkMeii. f. 
1851, t IMOO (S ä b y d a I). 

I.Axel Gustaf Maleolm. f. l<s()7 'Vu. tandläkare 
(Ljusdal), (i. tn. Katharina Sofia (Karin) Dahl- 
ström, i hennes 2:a gifte, f. 1871 '"/o. Kii.r.AXi)i:u 

liarn: 
Axel Karl Gösta, f. 1901 %. 
Aina Ebba Elise. f. 1905 'V^. 
T hor st en Maholni Huiio, f. 1908 ''Va. 
Eli en Emy Ingrid . \. 1911 ■'/(i. Killander. 

Äldsta käii.lc stainfiuUiu Audrrs .I.inssuii fiAii Tiiiiil;i 
socki-ii i ÄHsIkuks liiii, ;,^ m. IiikcIx.i k Svi.sddt I.t, liadc 
SOiU'11 Jdii Aiidrrssoii Kill.indcr, f. 17;!(l. v 1^(»:.. lior^j.irc i 
liorAs. som i sill ^\Hv iiifd .Ma.-j;aiTla Olofsdol I ,m- blcf fader 
till Andn-as KillaiidiT, r. ITf.!», t 1M7. tTdssliandiarc liirsl i 
iiiirniida siad. sfdan i (Jiip^horK, K- l^^H» m. Anna lOlisahftli 
l.uiidirri'11. i hciiiics l;a .uilir, f. ITIil.'. j 1S7"i. Drssa makars 
mdc snii vai- iirdaiisl :1,iid.' .Ishall Fredrik. 

Litteratur: i..-i.ii,nliut\ iid. Ny Sv. Sliikllxd;: Sv. Sliiki- 
kaleud. r 1>S-,, 

Jolum Fredrik, f. Ksil, liofiiiteiidfiit, t 1.S99 '-'7io. G. 1838 
tn. Mcnriette Hcdvi.v: Flii,;il)L'tIi Cliarlotta ( hilciiliaal. 
f. 1816, t 1898. 

Barn: 
I.Axel, f. 1841 Va, f. d. ryttmästare vid Smalands 

husarreg:te, R S O (M ii I I s j ()). 
2. Viktor Herman, f. 1844 -Vio, f. d. kai)ten vid Sma- 
lands srcnadicrkär, vice ordf. i direktionen för Jön- 
k()|)ings läns lasarett, R S C). Äg. o. beli. V i k s b o 
i Småland (B y a r u m). (j. 2:o 1877 "Vi» m. Eva 
Aurora Kn^elberii. f. 1844 "V-'. 

liarn, i 2:a vciftet: 
\) Klas II e r m a n, f. 1(S78 "/«, aj^ronom. förvaltare 
vid Skokloster i Up|)Iaiid, ordf. i Skoklosters 
sockens koninunalstämina. 

2) Gustaf lienninii. f. 1880 ^Vi. liokliällare å järn- 
vägsstyrelsens trafikbyrä (S t o c k Ii o I m). (\. 
j911 Vio m. Hilda Maria (Mia) Pettersson, f. 1887 

3) Ernst Viktor, f. 18S2 '%. löjtnant vid Ciöta lif- 
garde, (jV:sC)lMn|)M (Stockholm). G. 1909 
"7i(i m. Gunhild Elisabeth Mathilda ((Julia) Bern. 

f. 1887 -Ivj. Son : 
Arno I d. f. 1910 Vn. 
4) Eva Elise Henrietta Willielinina. f. 1884 ^'h, 612 K IN BERG 

3. Emmy Lovisa Fredrika Augusta, f. 1S47 ''"/i-j (J ö ii- 
k ö p i n g). 

4. Agnes Hedvig Charlotta Matilda, f. lS-19 'Vn (.1 ö n- 
k ö p i n s). 

5. Carl Fredrik K n u t, f. 1S5-1 -■%, f. d. distriktschef vid 
statens järnvägar, R N O, R \V O (Uppsala). (1. 
1881 Vi in. Jenny Matilda Walihtedt. f. 1860 --/t. 

Barn: 

1) Jolian Fridolf Lennart Knntsson, i. 1882 'Vi, jnr. 
utr. kand., sekreterare hos Sveri.^es alhn. handels- 
töreriiiiK, ledamot af Sveriges ad\'okatsaiiifiiiid 
(S t o c k h o 1 rn). G. 1911 ''^/9 ni. A n n a Hilda 
Maria N or ström, i. 1884 -^lo. 

2) Carl Gustaf Knutsson. f. 1884 'Vi. löjtnant vid 
Boden-Karlsborgs artillerireg:te, adjutant vid kom- 
inendantskapet i Boden. G. 1905 ^Vi« ni. Ebba 
Elisabet II Johansson, f. 1878 -"/a. 

Barn: 
Ebba Brit a. f. Imoo -'Vi i. 
Carl Fredrik Magnus, f. 1911 '7a. 
Elsa, i. 1912 ^'V?. 

3) Knut Knutsson, i. 1886 "V:.', f. d. underlöjtnant i 
Positionsartillerireg:tcts reserv (S t o c k h o 1 ni). 

4) Per A x e I Bertil Knutsson, i. 1887 -^'a. 

5) Erik Fredrik Viktor Knutsson, f. 1889 "/i, journa- 
list (Stockholm). G. 191U --Va m. Ester 
Gunhild Sahlin, f. 1882 ^/«. 

6) Fredrik Wilhelm Knutsson. f. 1893 -^h, jur. 
stud. vid Uppsala universitet. 

7) Jenny Matilda llenriette L o u i s e Knutsdoiter, f. 

1.S9.S '7io. Kinberg 

(Västgötasläkten). 

Släkten liiirstiiniiiiar Ir.^^n ]'.fiii;tsl'c)rs i Sils .sockeu, KiiiiU' 
härad. Efter hiir:idet nutogs sliiktiiniiiiict nf krunoliiusmaii- 
iion Sven Kinberg, j 1747. g. m. (Miristina Window, t 17G0. 
Dessa inakar voru liiräldrur till nedanstående prosten Johan 
Gustaf, friln hvars sondotter (st; ni'dan), hvilkeiis tre söner 
u|i|itngo niöderni-hanmet, den .\ iigre sljikt<'n Kiiibrrg liiirslatn- 
inar. 

Lilteratnr: Sv. Ättartal ISUO. KINBEKO C,V.\ 

Äldre släkten : 

Johan Gustaf, f. 1736, fil. ni:r, kyrkoherde o. iirost i 
Hjärpås (Västergötland), t 1802. (i. 1779 ni. Juliana 
Leiditz, f. 1759, t 17^>5. 

Seine r: 
1. Johan Henrik, f. 1782, fil. ni:r, kyrkoherde o. prost 
i Grönbv (Skanc), "t 1^53. (i. 1813 in. Margareta 
Lovisa Schlyter, f. 1792, t 1880. 
r3arn: 

1) Lovisa Wilhelmina Helena, f. 1814, t 1895. G. 1842 
ni. prosten Jacob Petersson, f. 1801, f 1860. Deras 
söner iipptogo inöderneiiainnet (se yngre släktL-ii). 

2) Johan (justaf Hjalmar, f. 1820, med. o. fil. d:r, 
kir. ni:r, professor vid veterinärinstitutet, t 190S 
-"/s. G. 1:0 1854 m. Helena Gustatva Ulrika Stoc- 
kenberg, f. 1831, t 1858; 2:o 1859 '^ji-j m. Mariana 
(laroUna A ii r o r c Haiiitnarskjöld, f. 1843 ^'h 
(S t o c k 11 o 1 m). 

Barn, i l:a giftet: 
il) Anders Henrik Ferdinand, f. 1855 V3. Bo- 
satt i Nordamerika. 

(2) Jolianna Christina Lovisa (Hanna), f. 1856 
-':? (S t o c k h o 1 m). 

i 2:a giftet: 

(3) Arvid Onstaf Hennin}^, f. 1860 "Vi o, major 
i Fortifikationens reserv, Stockholms stads 
byggnadschef, R S O, RRS:tSt() 2 kl., R Fr 
HL, RRS:tAnO 3 kl., RNS:tOO, GV:s 
Olymp M. Sydafr krigsmed. Äg. del i iuis i 
S t o c k h o 1 m. G. 1894 ^/s. m. H b b a KicUan- 
der, f. 1868 "Vn. 

Barn : 
Kristina Märta Anrora, f. 1895 V?. 
Hjalmar Lndvig Henningsson, f. 1908 -%. 

(4) Gottfrid Hilding, f. 1874 -"/t, civilingenjör, 
inneh. af firman Hilding Kiiiberg 6: C:o i 
Hamburg. Off Fr d'Acad. (i. 1900 'Vi:.' m. 
Alice Margot Rodatz. f. 1880 -^ö. 

Barn: 
Elsa Margit, f. 1901 ^^n. 
Karin. f. 1903 ^/n. 
Harald Adolf Hjalmar, f. 1905=%. 
Herbert Henning Adolf, f. l'^08 ^%. 2. Sven, f. 17S5, brukspatron, t 11S51. (j. ISIS in. Maria 
Krikssun, t. ISUd. t 1S5S. Frans A ii f // 6" t, f. 1S3() '''/:i. f- d. briiksäKare (Stock- 
holm), (j. iSöS ^"'/is ni. Johanna (Nanna) Wik- 
ström . f. 1S3M ■-'"/«. 

Döttrar: 
AI « r / (/, t. 1S71 ''Vii.' (S t o c k h o I ni). 
Elsa, f. 1S75 ■'7<i. O. 1907 % ni. inKcn,i()rcn Hjal- 
mar Orvar Laqnist, f. 1S73 '^u (Stock- 
li o I ni). 

Yngre släkten : 

Lovisa Wilhelmina Helena, f. 1814, t 1895. O. 1S42 m. 
kyrkoherden o. prosten i Veninienlu)g (Skåne), fil. m:r 
Jacob l\'tersson. f. ISDl, t 1S60. (Se of van.) 
Söner (Kinhcrs): 
{\) Wilhelm Henrik Jacob, f. 1845 "-''At, resements- 
veteriiiär i fält\eteriiKirkärens reser\', f. d. re^e- 
nieiitsxeteriiiar vid \'endes artilleri.rcKite, R W O 
(Kristianstad). (J. 1S72 -"/n. m. S c I m a Con- 
stance Kull. i. I84S -"Vs. 
Barn: 

a) Olof Wilhelm, f. 1S73 -•'/«, med. d:r, docent i 
psykiatri o. rättspsi'kiatri vid Karolinska institu- 
tet, öf\'erläkarc å Laiii;l)ro sjukhus (L a n ^ b r o, 
Ä I f s j ö). (j. Ksys -"/« ni. ./ u I i a Rosenhauni. 
f. 1874 '/'i, med. lic. praktiserande läkare. 

Son: 
Sven Olof Moritz. L 1901 '"/i. 

b) Jakob iieorii. f. I>s75 -"/ö, med. kand.. l\. apo- 
tekare, t. f. lektor i kemi vid Veterinärinstitutet 
(L ä n K b ro, Ä 1 f s j ö). 

c) W ill y. f. 1877 '"Vio, ingenjör (F r e i b u r r. 
Baden). G. 1908 "Z? ni. Edla Elisabeth Char- 
lotta (Lizzie) Schenströin. f. 1878'"/-, Ki m- 
nastikdirektör. 

Barn: 
A strid, f. 1909 ^r.. 
R a ii n ar, f. 1910 -"/lo. 

d) S i ^ n e. f. 1882 "Al Kymnastikdirektör. 

e) Ruth. f. 1888 '7-'. .i^ymnastikdirektör. (i. 1911 
-"/iL" m. med. d:r Eritz Cci^er (F r e i b u r jj. 
Både n). KIXXA.NDKK (2) Tyclw Hjalmar, f. 1846 Vö, verkst. direktör för 
Bei.iers bokförlajisaktb. (Stockholm), (i. 187Ö 
m. Lydia TIwrcsia Nyiircn, f. 1N4« ^Vi. 

Barn: 

a) Annie Lydia Wilhdniinu, f. 1N72 '7i. O. 1897 
^*'/ii ni. kassTtrcii i h^olkskolclärarnas peiisioiisiii- 
rätttiinji frans liu^o Nordwall, f. 1867 '"Vi.' 
(S t o c k h o I 111). 

b) T hor a Maria, f. 1874 -7«. 

c) Jakob Hjalmar, i. 1875 '■'/», vice verkst. di- 
rektcir för Bei.iers bokf(')rla«saktb. (S t (» c k- 

. Il o 1 ni), (j. 1905 in. J c n n v Atmiista Sandavist, 
i. 1882 7r.. 

Son: 
Folk c, f. 1906 'V;i. 

d) Disa Johanna Thcrcsia, f. 1880 '■'"Va. 

e) Siri Helena, f. 1882 '%. 

(3) G e o r il Esaias, f. 1847 ''V*, fabrikör. Äg. Tararps 
pappersbruk i Blekinge (T ärar i). Brak n e H o- 
by). G. 1875 'Vn ni. Alfinlda Alaria Reuierfeldt, 
f. 1855, t 1SS2. 

Barn: 
Alfhilda Wilhelmina Maria, f.^ 1876 'Vu. 
Hl I en (jeoriiina Maria, f. 1877 ''/n. 
Lill y Mathilda Elisabeth, f. 1878 7i. 
Albert G e o r ii. f. 1879 7i2. Kinnander. 

Äldste kände slamradcin \ai- liund.ii Lars Ainnndsson i 
l{jr)rMl..rp 1 'rirs.Tiiius snvki-u i Kliida iiiirad föst.TK<'illaiid >, 
K. 111. Maria i;iiks(|.i(I.T. Iiriir liiiradct aiit..j,'s sliikl iiaiiinrl 
al' deras son Hrik Kinnander. f. ITOl.', t ITsr,. prusl o. ii.vrko- 
lierd,' i Loniniar.vd (Smaland), k- 171" ni. Catliarina .Maria 
1'liilander, f. 1717. t ISH. nied hvilkas lv:1 skiner, iiedausfil- 
eixle J.ar.s .MaKiais (.<h ranj. sliikten delade si;,' i t\h ^Te- 
iiar. Förutom nedanstående finnas grenar i Nordamerika. 

Litteratur: Sv. ;\llarlai ISiUi, I. Kinnandi'r, Mina barns 
fiirfäder, Siiderköpin^' r.l(i!i. 

Äldre grenen: 

Lars Magnus, f. 1742, teol. d:r, fil. ni:r, kvrkolierde. 
prost, t KS32. (J. 1779 ni. Catharina Charhuta Caléii, 
f. 1761, t 1824. c, K IN N AND KR 

Söner: 
Isac Herman, f. 1786, tet)l. d:r. fil. jiibeld:r, kyrko- 
herde, prost, t IHVf). G. l:o 182-1 ni. Hedda Wilhel- 
mina Chicrlin, f. lSO-1, f 1S3S; 2:n 18.^2 m. Wilhelmina 
Charlotta Bcrgenstråhle, f. 1813. t 1865. 
Barn, i l:a giftet: 

1) Lars Herman, i. 1827, fil. d:r, kyrkoherde, t 1885. 
Q. 1878 m. Anna Sofia Sabel, f. 1858, t 1902. 

Barn: 
Hedvig Anna Dorotea, f. 1880 "/r. (j. 1907 ^'U 
m. landtbrnkaren Carl Henrik Anderson, f. 
1878 -Va. Äs. o. beb. L : a Al m b y i Uppland 
(B r u n n a). 
Fredrie Herman, f. 1883 ^/d. tjänsteman i aktb. 
Barnäntcens Tekniska fabrik (S t o c k h o 1 ni), 
i 2:a giftet: 

2) Carl Oscar, f. 1833, kapten, t 1897. O. 1863 ^/« 
m. C e c il i a Helena Holm, f. 1843 ^7ii (Kristi- 
a n s t a d). 

Sö:ier: 

(1) Oscar Fredrik, f. 1865 '»/lo, .iur. kand., vice 
liäradshöfding, vice verkst. direktör i försäk- 
ringsaktb. Skandia. Beb. egen villa i S a I t- 
s j ö både n. (i. 1 :o 1896 Vn m. Alice Hedvig 
Anna Charlotta Scherini, f. 1870, t 1900; 2:o 
1901-/, m. H e d v i ii Lovisa Charlotta Wil- 
helmina fieriienstrahle, f. 1868 -''/h. 

Barn, i l:a giftet: 
Nils Oskar. f. 1900 Vi. 
i 2:a giftet: 
Gnnhild Anna Cecilia Charlotta, f. 1906 

V;.. 
Oscar G öst a, f. 1907 "V?. 

(2) John Gustaf, f. 1872 -^lo, kapten o. batteri- 
clief vid Wendes artillerireg:te, agent fcir 
försäkringsaktb. Skandia (Kristianstad). 
G. 1903 ^Vin m. Vera Ljnuiiiiren. f. 1883 ^Ys. 

Barn: 
Mar s ar c t a. f. 1904 ^"/t. 
Carl Eric Oscar. f. 1906 ^Vi. 

3) Charlotta Laurentia, f. 1836 Vio. Cj. 1866 ''/7 
m. majoren o. fördelningsintendenten .lolian Magnus 
Kdvard Fornell, f. 1840, f 1895 (I. i n k (i p i n g). KINXANDEU 617 

4) Erik Oideon, f. 18.^8, sjökapten, landthrukarc. t 

1880. O. 1868 % in. Eva Jolianmi {ti cm na) ()lir- 

ström, f. 1840 -"/? (V a d b t e n a). 
Döttrar: 

E v a Charlotta, f. 1869 "/o. Q. 1895 "/a ni. t. f. 
kyrkoherden, komministern i Landeryds pastorat 
af Linköpings stift Nils Cnattiiiiiiiis. f. 1866 -'/; 
(f1 a^e by. Hjul s b r o). 

Ellen Amalia, f. 1876^/8, anställd i Östergöt- 
lands enskilda banks afdelningskoiitor i V a d- 
s t e n a. 

2. Lars Magnus, f. 1794, kyrkoherde, prost, t 1868. (i. 
IS34 m. Carolina Ohrling, f. 1811. t 1853. 

Son: 
August Lars, f. 1835, kapten, t 1880. (I 1868 m. 
Jenny Helena Svanfelt, f. 1843, t 1904. 

Döttrar: 
Ruth, f. 1869 Vs. O. 1893 Vy m. hofrättsrådet i 
Göta hofrätt, ordf. i Jönköpings läns landsting, 
K W O 2 kl.. RNO, Axel Nicolaiis Rumbers. 
i. 1854 'Vu (J ö n k ö p i n g). 
Ulrika Elisabeth (Lizzie), f. 1873 '-'7 1 o. (i. 1902 
Vu ni. häradshöfdingen i Gudhems o. Kakinds 
domsaga, f. d. hofrättsassessorn, jur. kand. Erans 
O se ar Nyman, f. 1866 "/is. Äg. o. beb. Vill a 
L a g ni a II s g å r d e n (S k ö f d e). 

3. Lrik Wilhelm,, f. 1798, fil. d:r, rektor, t 1869. (j. m. 
Maria Christina Molander, f. 1823, t 1911. 

Dotter: 
Wilhelmina, f. 1846 'Vio. G. 1875 -'V? m. kyrko- 
herden Conrad Daniel Sjödin, f. 1837, t 1892 (L i n- 
k ö p i n g). 

Yngre grenen: 

Paul. f. 1746, fil. m:r, kyrkoherde, prost, t 1801. G. 

1777 ni. Ulrica Sofia Jansson, f. 1757, t 1804. 
Son : 
Paul Gerhard, f. 1795, komminister, t 1875. G. 1832 

m. Apollonia Sofia Calén, f. 1800, t 1882. 
Barn: 
1) Israel, f. 1833 'V", kyrkoherde i Här:idsliammars 

pastorat af Linköi)ings stift, f. d. kontraktsprost i 

Vikbolands kontrakt. LWO (H ä r a d s h a iii m a r). 

(i. 1866 -'Vn m. Clementiiie Cecilia Lewin, f. 1836, 

i l')02. »jis k.ii;i.i.i'.i:k(; 

Harn: 
Kiirl M a s n u s, f. l^W ■*"/:t, revisioiiskonimissarie i 

arinéförvaltniiik^en (S t o c k li u 1 in). O. 1898 '^/lo 

III. Anna Matliilcia Selin. 1. 1879 Vn. 
Cecilia, f. 1870%. G. 1907 "-'"/a ni. skoKsför- 

valtarcn vid baruiiict Adelsvärd G c o r i'. Karl 

Berg, f. 1874 V:i (A t v i d a b c r k). 
L o n i s e, f. 1872 -'/t. (i. ni. G e r Ii a r d Wcrnielin, 

anställd vid nickanisk verkstad i B r o o k 1 y n, 

Nordamerika. 
Maria. f. 1875 ^/n. (i. 1896 •'/<( ni. kyrkoherden i 

Täby pastorat af LinkopiiiKs stift ./ o h a n l-redrik 

Holmberg, f. 18b() -"/.-. (S ö d e r k ö p i n v.). 
Gustaf, f. 1878 -"Z?, jiir. utr. kand., t. f. Joinhaf- 

vande i Västerbottens norra domsaga (S k e !- 

1 e f t ea). 

2) Ulrika Charlotta Paulina, f. 1839 "V :i (L i n k ö- 
1) i n k). 

3) Isak Conrad, f. 1843. komminister, t 1908. (i. 3:o 
1884 '/ii m. A n n a Cliristina Lovisa Sieghalm, f. 
1857 'Vh (L i II k (■) 1) i n k). Kjellberg. 

Äldste kiiiidf stiuiiriulcrii .löns (.loiias) Kit-lhcrgh, f 173:1, 
(g. 111. Catharina ^Val<i(•lll, som oiiikr. thr 10.^0 var slottlofvcn 
\)k l.fc-kö, hade s<iiu'ii Svm KjcllbiTK, i'. It»''^, f 17.")."), kruuo- 
läiisiiiaii, g. m. ("iiristina KKholni, ined livars två söner .Jonas 
och Abraliani, släkten d.'ladc sig i två grenar. Deu äldre, 
Junas, f. 172:.', t 17.V.>, kronolänsinan, g. ni. Elsa I':bl)a .Mellin, 
hade sönerna .lonas Kjellberg, f. 17.".-2, grosshandlare i tiöte- 
borg, kommerseråd (hvilken titel han dock afsade sig), gods- 
ägare, riksd.-igsman dcli medlem af sekreta ntskottet vid 1800 
års riksdag i Norrköping, kiind som filantrop oeh stiftare af 
Kjellbergska flickskolan i (iöteborg, t 183'J barnlös, och Sven 
Uoland Kjelllfei-g, f- 1700, t 1^00, grosshandlare i Cöteborg, 
som i sitt gifte med Christina Lovisa l.idlmlm var fader till 
nedanstående .Jonas .\nders. Kronidänsmannen Sven Kjell 
bergs yngre son kronolänsmaimeii o. hofrii(tskommissari>'n 
Abraliam Kjellberg, f. 17-'."j, t 171)."., var fader till Aron Kjell- 
berg (se nedan, yngre grenen). 

l.ideraliir: Sv. Släkl Ualcnder LsMJ. .ii:lli?i;i:(; . Gi9 Äldre grenen Jonas Anders, f. 17cSM, .s^rossliaiidlaic, yjodsäKarc, riks- 
dagsman, t 1877. (i. hS22 ni. Amalia Tranchell, f. 
1804, t 1N.S8. 

Söner: 
1. Jonas Menrik Reinliold, f. 1823, Rrosstiandlare, gods- 
ägare, t iS^^ö '7-.. n. 1841^ in. Mnrrict Sinelair. t. 1824, 
t 1902. 

Barn: 
1) Jonas Malcolm (J o h n). f. 1850 '"''A, godsägare, 
ordf. i styrelserna för Lidköping — Kållands järn- 
vägsaktb. o. aktli. Tändsticksfabriken Sirius, leda- 
mot af Skaraborgs läns liiisliällningssällskaps f()r- 
valtningsutskott, ledamot af styrelsen för Skara- 
bt)rgs enskilda bank o. i direktionen för Lidköpings 
lasarett. RWO. Äg. o. beb. S t o r e b e r g i 
Västergötland (T a d e n e d). (J. 1873 ■'/(. m. 
Hilma Jaiohsson. f. 1S54 "^-j. 
ikirn: 

(1) Ingrid Maria, f. 1876 ^^i-'. O. 1897 Vio m. 
kaptenen vid K. Flottan, R S O, R R S:t An O 
3 kl., Tun Nich Ift 4 kl.. L () S, Axil (i u s t a i 
von Horn. i. 1868 '"Vii (S t o c k li o I m). 

(2) J o n a s Roland, i. 1878 78. Äg. o. beb. 
F r i e 1 s b e r g i Västergötland (Frie 1). G. 
1903 ^7i m. H i' d v i !^ Elisabeth Skjöldchrand. 
i. 1881 -7i-". 

Barn: 
Harriet, f. 1^^04 V». 
./ o n a s Fredrik, f. 1906 '-'7(i. 
Jonas S v c n. f. 1910 -'7i. 
G n d r u n Hcdvii;. f. \9\2 "/-j. 

(3) Jonas O n n n a r lulvard. i. inm ''jr,. Äg. 
Lenabergs kalkbruk i Uppland (L e n a b e r g, 
V a t t h o 1 m a). (i. 1906 -'Vn m. Gerd a 
Wilhelmina Belfrugc, f. 1886 '7io. 

Barn: 
Claes Malcolm Åke Gnnnar. f. 1907 -7s. 
Eira Wilhelmina, f. 1908 ^7». 
Gunvor Gunnarsdotter, f. 1911 •''75. 

(4) Jonas H c r b e r t. f. 1882 Va. Äg. Fekersholms 
järnbruk i Smaland (F c k e r s li o I m, I^ r a t- 
t e b o r g). 620 K.IKI.T.BHUG 

(5) Ester Hilma, f. ,1884-/4. (i. 1906 ^"/l- ni. 
injicn.iuren Victor Henry WaUcnhcni, f. 1875 
'-/ii (S t o c k 11 o 1 111). 

(6) Jonas Ra g n a r, f. 1889 ^Vr.. 

(7) Rignior Marika, f. 1891 --/n. 

2) Eliza Amanda, f. 1857 "Vi. O. 1878 '-'/n iii. 
provinsialläkaren, med. lic. Carl Henrik I3i()rek, 
f. 1844, t 1912 (Fa I k en he r ji). 

3) Maria Hcnrika. \. 18f)ii -'/.-.. (i. 1N7.S ^-/v) ni. 
grossliandiareii Arthur Fdward Scaton, i. 1847, t 
1912 ^74 (Göte bo r kO. 

4) Carl Oscar, f. 1864 Vo. godsägare, R W O. Äg. 
o. beb. Kersö på Kkerön samt ag. hus i 
Stockholm. G. l:o 1892 '-^710—1910 m. friherrinnan 
Miniii Elvira Leontina Lcijonhielm, f. 1873; 2:o 
1910-% m. Karin Rcdlund, f. 1890 72. 

Barn, i l:a giftet: 
Carl Eric Reinhold, f. 1893 ^78. 
D a gm a r Vera, f. 1894 7io. 
EU en Harriet, f. 1895 7it.-. 
Carl Carlsson, t. 1902 *-/io. 
Eva, f. 1905. 

i 2:a giftet: 
Britt Elisabeth, f. 1911 ^71. 
2. Carl Ossian, f. 1825, grosshandlare, riksdagsman, t 
1891. O. 1849 m. Ingeborg Arnoldson, f. 1829, t 1885. 
Barn: 

1) Ingeborg, f. 1851 Vi». G. 1872 'V.o m. disponen- 
ten o. ordf. i styrelsen för Jonsereds fabrikers 
aktb., vice ordf. i styreisen för Skandinaviska 
kreditaktb., m. m., K W O 1 kl., R N O. RDDO, 
LVVS, William Gihson, f. 1848 "SV (J o n s e- 
r ed). 

2) Carl An g list, i. 1853 '7;j. grosshandlare i 
Göteborg under firma J. A. Kjellberg 6; Söner, f. d. 
tysk konsul, ledamot af stadsfullmäktige i Göte- 
borg o. f. d. ledamot af riksdagens första kam- 
mare, ordf. i styrelsen för aktb. (jöteborgs bank, 
Lindholmens verkstadsaktb. o. Lödöse— Lilla Kdets 
järnvägsaktb., ordf. i Handelskammaren o. Han- 
delsföreningens fullmäktige samt vice ordf. i Han- 
dels- o. sjöfartsnämnden i nämnda stad, K W O 
2 kl., RNO, RPrRÖO 4 kl. Beb. eget hus i 
Göteborg. G. 1875 7i m. Elisabeth Wilhelmina 
(Eliza) Gibson, f. 1853 7^. 


. KJEI.LBKIK! G21 

Barn: 

(1) C ur I Os si a II, f. 1S75 -'"/b, grosshandlare i 
Göte b o r g under firma J. A. Kjellberg 6; 
Söner, ordf. i Pensionsinrättningen för ålder- 
stigna o. sjukliga tjänare. 

(2) Gunhild Ingeborg, f. 1877 -■7i. O. 190(3 ''/o 
ni. konunendörkapteiien af l:a graden vid K. 
Flottan, chefen för artilleridepartenientet vid 
flottans station i S t o c k h o 1 m, R S O, Siarn 
O Hv VA 3 kl.. Tun Nich Ift 3 kl., Turk Osin O 

4 kl., L Kr V A, L Ö S, C a rl C hr i st i a n 
Engström, i. 1863 '"ji-j. 

(3) William Gibson, f. 1878 'V?. Ag. o. beb. 
B r y n g e 1 s n ä s (Alingsås). G. 1904 
'A. ni. E I s a Isabella Eleonora Mark. f. 1882 

Söner: 

5 \' e n Roland, f. 1905 '/o. 
,/ o n a s. f. 190S ^"A. 

(4) Valborg, f. 1880 -"/a. G. 1910 ^-'/o ni. gross- 
handlaren, österrikisk-ungerske konsuln M a r- 
t i n Ivar Levisson, f. 1871 -'Vr. (G ö t e b o r g). 

(5) Margaret Eliza. f. 1881 -"/». 

(6) löna s Anders, f. 1892 ^"/'J, tekn. studerande. 

3) Hildegard, f. 1854 »/9. G. 1874 -% ni. gross- 
handlaren, K W O 2 kl., R N O, Off Belg Leop O, 
Harald Ferdinand Emanncl Sternhagen, f. 1846 
Vs (G ö t e b o r g). 

4) E r n st Anders, f. 1856 ^"/r., bruksi)atron, kassa- 
förvaltare i styrelsen för S:t Jolianneskyrkan i 
(j (■) t e b o r g. G. 1881 ''/V m. Amalia Maliida 
rranchcll. f. 1856 '''/(»• 

Fosterdotter: 
Signe, f. 1885 -'V:!, (i- 1910 Vi ni. verkst. direk- 
tören i Sveriges allni. sj(")försäkringsaktb. A x e I 
Rinman. f. 1875 ^Vu». 

5) Jonas Henrik Reinhold (::son, f. 1858 "/i. verkst. 
direktör i Skandinaviska kreditaktb.. ledamot af 
järnvägsrådet, ordf. i styrelserna for Mora -Vä- 
nerns järnvägsaktb. o. Villingsbergs aktb., vice 
ordf. i styrelserna för Trafikaktb. Grängesberg- 
Oxelösund, Luossavaara- Kiirunavaara aktb., aktb. 
Bofors- (juUspång samt Nora Bergslags järnvägs- 
aktb, KNO 1 kl., K W O 2 kl. (Stockholm). 
(j. 1900 -"/a m. Anna Maria Alnuivisl. f. IS75 -^a. G2L» KJEI.lJ;i:iUi 

Barn: 
Carl Jonas. f. 1901 '"Ai. 
Knut Jonas, f. 19(i7 ^-/<!. 
a: (//•/// h:iisahcl. f. 1912 ''/-'. 

6) Amalia Fredrika (Malin), f. 1859 ^"^/ii. O. 1881 
^"/ii 111. Kodsäk^areii AUiiinus \V i I f r i d Ullman, 
f. 1854 -V.-.. ÄK. o. beb. S a I t k a 1 1 ii n (M ii n k e- 
dal). 

7) Gertrud FJisabeth, f. 1861 ^"/lo. (j. 1881 *7h m. 
grosshandlaren o. konsuln. Turk Medj O 3 kl., 
Bcniit Adolf Wilhelm Bratt, f. 1849^70. Äg. 
(Jullringsbo i VästergcUland (d ö t e b o r g). 

8) Sigrid Alexandra, f. 186-1 '7io. (i. 1885 '7ii m. 
öfversten i 111. arnicfcirdelningcns reserv, kassa- 
direktören i Skandinaviska kreditaktb:s kontor i 
Göteborg, vice ordf. i styrelserna för Göte- 
borgs gas- o. elektricitetsverk o. aktb. Göteborgs- 
systemet, ledamoten af stadsfullmäktige i nämnda 
stad. k S O, R W O, Nils Gustaf Thure Ålilund, 
f. 1852 ^Va. Äg. villa a Särö (Göteborg). 

9) Knut Erik Ossian, f. 1867 ^/n, med. d:r, professor 
i anatomi vid Konstluigskolan, föreståndare för 
Stockholms arbetareinstitut, ordf. i Folkbildnings- 
förbundet, redakt()r o. utgifvare af Allm. svenska 
läkaretidningen. Hed L (jöteiiorgs Nat i Uppsala, R 
NIO. Äg. villa ä Särö (Stockholm). G. 1892 
''7» m. Hel i^ a Henrietta Charlotta von Bahr, f. 
1870 '^U. 

Barn: 
Ehba Ingeborg Knutsdotter, f. 189-1 *7:i. 
Knut Gunnar Knutsson, f. 1896 V-'. 
Georg Otto Knutsson, f. 1899 7i. 
Ernst Adolf Knutsson. i. 1900 ^'/lo. 
Bertil Knutsson. f. l'>02 ^7l". 
10) Harriet Wilhelmina, f. 1869 ^'Ai. G. 1889 'V--- 
m. ma.ioreti i F()rsta lifgrenadiärregitets reserv, 
R S O. Carl Garibaldi de Maré, f. 1N61 7:.. Äg. 
o. beb. Mari e h o I m i Smaland (S t o r s j ö). 

Yngre grenen: 

Aron, f. 1769, grosshandlare, t 1826. G. 1812 m. Catha- 
rina Sophia Ström, i dess 2:a gifte, f. 1779, f 1847. 
S(Mi: 

Viktor Abraham, f. 1814, grosshandlare, t 1875. G. 
1844 m. Augusta Wilhelmina Paiilin, f. 1821, + 1,S84. KJi:LIAiEUC: t'.2f{ 

IJarii: 

1. Anna Sofia Wilhelmina (Min a), i. 1845 'Vi (S t o c k- 
h o I ni). 

2. John Kdvard, f. 1847, jirossliatidkire. t 1895. (i. 
1872 *Vr, 111. A I ni a Victoria Charlotta Hasselblad. f. 
1845 ^77 (S t o c k h o 1 iii). 

Ikirii: 

1) Afincs. f. 1874 -''A», (j. 1899 V? m. praktiserande 
läkaren i S t o c k li o 1 iii, med. lic. Tor Niko- 
laus Lamherii. f. 1853 -7io. 

2) Victor, f. 1876-77, anställd i firman F. W. 
Hasselbiad & Co. i O ö t e b o r g. Q. 1901 '"^Vio 
m. A u i; u s t a Matilda Andersson, f. 1880 -7io. 

Barn: 
J o h n, f. 1903 '7i. 
t: rik. f. 1904 =^711. 
Edvard Victor, f. 1906 '-'7m. 
Ebba Alma Aiifiusta. f. 1^07 ^7i-.?. 

3) John Fredrik, f. 1878 '7i. As. o. beb. Sjövik 
i ÖsterRÖtlaiid (B o r e n s b i^ r k). 

4) Edvard, f. 1882 *7h, jur. utr. kand. (Stock- 
holm). G. 1909^7? m. Tyra Augusta Matilda 
Nilsson, f. 1883 ^Va. 

3. Julia Augusta, f. 1849-72. (j. 1885 '7<i m. leda- 
moten af Tvska riksda?:cn Carl Henrik Georg von 
Vollmar. f. 1850 V-.i. 

4. Hilda, f. 1850 7i. O. 1871 ^Vs m. handlanden, R 
W O. Fritz Oskar Hasselblad, f. 1844 "/«. Äg. 
Skok^storii vid Lyckorna i Bohuslän (S t o c k h o 1 m). 

S.Victor Carl Aron Pontus, f. 1852 '7r.. ingenjör, 
slussinspektör o. kassör vid (iöta kanalbolag, sty- 
relseledamot i Motala sparbank. G. l:o 1886 m. 
VMn Cecilia Lovisa Ström. f. 1863. t 1887; 2:o 1895 
-7» III. Elin Kristina Ångström, f. 1864 "Vo. 

Barn, i 1 :a giftet: 
Hans Victor, f. 18^7 Vi», Jur. kand. 

i 2:a giftet: 
Harriet Signe. f. 1897 ^V». 
Dagmar Karin Augusta, f. 1901 ^^h. 
Elin. f. 1903 ^7i. 

6. Georgina Maria (Gina), f. 1855 V?. G. 1885 7i in. 
lektorn i iiiodersmälet o. latinska språket vid Mögre 
latiiiläroverket å Norrmalm i S t o c k h o I m, R N O. 
fil. d:r Carl Hugo Brynolf liergstedt. f. 1855 '7s. G24 KLK.M.MING Klemming. Ätten iir gaiiiin;il stocklu.lmssläkt; dfss iililste kände slam 
fader var "ährboru, achtat och törståiidigh" I^reutz Kle- 
nieutzsuu ell''r Kleniininj,'h, advokat, som i mars 1(577 iuf^iek 
äktenskap i Maria församling? med "dyf^dcsamma jnngfiii'' 
Elisabeta Walhndorf. Deras son I.ars Cl.-mmliii,' var orga 
nist; soiis.in. n .loli.m .Majrnus KK-mming, f. 172(i, j 18<ir., var 
bleckslagarc. Han utvandrade- ftr 1747, l)osatte sig i Spandau 
oeh utförde arbctrn för Fredrik dvn stores slottsbyggnader i 
rotsdam. När familjen växte, han hade 23 barn, oeh slotts- 
arbetena tröto, begiirde han af Kung Fredrik ett lån på 
l.")0 Thaler mot inteckning och 3 procents riinia, men d.l detta 
icke beviljades, anhöll han om pass för att återvända till 
Sverige, hvilket kungen emellertid fann vara onödigt. lian 
kvarstannaile ocksA i Si)andau. 'Iva af Iruis söner återflyt- 
tade till Stockholm och etalilerade sig som bleckslagare, 
hvilket yrke ut(ifvats i tillsammans ö sliiktled. Den äldre af 
d(>ssa liröder, Johan Christofer, f. 17Ö1, t 1SL'1. blef ålderman 
i bleckslagai-eämbetet ocli kapten vid l)orgerskapets infanteri. 
Den yngre brodern, f. 17s(), t 1M">, efterlilmnade inga barn. 
Den äldre ef t<'rliimnade en son, ("arl (Justaf (se nedan i, som 
blef den siste :lldermanne.i i bleckslagareämljetet i Stockholm. 
Dennes barn bleckslagarne Carl och Wilhelm, öfverbitjlidteka- 
rien Gustaf, antikvariske bokhandlareJi Henrik, landtbrnkann 
Flrik samt döttrarna Augusta uch Anna Klemming äro samt- 
liga döda. Från sönerna Wilhelm (jch Gustaf hiirstamma 
de mi lef vande mi'dlemmarna af den svenska sliiktgrenen. 
En dotter till den förra var den framstående operasångerskan 
Anna Maria Klemming, f. IStJt, t l^.VJ. Några personer 
utom släkten hafva tagit namnet, innan s;idant kunch' lag- 
ligeu fiirhindras. Carl Oustaf, f. 17,s5, lilcckshiKarcäldcnnaii i Stockholm, 
t 1851. (j. 1815 ni. Maria Ulrika Holinströiii, f. 
1793, t 18-15. 

ScHicr: 
1. Wilhelm Leonard, f. 1^20, bleckslagare i Stockholm, 
t 1870. (i. 1844 m. Margareta P.lisahet Burman, 
f. 1821, t 1892. 

Barn: 

1) E m y Wilhelmina, f. 1845 "/i (Hudiksvall). 

2) Agnes Elisabet, f. 1851 ^/«. Är. hus i Stock- 
holm, (i. 1871-1897 m. k^rossliaudlaren Fridolf 
Holmer. 

3) Viktor Leonard, f. 1853 ^/.'•,, (Hverdirektör o. 
souschef \ id statens .jäinväKar. ordf. i direktionen 
för statens järnväyars anke- o. |)upilikassa, leda- KI.E.M.MIXG 625 

mot i styrelserna för Stockholms Allmänna Tcle- 
fonaktb., aktb. Stockholmstelefon, Telcfonaktb. Ce- 
derk^rcn, aktb. L. M. Kricsson 6: C:o samt ledamot 
i generalrådet för Svensk-Dansk-Ryska Telefon- 
aktb., K W O 2 kl., R N O, K 1) D O 2 gr., R Pr R 
ÖO 2 kl. (Stockholm). (1. 18S0 "/•-' m. 
Gerd a Intichorii Kli'nimiiii(. f. 1859 ''V*. (Se 
nedan.) 

Ikirn: 

(1) Gustaf Leonard (Gösta), f. 1880 ^7ii, civil- 
inRcniör, disponent vid Ounnebo bruk o. leda- 
mot i styrelsen för Gunnebo bruks nya aktb., 
ledamot af kommunalnämnden och taxerings- 
nämnden i (jladhammars socken ((j u n n e b o). 
G. 1900 -^/(i m. Mandis Åiirvn. f. 1878 ^'Ve. 

Barn: 
Si iin e. f. 1907 Vr.. 
Anna Elis a b e t. f. 1908 -/lo. 
Gustaf Viktor tlugo, f. 1911 **/i. 

(2) S y e n, f. 1883 •'"/». civilingenjör, underingen- 

,iör vid statens järnvägars maskinafdelning 
(Ö s t e r s u n d). 

(3) Nils. f. 18S9 '^ii, underlöjtnant vid Fortifika- 
tionen (V a X h o I m). 

(4) Frej, f. 1893 -'^/ 12, elev vid Tekniska hög- 
skolan (S t o c k 11 o 1 m). 

4) Jolian rredrili (John), f. 1855 '**/i, förrådsför- 
valtare vid statens järnvägar (Stockholm). G. 
1893 ^''/i m. Anna Emilia Jansson, f. 1870 "Va. 

Barn: 
Arne Willielm. f. 1895 *"/u.. 
Herbert Jolian. f. 1890 -'/r... 
E v a Anna Elisabet Augusta, f. 1898 •"/s. 
Anna Stina Wilhelmina, f. 1900 -"A,. 
Anna Britt a, f. 1901 -"/r.- 
Anna Maj, f. 1902 ■*/.'-,. 

5) Ernst Teodor, i. 1857^-/8, f. d. bleckslagare 
(Rindön). G. 1884^7-' ni. Selma Helena 
Oberg. f. 1855 ^"Va 

Barn : 
Karl Ernst Leonard, f. 1884 -'/10, lokomotiv- 

eldare vid statens järnvägar (K r y 1 b o). 
Ernst Hugo Emanuel, f. 1885 'Vö, handelsbiträde 

(S t o c k 11 o 1 m). 10. 626 Johan G ii s t a f Adolf, f. 1890 "Vo, mekaniker 
(S t o c k h o 1 ni). 

6) Frans Gustaf, f. 1859 ^Vs. fotograf (Stock- 
holm). Q. 1909-^2 m. Märta Kristina Räde- 
ström, f. 1871 ^V-j. 

Dotter: 
Maud, f. 1911 'Vio. 

7) Otto August, f. 1860 V12, jägmästare i Norra 
Hälsinglands revir, R W O. Bcb. eget hus i Ii u- 
d i k s v a 1 1. 

8) Wilfielm Edvard, f. 1862 ^V:i, arkitekt, verkst. 
direktör i akti). Clara Badinrättning o. i fastig- 
hetsaktb. Orion. Äg. hus i S t o c k h o i in. O. 
1889 "/s m. Kristina Lovisa Brisnian, f. 1860, t 
1912. 

Barn: 
Olof Wilhelm, f. 1890 ^^h, civilingenjör (S t o c k- 

h o 1 111). 
Anna Stina. f. 1891 7io. 
Greta Usa, f. 1893 "/s. 
Karin Augusta, f. 1895^5. 
Gustaf Edvard, f. 1823, öfverbibliotekarie, t 1893. G. 
1855 ni. Clara Louise Schönbcrg, f. 1833 ^^i 
(S t o c k h o 1 rii). 

Döttrar: 
Gerda Ingeborg, f. 1859 -"A. G. 1880 -^/s m. öiver- 
direktiiren Viktor Leonard Kleniming, f. 1853 ^.'5 
(S t o c k h o I m). (Se ofvan.) 
Lill y, f. 1862 ^V? (S t o c k h o 1 ni). Koch. 

Släkten, Kom tros Iiärsta innia frAn Lifland, var redan 1 
medlet af IGOO takt bosatt i Bohuslän. Handlanden i Kungälf 
Christian Koch var fader till kontraktsprosten och kyrkoher- 
den I Tjörns pastorat i Bohuslän Michael Koch, f. 1061, t 
i7:?3, g. m. Ingeborg Holst, f. 1G70, t 1"17, hvars äldste 
son, brnkspatronen, assessor Jöns Koch, f. 1601, f 1770, i sitt 
1712 ingångna gifte med Margareta Simzon, f. 16SG, t 1768. 
hade sonen Michael, f. 1715, f 17'^!). Denne Mlchael Kocli, 
Iiandlande och iiorgniiistare i Uddevalla med kommerseråds 
titel, var en framstående riksdagsman under dm s. k. 
Frihetstiden; 1 sitt andra gifte med Christina Brun, f. 172.'., 
t 1701), blef han fader till nedanstående Simzon Koch. Kuu- KOCII 027 

traktsprosten Michael Kochs yiigru son, brnkspatrouen Nils 

Koch, f. 1707, t 1762, blef furfader till majoren Nils Koch, 

f. 1768, t 1848, adlad 1S15 med namnet von Koch. 
Litteratur: Anrcp, Sv. Släkthnkcn II. 

Simzon, f. 1757, brukspatron, t 1822. Q. 1787 m. Catha- 
rina Cecilia Hegardt, f. 1770, t 1819. 

Söner: 
1. Michael, f. 1792, major, t 1869. O. l:o 1827 m. Jo- 
hanna Amalia FrödinR, f. 1801, t 1830; 2:o 1833 m. 
Emma Wilhelmina Ijigeström, f. 1809, t 1891. 

Barn, i l:a giftet: 

1) Carl Simzon. f. 1829, godsägare, t 1886. G. 1858 
m. Martina Elisabeth Fröding, f. 1836, t 1912. 

Barn: 

(1) C ecil i a, f. 1859 'Vs (Göteborg). 

(2) A II g II s t a. f. 1862 ^"/s, anst. vid Sveriges 
allm. sjöförsäkringsaktb. (Göteborg). 

(3) Nils August, f. 1872 ^Vh. stadskamrerare o. 
stadskassör i Uddevalla, (i. 1902 '/lo m. 
Sigrid Elisabeth Sofia Unger, f. 1875 -'Vr.. 

Barn: 
G II lin el Hilda Martina, f. 1903 ^Vn. 
Greta Cecilia, f. 1905 ^Vrj. 
Carl Åke Gunnar, f. 1912 '""h. 

(4) Elisabeth (Elsa), f. 1872 -"/s, lärarinna vid 
Majornas elementarläroverk för flickor (Q ö- 
teborg). 

(5) Carl Olof, f. 1877 -^/n, fil. d:r, lektor i tyska 
o. engelska språken vid högre allm. läroverket 
i Jönköping. 

2) Michael, f. 1830, godsägare, t 1902. G. 1860 ^/a 
m. Adelaide Helena Lindman, f. 1839 "/n 
(Göteborg). 

Barn: 

(1) Helén e Emma Amalia, f. 1863 '"^k (G ö t e- 
b o r g). 

(2) Adclaide Clara Maria (Sign e), f. 1865 Vh. 
G. 1888 ^Vio m. kassören vid Skandinaviska 
kreditaktbis afdelningskontor i Göteborg 
John Erik Brusewitz. f. 1852 ^Vi. 

(3) Dagmar Gertrud Madeleine, f. 1866 ^^is 
(G ö t e b o r g). Kocn 

(4) Carl Arvid fl c n n i n ii, f. 1874 '/s. anställd vid 
Kainpeiihofs aktb., brandchef i Uddevalla. 
U 1899 "/9 m. Mcry Alexandra Almberg, 
f. 1874 ^Vio. % ] 

Barn: M 

Marianne Alexandra, f. 1900 /lo. M 
Enar Micliael. f. 1904 -"/i. - • J 

Gösta Henning Micliael, f. 1906 '^7. M 

Sven Michael. f. 1910 ''ju .. I 

(5) A « n / ^ /l.tr«///(? Marianne, f. 1876 '/12 (O o- ^ 
teborg). 10, , .. /r- •• i 

(6) Bror Bertel Lonis, f. 1879 "-^U, köpman (G o- I 
teborg). O. 1909 "/lo m. Edla Karin I 
Lo;//s(^ Mark, f. 1885 «^. ... | 

(7) Stellan Åke Gerhard, f. 1881 >, ingenjör i 
{S() d c r t ä 1 j e). ^,,, ? 

is) Ernst Artlnir Harry, f. 1883 '"/12, löjtnant 
vid K. Flottan (S t o c k h o 1 m). 
i 2:a giftet: 

3) Ciara Christina Charlotta, f. 1835 -^/n. 0-18^3 
-'"/a m ärkebiskopen, teoi. d:r Anton Niklas Sund- 
berg t 1818, t 1900. Beb. eget hus i Uppsala. 

4) Art^hnr Maximilian, f. 1836 ^7u, bruksägare, 
K W O 2 kl., R N O. Äg. Nygårds säteri i Väster- 
götland o. Torps bruk i Bohuslän samt beb. eget 
hus i U d d e v a 11 a. G. 1864 'Vio m. P auline 
Mathilda Tauvon, f. 1841 ^n. 

Barn: 

(1) Richard, f. 1865 '^V?, agronom, förvaltare 
vid Nygård i Västergötland (R å n n u m). 

(2) Axel Michael, f. 1867 "Vs, kapten o. kompani- 
chef vid Västgöta reg:te, RSO (Udde- 
valla). 

(3) Ivar Arthur, f. 1869 ^Vn, Jur. kand., revisions- 
sekreterare (Stockholm). G. 1'^;»^ "/i '!'• 
Agnes Amalia Lundström, f. 1876 'h. 

Barn: 
Michael, f. 1903 ^Vn. 
Elsa- Brit a, f. 1905 ''^Is. 

(4) Gerda Emma Pauline. f. 1871 7o. G. 1899 
^'jv2 m. öfversten o. chefen för Jämtlands fält- 
jägarreg:te, f. d. generalstabsofficereii, RSO, 
RRS:tStO 2 kl., R Pr R O O 2 kl., friherre 
Curt \V i I hel m Rappe. f. 1863 *7io (Ö s t c r- 
s u n d). K OCH 629 

(5) Sign c. f. 1874 -/a (Uddevall a). 

(6) Robert Harald Micliacl, f. 1878 -'Vn, dispo- 
nent vid Torp. Äk^ del i hus i Stockholm 
(Tori), M II n k e d a 1). (I 1909 -'Vs m. A n n a 
Elisabet Emilia Claeson, f. 1878 ^"/s. 

Dotter: 
Eanny Ida Marianne, f. 1909 "/n». 

(7) Aina Isabella, f. 1880 ^Vn. G. 1908 ^^/y ni. 
kaptenen i K. Flottans reserv, biträdande dis- 
ponenten vid Jonsered"s fabrikers aktb., Turk 
Medj0 2kl., William Gibson. f. 1873 ^h 
(J o n s e r e d). 

5) n ert ha Isabella, f. 1845 ^/a. G. 2:o 1870 "Vii m. 
generalmajoren Klas Hjalmar Kreiiger, i hans 2:a 
gifte. f. 1826, t 1891. Beb. eget hus i V ä x i ö. 
2. Johannes, f. 1797, hofrättsassessor, t 1884. G. 1828 
m. Carolina Fröding, f. 1807, t 1848. 

Söner: 
1) Simzon, f. 1837, häradshöfding, t 1889. G. 1870 m. 
Hulda Maria Agrell. f. 1840, t 1891. 
Barn: 

(1) Carl Erik, i. 1878 --/u, tjänsteman i Städer- 
nas allm. brandstodsbolag (Stocksund). 
G. 1907 ^2 in. Ebba Cecilia Elisabeth Björk- 
man, f. 1870 "/u. 

Barn: 
Per Micliacl. f. 1907 "/n. 
Ebba Hedera Elisabeth, f. 1912 -^/i. 

(2) Sven Viktor, f. 1880 ''Vu», ingenjör vid Jön- 
köping—Vulkans tändsticksfabriksaktb. kT i d a- 
holm). (j. 1903 7- m. Blenda Rosalia 
Säf ström, f. issi -''/s. 

Barn: 
Blenda Maria, f. 1904 %. 
Jöns Simzon, f. 1905 '^h. 
Sven Erik G an nar. f. 1907 ^Vu. 
K e r s t in ti cd era. f. 1911 ^^/s. 
Ingrid Augusta, f. 1911 *%. 

(3) Folke Carl Theodor. f. 1882 ^^h, journalist, 
medarbetare i Svenska telegrambyråns redak- 
tion (S t o c k h o 1 m). 

(4) Valborg Maria (V all i), f. 1885 Vs. Q. 1906 
7o m. engelska vice konsuln, direktören 
Charles David Thorburn, f. 1873 'Vö. Beb. 
egen villa i Uddevalla. 630 KOCK 2) 3) Joaii Volrat, f. 1842, major, t 1898. G. 1870 ^'•'A 
in. Laura Clara Rosina Carlson, f. 18-15 '^/lo 
(Falköping). 

Son: 
Sivard Ingemund, f. 1871 *'Vi', borgmästare i 
F a I k ö p i n k, ledamot af styrelsen för Falkö- 
l)in.tcs sparbank och för 'Skaraborgs ensk. banks 
afdfbiink^skoiitor därst. G. 1901 '^U m. Or?a 
T III I i c Maria Helander, f. 1878 ■'/'-. 

Söner: 
Per Volrat Mikael, f. 1902 "/i'. 
Carl Axel Bertil, f. 1905 ^"/o. 
Sven Ragnar Signrci f. 1908 ^"/lo. 
t: r i k Mauritz, f. 1848 ^7», sekreterare o. skatt- 
mästare hos Göteborgs o. Bohnsläns liushällnings- 
sällskap, R W O ((j o t e b o r g). G. 1907 '''h m. 
Hanna Kristina (Stina) Linden, f. 1873 ^"/i. 

Dotter: 
A n n a L i s a, f. 1908 ""/o. Kock 

(från Finland). 

öfvorkrigskoinmissin-ifij i Fiuliiud under 1!-0S— 09 Ars krig 
Abraliani Kock, f. 1771, t 1S19, sina efter krigets slut iifver 
flytt.-ule med sin familj till .Sverige, var g. m. Fredrika 
Iledmnii, f. 177G, t lS-1. Hans smu slatskommissarien Altra- 
Jiam Victor Kuck, i. 1!S07, t IhiM, var i sitt 18:!9 ingAngna 
gifte med Abraluunina lCngi-1 Oldeubm-g, f. 1S17, t 1!»03, 
fader till Victor Hjalmar, f. 18-14 'h, i. d. major i armén, f. d. 

stationsinspektor vid Stockliohns centralstation, 

RSO. RWO. RDIJO, GM. (Stockholm). G. 

1873 Vvj m. Thoniina Augusta Wilkens. f. 1851 ^"/o. 

liarn: 

1. Cecilia Augusta, f. 1874 "/q. 

2. August Victor, f. 1876 ^/4, ryttmästare o. skvadrons- 
chef vid Smalands husarreg:te, Belg M K 2 kl. (E k- 
s j ö). G. 1903 ■••'"/lo m. Kersti n Jenny Wanner. f. 
1883 -V». 

Barn: 
Kerstin Ingeborg Augusta, f. 1907 "7:1. 
Lrland Victor lljalntar. f. 1911 -"Ju. KOCKU.M iVM 

Allan Hjalmar, f. 1878 "/s, kapten vid Vaxholms 
kustartilleriieg:te, RRS:tSt0 3kl. (Vaxholm). 
G. 1906 ^^/2 m. Rosa Johanna Antointtte Forss, f. 
1881 ^Vio. 

Barn: 

Syster Gunvor AUansdottcr, f. 1907 '"/a. 
August Victor AUansson, f. 1910-^/2, Kockum. 

Äldste käudo stauifudcrii llfiuir KDclaiiu, som saimolikt 
inflyttat fråu lloUaiui, var redan lor.;; liaudlaiido i Krisliau- 
stad, rAdnian, t l<>"i^. >,'• "i. Silk> ilaiisdottor, t 1*^'^'.^ Hans 
yngre son Jöns, 1'. IC.ti , t IT.;;), handlande och radman i 
Kristianstad, blef läder I ill Lars Kuekum. t. 1710, t 1T'.30, 
sämskniakare oeli rådman i Mahmi, i;. 17-H m. Anna Cljri- 
slina lUihf, t. 1725, j ITSJ. l''rån hans (l)land iUla barn) 
onde till niogi'n ålder liomi.e son. nedanstående Ihnric 
Ki>ckuni, härstamma alla nu letvaiule medlemmar al' tienna 
släkt. En i Ryssland bosatt adlad gren af släkten är numera 
\ildöd på svärdssidan. Denna gren härstammade från eu af 
sistnämnda Henrlo Kockums söner l'eter, f. 1774, f 1S17, som 
i unga år öfverflyttade till Kurland och dog såsom koiipar 
slagaremästare i iMitau, g. m. Helena Fowelin. 'i"va af 
lians söner, Henric, generalguverniir i Astrakan ocli rysk 
general, död på 18t>(t talet, samt Alexander, öfverste i ryska 
geiiietrupperna, blefvo adlade under namnet Kockum de l'la/,- 
bek. Generalens son l'eter, öfverste för ett af ryska gardes- 
regementena, dog 1800 barnlös och slöt den ryska grenen; 
hans änka Elisabeth, f. Smoggiu, är bosatt i St. Petersburg. 
— Grenar finnas i Nordamerika. 

Litteratur: Sv. SUiktkalender 1!n.s7: Isberg, Bidrag till 
Malmö stads historia. 

licnric, f. 17-18, sämskniakare i Malmö, framstående 
kommunalman, t 1^25. G. l:o 1770 m. Benyta Sofia 
Holm, f. 1753, t 1786; 2:o 1786 m. Gunilla Rulic, f. 
1764, t 18(H;. 

Söner, i l:a giftet: 

1. Christian Petter, f. 1771, garfvare i Malmö, t 1828. 
G, 179-1 m. Johanna Cecilia Berg, f. 1768, t 1846. 

Son: 
, Henric, f. 1801, godsägare, t 1858. G. 1834 m. Julia 
Lundberg, f. 1810, t 1845. 632 KO("Kr.M 

Döttrar; 
Anna Ida Menrica, f. 1837^7. G. 1857 ^/lo m. 
distriktschefen o. öfveringetijören, öfverstelöjt- 
nanten i Viig- o. vattenbyKk^nadskåren Oscar 
Frithiof Zander, f. 1829, t 18^1 (S t o c k h o 1 m). 
Anna Julia, f. 1839 -^/o (Q ö t e b o r kO. 
2. Lorens, f. 1773, handlande i Malmö, t 1825. Q. 
1801 m. Anne Sophie Suell, t. 1777, t 1831. 

Son : 
Frans Henric, f. 1802, handlande o. fabriksidkare i 
Malmö, framstående indiistriidkare, Ki'undare af 
Kockums mekaniska verkstads aktb. och Kockums 
järnvässaktb., t 1875. (j. 1829 m. Christiana i^oro- 
thea Beijer, f. 1805, t 1875. 
Söner: 

(1) Lorens Petter, f. 1834, fabriksidkare i Malmö. 

t 1899 -'/h. g. 1871 78 m. A u t^ ii s t a Ucckcr. 

i hennes 2:a ftifte, f. 1840 'Va (13erlin). 
I^arn: 

v.) Alida Alexandra, f. \^11 '^U. G. 1899 
^^5 m. kaptenen i 5 Badensiska infanteri- 
regitet n:o 113, läraren vid kadettskolan i 
K a r 1 s r u h e Edvard Max \V alt her 
Schmidt, f. 1873 V<i. 

b) Carl F råns ti e n r i k. f. 1878 7io. ingen- 
jör, kassadirektör vid Kockums mekaniska 
verkstadsaktb. Äg. o. beb. Villa Betes- 
h ö g (Mal m (>). G. 1909 '7it "i. K a r i n 
Schrani, f. 1886 Vh. 

Son : 
Lorens Frans Henrik, f. 1911 7l'; 

c) Jeanna Augusta Maria, f. 1881 'V?. G. 
1909 Vi m. Carl Adolf R a ii n a r Olson. f. 
1880 ^78 (B er 1 in). 

(2) Gottfrid Weddig Georg, f. 1838, direktör vid 
Kockums mek. verkstadsaktb.. t 1875. G. 1866 
Vs m. T he kl a Helena Paulina Fogelklon, f. 
1846 ^7o (Ma 1 m ö). 

Barn: 
a) Carl Georg, f. 1868, fabriksidkare, t 1902 
-7?. G. 1894 "Ai m. Si gr un Heidi He- 
derström, f. 1875 '/o (Malmö). I KOCKUM G33 

Söner: 
Carl G ot t f ri e (I, f. 1895 ^V». 
Herbert Frans Henrik, f. 1899-77. 
Stig Panl Lennart, f. 1900-79. 

b) Jeanne Marianne (Jeanna), f. 1871 7h. 
G. 1891 ^7n in. lumdhindeii o. italienske 
vice konsuln i Malmö, R W O. R It 
Kr O. Lars O u s t a f Kruse, t. 1863 Vs. ÄJ,^ 
del i lielcnetorp i Skanc o. luis i Malmö. 
(3) Frans Henrik, i. 18'1(). berk^siiiKenjör, chef för 

Kockumsbokik^en, framstående kommunalman, t 

l^MO '7-'. (i. 1877 '7'< ni. Laura Louise 

Plåten, f. 1851 \h (Mal m ö). 

Barn: 
Elsa, f. 1881 7ii. (i. 1906 Vio m. löjtnanten 

vid Västu:öta infanterireg:te Nils Otto 

Höi^lund. f. 1881 7l' (A X va i 1). 
Jeanna M a r i; aret a, f. 1883 *7i.'. 
T h y r a. f. 1884 -'h-K 
A n na, f. 1886 Vi. 
Erik Erans Henriksson, f. 1889 7s, student 

vid Tekniska högskolan (S t o c k li o I m). 
Carl Gottfried Erans Henriksson, f. 1891 -7i. 

student vid Tekniska högskolan (S t o c k- 

li o 1 m). 
Emma Marie Louise, f. 1892 '7i. 

i 2:a giftet: 
3. Johan Daniel, f. 1787. ffodsäsare, t 1854. Q. 1813 
ni. Anna Brita Bersh, f. 1794, t 1867. 

Barn: 
1) Peter, f. 1821. vrodsii^^are. t 1891. (i. 1851 m. 
Milda Cecilia Bcr^li, f. 1S25, t 1906. 

Barn: 

(1) Edla Cecilia (Ellen), f. 1853 -V». Q. 1875 
7jo m. godsägaren, R W O, Gotthard Die- 
den, f. 1848 7r.. Äg. Bellevue o. hälften i 
Lindholmen i Skåne (B e I 1 e v u e, M a 1 m o). 

(2) Hanna Lovisa Amalia, f. 1855 -7i. (i. 18SI 
7» m. konsulenten hos Svenska Ayrshircföre- 
ningen, R W O. L L A, Ernesti Otto (E r n s t) 
Rietz, f. 1847 -"/« (K r i k s b e r g. Tu m b a). 634 KOCKIM 

(3) Jan Daniel, i. 1S57 -/:.', jjodsäsare, vice ordf. 
o. vcrkst. direktör i licirriiiKc— Östratorps 
järnvägsaktb-, ledamot i styrelserna för Skån- 
ska liypoteksföreiiingen o. Alnarps landtbriiks- 
o. mejeriinstitut, R W O. kg. liiilften i Lind- 
holmen samt arr. Jordberga o. Tofthög, allt 
i Skåne (J o r d b e r g a). O. 1888 '/» m. Olga 
Ryc-Las.si'n frän Danmark, f. 1865 **/io. 

Dotter: 
E min y Hilda Octavia, f. 1889 Vh. G. 1910 
^'/(i m. ingenjören vid Svenska st)ckerfa- 
briksaktb., f. d. underlöjtnanten i Kronprin- 
sens husarreg:tes reserv Ernst Georg 
Carlsson Herslow, f. 1884 -'Vii (A r 1 ö f). 

(4) C h r i s t i a n Eredrik. f. 1858 ^Vs, revisor o. 
kontrollant (Malmö). (i. 1890 -'/o ni. 
Gerda Paulina Hendebcrg, f. 1859 -''/ö. 

Barn: 
Gösta Peter, f. 1891 ^/lo, banktjänsteman 

(M a 1 m ö). 
Berndt Simon Otto, f. 1893 V», officersvo- 

lontär (Kristianstad). 
Hilding A x e I Henrik Lndvig, i. 1895 '^7. 
M a r i a. f. 1898 V*. 

(5) Brita Henriette I d a, f. 1860 ^%. Äg. tillsam- 
mans med systern Hilda, Rosengård i Skåne 
(R o s e n g å r d, Mal m ö). 

ib) Hilda Cecilia, i. 1862 '/a (Rosengård, 
M a 1 m ö). 

(7) Berndt Henrik Ludvig, i. 1864 ''ji, ryttmäs- 
tare vid Skånska linsarreg:tet, RSO (H ä 1- 
s i n g b o r g), (j. 1908 'Vio m. El i n Olivia 
Backström, i. 1880 '/«• 

Döttrar: 
Hilda Ann- Mar i e, f. 1910 7io. 
Gunvor, i. 1912 -%. 

(8) Julius Fritz Hjalmar, f. 1869 ^Vs (Johan- 
n e s b e r g, M a r i e s t a d). 

2) Maria Carolina, f. 1829 ^7? (M a 1 m ö). 

3) .lohan Henrik Berndt, f. 1830, godsägare, t 1904 
'Va. (j. 1857 m. Marie Therese Rosalie Wallgren, 
f. 1835, t 1886. 635 Barn: 
Petter lienric Ludviii. f. 1S61 Vu- Vistas i 

Amerika. 
Gunilla Selma Wilhelmina (Gulli), f. 1863 (K ö- 

p e n 11 a in n). 
Carl A X e I Hjalmar, f. 1869 ^72, ex. apotekare, 
bibliotekarie vid Farmaceutiska föreningen, anst. 
a apoteket Hvita Björnen i Stockholm, 
Hedda Lydia A u ^ u s t a, f. 1870 7.i. Vistas i 
Nordamerika. 
Berndt, f. 1788, godsägare, t 1870. G. 1813 m. Alaria 
Klisaheth Malmros, t. 1795, t 1847. 
Söner: 

1) Henrik Wilhelm, f. 1815, stationsinspektor, t 1873. 
Q. m. (jertrud Johanna Olsson, f. 1824, t- 

Barn: 

Mat kild a, f. 184h '7n. G. 1867 m. f. d. sta- 
tionsinspektoren Coriitz Ahraliam Tlieodor Gal- 
ler liolm, i. 1839. 

Henrik, f. 1853 ^^i. Vistas i Amerika. 

V^ / 1 h el m, f. 1854 ^^3. Vistas i Amerika. 

Eufemia Elisabeth, f. 1858 '-^h (Malmö). 

Gerda Agnes Isabella, i. 1868 '/i. G. 1899 J/s 
m. byggmästaren Nils Carlsson, f. 1873 ""/o 
(Hälsingborg). 

2) Johan Daniel, f. 1826, fabrikör, t 1900. G. l:o 
1862 m. Fmma Barck, f. 1828, t 1871; 2:o 1872 m. 
Anna Helena Lindher;^, f. 1S42 -"A^. 

Söner, i l:a giftet: 
il) Lud v i }i Aui^ust, f. 1863 '77, bagaremästare 

(G e t e be r g s ä n g, Göteborg). G. 1889 

ni. A n n a Lina Andorsson. f. 1862 ^"h. 
Barn: 

Ferdinand Wilhelm, f. 1890 -Vi, bagare 
(G ö t e b o r g). 

Klara Alida, f. 1891 ''U. 

Johan Emil. f. ls'>2 ^"/r., barberare. 

Fritz Albert, f. 1893 "Vio, bagare. 

Eran s Harald, f. 1896 '7i'j. 

Hilda Viktoria, f. 1900 Va. 
(2) Ii e rndt Osear, f. 1865 7h, frisör (Karl s- 

krona). G. 1886 m. Anna (Charlotta Fri- 

beri;, f. 1863 "/i. 6 KOL.MODIN 

Barn: 
Bert ha Henrietta, f. lSbi6 '/u. 
Bernhard Filip, \. 1891 '=Vit. 
Gunhild Elisabeth, f. 1893 =*Vi. 
Carl tierved, f. 1895 "7». 
Anna N ert ha Maria, f. 1897 •'/«. 
Gustaf Erik. f. 18W -'A. 
/:/.s7/ /I s/ /•/(/, f. 1907 -''Vh. 
3) Christian Lorens, f. 182(), liandsfabrikör, t 1893. 
G. 1855 ni. h^edrika Lovisa Lundlilad, f. 1829, t 
1909. 

I5arn: 

(1) Augusta Eufemia, f. 1858%. (i. ni. f. d. 
bokliandlarcn C a r I Johan Carlin, f. 1845 
•7.S (Lslöf). 

(2) Axelina Josephina. f. 1865 '"/i, bokhandlare 
i Hörby. 

{3) Erans Albin, f. 1858^/7, frisör (H v e t- 

landa). (i. 1893 7r. ni. Edla Maria Matts- 
■ son. f. 1873 -y-j. 

Barn : 

Ella Maria Lovisa, L 1894 ^^Vn. 

Conny Sixten Lurentzi, f. 1897 ^'U. 

Anna Valborii Dorotea, f. 19(ii) -"/«. 

Ad i na Maria Elisabeth, f. 1903^72. 

Edla Astrid Mariiureta. f. 1905 7^. 

Knut Yni^ve Berlit, t. 1908 V;i. 

Sven Einar Leopold, f. 1911 7ii- 
(4) S e I m a Gunilla, f. 1871 Vn (M a 1 m ö). Kolmodin 

(Södermanlands o. Västgötagrenarna). 

Oumiual, vidt utgreuart och sedan slutet nf IfjOO-talct 
kiliul svensk släkt från Kohleino by i Arbrå socken i Iliilsing- 
land. Ättefadern Erik Jonsson, som lefde i slutet af 1."jOO- 
talet och bodde i nämnda by, var liinsnian eller häradsfogde. 
Hans söner Erik och Michael antogo namnet Kolmodin(usi 
efter födelseorten och blcfvo stamfader för bvar sin släktgren. 
Erik för den äldre eller Södermanlandsgrenen, .Michael för den 
yngre eller Upplands-tJottlandsgrenen. Erik Kolmodinus, t 
l(i4'J sAsom prost och kyrkoherde i Torshälla, var farfader 
till kyrkoherden i Kristinehamn Abraham Kolmodin, f. 1081, 
t ITÅl, g, 1720 m. Anna Christina Hernb<'rg, t 174:5; dessa KOI.MOIUN (;,;7 

makar voro föräldrar till nediinstAfndo Niklas Kolmodin. 
Michael Kolmodin, f. ir.97, f H'77, v:u- liksom äldste soiwu 
Michaol, f. 1640, t IGS.!, prost i Simtiina i Uppland; den 
äldro Michuöls andro son Israel, f. I(il3, f 1709, blef su[)er- 
intondent [.å Gottland. Michael Kolmodin den yngros söner 
flyttade med farbrodern till Gottland och blefvo stamfäder 
fiJr Gottlandsgreuen, för hvilken nyligen redogjorts i arbetet 
"Gottländsk Sluktbok". En tredjt! son till Micliael Kol- 
modin d. ä, var kyrkoherden i Nysätra o. östernuda i Ujip- 
land, koutraktsprosleu Johannes Kolmodin, f. J018, f 17J4; 
hans släktgren är på manssidan utdöd, men fortlefver genoni 
sondottern Helena Elisabeth Kolmodin, f. 1740, t HUS, g. 1702 
m. kyrkoherden i Saleby i Västergötland Chrisluphér Dahl, 
f. 1717, t 1771. Dessa makars son Olof Dahl, f. 17GG, t 1!>3S, 
upptog morfaderns namn Kolmodin, blef Skytteansk professor 
i Uppsala och i sitt 1S03 ingängna gifte med Ulrika Eleonora 
Kehuberg, f. 1700, t ISlfj, fader till nedanstående Carl Olof 
Kolmodin (Dahlska släktgrenen) 

Litteratur: Anrep. Sv. Sliikt hnUm III; E. Mvberg, Gott^ 
liindsk SliikllM.u. 

Södermanlandsgrenen : 

Niklas, f. 1735, bruksinspektör, handlande, t 1772. G. 
1767 in. Anna Christina Kihiqvist, f. 1732, f 1807. 
Söner: 
1. Carl Abraham, f. 1768, bankokamrerare, t 1810. G. 
1793 m. Helena Frychius, f. 1770, f 1851. 

■> Son: 

Carl Niklas, f. \7W, barikokommissarie, t 1863. (j. 
l:o 1829 m. Wilhelmina Rundberg, f. 1811, t 1841; 
2:o 1842 m. Fredrika Magdalena Hallström, f. 1809. 
t 1895. 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Edvard Niklas Wilhelm, f. 1836 %, f. d. 
kansliråd, R N O (Stockholm). G. 1870 V12 
m. Jenny Carlstedt, f. 1843, t 1876. 
Barn: 

a) Maria Coniclia (Mia), i. 1871 7ii (Stock- 
h o I m). 

b) Carl Torsten, i. 1873 % civilingenjör 
(S t o c k h o 1 m). G. 1905 '% ni. Anna 
Jenny Mathilda Cederborg, f. 1881 ^"/e. 

Döttrar: 
Ragna Gertrud Margareta, f. 1907 "/a. 
Jenny I n ga - L i s a. f. 1911 79. 

c) Jenny Fredrika Wilhelmina, f. 1876 *'/* 
(S t o c k h o I in). 638 KOLMODIN 

i 2:a siftet: 

(2) Carl Fredrik, i. 1843 ^'Vs, f. d. banko- 
sekreterare, R N O (S t o c k h o 1 m). 

(3) Henning Amhon, f. 1844 "Vis, f. d. byrå- 
chef i j;eneralp{)ststyrelsen, K W O 2 kl., 
R N O. K 1) D O 2 gr.. R Pr R Ö O 3 kl., R Pr 
Kr O 2 kl. (Skogs E k e b y. T u n g e 1 s t a). 
G. 1874 Vii in. Augusta Amalia Lundberg. 
f. 1850 ^'/r,. 

Barn: 

Siri Emma Fredrika, f. 1875 %. Q. 1900 V12 
in. hofintendenten, O II Qbmt, R W O, RR 
S:tSt0 2k!., R Bad Z Löw O 1 kl., R Pr Kr 
O 3 kl., RDDO. OffFrD'Acad, Oscar 
Emil Swensson. f. 1866 ^^/lo (Stock- 
h o I ni). 

Carl Ragnar, f. 1881 ^^h, jur. utr. kand., 

e. o. hofrättsnotarie (Falun), (j. 1912 "/» 
rii. Anna Wilhelmina (V i I m a) Pettersson. 

f. 1878 '"/ii. 

(4) Gerda Ingeborg Magdalena, f. 1848 Vn. G. 
1878 *^/ii ni. kaniinarskrifvaren i tullverket 
Albert Fredrik Hallström, f. 1848, t 1890 
(S t o c k h o 1 in). 

2. Niklas, f. 1773, bankokommissarie, t 1847. G. 2:o 
1819 m. Maria Magdalena Linderberg. f. 1769, t 1848. 

Son: 
Abraham, f. 1804, bankokamrerare. t 1887. G. 1844 
m. Sofia Willielmina Björkblad. f. 1814. t 1884. 

Son: 
Nils Abr aha m Wilhelm, f. 1847 ^^e. Äg. bok- 
tryckeri under firma P. A. Nymans efterträdare 
o. hus i Stockholm. Q. 1887 ^'Vio m, 
Hilda Charlotta Carolina IngneU. f. 1848 ' 7=». 

Dahlska (Västgöta^) grenen: 

Carl Olof, f. 1804, tullförvaltare, t 1880. G. 1847 m. 
Matilda Fleonora von Langcnberg, f. 1812, t 1908. 

Barn: 
1. Hilda Eleonora Olivia, f. 1848 -"/-. G. 1868 '^7 ni. 
kaptenen Otto Alfred Kistner, f. 1836, t 1901 (Stock- 
h o 1 m). KOI/niOFF G:59 

Carl Olof Bernhard (Carl B er nhar d). f. 1850 

^%. tullbevakniriKskontrollör. Äg. del i hus i 

Stockholm. Q. 1884 *'Vn ni. Zcima At^ncs 

Fredrika Knoch, f. 1861 ^/i. 
Barn: 

Olof Torsten, f. 1885 "/n. fil. kand. 

Astrid Ida Matliiida, f. 1890 Vs, anställd i Stock- 
holms stads Sparbank (S t o c k h o 1 m). 

Carl Olof Gylf c, f. 1893 ^Vi', elev vid Tekniska hÖR- 
skolan. 

Johan Arvid. f. 1852. kapten, t 1902. Q. 1878 "/ii 

m. Hildur Maria Wennberg, f. 1857 ^Vis (Visby). 
Barn: 

Ellen Signe Eleonora, f. 1880 ^/i. G. 1909 -^5 m. 
löjtnanten o. l:e regementsadjutanten vid Gott- 
lands infanterireg:te Lukas A:son Runebors, f. 
1874 Vi2. Äg. o. heb. villalägenheten John Hill 
vid Visby. 

Carl Gunnar von Langenberg. f. 1882 ^"/o, tjänste- 
man i Städernas allm. brandstodsbolag (S t o c k- 
h o 1 m). G. 1912 -*^/h m. E I i d a Gertrud Desideria 
Andersson, f. 1889 ^Vi?. 

Emma Matliiida. f. 1886 "Vs. G. 1907 "**/;> m. löjt- 
nanten o. regementsadjutanten vid Gottlands artil- 
lerikår Olof Tryggve Åkerlund, i. 1883 ^Va 
(Visby). Kolthoff. 

SUlkton hiirstninniar fr.'\n Väslphalen, hvarest iildste kiiuilc 
staiiifiul(M-ii llonnan Kolllioff ä}?do och bfhuddo godset Kultoii- 
hof mso— IGIU. Ilaiis son llfiuiU. t lt'(51, inflyttade IGIil» till 
Sverige, blef handlande och slntligen horgniästare I Karlstad 
samt anlade Edsvalla, liansiiters, liratlfors, Lindfors ni. fl. 
j.^rnhrnk i Värmland. Af hans talrika ättlingar hafva de 
flesta varit bosatta i niimnda landskap. En lians sonsons son 
l.riiksiiatronen Johan Kolthoff, f. ]7l'2, t HSO, liade i sitt 
174.") ingångna gifte nieil Agneta Iledengren, f. 1724, t 177r>, 
bland tio barn nedans1,'iende sonen Svi-n. Andra grenar af 
släkten lefva 1 Sverige och Amerika. 

I.itlcralnr: Sv. Ättartal ls<i]. 

Sven. f. 1748, brukspatron, t 1810. G. 1772 m. Carolina 
Granfelt frän Dal. f. 1755, t 1805. KO 1 -TU OF F "/o (K a r 1- 
1900 ^-'j-j m. Söner: 

1. Johan, f. 1774, major, t 1853. Q. ni. Hedda Styffe, 
t 1821. 

Son: 
Lars Johan, f. 1821, brukspatron, t 1890. Q. 185-1 
m. Christina Fcrner, f. 1822, t 1907. 

Barn: 

(1) Ivar. f. 1855 ^^/lo, disponent f(')r Hammarby 
— Yxe aktb. (H a m m a r b \' Ii r ii k, N o r a). 
G. 1889 -''/•.- (in. (jcrtriid Dwlilberj:. f. 1S67 ^^/s.) 

Barn: 

Elsa. f. 1890 --/•-•. 

S / / // (/ Maria, i. 1891 ''/h. 

Erik. f. 1894 --Vi. 

Gertrud Augusta, f. 1900 *V5. 

A nu a Greta. f. 1902 '"7:.. 

(2) Johanna Maria tMajken), f. 1857 
s t a d). 

(3) Elin Elisabeth. L 1859-%. (j. 
förvaltaren vid H a m m a r b y bruk, styrelse- 
ledamoten i Hammarby — Yxe aktb., Johan V i k- 
tor Strömberg, i. 1863 "Vo (Nora). 

(4) I d a Kristina, f. 1861 ^"Vn. G. 1894 '-'/to m. kap- 
tenen i Varmlands reg:tes reserv, verkst. direk- 
tören för aktb. Surte-l.iljedal Per Ragnar 
Söderhielm. f. 1867 "'/h (S u r t e). 

2. Lars Gustaf, f. 1775, t 1857. (j. m. Lleonora Char- 
lotta Falk, f. 1784, t 1852. 

Söner: 
1) Johan Henrik, f. 1811, kommissionslandtmätare, t 
1883. G. 1836 m. Sara Gustava Friberk^er, f. 1813, 
t 1875. 

Barn: 
(1) Johan August, f. 1839, skogsförvaltare, t 1909. 
G. 1861 m. Livia Ulrika Lovisa Lind af Hage- 
by, f. 1830, t 1895. 

Dotter: 
Livia Augusta Maria. f. 1862. G. 1888 m. 
trädgårdsmästaren Johan Lindgren (K d a 
g I a s b r u k, C h a r 1 o t t e n b e r g). K C) I .TI I o FF Ml 

(2) Helena Charlotta Johanna (Hanna), f. 1841 
"/lo. Q. 1866 Vfl ni. rektorn, fil. d:r Johan 
Gustaf Hanincivist, f. 1830, t 1883 (Falun). 

{3) Gustaf Isak, f. 18-15 "/is, fil. hedersd:r, 
konservator vid Uppsala universitet, in- 
spektor för Uppsala stads biologiska museum, 
ordf. i styrelsen för aktb. Biologiska museet 
i Stockholm o. Uppsala läns jaktvardsförening, 
R W O, R Pr Kr O 3 kl.. Sv. jägaref. belönings- 
medalj, (i. 1870 Vio m. Charlotte Louise 
Lind af Hai^eby, f. 1833 ^7i. 
Barn: 

a) Kjell Gustaf Adolf Henrik, f. 1871 ^e/s, 
verkst. direktör i aktb. Kolthoffs naturalie- 
magasin i Uppsala. O. 1905 *Vio m. 
Elna Morell. f. 1880 -»/r. 

b) Helga Gnstafva Ulla Matliilda (E i e), f. 
1872 ^7ii. (J. 1908 ^7ii.' m. länsnotarien i 
Västernorrl. län, e. o. hofrättsnotarien, jur. 
utr. kand. Sigurd Ribbing, f. 1879 ^7i2 
(H ä r n ö s a n d). 

c) Rut h Charlotte, f. 1875 "A;. 

d) Ester Charlotte, f. 1875 "Ve. 

e) Helge Gustaf Ludvig, f. 1878 Vs, löjtnant 
vid Smalands artillerireg:te (Jönkö- 
ping), (i. 1907 Vii ni. Ester Elisabeth 
Ritter, f. 1877 ^-/s. 

Döttrar: 
Ulla Hulda. f. 1908 ^Vh. 
E vy Charlotta, f. 1908 ^'Va. 
M ä r t ha Alma, f. 1910 7u. 

(4) Karolina Henrika Amanda, f. 18-18 'Vr.. O. 
1876 ^''Im m. stäletsaren, civilingenjören Bern- 
hard August Beskow, f. 1837, t 1910 (O ö t e- 
b o r g). 

(5) Regina Gnstafva. f. 1855^/5. O. 1875 m. 
kaptenen Carl Gustaf Wising, f. 1839, f 1888 
(A n n c b o, L i d i n g ö). 

(6) Alma Gunilda, f. 1856 'Vo, teckningslärarinna 
(G ö t e b o r g). 

2) Herman, f. 1817, possessionat, t 1876. G. 2:o m. 
Sara Lovisa (Louise) Bergh, f. 1836^7:, 
(Nore, S u n n e m o). 41. m 

Ki{.i:i'Er.iKN 

Barn: 

(\) A I m a Elisabeth, f. lcV65 "/t. (j. ni. ingen- 
jören Robert Gyzuntlcr. f. l.S5ö '"'/n (M ;i 1- 
d c n, M a s s., N o r d a ni e r i k a). 

(2) Louise Eleonora (Nora), f. 1866 7» (Nore, 
S 11 n 11 e 111 o). 

ii) Axel Herman, f. 1,S73 7;i, rescrvl()ithaiit i 
Värmlands rLt'::tes reserw kartograf hos Ud- 
dehoinis aklh. (H ö j e). (i. 19()« ''/i ni. 
Ellen Helena lieniitson, i. liS75 -■'/«. 

(4) Carl Gustaf, f. 1875 7(i. bryk^v,a'riäKare. Är. 
o. beh. N o r c i Värmland (S n n n e m o), (i. 
1910 ''7ii III. (Ui r i n Maria Weiulnri:, f. ISNI 

Seine r: 
Ernst Herman, f. 1911 -'Va. 
Carl G un n ar, f. 1912 ^7?. Kraepelien. 

Tysk slUkt, som med nedaustäc-nde Johau David Kra}peIlon 
öfverflyttade frAn Stralsund till Stockholm 1801. 
Litteratur: Sv. Släktkalciuli^r It-sS. 

Jc-han David, f. 1768, fanjunkare, t 1825. Q. 1791 m. 
Maria Elisabeth Hansen, f. 1762, t 1848. 
Söner: 
1. Gottfrid Christopher, f. 1792, löjtnant, slottsfogde på 
Stockholms slott, t 1856. G. m. Gustava Wilhelmina 
Sjögren, f. 1801, f 1873. 

Barn: 
1) Carl Wilhelm Gottfrid Christopher, f. 1823, hand- 
lande o. vice konsul, f 1882. G. 1850 m. Maria 
Charlotta Estlandcr, f. 1828, t 1889. 
Barn: 
■ (1) Carl Lennart, f. 1855, postexpeditör, riksdags- 
notarie, t 1901. G. 1882 75 m. Carolina 
Lovisa Eiselier, f. 1860 *7i, biträde hos genc- 
ral|)oststyrelsen (S t o c k h o I m). 

Barn: 
Alfhild Maria. f. 1884 "/s, lärarinna vid 
Dettliowska skolan i S t o c k h o 1 m. ku.i;i'i:i.ii:n g-13 

Ida Margareta (Greta), f. 1894 ^^Is. 
Hans Lennart, i. 1895 -"/i-. 
Bertel Lennart, f. 1897 "-'Vm. 

(2) Carl Casimir, t. 1856, sjökapten, t 1909. Q. 
1888 "U m. Fanny WenJelin. f. 1863 -•'/a. 

(3) Ellen Maria. i. 1862 "/;{. (J. 18897? m. 
landssekreteraren, lagnir.nnen (jottlieb Leo- 
pold, f. 185-1, t 1896 (Ii ä 1 s i n k f o r s). 

(4) O I ii a Maria. i. 1863^^7. O. 1890 -•Vr> ni. 
häradshötdiiiRen i Piikkis domsaga i Finland, 
R R S:t St O 3 kl., Johannes Leopuld. i. 
1852 Vs. 

2) Oscar Fredrik, f. 1831, stationsinspektor, t 1899. 
G. 1868 -7io ni. S e I ni a Mathilda Lenfwenmark, 
i. 18-19 -V? (Stockholm). 

Barn: 

(1) Ernst Ludvig, f. 1869 -/lo, jur. kand., t. f. 
civiiassessor vid Stockholms rådhusrätt. Beii. 
egen villa i Lidingö Villastad. G. 
1902 ^'Vo m. Agnes Hildegard Cliristierson. f. 
1872 ^""la. 

Barn: 
Märta Katarina, i. 1903 ^Vs. 
Hans Yngve. f. 1905 ^"/a. 
Ernst O s ka r. f. 1906 "/lo. 

(2) Ellen Wilhelmina Mathilda. i. 1871 ^h. G. 

1900 '"/o m. telegrafkommissarien Julius 
Teodor Almgren, f. 1868 ^''/a (L u d v i k a). 

(3) Oskar Elis, f. 1874 ^/i-, grosshandlare 
(Stockholm). G. 1902 '/o m. f / 5 « 
AI(//-m Törnetiuist. f. 1879 -"/«• 

Söner: 
Nils Oskar, f. 1906 ^Vo. 
Ulf Einar, f. 1908 "/a. 

(4) Selma Katarina, i. 1883 "Vio, telegrafist, 
(S t o c k h o 1 m). 

3) E m m a Elisabeth, f. 1836 ^"/i (S t o c k h o 1 m). 

2. Carl Gottfrid, f. 1793, underlöjtnant, t 1879. G. 1818 
m. Anna Charlotta Hammarlund, f. 1798. t 1845. 

Söner: 
1) Carl Johan Ludvig, f. 1826, fanjunkare, t 1865. 
G. 1858 '7io m 
'/■> (Bofors). 644 KRKUGEK uoli KREUGEU 

Barn: 

Anna Sofia, f. 1860 Va. Q. 1884 =72 m. folkskol- 
läraren Fred r i k Ekman. f. 1859 'Vs. 

Johan Gottfrid, f. 1861, landtbriikare i Nordame- 
rika, t 1897. Q. _^18S6 75 in. Mat kilda Jo- 
hansson, f. 1864 -'Vs. 

Maria Katarina, f. 1863 '7o (Bofors). 
2) Julias Andreas, f. 1838 ^7-.', f. d. fanjunkare vid 

Lifrek^:tcts drasonkår (Uppsal a). O. 1879 ^7io 

ni. Sofia Charlotta Burman, f. 1846 '^U. 

Barn: 

Karl Johan Julius (Hans), f. 1880^7?, bergs- 
ingenjör (K i r u n a). 

Ester Si^ne Maria, f. 1884 ^h, statistiskt biträde 
i riksbanken (S t o c k h o 1 in). Kreuger och Kreuger. 

Äldsto kiinde stiimfadcrii var skcpi'i>i-t'n David Ki-fUger 
frAii Wisiiijir. t 17:!(l, si.m i slutet af KKMi- rlliT hörjan af 
170()-tak>t inflyttade till Kalmar. Hans sonson Anders, f. 
1720, t 177S, först liijtnant vid Kalmar reKfnionte, sedermera 
kopiiarslajjare. liade i sitt pifte med Maria Bod»>cker bl. a. 
barn nedanstående sönerna .Tohan Fredrik och Petter. Den 
äldre grenen skrifver namnet Kreiiger, medan den yngre i 
allmilnhet bibehfillit det iirsi>rungliga skrifsilttet Kreuger. 

IJtleratur: 8v. Släktkalender ISnG; I.ei jc.iihnfvud, Nv 
Sv. Släktbok. 

Äldre grenen (Kreuger): 

Johan Fredrik, f. 1753, tullförvaltare, t 1823. G. l:o 
1780 m. Anna Sara Cedcrhvarf, f. 1760, t 1799; 2:o 
1801 ni. Agata Charlotta ivendorff, f. 1774, t 1850. 

Söner, i l:a giftet: 
1. Johan Henrik, f. 1782, amiral, t 1858. G. 1817 m. 
Euphrosyne Tenger. f. 1793, t 1868. 

Barn: 
1) Carl Henrik, f. 1822, konteramiral, f 1898 ^Vis. G. 
l:o 1855 in. Hedvig Beata Matilda Retzius, f. 1833, 
t 1867; 2:o 1870 iii. friherrinnan Ingeborg Catha- 
rina Krika Sparre. f. 1S37, t 1910. KKEUGER ucb KKEUGER 045 

Barn, i 1 :a giftet: 
il) E b ha Sii^rid Matilda, i. 1856 ^'Vh. (j. 1S77 
"'Vi:.' tn. koniinciKlcirfii, grcfvc Axel Tlieudor 
Pulykarpiis Croiiliieliii af liakimx:e, f. 1829, t 
isyy. ÄK\ hus i S t o c k h o 1 ni. 
i 2:a giftet: 

(2) Carl Henrik Erik Mamus Henning, f. 1871 
'"/n, kapten o. kunipaniclief \id Kronobergs 
reg:te, förste iiirare vid Krigsskolan (Stock- 
li o I ni). G. KsUö ^'Vu' ni. Julia M a r i a n n e 
Milide, f. 1.S72 '-/u. 

Son: 
Mikael Alexander, f. 1903 V«. 

(3) Hedvig Ingeborg Sofia Euphrosync, i. 1874 
-Vi. Cj. lyiM -'/i in. d:r Christian Daniel 
Bonaventura (Bonny) Howitz. f. 1871 "h 
(K ö p e n 11 a ni n). 

2) Oskar Fredrik, f. 1824, koiiiinendörkapten af l:a 
graden, t 19U7 ''/lo. Cj. I8()8 'Vii ni. Marie Louise 
Albert i ne Philoniene de Ciendre. f. 1841 '"/l-. 
Äg. jaiiite sonen o. beb. S ni e d s u d d e n i 
S t o c k h o I m. 

Son: 
Pierre Henri Marie. f. 1869 %, ingenjör, ama- 
nuens i Patent- o. registreringsverket (Smeds- 
udden, S t o c k fi o 1 m). 

3) Klas Hjalmar, f. 1826, generalmajor, t 1891. G. 
l:o 1860 m. Ida Blenda Nordeiifalk, f. 1838, t 1865; 
2:o 1870 "7u m. B e r t Ii a Isabella Kocli, i hennes 
2:a gifte, f. 1845 ''/-,. Äg. o. beb. hus i V ä x i ö. 

Barn, i l:a giftet: 

Hjalmar Johan Henrik, f. 1861 "/s, auditör vid 
Kronobergs reg:te. Iiäradsskrifvare i Uiipvidinge 
iiärads fögderi, \ ice liäradsliöfding, R W O 
(V ii X j ö). (i. 1907 ''/.i m. Ingegerd Louise 
von Sydow, f. 1879 -'Vio. 
i 2:a giftet: 

Ida Bertha, i. 1871 '''/n. G. 1894 "Vio m. majoren 
Arvid Friaiid (iiistaf iiergenstralile, f. 1860, t 
1911 (Växjö). 

Allan Henrik Mikael, f. 1873 7i, kai)ten o. kom- 
panichef vid Kronobergs reg: te, f. d. general- 
stabsofficer, f. d. militärattaché, K Ben Sv S, R 
Fr H L (V ä X j ö). 64G KKEI'GK1{ ..cli KKEIHJKU 

-Sten Henrik, f. 1S74 "/r, KodsäKarc. Är. o. beb. 
F r ö ö i Östcr.^:()tlaiid ((j i s t a d). 
Vera, f. 1875 'Vs (V ä x j ö). 
4) Teresia Josepliina (Thérésc), f. 1828 "/s 
(S t o c k h o 1 m). 

i 2:a giftet: 
2. Carl Christian, f. 1803, öfverste, t 1865. G. 1832 m. 
Carolina Fredrika Fries, f. 1811. t 1888. 

Dotter: 
Asda Augusta Carolina, f. 1839 *V« (Paris). 

Yngre grenen (Kreiiger): 

Petter, f. 1758, handlande, t 1807. O. 17S6 m. Ulrika 
Äbrandt, f. 1766. t 1821. 

Son: 
Ar.ders Lorentz, f. 1791, handlande, konsul, t 1859. G. 
1819 ni. Maria Callerström, f. 1794, t 1868. 

Söner: 
1) Per Fdvard, f. 1820. handlande, vice konsul, t 1895. 
Cj. 18-16 m. Carolina Amalia von Sydow, f. 1820. 
t 1893. 

Barn: 

(1) Hilma Amalia, f. 1847 Vi. G. 1870 "Ve m. 
f. d. sjökaptenen Carl von Dicderichs, f. 1838 
-^5 (Stockholm). 

(2) O s k a r Lorentz, i. 1848 Vs», grosshandlare o. 
dansk konsul i K a 1 m a r, R D D O. Beb. eget 
hus i nämnda stad^^o. äg. hus i Färjestaden på 
Öland. G. 1874 -^lo m. grefvinnan Ebba 
Ulrika Wilhelmina Sparre af Söfdeborg, f. 
1855 '^/(i. 

Söner: 

a) Per Erik, f. 1875 "Vo. kamrerare vid riks- 
bankens afdelningskontor i K a 1 m a r. G. 
1909 V'i2 m. Edit Eriksson, f. 1884 ^Vo. 

b) Sten Lorentz, f. 1876 -"/o (London). 

c) Henrik, f. 1882 'Vo, civilingenjör, lärare 
i byggnadsteknik vid Tekniska högskolan. 
Inneh. konsulterande byggnadskonstruk- 
tionsbyrå i S t o c k h o 1 m. G. 1905 ^7i2 
m. Karin Ericsson, f. 1884 Vio. KKEUGKU (uh KURUGEll G47 

Söner: 
Harry, f. 1906 ^^'/lo. 
Erik. f. 1910 ^/s. 

d) Claes Georg Urban, f. 1889 ^i, elev vid 
Tekniska högskolan. 

e) Louis. f. 1894 ^Vi2. 

(3) Ernst August, f. 1852 Yi. rysk vice konsul i 
Kalmar, verkst. direktör för aktb. Kalmar 
o. Mönsterås tändsticksfabriker. G. 1876 ^^/r, 
m. Jennv Emilia Eorssniau. f. 1856 '"/n 
(K a 1 m a r). 

Barn: 

I n g r i d. f. 1877 ^A. G. 1908 ^/a m. docenten 
i obstetrik o. gynekolosi vid Karolinska in- 
stitutet, med. d:r Erik Olof Magnus Ahl- 
ström, f. 1877 ^Vvj (S t o c k Ii o 1 m). 

Helga. f. 1878 "/u. G. 1906 V:i ni. f. d. 
direktören för bankaktb. Norra Sveriges 
kontor i Stockholm Axel Johan Hallin, 
f. 1877 -Ve. 

Ivar. f. 1880 "V^. civilingenjör, verkst. direk- 
tör för aktb. Kreuger &. Toll. ledamot af 
styrelsen för aktb. Sveriges Privata Cen- 
tralbank (S t o c k h o 1 m). 

T hor st en. i. 1884 ^Vo, ingenjör, argentinsk 
vice konsul i K a 1 ni a r, vice verkst. direk- 
tör för aktb. Kalmar o. Mönsterås tänd- 
sticksf:ibriker. 

Greta. f. 1«89 "Ai. G. 1912 7ii ni. öfveriii- 
genjören hos Bergsunds mek. verkstadsaktb. 
G u n n a r Ekström, f. 187M 'j-s (Stock- 
h o 1 in). 

Brita. f. 1891 ^Vo. 

(4) Carolina Maria (Lina), f. 1856 '""/n. G. 1S7S 
^Vvj m. f. d. lektorn. R N O, fil. d:r Gott- 
hard Magnus Gnllberg. f. 1845 'V^' (K a 1- 
m a r). 

(5) Eredrik Emil, f. 1858 Vs, köpman i Lon- 
don. Q. 1892 m. Eniily Griffins. 

Söner: 
O se ar Eredrik, f. 1893. 
Carl Eugen, f. 1896. 
2) Johan August, f. 1821, handlande, t 1887. G. 1852 
m. Christina Elisabet Lidman, f. 1831. t 1878. 048 Ki{i;i'(ii:i{ oiii KUi;r(;i<:ii 

Barn: 

(1) Anders Fredrik, f. 185^, grosshandlare, t 1905. 
(j. 1889 7? m. Anna Katarina Johanna af 
Geijcrstani, f. 1863 ^"/o. Äg. jämte barnen, luis 
i K a I ni a r. 

Barn: 
Anna Maria (Maja), i. 1890 -"/i, gymnastik- 
direktör (L u n d). 
Nils Jo lian. f. 1894 ^^vj. 
Gustaf Olof (O 1 1 v), f. 1898 7io. 
Anna Elisabet (A n na- L i s a), f. 1905 ^"/a. 

(2) Jolian Gustaf, f. 1856 ^/i, grosshandlare, 
tysk konsul o. nederländsk vice konsul i K a 1- 
m a r. Äg. Björka i Smaland o. hus i nämnda 
stad. (j. 1SS6 ^Vm m. Alma Eva Christina 
(Stina) af Gciierstani, f. 1865-74. 

Barn: 
Elsa. f. 1888 'V^. 
Stina. f. 1889 ^7». 
Sven Johan. f. 1891 7ii. 
Gösta Emanuel, f. 1898 -7i. 
Hans Karl. f. 1901 V-j. 

(3) Nils Edvard, f. 1858 *Vio, artist (djur- o. 
landskapsmålare) (S t o c k h o 1 ni). (i. 1886 
^75 m. B e r t h a Elisaheth van Essen al Zellie, 
f. 1857 7.1. 

Dotter: 
Elisabeth (B c s s i e). f. 1889 ^77. 

(4) Ellen Christina, f. 1862 72. O. 1897^76 
ni. läroverksadjunkten, fil. d:r Klas Alfred 
Essen. f. 1S52 7io (L i d k ö p i n g). 

(5) Elisabeth Gustafva. f. 1870 7l-. O. 1899 
75 m. trafikchefen Krnst Morén. f. 1867, t 1907 
(K a 1 ni a r). 

3) Erik Lorentz, f. 1823 -"^/», f. d. godsägare o. fa- 
briksidkare (Skar a). (]. 1857 7? m. Carolina 
Kleonora Sophia Brusenius, f. 1820, t 1888. 

Barn: 

il) Jane Maria. f. 1860 ^ Vi», (j. 1888 '7i2 ni. 

föreståndaren för Skaraborgs lilns laiidtmanna- 

.' . skola, direktciren, R W O. Johan Fredrik 

Mai^nus llamnström, f. 1855 '-'/lo (Skar a). KUrCKENBEKG 649 

(2) A n d c r s Lorentz, f. 1862 ^^h, anställd hos 
finnan Franck éc Conip. i Ii ä 1 s i n r f o r s. 
(j. l^9b Vill ni. O I ti a Lagas. f. 1H59 ^'/s. 

Söner: 
Erik Ragnar, f. 1897 Vs. 
Julian Arnold Andreas, f. 1898 ^"/o. Kruckenberg. Släkteu, som härstammar från Tysklaml, iukom till Sve- 
rige i början uf ISOO-talct mud nudaustftfndt- James Krucken- 
berg. 

James, f. 1792. handlande, briiksasare, t 1853. G. 1812 

ni. Amalia Margareta von liolten, f. 1793, t 18-15. 

Söner: 

1. Oskar Wilhelm, f. 1814, nodsä^are, t 1888. (j. 1844 

m. Christina Wilhelmina Kindahl. f. 1820, t 1890. 

Barn : 

1) Hilda Maria Amalia, f. 1845 "V? (J ö n k ö p i n g). 

2) Helga Wilhelmina Higeborg. f. 184ö -'/r. U. 1870 
Vu m. inspektören Claes Wetiermark, f. 181b 
^"/7 (N o r g a r d e n. J ö n k ö p i n g). 

3) Lydia Lredrika, f. 1849 -'/,.. Cj. 1874 'Vö m. 
ingenjören H e r m a n Alenins, t. 1842 ^'h (Hede- 
torp. R y r). 

A) Carl Oskar Ferdinand, i. 1850 ^Vis. direktör 
(J ö n k ö 1) i n g). ^ G. 1879 *7i2 m. C ar ol i n e 
Svensson, i. 1852 '/■:. 

Barn: 
Carl Wilhelm, f. 1881 "Vio. löjtnant vid Små- 
lands liusarreg:te (K k s j ö). 
Margot Llisabctli, f. 1883 "/s. G. 1906 "/n ni. 
löjtnanten vid Kalmar reg:te, R S Km O 2 kl., 
Lredrik Carl von Miihlenfels, f. 1876 'V? 
(H u I t s f r e d). 
Vera Alexandra, f. 1884 -'77. 
Knut Carl Gustaf, f. 1886^^2, underlöjtnant 
i Lifreg:tets husarers reserv (Jönköping). 
5) Knut Herman, i. 1854 ^7io. disponent för Melle- 
rups tändsticksfabriksaktb. (H e 1 1 e r ii p, Kö- 
penhamn). G. 1884 ^7s m. Mathilda Wilhel- 
mina (Mimmi) Schagelin, f. 1860 ''/.•>. 650 KIMCKKNHKltd 

Barn: 
Ketty AngcliQuc Wilhelminc. f. 1886 ^"/i. 
Knut Gustaf Wilhelm, f. 1888^%. 
.4 a s c Gustaf Edvard. 1. 1890 "/o. 
Min ny Margot Mathilde. f. 1892^-/5. 
Eddy Tlwr Herman, f. 1893 '^/r. 
Carl Oskar. f. 1898 ^/i. 

6) Claes Eredrik. i. 1856 Vi, kontorist (Jönkö- 
ping). 

7) Signe Alma Emilia, f. 1858 '''/■j (Jönköping). 

8) T II e k I a Matliilda. f. 1859 ^7ii (Jönköping). 

9) E m y Tullia Elvira, f. 1863 ^-/n. Q. 1900 % m. 
godsägaren Bror Sixten Berglund, f. 1848 ^Y). 
Äg. T u in b ä c k i Västergötland (H a b o). 

2. James Ferdinand, f. 1818. bankkanirerare, t 1895. 
Q. 18-46 rn. Johanna Benedikta Andersson, f. 1822, 
t 1885. 

Barn: 

1) Amalia Paulina, i. 1847 Vrj. O. 1872 m. kom- 
niissionslandtniätaren Vilhelm Leopold Henrik 
Schreeber, r. 1835, t 1902 (V e r n a m o). 

2) Ernst Mauritz, f. 1849 ^"/i, major i armén, kap- 
ten i Jönköpings reg:tes reserv, befälhafvare för 
Värnamo rullföringsområde, R S O. Beb. eget hus 
i V ä r n a m o. O. 1878 -^/i m. EU e n Matliilda 
Kruekenherg, f. 1851 "Ii. (Se nedan.) 

Son: 
Ivan Mauritz Julius Eerdinand, f. 1880*^2, fil. 
d:r, lektor i kemi o. fysik vid Nya elementar- 
skolan (S t o c k h o 1 m). Q. 1907 V? m. G e r- 
d a Lwtitia Helena Ekström, f. 1876 %. 

3) Lydia, f. 1850 ^Vo. O. 2:o 1891 -7i2 m. gross- 
handlaren Carl IJndhult, f. 1828, f 1898 (Stock- 
h o 1 m). 

3. Julius Martin, f. 1820 "Aj. f. d. bruksägare (J ö n- 
k ö p i n g). O. 1848 "V? m. Sofie Louise Eleonore 
Lindqvist, t 1871. 

Barn: 

Fanny Amalia, f. 1849 'Vs. (j. 1H71 7» m. läro- 
verksadjunkten liror Axel Antcniius liahii, f. 1839, 
t 1912 ^7« (Stock ho 1 m). 

Ellen Matilda, f. 1851 V?, (j. 1«78 -7i m. majoren 
Ernst Mauritz Kruekenherg. f. 1849^7-». (Se 
ofvan.) KUUSE 651 

Hilma Otilia, \. 1S52 '"/n. (i. 1S75 -•'/] ni. sjökaii- 

tencn Edvard Willielm Liibeck. f. 1840, t \^M 

(S t o c k 11 o 1 m). 
Carl Julius, f. 1856 ^'Vi, vice liiiradsliufdinj!:, radnum 

i Vadstena. Ä^. Kärd i iiäinnda stad. 
James Martin O s s i a n. i. 1861 -'"/«, agronom (11 ä r- 

j e s t a d, P r i n n ar y d). 
Elin Sofia, f. 1863 '''/:i. (i. 1885 -''/lo m. f. d. kai)- 

teiien vid Kalmar re.si:te. kainrerarcii \id Varberi^s 

Iiafsl)ad, R S O, /' r c d r i k Wilhelm Rciitcrsvurd, 

f. 1851 -7ii (V a r be r .u). Kruse 

(från Karlshamn) 

Äldste kände stanifaderu Icir demm släkt vur Jouas Croes 
eller Kruse, t 174;{, skeppare i Karlsliaiiiii, ii. 1~M iii. Christina 
Smitt, f. 171."), t 1787. Deras son, "coopvcn-dikaptoneu" Leo- 
nard Kruse, f. 17.57, t l^•»'•>. i^- 1771 ni. .Tdianna Margareta 
Weil)uli. f. 1702, t 1821, var tuder till kainuiarrftdet, sedan 
tnlinirvaltaren .Tonas Poter Kruse. f. 177.', t 182^ (livars 
sliiktKien numera är uldiid) samI till nedaiisl aoide .Idli.iu 
Amiers. 

Litteratur: Sv. .Ättartal ls!H. 

Johan Anders, f. 1784, sjökapten i Karlshatnn, sedan 
jrrossliandlare o. bryv^yare i Stockliolni, f 1839. (i. 
1820 m. Anna Charlotta Brandelius, f. 1800, t 1856. 
Söner: 
1. Carl Magnus Leonard, f. 1824, godsägare, t 1877. 
O. 1860 ^7* m. Agnes Augusta Ljunglöf, f. 1831 7? 
(S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1) Jacob Carl Christoplicr. f. 1861 =75, f. d. kapten 
vid Kustartilleriet. RSO (Vaxholm). 

2) Märta Agnes Mcnrictte. f. 1864 ^73 (Stock- 
h o 1 m). 

3) Knut Robert Theodor. f. 1866 73, kapten vid 
Kustartilleriet, R S O (K a r 1 s k r o n a). G. 1902 
^/i m. Ebba Fredrika Liepe. f. 1874 '-'77. 

Son: 
Gunnar Robert, f. 1911 ^^711. 

4) Tyra Agnes Maria, f. 1868 ^7i (Stockholm). 652 KHUSE 

2. Abraham Ludvig, f. 1S26, vice häradsliöfdiiig, auditör, 
t 1SS7. G. l:o 1857 m. Lmnia Hildegard Hedin, f. 
182-1, t 1860; 2:o 18()S m. Rosa Helena Christina 
Ulrika Berlin, f. 1836, t 190(). 

Barn, i l:a giftet: 

1) Sven Ludvig Christofer, f. 1858, civilingenjör, t 
1890. O. 1887 ^Vio ni. Julia Ebba G c o r s i n c 
Kemner, \. 1865 'V;». Onig. 1901 ^7<> ni. kamrera- 
ren Nih C o ur a d LuudcUus, f. 1860 --'/h (Stock- 
h o 1 rn). 

Lotter: 
Elsa Clary Gcorguic. f. 1S89 ^'Vi. G. 1910 ^«/i. 
m. ingenjören Carl Nils Skåuberg, i. 1883 ^/i 
(S t o c k h o 1 in). 

2) Elleu Clara Charlotta, f. 1860 ^"/a. biträdande 
föreståndarinna vid Bruinrrierska skolan i Stock- 
h o 1 in. 

3)Auua Hildegard Maria, f. 1861 ^Va, biträdande 
föreståndarinna vid Bruinnierska skolan i Stock- 
h o i in. 

4) Emma Nicoliua, f. 1866 -'/h. öfverskötcrska vid 
östra sjukhuset vid Stockholms stads allin. för- 
sörjningsinrättning (S t o c k h o 1 in). 

i 2:a giftet: 

5) Maria Christiua (Mia), f. 1871 ^^i. Q. 1898 ^n 
ni. kamreraren i Nobelstiftelsen, e. o. hofrätts- 
iiotarien B o Gustaf Löfgreu. f. 1866 "/a (S t o c k- 
li o 1 m). 

6) Erik Otto Ludvig Névil. f. 1872 -7i2, bryggmä- 
stare vid S:t Kriks bryggeri (Stockholm). 

7) Auna Sofia Alma Isabella (Bell), f. 1874 ^77, 
amanuens hos öfverstyrelsen för rikets allm. läro- 
verk (S t o c k h o 1 III). 

8) hulda, f. 1876 ■*7i, lärarinna i Bruninierska sko- 
lan (S t o c k h o 1 m). Kruse 

(från Lund). 

(iaiimiiil hoi-KjifsliiUt U-hw Lund, liviirs iihlsto kände .stiii 
fadt-r Joachim var fudd i början af KUK) h-lrt. Sonen Joaclii 
Knise, f. onikr. lOK), j 171-'. skoninUnr- i Lund. var fa 
fadi 1- till siiniskniakareii i .Malmö .loaclii ii Krnse, f. ITIS, 
INU!». hvars son 1 andra j^irtet med Lu' la l{rmm, f, 17ö8, 
]IS;!u, var iiedanstaeiuie J.ars iVltor. 

Litteratur-: .Sv. .\llfirtal l^",is. KKTSr: G.".3 

Lars Petter, f. 1797, fal)rikbidkare i Malmö o. grundare 
(1825) af den firma, som från 1850 heter L. P. Kruse 
& Son, t 1883. G. 1823 m. Ingrid Brita Holmgren, 
f. 1797, t 1871. 

Barn: 

1. Lars Magnus Joacliim, f. 1824. klädesfabrikör, t 1888. 
O. 1853 m. Johanna Maria Suphia Strandberg, f. 
1826, t 19U2. 

Barn: 

1) Lars Axel, f. 1854 ^"^U, klädesfabrikör. Äg. 
Strömshalls klädesfabrik i Skåne (Strö m s- 
h a 1 1, B r o b y). (j. 191)1 -^/s m. B b b a Alber- 
tina Stranilberg. i. 1873 -'Va. 

Barn: 
Lars Petter Gunnar, f. 1903 'Va. 
Ebba Birgit Johanna, f. 1904 "/n. 

2) Brita Johanna (B ritte n), f. 1856 "/u. G. 1897 
''Aj m. löjtnanten Georg Magnus Fredrik Camp, f. 
1845, t 1910 (Strömshall, Broby). 

3) Karl Magnus, i. 1859 "^/i, major i armén, kapten 
i Norra Skånska infanterireg:tets reserv, befälhaf- 
vare för Landskrona landstormsområde n:o 5 b, 
gymnastiklärare vid realskolan o. gymnasiet i 
Landskrona,' stadsfuMmäktig i nämnda stad, 
R S O. G. 1889 -V 10 m. Ellen B er t ha Elfrida 
Ruberg. f. 1862 -"Ai-. 

Barn: 
Magnus Bernhard, f. 1892 ^"/n-, styckjunkare 

vid Vendes artillerireg:te (Kristianstad). 
Axel Carl Joachim (Jockum), f. 1895 ^7i, offi- 

cersvolontär vid Norra Skånska infanterireg:tet. 
Brita, f. 1900 "-'Vi o. 

4) Ebba Wilhelmina, f. 1861 "/i. G. 1888 ^/i m. f. d. 
kaptenen i Norra Skånska infanterirL-g:tets reserv, 
R.S O, Christian Theo d o r Tharsell, f. 1842 "/2 
(Ä n g e 1 h o 1 ni). 

5) Ludvig Albert Joachim, i. 1868 *Vi, kapten i 
Norra Skånska infanterireg:tet, gymnastikdirektör, 
gymnastiklärare vid högre allm. läroverket å Sö- 
dermalm i S t o c k h o 1 m, R S O. 

2. Frans Oskar, f. 1827, landtbrukare, t 1901. G. 1859 
V? m. Anna Maria Mathilda Borgström, i. 1841 
■''/s. Äg. jämte barnen V e t t e r j' d i Skåne (S ö s- 
d a 1 a). Qöi Kursi: 

Barn: 

Ingrid M a t Ii i I d a, i. 1864 '7i, författarinna, dels 
under eget namn dels under märket "Stella Kleve". 
G. 189U ^/i m. grosshandlaren Peter Mallina. f. 
1864 '^'l (Köpenhamn). 

Kilen Lovisa, f. 1865 "'"/s,, lärarinna (M a 1 m ö). 

Sigrid Maria, i. 1867 7'J, lärarinna (Karls- 
krona). 

Ester Johanna, f. 1869 "Vo, lärarinna (Ronneby). 

Lars Oskar, i. 1871 ^s, landtbrukare (V e t t e r y d, 
S ö s d a 1 a). 

B ert ha Sofia. f. 1873''/? (V e t t e r y d, S ö s- 
d a 1 a). 

3. Lorentz Edvard, f. 1S3U, handlande, fabriksidkare, t 
1904 -^u. G. 1862 m. Maria Benedicta Anna Flens- 
burg, f. IS4U, t 1891. 

Söner: 

1) Lars Gustaf, f. 1863 Vs, handlande samt italiensk 
vice konsul i Malmö, ledamot o. kassaförvaltare 
i styrelsen för tekni.sJva elementarskolan i nämnda 
stad, R W O, R It Kr O. Äg. o. beb. V i 1 1 a K r u s e 
(M a 1 m ö) samt äg. jämte bröderna Helenetorp 
i Skåne o. hus i Malmö. G. 1891 ^-/u m. Jeanne 
Marianne (Jeanna) Koekum. f. 1871 ^Ih. 

Fosterdotter: 
Margareta, f. 1909 -'/a. 

2) Carl Lorentz Edvard, f. 1864 Va, vice hä- 
radshöfding, sekreterare i marinförvaltningen 
(S t o c k h o Im). 

3) ./ o /; n Erik, f. 1865 "/lo, fil. dr., f. d. amanuens 
vid Nationalmuseum, skriftställare, R W O. Äg. 
o. beb. Villa R o s e n t o r p (Djursholm), (i. 
1899 ''/a m. Hilda Elvira Bergh. f. 1872 "Vö. 

Barn: 
Göran Lorens Jockum, f. 1905 ^Vs. 
Rosa Maria Laura Kristina (R o s a - S t i n a), f. 
1908 -"Vio. 

4) Ernst Ludvig, i. 1867 V?, fabriksidkare, ägare 
af firman L. P. Kruse &. Son i A\ a 1 m ö, ledamot 
af stadsfullmäktige i nämnda stad. 

4. Carolina Lovisa, f. 1833 -"Vu. (i. 1863 =7c m. 

bankokommissarien August Theodor Lundquist. f. 
1819, t 1910 (M a I m ö). .. . . KrOKLKKHO 6Ö5 

Nils Rudolf, f. 1837, landtbrukare, t 1890. G. l:o 
1860 111. Elisabeth Hildegard Lindgren, f. 1837, t 
1869; 2:o 1878 -'/o m. Alma Maria Catharina Pcsc- 
low. f. 1856 Vi (M a 1 m ö). 

Barn, i l;a giftet: 
Ingrid Maria Lcontina, i. 1861 "/n (M a 1 ni (')). 
Gerda tlisahcth, f. 1863 '"'/y, öfverförestaiidarinna 

vid aktb. Stockliolnistelefon (S t o c k li (i 1 m). 
Anna Sofia, f. 1864 -'V-', fotograf (S t o c k ii o 1 ni). 
Ida Gunilda, f. 1865 -/»i. O. I«y8 'Vio in. direktören 

i Skånska landtniannens ceiitralfcJreiiing Gustaf 

Henry Hvid, f. Ks63 ^/i... Äg. o. bcb. Villa 

H v i d. Mal ni ö. 
Klara llildciiard. f. 1867 "Aj. Ci. 19(M ■"'/! ni. kain- 

reraren i brand- o. liffcirsäkringsaktb. Skåne John 

Malniiircn, f. 1870 -"/j. 

i 2:a giftet: 
Rudolf Lars Fredrik, f. 1879 *7i'-', civilingenjör, 
anställd vid aktb. L. M. Ericsson 6: C:o {Stock- 
holm). G. 1911 -'7.-, 111. Louise Helenc Men- 
riette von Baggcsen från Danmark, f. 18Ni) '"/t. 
/: d i t h Iniiehora. f. 1885 -■% (Malmö). 
Maria Sofia, i. 1839 -^g. G. 1877 '"/a m. gods- 
ägaren Axel Thcodor Lindgren, f. 1833 *'7i-'. Äg. 
o. beb. Fredriksberg i Skåne (S ö s d a 1 a). Kugelberg. Sliikloii siigcs härstaiiiiiiii frAii Liflaud och dess förste 
nuMl säkerhot kiLiulc iiu-dhTii i Sverigi' vjir haiullaiulou i 
Stockholm Henrik Kugdherg, t 17;'>4. I sitt första gifte 
111. Maria IluKiiiaii. f. Kl.Sl, t 170U, hade han bl. a. barn sonen 
Carl Henrik, f. 170Ö, t 178(5, handlande o. rådman 1 Jönkö- 
ping, fader till handlanden (,'arl Fredrik o. direktören Johan 
Nikiilans Kngelherg. 

Litteratur: Hv. SlilktkaUnder ]Ss7; I.eijoiduifvinl, Ny Sv. 
Siiikthok. 

Äldre grenen: 

Carl Fredrik, f. 1733, handlande, t 1793. G. m. Maria 
Charlotta Hofling. f. 17-10, t 1802. 606 KrOEl.nKUC. 

Son : 

Gustaf Fredrik, f. 1772, klädesfahrikör, t 1850. O. 1807 

ni. Johanna Giistafva österherK, f. 17S5, t 1857. 

Son: 

'Fredrik Wilhelm, f. 1810, klädesfabrikör, t 1855. G. 

1836 m. Anna Maria Carolina Schildt, f. 1814, t 1867. 

Barn: 

(1) Carl Henrik, f. 1838, direktör, t 1912 "/s. G. 1863 
^'"/s in. Wilhelmina Giistafva Stcinmetz. f. 1845 
•7« (S t o c k h o 1 in). 

}3arn: 

a) Hilma Eugenie, f. 1864'%. G. 1884^712 m. 
protokollssekreteraren, R W O, A x c I Henrik 
Looström. f. 1851''% (Stockholm). 

b) Alma Maria Wilhelmina, f. 1866 ^%. Q. 1901 
^7io in. kaminarskrifvaren i tullverket Johan 
n e s Hallen, f. 1868 'Vio (S t o c k h o 1 m). 

c) V c st a Ultima, f. 1875 =^7« (Stockholm). 

. d) Henrik Kinar. f. 1878, grosshandlare, t 1905. G. 
1899 m. Emma Maria Carlsson, f. 1877 ^73 
(S t o c k h o 1 m). 

Barn: 
Margit Wilhelmina, f. 1899^710. 
Nils Henrik, f. 1901 %. 

e) Carl Harald, f. 1S80 -7ii, verkst. direktör i 
Au«-. Holtz gulddraserifabriksaktb. (Stock- 
holm). G. 1909 ^7i m. Elise Agnes (Lisa) 
Wernej-, f. 1885 ^7n. 

Son: 
Carl Fredrik, f. 1912 =^7;». 

f) Anna Maria. f. 1882 -'/lo. G. 1904 ^711 m. kap- 
tenen i armén, löjtnanten vid Karlskrona grena- 
dierrcg:te, frih. Israel Henrik Adolf Alexander 
Lagerfelt. f. 1871 '7^. Äg. o. beb. Villa L a- 
g e r f e 1 t (Karlskrona). 

(2) Carolina Johanna, f. 1843 =^710. G. 1868 ^^j^ m. 
tullförvaltaren Gustaf Alexis Askergren, f. 1838, t 
1907 (S t o c k h o 1 m). 

Yngre grenen: 

Johan Nikolaus, f. 1734. direktör, t 1815. G. 2:o 1798 
m. Wilhelmina Gyllenskepp, f. 1772, f 1851. 
S()ner: 

1. Wilhelm Magnus, f. 1801, häradsliöfding. t 1884. (i. 
1830 m. Charlotta Fmerentia Carlbcrg. f. 1,S03, t 
1890. KTT.ELBERG 657 

Söner: 

1) Johan Olof. f. 1831, vice liäradsliöfdinR, t 1908. 
Q. 1862 ^"/s ni. friliLTrinnan Augusta Johanna 
Bernhardina von Ottcr, \. 18-11 ^/:> (J ö n k ö p i n g). 

Ikirn: 

(1) Anna Charlotta Sofia. f. 1863 ^V--. (i. 1889 
"'/lo ni. assessorn Menrik Natanael Laurell, f. 
lS4y, t 1898 (U |) 1) s a I a). 

(2) Ililda^^Charlotta (Lotten), f. 1865 ^U. G. 
1894 -^/(i 111. briiksäiiareii, ordf. i styrelsen för 
Köpiiij; Uttersliergs järnvajisaktb., verkst. 
direktören i styrelsen f()r Riddarhytte aktb., 
R W O. R It Kr O, R Ö J Kr O 3 kl., R Ö Pr J O, 
Anton Riehard Ohlson, f. 1851 "^/i (Stock- 

llO 1 111). 

(3) Fredrik \V i I 1i e I ui, f. 1869 '^/.i, öfveriiik^eiiiör 
vid '"Accumulatoieii Fabrik Actieiik^esell- 
schafts" filial i Stockholm. G. 1899 ■-'"/i 
ni. K a r i n AUttliilda Amalia Kylherg, i hennes 
2:a Kil te, f. 18()() -'/u'. 

Son : 
Wilhelm B er i il. i. 1900 ''Vt. 

2) Carl Wilhelm Au;^ust, f. 1836 '7^, f. d. rytt- 
inästare vid Smalands liiisarreg:te, R S O. Äg. del 
i .lära i Småland (Jönköping). G. 1869 '/la m. 
Charlotta Aurore Sofia von Malmborg, f. 1846 ^"/i. 

Barn: 

Carl rredril:, f. 1S70 '■-'%, med. lic, läkaremis- 
sioiiär i Indien, liiig Krön M (T i r u ]) a t ii r, 
Rämnad d i s t r i c t, B r i t i s h S o n t h 
India). G. 1903 '7i m. Eva Karolina Rog- 
berg. f. 1874 ^"/u. 

Carl G II st af. f. 1874 V^. 

Märta Charlotta, i. 1876 '7u>. G. 1903 ^'/i m. 
kaiUenen vid Smalands artillerireg:te Bern- 
hard Emanuel Andrén, f. 1869 7? (J ä r a, 
J ö 11 k ö p i n g). 

Karin Charlotta, f. 1887 "/a. G. 1911 -^n m. 
löjtnanten vid Smålands artillerireg:te Hjal- 
mar Axel Eritz Cedererona, f. 1883 -^r-' (J ö n- 
k ö p i n g). 

3) Fredrik, f. 1839, öfverste, t 1907. G. l:o 1867 m. 
Augusta Henrietta Mnnck af Fiilkila, f. IS49, f 
1869; 2:o 1870 m. Louise Ulrica Henriette Mimck 
af Fulkila, f. 1840, t 1889. 42. 3 KIGIM.DERG 

Söner, i l:a giftet: 

(1) Bror, f. lcS68 ^"Z», kapten o. koinpaiiiclief vid 
Jönköpings reg:te. T Mcdj O -1 kl. Äg. K k e- 
berg o. Jordantorp i Småland (Jönkö- 
ping), (i. l:o 1896 ni. Violet Hilda Sylvia 
Karin Alrutz, f. 1875, t 19UU; 2:o 1902 ^% m. 
Elsa Clara Lovisa Virgin, f. 1881 -7i. 

Son, i 1 :a giftet: 
Ingemar 1'rcdrik Rcinhohl. f. 1899 ""/n. 
i 2:a giftet: 

(2) Carl, f. 1871 ^'^/i.. kapten o. kompanichef vid 
Karlskrona grcnadierreg:te, R Ned O N O (K l- 
1 e s k ä r, Karlskrona), (i. 190} "■'A» m. 
Ebba I n g c g e r d Augusta von Mcntzer, f. 
1874 \/ii. 

Söner: 
Ujörn Arvid Fredrik, f. 1905 72. 
Er ed rik Carl Magnus, f. 1910 '75. 
Claes August, f. 180,^, kapten, godsägare, t 1895. G. 
18.^2 ni. Carolina Wilhelmina Beata I'leonora von 
Post. f. 1812, t 189-1. 

Barn: 

1) Nils Carl Gustaf, f. 183,3, major, t 1888. G. 1881 
7io m. Julie Gustafva Du Rictz, f. 18-40 '7? 
(S to ek h o I m). 

2) August Wilhelm, f. 1834, f. d. kapten, t 1910. (i. 
1872 ^V? m. Henrietta II e I e n a Maria Cedcr- 
bauni, f. 1848 •"Z? (L i n k ö p i n g). 

Barn: 

(1) Maria A u g u s t a Wilhelmina, f. 1873 "/o. Q. 
1899 ^7;j ni. vcrkst. direktören i Finsjö kraft- 
aktb. Johan G u s t a i Ilazelius. f. 1868 ^76 
(F i n s j ö). 

(2) H e d v i g Charlotta Constantia, L 1877-72. 
G. 1901 -7i2 m. f. d. underlöjtnanten vid Första 
lifgrenadierrcg:tet, regementsintcndentcn vid 
Upplands artillerireg:te, disponenten vid U p p- 
sala bayerska bryggeriaktb., Fredrik Wil- 
helm af Ekenstam, f. 1873 *7i2. 

i^) Fredrik Wilhelm, f. 1878*75. skogsförval- 
tare vid S t j ä r II f o r s (Kopparberg). 
G. 1909 7i-' ni. Johanna Maria (Hanne- 
Marie) lierndes. f. 1885 -V:i. 

Son: 
Hans Gustaf Wilhelm, f. 1911 'V». KUGEI.BERG 659 

(4) Helena Eleonora Lovisa (Ellen), f. 1879 'Vo. 
Q. 1905 ^"/lo 111. kauunarskrifvareii vid tiillkani- 
iiiaren i N o r r k u i) i ii ^^ Julian Alfred (J o- 
n a s) Peterson, f. 1867 ^'Vu. 

(5) Bror Arvid August, f. 1880 ='7», löjtnant vid 
Första lifK'reiiaJicrrejr:tct (Stockholm). 

(6) M ärt h a Elisabet Louise, f. 1881 Vn. (i. 1899 
"^/(i 111. vice luiradsliöfdingen, advokaten, leda- 
moten af Djiirjiärdskommissionen, R W O, 
Johan Gustaf Abenins, f. 1863 ^"73. Äg. o. 
hcb. villan Västra F å lian (T r å n g- 
s u 11 d, Södertörns Villastad). 

(7) Claes Conrad, f. 1883 ^7i. 

(8) Brita Eva Jaequeline, f. 1885 7jo. G. 1908 
■'V7 m. aiiditöreii vid Upplands artillerirck :te 
Johan Eredrik (John) Äströni, 1. 1872 7i?. 
Innehar advokatbyrå i Uppsal a. 

(9) Alfhild Ulriea (Ulla), f. 1887 7-J. 

(10) A'/7s (justaf, f. 1889^7-', underlöjtnant vid 
Första lifgrenadicrreg:tet (L i n k ö p i n g). 

3) O se ar Eredrik, f. 1837 *7s, f. d. kapten vid 
Första lifgrenadierreg:tet. Äg. B å 1 n ä s m. fl. 
egendomar i Östergötland (M a 1 e x a 11 d c r). (i. 
1880 "Va m. Ellen Matliilda Carolina llagberi:, f. 
1860 \'s. 

Barn: 

(1) Sigrid Sofia Carolina, f. 1880 ^7u'. O. 1903 
'"/9 in. baningenjören af 2:a klass vid statens 
järnvägar, löjtnanten i Väg- och vattenbygg- 
nadskåren, civilingenjören Gustaf Einar 
Olivier Lindman, f. 1877 "/q (A 1 f v e s t a). 

(2) Hedvig Maria Wilhelmina (Lall a), f. 1881 

(3) Carl Oskar. f. 1883 -"/lo, civilingenjör, 
ingenjör vid Stockholms stads Landtegendoms- 
nämnd. reservlöjtnant i Fortifikationens reserv 
(F n s k e d e, S t o c k h o 1 m). Q. 1908 Vs m. 
Ad di Sirenius från Finland. 

Dotter: 
M ar i an n e, f. 1909 -"/s. 

(4) Erik Gustaf, f. 1891 "Ai, officersvolontär vid 
Första lifgrenadierreg:tet (Karlberg). 

4) Elisabeth Sofia Charlotta (Betty), f. 1840 "/s. 
Äg., jämte systern Jacqueline, o. beb. S p e 1 1 i n g e 
i Östergötland (M a 11 t o r p). 10 KULl-OnEN 

5) Otto Maiiritz, f. 18-13 ''Vi, f. d. revisor i general- 
poststyrelsen, f. d. kassör i civilstatens pensions- 
inrättnink^ R W 0.^ Äg. del i o. beh. hus i Stock- 
holm. G. 1883 ''Vii ni. Anna Maiidulcna Strö- 
kirk. f. 1855 '''/7. 

Dotter: 
Eva Wilhelmina AUmdalcna, f. 1885 -"Z?. 

6) Eva Aurora, f. 1814 -'/i?. G. 1877 '''/» m. f. d. 
kaptenen vid Smålands grenadierkår, R S O, Vik- 
tor Herman Killandcr, i hans 2:a gifte, f. 1844 
'**/io. Äg. o. beh. V i k s 1) o i Småhmd (B y a r u ni). 

7) Claes Reinhold, f. 1845 ^"/t. Äg. o. beb. Borg 
i Östergötland (M a n t o r p). 

S) Erik Victor, f. 1851 ^-"Vii?, e. jägmästare. Äg. 

Kristberg i Östergötland (Örebro). G. 1883 

''7io ni. Amelie Jaa/ueline Charlotte Victorine 

(Amy) von Po^t, i. 1858 ^-79. 
Hani: 

Elsa Margareta, f. 188() ^"/i. 

Nils Edvard, f. 18.s7 "V:.. 

Märta Ebba Wilhelmina, i. 1889 -'Vr. 

Karin Ellen Louise, f. 1S91 '/u. 

Mar nit, f. 1896 •"/'.. 
9) J a c Cl n el i n e Matilda, f. 1857 ^"/s. Äg., jämte 

systern Betty, o. beb. S ]) e 1 1 i n g e (M a n t o r p). Kiillgren 

(Kristinehamn Uddevallasläkten). 

Släklon hiirstaiMiiiar frän Mcdclplaua socken invid l\'ine- 
kulle — livarif iianiiict äi- tajjet — • hvarest äldste kunde statn- 
fadern l'ilir .luiissoii var ItMld. lian blef bonde i Storegftrden 
i Västerplana socken (, VJisteigölland) och g. 1701 ni. ]'.rita 
lOrikssou. f. onikr. 1G7Ö, f 1747, samt hade med henne sonen 
Sven Pehrsson. f. 17:2"., f 17!)0, likaledes bonde i StoregArden, 
g. 1747 m. Annika Nilsdotfer, f. 1720, f ISOl. Tvft lian.s 
söner, nedanstående Krik och Jonas autogo släktnainnot 
Kullgren. 

Iiitt<Ta1ur: Anrcp, Sv. sliiklboken, II. 

Äldre grenen: 

Rrik, f. 1748, handlande o. radman i Kristinehamn, t 
1798. (}. 1781 ni. Anna Maria Risbeck, f. 1758, t 
1805. ki'li,gki:n CGi 

Son: 
Carl Gustaf, f. 1793. handlande i Uddevalla, t 1867. 
G. 1820 ni. Anna Lovisa Kullgren, f. 1797, t 1866. 

Sönei : 
Carl Niklas, i. 1823 ^^2, f. d. landtbrukare (A r- 

V i k a). 
Fredrik nernliard. f. 1841, kontorschef, t 1897. G. 
1883^/4 ni. friliLTriiiiiaii Hilma Sofia Katarina 
Wallcria Örnsköld, i. 1851 ^'Vio (Göteborg). 

Yngre grenen: 

Jonas, f. 1756, handlande i Uddevalla, t 1809. G. 1789 
in. Johanna Lovisa Spaak, i. 1761, t 1854. 
Son: 
Carl August, f. 1793, grosshandlare i Uddevalla, anlade 
Malniöns stenhuggeri i Bohuslän 1842, t 1851. G. 
1819 m. Ulrika lledréii, f. 17^7, t 1873. 
Barn: 

1. II eder a Johanna, L 1819 '7i^. Q- 1842 "/q ni. 
borgmästaren Carl Theodor Agrell, f. 1809. t 1852 
(Uddevalla). 

2. Ivar Adalrik, f. 1823, grosshandlare i Uddevalla, 
inneh, Maliiiöus stenhuggeri under firma C. A. Kull- 
grens Lnka. t 1883. G. 1867 "/g m. Thcrese KUd- 
hcr^, f. 1847 ^'Vu. Bcb. eget hus i Uddevalla. 

Barn: 

1) Victor Ivar, f. 1868 -Vy, yerkst. direktör för 
granitaktb. C. A. Kullgrcns Änka, vice ordf. hos 
stadsfullmäktige i Uddevalla. Äg. villan 
Bergsgarden vid Ljungskile i Bohuslän. G. 1896 
^Vs m. // / / /// a Sofia Uhrbcrg. f. 1874 %. 

Bani: 
Inga Ulrika, f. 1907 '"'/a. 
G er dt Victor, f. 1909 "Vt. 

2) C la ra Tliercsia, f. 1870 -'Vs. G. 1908 -'Vo ni. 
förvaltaren vid Liljcdahls glasbruk i Värmland 
Axel Ekstcdi, f. 1809 ^^n (S c g m o n). 

3) Eva Isabella, f. 1872 Vi. G. 1893 -'/u m. kommi- 
nistern i Strömstad, vice ordf. hos stadsfull- 
mäktige därst., r.rn^t T h c o f r o n Ljtin'^iircn, f. 
1857 -"/il. 6G2 i.agkk(.;ki-:n 4) Carl rrcdrik, i. Ks73 -"/w, fil. d;r, lektor vid 
liösrc lärarinneseminariet, lärare vid artilleri- o. 
ini;en.iörsliÖKskc)lan, R W O (S t o c k li o 1 ni). Q. 
1899 -'Ve in. A n n a Lucia Thcodolinda Beri^man, 
t. 1868 '"h, fil. kard. 

5) Ivar Frithiof. f. 1^^79 Vio, tnlltjänsteman (Stock- 
ho 1 ni). 

3. Carl Alhar, f. 1826, föreståndare för stenliuggeri, 
t 1887. (J. 1861 ni. Anulia Sofia Kullman, f. 1830, 
t 1904. 

Barn: 
\) Ernst W il I ii o dt. f. 1865 =^/g, stadsrnäklare I 
(j ö t e b o r .te. Är. villan Fagcrvik vid Stenungs- 
Mmd i Bohuslän. Q. 1899 ^"/lo m. Mathilda ircd- 
rika (Mattis) Kolmodin. f. 1871 '"/o. 

Barn: 
Arne Willgodt. f. 1901 Vs. 
\{ ätts Fulke. f. 1906 -'Vi. 
.4 // Birger, f. 1908 '-'Vio. 
Ulla Mariiareta Bcnvcmita, f. 1911 'Vu- 

2) .4 ni y Ulrika Sofia. f. 1867 ^Vio, prokurist hos fir- 
man Willgodt Kulisren ((i ö t e b o r ji). 

3) T hy r a Hcdcra Martina, f. 1870 ^"V?, föreståndar- 
inna för K.iellbersska skolan o. seminariet i (j ö t e- 
b o r s. ledamot ar stadsfulIniäktiL^c därst. Lagergren. 

Svrnsk sliikt frAri \';is(.Tf:r.tl:iii(l. Äldst.- kiln.lc stiim- 
fadoni IIAkaii ].:l},'('l■^;r(■n, (. IT'-»:., t 1T7I, K- m. Nfari.i KJer^ 
uer, Vill- friilsciiisiicktdi- i>å Stora Dala siitorl 1 Dala s:n. 
DoniH-s son Kndsätjarfii, brukspatronen pA Klosters bruk (Da- 
liirn:i) Carl Kric I.ag.>rgron f. 17(iO, t 1S;'>-. K- 17^2 lu. Crota 
Bhul, f. 17(5."), t l^ilt», l'l<'f ^'ouom söucruu Per, Anders oob 
Iluruld stamfader lör ncdanslaende nu lefvande tre gieiinr ftf 
släkten. 

Litteratur: S\ . .\ttarlal isill. Första j*renen : 

Per, f. 1784. godsäk^are. t 1838. (i. 1S09 m. Anna Chri- 
stina Harlenian, f. 1781. t 1827. LAGEKGIJKX 003 

Söner: 

1. Johan Adolf. f. 181(). Kodsä.iiarc, t 1880. Q. 1 :o 1,^39 
m. friherrinnan Christina Kleonora Fleetwood, f. 1819, 
t 1864; 2:o ni. Augusta Wilhelmina Björling, f. 
1848 Vg- Oms. 111. klockaren, orgelnisten o. skol- 
läraren B c 11 g t \V i I il c I m WalUivist (O r r e s t a). 

Son, i 2:a k^iltet: 
T cl I Uarahl, t. 1874 '"/s. anst. hos New Art Decora- 
tins Co i N y a c k, N. Y., N o r d a iii c r i k a. 

2. Per Anton, f. 1818. landthrukare, ainer. krigsveteran, 
t 1906.^ (j. 1854 7'i ni. Joliaiina U I r i le a Axclhcrg, 
i. 1823 "Ii. Äg., jämte sönerna, o. beb. F r ö s t o r p 
i \'ästergötland (S k a r a). 

Söner: 

1) P er Adolf, 1. 1854 '•'/lo, landthrukare (F r ö s t o r p. 
Skar a). 

2) Johan P a c o, f. 185ö ^-/i. landthrukare (Frös- 
torp, S k a r a). 

3) August Fredrik, f. 1S5n. bok- o. i)ai)pershandlare, 
t 1892. (i. 1887 m. T c I: I a Octavia Arvidsson, i. 
1862 'Vi. Beb. eget hus i Ska ra. 

Son: 
Olof rrcdril: Oösia. i. 1891 ^Vn, elev vid Tek- 
niska högskolan (Stockholm). 

Andra grenen: 

Anders, f. 1786, godsägare, t 1824. (i. 1813 m. Maria 

Christina Lagergren, f. 17'^2, t 1S74. 

Son: 

Carl Petter, f. 1817, bruksi):itron. t 1881. O. 1841 m. 

Flmelie Katarina Lagergren, i. 1821, t 1905. 

Mcini: 

1) Per Axel. f. 1842. i^ostmästare, t 1902. (j. 187() m. 
Anne Sofic Kirbach. 1. KS5(I, t L^OS. 

iHittrar: 

Alfhild Katarina Sofia, f. 1879 '7o. G. 1912 'Vn 
m. t. f. kronofogden, landskontoristen i Blekinge 
län, e. o. hofrättsnotarien Birger Waldemar 
Dahl, f. 1879 '7i2 (F ä r j e s t a d e n). 

Asjrid Anna Pclla Margareta, f. 1882 '7?. Q. 1912 
"7n m. kassören vid Kinnasands kontor Birger 
Johnsson, f. 1878 ^^-.i (K i n n a). 

2) Anders Harald Emil, f. 1845 -7i, f. ..d. godsägare. 
Iniieli. cgendomsagentur i Bor ä s. Äg. hus därst. 
G. 1875 \\i m. Hedvig Elisabet Ii Åhlin, f. 1850 '7n. 664 LAGEUGKKN Barn: 
il) Gerda Lovisa, f. 1875 -'Vis. G. 1908 "/c m. 
folkskolläraren S. Natanael Gabriclson. f. 1863 
«/7 (Borås). 

(2) T ull i a Matilda, f. 1877 ^Va. 

(3) Per Harald, f. 1878 'Vio, grosshandlare (Borås). 
{A) Erik Hjalmar, i. 1880 -'Vs, mäklare (Stock- 

h o 1 ni). G. 1908 -'^/i ni. Lilly Samuelson, i. 
1888 -'/y. 

Dotter: 
Ragn vi Lovisa, f. 1909 '-%. 

3) Clara Adelaide. i. 1847 V* (P- d s v ä r a). 

4) Carl hredrik, f. 1849, kapten, t 1901. (j. 1889 ni. 
. Klara Victoria Scliiiell, f. 1863, t 1907. 

Son: 
Per Carl Anders, f. \^w ^'V?, student (H j o). 

5) Ture Alfred, f. 1851 -"^//i, verkst. direktör för Norra 
Vånga torfaktiebolag. A^. Hesarås samt Mossåker i 
Västergötland (V å n g a b >). G. 1883 m. Uilma 
Lovisa Dehlén. f. 1852 -'Vl>. 

Barii:^ 
Sven Emil Per. f. 1884 */;, landtbruksinspektor i 

Finland. 
Svea. f. 18S5 •'•'/! i. 
Harald Eredrik. f. 1888 Va, landlbrukare. .-^rr. 

I) e s a r a s (Fl d s v ä r a). 
Helmer Viktor, f. 1890 "/n, volontärkorpral 

(Karlsborg). 

6) Emma Götilda, f. 1855 V?. (J. 1877 % m. landt- 
hrukareii Karl Albert Jonson, f. 1848 Vi. Äg. o. 
beb. Kloc k a r e g å r d e n (F d s v ä r a). 

Tredje j^renen : 

Harald [-"redrik. f. 17'M. brukspatron, t 1867. G. m. 
Katarina Lovisa Lundvik. f. 1792, t 186;.. 
S()iier: 
1. Johan Fredrik, f. 1817, I)ruksi)atroii, t 1898. (L 1848 
m. Sofie Amalia CItarlotta Sehnltz. f. 1829 ^V»;. 
(S ä t e r). 

Barn: 

1) // / / /;/ (/ Sofia. f. 1849 "Vr., (Säter). 

2) W' / 1 h e I m Eredrik. f. 1850 " Vi-s ingenjör, dispo- 
nent för aktb. Oljefabriken. Äg. o. beb. villa Sol- 
backen (Ä iige 1 sbe rg). G. 1892 -"/.-. m. 
A u Ii u s t a (A s t a) Alexandra Oterdal, f. 1865 Va. i,agi:kc:i:i:n 665 

Barn: 
Augusta Margareta liUsabct (Gret a), f. 1894 "/•.>, 

elev vid Högre lararitinesemiiiariet (Stock- 

h o 1 111). 
T hy ra. f. 1895 '^U^. 
Hakan Wilhelm, f. 1896 '"-Vs. 
/• olkc Carl l-redrik. f. 1897 ^-Vio. 

3) Carl Erik, t. 1857 '"/r„ ingenjör (Avesta). 
Q. 1890 Vo rii. Anna Matilda Lovisa Eriksson. 
f. 1867 -'Vs. 

Adoptivson; 
Paul Fredrik, f. 1901 Va. 

4) Elisabet Matilda, f. 1861 ^h. O. 1900 ^% in. 
disponenten o. verkst. direktören för Norbergs 
grufförvaltning, R W O, P a t r i k Georg Dalberg. 
f. 18^12 'Vio; (H öppet, K ä r r g r u { v a n). 

5) Anna Cecilia, f. 1862 ^"/n. ti. 1890 '■•'j-j ni. bruks- 
patronen Samuel Albert Engelbrekt Hann- 
gren. f. 1854 ^^/i. Äg. o. beb. Ytternora i 
Dalarna (H e d e in o r a). 

Carl Gustaf, f. 1823, brukspatron, t 1909. G. 1863 
^/o ni. Amalia (A m y) Maria Lovisa Orundal. f. 1842 
Vo (S t o c k h o 1 m). 

liarn : 
Rosa Klura. f. 1864 "Vs (Säter). 
Nils Ture lidvard, f. 1870, arkitekt, t 1905. Q. 1900 
-•'/i2 ni. Eanuy Holmcs. f. 1872 -"/?, sjuksköterska 
(N e w - Y o r k). 
Knut Harald I.ouis. f. 1826, brukspatron, t 1904. G. 
1854 Vi) 111. Maria Wilhelmina Norström. f. 1830 
-'75 (K u 11 g s g a r d en, Dal a H u s b y). 
Barn: 

1) Rynu Edvard, f. 1855 ■'/»i. iiineli. svensk an- 
iTiälningsbyrå o. kafé i Berlin. G. l:o 1890 ni. 
Pauline Henriette Ida Brodt, f. 1861, t 1899; 
2:o 1901 ^Va m. Gertrud Sehmidt, f. 1875 ^"/t. 

Söner, i 2:a giftet: 
Paul Gustaf Harald, f. 1902 ^7s. 
Knut Johannes Mc lim ut. f. 1904 7». 
Ernst Martin Wilhelm, i. 1908 "V?. 

2) Olga Maria. f. 1856 •"/i->. G. 1878 'Vn in. 
öfversten Per Gustaf Williclni Hanngreii, i lians 
2:a gifte, f. 1>S45, t I«m)5 (K u ii g s g ä r d e n. 
Dal a 11 usb v). GGG J.ACEKI.ÖF 

3) 1- a II ny Klara, f. 1S58 '7i2. (^ 1885 •'"'Ai m. 
proviiisialliikarcii i Norra Dalslands distrikt af 
Älfsburys län, R W O, med. lic. Alfred Hyllen- 
j^rcn. i. 1852 V& (B i I 1 i n k s f o r s). 

4) Harald Isak. f. 1860 "^/lo, ijostexpeditör 
(K s k i 1 s t u 11 a). G. 1891 'Vu ni. AI aria Kri- 
stina Korsiircn, i. 1861 '"/y. 

Barn: 
Mil dnr Maria, i. 1892 ^|>/h. 
(] n s t a f Harald, f. 189-4 -'/o, postclev. 
O U a lllisahct. t". 1N97 -•'/lo. 
Dagmar Williclinina, J. 1900 '/'.•- 
Aina Aulalia, \. 1903 ■/'ii. 

5) Knut Helmer, f. 1862 '/il'. iiostinästare (Kors- 
näs), (j. 1891 -""/•) 111. Ellen Matilda Norman, 
f. 1871 "Al. 

Barn: 
Mar ii i t Elisabet, f. 1892^-/8, anställd hos för- 

säkrinssbol. Framtiden (S t o c k h o 1 m). 
Karl Harald, f. 1893 -'Vio. postelev. 
G u n v o r Annes, f. 1896 ^'/a. 
Rolf Helmer, f. 1897 -\/i2. 
Sigrid Ellen, f. 1899 ''A-,. 
/(/;/// E r i le Gunnar, f. 1901 --/i. 
Tore Z:;/^//-, f. 1907 Vs. 

6) Amalia (Malin) Zuleima, f. 18()4 -'Vo (Stock- 
h o I ni). Lagerlöf 

(Värmlandssläkten). 

ÄldsU- kiind.'. slainrudcru rctcr, son 
1500- och börjiiii af IGOO-talcii juuL ijagiTiui. iiiaiiu ufssa uaiu (i .Maynus leiii i .a. giiii- nieu 
Catharina Brunia, f lCG:i) var Petrus La{,'t'rluf, f. IGIS. t 
KiO!), i)rofc'ssor och rikshistori(»graf, dcu utmärkta svenska och 
latinska skalden, Erland Lagerlöf, f. 1CÖ3, f 1713, professor 
i lAind och universitetets rektor, samt Daniel Lagerlöf, f. IGöl, 
7 171S, prost och kyrkolierde, hvilken hlef stamfader för uu 
Icf vande medlemmar af denna släkt. Daniel Lagerlöf var gift 
l:o H}bO m. Magdalena Hofstenia, f. KilS, t IGOl och 'J:o ir.94 I-AG1:KLöF GÖ7 

m. Mariana Keiitzel, f. 1072, t 17Ö4. Bland flera barn föddes 
1 första giftet kouod Nicolaus, f. 1(!SS, t 1709, professor och 
superiiiteudont öfvor Karlstads stift (barnen adlades von 
I<agerluf, iitten ntdog 1S'A')) och i andra giftet sonen Anders, 
f. 1700, t l"l"'f>. «0'n i sitt första gifle med Clirlstina Engel 
Ilofsten, f. 171."), f 1701, iiade sönerna Daniel Johan och Anders 
(se nedan). 

Litteratur: Aurcis Sv. .si;ikil„,Urn II. 

Äldre grenen: 

Daniel Joliaii, t. 1737, kyrk.tlicrde, t 1784. Q. 2:o m. 
Brita Scjdclia. f. 17-lo, t 1796. 
S()ner : 
1. Daniel, f. 1776, regciiieiitsskrifvarc, t 1852. G. 1784 
ni. l-lisahctli Maria Weiiiiervik, f. 1784. t 1864. 

Son : 
Rrik Gustaf, f. 1819, löjtnant, t 1885. G. 1849 %o 
m. E I i s a b c t h Lovisa Wallroth, f. 1827 '% 
(Fa 1 11 n). 

Barn: 

(1) Carl Daniel, f. 1850 ^/s, med. lic, lasaretts- 
(). stadsläkare i K u n s ä 1 f, R W O. Äg. hus 
i nämnda stad. G. 1>S92 -/u ni. Elin Röing, f. 
1872 -/.i. 

Barn: 
Ilir a. f. 1895 ^'Vo. 
Karl Gustaf, f. 1898 "/lo. 
Mär t h a. f. 1901 ^^/i. 
Nils II o I il v r, f. 1907 "/s. 

(2) .lollan (histai, f. Ib54, disponent o. fabriksiigare, 
t 1912 *^/fi. G. 1SS6 ^"/iL> 111. friherrinnan Eva 
Maria Natalia (Nanny) Rappc, i hennes 2:a 
gifte, f. 1854 '7'. (S e a t t I e, W a s h., N o r d- 
a in e r i k a). 

Son: 
Per Gustaf Julian (Pcrcy), f. 1887 ^^vj, tekn. 
studerande vid Washingtons universitet i 
Seattle. 

(3) Sel ni a Ottiliana Lovisa, f. 1858 -"/u. fil. he- 
dersd:r, författarinna, Nobelpristagare i littera- 
tur 1909, M L & A, Sv A stora GM, L V V S, 
L Sv L S i Finland. Hed L Värmlands Nat i Upp- 
sala o. Lund. Beb. eget hus i Falun o. äg. 
Märbacka i Värmland. CCS LAGERLÖF 

(4) Gerda Julia Elisabet, f. 1862%. Q. 1887 

^"/u m. extra jägmästaren, förvaltaren af Stora 

Kopparberk^s liervcslags aktbis bruksskogar, § i 

Aiisust Johan lidvanl Ahlgren, f. 1861 "V? Ij 

(F a 1 u n). 1 ] 

2. Magnus, f. 1778, kontraktsprost, t 18-14. Q. 1814 m. f.. I 

Catharina Alaria Roos af Hjclnisätcr, f. 1786, t 1865. 

Barn: 

1) Carl Johan, f. 1817. tullförvaltare, t 1885. G. 1868 
'"/u ni. Clara Regina de Broen, f. 1841 ^% 
(S t o c k h o 1 lu). 

Barn: 

(1) Karin Ceeilia. f. 1869 -"/s, anställd i försäk- 
ringsbolaget Valand (S t o c k h o 1 ni). 

(2) Julin, i. 1S71 'Vi, ex. apotekare (Stock- 
holm). 

(3) Erland Magnus, f. 1872 ^lo, förvaltare vid 
Hagge bruk (Hagge). ti. 1907^^/10 m. 
Nanna Maria Elisabeth Broms, f. 1877 ^'7. 

Dotter: 
Greta Elisabeth, f. 1910 ^*^/7. 

(4) Carl. f. 1S7« 'Vi, kaiiirerare i brandförsäk- 
ringsaktb. t"euix, iiis|)ektör hos aktb. Qöte- 
borgssysteinet (S t o c k h o 1 ni). G. 1903 "/s 
m. Euphrosyne (Ninni) Rubenson, f. 1877 "/e. 

Barn: 
Ulla. f. 1905 'Vu'. 

/: \' a. f. l'^OM Vn. \ 

Erland Gustaf, f. 1912 V». \ 

(5) lians, 1. KS>so -'V;!, direktör för Scandinavian i 
American Trading Co. (N e w - Y o r k, N o r d- | 
amerika). G. 1904 "A in. Clara Lenz 

frän Liibcck. 

Barn: 
AI ab el Lenz. f. 1905 ^"/r. 
Carl Peter G er el 1. f. 190S ^-/ii. 
Erik G us t af. f. 1910 ^^5. I 

2) Magnus, f. 1819, regementsläkare, t 1885. G. 2:o \ 
1853 in. Hedvig Iilisabeth Margareta Clarholm, 

f. 1830, t 1SS5. I 

Barn, i 2:a giftet: 1 

(1) Magnus, f. 1853 '•'/9, komminister i Sunnenio i 

församling i Värniland (N o r e t o r p, S u n- 
n e m o). G. 1887 '^U m. Anna Maria Elisa- 
beth Setterblad, f. 1862 -'73. I-AOKKI.ÖF 009 

Barn: 
Karl Daniel, f. 1890 Vs. 
Magnus Samuel, f. 1892 "''/s. 
Er I an il Natlianael. f. 1893 ^Vi2. 
Nils Petrus, f. 1895 *"/.s. 
A n n a Ileilvifi Elisabeth, t. 1897 ^^/a. 
R ut II Helena, f. 19U1 'js. 
Elin Maria. f. 1904 ^/s. 
«S ven Efraim. f. 1906 ''Vv. 

(2) Erland, f. 1854 7ii, fil. tl:r, lektor i moders- 
målet o. filosofisk propedevtik vid högre läro- 
verket i Väster å s. 

(3) Daniel, i. 1855 ^'^/jo, civilingenjör, förste 
kontrollör vid sockerheskattninscn i Stock- 
li o 1 01. 

(4) Hed v i ii Maria, f. 1859 ^Vio. G. 1909 ^-/is 
in. liusäjs^aren Johan Edvard (J a n) Pilnian, f. 
1865 'V:i (H c d v i g s r o, Blom b a eka, S ö- 
d c r t ä 1 j e). 

(5) Carl, i. 18()2 ^la, jnr. kand., ledamot af Sve- 
riges advokatsamfund, praktiserande advokat 
i S t o c k 11 o I m. 

(6) Anna Elisabeth, f. 1864 -"/s, lärarinna 
(Lund). 

(7) Petrus, f. 1866 ''Vio. bokförare i Brand- o. 
lifförsäkringsaktb. Skåne (Malmö). Q. 1909 
^Vc m. Hilma Andrea Andréasson. f. 1885 

(8) Nils, f. 1871 -7(;, kontorist (Stockholm). 

3) M a r i e S of i e. f. 1822 V? (S t o c k h o 1 m). 

4) Bengt Leonard Christian, f. 1827, rektor, t 1907 
"Vs. G. 1863% ni. Henriettc Sophie Annerstedt, 
f. 1841 -Vr, (Uppsa I a). 

Barn: 
il) Magnus, f. 1864 'Vi (Melbourne, Au- 
stralien). G. l:o 1899 (m. Anna Oscara 
Lagerlöf, i licnnes l:a gifte, f. 1867); 2:o 1908 
V-^ ni. M a r i a Gillberg, f. 1870. 

Dotter, i l:a giftet: 
Brit a. f. 1S99 %. 
(2) Erland, f. 1867 ''"/ii;, ledamot af Sveriges 
advokatsamfund, ombudsman hos aktb. Sveriges 
I)rivata Centralbank, praktiserande advokat i 670 I.AGElU.öF Stockholm. 
Q. 1898 ^4 Bcb. egen villa i Djursholm, 
ni. S / ^ n c Maria Lindström, f. Barn: 
G c r ar d. f. 1899 -'"/is. 
(i un v or, f. 190,3 "Vi. 

Sven Gösta Christian (Sven Christian), 
i. 1911 -^/n. 

(3) Sophie Augnsta, f. 1870 Vi (Uppsala). 

(4) Samuel (Sam), f. 1872, ingenjör, t 1904. Q. 
1899-75 m. Maria Nilcolina (Nina) Broms, 
i. 1872 -'V? (S t o c k h o 1 m). 

(5) Maria. f. 1874 %. O. 1907 Vo m. domkyrko- 
komministern Olof Peter Holm, f. 1857 ^9 
(U p p s a 1 a). 

(6) Sven, f. 1878 '''/o, jur. o. fil. kand., ledamot 
af Sveriges advokatsamfund, praktiserande ad- 
vokat i Stockholm. G. 1909 7io m. Vera 
Elisabeth WalUn, f. 1891 *«/i. 

Dotter: 
Mar i:^ ar et a Elisabeth, f. 1911 ^^4. 
4) Wilhelmina Elisabeth (E I i s e), f. 1829 =^5 
(Stockholm). Anders, f. 175,^ jagmästare, 
rina Ulrika Ikrggren, f. Adolph Magnus, f. 
Carolina Matliild, Yngre grenen : 

t 1834. 
1768, t 

Son : 
1794, major, t 
i Christensson, G. 1789 m. Catha- 
1859. 1862. Q. 
f. 1817, t 1843 
1891. Döttrar: 
. 1844 "/u. G. 1864 "/a m. pos- 
Gustaf Hjelm, f. 1831, t 1908 Selma Ulrika Lovisa, 
sessionaten Claes 
(S ä f f 1 e). 

Adelaide Mathilda (A d a), f. 1847 '^s. G. 1867 ^Ve 
m. f. d. öfverstelöitnanten vid Fortifikationen, R S O, 
RDDO, RNS:tOO, R Pr R ö O 3 kl., Elis Gustaf 
Pontus Sallberfi. f. 1842 -'V:! (Stockholm). LALLEltS'J'i:i)T ((Kh T.ETTEKSTEDT) Lallerstedt (och Letterstedt). 

Denna sliikt härötanimai- Irnii Iiennnansilgaren Anders i 
Lallcryd i Joratorps socken, J(lnköpiiif;s län, f. 1G30, g. m. 
Marit Andersdotter, f. 1047, j 1740. lians son Änder:., f. 
1002, t 1"''>G, kronobefallningsnian, antog efter födelseorten 
namnet I.allernian. Dennes son — med Brita Nilsdotter — 
Lars. f. 1702, t 17G9. regemenlstrnmpetan* vid Östgöta kaval- 
lerireg:te ändrade släktnamnet till Lallerstedt. (!. l:o 1728 
m. Christina .Margareta Loos, t 174S; 2:o 1741) m. Engel 
Margareta Lindsfelt, f. 1728, t 1802, i hennes l:a gifte, hade 
han bland flera barn i andra giftet .sonen Johan Gabriel 
Lallerstedt, f. 17.'2, f 1824, regenientstrnmpetare vid Öst- 
göta kavalleriregite. Denne blef i sitt 1779 ingångna gifte 
med Kristina Palmgren, f. 1702, t »'ftcr 1S2.'., fader till lOrik 
Gnstaf (se nedan) oeh Jacob, som omkr. 182.'i ändrade nam- 
net till Letterstedt, f. 1790, \ ]8t;2, generalkonsul, hvilken 
genom sina betydande donationer till främjande af vetenskap, 
konst och industri, ställda under Vetenskai»sakademiens för- 
valtning, har anspri^k p:\ elt framstAende rum bland Sve- 
rigi s mecenater och ett varaktigt och taiksamt minne hus 
eftervärlden. Letterstedt ef terl:imna<le i sitt 18."0 ingAngua 
andra gifte med Lydia .Meredyth-Loys, f. 1822, t 190.'). 
endast en dotter Corinni', g. 1879 m. vicomte .Fean de Mont- 
mort, hvars två söner till fädernenainnet lagt moderns namn 
Lott(>rstedt. Huruvida från ofvannämnda Lars Lallerstedts 
broder, regementspastorn och författaren Anders Lallerstedt, 
f. 1G9.J, t 1708, eller från Johan Gabriel Lallerstedts bada 
äldre halfbri.der, regementstrum|.elaren Karl Fretlrlk, f. 1730, 
t 1813, oeh triimpelaren Lars Magnus, f. 173L samt yngre 
helbrJlder, fänriken Andeis Sparrman, f. 17."'.7, f 1817 och 
kronolänsmannen Adolf, f. 1700, ättlingar ännu fortlefva, är 
ej kändt. Son till nedanstående Erik Gnstaf Lallerstedt var 
den bekante politiska skrit Istiillareu o. riksdagsmaniu-n i 
borgarståndet Sven Gustaf Lallersledt, f. 1810, t 1804, barnlös. 

Erik Gustaf, f. 1787, krigskommissarie, godsägare, t 
185L O. l:o 1815 m. Ulrika Johanna Hertzman, f. 
1794, t 1828; 2:o 1830 m. Gustafva Christina Weijd- 
ling, f. 180S, t 1839; 3:o 1840 m. Clara Carolina 
Weijdling, i hennes l:a gifte, f. 1814, t 1892. 
Söner, i l:a giftet: 
1. Johan Wilhelm, f. 1818, löjtnant, landtbrukare, t 
1886. G. l:o 1850 (m. t!da Hanna Mariana Beckman, 
f. 1829, t 1906); 2:o 1876 m. Charlotta Ottilia Molin, 
f. 1851, t 1908. 

r3arn, i l:a giftet: 
1) Ivar Valfrid, f. 1854 ^Va, försäkringstjänsteman 
(I s h p e n n i n g, M i c h., Nordamerika). G72 I.AT.LERSTEDT ioch LETTERSTEDT) 2) Carl Hcnuiiiii. \. 1861 "h, red;'.ktur af Stock- 
holms adresskalender (S t o c k h o 1 in). O. 1891 
'Vi2 111. A I m a Hedvig Nilsson, f. 1866 ^^a. 

Barn: 
Nils Thor w al d. f. 1892 'V^. 
Ragnar Wilhelm, i. 1894 ^-/i. 
FaUi M a r a i t Ingcgurd. f. 1S99 -■V:i. 

i 2:a jjiftet: 
Signe Maria, f. 1877 Vio. G. 1905 7io ni. direk- 
tören // c n r i k Sigfrid Svanfcldt, f. 1876 ^V» 
(U p p s a I a). 

1879 ^'■'/it.'. kapten vid rortifikationen, 
i. 1906 ^''/lo in. Mary von Rcedtz, 3) 4) Bror Karl, f. 
Stockholm. ( 

f. 1883 -«/ji. i 2:a giftet: 
Knist, f. 1831, jrodsäjrare, t 1890 "A. G. l:o 
111. Medvis Carolina Natalie Theresia Wener, f. 
t 1882; 2:o 188-1 >7ii m. Inga Kristinc Sooth Erik 
1852 
1830, 
från Norj;e. f 2) 3) 4) 2:o 188-1 >7ii 
1863 '-'/-.i (M u n s ö, K k e r ö). 
Hani, i l:a giftet: 

Carl Ernst, f. 1853 ^7iJ,..e. jägmästare, f, d. bruks- 

0. sågverksdisponent. Äg. luis i Stockholm. 

G. 1884 Vi in. Signe Myrin, f. 1862 -^t. 
Barn: 

Elna, f. 1885^75. G. 1908 "/o m. vice verkst. 
direkt()reii i akth. Separator Axel Oskar Adolf 
Wästfelt. f. 1881 7c (Stockholm). 

Ernst Harald, f. 1887 ^7n, anställd på köpmans- 
kontor i L o n d o n. 

Carl Erik, f. 1889 -7.s, officersvolontär vid Små- 
lands artillerire.ii::te, kadett vid Kriffsskolan 
(K a r Ibc r ji). 

Emilie Wilhelmina, f. 1857 ^Vio. G. 2:o 1901 

7io m. grosshandlaren Carl Erik Theodor Nord- 

wall. f. 1860 -'V', (S t ock h o 1 m). 

Emil Hugo. f. 1863 *Vj, landtbrukare. Äg. o. bcb. 

S ö d e r b y på Mimsön (E k e r ö). G. 1895 ^71 m. 

.4//s,'//.s^/ Wilhelmina Wikland, f. 1876 '7ii. 

Erik Julius, f. 1864^7^. arkitekt, professor vid 

Tekniska liögskolan. R N O, R W O. L Fr K A (S t o c k h o 1 m). 

Eriksson, f. 1879 G. 1907 75 i E I i n Sofia LAMM 673 

Barn: 
I n ga- Li s a Carolina, f. I^ns 7-'. 
Lars- 1: r i k lirnst, f. I'; K) '-'^s. 
i 2:a Riftct: 
?>) Margit Carolina, \. J.s«5 Vö. O. 1912^^6 m. 
agronomen Jolian S i g ii r d Westrin. i. 1883 ^Vo. Lamm. 

Den äldsto kände af sliiUtfii Liiinm vur Moses T.arani, 
hvilkens son Aron Josoph, t 17-J9, liffger liegrafvcn 1 Altona, 
Iivarcsr stenen <>t'ver hans graf prydes af ett nthiiggot lamm. 
Dennes son Moses, t ITfiS i Altoiia, S(nn på grafsteneu kallas 
"Josepli Moses Isaac, son af Aron I.äinohe". var gift 1 .o 
med Jacliot Schlfra Wagner, t 1711; 2:o med Espereuce Lever- 
tin, t 17US. Till Sverige (Jfverflyttado tre af Moses I.amms 
söner, niimligen T.evy Aaron (i 1 :a giftet) samt Aaron Moses 
ocli David Moses (i 2:u giftet), oeh hli-fvo stamfilder f<'ir 
nedanstående tre grenar, hvilka vanligen hafva benämnts resi». 
Heleneborgs-, lUecktorus- (leli Kmigsholmsgrenen. 

l.itferatnr: Sv. Ättartal ISf»}. 

Första grenen (Heleneborgsgrenen): 

Levy Aaron, f. 173S, katliinstryckmastare i Stockholm. 
t If^OS. G. m. Rebecca N. N., t 1808. 
Söner: 
1. Aron Levi, f. 1780, j^rossliandlare i Stockholm, t 
1852. (j. 1804 m. Sophia Isaaks.son, f. I7,s.s. t IH.^i^'- 

Söner: 
1) Levi Aron, f. 1808, vinhandiare i Stockholm, t 
1873. O. 2:o 1851 m. M a t Ii il d a Mrycr hirscli, 
f. 1833 V? (S t o c k h o i m). 

Söner, i 2:a giftet: 
(1) Aron Levi. f. 1853 '^lo, tandläkare i Stock- 
h o 1 m. (j. 1890 % m. Louise Dorotlica 
Waldlicini von Bastinellcr från Tyskland, f. 
1872 7io. 

Barn: 
Carl Otto, f. 1891 ^h. 
Georg relix Adolf. f. 1894 ^'Vii.>. 
Louise Mathilda Julie Bert ha, f. \9Q2 -^h. 
G un n a r, i. 1905 "/:i. 

43. 4 LAMM 

{2) Carl Mcyer, f. 1855 ^"/s, affärsman. Bosatt 
i Kngland. O. 1S89 ^"/n' ni. T h c r c s e Ma- 
rie Siigiict Poiirailly frän Frankrike. 

(3) ./ o h 11 Hugo, f. 1S58 "/ö (S t o c k li o 1 m). 

2) Jacob, f. 1809, iirossliandlarc i Stockholm, t 1887. 
G. 1835 m. Bcrnliardina Hirscli, f. 1M2, t 18S1. \%\ 

Barn: Il 

{\) Leonard, f. 1836 'Vii;, f. d. grosshandlare J, 

(S t o c k 11 o 1 m). G. 1861 ^''/(j in. Hanna M \ 

Helena Lublin frän Hamburg, i. 1842 "Va. . Mj 

Barn: ^i 'I 

a) Gustaf Aron, i. 1862 ^'Vn, med. lic, prak- 1 
tiserandc läkare i S t o c k h o 1 m. Q. 1893 
^Vio m. t: I i n Carolina Custafva Törnberii, 
f. 1872 -'V;i. 

Barn: 
Kart Leonard, i. 1895 7io. 
G r e ta, \. 1908 -"/-•. 

b) W i I h el ni, i. 1865 "/?, pappershandlare, 
hoffotograf (S t o c k li o 1 m). 

c)riiyra Henriette, f. 1870 'Vs (Stock- 
h o 1 m). 

(2) Julia. f. 1850 '/(i (S t o c k h o 1 m). 

3) David, f. 1817, bankir i Köpenhamn, t 1880. (i. 
1855 m. Bettv Geber, f. 1821, t 1907. 

Barn: 
(1) Aron L red rik, f. 1856 "Vs, borgmästare i 
K ö I) e n h a m n. bankir. G. m. Anna Maria 
Peter sen, f. 1860 ^/r. 
Barn: 
Ellen Margareta, f. 1887 -/«. 
C a r I Axel. f. 1892 '7?, bokliäilare (Köp e n- 

h a m n). 
Paul Herbert, f. 1895 '^i. 
Oscar Manfred, f. 1898 '^A. 
Albert Ricardo. f. 1899 Vio. 
(2)Paulinc SopJiie. i. 1858 "'/is. G. 1883 ni. 
fabrikanten Lauritz Cohn. f. 1857 7'j (K o- 
p e n h a m n). 

(3) Fr e d r i ka. f. IsfiO -7:i. 

(4) S oph i e. f. 1864 7<!- 

4) Axel, f. 1819, med. d:r, praktiserande läkare i 
Stockholm, t 1889. G. 1851 m. Fanny Behrens, 
f. 1824, t 1911. Barn: 

(1) Carl Gustaf, f. 1S51 -/n, a^^ent (Paris). 

(2) Per Aron. f. 1N54 "/lo, bokhandlare i Paris, 
inneh. af "Librairie Nilsson" dar, t 1^-^"^. <J. 
l'SH2 111. C c I i II c Scraphine Bingcr, f. 1n58 
^"/r. (Paris). 

l)()ttrar: 
Elsa flora Jcaiincttc. {. 1.SS4 '/i. 
Dagmar limilic Fanny Charlotta, f. 1888 '"/i- 

(3) Berns Ahraliant. i. 1857 -/lu (Stock- 
li o 1 ni). 

(4) .S o p II i c ■ L o u i s c, i. 1863 - '/« (Stock- 

ll o 1 111). 

2. Salomon Ludvis, f. 1786, industriidkare i Stockholm, 
inköpte Meleiiebor^ o. Pudvik^sberji ocli anlade diir 
flera fabriker samt uppsatte de första mekaniska 
väfstolarna i Sverige, t 1837. (j. 1:o 1809 iii. Fanny 
Levisson, f. 1788. t 1821; 2:o 1823 m. Fredrika Le- 
vissoii, f. 1798. t 184 1. 

Söner, i l:a giftet: 

1) Ludvig, f. 1810, grosshandlare i Stockholm, bank- 
direktör, t 1891. O. 1845 m. Fanny (ioldschmidt, 
f. 1823, t 1886. 

Son: 
Oscar Ludviii, f. 1848 ^/u, berKsingenjör, f. d. 
verkst. direktör för aktb. Separator o. Nya 
aktb. Atlas, öfverrevisor i järnvägsstyrelsen. 
KWO 2 kl. (Stockholm). Q. 1887 m. 
Louise (Lilly) Licbscliiitz frän Hamburg, f. 
1867 -7i. 

Barn: 
A I f II il il l-anny, i. 1887 ^"/i->. 
Narr v Ludviii, i. 1889 -**/.-„ ingenjör. 
I) a g ni a r t! cl ena. f. 1892 -^/;i. 
M ar il i t Selma. f. 1895 ''Va. 
S i :^ r i d Marianne, i. 1896 -"/h. 
Karin Iniicborii, f. 1898 V»»- 

2) August, f. 1816, handelsagent, t 1900. O. 1850 m. 
Regina Sofia Lamm. f. 1828, t 18'>5. 

Barn: 

(1) Fanny Elisabeth, f. 1851 ^"/t. G. 1875 m. 
handlanden Ldvard Daus. f. 1850, t; 2:o 
ni. Fritz Doller (H a m b u r g). 

(2) C or I David. f. 1852 '-^/t, affärsman 
(Paris), (j. 1894 m. Ida Stranss. 67G LAMM 

Döttrar: 
Maggie. 
S o n j a. 

(3) Rosa Augusta, f. 1853 ^"/s. O. m. handlanden 
Jacob Lazarus, i. 184S (Hamburg). 

(4) Albert Brnnn, f. 1855, affärsman, t 1899 ^"/c. 
(j. in. Ada Heiiuvood. f. 185-4, t 1910. 

Harn: 
A il a Jane. f. 1888 -'/u. O. 1911 m. bankiren 

Fr c d r i k Nim (S c h e f f i e i d). 
Albert Bruno. 1. 1889 ^Vh. 

3) Jacques, f. 1817, ingenjör, anlade Ludvigsbergs 
mekanistca verkstad, sedermera verkst. direktör för 
Ludvigsbergs verkstadsakti).. t 1891. G. 1854 
m. Gulathce Jacobson, f. 1833 ^Vu (Stock- 
h o 1 m). 

Barn: 

(1) Carl Robert, f. 1856 ''/s. ingenjör, gods- 
ägare, verkst. direktör för Näsb^■ fastigliets- 
aktb., vice ordf. i styrelsen för Stockholm- 
Roslagens järnvägar, nämndeman, R N O, R W 
O. Äg. Näsby gods i Uppland (N asby slöt t. 
Näsby). G. 1900 ^ Va m. Dora Helena 
Mathihla Upmark, f. 1880 V-j. 

Söner: 
G u st af Robert, f. 1901 ^Vs. 
Carl J o ha n, f. 1902 "Va. 
./ a c q u e s Erik. f. 1904 -'V.i. 
R ob c r t Ludvig, f. 1905 '%. 
S v en Olof, i. I90N '-/i-j. 
Lars L r i k. f. V)\2 '-/lo. 

(2) I d a Lanny Mathihla. f. 1800 'Vi i (Stock- 
h o I m). 

(3) A g n c s Carolina, f. 1867 'V? (S t o c k h o 1 m). 

i 2:a giftet: 

4) Martin Oscar, f. 1824, grosshandlare i Stockholm, 
t 1878. G. 1852 m. Henriette Meyerson. f. 1831). 
t 1911. 

Barn: 
(1) Herman Fredrik, f. 1853 -"/i. grossliandlare 
i Stockholm, ledamot af stadsfullmäktige därst.. 
ordf. i styrelsen för Stockholms köpmanna- 
förening, ledanu)t af riksdagens första kam- I ].AM.M 077 

mare. Ä^. hus i S t o c k li o 1 in. (i. 1^178 "'/u 

111. Elise Sofi (Lisen) PJiilipson, f. 1855 -"/o. 
Söner: 

a) Martin, i. 1880 --/o, fil. d:r, docent i 
svensk litteraturliistoria vid Uppsala uni- 
versitet (Uppsala). (j. 1910 ^^/i 111. 
G r e t a Wavrinsky, f. 1888 ^'/lo. 

Dotter: 
a: ar i n Viviaiie, f. 1910 -''In. 

h)Kurt Olof, f. 1883 ^-7i2, jur. utr. kand., 
docent i civilriitt vid Uppsala universitet 
(Uppsal a). 

c) Olof Herman, f. 1887 -'/i, korrespondent 
hos aktb. Svenska Östasiatiska koinpaiiiet 
(G ö t e b o r y:). 

d)/:/-//v, f. 1890 -"Vs, banktjänsteman 
(S t o c k h o 1 m). 

(2) Anna 1'rednka, f. 1855 ^'V^. (i. 1878 ^7i! m. 
bokförläggaren // // g o Ernst Oeber, f. 1853 
^78. Äg. villa i Saltsjöbaden (S t o c k h o 1 m). 

(3) E ni m a Amalia, f. 1860 ^7i. (i. 1885 in. 
konstnären, K W O 1 kl., KNO 2 kl., K It S:t 
M o. L O, Turk Medj O 2 kl., Off h'r H L, Off 
It Kr O, R Sp O Isab Cath, Anders Leonard 
Zorn, f. 18()0 ^7i'. Heb. egen villa i Mora. 

Andra grenen (Blecktornsgrenen): 

Aaron Moses, f. 1756, fabrikör o. kattunstryckare i 
Stockhoiiii, ägde Blecktoriiet därst., t 1824. (i. ni. 
Regina Aaron Isaak, f. 1768. t 1823. 
Söner: 
1. Martin Aaron. f. 1798, fabrikör i Stockliolni, f 1830. 
G. 1824 ni. Amalia Levisson, i hennes första gifte, f. 
1807, t 1834. 

Son: 
Albert Martin, f. 1826, grosshandlare i Göteborg, t 
1911 ^7a. G. 1855 m. Hilda Heynian, f. 1836. t 
1872. 

Barn: 
(1) Gustaf, f. 1856^*^/?, grosshandlare i Göte- 
borg. G. 1886 "Vi ni. L a v i n i a Trapn, f. 
1867 "Vi. 678 LAMM 

Barn: 
Greta, f. 1886 "Ivj. 
El I c II. f. 1888 '-'U. 
O 1 1 u, f. 1890 ^Vr-'. 
Einar, \. 18^6. 
Hakan, i. lOO-l. 

(2) Mar t i n a Amalia, f. 1857 ^is. Q. 1890 ^/s 
in. iirofcssorii, iiicd. d:r Magnus Gustaf Blix, 
f. 1849, t 1904 ''/■> (Lu n d). 

(3) Elin, i. 1865 ^/h. (j. 1887 ni. artisten (må- 
laren) Robert (Ko b) Tliciierström, f. 1857 ^/i 
(I) j u r s 11 o I 111). 

(4) Inf; rid, f. lisoo 'Vii.'. O. 1890^% ni. f. d. 
löjtnanten i i'(usta lifKrenadiärrek^:tet, R W O, 
Aniinst Tliorsten Sigurd Elirenbor^, f. 1855 
V7 (S t ock h o I ni). 

(5) Kerstin, i. 1868 ''^u. O. 1892 -^/u m. gross- 
liaiidlaren Hjalmar Carlsson Weijdling, f. 
1856 -'Vi (G ö t e I) o r g). 

(6) Fredrik Hjalmar, f. 1872 ^V?, civilingenjör, 
j)rofessor i elektroteknik vid Chalmers tekniska 
läroanstalt, konsulterande elektroteknisk ingen- 
jör i (lö te bor g. G. 1900 "Vis in. Aino 
Maria Lovisa Wilhelmina Wijkander, f. 1879 

Barn: 
Hilda. f. 1901 "7». 
O I e Albert, f. 1902 -''/i-j. 
Aniiust Uno. f. 1904 ^-/r.. 
Å k e Maiinns. f. 1907 "A». 
Anna- B r it a, f. 1909 ^'Vo. 
2. John Aron, f. 1804, sidenfabrikör i Stockholm, t 1842. 
G. 1836 m. Rebecca Lamm, f. 1812, t 1894. 

Söner: 

Semmy Martin, f. 1836, grosshandlare i Stockholm, 
t 1891. G. 1875 111. Stunislava Josepha Ludo- 
milla Eransisca Paba. i. 1852 V*. Omg. m. gross- 
handlaren Max Freischberger, t (S t o c k h o 1 m). 

Louis Ferdinand, f. 1840, grosshandlare i Stockholm, 
t 1896. G. m. Elin Kristina Charlotta Ekström, 
i. 1856 "/8 (S t ock h o 1 m). LAlKKI.h 079 

Tredje grenen (Kungsholmsgrenen): 

Di.vid Moses, f. 1762, srosshaiidlare i Stockliolm. t 18.^1. 

O. 1787 ni. Hedda Levisson, f. 1767, t 1834. 
Son: 
Leopold David, f. 1797, klädesfabrikör i Stockholm, f 

1N63. (i. 111. Carolina f^liilipson, f. 1801, t 1872. 
Son : 
Fredrik Ivan, f. 1827, apotekare, fabrikant, t 1887. Cl. 

1.S77 111. Anna Ratina Parr, f. 1857 -'^/is (K <) p e n- 

li a m n). 

Barn: 
Henry Alar i c Lcopohl, f. 1878 -V-', elektroingenjör. 

Bosatt i Nordamerika, (i. 1907 ni. Maud Cooper, 

f. 1886 '\Ih. 
Laura Anna Carolina (Lalla), f. 1879 V:j. O. 1906 m. 

l)rofcssorn i kiruriji A u tj // s / Ei^^cm, f. 1862 "'Vi-' 

((1 rand F o r k s. N. H a c o t a. Nord a m e r i k a). Laurell 

(Värmlandssläkten). 

-Äldste kände stanifadeni var kyrkoluTdcii i österplaua 
(ViistcTfTÖtland) Lars Laiir. I.a\irrll, f. KiOO, t 1741. Doiincs 
suusoii Lars, f. 1738, f ISOS, kom till Värmland, där han ge- 
nom sitt gifte med Katarina Maria Maguell blof godsägare 1 
Stafsnäs socken. Från hans sfiner Carl och Ih-ynte Anders 
liiirstanmia alla nu lefvnndc släktnicdlemmai-. 

Äldre grenen: 

Carl, f. 1765, kommissionslandtmätare, t 1840. O. m. 

Kajsa Kjellberg, f. 1778. t 1831. 

Söner: 

1. Anders Gustaf, f. 1797, prost, t 1850. G. 1839 m. 

Anna Carolina Alsterlund, f. 1814, t 1882. 

Barn: 

1) Kajsa Elina Göthilda {ElinK f. 1841 ^^/s (Lund). 

2) Adrian Gerhard, f. 1845 'Va, ingenjör (S:t Pe- 
tersburg). G. 1872 ^/ji m. Julie von Kry- 
dener. 

Barn: 
Gerda Anna Eugenia, f. 1873 ^^/n. G. m. grefve 

A^. A'. Wolf. 
Nikolaus Gustaf Arvid. f. 1875 "/a. lAlKlOI-I. 3) Agne s Gerda, f. 1849 -^/ö. G. 1869 Vi ni. musik- 
direktören Carl Gustaf Sandberg, f. 1835, t 1887 
(T r o 11 h ä t t a n). 

2. Emanuel, f. ISOl, kyrkoherde, t 1877. G. 1833 m. 
Hilda Vigelius, f. 1811, t 1893. 

Söner: 

1) Carl Gustaf, f. 1834 -%, f. d. kommissions- 
landtmätare (Strand, M o 1 k o m). G. 1876 Vi 
rn. Tekla Emilia Willwlmina Synuerholm. f. 1838 
•-'V4. 

Barn: 

(1) Sven Emanuel, f. 1876 -'Vio, elektroingenjör, 
föreståndare lör Nya F()renade elektriska 
aktb:s afdelningskontor i Hälsingborg. 
G. 1909 "/i- ni. Annes Ida Cecilia Heder- 
ström, i. 1881 -'V;i. 

Son: 
Lar s- G ustaf. f. 1909 ^Vu. 

(2) Karin Johanna Maria, f. 1878 =Vii. Q. 1906 
• Vo m. fotografen Gustaf Waldemar Duhs, 
f. 1875 °/io. Äg. o. heb. Strand i Värmland 
(M o 1 k o m). 

2) Per Lorentz, f. 1837. öfverstelöjtnant, t 1^06. G. 
1872 ni. Sara Gustafva Sofia Hemgren, f. 1845, 
t 1901. 

Barn: 

Signe. f. 1873 Vy, sekreterare i Fredrika Bremer- 
förbundet (S t o c k h o lin). 

Inez, f. 1877 V;i, med. lic., i)raktiserande läkare 
i S t o c k 11 o 1 m. 

Gunnar, f, 1880 V«, löjtnant i Väg- o. vatten- 
byggnadskåren, reservlöjtnant i Fortifikationens 
reserv (S t o c k h o 1 ni). 

3) E rn ann e I, f. 1845 ^Vi, komminister i Johannes 
församling i Stockholm. 

3. Lorentz, f. 1806, förste landtmätare, t 1867. G. 1844 
m. Anna Beata Åberg, f. 1818, t 1875. 

Barn: 
1) Karl August, f. 1845, major, t 1911 ^Vs. G. 1878 
m. Maria Cecilia Petterson, f. 1851, t 1898. 

Barn: 
(1) Hans Maria, f. 1880 Vi '-s baningenjör af 
2:a klass vid statens järnvägar (örnskölds- 
V i k). G. 1907 "Vio m. Ester Gyberg, f. 1885 I ArUHl.I, 681 

Döttrar: 
Maria (M i), f. 1908 'Vis. 
Greta. f. 1910 -"/s. 

(2) Karl Lorentz, f. 1881 ^/lo, stationsskrifvarc 
vid statens järnvägar (Ljusdal). ^G. 1910 
"Vio m. Hedvig Jennische, f. 1875 '^/lo. 

(3) /^ror Max C c c U. f. 1883 '**/ii, ingenjör, an- 
ställd \ id pappcrsliruk i Australien (H r i s- 
1) a n c). 

(4) hv^ricl Al i ne. f. 1885 --'/s. telesrafist (Upp- 
sa 1 a). 

2) .4/ma Carolina (Al i ne), f. 1847 'V-. Q. 1874 ^'/lo 
ni. arhetsclicfen vid .lönköpiuRS tändsticksfabrik 
Adolf Arnell, f. 1845, t 1889 (Jönköping). 

3) lollan Lorentz (Janne), i. 1849 ^/s, landtbrukare. 
Bosatt i Nordanicnka. Q. 1888 m. Rohda Ri- 
eluinison. f. 1S7(I -"/s. 

Ikun: 
Lstlier A nni e. f. 1889 -'Va. 
/4 / / c ^ M«.v, f. 1890 -'V(i. 
/■/•«/? /c Herbert, f. 1895. 
/<;/Ö3' Ah//^t'/. f. 1901 -■75. 
V er ni e Charlotte, f. 1902 -^lv>. 

4) Kajsa Amalia Rei^ina (Malin), f. 1852 =*7i2 
(V äse). 

5) Gustaf Axel (G ö s t a), i. 1855 ^^U, stadsingenjör 
i Uppsala, (i. 1887 "'/s ni. Anna Svenson, f. 
1855 -'^'3. 

Barn: 
Torsten Henrik, f. 1887 ^"/n, civilingenjör. 
A i na Sofia, f. 1890 '%. 

6) /:' /// /n a Maria, f. 1857 ^^/s. Q. 1886 ^'/i m. skogs- 
förvaltaren Krik Björnlund, f. 1857, t 1900 (V ä s e). 

7) Klas Emanuel, f. 1860 -"/lo, niaskinreparatör. 
(N e w b u r g li, N. Y., Nord a ni e r i k a), (i. ni. 
S i ii r i cl I-ahlauder. f. 1871 *'Vu>. 

Söner: 
Ar e II i b al d Lorentz Maiiritz August, f. 1892 =^%. 
Berthold, f. 1895 ^"/t. 
C y r il, f. 1898 -''/ii. 

Yngre grenen: 

Brynte Anders, f. 1772, kapten, t 1844. O. 1797 m. 
Carolina Maria Magnell. f. 1780, t 1835. 682 I.ArUKi.I. 

Söner: 
1, Lars Gustaf, f. 1797, vice häradshöfding, godsägare, 
t 1869. Q. 1833 m. Charlotta Holmblad, f. 1809, t 
1885. 

Barn: 
1) Axel Gustaf, f. 1839 "Vs, öfverste i armén, f. d. 
öfverste o. chef för Västernorrlands reg:te, f. d. 
kommendant i Stockholm, ordf. i styrelsen 
för försäkringsaktb. Heimdall, K S O 1 kl., K Bad Z 
LöwO 1 kl., KDDO 1 gr., RRS:tStO 2 kl. m. 
kr, K Fr H L, R Pr R Ö O 2 kl. G. 1873 -'/o m. buiier: 

(1) Gustaf l-rcdrilc, f. 1876 ^°/i, köpman (Vä- 
sterås). G. 1903 ^'/i-' m. T c Ii I a Claiidina 
Klockhoff. i. 1882 ^%. 

Barn: 
I ni;a Tekla At^nes. f. 1904 =%. 
Axel Gustaf Magnus, f. 1908 ^'k. 
Gerd Sara Claudina. f. 1911 ^V/t. 

(2) K ar I - A X el, f. 1887 "Vio. löjtnant vid K. 
Flottan (Stockholm). 

(3) Rolf Helmer, f. 189Ö "/a, underlöjtnant vid 
Upplands artillerireg:te (U p p s a 1 a). 

Carl Edward, f. 1842 -^Aj, f; d, löjtnant vid 
Närikes reg:te, f. d. akademifogde \id Uppsala 
universitet, f. d. disponent, R W O (U p p s a 1 a). 
Q. 1871 "Vs m. Esther Kristina Hermina Falk, f. 
1848. t 1908. 

Barn: 

(1) Fdvard Gustaf, f. 1872, bankkamrerare, t 

1912 "/lo. G. 1902 ^'/io m. Julia Maria 
Geijer, f. 1876 ^Vi (S to c k li o 1 m). 

Barn: 
Bengt Edvard, f. 1904 "/a. 
Karin. f. 1906 ^'^/a. 
Lars Edvard, f. 1907 -^12. 
Esther Maja Stina. f. 1912 -"/h. 

(2) Herman, f. 1873 "/lo, trävaruagcnt, vice 
konsul (Sundsvall). G. 1906 % ui. Inse- 
borg Margareta Nordberg, i. 1879 *^/i.>. 

Barn: 
Brita, f. 1907 "'■''/t. 
Bertil Edward, f. 1909 ^^n. LAIKEI.L 683 

(3) Gustaf, f. 1874 '/lo. ingenjör Beb egen 
villa i D j u r s h o 1 m. Q. 1904 -"/a ni. Marta 
Geijcr, i. 1879 "/lo. 

Barn: 
Greta, f. 1905 «/ii. 
G u n II a r Christovhcr. f. 1908 ""/a. 
Evvor Kristina, f. 1911 Vio. . 

(4) Anf/t-rs, f. 1878 -"/u. tjänsteman vid Skon- 
viks aktb. (Skön vik). (i. 1908 '"V. ni. 
SiRnc T r olle. f. 1884 "/is. 

Döttrar: 
Eva Esther, f. 1909 "/i. 
Ingrid, f. 1911 "/t. ._ _ 

(5) Er //c, f. 1880 ■-''V?, stationsskrifvare vid statens 
järnvägar (S t o c k h o 1 ni). 

(6) S//n«, f. 1882 -7i (U ppsala). 

3) A 11 ri a Giistafva Vredrika. f. 1846 'h- (Stock- 

Merman' Julius, f. 1810, stadsfiskal. t 1864. G. 1840 
111. Anna Cliristiana Fröberg, f. 1817, T 1860. 

Barn: 
1) Anders Herman, f. 1844 ^"/a, kronouppbördskam- 
rerarc. R W O (Mal ni ö). Q. 1875 "/a m. ti e- 
lena Sophia Söderberg, f. 1852 /». 
Barn: 

(1) Herman, f. 1876 '/i, fil. kand., e. o. liofratts- 
notarie, länsbokhållare i Malmöhus lan 
(M a 1 m ö). (j. 1911 'Vi m. A 1 m a Mathilda 
Svensson, f. 1886 Vö. . o, . , 

(2) Anna. f. 1879 -"A, anställd i aktb. Skånska 
handelsbanken (M a 1 m ö). 

(3) R a g n a r. f. 1881 'Va, grosshandlare (S t o c k- 
holm). G. 1910 ^V5 ni. Mathilda Sophia 
(S i e) Hellström, f. 1887 -/«. 

Barn: 
Vera. f. 1911 Vi. 
En son, f. 1912 Vu. 

(4) S / g g c f. 1883 -/a, e. o. hofrättsnotarie, exeku- 
tionsnotarie (M a 1 ni ö). G. 1910 ^Vio ni. Anna 
Elisabeth (Ann a - Li sa) Conradson. f. 1890 

Vo. 

nottor : 
Sigrid, f. 1911 V«. . , . .,,. 

2) Ernst Gustaf, f. 1845 -Vi'--, fastighetsägare (I a- 
c o 111 a. W a s h.. Nord a mer! k a). LAUinOI.L CS3 

(3) G u s t o f, f. 1874 ^/lo, ingenjör. Beb. egen 
villa i D j u r s h o 1 m. Q. 19Ö4 -"''/a ni. M ä r t a 
Gcijcr, f. 1879 7io. 

Barn: 
Greta. f. 1905 ^n. 
Gunnar Christopher, f. 1908-78. 
Eyvor Kristina, f. 1911 ^/lo. 

(4) A n d c r s, f. 1878 -7ii. tjänsteman vid Skön- 
viks aktb. (Skön vik). (i. 1908 'V^a m. 
S i fin c T r olle, f. 1884 -7i2. 

Höttrar: 
Eva Esther, f. 1909 "/i. 
Ingrid, f. 1911 77. 

(5) Erik, f. 1880 "V?, stationsskrifvare vid statens 
järnvägar (S t o c k h o 1 ni). 

(6) Stina. f. 1882 7i (Uppsala). 

3) Anna Gustaf va Fredrika, f. 1846 7? (Stock- 

li o I ni). 
Herman Julius, f. 1810, stadsfiskal, t 1864. Q. 1840 
111. Anna Cliristiana Fröberg, f. 1817, t 1860. 
Barn: 

1) Anders Herman, f. 1844 ^73, kronouppbördskain- 
rerare, R W O (Malmö). Q. 1875 "/a m. He- 
lena Sophia Söderberg, f. 1852 ^7«. 

Barn: 

(1) Herman, f. 1876 7i, fil. kand., e. o. liofrätts- 
notarie, länsliokliållare i Malmöhus län 
(M a 1 m ö). (j. 1911 ^Vi m. A I m a Matliilda 
Svensson, f. 1886 Vr.. 

(2) Anna, f. 1879-74, anställd i aktb. Skånska 
handelsbanken (M a 1 m ö). 

(3) R a g n a r. f. 1881 -'V;!, grosshandlare (Stock- 
holm). O. 1910^75 m. Mathilda Sopliia 
(S i e) Hellström, f. 1887 7(i. 

Barn: 
Vera. f. 1911 71. 
Kn son. f. 1912 Vu. 

(4) S / g g e. i. 1883 -7;t, e. o. hofrättsnotarie, c.xeku- 
tionsnotarie (Malmö), (i. 1910 ^7io m. Anna 
Elisabeth (Anna- Lisa) Conradson, f. 1890 

7o. 

Dotter: 
Sigrid, f. 1911 7». 

2) Ernst Gustaf, f. 1845 "/is, fastighetsägare (T a- 
c o 111 a, W a s h., Nord a m c r i k a). 684 1. AT KIN 

3) [imma Carolina Amalia, f. 1851 ^/o. G. 1874 '^U^ 
111. disponenten för Billini^siors aktb., verkst. direk- 
tören för Dalslands kanalaktb., ledamoten af Vä- 
nerns seglationsstyrelse o. Älfsborgs läns skogs- 
vårdsstyrelse, R W O. Johan Jakob August 
Laftman. f. 1841 '"^h (B i 1 1 i n g s f o r s). Laurin. 

Doiinn fordom vidt utgn-iiiHlc sliikt, hvars flesta greiiiir 
irhn börjau af 1700-talot uikUt hainaiHiiit Arlniiulradc varit 
Ijosatta på Gottlaud, men sederincra Mcrflyttat till fastlandet, 
räknar sAsoin sin slanifadcr kriiiiolicrallninjisniannfn vid Slf{;r- 
borg i cistcrgiitland Lars Olofsson, t ItidC), gift ined llclma 
Joliansdottcr, t l'jt't>, öfvi-r livilka makar grafslcn iiiinii fiunt-s 
i Söd('rköi)ings kyrka. Af di.'ras barn, livilka skri'fvo sig I.anri- 
nns — förkortadt af sliiktcus icko prästerliga nu-dlemmar till 
J^aiiriu — ■ blcf yngre sonen, prosten i lliiradshaminar löslir- 
götland) Laurentius Laurimis, f. L".77, t ItiriO, fader till, bland 
andra barn, sonen Joban, f. ItHi'.». j ItJOS. radman i Stock- 
holm, bvars äldste son .loban, f. l(J(j:t, t 1721, var köpman och 
öfverlnspektor vid sidenmannfaklurierna 1 Slockbolm och g. 
lOUl med Harbro I-eijel, t 1717. Med hans två söner Joban 
och Lars l'bilip delade sig släkten i två bufvudgrenar. Joban, 
f. 1()93. t llo^, biiradsliöfding på Gottland både sonen, viee 
häradsliöfdingeu Sven Cottbard Laurin, f. 17;iS, f 17s;{, som 
1 sitt 17U8 ingångna gifte med Catbarina Margareta l'^nström, 
f. 1747, t 1«24, blof fader till Johannes (se nedan, äldre gre- 
nen i. Lars rbilip, f. 1708, | 1770, lulluppsyningsman i Visby, 
liade i sitt första gifte bland flera Larn sonen Gustaf Laurin, 
f. 1732, t 1801, prost i Ilejde (Gottland). Hans söner i första 
giftet med sin kusin Helena Charlotta Laurin, f. 1731), t 1771, 
voro Joban l*hilip och Erik Peter (se nedan, yngre grenen i. 

Icke mindre äu fem af koml ingår af stamfadern bafva 
blifvit adlade. Hans äldste son. öfversten Jobau Laurin, f. 
1574, Y 1G7;5, blef adlad Lagergreen oeb är stamfader för denna 
ännu lefvande ätt. Prosten Laurentius Laurinus' (se ofvau) 
yngre son Lars Laurinus, blef fader till Johan Laurin, f. ItM:^, 
t l(i98 barnlös, öfvcrste, adlad med bibeluillunde af namnet, 
och till ("bristoffer, bvars sonson kai)tenen Anders Christoffer 
Laurin, f. 1718, t 1788, adlades med uamnet Klöfverfelt 
(denna lltt utdog sannolikt med hans son). Slutligen blef 
rådmannen Johan Laurin (se ofvani, fad(?r till, föriiiom till 
ofvan nilmuda köpmannen Joban J>aurlu, regeringsrådet 
.Magnus Laurin, f. 1G66, t 1736, och löjtnanten Edvard Laurin, 
f. 1009, t ogift, båda adlade med namnet Lagerström (deu 
fiJrst nämndes ättegren fortlefver sannolikt i Tyskland). 

Litteratur: i;inb. rg. A. V., Sliikteii Laurin, Stii. l^M".; 
V.. Nvberg: (bd tlil tidsk Sliikti)ok. Äldre hufvudgrenen: 

Johannes, f. 1776, skeppare, t 1829. G. 1803 in. Anna 
Lisa Alllin. f. 1788, t 1838. 
Son: 
Gothard Johannes, f. 1813, sadelmai<are i Vimnierby, 
t 1859. G. 1841 ni. Anna Lovisa Råherg, f. 1817 t 
1879. 

Söner: 

1) Johan Adolf, f. 18-13, fabrikör, t 1895. G. 1870 ^^/u 
ni. Carolina M a t It i I d a Jonsson, f. 1843 V:; (L i n- 
k ö p i n ^). 

Barn: 

(1) Anna MathiUla Hortencia, f. 1873 ^^/a. Q. 1897 
ni. landthnikarcn E. Andersson (N o r r k ö- 
|) i n k). 

(2) Ida Auiinsta Amalia (Malin), f. 1875 Vio (N y- 
I a n d). 

(3) EU e n Anna Maria, f. 1880 ^7i (Linköping). 

{A) Adolf Dccinuis, f. 18S3 -7«, journalist, med- 
arbetare i Stockholins-Jidningen (Stock- 
holm). G. 1907 7io m. Selma Elvira Land- 
gren, f. 1884 '7j2. 

Son : 
A dd e, f. 1910 Vo. 
(5) E I s a Karolina, f. 1885 (R o s 1 a g s b r o). 

2) Gothard Lmil. f. 1848, näringsidkare, t 1902. G. 
18S1 m. Aiines Aimnsta Öländer, f. 1S()1 '''/n. (S t o c k- 
h o i m). 

Barn: 

(1) /: r i c, f. 1882 "U, köpman (S t o c k h o I ni). G. 
1907 7n m. \V c n d I a Kristina Södcrgren, i. 
1876 =*Vi'-'. 

Dotter: 
Birgit Kristina, f. 1911 7io. 

(2) Edla Angnsta, f. 1885^75. G. 1911 ^V» m. 
redaktören Carl Nestor Jacobson, f. 1879-7" 
(S t o c k li(j I III). 

Yngre hufvudgrenen: 

Eörsta grenen: 

Johan Philip, f. 1765. teol. d:r. prost, t 1854. G. 1804 
m, Magdalena Beata Fährceiis, f. 1786. t 1875. Son : 
Olof Petter Reinhold, f. 18(J6, komminister, t 1885. (j. 
18v55 'Vio m. Maria Emannclla Laurentia Fahrwiis, 
f. ]831 ^'V-J (V a X j ö). 

Barn: 

1) Johan Olof Emanuel, f. 1856 "-'V?, affärsman 
(r3 r i d g e p o r t, N e w - Y o r k, N o r d a m e r i k a). 
(j. 1883 "Vi ni. Ida Johanna Ricliters frän Neder- 
länderna. 

2) Carl Gustaf Herbert, f. 1857 ''A), stenskulptör 
(L o w e 1 1, Mass., N o r d a m e r i k a). (j. ni. 
Hildur Olivia Ingeborg Johnsson, f. 1862 "h. 

Son: 
Charles, f. 1882 -/r,. 

3) Elisabeth Maria Olivia (Elise), f. 1858 '"V?. -G. 
1882 ^7-1 m. direklörcn C a r I Laurin, f. 1840 -'/n. 
(Se nedan.) 

4) Eugene Adolf Engelbert, f. 1861 ''jn, f. d. under- 
löjtnant vid (jottlands NationalbeväriiiK. Vistas i 
Argentina. 

5) Emilie Johanna Sofia, i. 1864 '7-'- Bosatt i Norra 
Amerika. 

6) Magdalena Bernhardina Carolina (Ina), f. 1869 ^*7c. 
G. \9{)5 '7? m. fanjunkaren vid Kronobergs regite, 
Ivar Eredrik Gustaf Osear Wickströni, f. 1867 V?. 
Beb. egen gärd i Växjö. 

Andra grenen: 

Krik Petter, f. 1766, advokatfiskal, lagmans n. h. o. v., 
t 1828. G. 1804 m. Johanna Christina Lettström, 
f. 1782, t 1811. 

Son: 
Gustaf Philip, f. 1808, grosshandlare, t 1859. G. 1835 
m. Kmilia Ottiliana Norstedt, f. 1816, t 1894. 
Söner: 
1) Gustaf Leonard, f. 1836, k. boktryckare, bolagsman 
1 firman P. A. Norstedt & Söner, t 1879. G. 1867 
m. Agnes Maria Rothlieb, f. 1846, t 1896. 

Barn: 
(1) Carl Gustaf Johannes, f. 1868 ^7», fil. kand., 
skriftställare (S t o c k h o I m). G. 1893 ^7u m. 
Gunilla Malvina Petre. f. 1871 Vn. LAVEN GS7 

Söner: 
G ö s t a Casimir, f. 1894 ''/h. 
Johan C a s im i r, f. 1897 -Vi. 
t: r ik Carl. f. 1904 -'/i... 
G ör an, \. 190() 7i. 

(2) Elsa Maria, i. 1871) -'Vi. O. 1905 ^-/a in. docen- 
ten i onopcdisk kirurgi vid Karolinska institutet, 
öfverläkaren vid sjukliuset S:t (löran. med. d:r 
Johan Henning Waldenström, t. 1877 ^Vs. 
Äg. Solberga i Stockholms län o. beb. eget hus 
i S t o c k 11 o 1 ni. 

(3) T hor st en Olof, i. 1875 ^4, jur. kand., supple- 
antdirektör i akti). P. A. Norstedt ^^ Söner. Äg. 
o. beb. . \ illaii K.k a r n e (D j u r g å r d e n, 
S t u c k h o 1 m). (i. 1901 -% m. _/: I i z a b c t h 
limcry frän Nordamerika, f. 1876 '/n. 

Döttrar: 
B ar b r o. f. 1904 'U. 
B rit a. f. 1911 -'Va. 

(4) Sven Albert, f. 1N7(), landtbrukare, t 1911. (J. 

1900 *"/ii m. Ellen Aui^usta Söileravist, f. 18()7 
*"/:i. Äg. O. beb. S t e 11 s t o r i) i Scidcrnumlaiid 
(V i n g ä k e r). 

Dotter: 
A ii n e s Maria Aniinsta, f. 1902^1.. 
2) (Jarl, f. IS40 -/ji, civilingenjör, verkst. direktör i 
aktb. Jacob Bagges Sedeltryckeri, 1^ W O. Heb. eget 
hus i Stockholm. (]. 1882 -"/i m. Elisabeth 
Maria Olivia (E I i s c) Laurin, f. 1858 •'"/t. (Se ofvan.) 
.3) Albert, f. 1842, fil. d:r, t 1^78. (j. 1872 "/.s m. 
Lo ni se Carolina Catharina Siljeström, i. 1853 \V'.'. 
Omg. 1895 -Yr. m. .4 / u' v // e Edward Mande. Äg. 
o. beb. B r e i d a b I i c k (Drottning h o 1 m). Laven. 

by i S)iviliii[)jilo socken, \'i- 
iifiulciii 'riKimjiH I.Jivikka var 
iiitm-a. Sonen .\inlers, f. 17SL', 
rsaniMnj^ af HorgA slifl, an(i>ij 
1 början af ISOO-talel efter fiUlelseorton Pläklnaninet Laven, 
lians ende soii, i hans ISll in^^änj^na KifO.' nieil Sara Maria 
Knbrltliis. nedaiishlciide Ahraliaiu Villielni Laven, r.fverflyt- 
lade lill Sverige ^S-2i. 

LUteraliir: Anrep, Sv. Sliiklbekeu. Fins 


i sliikt tvA 


1 l.av 


bOFKS lii 


n. .\Mstc 


Uänle 


bonde (Ii 


rst. och K. 


ni. An: 


t 1b,\:,, 


kapellan i ^ 


viininf,' 688 LAVKN 

Abraham Wilhelm, f. 1812, kommendurka|)teii, t 1858. Q. 
1840 m. Mathilda Palmstedt, f. 1810, t 1875. 

Barn: 
1. Ernst Wilhelm, f. 18-11 ^Vu, f. d. öfverste i armén 
o. öfvcrstelöjtnant vid Jcinköpings^ rej^iite, R S C) 
(B e r g a, T e n h u 1 t). (i. 1869 ^ 'V? m. Emma 
Buhm, f. 1850 "'Vö. 

Barn: 
\) Wilhelm, f. 1870 'Y-,. notarie i (iöta hofrätt 
(J ö n k ö I) i n g). Ci. 190-4 '"/i ni. Anna Bylnml. 
f. 1876 ^77. 

Barn : 
Anna Elisabeth, f. 1<>05 -V:;. 
Ca r Ola Brita, f. 1907 -'Vt. 
Emma O reta Sara, f. 1908 ^^/r. 
Abraham Karl Wilhelm, f. 1912 

2) Oskar, f. 1871^/7, landthrukare. 
S t r ö m s h o i m (S v a r t t o r p). 
m. Louise A ii .;' u s t a Leyoumarck, 

Barn: 
Ebba Augusta Louise, i. 1908 ^Ve. 
Ingegerd, i. 1910 ^Vo. 
Oskar Georg Hjalmar, i. 1912^1-. 

3) Georg. f. 187,3 '77, verkst. direktor i Lavens kol- 
importakth. (Stockholm). (i. 1900 ^■^'.-, m. 
Emy Philipsson. f. 187.W:f. 

Adopti\dotter: 
Elisabeth Brit a. f. 19(i5 "V?. 

4) E I s a. f. 1875 "A (B e r g a, T c n h u 1 t). 

2. .Jenny Carolina Mathilda. f. 18-13 Vi. O. I,s70 7n 
m, professorn vid Karolinska institutet, med. d:r 
Axel Olof Gustaf Jäderholm, f. 1837, t 1885. 

3. Julia Maria Mathilda, f. 1849 ^Vi. O. 2:o 1874 
'"/o m. kassadirektören i Stockholms stads sparl^ank. 
f. d. kassadirektören i Stockholms enskilda bank, 
R W O, Alexis Gustaf Teodor Lettström. i. 1843 
=78 (S t o c k h o 1 m). 7 
A 


i. 

rr. 0. 


beb 


(i 


. 1907 


^7n 


f. 


1881 


''Uo 689 Leche. 

Skånsk släkt, urspruugligeu il•^n Danmark. K3'rkoberclt'n 
pä Seland Jöns Fredrik T.eclie, g. ni. Bcrota Totersdotter, var 
fader lill kyrkoherden 1 linrk;\kr;i i Skftne Frans Leclie, t 
1G85, livars sonsuns son, kyrkoherden i S. Villie Jöns Fransson 
1^'che, f. 1714, t 1772, 1 sitt gifte ni. Liberia Ledebur, f. 
1732, t 1772, hade sönerna Vilhelm Jiilins (se nedan) och 
Johan Cornelius, f. 17G1, förvaltare, f 1S22, hvars son, löjt- 
nanten Jean Gustaf Leche, f. 1791, t ISGl, blcf fader till 
Johan Gustaf (so yngrt- grenen). 

Äldre grenen: 

Vilhelm Julius, f. 1757, kyrkoherde, professor, t 1826, 
G. 1801 ni. Katriiia Markinan, f. 1784, t 1864. 
Söner: 

1. Carl Fredrik, f. 1801, svensk-norsk konsul i Liibeck, 
t 1878. G. 1844 *^/io ni. Louise Fredrika Karolina 
rincliiis. f. 1825 "/- (S t o c k h o 1 ni). 

Son: 
Jakob Wilhelm Ebbe Gustaf, f. 1850 Vo. fil. d:r, 

professor i zoologi vid Stockholms högskola, L V S, 

LFS (Stock hol m). G. 1877 -'77 m. Wilhcl- 

niiiui Loiiisa Fredrika Dorothea (M i n c h c n) Säger. 

f. 1855 ^7?. 

Barn: 

Ebba Maria Loiiisa (Mia), f. 1878 ^7io. G. 2:o 
1909 m. praktiserande advokaten i Stock- 
holm, ledamoten af Sveriges advokatsamfund, 
El i el Jonas Löfgren. f. 1872^73. 

Magda Ingeborg, f. 1883^74. G. 1910 7io m. 
tjänstemannen i Stockholms Enskilda bank, Rag- 
nar Hjalmar Tliim, f. 1886 "/a (S t o c k h o 1 m). 

Gunnar, f. 1891 ^-/s, student vid Tekniska hög- 
skolan. 

2. Henrik, f. 1814. kapten, postmästare, t 1868. G. 1860 
m, Wendela Lovisa Carolina Liitkeman, f. 1835, 
t 1908. 

Son: 
Carl Henrik Albert, f. 1867 ^7i2, kommendörkapten 
af 2:a graden vid K. Flottan, tjänstg. vid sjökarte- 
verket i S t o c k h o 1 m, lärare vid sjökrigsskolan, 
RSO, RRS:tStO 2 kl., LÖS. G. 1895 ^7io 
ni. Elisabeth Brita Ernestine (B ib b i) SvanUind, 
f. 1874 -Vr. 

4 1. G90 Barn: 
Ernst Henrik, f. 1897 "V?. 
Brita Vendela Fredrique. f. 1900 7io. 
11 a k u n Julius, 1. 1904 '^ji-j. 

Yngre grenen: 

Johan (justaf, f. 1825, bagare, t 1887. G. 1850 m. 
(jiistava Jolianna Larsson, f. 1826, t 1853. 
Son: 
Gustaf Willnlm. i. 1851 -'A», f. d. rektor, R W O 
(S t o c k 11 o 1 ni), (i. 1888 '"/n ni. E ni ni a Menrika 
Mattsson, i. ls()() ^-/:.. 

Harn: 
Johan Gustaf Kristian (John), f. 1889^^0, ingenjör 

(Stockholm). 
A n n a. i. 1892 •"'/.-.. Leffler 

(Georg Lefflers släkt). Domi;i släkt liärstaiimiar Iråii P.roslaa i Schlosien, där 
norniann Loffilcr KU7 Silhle en tomi, Steiizcl Loffler 1396 
var burgare och Johannes Leffelcr 14GU — 1 var rAdsliorro. 
(Leffih-T och Leffeler voro inodeltidsfornior af namct Leffler, 
som betyder skedinakaro, Löffelschiiiied). Äldsta kända stam- 
föräldrarna äro Ocorgiiis I.effler och hans hustru Catharina 
Beringer, som bodde i Breshui 1 början af 1000 talet. Deras 
son Tobias invandrade ICjr» eller kort därefter till Sverige, 
diir han gifte sig med en svensk prästdotter, Catharina Jöns- 
dotter Vibyensis Grimsten. Deras son ToMas hade 18 barn, 
af hvilka tre söner Idldade olika hufvudgrenar, sonen Anders 
(d. ä.) den ännu lefvaiide Cöteborgsgrenen, sönerna Christian 
och Melchior ^'ästmaIdand•DaIa och Gottlandsgrenen, bAda mi 
utslocknade. (Till den förra hörde prosten I Itomfartnna Krik 
Daniel L., som 17t>l vann Svenska akademiens dubbla stora 
pris för ett äreminne.) Frän Anders d. ä:s son Johan Håkan 
L., skeppsmäklare i Göteborg, t 1813, och hans första luistru 
Elisabeth Kullman härstamma genom sju deras söner släktens 
nu lefvaiide sju grenar. SUikd^n iir f. n. spridd i alla fem 
världsdelarna. — Sliiklru liar ett gammalt (borgerligt) vaiien, 
visande ett palmlriid p:°i en bergslupp med TJ kägelformiga 
spetsar stiilUia .") uch T. Namud LeffliM- bilres iifven af 
(systerns till professorerna I.eltlir, fjiinle grenen) Aiun'- 
Charlotte Leffl-rs, lirrtiginna di Cajanello, f. 1810, t l^'.»-, 
(>nd(' son Cai^tano (Jiisia IctfliT (b>l Tezzo, marchrse di Cain- 
IKxIisola, dci Dnclii di Cajaiirllo. r. I^icj, .^iii,|. i N,.ape]. 

I.itterlur: Sv. Slii kl kalendor ]SS(;. G91 Första grenen: Anders (d. y.), f. 1773, stadsniäklare och skeppsklarciare 
i Göteborff, t 1855. O. 1709 m. Maria Lovisa Brink, 
f. 1781, t 1837. 

Söner: 

1. Johan Albrecht. f. ISOl, stadsinäklare, t 1870. G. 
1840 ni. Maria Thcresia He.^^udt, f. 1818, t l'^i»7. 

S()ncr : 

1) Johan Anders, f. 1845, fil. d:r, t 1912 '^\':,. Ci. 
1S()9 Hl. Llisaheth Cliristina DynilinR, f. 1S46, t 
1S7.X 

Son: 
niis Christian, f. 1873 -'V?, afdclninfischef i lii- 
försäkrinssaktb. Victoria. Bcb. c^cn viihi i 
S a 1 t s j ö - S t o r ä n k e n. ti. 1903 "/i i ni. 
Anna Inez Helena Andersson, f. 1877 ''/-•• 

Söner: 
lohan Olof, f. 1'M)4 "A.. 
Karl I:li s. f. l'^07 'I,-,. 

2) Lrnst Christian, f. 1S52, rentier, t 190';. G. 1877 
^Vi2 ni. Emelie (A'eilia Dynilinn. f. 1855 '"/i 
(Var b e r k). 

Barn: 

lirnestine lilisabeth Ceeilia (Bett y), f. 1878 "-'V». 

Karin Maria Mathilda. f. 1880 ^Vi. G. 1906 ^Ve 
in. koinniinistern i MvaiiiiKc försainliiijr af Göte- 
borgs stift Carl Edvard Paulsson, f. 1873 'V? 
(M v a 1 i n K e). 

Johan Karl Fridolf (Janne), f. 1882 ''/v, med. 
kand. (S t o c k li o 1 m). 

Emilie Laura Theresia, f. 1889 V12, lärarinna vid 
elementarläroverket för flickor i Visby. 

Amanda Elvira I n ii e b o r ii. f. 1895 "/-'• 

2. Anders, f. 1808. fabriksägare. t 1880. G. 1855 m. 
CathariiKi Christina Ouiding, f. 1826, t 1875. 

Barn: 

1) Anders Laurentius (La ur), f. 1856 ^/i, köpman i 
H o e t j e s B a y (K apstaden, S y d a f r i k a). 

2) Catharina Virginia, f. 1858 '7i2. G. 1881 "/« 
m. grosshandlaren Ivar Constantin Wennerherti. 
f. 1855 ^'lo ((j ö t e b o r g). 

3) (} u s t a f Adolf. i. 18b0 -"/i, handelsbokhallare 
((j ('■) t e b o r g), (j. 1891 ''/: m. Eva Magnusson, 
f. 1863 -Vi. C92 l.KFFI.ETt 

Dotter: 
T II a Virginia, f. 1893 V?. 

4) Conrad Henrik, i. 1860 -'/i, handelsagent (Gö- 
teborg). 

5) Anna Lovisa, i. 1864 ^Vi. 

6) Ada Eleonora, f. 1866 ^/i. O. 1893 ^^2 m. dispo- 
nenten för tfriksbergs bryggeri Oskar Filip 
Gedda, f. 1860 ^7i (Göteborg). 

3. Lars August,- f. 1816, stadsmäklare, t 1887. G. 1844 
m. Sophia Catharina Blidberg, f. 1825, f 1898. 
Harn: 

1) Anders Peter, f. 1846, skeppsmäklare, konsul, t 
1892. G. 1869 m. Charlotta Vilhelmina Larsson. 
f. 1848, t 1889. 

Barn: 

Lars Peter, f. 1871-75, bokhållare (G ö t e- 
b o r g). G. 1897 "'/is m. Alma Josephina Bru- 
lin. \. 1870 -Vi). 

Harriet Eleonorc. f. 1872 =%. G. 1899 ^7» m. 
afdelningschefen i Brand- o. lifförsäkringsaktb. 
Svea, G V:s Olymp M, Tun Nich Ift O 2 kl., Off 
Fr d'Acad Carl A x c I Heijl, f. 1863 -% (Göte- 
bo r g). 

Sofia AWertine (Alba), f. 1874 "Va. G. 1908 ^-/i2 
m. marinintendenten af l:a graden, R W O, R Pr 
Kr O 3 kl.. Turk Medj O 5 kl., Gustaf Magnus 
Edvard (Mås se) Stangenberg, f. 1865^73 
(K a r I s k r o n a). 

E a n n y Ulrika, f. 1877 ^Vi2. G. 1910 ^Vo m. 
grosshandlaren Gustaf Georg Haglund, f. 1868 
^7ii (Göteborg). 

2) Johannes August, f. 1847, handlande, t 1892. G. 
1883 -7h m. fda Fredrika Dillberg. f. 1863 ^'U 
(Hal ms t ad). 

Barn: 
Inga. f. 1885 "/.5, sjuksköterska -(H a I m s t a d). 
Folke. f. 1887 -7:i. landtbruksinspektor (V a 1 I- 
å k r a). 

3) Oscar Abraham, f. 1850, t. G. m. Anna Ramsay 
(M e I b o u r n e, A u s t r a I i e n). 

Barn: 
Ulla. 
H e n r y. 

4) Magnus, f. 1851, t 1895. G. m. Jenny Octavia 
Nilson, f. 1859 -'7,1 (Brooklyn, N e w - Y o r k). Dotter: 
A n n a Ada Sophia, i. 1882 ''/a. 

5) Sofia Elisabeth (Sofi), i. 1856 % (Göteborg). 

6) All a Virginia. 1. 1857 ^'h. G. 1880 ^/la ni. skepps- 
redaren, belyiske konsuln, R Belg LO, Knut 
Otto Ferdinand Dalman, f. 1847 ^7? (Göteborg). 

7) Lars Wilhelm, f. 1858 '/is, mejerist (H e n d- 
r u Hl, Minn., Nordamerika). G. 1S86 -^lo 
111. A n II e Marie Jensen, f. 1858 -/\2. 

Barn: 
Ellen Sofia Augusta Maria. f. 1889 'h. 
Kristian A Ibr ekt. f. 1891 7i. 
Sofie Mariiret. i. 1893 ^7i. 

8) Ebba AuKusta, f. 1860 ^"A". G. 1886 ^7:' m. tyske 
konsiilaraKLiiteii Berndt Anders Otto Herman 
von Wolffradt. i lians 2:a gifte, f. 1843 "V?. 
Beb. eget hus i V a r ii c r g. 

9) Elfrida Maria (Erida). i. 1862 7:^ G. 1884-72 
ni. handlanden Gustaf Bergendahl, f. 1853, t 1904 
(Göteborg). 

10) Bror K n u t. f. 1864 7^, iiokhållare (Göte b o r g). 
G. 1909 ='7i-. ni. Emma Ek. f. 1873 7io. 

13arn: 
Knut Erik. f. 1911 ^Va. 
Anna Ulla. f. 1912 ^79. 

11) Anders (Andrew), f. 1870 ^"/i, gyninastikdirektör 
(New- York). G. 1900 "/? m. Hanna Antoi- 
nette St axberg, i. 1872 7i. 

Dotter: 
Marta, f. 1904. 

12) Sven E m i 1. f. 1871 7(! (B r o o k 1 y n). 

Andra grenen: 

Nlcolaus, f. 1775, portriittmålaro, scdnii ämbotsmälaro i 
Götoliorf,', t tS28. G. m. Si.phie Amalie Iliortli, f. ITSi;, t 
182S. Deras illdsto son Thoodor FiMdinaiul, liagariiiUstari; 1 
Stockholm, donator, t 1885 baniliis, stiftade hl a. donationer 
Iv<^fflerska slilktstit)endiet vid Uppsala universitet. .\t do öf- 
rlga barnen — två af dem, lOmil orh Kohort, voro artister 
(niAlare) — hlef Vi\\\\ Wilhelm, t 1882, g. W pflnger, stam- 
fader för en nu lef vande gren, om li vilken dock nyare upp- 
lysningar ej kunnat erhftUas. Åtskilliga medlemmar af den- 
samma iiro bosatta i Nordamerikas Förenta Stater. CO-1 i.i:ffi.i;k 

Tredje j^renen : 

Sven Peter, f. 1776, med. cl:r, tidningsredaktör, akade- 
iniboktrickarc o. bokförlä^sare i Upi^sala, t l!S50. 
Q. 111. Alina Catliariiia Lindberg:, f. 17,S7, t 186Ö. 
Son: 
John Alfred, f. 1S2S. med. d:r, kir. ma^., provinsialläkare, 
t 1<^U1. G. l:o 1861 ni. Hulda Beata Sophia Rog- 
stadius, r. KS35, t 1>S76; 2:o 1^77 iii. Ingeborg L^red- 
rika Söderbergh, I. Ks4.^, t Ihjs». 

S()ner, i l:a giftet: 

1) K ((fl Peter Martin, f. 1863 -'A, fil. kand., anställd 
ä Västernorrlands Allehandas redaktion, forskare o. 
skriftstiillare i musikalisk folklore (H ä r n ö s a n d). 

i 2:a giftet: 

2) Alfred Gustaf, f. KS78 -'77, fil. kand., folkskole- 
inspekt(')r i Kronobergs län (V ä x j ö). G. 190.S -^'a 
m. .S v e a Rei^ina lilise t^i^e, i. 1SS2 "V;). 

Barn: 
Ingeborii Svea Usa, f. 19U3 -'Vn*. 
Svea Mariiareta Lovisa (Greta), i. 1905 'Va. 
Sven Alfred Gustaf Arne. f. 19U6 V«. 
Lars Juluin Alfred Gustaf, f. 19US •'/». 
Olof Oskar Alfred Gustaf (Olle), f. 19U9 Vu. 
Gunnar Osl:ar Alfred Gustaf, i. 1911-78. 

Fjärde grenen: 

Erik Magnus, i. 1779, segclsiHiimare i (jöteborg, riks- 
dagsman i borgarståndet, t 1854. G. ISIO m. Anna 
Magdalena Bruhii, f. 1786, t 1851. 
Söner: 
1. John Oh)f, f. 1813, rektor i Stockholm, ledamot at 
riksdagens andra kammare, t 1884. (i. 1844 m. (ju- 
stava Wilhelmina Mittag, f. 1S17, t 1903. 

Söner: 
1) Mafiiuis Gustaf (Gösta) Mittai^, skrifver sig 
Mittaii-Leffler, f. Ls46 ^7;i. fil. d:r, f. d. professor 
i ren matematik vid Stockholms högskola, redaktör 
af den internationella tidskriften Acta Mathematica, 
nicdl. af k. kommittén för gradmätningen ä Spets- 
bergen, hed. d:r i Aberdeen (Laws), Hologna (Mat.), 
Cambridge (Science), Kristiania (Mat.), O.xford 
(Civil Law), KNG I kl., kRS:tStU 1 kl.. KD 
no 1 gr., n l-\)rtj Med i guld m kr. K N St O O 1 i.]:iFi.i:i{ G9j 

kl.. StOffltKrO. K Fr H L, Off Fr Tlnstr publ. 
L V A, L V S, L Fys S i Lund, L Da V S, L No V 
S, HcdLFiVS, Hed L Roy Ir Ac i Dublin, L Roy S 
i London, Corrcsi) de rinstitut de France. F S It delle 
Scienze (detta dei X L), L Ac dei Lincei i Rom, 
Korr V A i S:t FcterbburK. in. ni. Q. 1882^75 m. 
Signe Julia Emilia af Lindfors, f. 1861 *'/i2 (finsk 
adlig ätt). Äg. villor i Djursholm o. Tallberg, 
Leksand (D j u r s li o 1 m). 

2) Lcupohl I-rcdrik Alexander {T rits), f. 1847 ^^/n, 
skrifver tillnamnet Liiffler, fil. d:r, f. d. c. o. prof. 
i Svenska språket vid Upi)sala universitet, ordf. i 
öfverstyrelsen för nykterhetsvännernas studcntliem 
i Uppsala, L H A, L Sk S, L V V S, Hed L Sv Lit S 
i Halsingfors, iii. fl. uti. lärda sällskai) (Diurs- 
h o 1 ni). 

3) .4 r t u r Lorens Olof Abraham, f. 1854 *''/:i, ingenjör, 
Sveriges kommissarie vid världsutställningen i Chi- 
cago 18W. rentier, R N O. R \V O, K Sp is Cath O 
m. kr. (i. 18S6 ^"/il- m. L m m a Cliristina Lefflcr, 
f. 1861 ^^h (se femte greiiLii). Äg. villa i D i u r s- 
h o 1 m. 

Barn: 
H ä Ii o n Mittag L., f. 1887 -"/s), ingenj()r, anställd 

vid Ljusiie-Voxna aktb. (Ljus n e). 
Maj Mittag L.. f. 1889 -''/o, student vid Ui)psala 

universitet. 
O öst a Mittag L., f. 1891 ^"/a, fanjunkare i 
Kronprinsens liusarreg:te, elev vid krigsskolan 
(Karl b e r g). 
Magnus Fredrik, f. 1815, segelsömniare i (jöteborg, 
t 1891. (j. l:o 1850 111. Tecla Amanda Andersson, f. 
183U, t 1851; 2:o 1852 m. Mathilda Flisabetli Wallin, 
f. 1823, t 1908. 

Döttrar, i 1 :a giftet: 
Amanda Magdalena Benedieta, f. 1851 -"/i, f. d. 
sekreterare i K. F. U. K. i (iöteborg, skriftställar- 
iniia. Äg. jämte lialfsystrai na lius i Göteborg. 

i 2:a giftet: 

Maria Magdalena, i. 1854 "7i, flickskolclärarimia 

((j ö t e bo r g). 

Fredrika I: I i s a h e t Ii. t. 1855 -''/.i \' ä s t b o. As). Femte grenen: 

Carl. f. 1781, stadsmäklare i (iöteborg, t 1828. Q. 1809 

m. Sara Christina Biisch, f. 1789, t 18^0. 

Söner: 

1. Johan Edvin. f. 1810. stadsmäklare, t 1880. Q. 1834 

ni. Ulrika Amalia Tranchell, f. ISOS, t 1887. 

Barn: 

1) Mathilda Christina Amalia (Amy), f. 1835 Vio. 
Q, 1865 ^/jo m. kontraktsprosten o. kyrkoherden 
Daniel Edvard Wannberg, f. 1836, t 1904 (Udde- 
vall a). 

2) Charles Albert, i. 1837 ^-/«, f. d. grosshandlare 
o. godsägare, rentier (V a r b e r g). O. 1868 '^k 
ni. H il cl a Aiisiista Lithmaii, f. 1838 '^U. 

Barn: 

(1) Emelimi Amalia (Emy), f. 1868 'Va. G. 1890 
''/ii m. blomsterhandlaren, k. hofleverantören 
Siiifrid (Si g Ii c) Jacobsson, i. 1861 "/n. Äg. 
Sofiero i Örgryte ((i ö t e b o r g). 

(2) JoJian Albert (Janne), f. 1870 ^-'/l-, konsulte- 
rande ingenjör, tekniskt biträde vid Järnkonto- 
ret, medlem af redaktionen af Järnkontorets 
annaler (S t o c k h o I ni). Q. 1897 ^Vu' m. 
Svea Hildegard Augusta Nauclér, f. 1873 ^Va. 

Barn: 
Ingegerd, f. 1898 V12. 
En ar. f. 1901 Vi>. 

(3) Elin, f. 1871 V-.'- O. 1896 ''''/a m. andre kom- 
ministern i Millesviks församling af Karlstads 
stift August Julius Bengtsson, f. 1864 Vs 
(B o t il s ä t e r). 

(4) Naema, f. 1872 "/s. U. 1900^% m. köp- 
mannen Karl Mattson, f. 1867 ^^/u (H u n n e- 
b o s t r a 11 d). 

(5) El vin c, f. 1873 Va. Q. 1905 ^"/lo m. venezue- 
lanske konsuln i K a p s t a d c n, Sydafrika 
C a r I Lithman, f. 1853 ^-'/lo. 

(6) Hilda. f. 1874 -"/s (V ar berg). 

(7) Justus Edvi n, f. 1875 ''/s, anställd vid Kinna- 
ströms väfveriaktb. (Villa S ä t r a, K i n n a). 
O. 1909 '"/i m. Disa Erikson, f. 1883 Vs. 

Barn: 
Ulf Edvin. f. 1910 'Vi. 
G u dr un. f. 1911 ^7ii. ! LKlFF.Ell 697 

(8) Charles /i xe/, f. 1877 =^/c, löjtnant vid Vaxholms 
«reiiadierrcg:te (O s k a r-F r e d r i k s b o r g), 
(i. 1903 -\/io 111. Elin Erikson. f. 1880 'Vo. 

Barn: 
Sv en -Håkan, f. 1905 -^/a. 
Barbro, f. 1907 ^"/i. 
B o Axel Johannes, f. 1910 "/o. 

(9) II ak an Anders, f. 1879 Vi. iiandelsresande för 
Alilafors nya si)inneriaktb. G. 1907 "7ii> m. 
Svea Margaretha Larsson Rune. f. 1878 ^"/o, 
tandläkare ((i ö t c b o r g). 

13arn: 
(i r et a, f. 1908 '^l». 
Håkan Albert, f. 1909 V12. 
Elisabeth, f. 1911 ^A.. 
3) Laurentia Elisabetli Charlotta (C h ar I o t t e). f. 
1852 ^'Vi, f. d. laiissjnkskutcrska, föreståndarinna 
för ett antitiiberknlosliarnhem invid Uddevalla 
(S t i n e r ö d, (i r o li e d). 
Gnstaf l.eoiiold, f. 1S24, Krossliaiidlare i (jöteborg, 
t 1895. (i. 1.S53 Vu Hl. Dorothea Am^iista Rosalie 
(Rosa) Wahlberg, i. 1831 -"/r.. (Alingsås). 
I5arn: 

1) Carl Leopold Nieolaus, i. 1854 -^/s, grosshandlare 
under finna M. f!. Dclbanco, ordf. i styrelsen för 
Göteborgs sparbank, ordf. i direktionen för Ränte- 
o. kapitalförsåkringsanstalten i (j ö t e b o r g. Äg. 
hus i Göteborg, fabrik, oljeslageri o. mjölkvarn i 
Mölndal samt Kkekullen i Fässbergs s:n, Västergöt- 
land. G. 1878 '75 111. Johanna (Hanna) Delbaneo, 
f. 1858 *Vo. 

Barn: 

Da ii a. f. 1884 Vu. G. 190(3 ^-'/s m. f. d. gods- 
ägaren Eredrik (Er ed dy) Hallencreutz. f. 1876 
Vh (Gö teborg). 

Hakon. f. 1887 ^V:i, fil- kand., ingenjör, underlöjt- 
nant i Göta artiiierireg:tes reserv (Göteborg). 

E d liar, f. 1889 'Va, student. 

2) Sara Maria (M i a), f. 1856 Va (A 1 i n g s å s). 

3) Minctt e, f. 1857 Va. G. 1887 ^Vi m. ^^rosshand- 
laren Pierre Edouard Adolphe Svahn, f. 1856 
Vii (B o r d e a u x). 

4) Britt-Charlotte (Brita), f. 1861 'Vo. G. 1888 'Vio 
m. byggnadschefen i Göteborg, R W O, Ber 
Johan Eredrik (Eisne) Blidbers, f. 1859 "/lo. C98 ].EFl'J.i;U 

5) Hilma. f. 1863 ^Vn. O. 1S90 ^lo ni. laiidtbrukaren 
H enr v Unwin Wwrn, f. 1852 -"/s. Äg. o. beb. 
F r u g ä r d o n i Västergötland (O r e b e r g). 

6) Cliii's B (I värd. \. 1865 Vi, grosshandlare i Gö- 
teborg under finna Hkströni 6: Lefflers aktb. G. 
1889 -'/t ni. Mary Warii. f. 1869 ^■'/s- 

Barn: 

Bengt Edvard Warii. f. 1892 7ii. 

Lisa Wwrii. f. 1893 ''/it... 

Saliv Warn. f. 18<)7 ^^s. 

Klas Edvard Warn. t. 1902 ^"A- 
1) Gast al Leonard. \. 1866 -'Vö, grosshandlare 

(firma ^:kström & Lefflers aktb.) i Göteborg. 
8) .S a 1 1 v, f. 1870 ^'Vö. G. 1894 ^Vil' m. köpmannen 

Josepil (.1 o e) Westerlwnt Baker, f. 1861 -72 

"(Calcutta, i n d i e n). 
3 David Leonard, f. 1826, stadsmäklare, t 1889. G. 1857 
m. Alida Christine Stade. f. 1833, t 19U7. 

Barn: 

1) Carl Ernst David. i. 1858 -'In, handlande i Gö- 
teborg under firma fvlurdmark 6; C:o., humo- 
ristisk författare. Äg. hälften i hus i (jöteborg. 

2) liedvii: Lydia Vilhvlniina. f. 1859 ^^is (G ö t e- 

3) Emma Christina, f. 1861 '7?. G. 1886 '7i2 m. 
Ar t nr Lorens Olof Abraham Lefflcr, f. 1854 '73 
(se fjärde grenen). 

4) lleinrieh Erland Leopold, f. 1862-78, agent 
(M a 1 m (■)). G. 1890 '7<i m. W c n d I a Sjöblom, f. 
1864 7s. 

Barn: 

Gun bild. f. 1896 ^7io. 
Olof B e r t il. f. 1900 78. 

5) .lohan David, f. 1866, stadsmäklare, t 1907. Q, 
1891 -'/lo m. Maria Sophia Bjerre, f. 1873 "/o 
(Cj ö t e 1) o r g). 

Son: 
Johan David Leonard, f. 1894 '"/o. 

Sjätte grenen: 

l)ciiii:i mcii ilr munciu bosalt i Kiit'liinil och fullstiiudigt 
nuglisiMiiLl. Mf(nt'iiiiiiarn:i iiro ony.lskii undcr.sAlar. Gustaf, f. 1786, grosshandlare i Göteborg, t 1858. G. 
1821 111. Dorothea Claesson, f. 1793, t 1870. 
Son: 
Carl Johan l.aurentz, f. KS25, ingenjör, agent i Shef- 
field, t 1908. (i. 1866 iii. VMzd VAsioU Wilson, f. 1845. 
t 1906. 

Harii: 

1) Riidoll Limrciitz. t. 1^67 V», metallurgisk kemist 
hos bolaget '1 h. Mrtli å. Suns, Slicifield, iellow of 
Chemical Societv, London (S h e f f i e I d). G. 1895 
''/» ni. L o II i sa Miller, f. 1869 "/:i. 

Ikirn: 
Carl John. f. 1890 -'V;. 
Laurcutz (La ur i c), f. 1899 "/si. 
R II d (>n Jasori. f. 19()S '■'/--. 
H er bert, f. 1911 "'/^. 

2) llliza (Sissy) Dorolliy, f. 1868 -7:>. G. 1910 ^''Vio 
111. // e r b c r l Rainsden, biträdande föreståndare för 
kolgrufvor niira Sheifield (K 1 s e e a r, Y o r k s h i r e). 

Sjunde grenen : 

Johannes, f. 1789, grosshandlare i Ost-Indien, t 1853. G. 

1829 m. Charlotta van Bragt, f. 1812, t 1842. 
Son : 
James Bernard, f. 1838, grosshandlare i Göteborg (firma 

Sven Renström >.^ C:o), t 1S93. G. 1869 ^Vu' ni. 

Mary Cliarlolta lilisabctli hamiuarbcrii, f. 1849 -'/,-, 

(G ö t e b o r g). Lemke 

(från Finland). 

Slilklrii, ursi)riiii^'ligfii fraii 'JVylilaiul, boihlu rediui i 
slutet af ICOO-talct på gfinleu I.ciiikelu i Fiiilaml, hvarifrAii 
den ISOG öfverflyt tade till Sverige med nedanståeiido Joiian 
Henrik Lernke. Di-n liar intet saiuhaiid med .-uidra sliikter 
med liknande iKiinu i Sverigi». 

I.ittcraltir: Sv. Sliiki k:il.'ii.i>i- l.ss.".. 

Johan Henrik, f. 177S, iifverste. t I.S51. G. 1820 m. 

Christina Charlotta Reenstierna, f. 1796. t 1876. 
Sun : 
Johan Menrik, f. 1824. öfvcrste. t 1.S84. (i. I,s54 m. 

Christina Louise Nordstriim, f. Ls2S, f 1877. 700 l.KNN.MALM 

Barn: 

1, Harald, f. 1855 '^/a, major vid Väs- o. vattenbyijg- 
nadskåren, distriktsclief vid staten^ järnvägar, ledamot 
af riksdagens andra kammare, ledamot af stadsfull- 
mäktige o. hamndirektionen i Al a 1 m ö, R N O, R W O, 
K 1)1)0 2 gr., RRS:tAnO 3 kl. G. 2:o 1902 ^^/s 
ni. Johanna Albertina Lilly Landgren, f. 1867 ''Vs. 

Döttrar, i 2:a giftet: 
Siv, f. 1903 Vr.. 
Gerd, f. 1005 ^-'Ai. 

2, Katarina Charlotta Lovisa (Karin), f. 1862^/1. Q. 
1882 '■'/» ni. f. d. kaptenen vid Värmlands regemente, 
gymnastiklärarcn vid folkskolelärareseminariet i Karl- 
stad, R S O, .1 o II n David Alexander Knylenstierna, 
f. 1851 "/•'. Äg. o. beb. Strand vid Karlstad. 

3, Johan Henrik (J o h n). f. 1864 ^"/r., liofrättsråd i Svea 
hofrätt. R N O (S t o c k h o 1 m). Lennmalm. 

Om nedaiistftonde släkts hiirstamuing är för närvarande 
intet mera käudt iln att äldste kände stamfadern var härads-' 
domare i I.äuna sucken i Södermanland, hvaraf namnet är 
taget samt att nedanstående apotekaren Gustaf Lennmalm 
och landtbrukaron Gustaf Lennmalm voro syskonharn. Länna 
sockens ministerialböekir Irfln shitct :if ITdO- och början af 
1800-talen ilro förstörda geaum brand. 

Äldre grenen: 

Cuistaf, f. 1790, apotekare, t 1S33. (i. 1820 m. Anna 
Helena Wenström, f. 1798, t 1871. 
Söner: 

1. Fredrik Juiianus. f. 1827, postmästare, t 1897. O. 
18b7 m. Kmma Wilhelmina Kistner, f. 1830, f 190-1. 

Dotter: 
Llfrida A n n a Sofia, i. 1809 -"/a. U. 1895 ^"/u m. 
apotekaren Knut Conrad Ekstrand, f. 1863, t 1011 
(S t o e k h o 1 m). 

2. Carl Edmund, f. 1829, apotekare, t 1907 ^"/n. Q. l:o 
1857 m. Amalia Albertina Westerbergli. f. 1831, t 
1876; 2:o 1877 V;» m. Johanna Sofia Andersson, 
f. 1828 'Vi.' (N y k ö p i n g). LENN.MAI.M 701 

Barn, i l:a giftet: 
\) Karl Gustaf t^rithiof. i. 1858 ^Vo, med. d:r, 
professor vid Karolinsl\a institutet, K N O 2 kl., 
LFS (Stockholm). O. 1886-/0 m. G 11 n- 
kild Gustava Liimhivist. f. 1860 ^"/a. 

Son : 
Dir il er Gustaf, f. 1887 ^'5. jur. stud. vid Stock- 
holms höRskola, 

2) Thure Rudolf Edmund, f. 1860 ^^h, förste revisor 
å generaltullstyrelscns kameralbyrå. Beb.^ egen 
villa i S a 1 t s j ö - S t o r ä n g e n. G. 1896 "Va m. 
Hulda Kristina Lindberg, i. 1870 -^h. 

Dotter: 
A n n a Albertina, f. 1897 ^'/r. 

3) Carl Ludvig Herman, f. 1862 Vio, tandläkare 
(R o c k f o r d, 111., Nordamerika). 

4) Carl Emil Hugo, f. 1864 \'io, kronolänsman i 
Selebo härad i Södermanland, ordf. i Toresunds 
sockens kommunalstämma och taxeringsnämnd 
(V ån ga, Malmby). G. 1902_;"/5 m. Eva 
Hedvig Helena Lövgren, f. 1868 'Vt. 

Potter: 
Margareta, f. 1903 ^Va. 

5) Anna Elin Amalia, f. 1868 -^/i. G. 1890 '/i.m. 
köpmannen Knut Gustaf Lövgren, f. 1856 '*"/ö 
(S t o c k h o I m). 

Yngre grenen : 

Gustaf, f. 1818, landtbrukare, t 1885. G. m. Eva Chri- 
stina Sjöqvist, f. 1821, t 1902. 
Barn: 

1. Carl Gustaf, f. 1845 -^'/-j, grosshandlare, ordf. i kom- 
munalfullmäktige i Malmköping, R N O, R W O. Äg. 
Karlberg i Södermanland o. hus i M a I m k ö p i n g. 
G. 1874 ^Vio m. Hilma Dorothea Elodman, f. 1851 
'11. 

Söner: 

1) Carl Rub en Gustaf, f. 1882 V12, köpman (S t o c k- 
h o I m). G. 1908 % m. Af a r y Olga Alida George, 
f. 1886 "7i. 

Son: 
Er an le Carl William, f. 1910^%. 

2) Carl Eolfze Gustaf, f. 1890 *-7n', stud. vid iian- 
delsliögskolan i Köl n. 

2. Al b e r t i n a Gustava, f. lS4cS "/.i (Stockholm). 702 I.KNXMAX 

3. Anna L o v i s (/, t. 1856 -"/i. O. 1882 "A ni. direktören 

Clu c s Wilhelm Linder, f. 1852 'V« (S t o c k h o 1 ni). 
'I. M a r i a Solia. f. 1859 - V», (i. ni. bokhällarcn ./ o Ii a n 

Daniclson, f. 1870 ^'"Vio (S t o c k li o 1 ni). 
5. A u i: u s t a Mathilda. i. 18b2 "•■'W,. O. 1895 "^/rj m. 

liancllandcn S e t Ii Sven Iiniil Svenson, f. 186.3 ^"/j 

(Ske e n d a, 15 i ö r n I u n d a). Lennman. 

Släkten liärstaiiiinar fraii hiuidlaiuleu i Stockholm Hans 
Mattsson, t ITOO. Namnet antogs af hans son Hans I.ennmnn. 
f. 10S3. t 1730, likaledes hanillande (p;\ Knnpsliolmcn » i 
Stockholm ..oh g. lu. Martha K-^hl. f. IC-Ol, t 1734. l»rssa 
makars s(nisou var 

Carl Gustaf, f. 1756, tullförvaltare i Karlskrona, t 1828. 
G. l:o ni. Mar«:areta Ma^^dalena Dalin, f. 1763, t 
1803; 2:o in. Benedikta RekMiia Santesson, f. 1775, 
t 1831. 

Söner, i l:a ijiftet: 
1. Carl Axel, f. 1792, tullkontrollör, t 1837. G. 1830 
ni. Fredriguc Elisabeth Lennman. i hennes l:a k^ilte, 
f. 1805, t 1883. Oinj;. se nedan. 

Son : 
Carl (justaf, f. 1831. jätrniästare, t 1890. Q. 1858 
-7io in. ./ o s e n h i n e Nyberii. f. 1832 -^o (F 1 e n). 

Söner: 
(1) Carl Axel Johan Henrik, f. 1860 V2, kapten I 
LifreKilets srenadierers reserv, RSO (R i s e- 
he r j; a. F j u Rest a). G. 1885 ^"/^ ni. 
/ n il r i d Clevander. f. 1863 -'/t. 

Barn: 
/; a 'i n y. f. 1886 -'/:i. 

Curt Axel Gillis, f. 1888 Vi>, underlöjtnant vid 
Första lifKrenadierrej;:tet (R i s e b e r k a, 
F j u k' e s t a). 
G n r I i. f. 189(i \l'^. 
Ii er b ert, f. 1891 ^'-^/u. 
fi e r v o r. f. 1893 ^'/s. 
Il e r n d t, f. 1895 -''!■>. 
S v e n. f. 1899 --/]. (2) Sven Otto, i. 1868 ^■'A), linjedirektör vid tele- 
k^rafvcrkct, R W O (D j u r s h o 1 iii). O. 1.S99 
'■7ii 111. Maria Kutarina Åstrand, f. 1873 'Vi- 
i 2:a Kiftct: 
Berndt (iustaf, f. 1806, rcKcineiitsskrifvarc vid K. 
Flottan, t 1858. (j. 1838 ni. Frcdrique l:lisabctli Leini- 
nian i hennes 2:a sifte, f. 1805, t 1883. Se ofvan. 
Söner: 

1) r red rik Wilhelm, i. 1840 '•'/.-., kontcraniiral i K. 
Flottans reserv, f. d. stationshefalliafvare i 
Stockliohn, ordf. i försakriiiRsaktti. Hansa, KSO 
1 kl., Stk UuK V O, H L Ö M S, L Kr V A (S t o c k- 
s u n d). (i. 1871 ^*^/io ni. Amelie Aliee von Hei- 
denstam, f. 1850 -"'/lo. 

Barn: 
il) Aliee Tlierese Elisabeth (Elsa), f. 1872 ■-'"/» 
(Stocksund). 

(2) M e n n i n ii Eredrik Gustaf, f. 1879 "7 1.-, löjt- 
nant vid Andra lifgrcuadierres:tet (L i n k ö- 
II i 11 k), (i. IMU -"/.t Hl. Mari^arethe Aiisnste 
Mathilde (Le t lie) Eitze frän Tyskland, f. 
1882 7ii. 

Dotter: 
Fn dotter, f. 1912 ^7ii. 

(3) Ruth Aliee (hltliilda Jiai^nhild, f. 1885 ^"/r. 

2) O t t o Mortimer, f. 1S47 '/-j, f. d. reseinentsskrif- 
\are vid K. Flottan (Stockholm). (j. 1N99 
^^/•j 111. Anna T h e r e s i a Er ed rika Pihlblad. f. 
1847 ^7... Leth ()(li Letth. 

Sliiktcii T.flii, af 011 (li'l uicdlcnuiiar skrif\ct I-cttli, lilr 
liärstamma från Ilolsti-in ocli liar öfvor Daiininrk — hvarcst 
tyfi personer med deltii iianm l)lifvit atllaile, iiäiuligen \x,in\^- 
iigaron Nlels Leth af Vosbors 170S, hvars adl. ätt uldo« i);\ 
manssidan 1S4.">, oeli generalliijtnanten Matlilas T.cth IT.M — 
irkoniniit till Skåne. Då Skåne lilef svensk provins Itodde i 
^Nlalniö en Thomas I.eth. livars son Tetrns, f. ](r>'J, t 1T'iO, 
kyrkoherde i lijereshög. i sitt gifte med Ingrid .Maria I.anri n- 
l;erg, f. If.Tl, t 174.'.. ha<le sonen Ter I.eth. t 1TG:5, kloekare 
i (^.ladsax (Skåne) och gift med Dorotui Helena ICspman. f. 
1711*. t 17S'J. Från dessa makars söner l*etrns och Carl Georg 
delade sig sliikten i två grenar. Petrus I.eth, f. 174.'., f l^^li^. 
I fterträilde fadern som klockare i Oladsa.K. var g. m. Ulrika 704 I.ETII (.(Il l.irrTll 

Lovisa Palmblad, y 1S21, och hade blaud flera bai-n uedau- 
ståeude son Vetw Joachim. Carl Georg, f. 1748, t 1S15 
sflsom kronolänsman i Jerri'Stad (Skåne) hade 1 sitt gifte med 
Anna Katarina Ivjcllmau, f. 17r)3, t 1834, sonen Per Olof (se 
nedan). Såväl I*cter Joachnn som lians yngre son Oscar (och 
dennes barn) skrefvd naiaiu-t I.cttii, mi'<lan afkomlingarue af 
Peter Joachims äldre son Carl ririk, liksom hela yngre 
grenen skritver namnci: Leth. <;n'nar af släkten finnas i 
Nordamerika. 

Äldre grenen: 

Peter Joacliiin, f. 1776, konirnissioiislandtniätare, t 1843. 
G. 1806 III. Ingrid Carolina Qranbeck, t 1861. 
Söner: 

1. Carl Ulrik. f. 1810. fanjunkare, t 1884. G. 1847 m. 
Klise Sopliie Hjortli. f. 1826, t 1893. 

Son: 
Carl Joachim t: r ii s t, f. 1851 ''"U, i. d. fanjunkare 
vid Norra Skånska infanterireg::tet, svärdsman 
(Hässleholm). G. 1878 •"/i-' m. Johanna 
Sophic Winblad, f. 1853 -'Vs. 

Barn: 
(1) Carl Johan, f. 1876 ^^/n. Bosatt i Nord- 
Amerika, gift där o. har 5 barn. 

(2) Ern^t O er har d. f. 1879 'Vö, målare (H ä s s- 

1 e h o 1 m). G. 1903 m. Krist i n a Johannes- 
son. \. 1873 ^V». 

Barn: 
Erik Wilhelm Herbert Gerhard, f. 1904 ^Ve. 
Ebba Linnea Ingeborg, f. 1906 ^Vio. 
Bertil Gustaf Adolf, f. 1908 %. 
Ivar Carl Henry, f. 1910 'Vn. 

(3) Gustaf Fabian Mamcrtus, f. 1881 ^Vs. Bo- 
satt i Nordamerika, gift där o. har 5 barn. 

(4) Edla Johanna Elisabeth, f. 1882 ^Vs. Gift i 
Nordamerika. 

(5) E h r e n f r i e d Hannibal Napoleon, f. 1884 ^Va, 
f. d. förste konstapel vid Upplands artilleri- 
reg:te. Bosatt i Nordamerika. 

(6) Karin Carolina Sopliia, f. 1886 "/i. Gift i 
Nordamerika. 

{!) Adolfa Eugen Ferdinand, f. 1887 ^Vo. ur- 
makare (K i 1 1 e b c r g). 

2. Oscar, f. 1814. kronolänsman, t 1887. G. 1844 m. 
Johanna Catharina Lindstr()m. f. 1819, t 1905. lAVWl odi l.F/rTlI 705 

Barn: (Lcttli) 
Alice Carolina CJiarlotta Petronella, f. 1845 ^^/s 

(Östra K a r r s t o r p, B j ä r s j ö 1 a g å r d ). 
H II s o Oscar Joachim, f. 1859 ^7i, kyrkoherde i Östra 

Kärrstorps pastorat af Lunds stift (Ö s t r a Kärr s- 

t o r p, B i ä r s j ö 1 a K ä r d). Cj. 1905 ^''j:, m. 

Elisabeth Eugenia Krook, f. 1863 "Vs. 

Yngre grenen : 

Per Olof. f. 1780, kriKskoniriiissarie. t 1S51. O. in. Chri- 
stina Fredrika Bergklint, f. 1786, t 1864. 
Söner: 

1. Axel Oh)f Georjr, f. 1814, hofrättssekreterare, t 1879. 
(j. 1847 "/u) ni. Johanna -E r e il r i (I u c af Klcrckcr, 
f. 1826 ^^7 (K r i s t i a n s t a d). 

Barn: 

1) E r c d r i k Johan. f. 1850 ^/a, generallöjtnant, ge- 
neralfälttygniästare o. inspektör för artilleriet, in- 
spektör för niilitärläroverken. militär ledamot af 
Konungens Högsta domstol, K m st k S O, K O O O 
1 gr., LKrVA (Stockholm). O. l:o 1887 m. 
Anna Oustafva Emerentia Lagerheim, f. 1863, t 
1903; 2:o 1904 ^/t m. Tullia Maria Charlotta 
Klin^enstierna. f. 1860 "/i. 

Barn, i 1 :a giftet: 
S i ii n e Emma Eredrique. f. 1888 '^li-. 
Axel Nils Eredrik. f. 18^0 -Vk», underlöjtnant vid 
Svea artillerireg:te (Stockholm). 

2) Anna Charlotta, f. 1852 ^^i-. Q. 1873 ^'i m. 
f. d. majoren vid Vendes artillerireg:te, verkst. 
direktören i Skandinaviska kreditaktb. o. ordf. i 
direktionen fiir siKirhanken liikupan, R S O, ^ /- 
b r c c 11 t Wilhelm lierti von Linde. f. 1845 -''/i 
(M a I m ()). 

3) ti u ii o Leonard, f. 1862 -/a, öfverstelöjtnant vid 
Karlskrona grenadierreg:te, R S 0,_ R Pr R Ö O 4 
kl. (Karlskrona). O. 1895 *Va ni. Anna 
Charlotte Winqvist. f. 1870 ^-/s. 

2. Justus Christoffer. t. 1820, handelsagent, t 1888. Cl. 
m. llenriette l:lisa!)etli von Schubarth, f. 1817. t 1903. 

[^;irii: 
1) Fredrik Bartholiu, f. 1S42, apotekare, t 1906. (i. 
1874 'h m. Anna Helena Aimiista Eii'Asiri)m, f. 
1853 -'/i (Karlshamn). 
15. 700 Li:'l'Il ..<h Mri-Tii 

Barn: 

Anna Katarina, f. hs75 '"'/a. O. l:o 1900 ^V;i "i. 
kroiioläiismaiincii Hcngt Olof Wilhelm Hall- 
bLTKMJii, f. IN67, t 1903; 2:o 1906 "/r. ni. laiidt- 
hrukareii Niklas Aui^iist Anderbeni, f. 1S78 
-7o (Anders k^ a r d e n, Göte b o r kO. 

In Ii rid. f. KS76 -•'/,-.. (i. 1903 ^Vio in. sparbanks- 
kanircrareii Axel Fredrik Vilhelm Nordström, 
f. 1S75 -7n (To Hl el i I 1 a). 

Af ci r t It a Auiiusta lilisabeth. f. 1877 'Vn, fann. 
kand. O. l.S'>"^ 'Vm ni. aiiotekaren Johan Erik 
Hallheriison. f. IN63 "/7. Inneli. ai^otekci i 
H a m rn a r b y i Ui)pland (V ä s b y). 

Elsa Helena, f. 1882 ^''/i. (j. 1904 ^'/o m. elekro- 
ink^eiii(')reii Hjalmar Smith. f. 1869^11 
(K a r I s h a ni n). 

Erik Gunnar, i. 1884 -*Vi! (Hartford, N o r d- 
a 111 e r i k a). 

Vera. f. 1886 ''/;i. d. 1905 ni. kontorschefen 
Otto Ohlsson, f. 1S75. t 1910 (Karlshamn). 

Karin. f. 1888 "/n. (i. 1907 ^'« in. extra pro- 
vinsialläkaren i Charlotteiiberjis distrikt Erik 
Johannes Cavalltn, i. 1878 '/lo (C li a r I o t t e n- 
b e r g). 

Torsten 1'redrik. f. 1892 ''Vm. bokhållare (lida 
k 1 a s b r u k, C h a r 1 o t t e n b e r a). 

2) Josefina Oliva Ludvika, f. 184-1 "V.' (N i s s a- 
bo, H a 1 111 s t a d). 

3) Carl Axel, f. 1S45, apotekare, t 1903. O. 1888 
■■'/i ni. Emma (Äirolina Olsson, i. 1856 "'V* 
(T ro I I h ä t t a n). 

4) Krnst (lustaf Leonard, f. 1847, kronofojide, t 1906. 
G. 1880 111. Louise filena Krunilindc. f. 1857. t 
1910. 

15arn: 

Ellen Hulda Elisabeth, f. 1881 ^"/.-., ffymnastik- 

direklor (V a r b e r «). 
S i ii r i d Ida Maria. f. 18,s3 "Vi. (i. 1906 'Vn ni. 
läroverksadjunkten Gustaf Adolf Lagergren, f. 
ISf)9 (Ystad). 
Tore Jakob llenbert, f. 1S92 ■"/«. 
3. Carl \aleiitiii, f. 1N25. vice liäradshöfdiiis, krono- 
fo.s^^de. t isy4. (i. I.s;)() ni. Hilda Maria Candina 
Mörek. i. I.s4() - 7h (Kal ni a i). i.irrii och i.iyi"rii 707 

Hani: 

1) Valentin Axel Liidvi'^, f. 1868-^/12. advokat 
(F i 1 a d e I f i a), (j. 18')5 ni. Anna Carlberii, 
f. 1S73. 

DottL-r: 
I) a g m a r Ellen Elisabeth, f. 1896 "/a. 

2) Carl Herman Georii, f. 1871 ^'h, byggnadsingeii- 
jör, dcläj,^are i (ierdt Iialll)cr>?s o. Carl Ii. Letlis 
arkitektb\ ra i F s k i 1 s t 11 11 a. 

Z) Ellen Kristina Elisabeth, f. 1873 -/ii, lärarinna 
vid clcnientarskoiaii tor flickor i Kal ni a r. 

4) Bror Olof Kristian, f. 1878 -"/i. kontorsskrifvare 
vid riksbankens liuf\iidkontor (Stockholm). 

5) Ernst Hildinii Waldemar, f. 1880 '/•-.. järnvägs- 
tiänstcnian (K ;i I in a r). 

6) Knut Uildinii Leonard, t. 1880 ^/ö, lagerchef hos 
aktb. Arvid Böhlniarks lainpfalirik (Stock- 
holm). (]. 1906 -\''ii m. O I a a Erika Jonsson. 
f. 1883 ^Yi. 

Dotter: 
Ingrid Disa Maria. f. 1908 -'/l-. 
4. Per L ad v i ii. i. 1828 -'"At. f. d. kronofosdc, R W O. 
Äg. tillsammans med^barnen o. beb. Hammenhög n:r 
6 i Skanc (h a m m e n h ö g), (i. 1869 -"/n m. Anna 
Ulrika Charlotta Sofia Sylvan, f. 1846, t 1895. 

Harn: 

Nils Olof Christian, f. 1870 ^^'h, fil. kand., krono- 
fogde i Hammarkinds o. Skiirkinds härads fögderi 
(S ö d e r k i) \) i n g). 

Sigrid Eredrika Johanna, f. 1872 ""/? (H a m m c n- 
hög). 

Milda Charlotta Carolina, f. 1874 '"/« _ (H a m m e n hög). 

Hjalmar Axel Leonard, f. 1880 ^^/i, e. o. hofrätts- 
notarie, ombudsman hos arméförvaltningen 
(S t o c k h o 1 m). 

Elisabeth Ulrika, f. 1882 ^^. G. 1907^7 m. 
komministern i Vase o. Östra r"ågelviks finsam- 
lingar af Karlstads siift. fil. kand. Peter \X' i l- 
h e I m Normann. f. 1875 '/ii; (O strå V å g e I v i k, 
S k a t t k ä r r). 

I) a g in a r Elsa Maria. f. 1886 'Vi' (H a m m e n h ö g). 70S ].i:TTSTU(>>t Lettström. 

Slakten liärstaramar fr:\n egendomen Siuid i Nysiiiids 
socken i Värniliiud och har sitt namn eftei- den {lenoni socUnon 
flytande I-etälfveu eller T.etströmmon. Namnet skrefs under 
1000- o. ITdO-lalon I.oetström och I.etström. Äldste med viss- 
het kunde stamfadern var fiiltväheln Anders Letström, f. 1<;02, 
hvars yngre son Abraham ocli dennes son Gustaf Anders 
b5da voro kryddkranihandlare i Stockholm. Gustaf Anders 
I.ettström, f. 1772, t 1^1 d, och hans maka Maria Eleonora 
]?.idrklnnd, f. 17vr,, y ISH', voro liiräldrar till nrdaiist-^riide 
Frans Teodor. 

Litteratur: i-oiJMuluifvud. Ny Sv. Sliiktlxdi. 

Frans Teodor, f. 1814. grosshandlare, t 1898. Q. 1840 
111. Karolina Johanna Mjertstedt, f. 1815, t 1875. 

Barn: 

1. Alexis Gustaf Teodor, f. 1843 '''U, kassadirektör i 
Stockholms stads sparbank, f. d. kassadirektör i 
Stockholms enskilda bank. R W O (Stockholm), 
(i. 1874 '% m. Julia Maria MathiUla Laven, f. 1840 

S(Jner: 

1) Gunnar lienrii:, [. 1875 /?. civilingenjör, landt- 
bruksiiiKcnjör i Kristianstads län (Kristian- 
s t ad). 

2) Harald Wilhelm, f. 1877 "/:., jur. utr. kand., 
advokat, ordf. i styrelsen för Stockholms folk- 
bibliotek, sekreterare i Stockholms skiljenänuid 
för handel, industri o. sjöfart (S t o c k h o 1 m). 
G. 1904 ^V:i m. Gerda Elin Svanström, f. 18S3 '/:i. 

Döttrar: 

I n i( a, f. 1907 *Vii'. 
Ma r ^ a, f. 1911 Vvj. 

3) 1: i n a r Gustaf, f. 1878 'Vi:.', arrendator af S k ö 1 d- 
n o r a knnk^s^ärd i Uppland (R o t e b r o), (i. 1912 
"7o m. [illa Margarethe Ringe, f. 1892 ^Vi. 

2. Theela Karolina Augusta, f. 1845 Vh. Fru Hjert- 
sledt (h a 1 s I) c r R a. Moln b o). i.i:vi;u'i'iN TO'j Levertin. 

Ilolländsk sliikt af judisk liörd Trån Lcfiiwatdeu i Fris- 
laud. Äldste kände stamfaderu var David I.(>vertin, t 17Ö1, 
g. m. Marie Ileckscher, t 177.'!. Deras sonson, nedanstående 
Jacob Levin I.evertin inflj-ttade vid i:{ ilrs iMder till Stock- 
holm frfin Altona. där hans föriildrar voro bosatta. 

Litteratur: Sv. Ättartal IVc;. Jacob Levin. f. 1780. köpinan, t 1869. (j. 1804 in. 
Piken I.ainni, t. 1788. t 1806. 

Söner: 

1. Jacob, f. 1810. nicd. d:r, i)raktiserande läkare i Stock- 
holm, t 18,s7. (j. lS-11 ni. Beate Charlotte Fhilipson, 
f. 1810. t 101 Ii. 

Iku-n: 

Alfred Philip, f. 18-13 -"/o, med. d:r. docent i bal- 
neoloRi vid Kart)iinska institutet, afdelninj^bförestån- 
dare vid Ci. Zanders mud. iiiek. institnt. Ijadliikarc, 
R N O, R W O, R D I) O (Stock h o 1 m). U. 1876 
**/i2 m, Louise Amalia Valentin, r. 1855 ^Vi. 

Hildegard Louis e, f. 1850 ^"/y (S t o c k h o 1 in). 

2. Carl Oskar, f. 1821, grosshandlare, t 180-1. (j. 1851 
ni. hjiiiiKi Rliilipsoii. f. 1822, t 1858. 

Döttrar: 

Siri Brigitta Abigail. f. 1857 ^7a. O. 1881 "/i m. 
öfversteii i I. arméfördelningens reserv, f. d. styres- 
mannen för Carl Hiistafs stads gevärsfaktori, K W 
O 2 kl., R S O. K Belg O Leop II, L Kr V A, Carl 
Uyltén-Cayallius, f. 1851 ''la. Äg. del i hus i 
S t o c k h () 1 111. 

Hulda Hedvig Beata, f. 1858 'h (Stockholm). 

3. Wilhelm Philip, f. 1829, konst- o. antikvitetshandlare, 

t 1899. G. 1861 m. Sophia Albertina Davidson, f. 
1839, t 1906. 

Barn: 
1) Oscar Ivar, f." 1862, fil d:r, professor, skald, lit- 
teraturhistoriker, t 1906 -"7'j. G. l:o 1887 m. Elisa- 
beth Svanström. f. 1860, t 1888; 2:o 1S99 ^^5 m. 
Ebba Natalia von Redlieti, i hennes 2:a gifte. f. 1867 -7o (S t o c k h o 1 111). 710 I.IUMAN 

2) Lars Olof. f. 1865 "Vi-', jur. kand., advokatfiskal 
i K. Flottan, polismästare o. rådman i Karls- 
krona, ombudsman hos Karlskrona -Växjö järii- 
vägsaktb. G. 1S98 ''/i-' m. A n n u Williclniina 
Hjort II, f. ISbf) Vi. 

Dotter: 
Ester Williclmina. f. 1<X)6 -\li-. 

3) A n n a rrcdrika. f. 1869 ^'ii, författarinna (Pari s). Lidman 

(Lidhultsläkten). 

Ciiiuinnl svensk sliikf. iirsi.riiiiKliKcii Iriiii Siidra Vv(nio 1 
SiiiAliiiul, (liir lUMigt (;öslar.s ( Hcnjrt Custafssuu) var nist- 
hiMIan.'. Dciuics stmsoiis son, 'J"nri-sju-ri'(ler, var rikS(laK?^iiuui 
i boiuk"ståii(U't och dog IGTi.'. Hans suii och smisnii likaledes 
riksdagsmän. Dvw sistniinindc, l'i'ch'r Larsson till l.idhult 
(1720 — 178.') I, upidcallado sina Irc söner, I.ars, Johan och Sven 
elter (h'ii gamla släklgArdcn l.idhult, ocli blef SviMi IJdniaii, 
död som i)i-ost i 'l'iiigstad I8-_':;. slamfa(h-r lör nu h-fvande 
nu'dl('miiiar aT sliiklen genom s^nen Sven I're(lrik. 

JJtteratnr; ^ Sv. :\tlar(al 1S;k». 

Sven Fredrik, f. 17S-}, domi)r()st i Linköpinij, riksdags- 
man, t 1845. (i. 1820 m. Fbba Alargaretlia Anner- 
stedt, f. 1798, t 18b.s. 

Söner : 

1. Nils Rudoii)h, f. 182cS, fil. d:r, tullförvaltare, t 1889. Q. 
1873 -••/>> m. O I ii a tllisabcth Carolina Wolff, f. 1851 
V-.' (B 1 o c k 11 u s u d d c II, Sto c k Ii o I m). 

Harn: 

1) Elsa Ebba Joscphina, f. 187-4 -'Vio, kontorsskrif- 
vare vid statens järnvägars kontrollkontor 
(S t o c kli o 1 111). 

2) Carl Hinilrik Sven Riidolphsson, f. 1882 ^Vn, jur. 
fil. kand., f. d. reservuiiderlöjtnant, författare. Äg. 
o. beb. Tu na i U|)pland (V a t t h o 1 m a). G. 
1908 'Vi m. Karin Tliiel, f. 1889 "A-. 

Döttrar: 
Ulla Ebba Catharina, f. 191Cr -"/u. 
Anne- Marie Karin Mari:aretlia, i. 1912 'Vio. 

2, Bror Johan August, f. 1840, kai)teii vid K. Flottan, 
t 1905. G. 1S79 ''/^ m. Uelnv Christina Wollf, f. 
1858 -7ö (S t o c k h o 1 m). 


Barn: 

Carl, f. 1S87 ^•'V-', kontorist. 

Ii i r ii i t t tlcllevi. f. 1891 -'/lo. O. 1911 ""/s iii. c. o. 
iiofrättsnotaricii, ledamoten af Sveriges advokatsam- 
fund, Sven G c r II il r d Lindenen, f. 1883 *Vu 
(S t o c k h o I m). 

Si iir i d. f. 1893 'Vi- 

Ebba Josvphiiia Henrietta, f. 1894 ^'ji. 

Peder G ii s t af - Ad ol v h. f. 1895 ^'V?. Liedholm. 

ÄliUli' kiiihlc sianifndciii. liciiiniaiisiij^nrrii ]!iiK''r llans- 
Suii. r. uiiikr. 1 i;is, Y l.MS, liadc smu, n Saiuiicl l!i r^'.Tv>nii, 
1'. ir.US, v i:.7'J. Ii\ai-s ^nll Itir.Ufr SanuicIssMii, r. l."..".S, y ISI!», 
l.Ud' ra.lri- I ill V,\i-Ar\- lliri;ctss,,ii. i. \:M. v H-.OD. Uniiio 
vilj;i(k under lirtlinaii.ua kv\iir\ m.iu soldat rör cir.t hciiii.ian 
vid (').slK''la inraiii.^ri, Im lUrdradcs lill kapten neh crliöil s-is.mii 
lörliininf,' f,';'ird.Mi lid i Ih^^iehy >urken i .liinköpinys liiii. 
Sonen, liindtbndiiiieii ]lan> I :ir;;frs>on, f. IC.Ud. y KIDS, var 
lader till rnsihallaren i i.id Krik Jlan>son. 1. lUTC. y IT.".»;, 

Erikson, f. 17J]. j ITli:;, k.vrk<.lierde i IJnniskulla och IlesslTby 
forsa inlinjiar af IJnkr.|iinj;s siirt, f,'- l"'j<J m. l'lrik:i Itloni, 
f. 17:!;{, t 1T;i(», Imlken erifi- liidclse>,'Arden Lid npplo;,' sliikl- 
inininet l.iedlioliii. l"ran deras t \ ;1 s/iner Samuel Joliaii och 
Olof ise iiedani liärstaiiini.i .alla nu lervande medlenunar af 
sHiktoii. 

Litteratur: .1. .l...\. Liedhohn, Sliikten Liedliolnis stamtafla, 
Kalmar 1^!»1 med bihanf,', Kalmar llKtO, Cli. .Meiirling, Olof 
.Mciirlings stämt riid, l.und ]'.)iH', Sv. -Ättartal ISDl, 

Äldre grenen -. 

Samuel Johan, f. 175(3, kroiioläiisman, t 1823. Q, 1786 
111. Catharina Meiirling, f. 17t)(), t 1856. 
Söner: 
1. Birser (Jet)rg, f. 17>S7, kai)ten, t 1875. Cj. 1816 in. 
Ulrika Kristina Kev. f. 179(), f 1S75. 

Son: 
Johan Herman, f. 1817, major, t 1898. U. 1846 in. 
h:iise Julie .Aminoff, i hennes 2:a gifte, f. 1810, 
t 1877. 

Son; 
Herman R ii d o I f, f. 1850 -'V^, f. d. löjtnant vid 
Svea artillerire.g:te (Berg, M o ii e d a). 712 l.lKDliOI.M 2. Nils Olof, f. 1792, liaiidlande, t \^r>2. Ci. ISkS m. 
Emerentia HrJKitta Rootli, f. 1793, t 1S73. 

Barn: 
1) Jolian Fredrik, t. \^2\, fil. d:r, kir. in:r, öfver- 
läkare vid Växjö hospital, t 1899 ''Viu. G. l:o l.s5.i 
ni. Laura Maria Natlihorst, f. 182S. t 1871; 2:o 
1873 ^*V I III. 1: I i s c Sofie Christiane Rosciihrock. 
■ f. 1845 *-/i-' (S t o c k h o 1 ni). 
Harn, i 1 :a giftet: 

(1) Olof Joliuii LiidviK (J o II II), i. 18.56 'Vi, sysslo- 
man vid Piteå hospital o. asyl (Piteå). G. 
1882 -'7 11' ni. Berta Charlotta (Jraffinan, f. 
1861 -'Vi. 

Barn: 

Estrid Laura Charlotta (Hssic), i. 1883 ^"/i?, 
bokhållare \ id l'iteå hospital o. asyl 
(P i t e å). 

A i II a, i. 1885 -\''.t, sjuksköterska (Smedje- 
backe n). 

Elin, i. 1886 -"'Ai. 

Rut Elisabet, f. 1887 -*/.*. 

Emerentia (Eniniy), f. 18S9 ■■'/h, lärarinna 
vid Piteå samsk(.la (P i t c å). 

K ii m p e. f. 1892 ^7--'. 

hans Olof Leonard, f. 1893 'Ai, e. o. bok- 
lialiare vid \';isterviks hospital (Väster- 
V i k). 

A ii n e s Maria, f. 1895 '''/lo. 

(2) Emerentia Lovisa Maria (Emmy), f. 1857 
-"Al. Cj. 18,s2 '7/> m. bokhandlaren o. bokfor- 
läJ,^li:areIl i L u n d, R \V O, ./ a e o b Deiehmami 
Gleerup, i hans 2:a sifte, f. 1S34 ^''h. 

(3) Laura Ida Charlotta, f. 1858 --'At (Lund). 

(4) Anders Eredrik David. f. ISul ^''h, t. d. ma- 
jor vid Kron()berjj;s rejcite, RSO (Växjö). 
G. 1892 'Vh m. Ulla Eugenia Maria Lied- 
holm, f. 1863 -'Vi. (Se nedan.) 

Barn: 
Laura Biriiitta Maria (B r i t a), i. 1896 ^"/S. 
Karl Arild Eredrik David, f. 1898 -"/lo. 

(5) Rudolf Bir iier, f. 1862 '/it. e. provinsialläkare 
i Nyb'-o distrikt (Nybro). G. 1897 ^i^m. 
V a I b o r ii Antoinetie Andersén, f. 1871 -''/-.. i.ii:i)ii()i.M 7i:j 

Barn: 
Alf Anton Fredrik, f. ISOS ^ 'V:-. 
Valbur ii Maria Ii i r '^ i t t a, f. 19()0 •*/.-.. 
Astri Sofia Mathilda. i. \w,^ -/:,. 

(6) H c d v i ii Amalia, i. I,s62 -/u. d. KS9i) -'Vil' 
111. \icc liäradsliofdiiijicri. aiiditureii \id Svea 
lifjiardc, ordf. i st^■rcls^JIl lör Söl\'cshorj; - 
Olofströiii "^:l^lllults ll^■a ,iäni\ a^saktl).. R N O, 
jur. kand. I: r n s t Jonas Natlwr^t-Böös, i. 
IcSöl -"/ii (S t i) c k 11 o 1 ni). 

(7) Gustaf Martin, f. KS66 ^'/o, e. o. liofratts- 
notarie (Stockholm). O. 1900 -7!» "i. 
(Alma Tyra Albertina Videgren. f. 1S73 -'ViO. 

(8) Nils Josef. \. 1S71 --'/.i, fil. kand., adjunkt 
\id liugre allm. läroxerket i Kristianstad. 

i 2:a giftet: 

(9) Karl Henrik, t. 1S73 -'Vi-:, länsveterinär i 

\'ärnilands läns norra distrikt (T o r s b \). 
(i. 1902 '-/i m. Gerda Lind(ivist, i. ls74 
Vn. 

Döttrar: 
Anna D a ii ni a r Klise, f. 1903^'/-. 
Gerda G u n h i I d. f. 1904 -\/s. 
hedviji V a Ib o r ii. i. 1906 "/m. 
tlin Astrid Maria. i. 1910 --/i. 

(10) Elise Maria Dorotliea fMaja). f. 1875 "/i. (i. 
1907 ''/';i m. praktiserande läkaren i Stock- 
ii o 1 ni, med. lic. ['ritz Albert Hakon Lind- 
berii i hans 2:a gifte, f. 1866-75 (Stock- 
ho 1 m). 

(11) Aiines Hilda Katarina, f. 1877 ^75. (i. 1902 
'"/.-. m. öfveriiigeiijören hos aktb. Separator 
I: r i k Autinst Vorsbera. f. 1875 '"/lo (Stock- 
h o 1 m). 

{\2) Johanna Hri-itta. f. 1879 ^Vu', sjuksköter- 
ska, foreständerska \ id \\y:\ hospitalet i S ä- 
t e r. 

(13) Gottfrid Jaeoh 1'redrik Glirislonher, f. 1N82 
^/r.', med. lic. 

(M) Cl ar a Wilhelmina, f. 1887 -'/i. (J. 1912 7i 
m. kamreraren \id Stockholms stads liälso- 
värdsnämnd Ivar Litndhem. i. 18M (Stock- 
holm). I 2) Carl Wiiliclm, f. 1822, Kontraktsprost, t 1897 -^is. 
(j. 185(1 in. Hilda (icrtrud Mark^ircta Gleerup, f. 
1830, t 18'^0. 

Barn: 

(1) Il i I (I (I linicrcntia Katarina, f. 1S57 ""/lo 
(L u n d). 

{2} I da Madiilila Emilia, i. 18()0 ^'/n... G. 18'^7 | 
"''/jo 111. k^'rkollerdcn i t:fveröds o. Östra Sön- \ 

iiarslöfs fcirsainlin^ars pastorat af Lunds stift | 

Adolf Bernhard Johansson, 1. 1863 ^Vs ^ 

(L f v c röd). :: 

(3) Ulla Euiicnia Maria. f. 1863 -''/i. G. ls92 
^^/■s ni. f. d. niaioren Anders iredrik David 
Licdiiolm. i. 1861 ^'^h. (Se ofvan.) 

{■i) Anna T Ii o m a s / n e Elisabeth, i. 1865 -"'/o. 
G. 1885 ""/(i in. doinänintendenten Kristian 
Wilhelm Liedholni. f. 1860 --'/o. (Sejiedan.) 

(5) Jenny Paulina Wilhelmina, f. 1867 "V». G. 

1S98 Vii 111. kyrkoherden Ldvard August Da- 
\ids.-on, f. 18()2, t 1907 (Lund). 

(6) ./ o h a n n e s, f. 186^^ -"'/'i. e. o. liofrättsnotarie, 
agent fiir brand- o. lifförsakrin.usaktb. Svea 
(Malmö). G. 191)0 ^"/n m. Sofia Angnsta 
Eoi^elklon. f. 1872 'V-j. 

Son: 
Riekar d. f. 1904 'Va. 

3) Lrans Ludvig, f. 1824. landtbrukare, t 1891. G. 
1850 11. H<:ria Llisabet Liidert, f. 1820, t 1891. 

Son: 
Kristian Wilhelm, f. 1860 ••'/»i, t. f. domäninten- 
dent i Kalmar län. ordf. i preniieringsnämnden 
för nötkreatur, ledamot af skogsvårdsstyrelsen 
för Kalmar låiis s()dra landstingsområde o. i 
st.\rflseii för ILigalids folkluig- o. landtmanna- 
skola. Äg. o. beb. S il n d t o r |) i Småland 
(L j u n g b y 11 o 1 m). (j. 1885 -"/u m. Anna 
T h o in a s i n e Elisabeth Eiedholm. f. 1865 " '/y. 
(Se ofvan.) 

Barn: 
Nils Wilhelm Liidviii. i. 1886 '7^>, banktjänste- 
man ( V e s t a II f o r s). 
Karl Gustaf Eredrik, f. 1888 "/m, odont. kand. 

(S t o c k II o 1 III). 
Bertha Gertrud Elisabeth, f. 1889^^7. LIi;i»lI(>l.-M 715 

A II II a Maria Tliomasinc. f. 1891 '^/u\ 

/•'/•(/ n s Olof, \. 1893 V». 

Hilda Emerentia, f. 18^5 "Va. 

Ebba Ulla Elisabcili, f. 1897 •'75. 

/: //' s a b c t h. i. 1S99 '-'/n. 

AI a r i a, i. 19iil ■•' 'k,. 

T h om Wilhelm, t. 1910 ^Vi2. 

4) M a i h il d a Ercdrika Elisabeth. f. 1828 7i 
(V ä X i ()). 

5) Gustaf Olof. i. 1832 -'/V. t. d. landtbriikare. Äg. 
NyliLMii i Skåne (M a 1 iii c), (h 1S()1 "75 m. Hed- 
vik^ Rosarminda Natlunst, i. 1838, t 1910. 

Ikini; 

(1) Nils Erie Teofil, i. 1^62 7m, ingenjör, verkst. 
dircktiir i higersoll urki)nii)aniaktl). i Stockliolin. 
Äg. o. hel). Villa T a Ilas e n (L i d i ii g ö 
V i 1 1 a s t a d). (i. 1902 ''Viu ni. Sophie E I i- 
s a b e t h Looft. i. ISOT -^/|l>. 

ikirn: 
Conrad G u s t a f Olof Erieson. f. 1904 -7io. 
Harry Christian Erieson. i. 1^05 -7i2. 
Nedviii Erida Elisabeth (Elsie), f. 1908 V/-. 

(2) .4 // // a Emerentia Elisabet Ii, f. 1868 "Jä, bok- 
hållare (M a I ni (•)). 

(3) H n 'j: o Eredrik Hjalmar, t. 1869 -7*", agronom 
( \V e i 1) u I 1 s h o 1 ni. L ands k r o n a). 

(4) Laura Catliarina Lovisa (Karin), f. 1871 'j-i, 
hokhaliare (M a 1 ni ö). 

(5) Si Ii rid Hedviii Amalia, f. 1873 -7i. O. 1901 
" V' ni. agronomen II o Svante Natt oeJi Dag, 
f. 1873 77 (M o 1 m e n, Lill a 1: d et). 

(()) Gustaf Olof, f. 1874 7- Ik"b. egen villa i 
S k ä r s a t r a. O. 1899 7? m. Alma Jose- 
fina Ström. f. I.S75 '"/i. 

iJötlrar: 
Alma A > t r i d Irene. f. \W\ "Vi. 
.W a r il i t Valborii Marian. i. 1902 7io. 
Gertrud Edla Linnea, f. 1904 "Vk». 
Daiiny Elisabeth (Lisa), i. 1910 ^'/.i. 

O) K a r I Otto. i. 1875 *7io, kassör vid Skan- 
diiKwiska kreditaktb:s afdelningskonlor i 
L a n d s k r o n a. (]. 1911 7i2 m. .4 ;/ // a Eli- 
sabeth Beata Nedström, f. 1882 -7h. 

(8) H e d v i i: Rosa. i. 1870 7'.» (M a 1 m ö). ri6 l.IEDllOL-M (9) Carl Gustaf Arvid f. 1878^73, t. f. jakt- 
mästare i (julibcrsrs revir (L i n k ö p i n g), (i. 
1911 7n 111. Maria Elisabeth CcdcrbUul, f. 
1875 ''/;t. 
(10) Märta Ida Maria. f. 1882 ^7-> (Malmö). 
3. Johan Lorentz, f. 1794, radman i Kalmar, t 184.^. 
G. l:o 1822 m. Maria Scfia Ulrika Y.k, f. 1804, t 183: Jolia 
1902 
k^ren 

(1) . (2) 3) iruk^ 
a Kl föl iltare, t istiiia Ahreii- 1855 • 
verl /f \v a stations- 
direktör 
)ryk');eri- 
Cliar- Barn, i l:a giftet: 
Justus Albert, f. 1822. : 
(j. 1854 m. Johanna Mari 
t. 1825, t 18811. 
Barn: 
Johan Anders Ii c r in a n, 
inspektiK i .M {> n s t e r å s, 
i Mönsterås si)ritbolaK, brandclief o. 
kontrollör därst. G. 1899 ^'/r. m. 
lotta Maria Petersson, f. 187() 

Dotter: 
Stina tis i e. f. 1900 ^"/o. 

Ida Anna Helena, i. 1857 ^'A». G. 1883 7iu 
m. f. d. kaptenen i (jottlands infanterireg:tes 
reserv, R S O, Aiiiinst Manritz (M a n r i c e) 
Gyllenrani, f. 1840 "'/lo. Äg. o. beb. Sjö- 
udden i Småland (L a g a n). 
Hilda Maria Amalia, f. 1829 ^7i>. O. 
m. landtbrukaren H a ni p u s Geor^ 
Björkman, f. 1830 7; (H v e t 1 a n d a). 
Carl Hjalmar, f. 1831, l)ruksins|iekt(.)r 
(i. 1855 "7ii-' m. Beata Kristina Boren. '. 
(Ii o f m a n t o r |)). 

Barn: 

(1) Johan Olof Henrik, f. 1860 72, „bokbindare- 
mästare i G ö t e i) o r g. G. 1892 7» m. Ida 
Hultén, i. 1873 -'Vji. 

Barn: 
Ida Ulrika, f. 1893 77. 
F. i n a r Henrik Hjalmar, f. 

(2) Carl Fredrik Albert, f. 1862, 
(i. 1889 '-U 111. A n n a Sofia 
^Vii. Bosatt i Nordamerika. 

(3) Emelie Jolianna Elisabet h (Hanna), f. 1866 
^7i.'. G. 1900 -"'/(i m. inspektören Per Enar 
Eskilsson. f. 1858 V» (Ii o f m :i n t o r p). 1853 ^Vi" 
Leonard 

t 1905. 
1831 ^7» 1900 "/i 
färgare, 


't 1894 


Boren, 


f. 1S6( I.ll..li:\\'AI.('l[ 717 

4. Samuel Otto, f. 1802, handlande i Kalmar, t 1884. 
O. 1828 m. Katarina Bursic, f. 1807, t 1875. 

Dotter: 
Agnes Maria, f. 1835 -'Vi o (K a 1 m ar). 

Yngre grenen : 

Olof, f. 1759. fil. m:r, kyrkoherde, t 1812. G. 1789 
m. Christina Ulrika Liljander, f. 1769, f 1843. 
Son : 
Johan Olof, f. 1793, kontraktsprost, t 1863. G. l:o 
1832 m. Anna Christina Troenstcdt, f. 1801, t 1842; 
2:o 1843 in. Adcle Sopliie von Walden. f. 1814, t 
1874. 

Harn, i 1 :a k^ftet: 

1) Olof Adolf, f. 1833, landtbrukare, t 1882. G. 1860 
ni. Carolina Olilsson, f. 182U, t 1877. 

Dotter; 
Anna Karolina, f. lSö3 '7i. G. I89t) "/« m. kyrko- 
herden i Vists [(irsainliiiK'' af Linköi)inRS stift 
Jolian A X c I lUirns Broman, f. 1865 '-/a 
(S t u r e f o r s). 

2) Anna Ulrika Josefina, i. 1836 -'/«• G. 1864 76 
m. kontraktsprosten, kyrkoherden i Ljung o. Fli- 
stads f()rsamlinkMrs i)astorat af Linköpings stift, 
L W O. /. a r s I^ctcr Broman, f. 1833 'Vio (L j u n g, 
M a s |) e 1 ö sa). 

i 2:a giftet: 

3) Ailclc hrcdrika Louise, f. 1851 -^/n, f. d. lärar- 
inna (L j un g, M a s |) e 1 (') s a). Liljewalch. Äldste kiiii.lc st.niMrud.Tii .-Nlaiis rcrss.ni. s.uii \vUh- i sliiirt 
iif I.IOO- och liöi-Jiiii 11 f IC.no tnlrl .samt jij;.lo ocit In^lxxldc I.ilhi 
Wallcrstu i Kiirda socken i Siiuil:iii<I. killiar sIk onikr. Kllo 
Lilliii Walkcr och (illliÖKh- nid all säkcrh,.'( dcii frälse eller 
halffrälso släkt suni alKscdan konnnj; Karl Knutssons dii;;ar 
liaft sin hemvist diirsliiiics. lians sons.ms son, liijtnanten 
Christian MAnsson laljcw ahii, {. Kl.",:;, y 17l'<;, -. ICS'.» m. 
Annika llj.irkman, v 17 11. vai- la. ler till MaKUus, f. 1(;<»L>, 
t 17;!.S, kvart. ■rmäslarc, >..m i >i It ^ilte iu.mI Klisahclli Heh 
ring, r. 17(11", i HCt, ha.l.- s.ai.n Olaus. T. 17:; I, v 17:>S, 
handlande i I.uu.l, )i. 17(il m. i:ilsalMt .!.• la K.is,', i h.-inn-s 718 i.ir..i i:\VAT.cii !)t. Kcssa makar hiu\v söiiorua Sovoriii 

:ö, och Samuel, i'. 1707, t lS-'7, l)å<hi 

Frodrik, f. 1770, f 1S44, professor, samt 

t ISir», jiistilicrAd. Från Samuel hiir- 

lulo mcdli-nunar af släkten; de öfrigaa 

a iildiHJa. iJland professor Tarl Fredrik 

ns gitic med l)iskopsdot ti-rn Margareta 

iscliold, f. 17'.)S;, Y 1859, märkas d.> fram- 

r Olof, f. 1SU7, f 1877. iifverfällläkare, 

•1 L'redrik, f. 181.'., y lb71, expeditious- 

ämhetsiiian. båda ogifta. — Samuel 

17'JÖ ingångna gifte med Sofia Maria 

17, fader till nedanstående Carl Fredrik 

(»egennyttig fosterlandsvän, utöfvade eu 

till Norrlands fromma under missväxt- 

h arbetade senare för myrodlingena In- 

Ilan var svenska regeringens förste 

1 son till honom var den framstående 

iinni^kuvännen Carl Fredrik IJljevaleh 

irets framsynie stiftare, f. 18.'17, f 1909, 2:a gifte, f. 17;;(;. t 1' 
Magnus, f. 170:!, t 1"^ 
handlande i Lund, Carl 
Olof Thoodor, f. 1771, 
stamma alla nu lefva 
släktgrenar iiro numer 
Liljewak-hs barn i b; 
Ulrika Mmick af Uosei 
stående bröderna Fete 
k. lifmedikus, och Cai 
sekreterare, skicklig 
Liljewalch blef i sitt 
Sylvan, f. 1771, y 182 
Liljevalch. Denne, en 
storslagen verksamhet 
åren på ISÖO- talet, oc 
förande på Co t Iland. 
envoyö till Kina. i:i 
affärsmannen och mi 
J:or, Criingesbergsbolai 
ogift. 

Carl Fredrik, f. 1796, .icrosshandlare i Stockholm, patriot, 
t 1S7(). (i. 1S2-1 in. Mar.i^^arcta Catliarina de la Rose, 
f. ISI)7, t lNf)3. 

Barn: 

\. H il il a Mariiiircta. f. I,s2fi ^-'/i-' (Stockholm). 

2. Edvard Olof, f, 1S,^3 '"/i, grosshandlare, grun- 
dare af Hergniiigs- o. d\keriaktl). Neptiin, K N O 1 
kl., KWO 1 kl. Hel), eget hus i Stockholm. 
O. 1.S5S ^■'/i; m. I: III 1 1 i c Williclinina Oriihh, f. 1S37 

I)()ttrar: 
Maria, i. 1^59 ''/■.. (i. Ks.su '7:t ni. grosshandlaren 
Paul Fdward Oscar Ferlin, 1. 1S,^2. t \W^ (S t o c k- 
h o 1 m). 

Ida, i. 1^61 -'Vo. 'i. 2:o 1^0.^ m. grosshandlaren 
(iraham Wood, t I^XIS (11 i 1 1 t o o, Ashtead 
S u r r e y, K n g 1 a n d). 

Emmy, i. 1S63 '"'/r,. H. 18S6 Vm ni. ijrofessorn i 
medicin vid Karolinska institutet. H. M. Konungens 
läkare, andre ötverläkaren \ id Scrafimerlasarettet, 
K N O 1 kl., RRS:tSt() 2 kl. m. kr., K Bad Z 
LöwÖ 2 kl.. OffFrtll., 1 urk Osm O 3 kl., med. 
d:r ./ o It a II (hislaf Edarcn, \. 1849 "/lu (Stock- 
h o 1 ni). l.II.I..IKi;.)c)K.N 719 

Nina, f. 1S69 '^/n. (i. 1899 -'V? in. Kiossliandlaron 
A n cl r c w Carl Otto de Pont Alrntz, f. 1S7U '"/i 
(D j u r s 11 o 1 in). 

3. Thomas Deciinus, f. 1840, stadsniäklare i Stockholm, 
fulImäktiK o. förste drpiitcrad i riksbanken, t 1904. 
(j. lSb8 *^Vr-' m. Hanna Kristina Sundstnini, f. 1848 
^"/lo (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1) Eva Tliercsia. f. 1869 ''Vio. (j. 1889 -% m. gross- 
handlaren John Frcstadius. f. 1S()5, t 1897 
(S t o c k h o 1 m). 

DVanny FAisabcth. f. 1872 '7ii. (i. 1894 m. 
deliivcaren i firman J. ^'. Fraiicke. Krosshandlaren 
Otto Vranckc. f. 1860 (Stockholm). 

3) Magnus, f. 1878 -'V-', direktör, styrelseledamot 
i aktb. Göteborgs banks kontor i Stockholm, 
(i. 1910 ^~/r, m. Anna de l'inc Blaanw. f. 1891. 

4) Ed närd Carl Ercdrik, f. 1883 "/?, underlöjtnant 
i Svea artillerireg:tes reser\', t. f. andre sekreterare 
i utrikesdepartementet (Stockholm), (i. 1910 
''./;i m. C e c i I i c Rustad frän Norge, f. 1888 •'"/•>. 

Dotter: 
B I a n c It e, f. 1911 •'S/il>. 

5) Olof, f. 1888 ^-'/lo, underlöjtnant vid Svea artilleri- 
reg:te (S t o c k h o 1 ni). 

4. E r a n c c s Laura Wilhelmina, f. 1845 -■'/s. G. 1870 
111. grosshandlaren Alexander Ciraliam (Ii i g Ii c r o f t, 
T i 1 e !i u r s t 15 e r k s, K n g I :i n d). Lilljebjörn. Släklcii liiii- iippgifvils hiirslainuia Cian Lini;iiul. Äliislc 
käiulo stainfiulcni, kapli-iicii vid .Xiirikc VänulniHls r<'};:te 
Björn Nilsson, do}? l(j.'.l. Han tick af koiinnj; Carl X löfte "om 
adoligt stånd ocli förinAncr. iiim nnd.i- vu r.sa till Stock- 
liolni att winna fnlUiordau dciat Avardl nti Arboga stad 
genom döden afg;Uigen'\ Uarncn antogo dit adliga nainn.-t 
Ijilljehjörn samt lirnkadi- och besntlo Åtskilliga licinman 1 
Viirmland under "adlig frihet". Björn Nilssons sonsons son 
vice luiradsliöfdingen och l)rnksi)atroiicn i;nut .larob Billjehjörn, 
f. 17J0, t 177."., hade i sitt 17:.4 ingi^ngna gifle med Anna 
Elisabet il Welin, f. 17l'l), t 17S0. Itland tio barn jiedanstaende 
son Knut .Jacob, fr:'iu hvilken nu lefvande me.llemmar här- 
stamma. Kn dotter till denne Knut .lacob Lilljebjörn 1 hans 720 l.II.l.IKH.IöUN 

första gifte med Klis.-ilicth Juliaiiua 'VrniW var Anna I,isa. f. 
1790, t 1S»!1, gift Ivk; m. den bcrönidt," liäfdatocknarou, sknl- 
ilfTi och tonsätlaren, En af de IS i Sv<'nska akademien, \no 
fessor Kric (Jnslaf Geijer, 1'. 17S:5, t 1S47. NAgra släkt- 
medlemmar liafva skrifvit namnet lalliebjörn. 
Litteratur: Sv. Ättart;.! lS".t'J. 

Knut Jacob, f. 1765, fänrik, RodsaKare, t 1838. G. 1:0 
178.S 111. Klisabcth Jolianna Troili, f. 1772, t 1805; 2:o 
1812 in. Stina Lisa Altliar, f. 1783, t 1874. 
S(')iier, i 1 :a ffiflct : 
1. Hcnrii<, f. 1797. kapten, skriftställare, t 1875. Q. 
1843 111. Hilda Charlotta Walilströni, f. 1820, t 1869. 
Barn: 

1) Hilda Johanna Maria (Hanna), f. 1844 ^%. (j. 
1868 "Vii ni. redaktören, fil. d:r Wilhelm Angnst 
Hcnschcn, f. 1842 *'/4 (C Ii e s t e r t o n, I n d., 
Nordamerika). 

2) Knut Hjalmar, f. 1846, kapten, t 1898. G. 1888 -'k 
m. H c r t h a (AiroUna Axelina Svensson, f. 1S62 
'Vh (15 o ra s). 

Söner: 
Knut Einar Samncl, f. 1889 Vt, student. 
Krnst Sixten Wilhelm, f. 1891 ^"-'/t, student. 
Hädar Alfred Oskar, i. 1893 -/s. 

3) 1: r i k Gustaf Jonas, i. 1848 V?, fil. kand., ad- 
junkt vid H()kM-e lärarinneseminariet (S t o c k- 
h o I m). 

4) Henrik Josias, f. 1855 Vr, landtbrukare i Florida, 
Nordamerika. 

5) U n o (Lilliehjörn), f. 1859 7-', major vid (jcUa 
artilierirek^:te, kaseruofficer, R S O, K Rum Kr O. 
Rum JM ((i ö t e b o r k^). 

i 2:a k^ftet: 
2. Carl Jolian. f. 1817, med. d:r, kir. mag., regements- 
läkare, t 1887. (i. 1854 ni. friherrinnan Alida Ulrika 
Juliana Duwall, f. 1827. t 1905. 

Harn: 
Alida Julia Christina lAda). f. 1855 -'Vs. Turk Chefk 
O. G. 1878 7.-. m. öfversten vid Fortifikatit)neii, 
chefen för Fortifikationsstabens hufvudstatioii o. 
arméförval tninj^ens fortifikationsdepartements mili- 
tärbjrä. K SO 2 k!., R W O, Turk Osm O 2 kl., 
OffFrHL, RNS:tOO, L Kr V A, (} e o r g ['råns 
Herman Julius Juhlin Dannfelt, f. 1850 '"/i 
(Stockholm). mni»i:k 721 

Carl Adolf Kuiit. i. 1S57 ""/lo, major i Ciuta lifkMrdes 
reserv, R S O. liiiieli. Tisby fideikommiss i Viist- 
iiKiiiland (Stockholm). (i. 11)03 '-'•'■/:.• m. 
Martha Aimiista lilisabcth Söderhiclm, f. 1867 

Anna Julia (G ii 1 I i). 1. KsdO -'/ii (S t o c k h o 1 m). 
/:' / /■ i a b c 1 II Christina, t. 1.S62 Vu- (S t o c k li o 1 m). 
I M ii r t II a WiHwImina. i. iso? -"/s (Stockholm). Linder 

{ (frän Vist). 

i 

I Giuiimal (Hlaliuaniiiisliikt från östngiUlaiul. Ählsic kiiiuJe 

I stninfadcru var licmiiiniisiiKari'!! Carl i GAlb}' i 'ijärt^iads 
I socken, hvars sdii Aiulors Carlsson, f. lOOS. var luMimiansiigare 
\ i Valla l.y i Kiiltilsta-ls snckon liks.. ni (lonnc son Carl An- 
dersson, 1". 17;;u, o.h sonson Tor Carlsson, f. ITT.O, y ISiM. l'or 
Carlsson i \'alla blcf ar isno arnndalnr al' 'J^npa Xurrj^ard 
nndrr Siiby gods i Vists sockfn, livilkct arrcndo han IMS läm- 
nade till sonen Daniel Persson, f. 1792, t I'-')'), sedermera 
iieinniansägare och nisthilUaro i Mfiiiestad i I>andoryds socken. 
I sitt gifte med Clirlstina Nilsdotter, f. 1777, t 1'>''0, hade 
Daniel Tersson iiedanslAende son Carl Wilhelm Daiiii-lsson, f. 
1 Torpa Norrgilrd, hvilken vid sitt intriide i Linköpings g.\ ni- 
iiasinm IStl för att skilja sig från en kamrat med samma 
namn antog sliiktnamnet Linder. 

Carl Wilhelm, f. 1S25, fil. d:r, professor, domprost i 
LiIlköi)i^k^ t 18S2. (i. 185-1 m. Aima Ulrika Maria 
W a I len ber:-!, f. 1829, t 1*^08. 

Harii: 
1. Daniel Ulrik \V i lli c I ni, f. 1855 7.^, k^etieraldirektör 
o. clief för lots- o. f\riiirattniii^eii samt lifriiddiiiiik^s- 
\;iseiidct i riket, f. d. kommendörkapten af 1 graden 
\'id K. Flottan, ordf. i st^■rclserna för Tekniska hög- 
skolan o. Lotsverkets eiiskiPda' iKMisionskassa samt 
i direktionen lör Stockholms navigationsskola, K m 
st k N O, K W O 1 kl., R S O. (i M f b g, R R S:t St O 1 
kl., KPDO 1 Kr., R (jr Fr O, L Kr V A, Hed L () S. 
A'fi. o. beb. Villa L i n d e r a s (IJ j ii r s h o I m). (j. 
l:o 1887 m. Sigrid Lilliehöök, f. 186.^, t 1S'),3; 2:o 
1895 '*^/h m. friticrrimian 1: I i n Maria Picill. f. is72 722 I.IXDCUKX ..(Il I.INDCUKN 

Soii, i l:a giftet: 
Erik. f. ISMl -/i. underlöjtnant vid K. Flottan 
(Ka r 1 s k ro n a). 

2. Amlricita Mur i a Christina, f. 1N57 -'/i. O. 1SS2 -% 
m. konsistorii.MU)tarien, fil. kand. Herman Aiiijust 
Petri, f. 18-12. t l^^I 1 'V» (L i n k u p i n kO. 

3. Carl Adolf Marcus. f. 1N5K. liainnkai)ten i Stock- 
holm, t lyil "V?. O. 1898 ^^5 m. friherrinnan Anna 
Viktoria Pfeiff. f. 1873 -"/o (Stockholm). 

4. Abcla Sophia Ulrika, f. 1859 "/9. G. 1882 ^'/lo ni. 
f()rste stadsläkaren Oskar Leonard Segerdahl, i lians 
2:a jfifte, f. 1S47, t 1900 (L i n k ö p i n g). 

5. Knut Ludvig Sextns, f. 1862-74. fil. Hc, förste 
bibliotekarie vid K. Biblioteket. lieb. e^et hus i 
Stockholm, (j. 189975 m. Selma Mathilda 
Rossandcr, f. 1869 -7ii. 

Döttrar: 
B a r h r o Ulrika, f. 1901 -7io. 
V i v itu limma. t. 1903 7h. 
Vcndla Clares Arla, f. 1905 Vn. 
Ulla Selma, f. 1909 Vu. 

6. Helga Fredrika, f. 1863 *7i>, fil. kand. Q. 1898 ^7« 
m. professorn i zoo1oj,m vid universitetet i Lund, 
LVA, fil. d:r Oskar Henrik Carlgren, f. 1865 Vu". 

7. A n n a Wilhelmina, i. 1867 ^7;t, fil. mak^, adjunkt 
vid folkskoleseminariet f()r lärarinnor i K a 1 m a r. 

8. Per Henrik Hjalmar, i. 1868 7i2, sjöman, euld- 
Kräfvare i Klondyke, Nordamerika. 

9. Elin Karolina, f. 1870 ^Vs, sjuksköterska vid Sofia- 
hemmet (S t o c k h o I m). 

!0. Gunhild Lovisa Laurentia, i. 1872 75, adjunkt vid 
folkskoleseminariet i L a n d s k r o n a. 

W.Ulla Elisabeth, f. 1873 7i, författarinna (V r i r- 
s t a d). Lindgren och Lindgren 

(från Öland). 

Äldsta lucd visslict kiiuda si aiMfa.l.Tii fiir iu-daiistä( iid< 
släkt var aiulitörcn vi<l >^iii:^laiids kavancri I.ars LindKrcii, 
1' 1(!S2. t ITTO. som i sitt 1710 iiijjåiiKHii Kiftf med Clirisl iiui 
Snra .Mörc-k. f. IC!)*!, y 177-'. 1)1. 'f fad.T till Sal.iiiioii i.lii.lKr<'i 
(si" iicdun) frAii hviikcii alla nu lidvaiidc iiumIIciiiiiuh liilr 
stasiima. Cn-iiar af sliiklcu icfva i .\usl raii.ii. 

I.illcratiir: Sv. Ättartal IMM. Li.\"i)(;i{i;.\ (X II i.i.NiKjiMix 72:i 

Salomon, f. 172S. fil. m:r, kyrkoherde, t 1MI4. (i. 1771 
rn. Brita Christina Petersson, f. 1751, t. 
Söner: 

1. Lars Krik. f. 1771. fil. ni:r, skolkolicKa, t 1837. (i. 
ISIl ni. Johanna Charlotta Cederholm, f. 17sy, t 
1.S66. 

Son : 
Per August, f. 1N14. fiirg- o. klädesfabrik()r 1 Norr- 
köping, t 1849. (j. 1^39 ni. Christina Charlotta 
Zcttergreii, f. ISN. t 18S1. 

Son: 
Johan Axel (.1 o h n), f. 1N44 "/u», apotekare, iniieh. 
apoteket Hjorten i Lund. Beb. eget hus därst. 
(i. 1881 '"/(t ni. Maria Antonia Johanna (Airl- 
son. f. 186,^ ^7i. 

Barn: 
Charlotta Maria Elisabeth, f. 18H3 'Vo. (i. 
191)5 'Vi m. löjtnanten vid Norra Skånska in- 
fanterireg:tet (i o t t I r i d Thcophil Rosen. t". 
1879 ^'Vi (Kristianstad). 
Lars Erik, i. 1892 Vi. iil. ^tud. 
Per Wilhelm, f. 1901 ^-'/l'. 

2. Gustaf Adolf, f. 1784, kronofogde, t 1849. (i. 1S14 
III. Johanna Maria Petré, f. 1788. t 1862. 

S(3ner: 

1) Adolf Robert, f. 1819. kanirerare, bryggare i Stock- 
holm, t 1898. (j. 1853 m. Ottilia Maria Margareta 
(iiinther, f. 1834. t 188(). 

Potter; 
Jenny Adolfina, f. 1857 ''/;i. O. 1875 7.'. m. bok- 
förläggaren (/l a e s Julias Looströni, f. 184f)"/4 
(S t o c k h o 1 m). 

2) Axel Malcolm. f. 1829, öfverste. byråchef i Väg- 
o. vattenl)^■ggnadsstyrelsen, t 1898. (i. 1862 *'/i--' 
m. C a r i n Oustafva Wikhlad. i. 18 13 "/i (S t o c k- 
h o 1 m). 

Barn: 
(1) Gustaf Axel Herman, f. 1863 Vn, hofinten- 
dent, arkitekt i r)f\ erintendentsämbetet o. hos 
färigvärdsstyrelsen, lärare vid Tekniska iuig- 
skolan, RWO (Stockholm), (i. 1891 '"/,, 
ni. Anna Birch, f. 1864. t 1908. 721 LIM)Gin:X (.(Il l.INliCUKN 

Son: 
G u st a f Malcolm liircli, i. 1892 Vio, elev vid 
Tekniska liöjj^skoUiu. 
{2) Carin Hilda Mana, i. 1805 ^Vg (Stuck- 
h o I m). 

(3) f: r i c Malcolm, f. 1867 '^/ö, kapten vid Väg- o. 
vattenbygKnadskären, trafikchef vid Örebro— 
Finspång -Norrköpings järnvägar o. verkst. di- 
rektör i Norra Östergötlands järnvägsaktb., 
R W Ö (F i n s p ä n g). O. 1900 -•""/s m. Emilia 
Aurora Kri>^(iiia (Emmy) Jiiscrström, t. 1877 

Söner: 
Jolwn Eric Malcolm, t. 1901 ^-V- 
i' v en Malcolm, f. 1904 Vo. 
Å le c Malcolm. f. 1910 -Vi. 

(4) Anna MathiUla. f. 1809 ^-/i. G. 1899 "/» m. 
kaptenen o. konipaiiicliefcn vid Göta lifgnrde, 
RFrHL, RPrRÖÖ 4 kl., LÖS, friherre 
Fredrik Henrik Melker Ealkenhcrg af Trys- 
torp. i hans 2:a gifte, f. 1869 'Va (Stock- 
h o 1 in). 

(5) Hedvii!. Elisabeth (Lisa), f. 1871 -%. Q. 

1901 ^Va ni. rädniannen i Gef le, vice härads- 
höfdingen Daniel Gustaf (Gösta) Walin, i 
hans 2:a gifte, f. 1^67 -^'/h. 

(6) A x c I Wilhelm, f. 1877 "/«, mariningenjör af 

l:a graden, tjänstg. i niarinförvaltningen, lä- 
rare vid sjökrigsskolan, R Pr Kr O 3 kl., R R 
S:t An O 3 kl. (S t o c k h o 1 ni). 

(7) Edith Mariiareta, f. 1878 ''/lo (Stockholm). 
3. Sanuicl Lemiliard, f. i7'M), major, godsägare, skref sig 

liksom hans ättlingar Lindiirén, t 1843. G. 1817 
m. Hedvig Marga.reta f:ngd;ilil, f. 1797, t 1860. 
Söner: 
. 1) Carl Melcher Herman, f. 1824, kapten, t 1376. G. 
1864 ^7:i m. Hedviii Sofia Charlotta Catharina 
(Lotten) Kiörkander, f. 1843 ^'i.' (J ö n k ö- 
P ing). 

Sun: 
Germund Ruttnar Adolf Hermansson, f. 1872 
•"Vs, kapten o. komi)ariichcf vid Jönköpings reg: te, 
i()rste lärare vid infanteriskjutskolan (Stock- 
holm), (i. 1897 -7n m. Alfhild Maria (Maja) 
Lundqvist. f. 1872 -7:>. I.INDIIACKX i-o 

Barn: 
Stig Erik Herman, f. 1^9 ''Ii. 
Sten Rciiiiiar. f. W03 "/s. 
AI f II 1 1 il M'ir!iarctliii, f. 19U7 "/«. 
:) Giistat" V.un\ Oskar. i. 1833, sjökapten, t 1^75. 
Hans attliii.vca.r k-f\a i Australi.Mi. Lindhagen 

(yngre grenen). 

JxUlsto Uänili' sliiinf:i(lcni viii' «iisl>;if varon i MAlbii.k i 
Skfdu socUou i östcrgöllniHl SaiiuK-l Liiidli. gift mod Maria 
JonsddtlcT UiTgli, hvars suii Daiii.'!, f. 170!». stiidnit, och ^'äst- 
gifvaro i-ftiT fadern, ändrade namnet till Limlenliagen; han 
var gift mod Margareta Sch.nling. f. 17:21. I'ossa makars 
son Duniol. f. 17r)(), t isi;» s.uu kyrUulierdc i .Vskeljy (u-^lor- 
götland), förkortade namnet liU Lindhagen. Kyrkoherde l>a- 
iiiel Lindliageu bh'f gift 1777 uwd Cliristum Maruareta Strand 
berg, r. IT.-.O, t 1&0;5. Af deras åtta barn vai- nedanstående 
Carl Israel yngst. 

Jätteratiir: Sv. .\ttar(al l^'.ni. 

Carl Israel, f. 1789, koniniiiiister, T 1S39. G. 1814 iti. 

Jacohiiia Maria Köliler. i. 179U. t 1843. 

Söner: 

1 Fredrik Israel, f. 1815. kyrkoherde, t 1884. G. I>s5(i 

m. IJeata A^iies Teresia Blom. f. 1828. t 1908. 

Barn: 

1) S i lif r i d Israel, f. lsö2 -'Vi, korrespondent (C h i- 
c a k' o. Nordamerika), (i. 1882 m. A ii H u- 
s t a Zettervall. 

2) Fredrik Wilhelm, 1. 1854, handelsagent, t 188'^- 
G. 1885 111. Ol.v^a Paiiline Bystriim. f. l.S()5, t I'-""»- 

Dl) 1 1 rar: 
Karin A ii n e s Elisabeth, f. 1886 -"/.-i. (j. 1910 m. 

vS v e n Svensson (M i ii n e a p o 1 i s, M i n n., 

N o r d :i m e r i k a). 
S i ii II e Maria, f. Ks87 "/i." (Västerås). 

3) Karl David, t. 1S5(), laiidthrukare. t 1"IIS. G. \^'>3 
-"/•-' m. E r i cl a Elvira Diiirheni, f. I8()N '/.i (Kråke- 
r 11 m, .1 ä m j ö s 1 ä t t). 

Barn: 
R ut h, f. 1894 -'/t. 
/•'/■ ('(/ /•/ k Wilhelm, f. 1895 Nt 720 i.ini>iia(;i;n 

Sisu c Lovi^iu. f. 1S97 '/:.•. 
Da v i cl Siiifrid, f. 1S9S -•'/«. 
E II c n Maria. f. 1906 'Vn>. 

4) Arvid Josef, i. lcS59 "'/s, pappt;i-sliaiidlare (Vä- 
steras), (i. I-.o 1S91 'Viu 111. Clara Charlotte 
Holmstriip frän l^amnark, f. 1S57. t 1910; 2:0 
1912 -'/lo 111. Jenny Blolini. 

5) Lars Teodor, f. 1863 ^"'/i, pastor, föreståndare 
för svenska Israelsinissionen (S t o c k li o 1 in), (j. 
l:o 1889 111. Hilda Albertina Pettersson, f. 1864, 
t 1903; 2:o 1905 '^/r, iii. Anna Thnrinnu Laiier- 
her^, f. 1S69 'Vil-. 

Ikirii. i l:a .ijiftet: ^ 
Teodor I nt ni a n ti e 1. f. 1891 ''/lo, elev vid Tek- 
niska liÖKskolaii. 
B II en Hilda Ma r i a, f. 1893 'V». 
l:ster Hilda lilisabet. i. 1897 ^7:t. 

i 2:a j;iftet: 
Lars Otto Tredrik. f. 1906 "Va. 
Ebba Aiines Tliiirinna. f. 1909 -^7. 

6) Si^ne Ajincs Maria. f. 1865 "Vio. (j. 1895 '""/ii in. 
lirofessorn i växtbioloRi vid Uppsala universitet, fil. 
d:r Johan Rutger Sernander, f. 1866 '/n. Ikb. 
e^eii \illa i U p \) s a I a. 

7) ['rida Beata Jacobina, f. 1869-%. Q. 1899% 
111. agronomen Erland Liidviii Erlandsson, i. 1865 
-■'Vii! (K v ä ii e r i), (i n e s t a). 

2. Daniel (Jeor^^ f. 1819, fil. d:r, i)rofessor. Vetenskaps- 
akademiens sekreterare, t 1906 •"'/.-,. (j. 1854 ni. Anna 
OlkM Wilhelmina Striiwe fraii Ryssland, f. 1830, t 1894. 
harn: 

1) Carl Arvid, f, 185() ■'/n, fil. d:r, lektor i inatema- 
tik o. fysik \i'i Ho.ure realliiroverket iki Norrmalm 
i S t o c k 11 o 1 111. 

2) Emilie Mai^dalena (Emmy), i. 1862 ■''/k, sjukski)- 
terska (S o p li i a li e iii m et, St o c k h o I m). 

3) O I f; a Elisabeth, f. 1864 %. (i. 1.S93 Vn m. mu- 
sikdirektören, läraren i musik vid Htij^re latinläro- 
verket ä Norrmalm i S t o c k li o 1 iii, R W O. R Fr 
Kr O 4 kl., L M A, Carl Erik Emanuel Åkerbcrii, 
f. 1860 ^7i. 

4) Eredrik Emanuel ( M a n n c), f. 1868 "In, med. lic., 
(överläkare vid Stockholms stads tuberkulossjukliiis 
vid S ö d e r b y (U t t r a n). (i. 19(16 '7<i m. V a l- 
b o r li Ebba Sofia Aselian. f. 1876 '/.i. LINDIIACKN .27 Barn: 

Per G c or ii, f. mi '"1^ 
VaWorii Bi r ii i t. f. 1908 ^%. 

Cla!l^' Alhe^t/f' 82" fil. ^^['J"^^'^*^'';'^-,^,^^^,,!;: 
l-o 1860 ni. Anna Kmilia Schonincyr. t. 1833, T 18hU, 
2:o 1882 Vi 111. /;//// Matilda Schöiinwyr, t. 18-13 
■"Vii' (S l o c k 11 n 1 Hl). 

Ikirn. i l:a kMftet: 
1) Carl Albert, f. 1800 ^'/u-, .iur. utr. kand., borg- 
mästare i S t o c k h o I ni, f. d. ri,^visionssckreterare, 
stadsfullmäktig, ordf. i Stockholms stads landt- 
ck^endomsnämnd, inspektor o. ledamot a s yrel- 
sen för Stockholms högskola, ledamot af riksda- 
nsens andra kammare, (i. 1 :o 1893 m. Anna Ma- 
tliilde Raae. f. 1S()0. t 1902. 2:o 1904 -/.•-■ ">■ 
./ e nu y Mana Helen, f. 1880 -/n. 

liarn, i 2:a giftet: 
Brita Helen, f. 1903 > 
Claes Göran, f. 1907 "V. i. , , , ,- 

2) Albert Israel, f. 1865 ''!:„ jur. utr. kand kans i- 
räd i K Mai:ts kansli, t. f. hyracliet i ecklesiastik- 
departementet, sekreterare hos styrelsen for Stock- 
holms huKskola, RNO (St ock ho in) O. l^/S 
'ViL- m. N e d v i fi Margareta Irisell, t. 1872 /.->. 

Barn: 
Sven Albert, f. 1890 -'"Vn. 
Amelie M a r ii aret a, f.^ 1898 /«. 
St en Hjalmar, f. 1900 •'/«. 

3) Anna laeobina Johanna, f. 1870 7i. barnayards- 
insiiektris, ledamot af stadsfullmäktij;e i Stock- 

h o 1 m. 

i 2:a Rittet: 

4) Arthur, f. 1884 "''/t, jur. utr. kand., e. o. notarie 
i Svea hofrätt. (Stockholm), (i. 1911 "V. m. 
A^nes Bystrom. f. 1885 V»., fil. kand., journa- 
list. 728 Lindman 

(från Lindrum). 

Sliiktrii liiirstaiiiiuiir från LiiuJnim i ölsreiniua soekcn 
(Viistergötlaiul I, hvarcst kyrkuluM-don Arvid I.iiidruau, 1". KlTt», 
t 17-H, som aiituf? iiaiiuict. var född. Gift iiird Maria lOlisal.ri 
WekaudLT liade iiau bland toll" jjarii söiicnia Julian o<li Svt-ii. 
frAu hvilka alla nu Icfvaini.' sliikt nicdltiiiniar liiirstaiiiiiiu. 
Äldro sont-u Julian, f. lT-'t;, y 17'.m;, prusl o. kyrkulierdo. liade i 
sitt 1771 iuKiinicna f^ifU' nuni Mi-tta Magdalena JiMirlini,'. f. 
1745, t 1^-1. s.mcn .Saluuiou (iildro grt^nrn». Yngr.' ^.Mn■n 
Sven, f. 17;;i'. länrik, f ISIO, g. 17t;S la. Sofia Adelic.' llard, 
f. 17-lS, t l''^:;!, vai; fader till Arvid (yngre grenen). 

Äldre grenen: 

Salomon, f. 1779, ryttiiuistarc, t KS3-1. (j. 1811 iii. Sofic 
Louise Dorotliea von Röpcr. f. 1790, t 18S2. 
Sr.iicr: 

1. Didrik Ikor Haminis. t. Ks21, disponent, t 19(19 -"/lo. 
(i. KS52 ni. Williclniina .lakobina Arrlienius, i. 1819, 
t 1862. 

Döttrar: 

Eva RcKina, f. 185b -'Vs. U. 1889 '"/t m. öfverläka- 
ren vid länslasarettet i Kristianstad, R N O, 
Johan A II Ii II s t Hedlund, f. 1857 ^''/i2. 

1 1 d c a c r t Amalia Matilda, i. 1858 ^"/i. sjuksköter- 
ska. Inneli. sjukhem i t: n k ö p i n g. 

2. Carl Salomon HIeckert, f. 1823, kontrolldirektör, t 
1909 -"'/t. (j. 1851 m. Ulrika .^pollonia Henrietta Lind- 
ström, f. 1823, t LS95. 

Barn: 

1) Antasta Maria Lovisa, f. 1852 \;4 (Stock- 
li o I m). 

2) Rota Helena, f. 1854 ^7o. H. 1880 ''h m. ai)o- 
lekarcn Numa \'illielm Peterson, i hans 2:a Kiftc, 
f. l.s,^7. t 1902 (S t o c k h o 1 in). 

3) J o h n Hiriicr, t. I85f) "Vn. sjökapten, assistant 
surveyt)r in Dep. of Public Works (F i 1 a d e 1 f i a, 
N o r d a m e r i k a). (i. 1889 ''/:, ni. /:" m ni a 
Aiiiiitsta Sopliia Olson. 

Barn: 
In a Siiirid. f. 1890 '•'/,!. 
Ai^ncs Marion, i. 1892 -"/i. 
C a r I nicckcri. i. 1893 ''Vio. 
E m il y Ulnka. t. 189() -'V'». 
Helin EUzabetli. i. 18tJ,s -7f. LINDMAN 729 

4) Sigrid Sofia, f. 1858 ^Vä. G. 1881 'Va m. f. d. 
statsjjeologcn, R W O. fil. d:r Lennart E ii g é n e 
Svcdniark, f. 1847 '/« (Stockholm). 

5) Elin Ulrika, i. 1861 ''U. G. 1891 'Vs ni. gynina- 
stikdirektörcn Waldemar Constantin vun Mol- 
leriiis. f. 1862 "/i (K ö p c n h a m n). 

6) Edvard Alexander, 1. 1862 Vo, redaktör o. ut- 
Kifvare af Ny TidiiiiiK för Idrott o. Sesliiiy, R W O, 
(i V:s OlyniD M (S i o c k li o 1 in). G. 1890 ^^U m. 
Agnes Helena Jensen fraii Nor^^e. I. 1869 --^h. 

S()iicr : 
Kristian Ludvig Alexander, f. 1890 "/n. 
lolin Woldeuiar A n g e I a, f. 1892 -7;i. 
'Karl Sigfrid Torbiörn Bleelcert (B o re), f. 1^93 

7) Per Arvid, f. 1863 -'/u, f. d. fabriksiii«;ciijör o. 
pappcrsmästaru. Ag. o. heb. T u p p hult (St ä- 
k c t), (j. 1895 -'/it in. Maria Carolina (Majsen) 
Ström. f. 186(1 ''/'i. 

3. Kmil Achatcs, f. 1N26. bruksägare, dispouent, t 1902. 
G. 1851 "V.i 111. E h b a Carolina Dahlgren, f. 1827 ^"At. 
Äk^ Loviselmid vid DrottiiiiiKliolm (S t o c k ii o 1 lu). 
Barn: 

1) Per Signrd Aeliates (Sigge), f. 1852 **/i. ingenjör, 
f. d. bniksförvaltare, R W O (!) r o t t ii i n g h o 1 iii). 
G. l.ssii '•7<i III. Alma Justina Price, f. 1855 ^'/-'. 

Harii: 
Gustaf Hampus Salomon Aeluites (G ö s t a), f. 18Sl 

-•'/V, student. 
Ebba Mary Louisa, i. 1883 "/ö, e. o. kontorsskrif- 

vare i teleRrafstyrelsun (1) r o t t n i n g li o 1 iii). 
Ebba Gertrud Sofia, f. 1885 "/a, anstiilld i aktb. 

Stockholms Mandelsbank (H r o t t n i n g h o 1 m). 
Ebba Annie Dorotlua, i. 18^7 '7i-', anställd i 

Svenska liffiHsäkrinKsanstalten Irygg (1) r o t t- 

n i II g 11 o I m). 
Ebba Otto Elisabetli. i. hs91 V«. student. 

2) Ebba Anna Maria. i. 1859 '-'/n, kassiirska vid 
Trafikaktb. {iräii.uesl)erK Oxelösunds kontor i 
S t o c k 11 o 1 111. 

3) Salomon Arvid Aeliates. f. 1862 "Va, förutv. 
statsminister, konteramiral i K. Flottans reserv, 
f. d. generaldirekt()r o. chef för telegrafstyrelsen, 
f. d. öfverad.iutaiit hos H. M. Konung Oscar II, ordf. 
i Carnegiestiftelsen, ordf. i styrelserna för Ström- 7.'{0 I. IN DMA X 

hacka bruks akth., akti). Stockholms Handelsbank, 
försiikrinjisaktl). Skandia o. Preja. ni. fl., ledamot af 
riksdansens andra kammare, R o. K af K M O, O II S 
(jbmt, R W O, (i V:s ()lymi)M. Bad HnsordenFideli- 
tas. Stk I) n (J. Stk Fr H L, Fiirtjänstkorset af Pr Kr 
O. R Pr Kr O i kl., R R S:t Alexander Newskv O, 
Stk Sp C lll:s O, Siani O Hv VA 1 kl., Stk St Br Vict 
O. R Hav Kr O. L. Kr V A. Hed L Ö S (Stock- 
liolm). (j. l.sss '^'/:t III. Anna Lovisa (Annie) 
Alnistriini, f. KSd? ''h. 

Barn: 
Rolf Aihatcs Arvidsson, f. ISSS -^/i-j, underlöjt- 
nant i Svea lifk^ardes reserw elev vid Tekniska 
hök^sk()lan, Kin Hr O 5 ^r. (S t o c k Ii o 1 m). 
B v a Ebba Sofia. f. INUO -/n. (i. 1910 ^'/lu ni. 
tjänsts, kammar.jnnkaren, e. o. liofrättsnotarien, 
förste sekreteraren i utrikesdepartementet, RR 
S:t St O 2 kl. o. S:t An O 3 kl., R Pr Kr O 3 kl., 
R P da C O, O u s t a f Fredrik Nils von Dardel. 
f. I8N2 7,-, (Sto c k 11 o 1 m). 
K a r i n Ebba. f. 1893 -'Vr.'. 

Yngre grenen: 

Arvid, f. 177(1, fanjunkare, t 1825. (i. m. Lisa Jons- 
dotter, t. 1774, t. 

Son: 
Olof Salomon, f. 1SI5. grosshandlare i jr)nk()pinK, t 1^90. 
(j. 18-lS m. Catliarina Sofia Weniiheri^, f hs2,s t 
1904. 

Barn: 

1) Anna Helena, f. 1855 "'/s. (i. ls77 -'/V m. Iiärads- 
liöfdin^a^n Carl (iustaf Wennlier.i:, i. Ls39, t 1911 "-"'Vr, 
(J (') n k ö |) i n ,ii). 

2) .lohan Salomon, f. 1,S58. handlande, t 1897. (i. ],Sh8 

'/.-. m. f. y d i a Wilhelmina Andrén, f. ISOO -/.s 
(L u n d). 

Döttrar: 
Anna Sofia. f. 1889 -■'/t. 
Hilma Margareta, f. 1S92 V:'. 
Kar in Maria. f. hS93 Vö. 
Kersti n Elisabeth, i. 1S95 'V». 

3) Sara Elisabeth Ulrika, f. hs59 \lu. (i. Ks«2 '■'/« 
m. kyrkoherden i Bosariis o. Västra Strö försam- 
lin«:ars i)ast()rat Jöns Nilsson Seriier. f. 1N48 "/;, 
(S t a b 1) a r p s '^ r ii f v a). I.IND.MAKK 731 

A) Gustaf Arvid, f. 1866 ''Vn. vice häradsliöfdintc. sek- 
reterare i JcHiköpiiiKS läns liiisliallniiiiissällskap, R W 
O. Äk. o. hel). R o s e n I ii ii d (.) () n k (') p i n k). 

5) /: / / /;, f. 1N6N ""/i' (R o s e 11 I u n d. J () ii k () i) i n kO. Lindmark 

(frän Linköpinfi). 

:\]>]^\t- kiiiHlf ^lainrndrni h.r iinlnnst Acii.l.' släkl var 
Nlc-olaiis SvciKiiiius l.iiid mark, f. KH;;» i l.iiikili.iiiK, kuniiai- 
uistrr i Kk.'by, Itimia, , 17(M nch ^'. m. I'.rila Uiiiniaii. 
lians snii (lustaf, f. If.lUt, : ITT'-', kninn.inistiT i i:k.'l.y 
liiiina, l.lrl' i sitt liWlr iiic.l llrlriia KlistlK-lh Kr.iiuM- I^mI.m- 
till ii.Mlaiislärud.' S.-s.mI l.iii.linark. 

Litlrratiii-: Sv. Släk I kairinlir isss. 

Seved. f. 1751. koiimiinister i Vaderstad. t 1807. G. 

111. Florentina Magdalena BaK^e. t. 17,S';, f 18.U. 

Sinier : 

1. (iubtaf Fredrik, f. 178-1. fil. iiuiii., kyrkoherde i Valler- 

stad. iirost, t 1857. (i. 1M8 m. Sigrid Andrietta Nor- 

herji. i. 179-1, t 1865. 

Barn: 
\) Anna Petronella iPclla). f. 1824-^3 (Stock- 

li o I ni). 
2) Carl (iustaf. i. In.'(). koniiiieiidor. t 18U2. (i. 1864 
Vr. in. / c n n v (.arolin-i (.liarlotta Walillnn:, t. 
1.S42 "/.i (S lock h o 1 111). 
Barn: 

(1) Al ii r t a Gunhild Aunnsta, f. 1870 -'/lo K.\ni- 
iiastikdirekt()r (P a r i s). 

(2) Tori' Gustaf liniauud. f. 1872 -"/lo, civil- 
iiiKeniör. oi\erink^eiijör vid aktb. de La\als 
än.titiirhin (S t o c k Ii o I in). (i. 1898 '"'/.j in. 
.4 // // (/ Karolina Wcnncrstriirn. f. 1871 '"' '/t. 

Adoptivdotter: 
Anna Brita Mar'-:it Maria. f. 1909 --/n. 
(.^) John Gunnar, i. 187() "V:!, fil. kand., ci\ il- 
ingenjör, torp.'diiij.ieii.ior i flottans reser\. iii- 
KenjiM- \ id Kskilstiiiui sta]|)ressiiink^saktb. (Fs- 
k i I s t 11 n a). (i. 1904 -'lu in. Ruth S i a n c 
Maria Nordi/vist. l. 1875 -' n. 732 l.INltKOTII 

Döttrar: 

Ii i r ii i I, f. 1905 '-'V.-.. 
Ulla. f. iyu7 -V^. 
L en a, f. 1910 '-/u. 
(A) Rut Cecilia Maria. f. 1883 V?. O. 1909'/» 
111. bruksläkaren vid S a ii d v i k c n, med. lic. 
O u n n a r Oscar Gibson, f. 1881 '^/i. 

3) Cutliarina Lovisa (C a t h i n k a), f. 1831 "V? 
(S t o c k 11 o 1 111). 

4) Knut Seved, i. 1838, civilingenjör, kapten vid 
Väg- o. xatteiibyggnadskåren, ska|)arcn af Mose- 
backeliisscn o. Bniiikcbergstuniieln, t 1892. G. 
1887 i/i ni. Ebba Skoiiiiian, f. 1862 -''/«. Onig. 
1903 '^/lo 111. kaiitenen i Andra lifgrenadiärreg:lcts 
reserv, R S O, I' r c d r i k Alelclwr Ccderbauin, i. 
1850 ^/s (V i g g e b y, S ö d e r k ö p i n g). 

Söner: 
S t c II. f. ISSN ^'/i. jiir. stud. (S t o c k 11 o 1 ni). 
.S e v ed. f. 1889 'Vjo. 
2. Carl Seved, f. 1797, bruksinspektör, t 1872. (j. 1833 
m. Clara Margareta Sandberg, f. lSl-1, t 1875. 

Son: 

Knut Fredrik, f. 1845, landtl)rukare, t 1*>06. G. l:o 

1870 ^-/<i ni. Ulrika Charlotta Cecilia Sandberg, i. 

1844, t 1881; 2:o 18S9 "Vti m. Amalia Joselina 

(M a I i n) Nordblom, f. 1867 "Vu (N y k ö p i n g). 

r)öttr;ir. i l:a giftet: 
Clara Maria. f. 1n71 ^^/lo, nicjerska (Ström- 
sund). 
S i ii r i d Fredrika, f. 1874 ^"'/lu, sekreterare vid 

liandeisluigskolaii (S t o c k Ii o 1 m). 
Alice Mar:^areia. f. 1S77 ^'Vii... O. 1899 -°/2 m. 
direktören fcir kraitaktb. (iulIsVäng-Munkfors, 
civilingeiiiörcn John Hedin. f. 1871 "7?' 
(M a r i e s t a d). Lindroth 

(Vingäkerssläkten), 

Älilstc liiiiuli- sljtinriiilcni Anders AmliTsson i Niis iimli' 
Claes(uri) i ö. ViujjAUi rs scfUcii. >:. m. Anna i;i-iksdut kt, \r.\>\ 
souon Anders Anderss.m i Niis. I'. IT'-'»;, p. ni. Si,i;iid i:i ii- 
dotliT. IftMMs son Aii.lri.^, t'. 17:.S, i Is-J;:, n.vltadi' \>-S 17^1 l.lXIHiOTII 733 

tulot till Stdckhiilui, (liif liiiii (loy som AhUTinan i Jiirnv.^ij,'*'!!. 
G. ni. sill kusin Anna Joliaiinii I.iuilidtli, f. 1774, t IS''".', 
upiituj,' liiiu niurbrddcni sviiif.ulcrns —- vakt iiiästan-n vid .liirn- 
koutorct Claes lOrivssuii J.iiKJiol li, 1'. 17;j.'., f ISl."), livilkeii 
sjiilf aiita{,'it drtta naiiin (n|i i tv.'i },'irttii »Mulast ef torläimiiit 
döttrar — uaiiin. Släkt^Mi t..il Ids rr t^cnoni AiidiTs Lindroths 
iildstc son. n.dansia. nde Anders Axel. Nanuiol I.indrotli \\v\>- 
lögs iifveii af lanieii Ull Anders l.indrotlis syster Anna, f. 
17r).-i. jr. ill. .lon llrsson i Uo^eiidal ( ö. Vingj^iker ) , af hvilka 
äldste sonen llric I.in(lr(dli, f. 177S, blof liirf tskraniliandlare 
i Stoekholni oeli läder till k. ka mniarnaisikeni Ad(df Fredrik 
lyindrolli, 1'. l.si.'4, t l.*-'Jö. nnwi denna släktgren ar numera 
ntdiid. 

Anders Axel, f. ISOO, kamrer;irc vid Järnvågen, t 1873. 
(j. in. Mathilda VihorK, f. 1812, t 18S6. 
Barn: 

1. Carl Anders, f. 1833, Krossliandlarc i Stockholm, t 
1904. (i. lcS71 '/i in. C I ar a Ahttliilda liöiiliind, f. 
1851 V.-i. Äg. \'. Skägga |)a Venndön (Stock- 
h o 1 111). 

Barn: 

1) Carl Adolf, i. 1870 'Vö, prokiirist i firma-i N. M. 
Höglunds Söner Å. C:o, portugisisk \icc konsul i 
S t o c k h o 1 in, reservlojtiiant i Lifgardets till häst 
reserv, (i V:s Olymp M. 

2) Hjalmar Axil, f. lb7S "A', fil. d:r, docent i 
s\enska siiräket \'id Lunds universitet (L u ii d). 
(i. 19U-1 ''Vu m. Hilda Cecilia Christina (Stina) 
Hildchrand. f. I^,s2 "/'i. 

Barn: 
Carl Hildchrand. t. 1905 7'j. 
/:"////, f. m)7 '"Vs. 
Anders A r n c. f. 1910 -'/ii. 

3) Ini^rid Johanna Maria, f. 1S>S0 'A'. O. 1901 -''A 
111. insiK-kiöreii i braiidfcHsäkringsaktl). Norrland, 
civilingenjcireii Nils Rabcrt Carl Otto von Bahr, 
f. lcS74 ^7o (S t o ek h o 1 m). 

A) Clara Maria Sofia, f. 1SS2 'Vs. 

5) Otto Einar, f. 1SS4 -'Vh, inneli. Lindroths Litlio- 
grafiska tryckeri (S t o c k h o 1 m). 

b) Nils Rob er t. i. INM) '\/ui, jur. kand., e. o. no- 
tarie i Svea liofrätt (Stockholm). 

2. Johan A.xel, f. I<s35, grosshandlare i Stockholm, t 
LS9^^ (i. 1S6.S m. Hildur Augusta Hasselhuhn, f. 
1S47, t 1897. 734 i..ir.N(;(;Ki;N 

Ikirri: 

O c r t r II d Matilda Wilhelmina, f. 1869 -''Vci. (j. 
1896 "-'"/lo rn. byråchefen i doinänstyrclscn, sekre- 
teraren hos trafikf()rvaltnniKen (jöteborg — Stock- 
h()lm--(jefle, sekreteraren o. ombudsmannen lios 
Stockholm - Västerås — lierjcslanens järnvägar, R N 
O. inr. kand. Johan (i n n n a r Södcrlind, f. l.S6>^ 
''/h (S t oc k ho i m). 

Iniiebor^ Hildur, t". 1.S71 ■'7i. (j. 1890 ''/r, m. 
;jodsä}j:aren Carl Axel Teodor Liindli, i hans 2:a 
kMfte, f. 18-45. t \^\2 (S t o c k h o I ni). 

Anna Elisabeth, t. l,s7-4 "/r,. d 1897^J7ii ..m. 
.v:odsaj;aren F. r i k Axel Wcinbcrg, i. Ifs71 "/w. Äg. 
Kapiisti i ScideriTianland (S t o c k li o I m). 

B c II ii t Axel. f. 1876 "7i, grosshandlare i Stock- 
h o I m under firma J. A. Lindroth 6c C:o. 

Carl S i ii II r d, f. 1881 ■'/«, generalkonsul för Mo- 
naco, grosshandlare i Stockholm under firma 
Lundquist 6: Lindroth, (i. 1909 -"/t m. liniily Ijla 
Elconore (Baby) Tlianis frän Norge, f. 1888 7«i. 

Ebba 1'rcdrika, f. 1884 "/h. O. 1906 -'V-' m. kap- 
tenen vid K. Llottan, tjänstg. i marinförvalt- 
ningen, läraren vid sjökrigsskolan, R Fr H L, R Pr 
Kr O 3 kl.. Turk Medj O 5 kl., Gustaf Samuel 
Nimrod de Broen. f. 1875^1 (Stockholm). 

Erik Valdemar, i. 1886 **/•-•, köpman, reservunder- 
lö.jtnant i (iöta lifgardes reserv (F a r i s). 
3. Johanna Carolina (Hanna), f. 1838-/2 (Stock- 

h o 1 m). Ljunggren 

(östgötasläkten). 

.\ldst(> kiiiKif .stiiiiifadfin för denna släkt LJiinjr^rcn 
var lijiradsskrifvarcn i .Vska härads fiij^dcrl i östtTjiiil land. 
Bedcrnicra (■.xiicditionskronolH-fallningsnianncn ocli inantals 
knnimissaricn .lolian I-junKKi"<'ii. t 174:5 i Hjälbo. sum i 
sitt första Rifti" med Ingrid Nilsdottcr Folllng hade sonen 
Jonas. f. 1704, y ITCv. hiiradsskrifvare, sedermera kmnu- 
befallningsnian i Aska. Dal dcli I,ysinj:s hiirad i Östergöt- 
land ocli k. hofkainrerare, g. ITiiO ni. (.'atliarina Klisahelh 
Illertstedt. f. 170.-.. t 1772, hvilken l.U^f fader till kn.nu- 
befallningsni.innen 1 (Jiisliing eeli \if..lka liiirad (öslerg.ll 
land». k. kainreraren Samuel .Ioli:in l.jnnggren. f. 17;'.l. I-HNCCKKX T.ir, 

t IM>::. K- lTr.4 m. Ih^m MarKarrm WalllKi-p. 1'. HMK v 
17!)."). l'>Aii hiins ilmImusIAcihIi' tvä siiiicr .Iohms .Iiicoh (iildre 
proiU'iU ocli ICiiiiinin I (vii^ri-f jrri-ucii) liiirshiiiinia nllii mi 
kilnda Icfvaiuic imHllfinuiar ii f sliiUtcii. 
I.itlcritliii •: Sv. Ättartiil IM»:;. 

Äldre grenen : 

Jonas Jacob, f. 1755. koinnicrsLTad, förste e.xpeditions- 
sekreterare. t 1H?0. (i. lio in. Alarj^areta Christina 
Siöbcr^; 2:0 1>S()>S m. Carolina (iriil)lie, f. 1782, f 
1846. 

Son, i l:a jriftcl; 
Carl Johan, f. 1790, major. iM)stinspcktor i Västerås, t 
1852. U. 1820 in. Anna Sophia Junhcck. f. 1800, t 
1880. 

Söner: 
1) Ivar Skoglar, f. 1823, godsägare, t 1S90. G. l:o 
1849 m. Edla Lovisa Sundell, f. 1828, t 1886; 2:o 
1854 m. Stassa Maria Burt/, f. 1829, t 1910. 
Ikirn, i l:a giftet: 

(1) Ivar En^clbcrt. f. 1850 '/u, tullförvaltare vid 
tullkanunaren i (j ö t e b o r g, R W O. G. 
1876 "Vii n). Rosa Sophia Christina Gerell, 
f. 1854 Vn. 

Söner: 
I' r c il r i k, f. 1879 "/y, köpman (Stock- 

ho I m). 
Ivar, f. 1881 Vt, civilingenjör, underingenjör 
\id järnvägsstyrelsens bankonstruktionsiiyrå 
(S t o c k h o 1 m). 

i 2;a giftet: 

(2) Robert Arvid Harald, f. 1855 -'/«. distrikts- 
kassör vid statens järnvägar (M a 1 m ö). G. 
1880 "Vin 111. T h e c I a Euphrosync Larson, f. 
1855 ^"/ii.. 

Barn : 

Ellen Margareta Amalia, f. 1881 '"/t. G. 
2:o 1906 "V? m. t. f. asylläkaren vid Upp- 
sala asyl, med. lic. Per Henrik Nils Sjö- 
hrinii. f. 1879 "/? (U p p s a 1 a).^ 

Stassa A n n e - S o f i e, f. 1883 '7:.'. kontors- 
skrifvare vid statens järnvägar (M a I m ö). 

Ivar Alrik S k o ii I a r, f. 1885 V:i. köinnan 
(Paris). 73G IJINCCUKN 

Elsa Vendela, f. Ib87 ^"/n, liokbindarcnui- 

stare (A", a I in ö). 
Frissa La il a. f. 1894 ^"/a (Malmö). 

(3) S / (/ s s a Maria. f. 1858 (S t o c k li o 1 in). 

(4) Hbha Kdtinka. f. 1862 \'i.. (i. l:o 1891 "/r-- 
m. finska konuncrscrädet {--redrik Sovelius, t. 
1822, t 1897; 2:o 1898 ^/o ni. indiistriidkarcn, 
ordf. i direktionen för The Brahestad Wnod 
Co. Ltd o. The Seskar Wood Co. Ltd samt i 
aktb. Finska kolaffären, berk^srådet, jur. utr. 
kand. Johan Arthur Lagerlöf, f. 1860 -"/s. 
ÄK. hus i B r a 11 e s t a d (F i n 1 a ii d). 

(5) Frissa Martina, f. 1868 ^V^. G. 1899 ^Vio 
m. j^odsägaren Anders h j al m a r Ljunssrcn, 
f. 1864 ^A). (Se nedan.) 

(6) Sisse Ivarsson, f. 1870 -7:i. konsulent i me- 
jeri- o. boskapsskötsel hos Ostersötlands liins 
hushåUnink^ssällskap (L i n k ö p i n g). G. 1906 
7'.» m. Anna Maria Peterzén, f. 1885 -"/a. 

Söner: 
Sten Axel Sisscsson, f. 1907-77. 
St is Ivar Sissesson, f. 1910 7io. 

2) Bror Hjalmar, f. 1826, sjökapten, t 1880. G. 
1871 111. Ken^tin Larsson, f. 1842 -'/-i (.4 b o). 

Söner: 
{\)Frik. f. 1872 -7s, direktör (G ö t e b o r te). 

G. 1900 'Vu 111. Ihismar Amalia Corlin. f. 1873 

Vr. 

Barn: 

Si s S e, f. 1902 7/1. 

F I sa, f. 1904 '^/i. 

K er st in, i. 1910 7a. 
(2)\Volter, f. 1875 ^7u, köpman (A b o). 
(3) Petter K a s n a r, f. 1879 -7(!, med. lic. (H ä 1- 

s i 11 kM o r s). 

3) Alrik, f. 1827, med. d:r. öfvcrläkare, t 1889. 
G. l:o 1857 111.- Fdla Christina Frlin, f. 1833, t 
1858; 2:o 1860 m. Jenny Maria ArnberkS f. 1838, 
t 1907. 

Söner, i 2:a giftet: 
S v e n Alrik, f. 1861 "'/r.. fil. d:r (St o c k h o 1 ni). 
John Adolf, f. 1863 ^7i. intendent vid Stora 

KopiKirbergs bergslags aktb:s koiitcn; i Paris. 

(i. 111. Olsa Flvira Dahlsren, f. 18()7 7it. IJUNOGREN 7.17 

Carl Walter, f. 1866 ^'Va, civilingenjör, verkst. 
direktör i aktb. Kxpress Separator Rtnil (j. Lind 
&. C:o (S t o c k h o 1 m). 
Alrik Robert, f. 1874 'V?, ingenjör, notarie hos 
Riksförsäk ringsanstalten, koinnuinalfullmäktig i 
Nynäshamns köping. Beb. egen villa i Nynäs- 
ii a ni n. (i. 1909 ^"Aj ni. Hanna Aiii^nsta 
Ottosson, f. 1874. 
Hjalmar Fredrik, f. 1875 '**/u, affärsman, del- 
ägare i firman Olson, Ljunggren &. C:o 
(P a r i s). 
Herman S i ^ g e, f. 1881 V?, affärsman, delägare 
i firman (iiitzeit <5c Ljunggren (P a r i s). 
4) Ragnar, f. 1S29 "V», f- d. bruksdisponent 
(Nora), (i. 1855 m. Lredrique Christina Netzel, 
f. 1838, t 19(){). 

Baru: 
il) Carl Herman, f. 1856 -^n, trafikchef vid 
Karlstad - Munkfors, Nordmarks- -Klarälfvens o. 
Lilip^tads Norra Bergslags järnvägar (H a g- 
f o r s). G. 1885 'Vi ni. Selma Maria An- 
drietta Liden, f. 1858 ='Vi. 

Barn : 
Hjalmar Fredrik Villielm, f. 1887 ^^/r., forst- 

mästare. 
Christer Carl Rndolf, f. 1888 ^Vi2, e. jäg- 
mästare. 
Karin Selma Christina, i. 1891 "/r,. 
Kjell Herman (iiistaf. f. 1905^77. 

(2) Anna Fredrika, i. 1,^59 "/:>• Cj. 1886 -"/s m. 
bniksf()r\'altaren .laiine C: son Wredling, f. 1850, 
t 1889 (D ege r f o r s). 

(3) Anders Hjalmar, f. 1864 ^/o, godsägare. 
Äg. o. beb. S y r e d a i Småland (L 1 i s b y). 
O. 1899 ^Vio m. F rigga Martina IJnnggren, 
f. 1868 -Vs. (Se ofvati.) 

(4) Fredrik Alrik, f. 1865 ^7ii, förvaltare hos Laxå bruks 


aktb. (Stora 


Lass å n a, 


I. a X å). (]. 


1903 *V'-" m. Mar 


/ a kjiksson, 


f. 1878 "/i. Dotter: 
K e r s t in, f. 1<J04 "Ai. 

(5) Ebba Christina, f. 1872-75 (Nora). 

(6) Frigga Maria (Lalla), f. 1877 '^la (Nora). 
il) Filen Fli^abet (Fila), f. 1878 -'"/p. (Nora). 47. 5) Sigge, f. 1832, löjtnant, t 1911. G. 1861 ni. Rusa 
Adolfsson, i. 1834 (Stock h o I ni). 

6) Carl Johan. i. 1844 -"/i, vice liäradsliöfdiiig, 
hofauditör i K. Majits hof, O II S Obmt, K W O 
2 kl., R N O. L Sk S (Stockholm). O. 1892 
'Vii m. Hulda Maria Augusta Lundberg, f. 1859, 
t 18^7. 

Son : 
Carl Johan. f. 18')3 -'Vi, student vid Uppsala 
universitet. 

Yngre grenen : 

Emanuel, f. 1772, landtmäteridirektör, t 184^. O. 1812 
ni. Hedvig Charlotta Ramsten, f. 17^3, t 1859. 
Sinier : 

1. Ludvig Leonard, f. 1815. kommissionslandtmätare, t 
1899. (j. 1N49 ni. Amalia Augusta Forssel, f. 1816, 
t 1887. 

Diittrar: 

Hcdviii Ini^eborii Amalia (H e d d a), f. 1850 ^^/lo (L : a 
Å r å s). 

Emma Lovisa Joscpliina, i. 1853 ^''/(i. O. l:o 1876 
m. civilingenjören Carl Axel Ljungmarker, f. 1836, 
t 1877; 2:o 188^^ m. translator publicus i Göteborg 
Ino Th. Auborne, f. 1818, f 1901 (S t o c k h o I m). 

2. Lrik Gustaf, f. 1817, (Hveringeiijör, t 1888. G. 1861 
m. .I()sei)l)ina Sedman, f. 1826, t 1904. 

Dotter: 
Charlotta Brita (Lotten), f. 1863 "/a. G. 1886^'/.'-. 
m. landtbrukarcn Johan (instaf TJieodor Schilhr, 
f. 18(.3 7ii. Äg. o. bcb. Ku röd i Bohuslän 
(Uddevalla). Ljimgh 

(yngre grenen) 

Äldste kuiidc" stanifiukTU Svun I.jiiiigli, iirilst, Iffdn. 1 
Blutet nf ICOO-talet. Hiiiis sonsons son. dt-n kilndt- niitiirfurskii- 
ren. liuidskainriTuri-u Svon Iiigeninr I.Jnngli. f. ITr.T, t ls28, 
var i sitt 1781 ingAngna gifto nu-d ("harlutta Christina llortoi. 
f. 17();i, t IN-)-, fader Ull ii.MlaiisliUMi.lc ("ail Firdrik. 

I.ill.Taliir: Sv. Sliikl kalriidn- isstl. IJUNCMAN 7:iO 

Ciirl Fredrik, f. 1795. kapten vid Hälsinge reg:te, post- 
mästare i Falköping, t 1869. (j. KS37 m. Catharina 
Julie Ström, f. 1810, t 1902. 
Barn: 

1. Carl Hjalmar, f. 1838 -'7:., f. d. trafikinspektör vid 
statens järnvägar, R W O (F s k i I s t u n a). ^G. 1873 
^77 m. Augusta A in a I i a licriiuian. t. 1842 "Vio. 

Barn: 

1) Erik Hjul m a r, f. 1874 ^'/lo, ingenjör (F a 1 u n). 
G. 1905 'Vi "1. TuIIia Julia Cculcrwall. f. 1S75 

Barn: 
D agn v Tullia, \. 1908 -'"/h. 
Julius Erland Hjalmar, i. 1910 ^"/t. 

2) Annie Julia, i. 1877 ''/u. G. 1902 Vn m. vcrkst. 
direktören i Fskilstuna fabriksaktb., ingenjören 
Johan G u s I a i Elmer. f. 1871 '7.i (F s k i I s- 
t u n a). 

3) Carl Henrik, f. 1880 '7ii. fil. kand. (F k v i k. 
J ä r n a). 

2. Ailelaiile Charlotta (Adéle). f. 1842 7i. f. d. skol- 
föreståndarinna, extra biträde i postsparbanken 
(S t o c k h o 1 m). 

3. Eredrik Wilhelm, f. 184fi 7'^, postdirektör i Mel- 
lersta pustdistriktct. R N O, R W O (Stockholm). Ljungman 

(frän Ljunga). 

Släkten liär.stainniar fr,'iii Iliiidfik Svensson, livilkeu såsoin 
ryltaro fur ljunga kronoJicinunan (Dagsbergs soekfn, östergöt- 
land) deltog i ;;()-:'iriga kriget, Carl X (Justafs polska krig och 
tåget öfver IJält, f. onikr. 1609, t ItVJl. Mans son, öfverjakt- 
löjtnanten, liofniästaren på Stegel.org, Peter Ilenriesson Ljung 
man, f. 1U.".4, j 17l»S. gift med Catharina Larsdotter I5iörn, 
antog släktnamnet efter nyssnämnda gård. ]>eunes sonson Carl 
Predrio, f. 1722, t 1794, liofkamrerare på Gri[>sholras slott, 
gift 17Ö7 m. Hedvig Christina Lundeen, f. 1734, t 17S7, var 
fader till nedanstående Cnstaf l'iedrik. 

Litteratur: Sv. Slälcter, li. 2. 

Gustaf Fredrik, f. 1773, kapten, kommendant på Vadstena 
slott, t 182(1. (i. m. Maria Sofia Tliollander, f. 1791, 
t 1829. 740 LJ UN GM AN 

Söner: 

1. Carl Fredrik, f. 1815. lackérfabrikör, t 1853. G. 1844 
in. Erika Charlotta Erlander, f. 1814. t 1900. 

Barn: 
1) Carl Gustaf, f. 1845, kyrkoherde i S:t Ciara i 
Stockholm, e. o. hofpredikant, t 1SR6. G. 1872 
m. S o p II i c rreilrika Malmberg, f. 1847 **/io 
(S t o c k h o 1 in). 

Barn: 

(1) Carl Ernst, t. 1874 '-'/i, f. d. löjtnant vid 
Fortifikationen, disponent vid Värinskogs 
zinkgrufvor, R BuIk M F O, R Rum S. SerbS:t 
S O 4 kl., R Gr Fr O, Turk 4 kl., Turk S M 
(V ärm skog). G. 1900 ^Vs (m. Ellen Elisa- 
bet (jöransson, f. 1874 "/s). 

Dotter: 
Kerstin Gertrud Elisabet, f. 1901 ^V^. 

(2) Carl John Daniel, f. 1876 ^/lo, jur. utr. kand., 
föreståndare för Stockholms Handelsbanks 
notariatafdelning, auditör i Positionsartilleri- 
reg:tet (Stockholm). G. 1905 '^Vs m. Alf- 
hild Katarina Teresia Silverstolpe, f. 1879, t 
1911. 

Barn: 
Ulrika (Ulla) Lindclia Beth, f. 1906 'Ve. 
C ar I - G ust af Gudmund Beth. f. 1908^/3. 
Carl Severin (Seve) Beth. f. 1909 V». 

(3) Carl, f. 1879, föreståndare för Nordiska Kredit- 
bankens notariatafdelning. t 1908. G. 1904 ""/o 
m. Calla Na^sclhlad. f. 1880% (Stock- 
holm). 

Son: 
Carl Dag c Beth. f. 1907 "/g. 

(4) Carl Gudmund W ald enia r, f. 1883 "/i, 
löjtnant vid Södermanlands reg:te (Stock- 
holm). G. 1911 ^^/lo m. Annie Tyra 
Augusta Hassel blad. f. 1887 '"/i. 

2)Marie-Louise. f. 1848-%. G. 1872^% m. 
landtbrukaren Lars Johan (J o h n) Larsson, f. 1839 
% (Boda). 

2. Joseph Vilhelm, f. 1824. källarmästare, t 1878. G. 
1853 m. Anna Christina Luiidcll, f. 1821, t 1907. LOOSTKö-M 741 

Döttrar: 

lohanna Charlotta (Lott e n), f. 1855 '^h. Q. 1879 
^^/lu in. direktören, R W O, Henrik Albert Axel- 
son, f. 1850 -^k (S t o c k 11 o 1 m). 

Anna Josefina, t. 185b 'Vu (Stockholm). Looström. 

Sliiktcu härstamiuar Irän IlaHsia gård 1 I/)hiirads sockcu 
i Uiii.iaiid orb härleder sitt iiainii af denna socken. Ter 
Malhias J.ooslröm, 1". 174;; diirsliides, flyttade 17(;*J till Stock- 
holm och flög 17'Jll såsuiu bisittare i Trädgårdsiiiiihetet dilrst. 
G. 17S0 m. Aiiua Maria Ekman, f. 17ö5, t IHM, blef hau 
fader till nedanstående Carl Fi-rdrik Loostr.im. 

LillcraUir: U. l.Moslnmi, Sliiklm I.oustriMii. 1912. 

Carl Fredrik, f. 1786, kanncrarc i justitiekoilegium i 
Stuckliolin, t 1827. (j. ni. Maria Charlotta Lind- 
ström, f. 1790, t 18611. 

Söner: 
1. Karl Robert, f. 1811, hankokommissarie, bokförläg- 
gare, t 1889 "/5. (j. l:o 1835 m. Maria Zimmert, f. 
1812, t 1815; 2:o 1847 m. Sara Maria Looström, f. 
1818, t 1901). 

Barn, i l;a giftet: 

1) Maria Carolina, f. 1845 ^ "A. Q. 1876 ''/rj m. 
laiidshöfdiiiiaMi o. statsrådet Victor Lennart Groll, 
f. 1845, t 1^96. .Äk^ del i hus i S t o c k h o 1 m. 

i 2:a filtet: 

2) Robert Thcoilor, f. 1848 'Viu, civilingenjör. Äg. 
flögbo pil Värnidön, Söderby i Uppland o. villan 
Saltsjöberget i Saltsjöbaden samt beb. eget hus i 
Stockholm, (i. 1872 '7« m. Catharina Gabri- 
ella (Carin) lIorn<4ren, f. 1845 ""/i.. 

IJarn: 
(1) Ivar Robert, i. 187.3 ^'-^/r,, ingenjör. Äg. villan 
Lilltojnta i Salt.sjcibaden (S t o c k li o 1 m). (i. 
1903 -/o m. G e r d a Maria Axelina Glin, i. 
1878 Vb. 

Söner: 
Erik Ivarsson, f. 1907 -'Vio. 
Å k c Ivarsson, i. 1910 -^ji-. 742 I.OOSTKö.M 

(2) Lars Helmer, f. 1^74 -/u, kassör vid Lilje- 
liolmens stearinfabrik. Äg. Luovik i Ui)i)land 
(S t o c k h o I ni). Ci. rii. £" </ / « Anna Sii^rid 
Kjell ström, i. KSS4 "/i-'. 

Barn: 
£'<//(/ 1) a K m a r Maria, f. 1904'-%. 
U'' alt h e r Helmer, i. 1905 -'/i--. 
7 /; o r e Lennart, f. 191)7 "Vm. 

(3) /var/ (/ u n n a r. t. 1^76 -'^/i, Krossliaiidlare 
(S t o c k 11 o 1 Hl). 

(4) Elisabeth Catharina, f. 1881 ^%. O. 1909 
**/» m. fil. kand. Henri Jean Charles Back- 
mun, f. 1879 -■'/•* (Uppsal a). 

(5) Axel Ra lin ar, f. 1884 V:>. fil. stud. vid Upp- 
sala universitet. 

(6) A n n a Maria. f. 18S.5_^"Ai. 

3) Axel Henrik, f. 1851 -"Vö, vice liäradsliuiding, 
protokollssekreterare i nedre jiistitierevisionen, 
ledamot af Stockholiiis kyrkofullmäktige o. dess 
beredningsutskott, sekreterare i Katarina försam- 
lings skolråd o. i Katarina diskussionsförening, 
R W O. Äg. villan Loobo i Saltsjöbaden o. beb. 
eget hus i S t o c k h o 1 ni. G. 1884 -'Vi-- m. 
Hilma Eni^cnia Kaiielherg. \. 1864 -"Ai. 

Son; 
Axel Birger, f. 1889 -^o, jur. stud. vid Stock- 
holms högskola, underlöjtnant i (j(')ta lifgardes 
reserv (Stockholm). 
2. Claes Fredrik, f. 1813, ålderman i Stockholms stora 
järn- o. metallvåg, t 1862. O. 1844 m. Lovisa ,Iu- 
lina Thercsia Wall, f. 1827, t 1904. 

Söner; 
1) C la is Jalius, f. 1846 "A. bokförläggare under 
firma J. Looström 6: Comp. (S t o c k h o I m). Q. 
1875 Y^, m. Jennv Adolfina Lindgren, f. 1857 

Barn: 

(1) Signe Maria Julina, f. 1876 ^j-:. O. 1900 '% 
m. grossliandlaren Axel Elis Malmstriim, i. 
1860 Vii (S t o c k h o 1 m). 

(2) Claes Adolf, i. 1877 ^7», löjtnant vid Jämt- 
lands fä!tjägarereg:te (Östersund). i.()(>s'ru<)\i "^^S 

(3) I u h II Uulviii, f. 1«7S -"/«, niaskiiiiiispcktor 
vid statens iarnväRar (L i I j e li o 1 iii e n). (i. 
19U6 'Vu 111. 1) a li m u r /:\'« Maria UUwMook 
af (jälarcd u. KoUnnk, f. 1886 -"/lo. 

Söner: 
A'/7s Ben ii t Uulviii. 1. 1907 ^"/h. 
Gösta Siiiiird. f. 1910 "/a. 
(-1) /--/sn TtTCi-m, f. 1SS2 ■•/«. O. 1908 'A. ni. 
fondinuklaren ./ u Ii n Martin Istdor Albcrtim, 
f. 1875 "77 (S t o c k 11 o 1 ni). 
(5) I ris Margareta, f. 1882 ^/o. O. 1904 '^/n m 
extra jägmästaren i OniberRs revir Gustaf 
Wniiclm (jcora (Gösta) Kuylenstierna, f. 
1870 -'V:. (Karl s h y). 
') Carl Liidviii, f. 1848 -/l'. fil. <J:r, öfverintcndent 
o chet för Nationalinuseiiin, sekreterare vid Aka- 
demien för de fria konsterna, KNO 2 kl.. R W O, 
Off Fr li L, RDDO. i^NS:tOO, RRS:tAnO 3 
kl., Hed L Fr K A, Hed 1. Sv Slöjdfören. (S t o c k- 
h o 1 m). G. 1888 •"'/u. m. Alfrida Lovisa (I' rid a) 
Boman. f. 180.3 "A». 

Barn: 
Nils, f. 1889 -^A», stnd. vid Tekniska licik^skolan 

(S t o c k 11 o I m). 
Anna Greta Julina. f. 1890 "/n. 
Olof Lndviii, 1. 1892 Vi, Jur. stud. vid Stock- 
holms högskola, reservofficersvolontär vid Göta 
lifK^irde (S t o c k li o 1 m). 
Ebha Viktoria. 1. I8'i5 '-/a. 
G er d a Alf rida. f. 1897 ^V»». 
,1) Gustaf I s i d o r. f. 1850 ^7-', grossliandlare under 
firma Carl AspeiiberK (Stockholm). G. 1880 
^''/x m. Maria Charlotta Cornclia Ncuiniillcr, f. 
1854 'Vn. 

Söner; 
Sten Gustaf Fredrik, f. 1881 "'A. 
Curt Olof Isidor, f. 1884 "/lo. 
A)l:rnst Fredrik, f. 1855 ^"/i<», kt)ntorsskrifvare i 
Sotholms härads norra kronolänsmansdistrikt 
(M u I s t a, T u n k^ e 1 s t a). 
Johan Gustaf, f. 1817, läderhandlare, t 1876. G. 1860 
m. Carolina Amalia Berj^quist, f. 1820, t 1892. 

Dotter: 
Am e I i e Jennv Maria. f. 1861 "/? (L i b a n o n, S ö- 
d e r t ii I j e). 744 I.OTIIIOILS Lothigius. SveiisU släkt känd sedan slutot af 1500 talet. Hfcmmaus 
brukaren i Mörby i I.iSts socken pA Öland Anders Persson 
hade sonen NMkohiiis Androae, v 1CT7, kyrkoherde i I.öt oci> 
Alböke, hvars sfiiuT anloiio sliiktnanuiet i.(i1hi;,'ins efter fö- 
delsesocknen. Af drssa var advokatfiskalen i Giita bofrätt Sa- 
muel T,()tliij,Mus. f. 1C..")0, t 10!).'., farfader till notarien i samma 
hofriitt Samuel r.othi},'lns (son af biiradsbrifdin^^en Jobau 
Lotbigius ocb Anna Catharina Kkeroth), f. i.nikr. 1712. t 
17Ö4. g. 17-1.". m. IJakel Charlotta Falk. D.ssa makar voro 
förilldrar till nedanstående Johan Samuel. Sasoni vi\ egen- 
domlighet kan niimnas att frän advokatfiskalen Sannid Lothi- 
gius hans iittlingar 1 sju led smi efter far hafva tjilustgjort 
i Göta bofriitt. 

l.ittei-alur: Sv. Släkl kalciid. r ISsO; I..'i i.>nhurvud, Nv Sv. 
Sl:iktl)ok. 

Johan Samuel, t. 1750, sckrctLTarc i (iuta lioiratt, lajj- 
iiians II. 11. o. v., t IMS. (j. 17'^^ in. (icrtiud Helena 
Stéen, t. 1708, t 1S45. 

Söner: 

1. Johan Fredrik Samuel, f. 179^, civilnotarie i Göta hof- 
rätt, hiiradshöfdin^^s n. h. o. v., t 1857. G. 1844 ni. 
Augusta Jolianna Nordholm, r. 1822. t 1901. 

Döttrar: 
H a II II a Rakel Helena, f. 1849 -"/il.. (i. 1870 -'^/lo 

m. majoren Carl Herman Öhneil, i. 1842, f 1907 

(S t o c k h o 1 m). 
Ida Fredrika Sit^ne Charlotta, f. 1857 ^V? (Stock- 

h o 1 m). 

2. Carl Addlf. f. 1795, .iiodsa^are, t lS()f). (}. 1826 m. 
Helena Smitii, f. 180,i, f 1840. 

Söner: 

1) Isak Johan (iiistaf, f. 1S27, hofrättsråd, f 1904. 
(j. 1804 m. f:inilia Augusta Clementina Stridbeck, 
f. 1838, t 1866. 

Dotter: 
B III i I i a Aiii^tista KlcineiiHiia. i. 1866 ^-'/i. byra- 
fiirestandare i Centralförbundet tor socialt ar- 
bete, ordf. i kvinnornas andelsförening Svenska 
hem. ledamot af stadsfullmäktige i Stock- 
holm. G. 1891 ^Vii m. civiliuk^enjören Erik 
Ludvig I^roomé. f. 1864, t 189.^ 

2) Sten Sigismund, i. 1830, landtbrukare, t 1902. G. 
1870 m. Anna Charlotta Caiia, r. 1840, f 19U7. LOTIIKaUS 745 

Barn: 
Sisrid Anna Elvira Helena, f. 1872^^7. sjuk- 
sköterska, föreståndarinna \id lasarettet i 
Kristianstad. 
A i; d a Clenwnlina Hilda Lovisa, i. 1873 "/lo. G. 
lyui 710 ni. in,uenjören Hjalmar Edvard Nor- 
striini, {. KS64 *''/3 (Västerås). 
Carl I s a k Vilhelm Sii^ismiind, f. 1876 -'^/lu, kof- 
ferdistyrnian i amerikansk tjänst. 
3. Sten Aiik^ust. i. 17'^7, liofrältsrad. t is-l^. O. 1830 in. 
Lovisa Magdalena Stridheck, i. ISUl, t 1858. 

Son: 
Gustaf E r e d r i k, f. 1838 "Vis, f. d. öfverstelöjtnant 
vid Södernianlands regemente, R S O, R W O 
(S t o c k 11 o i m). (j. l.S()8 'V^ m., Charlotta 
Augusta Ulrika Meurling. f. 1847 ''/u'. 
I5arn: 

(1) Henrik (justal Ernst, f. 1872 "/ö, ingenjör, 
clief för elektricitetsverket i Karlskrona, 
driftin.genjör vid si)arvägarna därst. Q. 1901 
""/ii m. A n n a Eleonora Hovin. i. 1^75 '',i. 

Barn: 
Sten Samuel flenriksson, f. I'ni2 -"/u. 
A k e Eredrik Henriksson, f. 1906 "Va. 
A nna -Greta. f. 1909 '^/a. ^ 

(2) S i '^ n e Amelie Sofia, f. 1874 -''/a, anställd hos 
Svenska lifförsäkringsanstalten Trygg (Stock- 
iiolm). 

(3) Louise Euphrosyne Maria. f. 1876 'Vo, 
postexpeditör (S t o c k li o I m). 

(4) G u st af Albert Sixten, f. 1878 V7, anställd 
vid aktb. Diesels motorer (Stockholm). 

(5) Märta Hedvig Elisabeth, f. 18su '■'/r->. U. 
1901 "/ii 111. verkst. direktören i Rich. V. 
Björkmans iiiotoraktb., ingenjören Richard 
Eredrik fijiirkiitan, i. 1877 •*"/! (S t o c k- 
h o 1 m). 

4. David Wilhelm, f. 1804. liäradshöfding, t 1851. (j. 
1835 in. Tullia Laurentia Afzeiius, f. 1812. t 1897. 

Söner: 
1) Lars Wilhelm Samuel, f. 1836 ^/■,-,. f. d. lands- 
höfding i Älfsborgs län, K ni st k N O, R W 
"O, iiineli. Älfsborgs läns bägge Llush. sällskaps 746 Stora guldmedaljer, Hed. Led. af nämnda liush. 
sällskap, L L A (S t o c k li o I m). G. 1870 ^/^ iii. 
F r c cl r i (i u e Juliana Carolina Santcsson, f. 1848 

Barn: 

{]) Hedvis Laura. f. 1871^^2. G. 1891 '^'u 
m. kaptenen i Skaraborgs reg:tes reserv, RS 
O, V /t- /or Alfred Wolter Renström, f. 1858 
^9. Äg. o. beb. R å n n a i Västergötland 
(Sköf de). 

(2) Carl Wilhelm Samuel, f. 1876^1, kapten 
o. batterichef vid Upplands artillerireg:te 
(Uppsala). (i. 1906 'A m. Annie Ida 
Johanna Tidholm. f. 1882 'Vö. 

Barn: 
Wilhelm Samuel Jacob. f. 1907 Va. 
Astrid Hedvis Emilie, f. 1908 Va. 

2) Carl Axel Rudolf, f. 1841 "Va, f. d. justitieborg- 
mästare i Norrköping, f. d. hofrättsassessor, 
vice ordf. i Norrköpings stads siukhusstyrelse, 
K N O 2 kl., K W O 2 kl. G. 1876 -'"V? m. Wilhel- 
mina Henrika ( M i m m i) von Malmborg, f. 1849 ''/g. 

Barn: 

Sten Atle Samuel, f. 1877 *"/s, jiir. utr. kand., e. o. 
liofrättsnotarie (S t o c k h o 1 m). 

Wilhelm, f. 1878 '/lo, e. jägmästare, skogs- 
taxator i Smålands distrikt (J ä r a, Jönkö- 
ping). G. 1912 ^79 m. Syster Ingrid Hård 
af Segerstad, f. 1886 'Vii. 

Carl Adolf Ragnar, f. 1880 '/v, jur. utr. kand., e. o. 
liofrättsnotarie (S t o c k h o 1 m). 

3) Sten G u s t a f Alfred, f. 1843 ^^u', f. d. kapten i 
Västgöta-Dals reg:tes reserv, ombudsman i Älfs- 
borgs m. fl. läns liagelskadeförsäkringsförening, 
R S O (Vänersborg). Loven 

(från Loshult). 

SkAiisk släkt frAn I.oshults socken i Kristianstads län, 
hvarest äldste kände stamfadern Måns Jönsson var bonde. 
Uans Kou ntdanstftende I'er .Månsson kallade sife' först Lovenius, 
sedan IvOvf'n, En sonson till Per Månsson IjjvOn, general- LOVEN 717 

majoren I'er Kristian Lovf'ii, f. 1700, t 1878, (bror till nedan- 
stående professorn Sven Ludvig), adlades 1864 med namnet 
Loven, men hans adliga ätt utgick med honom sjillf. 

Litteratur: Anrei), Sv. Släktlioken II; Sv. Släktkalender 
ISS.",; Leijouliufvud, Xy Sv. Sliiktbok. 

Per Månsson Loven, f. 171S, kyrkoherde i Rengs och 
Stora Hammars pastorat af Lunds stift, t 1785. Q. 
1753 ni. Hedvik^ Susanna Wankif, f. 1730, t 1791. 
Söner: 

1. Per Magnus, f. 1755, kyrkoherde, t 1832. (i. 1789 m. 
Clara Lidbeck, f. 1766, t 1860. 

Son: 
Nils, f. 1796, prost o. kyrkoherde, t 1858. G. 2:o 
1840 m. Juliana Maria Fredrika Skytte af Sätra, 
f. 1812, t 1867. 

Barn: 

(1) Per Christian Libcrt. f. 1841 -'Vi, f. d. öf- 
verste o. sekundchef för Qöta lifgarde, Musika- 
liska akademiens vice preses, ledamot af direk- 
tionen för Konungens hospital, K S O 1 kl., K 
Baj Mil Förtj O, Siam Kr O 2 kl., L M A. Äg. 
Trängsund i Södertörn (Stockholm. Q. 
1878 ^7ii m. Oiirly Louise Cederlund, f. 1852 

Son: 
C h rist i a n Edvard Nicolovius, f. 1881 '-^Vs, 
jur. kand., amanuens i kammarkollegium, f. d. 
reservunderlöjtnant i (jöta lifgarde (Stock- 
h o 1 m). (j. 1910 'V* m. Hillevi Elisabeth 
Amalia Ekström, f. 1887 ^"/o. 

Dotter: 
Gurly Birgitta Maria Elisabeth, f. 1912 

(2) H edv i fi Emilia, f. 1843 '/-j Malmö). 

(3) Clara Ebba Maria, f. 1844 -'Va (Malm ö). 

(4) Sven Magnus, f. 1845, landtrcäntmästare, t 1912 
Vio. (I 1886^7? m. Ida Krumlinde, f. 1865 
^Vi (M a 1 m ö). 

2. Johan, f. 1759, plantagedirektör, t 1809. O. 1793 m. 
Catharina Magdalena lierlin, f. 1771, t 1822. 

Söner: 
1) Lars Johan, f. 1795, förste expeditionssekreterare, 
t 1884. Q. l:o 1826 m. Carolina Dorotea Ekström, 
f. 1809, t 1842; 2:o 1844 m. Fredrika Rugenia Lk- 
ström. f. 1811, t 1900. 748 LOVEN 

,';.:, Rarn, i l:a k^iftet: 

(1) Johan Henrik, f. 1827, statsrad, i^resident, t 
'' ' 1908. (j. 1876 ''*/i ni. Gertrud Carolina A ii- 

}iusta Snndmark. f. 1856 "/s. Äg. villan 
Höganäs vid Vaxholm (S t o c Iv h o 1 m). 
' (2) Otto Christian, f. 1835, professor, t 1^>04. (i. 

1866 ^"^/g m. Elisabet Johanna Emilia (11 a n n u) 
von Julin. f. 1843 ^Vc Äg. villan Korsudden 
pä Värnidö (S t o c k li o 1 ni). 

Döttrar: 
Hedvig Lovisa Carolina, i. 1867 ^Vii.-. G. 
, 1892 Vi ni. professorn vid Karolinska insti- 

tutet, ined. d:r Carl Gustaf Santesson, f. 
1862 ^/; (S t o c k h o 1 ni). 
A n n a Charlotta Helena, f. 1870 Vi. Q. 1897 
^"/i ni. iasarettsläkaren vid Härnösands lasa- 
.• rett, ledamoten af stadsfullmiiktige i nämnda 

..-; stad, laiidstingsmaiiiten i Västcrnorrlands 

län, med. d:r Eritz Richard Kaijser, i. 
.'.. 1868 -/l' (H ä r n ö s a n d). 

i 2:a giftet: 

(3) Lars Eredrik (Eritz), f. 1844 "Vis, general- 
major i gencralitetets reserv, f. d. öfverste o. 
chef för Andra lifgrenadierreg:tet, f. d, gene- 
ralstabsofficer, ordf. i direktionen för. Öster- 
götlands enskilda bank, verkst. direktör i Göta 
kanals Östgötalinje, ordf. i styrelsen för 

'•'' ' Ljungstedtska tekniska yrkesskolan i Linkö- 

ping, K S O 1 kl.. Turk Medi O 1 kl., K D D O 
2 gr, R R S:t St O 2 kl., Off It Kr O, R Fr H L, 
- • RPr RÖ ()3kl.. RÖ J Kr O 3 kl. O. 1873 -*^/ii 
m. grefviiinan L o u i s e Charlotta von Rosen. 
f. 1853 ='*V:i. 

Son : 

:•'■■■ Lars Thomas Eredrik, f. 1875 "Vu, stab- 

<' adjutant o. kapten vid Generalstaben, kaii- 

ten i Andra lifgrenadierreg:tet, byråchef vid 

järnvägsstyrelsens militärbyrå (S t o c k- 

h o I m). 

(4) Emilia Carolina, f. 1846 "Vö. G. 1865 ^V'^ 
111. öfverstel()jtnaiiten Carl Fdvard af Klercker, 
f. 1822, t 1884 (S t o c k h o 1 m). 

• 2) Per Magnus, f. 1797, grosshandhue, t 1881. (j. 
1835 m. Amalia Regina Ekström, f. 1810, t 1893. LOVEN 749 

Barn: 
C lar a Maria Johanna, f. 1836 ^/lo. Q. 1857 "/s 
m, justitierådet Claes Julius Rabe, f. 1821, t 
1886 (S t o c k h o 1 in). 
Henrik Johan (J o h n). f. 1840 ^Vi, I d. gross- 
handlare, jourhafvande direktör vid Skandinavi- 
ska kreditaktb:s kontor i Stockholm, KW 
O 1 kl., R N O. Q. 1874 ^"/s m. Bmilie C o n- 
st a n c e Sctterwall, f. 1849 ^"/t. 
3) Nils Menrik, f. ISUl. professor, t 1877. Q. 1829 
m. Ulrica Hlisabet Liljcwalch, f. 181U, t 1892. 
i^arn: 

(1) Carl Johan. f. 1S32 ^/g, f. d. krigsarkivarie 
vid Generalstaben. Äg. o. beb. Sannadal 
(S t o c k h o 1 ni). (J. ni. Susanna Albertina 
(S a n n a) Carlsson, f. 1850 ^"/s. 

Barn: 
a) Carl-Albert, f. 1873 ^^/s, verkst. direk- 
tör för C. A. Carlzons bageriaktb. (Stock- 
holm). Q. 1910 ^'Vs m. Helga Kristina 
Skurlund, f. 1882 ^^/i-. 

Döttrar: 
Två döttrar, f. 1912 '^8. 
h) N il s H c n r i k, f. 1877 '73, köpman 
(S t o c k h o 1 m). 
. -. c) Cl ar a Susanna, f. 1878 ^7?. Q. 1910 ^^2 
m. t. f. lasarettsläkaren i Hudiksvall, 
med. lic. Carl Richard Torell, f. 1874 

d) Sven-Olof, f. 1881 '^/e, disponent för 
Sannadals brödfabrik (S t o c k h o 1 m). G. 
1912 73 m. Florence Olivia (Olly) Rhodin, 
f. 1888 'Vio. 

e) Hedviii Alexandra (ti edda), f. 1882 7ii. 
• • f) S fl r a Katarina, f. 1885 "h- 

g) Anna Sofia, i. 1888 '-'Vi. 

(2) Sven Olof, f. 1839. major, t 1907. G. 1876 
^7.1 m. Marie von Koch, f. 1848 Vi (Lund). 

Barn: 
a) Jean Olof N i I s II e n r i k, f. 1877 ^Vi, chef 
för metereologiska stationen i Syd-Georgien, 
Argentina, f. d. sjcikaptcn i Belgiska han- 
delsflottan, Kongo S. T.OVKN 

b) Carl Joliuii Axel, f. 1878 ^''h, kapten vid 
Svea artillerire«:te (Stockholm), (i. 
1903 ^/lo III. L u c i e Rmlolpli frän Norge, 
f. 1878 "7(1. 

Söner: 
Svante Wilhelm Carlsson, f. 1904 ^Vu. 
Sven Olof Y n g v c Carlsson, f. 1907 Vu. 

c) S v e n August, f. 1879 "/», löjtnant i Kro- 
nobergs re>j:tes reserv, Nerkst. direktör i 
försäkrinKsaktb. Fyl^ia u. Valkyrian 
(Blockliusudden, Stockhol m). Q. 
1905^^9 in. Ehba Märta Wilhelmina 
PrintzsköUl. f. 1881 ^Vo. 

Barn: 
Sv en - O t t o. f. 1907 '7i. 
Erik Olof. f. 1909 '"U. 
Signe Maria, f. 1910 =^/i2. 

d) Augusta Elisabeth, f. 1880 -°/io, slöjd- 
lärarinna (L u n d). 

e) Lars Fredrik Klas, (. 1883 '78, anställd på 
ingenjörskontor i Argentina. 

f) Gustaf Adolf Samuel, f. 1887 '^7ö, civil- 
ingenjör, anställd vid Göteborgs stadsingen- 
iörskontor (O ö t e b o r g). 

g) Olaus T r y g v e. i. 1892 Vs. 

(3) Lars Christian, f. 1841, sparbankskainrerare, t 
1904 -V9. Q. 1897 7io m. Selma Ryberg, 
f. 1866 7? (Lun d). 

(4) Nils Eberhard, f. 1846 ^7i, musikdirektör, 
kantor o. organist i L a n d s k r o n a stadsför- 
samling samt f. d. lärare i musik vid realläro- 
verket därst., M L 6c A. G. 3888 ^7s m. Hul- 
da Maria Larsson, f. 1859 ^Vn). 

Barn: 
hlils^ Martin Henrik (hl ils- H e n r i k), f. 1889 

^75, elev vid Chalmers tekniska läroanstalt 

(Göteborg). 
Sven Ludvig Olof Eberhard, f. 1891 ^V?, 

fil. stud. vid Lunds universitet. 
Hedvig Susanna Wankif, f. 1893 -7ö. elev 

vid folkskollärariiineseininariet i Lands- 

k r o II a. 

(5) Fredrik August, f. 1847 7r.. fil. d:r, f. d. 
skogschef vid Uddeholmsverken, extra jäg- 
nuistare, ieilaniot af Värmlands läns skogs- l.(>Vi:X 751 

vårdsstyrelse, R W O. L L A (Karlstad). 
G. l:o 1892 m. Clara Sofia Birgitta von Ksseii, 
f. 1858, t 1897: 2:o 1899 ^Vo m. Charlotte 
von Essen af ZeUie. f. 1863 "-^^o. 

Barn, i l:a giftet: 
Henrik Mamus Fredrik (F r i t z). f. 1893 "Vo. 
Bi r ii er. f. 1894 'Vu. 
Clara Ulrika, f. 1895 'Vi<-. 

i 2:a giftet: 
Cutlirina Birgitta Julia Charlotta (Britte), 

f. 1903 "7«. 
Nils Per Magnus, f. 1904 '-V*.. 

(6) Catharina Maria. f. 1848^^7. Q. 1874 
Va in. domiJrostcii, teol. o. fil. d:r Per Gustaf 
Kkluiid, f. 1846, t 1911 -Vii' (Lund). 

(7) B r i k Alexander, f. 1855 '"/s, grosshandlare i 
S t o c k h o 1 ni, ordf. i styrelsen för aktb. 
Bönnelycke 6: Loven, handelskunnig ledamot 
af Stockholms Rådhusrätt, ledamot af Stock- 
holms borgerskaps femtio äldste. G. 1886 '^^/is 
ni. Frances Mary Milner. f. 1866^9. 

Döttrar: 
Mary Ulrika Elisabet, f. 1888%. G. 1911 
^"/lo ni. löjtnanten vid K. Flottan Gösta 
Evald Granström, f. 1887 "/n' (Stock- 
h o 1 m). 
Isabella Sara Katarina (Bella), f. 1890 '^/a. 
Clara Hedvig Ulrika (Ulla), f. 1893 ^h. 
3. Christian, f. 1765, grosshandlare, handelsborgmästare, 
t 1854. G. 1797 m. Maria Catharina Nordling, f. 1771, 
t 1816. 

Son : 
Sven Ludvig, f. 1809, professor, t 1895. G. 1841 m. 
Sigrid Matilda Lkström, f. 1820. t 1901. 

Söner: 
(1) Christian Henrik, f. 1844, vice häradshöfding, 
t 1902. G. 1874 -'Va m. Emma Lovisa 
Fischer. f. 1849 '^/c, (M a 1 m ö). 

Barn: 
Sv en Edvard, f. 1,S75 ^'^hi, fil. lic. 
Hedvig Rigel Amalia Mathilda. f. 1876 ^7io. 
G. 1897 '^l\ in. rektorn vid tyska gymnasiet 
i A n t w e r p e n, R Pr R Ö O 4 kl., fil. d:r 
Bernhard Gäster. I. ISd'^ '^jv:. 752 i.rxm:r.Ki;(; 

■ The odör Henrik Powel. f. 1878 ^'l2, köp- 
man i Ii a ni b u r g. 
Eva. i. 1880 -'Vi-', anställd i brand- o. lifför- 

säkrinRsaktb. Skåne (M a 1 m ö). 
Per, f. 1882 ^/g, ingenjör, student vid univer- 
sitetet i Lund. 
Erik Sigurd Camitus. i. 1884 -^12, fil. kand., 
jur. student vid univeisitetet i Lund. 
(2) Per Sigurd, f. 1849, med. lic, t 1888. G. 1876 
^^/s m. S o p II i e Charlotta Ulrika Catharina 
Björkman, f. 1853 Vs (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 
Sven Eredrik Gustaf, f. 1877 ^^2, fil. kand. 

(S t o c k h o 1 m). 

Christian Gerhard, f. 1879 "/s, agronom, 

disponent för S ä t u n a aktb. (S k y t- 

t o r p). 

Sigurd Robert, f. 1880 ^'7s, kapten o. kom- 

■ panichef vid Svea ingenjörkår (Stock- 

h cl m). G. 1910 ^75 m. 

' . Augusta Eröding. f. 1882 ^'7r> 

Sigurd Reinhold, f. 1883 '^/V, tjänsteman i 

försäkringsaktb. Skandia (S t o c k h o 1 m). 

Ebba Märta Mathilda, f. 1885 -'Va, anställd 

' ' vid Lngelbrekts församlings arbetsstuga för 

barn (S t o c k li o 1 m). 

(3) Lundeberg. 

Släkten liiirstaniniar fräu ButkjTka socken i Stockholms 
län. 

Johan Peter Lundeberg, inspektor, t 1816. G. 2:o m. 
Hedvig Sofia Conz, t 1864. 
Söner: 
1. Axel Fredrik Marcus, f. 1809, major, t 1873. G. m. 
Wilhelmina Nilsson, f. 1822, t 1903. 

Barn: 
1) Axel Johan Mauritz, f. 1852 "/s, präst vid 
Nya kyrkan eller Svedenborgs-kyrkan i Nord- 
amerika, direktör i "The Swedcnborg Printing and LUNDElunir. 753 

I^uhlisliiiig Association," författare, tidiiiiiiisiiiaii 
(M i n n e a p o 1 i s. Minn., N o r d a in e r i iv a). 
(j. 1897^10 ni. M a t II i I d c Christine Komisrud, 
i. 1881 'V:.. 

Döttrar: 
Emma Viola Wilhelmina, f. 1898 V». 
Pearl Rose Myrtlc, f. 1911 ^'Va. 

2) .S i ii s t c n Amhjörn, f. 1854 "/i;, syssloman vid 
Uppsala hospital, landstingsman i Uppsala län, 
komniunalman, R \V O. Äjj. Kjettinge säteri i 
Uppland. 

3) Sofia Margareta Wilhelmina, i. 1856 *Vii, folk- 
skolelärarinna, (j. 1902 "Va m. sjökaptenen, R W O, 
Franz Mieronymus Kranier, i lians 2:a gifte, f. 
1830 -75. Beb. eget hus i Q e f 1 e. 

A) Hildegard Ingebum Alexandra, f. 186U ^'/•.• 
(K j e t t i ii g e, Uppsal a). 
Johan Ulrik August, f. 1810, bruksägare, t 1885. Q. 
m. Maria IkMijamina h:ckn;an. f. 1815, t 1902. 

Barn: 

1) Augusta Sofia Christina, f. 1838 ^7c. O. 1859 
"/i m. grosshandlaren Kdward Wilhelm Ericson, f. 
1835, t 1885. Äg. del i Högbo bruksegendom i 
Gästrikland (S t o c k h o I m). 

2) Christian, f. 1842, bruksägare, statsminister, 
t 1911 '7ii. G. 1865 '7ii in. Anna Charlotta 
Josefina Elfbrink, f. 1«44 V*. Äg., jämte barnen, 
hus i (iefle o. del i liögiio bruksegendom i Gästrik- 
land (Stockholm). 

fkirn: 

(1) Kristian Wilhelm, f. 1866 ^Vh. bergsingenjör, 
bruksägare, R \V O (Stock h o 1 m). G. 1895 
-'/'. m. Anna Julia M a t Ii i I d a f:rieson, f. 
1869 -\^). 

Söner: 
E r i k Christian Kristiansson, f. 1896 ^7io. 
G er ar d Wilhelm Kristiansson, f. 1902 ^'Vio. 

(2) O er dt August, i. 1868-/5, major i armen, 
kapten vid Svea artillerircg:te, adjutant hos 
Ii. M. Konungen o. chef för artilleristaben, 
f. d. adjutant hos H. M. Konung Oscar II, O 11 
S Gbmt, R S O, R Pr M L, R Fr R Ö O 3 kl. Äg. 48. ■7u4 i.rNi>i:iu;K(j 

del i Tolffors bruk i Gästrikland samt äg. o. 
bcb. villan Ängs hyddan (Djurs hol m). 
G. 1895 ^/lo rn. Berna Ulrika Kristina Söder- 
liiclm. f. 1873 ^"/t. 

Barn: 
Ra lin v Anna Bernhardina, f. 1896 'Vt. 
Karin Gcrty Amalia, f. 1897/ V». 
Gerd Aiines Maria. f. 1902 "Vs»- 
Christian Wilhelm Gerdtsson, f. 1905 "/y. 
Birgit Marmreta. f. 1909 ''-'/.i. 
Tu il e Gerdtsson. f. 1911 '-/i. 
Anna Ulrika, f. 1912 -'U. 

(3) Elin Mathilda Christina, f. 1873 -'V*. G. 1S97 
Vi2 m. praktiserande läkaren. R N O, med. lic. 
Carl Osear Olin. i. 1S65 'Vr. (Stock- 
h o I m). 

(4) F o I k e Olof. f. 1878 -"Vn, civilingenjör, löjt- 
nant vid Väg- o. vattenbyggnadskären, iyr- 
ingenjör (S t o c k li o 1 m). 

(5) Sifine Emma Ulrika, f. 1883 -"/i>. G. 1904 Vi 
m. kaptenen o. batterichefen vid Upplands 
artillerireg:te, f. d. generalstabsofficeren, RR 
S:t An O 3 kl.. Le n n a r t Lilliehöök af G lila- 
red oeh Kolbäek. f. 1872 % (U p p s a 1 a). 

3) Jalie Wilhelmina Ulrika, f. 1846 ''7'». Äg. del i 
Högbo bruksegendom i (Jästrikland (F a I u n). 

4) An gast. f. 1849 'Va, bruksägare, ordf. i styrel- 
serna för Gefle— Ockelbo järnvägsaktb., räute- 
o. kapitalf()rsäkringsanstalten i Gefleborgs län 
samt Gästriklands brandstodsbolag, R W O. Äg. 
Brittegärde-n i Gefle o. del i Högbo (O s i ä t t- 
fors). G. 1889 '7n ni. Brita Sofia Thcresia 
Bratt. f. 1868 -/l-. 

Barn: 
Else Biraitta, f. 1890 -^3, anställd å bank i 

G e f 1 e. 
Eilip August, f. 1891 'Va, officersvolontär vid 

Vendes artillerireg:te. 
K n u t, f. 1893 '«/(■,. 
Birger, f. 1895 -'Vi. 
/. a r s August, f. 1S98 '^js\. 
Maria Birgitta, f. 1901 'Vn. 
/; ritt, f. 1909 Vs). 
3. Knut Wilhelm, f. 1814. bruksförvaltare, t 1866. G. ni. 
Wilhelmina Lovisa S()rman, f. I>s26, t 1866. 5 i.rM)S'ri:i)'r 755 

Barn: 

1) Hilma Sofia Lovisa. \. 1850 ^/a (F a 1 u 11). 

2) Arthur Edvin. f. 1860 -"V», major vid Västman- 
lands reg: te, ordf. i styrelsen för Gyttorps sprang- 
ämnesaktb., R S O. Ä.ic. lius i Stockholm, villan 
Vårliden__i Falun o. del i liögbo (V ä s t e r a s). 
G. 1889 -''/h m. Anna Mathilda Christina Ulrika 
Steffanson. i. 1867 ^^/i. 

Barn: 
Nils Arthur, f. 189(1 'Ys, elev vid Tekniska hös- 
skolan (S t o c k h o 1 ni). 
Siri Maria Mathilda. f. 1892 ^7io. 
Marfil t Anna Witlwlmina. f. 1895 "Vi'->. 
Marianne Hilma Julie. f. 1902 "V?. Lundstedt 

(frän Hariiiänj<er). 

Hiilsingosläkt frAn IIaniiAu},'(is scm k( 
kyrkoböcker finnas i behi'^11 före 17r>G). 
fadern var Jolian T.arssnn T.nmlstiMlt, 1'. 
i Vattlftnj;.-^ by. iiiimndcniMU, u'. 17(n n 
f. 17.34. t IMC, frAn livars Uf.l.nistncndi 
alla känd.n nu lofvandc Ti.rdlcniniar af ;■ 

Lars, f. 17ö2, bonde i Vattlänk\ sedermera gästgif\are 
i Bringsta, t 182(). (i. 179] m. Brita Roscll, f. 1762, 
t 1813. 

Söner: 

1. Jonas, f. 1793. fil. d:r. lektor vid Stockholms gym- 
nasium, t 1S59. G. 1S33 m. Wilhelmina Jc^hanna licC- 
gcr, f. |S(I7, t 1S59. 

Barn: 
E m m a Lovisa Fredrika, f. 18-11 "■'/r (S t o c k- 

ho I m). 
Bernhard Wilhelm, f. 1816 ^\/(i, fil. d:r, förste 

bibliotekarie vid K. Biblioteket, R N O, R W O, 

RFafl S:t (iregorii O, Off Fr d'histr publ, Off Fr 

d'Acad, L Sk S (S t o c k h o 1 m). 

2. Johan, f. 1798, gastgifvare i Bringsta. t 1847. G. 
l:o 1825 m. I3rita Magdalena Martineli, f. 1798, t 
1829; 2:o 1831 m. Aiiiki filisabeth Häggberg, f. 1803. 
t 1S19. (fr.r 


bvilkou in;?:» 


Äldste 


k:in<l(' stam 


7:i.'., -; 


ISIS, buii.li' 


lUila 


l'('hrsdot ter. 


s.ni L: 


irs .Tohansson 


i k ten 


lärstamni.a. 75C I.r.NDSTltöM 

Barn, i l:a kattet: 

1) Lars Olof, t. 1S27, gästgifvarc i Bringsta, t 1878. 
(}. III. Juliana Horning, f. 1831, t 1S96. 

Barn: 
il) Johan Peter (John). 1. 1860-^8, farmare i 
P a s w c g i n (S a s k a t c h e v a n, C a n a- 
d a), (j. 1896 -'Vij ni. Emilia Sofia tiend- 
ricksson, i. 1865 -'V^. 
Söner: 
lohn H ar r y llniari, f. 1897 ^Va. 
Carl \V ä i n o Thorsten, f. 1899 ■-'7i-'. 

(2) Lars Gnstaf. f. lKi6 "Vi, gardsägare (H u - 
d i k sv a 1 1). 

(3) Brita Wilhelmina, f. 1866 -'/t (R r s t a- 
V i k. Stock h o 1 ni). 

(4) Anna Matilda lUisabeth. f. 1872 7i->. Q. .m. 
(} e o r ii Hienemann (K c n o s Ii a, W i s., 
N o r d a ni c r i k a). 

i 2:a giftet: 

2) \V i III el m i n a. f. 1N35 -'7». (i. 1862 -^lo m. kom- 
ministern Lars Olof Norell, f. 1811, t 1884. 

3. Lars, f. 1805, revisionssekreterare, t 1860, G. 1852 
m. Wilhelmina Castelli, i hennes 2:a gifte, f. 1826, 
t 1908. 

Barn: 
Thcrésc Mathilda, f. 1852 -7i2. O. 1873 "/i m. 
grosshandlaren The odör Finne von Melsted, f. 
1850 7ii (S t o ek h o 1 m). 
Lars // e r m a n. f. 1853 ^Vi, rådman i S t o c k h o 1 in, 
ordf. ä Itjiidstiifvurätteiis 6:c afdelniiig. Lundström 

(från Risinge). 

Den fiirst käiido af (Umiuu slälit I.uiulstrum, som uppglfvcs 
vara af walUnistuiu, ur Jon Svonssoii, boiiile i Skäftcsfall i 
RisiiiRC .s.icU.Mi i ()sUM-^';)ll:inil. llaus soii Svfii Juiissuii, f. 17.'.;). 
t ISi;;, likaledes l.ond.' därst., var jr. m. Krita .loiisdol ler. 
f, 17.39, -f 17^-!». Släktiiainiict antogs aC deras si.ii uedauslånide 
Anders I.iuidstruiu. 

I.ilteialur: Sv. Sliik t kalnidi^i- ISST. I.rXl)STK().\I 757 

Anders, f. 1781, ekonomidirektör, direktör vid Bergianska 
trädj^arden i Stockholm, t 1865. (i. 1814 m. Catliarina 
Margareta Lundberg, f. 1789, t 1872. 

S()iier : 

1. Fredrik, f. 1815, direktör vid Bergianska trädgården, 
t 1899. (i. 1S56 m. Anna Johanna Falk, f. 1819. t 
1863. 

Söner: 

1) Karl Ircdrik. f. 1858 -'Vii, mariniiitendent af 2:a 
graden vid K. Flottan, intendent å räkenskaps- 
kontoret vid flottans station i S t o c k li o 1 m. Äg. 
V:' Forsbo i Västmanland. 

2) Per Axel f. 1859 ^^/i,,. Äg. gård i Dufnäs i Da- 
larne o. Vi; Forsbo i Västmanland (S t o c k h o I m). 
Cl. 1894 '/ii ni. .lenny Malvina Kihiman, f. 1866, 
t 1904. 

Barn: 
Anna Jenny Sofia. f. 190,3 ^'"U. 
Nils Axel Fredrik, f. 1904 -Vo. 

2. Carl Herman, f. 1828, fil. jubeld:r, bergmästare, t 
1902. G. l:o 1857 rn. Gustava Klisabet Planting- 
Gyllenbåga, f. 1837, t 1880. 

Barn: 

1) Anders Herman, f. 1858 "^/n, teol. d:r, fil. kand., 
förste teol. professor o. domprost i Uppsala, 
professor i kyrkohistoria vid universitetet därst., 
vice pra-ses i Ui)psala domkapitel, kyrkoherde i 
Vaksala prebendepastorat, inspektor för Västgöta 
nation o. Prins Gustafs skola i nämnda stad, L N O, 
OffSAIbrO, RNSrtOO, L Sk S, L H V S, L No 
V S. L S F et Ch. G. 1890 ^^';i m. friherrinnan Ger- 
trud lilisabet U er dis von Bssen, f. 1864 ^Vio. 

Döttrar: 
Blenda Herdis Gustava, f. 1891 ^7?. 
R a s n I' i I d Julia lilisabet, \. 1893 -7i, studc-nt 

vid Upi)!>ala universitet. 
Anna Sofia Birgitta, f. 1894 ^Viu. 

2) Carl Jakob. f. 1860-/5, fil. kand., ingenjör, R W O. 
Inneh. Aug. Settcrwalls Tekniska fabrik o. A. G. 
Wiréns tvål- o. parfymfabrik, båda i Stock- 
h o I m. G. 1890 "Vs m. L o u i s e Aususta Herle- 
nius, i. 1859 *V;i. 758 i.rNDsriuiNr 

Barn: 

Louise Carola Giistafva, f. 1891-^/9. G. 1912 
■'/ti ni. inKcnjiuen, löjtnanten i tyska grcnadicr- 
res:tet 11:0 IDO, 1: r n s t Alfred flalunaiin, f. 
hS81 "Vii (H r c s d c n). 

Jonas Enar Alard. f. KS9,3 '-'V-s student vid Upp- 
sala uni\ersitet. 

I: v a Aiiiinsta Elisabet, f. 1894 Vr. 

.4 n d r c a Oliia Sofia. f. 18^J9 ■'"/n. 

3) Johanna E I i s a b c t. \. 1868 ^-i^ (S t o c k h o 1 ni). 

4) Ernst Hjalmar Johannes, f. 1871 ^V«, pastor vid 
SabhatsbcrKs aldcrdonisliein o. sjukhus, sekrete- 
rare vid Sahbatsberss brunnslasarett, Svenska kyr- 
kans niissionsstyrelses ombud för S t o c k h o 1 ni, 
L S F et Ch. ÄJ,^ \ illan Hjurkudden, Österskär i 
Uppland, (i. 19()2_ - '/i m. Oertrnd Thercsia 
Beriiinan. i. 1n72 '/-'• 

Barn: 
Carl H j a I ni a r. i. \W.] ^"/i. 
I n }i e g e r d Hulda Maria. f. 1905 '/■>. 
Gustaf R a ff n v a I d. i. 1906 '-/s. 
Maria Gertrud Gustafva. f. 1907 ^Vs. 
Karin Astrid G un b or. ti. f. 1912 -7r>. Lundström 

(från Söderfors). 

AViiUoiisIiikt af saniiiilikt lu-derläixlskt ursprung, som ur- 
spruugligcn hrtto lo Cluu filer ilo Clou, hvilkot uanin först 
försvc-nskadcs till Spik och stcJaii af okänd anU-dning ändrades 
till Lundström. Sliikten var under flera lod bosatt vid Söder- 
fors bruk i Uiipland, hvaresr iildste med säkerhet kiinde stam- 
fadern, gartvaren Zacliris Lundström, g. m. Juliana Helena 
Säfverström, bodde. Lessa makars son var kyrkoherden och 
hofiiredikanten. professor Johan I^undstriim, f. ITliS, t 184S. 
som i sitt istili ingångna gilti- med Hedvig Helena Thornauder 
var fatler till 

Julian. Auk^ust, f. 1807, expeditionssekreterare, t 1884. 

G. 18-11 ni. Fredrika Charlotta Hanirén, f. 1820, t 

1879. 

Barn: 
1. Eabian I sidor. t. is-l,-i '■'/i, k. sekreterare, f. d. 

KodsiikMi-e, författare, f. d. kanslist vid K M O, M N U 

(S t o c k h o I ni). l.VllKCK 75'J 

2. Sigrid Maria. f. 1845 "Vio. G. 1870 ^-/ö in. kain- 
niar.iunkarcn Malte Cuistaf fi inrik Sticrngranat, t. 
1844 ^U. Äi;-. Maleii med Siyridsborjr i Srnälaiid 
(S i g r i d s b o r ^\ F r i ii n a r ^' d). 

3, Ernst Andreas Johannes, f. 1853 ^Vo, artist {må- 
lare). (Stockholm), (i. 1880 ^Vs ni. grefvinnan 
Alathilda Christina Rudensciiöld. f. 1855. + 1S99. 

l^arn: 
Mathilda Fredrika (Dieky). t. 1881 ^^/u. O. 1910 

-"/u in. kaptenen o. komi)anichefen vid Västgöta 

reg:te, K (jr Pr O, Bengt Henry Buy. i. lSb8 

-'/i2 (Ax v a 11). 
Carl Gustaf August (Gösta), f. 1882 --/il', reserv- 

l()jtnant i Upplands artillerireg:tes reserv, e. o. 

hofrättsnotarie (S t o c k h o 1 m). 
Anna Cceilia. f. 1884 '*/s. G. 1904 Vo ni. kaptenen 

o. kompanichefen \id Västgöta reg:te Gustaf Ivar 

Bernhardt, i. 1874 '"/a (Vänersborg). 
Johan August (A g e). f. 189(i ^U\, underlöjtnant \id 

Lifreg:tels dragoner, GMbg (Stockholm). 
Karl M a g n u s I sidor, f. 1895 ^"/i. Lybeck 

(svenska släktgrenen). 

Sliiktoii liir liärslaimiwi ri;'iii 'i\vsk!aii(l. Dcii iiu-d visshi-t 
kände för.stt- inc.niMuiiHii ar släkt<-ii var lifdral)aiiti'U Jan I.y- 
bcck, f. IC.C.l), t ITL'.;. Hans soii. t lllUjiiIl^sl(•^llaIUl(•n I>ars Lybi-t-k. 
i". 1714, t ITNO. liadc' tvä .sön. t, OInf. f. 174:'., y l!;li'.», och Julian, 
f. 1741), t ISIO s.^^sdni tullfiJi-vallaiX' i Västervik, af livilka den 
förro biel" stamfader för den jinnu lefvaude finska släktgrenen 
och den senare för den svenska. I sitt första gifte med lie 
lena .Maria .Myrberg, f. 17.")7, t 1797, hade tnllförvaltareu 
Jolian I.ybrrk sunen l.;irs .Magnns. 

Litteratur: Sv. .Utarliil 1>'J2. 

Lars Magnus, i. 1790, grosshandlare i Västervik, t 1897. 

G. 1825 m. Ulrika Maria de Mare% f. 1800, t 1865. 

Ikirn: 

1. Johan (jiistaf, f. 1826, telegraf kommissarie, t 1884. 
(i. 1867-/10 m. t' r e d r i a u e Wiekenberg, f. 1841 
-7s (St o c k 11 o 1 m). 

2. S 1) h i e. I. \s^^ (V aste r v i k). rco I.Vr.KCK Thure Fredrik Balzar, f. 1836, godsägare, t l^<b. 

O 1874 ^*/i in. A n n a Ekcnuin, f. 1844 U. Ag. 

Odcnsfors. Rökingc. Ostragard o. del i Hesselbytorp. 

alla i Östergötland (S t o c k h o 1 ni). 
Son : 

Magnus Karl TIturcsson, f. 18S1 -"/i. löjtnant vid 
Andra lifgreiiadierrcg:tet (S t o c k h o 1 m). O. 1912 
^Vio ni. / n fi c ii a r cl Maria Elisabeth Siindsteilt, f. 
1885 Vs. ^ ^,, 

Carl Ulrik Samuel, f. 1838, godsägare, t 190o /lo. O. 

1869 m. t: m m y Selander, f. 1850 "V?. Ag. V i n d o 

med underlydande i Smaland (Kds bruk). 

Barn: 

1) Lars Thore Carl, f. 1870-%, f. d. kapten i Andra 
lifgrenadierrcg:tets reserv. Äg. Äsvik o. Krakvik 
i Småland (Äsvik. S k e p p s g a r d e n). d. 
1900 ^Vy m. M ci r t a Uggla, f. 1876 Js. 

2) Ulla Emma Elsa Carolina, f. 1872 "Vi. (J. 1896 
^Vi m. kaptenen vid Andra litgrenadierreg:tet, 
R S O. Helmer Eritiuf Kindstrami, f. 1861 '/i 
Äg. Duseborg i Östergötland o. Baiikestad i Små- 
land (B a n k e s t a d, Storsjö). 

3) A n n a Maria Sofia, f. 1876 ^^o (V i n d ö, Eds 
b r u k). 

4) Carl Helge Baltzar, i. 1879 ^/i, godsägare. Äg. 
o beb. Fågelvik i Småland (Valdemars- 
vik). G. 1908 V.i m. N ann i c Wallenberg, f. 
1885 %. 

Barn: 

Carl, i. 1909 ^'V». 

Olga Ulla Nannie. f. 1911 -7o. 

5) Gustaf Thure Carl August, f. 1885 -"'/i:', ingeniör. 
Bosatt i Argentina. 

6) Emmy Mia Hanna Mathilda, f. 1S85 -^/i2 (V in dö, 
Eds b r u k). 

>. Anna Hilda Emelie, f. 1841 Vo. Q. 1875 **/o m. 
civilingenjören Fredrik Emanuel Lagerberg, f. 1839, 
t 1903 (S t o c k h o 1 m). lAON — I.öKUiniX 7G1 Lyon. 

F. d. kapUMini vid ]'j:c ciijiflsku l;undrnci,'rim'iU('t Tho- 
mas I-ycm, sniu lillliiirdi- m j.';iiiiiiial fiirnäinlig engelsk gi>ds- 
ägaresliikt, inflyttad.' till Sv.rifie pA ISr.U-talet. Han iiird».- 
ooli liebudde Kal rineluirg i sr.ih rniaidand. 

Thomas, f. 1S23, .t^odsäkMrc. t. d. ka|)tcn, t 1885. G. 

1863 7i-' 111. frilicrriniiaii fl c 1 1 c v i Elisabeth Possc 

af Säby, t. ls38 ^'/;i (S t o c k Ii o 1 m). 
liarn: 
\. Elisabeth Georiiina. i. 1864 -'A'. G. 1888^/» ni. 

trafikdirektören vid statens järnvägar Carl Edvard 

Ström, f. 1864 ""/n (M a 1 ni ö). 

2. Henry Thomas (N arry). f. 186^^ ''/ii, ;,^c)dsä.i,Mre. Av;;, 
o. hel). 1 ) j u r s t a i S()dernianlaiid (^^ s k i I s t u n a). 
(i. 1898 ""/:, 111. frilicrrimian ,4 ;/ // a Ridderstolpe, f. 

.1874 ^^/i. 

liarn; 
Mary Aliee (Jeor^iua. i. 1,S99 "'/'i. 
Ebba Elisabet h. i. 1903 '7l-. 
./ o h n Gustaf, f. 1906 -''/<>. 

3. Carl Eraneis (Er an k), f. 1876 "/r., forsttnästare, 
skok^sförvaltare vid Cj i ni o 1) r u k (G i m o). G. 1 :o 
1901 ^72 ni. Kditti Klisabeth Kallin. f. 1881, t 1904; 
2:o 1910 ^7iu 111. Essy Aui^nsfa Kallin, f. 1882 -7i-'. 

Dotter, i 1 :a giftet : 
Mary Elisabeth, f. 1903 -'Vi. Löfgren 

(från Högsby). 

Denna släkt härstammar från Ilögsby socken i Kalmar 
län, där dess äldste kände stamfader, Lars Persson, f. lG'jri, 
762 1.öI"(;RRX 

Äldre grenen: 

Nils Isak. f. 1797, kontraktsprost, fornforskare, t 1881. 

O. KS32 m. Sophia Ulrika Klinth, f. 1803. t 1882. 

Harn: 

1. Gustaf Thcodor. f. hs33, koinininister, t 1873. G. 
1862 ni. liniilic Gustava Kjfllcströni, f. 18-14, t 1909. 

Barn: 

1) Ann a, i. 1S63 '\'i. fc)restandarinna ior Högre all- 
niänna laro\'crkct för flickor i \' a s t c r ä s. 

2) Nils Gnstuf, i. 1864 "'/»*, verkmästare vid Gra- 
nefors kopparverk (A s a r u ni, 13 1 e k i n g e). Q. 
1895 -/g m. R o s a I i c Charlutta Lindström, i. 1865 
Vio. 

Barn: 
Alf Gcrhurd Theodor, f. 1897 ^^n. 
Bl in Charlotta Maria, f. 1899 'Vi.-. 
Anna Hinilic Charlotta, f. 1907 ''"/h. 

3) .S v r /; Thcodor, f. 1,S69 ^7;i, lots (Shanghai. 
K i n a). 

4) Elin. f. 1871 "/a. G. 1902 "-'Va m. professorn i 
straffrätt och juridisk cncyklopedi vid Stockholms 
högskola, jur. d:r N i I s Bredrik St Jernberg, f. 
1873 'i- (S t o c k 11 o I m). 

5) Gast a f Theodor. f. 1874 ^j\, kapten vid Hallands 
reg:te (H a 1 ni s t a d). 

2. Johanna Aurora (Hanna), i. 1839 ^7i2. G. 1876 'Vs 
m. kontraktsprosten Carl Johan Kjellberg, f. 1821, 
t 1894 (Borgholm). 

3. Claes Johan. f. 1842 7.;, f. d. direktör (Söder- 
tälje). G. 1S65 -,'5 m. Marie Louise Bergman, 
f. I.S4 3 -7-'. 

Barn: 

1) B o Gustaf, i. 1866 'Va, e. o. hofrättsnotarie, kam- 
rerare i Nobelstiftelsen (S t o c k h o 1 m). G. 1898 
7n m. Maria Kristina (Mia) Kruse, f. 1871 ^7i. 

Söner: 
S t i ii Abraham Bo, f. 1899 ^7io. 
Gunnar Lrland Bo, f. 1904 ^Vs. 

2) Carl Isak. f. 1868 ^7i, skogsförvaltare vid 
B j ö r k ä b r n k i Ängermanland. G. 1912 'Vu i"- 
G u n h i I d Anna Ulrika Svinluifvud i Västersöt- 
land, f. 1882 '7i-'. M. ECU KL T(J3 

3) Ellen Laura Maria. f. 1870 Vi. exain. gymiiastik- 
dircktcir (R o s a r i o du Santa V é, Argen- 
tina). (J. 18% -"/s— 1^07 ^"/u ni. advokaten Karl 
Sisiird nahlhäck, f. 185f) -•'/«. 

4) Claes Daniel, f. 1884 -'Vi, extra jägmästare 
(F i t e ä). 

5) Per Erik Olof. L 1887 -''/•--, Jur. kand., e. o. hot- 
rättsnotarie (I. i n k (') p i n kO. 

4. Laura Sofia. i. 1844 •'"/.-,. (i. 1867 'h in. landtbru- 
briikaren Axel Daniel Stålhandske, f. 1832 -'/n 
(Lunds, V i s b j). 

Ynjire grenen: 
Ocors Abraham, f. is_'w, nialaremästare. t 1883. ^Q. 
KS04 -'/(i m. Jenny (Charlotta Lunilber'^, f. 1843 ''h. 
K&. o. IkI). hus i S t C) c k h o I ni. 
Barn: 

1. Nils Ahraliain, i. 18/2 '7'-- l^^'^^^'"' 'los aktb. Op- 
timas (\^äsby). (i. 19U7 "/i ni. Heliga Turssander, 
i. 1875 Vu. 

Son: 
Sven Abraham, i. N08 ^Vi. 

2. /A n n a Elisabeth, t. 1874 '''/i» (S t o c k h o 1 ni). 

3. Erik Waldemar, f. 1877 ^/,5, kontorist (Stock- 
li o 1 ni). 

4. Olga Maria CJiarlotta, i. 1879 -"/ki, lärarinna i Adulf 
Fredriks folkskola (S t o c k h o 1 m). MaBchel. 

SläUlcn liiirstaiiiuiai- ri:iii \\\'Stpli;ilen ocli inflyttade till 
Viistcrvik i nu-dlcl iif ICOO-tiiict med Anders Ma-clicd, f. i 
Daiizij? k;:; t, ;■ ic.iio. Domu-s son .latol», f. IGSO, t 173"., hand- 
lande i Viistrrvik, had.- s(in(M-na AudiTs, i. ITOti, y 1780, liaiid- 
lande och rådman i nämnda stad, sum i sitl andra gifte med 
-Margareta .Maria Oldcdcop var fader till Herman Georg (se 
nedan), oeh Didrik. f. 1711, t 177ö, likaledes handlande och 
rådman i Västervik, sum i sitt giftf med Maria Gertrntl Wnll- 
man, f 1784, hade snmu Didrik (se Jirdan, .a ngre griMien». 
Ku gren af släklen har iilflytlal till Itys^^land. 

Litteratur: S\. Altartal l.v.is. 

Äldre grenen: 

Herman CicorK. f. 1754, (iivcrdircktcir, t 1810. (]. 2:o 
1792 ni. Lovisa Siiibcri;. f. 1772, + 1807. 704. M.i:(iii:i. 

Son, i 2:a giftet: 
Carl Didrik. f. 179-1, landtbrukare. t 1860. G. 2:o iii. 
Sofia Leoiitina I)eli)hin, f. 1824, t 1863. 
Siincr: 
\) O s k a r Didrik. i. I,s53, fabrikör (Brooklyn, 
N e w - Y o r k. N o r d a ni c r i k a). (j. 1884 ni. 
Ulrika Lucia Muliicsson, f. 1852. 

Son: 
Oskar T o r o I /, f. ISN4 ''/.>, banktjänsteman (B r o o k- 
i y n). 
2) Hjalmar Tlwodor, f. 1855 ^/u, trafikdirektör vid 
statens järnvägar, R W O ((i o teborg). 

Yngre grenen: 

Didrik, f. 1752, klädesfabrikör, justitieborgmästare, t 
1827. G. l:o 1777 ni. Gustava Westerberg, f. 1756, 
t 1794; 2:o 1795 in. Alagdalena Cecilia Bergman, f. 
1766, t 1837. 

Söner, i 1 :a giftet: 
1. Carl Gustaf Didrik, f. 1786, klädesfabrikör, hand- 
lande, t 1870. (i. 1M4 m. Petronella Maria Moberg, 
f. 1795, t 1840. 

Söner: 
1) Frans Fredrik, f. 1823 ^^h, vice häradshöfding, 
f. d. auditör vid Värmlands reg:te, f. d. länsnotarie 
i Värmlands län, f. d, ombudsman i Värmlands 
hypoteksförening, K W O 2 kl., R N O (Karlstad). 
G. 1861 "-'"/'j m. A n n a Cliarlotta Lillicliöök af 
Gälar cd och Kolbäck, f. 1843 'jt. 

Barn: 

il) Didrik John Wilhelm, f. 186277, kassör i 

Värmlands hypoteksförening. kamrerare hos 

Värmlands läns landsting (Karlstad). G. 

1894 ^S'7 m. Elin Maria Lysander, f. 1871 

Son: 
Rolf Jonas Didrik, f. 1897 V-i. 

(2) Gertrud Wilhelmina, f. 1867 Vi (K a r l- 
s t a d). 

(3) N ild a Magdalena, f. 1868 "/t (K a r i s t a d). 

(4) Gustaf Didrik, f. 1872 ^"/o, kassör vid riks- 
bankens afdelningskontor i Karlstad. G. 
iy()3 "Vii m. Elvira Maria Eleonora Åker- 
mark, f. 1878 'V--*. M.i:ciii:i 70". 

Barn: 
Ingrid Anna Elvira, f. 1905 ^'/i. 
K a r i n Maria Elvira, f. 1906 "Vs. 
Gustaf Erans Didrik. f. 1908 ^'1-j. 
Barbro Britta Elvira, f. 1909 ^Vu. 
Kerstin Hilda Elvira, f. 1911 ^'A. 
Gustaf Carl, f. 1826, grosshandlare, konsul, t 1887. 
(j. 1859 iTi. A n n a Helena Enphrosync Embring, 
f. 18.^4 -'Vt ((jö t ebo r s). 

Son: 
Erik Gustaf Didrik, f. 1860 ^72, kapten i K. Flot- 
tans reserv, kustbevakningsclief i Hallands samt 
(jöteborgs o. Bohus län, R S O (G ö t c b o r g), 
(i. 1884 -"/lo in. Betty Amelie Natlihorst. t. 1861 •J7 I I^arn: 
./ a r I Didrik Natlihorst, f. 1885 ^\'ii, banktjän- 
steman ((i {) t e b o r g). 
Elsa, f. 1887 Vi2. (i. 1907^79 m. löjtnanten 
vid Vaxholms grenadierreg:te Emil Vilhelm 
Georg Larsson Bloek, i. 1879 ^s (Villa 
K 1 s e g å r d e n, O s c a r - F r e d r i k s- 

b o r g). 

i 2:a giftet: 
Fredrik Johan Didrik, f. 1798, skeppsredare, landt- 
brukare, t 1876. (i. 1848 m. Hilda Eloisa Rydström, 
i. 1823, t 1907. 

Barn: 
Sufia Ceeilia (Ella), f. 1851 7l>. G. 1876 "A m. 
bankdirektören Adcjjf Wilhelm Petri, f. 1844, t 
1904 (V ax j ö). 
Hilda Didrika, f. 1853 -^i (D y s ä t e r, M o- 

t a 1 a). 
Lorentz Franklin, f. 1855, l)(;rgmästare, t 1903. G. 
1893 7's m. Amalia Matilda Askberg, f. 1863 V? 
(S t o c k h o 1 m). 
Clara liro x c I a n e. f. 1858 Va. G. 1889 ^^s m. kyrko- 
herden i Västra Ny pastorat af Linköpings stift 
A' / / 6' Gustaf Häaer, f. 1859 -"/o (M otal a). 
M a r i a. f. Lson "/i (D y s ä t e r, M o t a 1 a). 7G0 Magnus. 

Släkt af judisk liilid. sojii iiikdin till Svorigo i luidten af 
1700-talct iiuMl Klias .Mat,Mius. i:. m. Malko Ilirsch. Deuiifs 
son, liaiulhuidcu i (iötilior^ l.azai\is lOlias Magnus, f. lT7i>. 
t 18.".]. g. 1797 111. (Jötilda 1 l.iiiiquos, f. 17r.7, t l^^^."), VMr 
fader till iicdaiishlfiidi' i:iiiaiiiii I i u/.anis. 

Litteratur: I.ci.ionliulvud, Ny Sv. Sliiktlmk. 

Fiiiamicl Lazariis, f. ISO,^ Krosshaiidlare, t 1S76. (i. 
1.S31) 111. Jeanna Wa^hll^k^ f. IM'5. t lS7y. 
Söner: 

1. Simon Albert, f. 1833, handlande, t l'^U8. G. 1S63 
^"/s 111. Elconore Louise Fiirstcuhcr^. f. 1842^-/2. 
Beb. eget hus i (j () t e b o r g. 

2. ^:dvard Otto, f. 1S35, kM-csshandlare, t l'X)7 -"/». (i. 
1866 -'Vi-' III. Blomma Alida iilliut. f. 1846 --'/t. 
Beb. eget hus i ( i () t e b o r g. 

Adoi)li\dotter : 
Helena, f. 1877 * V--. U. 1905 -■'/u m. liandlanden 
Bengt Gunnar Dahlgren, i. 1869 V.i (O o t e b o rg). 

3. Adolf. f. 1836 "lu), srosshandhire i (i ö t e b o r g. 
Äg. Ahuekärr i Västergrjtland o. hus i nämnda stad. 
G. 1873 ^7ii m. Ellen 1'anny Rapliael, f. 1849 ''/^. 

Döttrar: 

Siri Elise. f. 1875 -%. 

Karin Götilda, f. 1876 ^7ii. Tj. 1896 *7» m. gross- 
handlaren i (j ö t e b o r g Mur t en Wilhelm Lin- 
ton, f. 1867 ^'U. 

Gertrud Jeanna, f. 1883 -''/s. (i. 19()() •"'/»• m. hiit- 
iianteii vid Lifreg:tets dragoner Carl Emil Otto 
Trägardh. f. 1877 ^'/h;., (S t o c k h o 1 m). 

4. Ernst Samuel, t. 1841 "/i, f. d. grosshandlare, ordf. 
i styrelserna för aktb. (jöteborgs ris- 6: valskvarn, 
Almedals fabriksaktl). o. .1. (i. Malmsjö, aktb. Äg. 
hus i Göteborg, (i. I!S75 '''/.-. m. Henriette 
Meyer frän Danmark, f. 1851 Vt. 

Barn: 
1) Lisa, f. 1876 •'"'/'.. (i. 1898 -7i' m. förste verk- 
ställande direktciren i Skandinaviska kreditaktb:s 
kontor i G ö t e b o r g. styrelseledamoten i Viister- 
götland (i()teborgs .iäriivägsaktb., 1^ N O, K W O, 
Il v r in a u AUinnhcimcr. f. 1867 -"/r. 
VHiaUu^ MA1..M n;j 

2) Emma Sophia, f. Ih77 ^"/u. d. 1897 -''A m. fond- 
mäklaren, dcläjiaren i firnuin Wigelius 6: Piirstcn- 
berg Harald l-iirstciihcr^, i. 1871 *7e ((j u t e- 
bo r g). 

3) Jeanna Göthilda. i. 1S79 ^Vs. G. 1902 '/n m. 
advokaten, jur. fil. kand., Jolmn Viktor Samuel 
de Maré, f. 1864 -"/:>. Äg. hus i Göteborg. 

4) Erik Louis, f. 1884 ^*'//>, ingenjör (Göteborg). 
G. 1906 ^7io (m. friherrinnan Märta Kleonora 
Liljencrantz, f. 18,s4 V:,). 

Son: 
L e i i Erik. f. 1909 -'/r. Malm 

(från Skåne). 

Äldste käudo staiiifailnii var fiskare vid Ilittarp i iiarlutfii 
af IIäl«ingburg; en suiisdu Ull luiiioiu var 

Hans Magnus, f. 1815, landtbrukare, t 1889. Q. 1837 m. 
Johanna Christenson, f. 1811, t 1884. 
Barn: 

1. Johan Tlicodor, f. 1S41, teoi. d:r, kyrkoherde, prost, 
t 1910. G. 1N77 'I- ni. Emilie Cuistafva Arnhamn, 
f. 1846 ^7ii (Lö d e r u p). 

Barn: 
Hanna, f. lM/8 ^''/.s, lärarinna i Ikunitnerska skohm 

i S t o c k h o 1 ni. 
Elisabeth, i. 1881 ^'Vio. G. 1904^^0 ni. lektorn 

i niodersniälet o. latin \id högre läroverket i 

Växjö, fil. d:r Axel Wilhelm Ahlherii, f. 1S74 

•-■^■■. 
R a t h, i. 1885 -'ViL'. 

Per Herman Teodor, f. 1886 -"/i-', landtbrukare. 
Innebor il, f. 1888 -'"/s, lärarinna. 

2. Kristina Wilhelmina (Mina), f. 1847 -^5 (Stock- 
h o 1 m). 

3. O / o f Bernhard, f. 1851 ^/i, generalmajor o. chef för 
V. arméfördelningen, förutv. statsråd o. chef för landt- 
f()rsvarsdepartementet, ordf. i krigshofrätten o. i direk- 
tionen öfver Gymnastiska centralinstitutet, K m st k 
SO, RNO. G V:s()lymi)M, R Pr R (J O I kl., RR 
S:tAnO 1 kl.. Storoff Fr II!„ K D D O I gr., L Kr 768 MAl.MSTKN nvh S']\\1IM1:R-.M AT.MSTEX 

"VA (Stockholm). G. l:o 1887 m. Sophia Marie 
AiiKeldorff, f. 1860, t 1889; 2:o 1896 ^/lo m. friherrin- 
nan Thomasinc Ulrika (T y t t e) Barnckow, f. 1867 

15arn, i 2:a giftet: 
Sonja Thomasinc Eva Johanna, f. 1897 ^"/rj. 
Edvard Maiinns Sunuiel. f. 1899 'V^. 
E v a Birgitta Paula. f. 1903 '^It. Malmsten och Stahmer-Malmsten. 

Släkton hiirstunuiiiir frAii (U-ii fria liuusestndfH Ilnmbuifr. 
Iivarobt iihisic kiindc stamfadcTii lIiTinun Stahiner gifte sig 
1C)V,1 ined Anna Itcluciis, Marfinsduttcr. Deras son Jiirgeii 
Stahmor. f. IGS:], inflyttade till Malmö, dJlr han 1721 gifte 
sig med Annika Kristina Uager och 17l'G vann hiirskap soiii 
svarfvaremiistare. Hans son Henrik, t. 1723, antog vid myn- 
dig älder nanuift Malmsten (efter födelsestaden och den s. k. 
Malmfistenen. som 17>:',S genom magistratens försorg blef ned- 
lagd il Malmö stads stora torg) och dog 1799 sAsom kommis- 
sionslandt mätare. I sitt andra gifte med Katarina Helena 
lindskog blef Ilenrili Malmsten fader till nedanstående Hans 
Georg, hvilkens bAda sön<-r l'er Henrik och Karl Johan skaffat 
namnet beriimnudse. Sonsonen Karl Adam har Aternpptagit 
det nrsprungliga sliiktnamnet och kallar sig Stahmer-Malm- 
sten. 

Litteratur: Sv. Ättartal 1S92. 

Hans GeorK, f. 1774, fil. ni:r. lektor, prost, t 1827. G. 
ISIO ni. Sara Kristina Kkehind, f. 1790, t 1871. 
Söner : 
1. Per Henrik, f. 1811, ined. d:r. professor, öfverläkare, 
t 1883. (j. 184-1 ni. Knirna Kristina Margareta Hård 
af Segerstad, i. 1813, t 1884. 

Barn: 
1) Per Jolian Emil, f. 1846 ^Vu, f. d. underlöjtnant 
vid Göta lifgarde, förste verkst. direktör vid Skan- 
dinaviska kreditakb:s kontor i Malmö, R N O, 
R W O. Äg. o. beb. villa Kvickjock (Mal- 
mö). G. i:o 1881 m. Henriette Vögelin, f. 1860, 
t 1S81; 2:o 1884 ''Vio m. Berta Mariana Char- 
lotta Dieden, i. 1865 -'7:1. 

Barn, i 2:a giftet: 
Alexandra Berta Emilia (DannuK f. 1887 ^"/h. MALMSTEN och STA HM ER-MALMSTEN 7(J0 

Per Henrik, f. 1889 "/i., löjtnant vid Skånska 
dragonregitet (Ystad). G. 1912=% in. Alf- 
hild Mat h il de Stenman, f. 1891 '^i. 

Hans Johan Georg, f. 1890=^^/11, underlöjtnant 
vid Skånska dragonregitet (Ystad). 

Fredrik, f. 1893 =V9. 

2) Karl Adam ( Stahmer-Malmsten), i. 1849 V12, med. 
d:r, distriktsläkare i Stockholm, medicinsk 
författare, R W O. G. 1883—1898 m. Inez Isabella 
Erika Viktorina Cadier, i hennes l:a gifte. 

Barn: 

Roy Johan Henrik, f. 1886 "/^, löjtnant vid Svea 
artillerireg:te, GV:s01ympM (Stockholm). 

Karl Per Henrik, i. 1888 Vis, möbelarkitekt 
(S t o c k h o 1 m). 

Margit, f. 1890^71-', student vid Handelshög- 
skolan (S t o c k h o I m). 

3) Anna Katarina Emilia (Kari n), f. 1853 "/la. G. 
1879 =7ii m. f. d. öfverstelöjtnanten. skriftstäl- 
laren, R S O. KS Albr O 2 kl., R Pr Kr O 2 kl., R F^r 
R Ö O 3 kl., K Baj Mil Förtj O, R N S:t O O, R R S:t 
Wl O 4 kl., LSkS. LVVS, Gustaf Hugo Frö- 
ding, f. 1842 % (S t o c k h o 1 m). 

Karl Johan, f. 1814, fil. d:r, professor, statsråd, lands- 
höfding, t 1886. G. 1843 m. Fredrika Sofia Rosalia 
Anckarsvärd, f. 1818, t 1908. 

Döttrar: 

Anna Kristina, f. 1846 =/8. (i. 1871 Vs m. f. d. rektorn 
o. lektorn vid högre allm. läroverket i Karlstad, 
KW O 2 kl., RNO, LSkS, fil. d:r Te of ron 
Adolf Säve. f. 1842 -V? (Stockholm). 

Maria Heliodora, f. 1848 %. G. 1876 ^Vio m. pro- 
fessorn, geheime-regeringsrådet Ernst Kristian Lud- 
vig Schering, f. 1833, t 1897 (C h a r I o t t e n- 
b u r g, T y s k 1 a n d). 

Elin Charlotta, i. 1849 =*/ii. G. 1875 ^Vv m. kaptenen 
Nils Viktor Hugo Örbom, f. 1840, t 1887 (E k h o t. 
B j ö r n 1 u n d a). 49. 770 Martin. 

Denua släkt som härstammar från Flaiulcrn, inkom till 
Sverige med handlanden och rådmannen i Gäfie Anlon Martin, 
t 1712, g. 1085 ni. professorsdottern frAn T'i)i)sala Elisalicth 
Foutelia, f. lOUl, f 1741. Dennes son Petrus, f. IKSti, t 17i;7. 
provinsialläkare, assessor, g. 1714 m. Wendela lindbeck, t'. lUltJ 
t 1729 (sondotter o. dotter till de berrnnda Uppsalaprofcs- 
sorerna Olof lindbeck d. ä. och d. y.) liade bland lina barn 
nedanstående söner Koland (äldre grenen) u<h far! l'n(liiU 
(yngre grenen). En gren lefver i Nunlamcrika. 

Litteratur: Sv. .Ättartal 18s9. 

Äldre grenen: 

Roland, f. 1726, med. d:r, professor, t 178N. (i. 2:0 
1757 m. Agneta Klisabetli Schwinger, f. 1738, t 1784. 
Söner, i 2:a giftet: 
1. Per, f. 1760, öfverstelöjtnant, kommendant i Vaxholm, 
t 1827. G. 1786 m. (Carl von Linnés dotterdotter) 
Sara Elisabeth Bergencrantz, f. 1766, t 1S46. 
Söner: 

1) Anton Gustaf, f. 1794, häradsskrifvare, t Ks57. (j. 
1825 m. Elisabeth Eleonora Ikiijoiir, f. 1S(I3, t 
1887. 

Son: 
Otto August, f. 1827, med. lic, stads- o. lasaretts- 
läkare i Södertelje, t 1895. G. 1863 ^^u m. 
Hedvig Amalia Charlotta Sasse, f. 1839% 
(Södertälje). 

2) Thure Knut, f. 18U2, löjtnant, vice kommissions- 
landtmätare, t 1853. G. 1838 m. Maria Helena 
Crtclius, i hennes 2:a gifte, f. 1800, t 1879. 

Son; 
Thure Bernhard August, f. 1840%, e. jäg- 
mästare, f. d. verkst. direktör i Korsnäs säg- 
verksaktb., vice ordf. hos stadsfullmäktige i 
Gefle, KW O 2 kl., R N O, R () J Kr O. Äg. 
Sågen i Jämtland. G. 1875 "/•> m. C ha r I o t t a 
Margareta Holmgren, f. 1849 %. 

Barn: 
Märta Maria. f. 1876 -•"V ii;. G. 1904 -'7ii m. 
kaptenen vid Hälsinge reg:te Eric August 
Valdemar Lirulh, f. 1872 ■'7n (Gefle). MARTIN 771 

Linnea Charlotta, f. 1878 ^^/a. Q. 1909*% 
m. ingenjören Emil Löf, f. 1880 ^-^/lo 
(S t o c k h ö 1 m), 
Knut Edvard, i. 1880*/?, e. jägmästare i 

Gästriklands revir (G e f 1 e). 
E ni i I i a Helena, i. 1882 -"/4. G. 1909 *% m. 
förvaltaren vid Kungsgärdens sågverk Nils 
Lindgren, f. 1882 'Is (K u n g s g ä r d e n). 
Maria Gabriela, f. 1885 -'/i. 
S e t h Roland, f. 1886 *-/», underlöjtnant i Svea 
artillerireg:tes reserv, elev vid akademien för 
de fria konsterna (S t o c k li o 1 m). 
Carl Roland, f. 1770, major vid flottan, t 1836. G. 
1802 m. Johanna Gustafva Robsahm, f. 1783, t 1869. 

Söner: 
1) Carl Ludvig, f. 1803, viee liäradshöfding, notarie i 
Svea hofrätt, t 1868. G. 1842 m. Nelly Charlotta 
Palmborg, f. 1814, t 1900. 
Barn: 

(1) Carl Roland, f. 1843 *7io, teol. o. fil. d:r, 
f. d. professor vid Uppsala universitet, L N O 
(Uppsala). G. 1872 *7io m. M a r i e Emilie 
Elmblad, f. 1848 ^7o. 

(2) Elin Maria Charlotta, f. 1845 *7i. Ci. 1867 
"/lo m. f. d. riksantikvarien, lin af de 18 i 
Sv. Akad., K m st k N O, m. m., fil. d:r Mans 
Olof Hildebrand tlildebrand, f. 1842 7< 
fS t o c k h o 1 m). 

(3) Martin Erik David. f. 1856*75, auditör vid 

Flottans station i Stockliolm, vice liärads- 
höfding, advokat, ledamot af försiikringsinspek- 
tionen. ordf. i Stockholms stads delegation 
för inkori)oreringsäreiiden, R N O, R W G. 
Äg. 7-' i Näset jämte Villa Solbacken i Stock- 
holms län (Stockholm), (i. 1889*78 m. 
Anna Helena Lnndalil, f. 1868 ''77. 

Söner: 
Sten Gnstaf Roland, f. 1890 *7o, underlöjt- 
nant vid K. Flottan. 
Ivar Ladvig. f. 1892 7^, jur stud. vid Uppsala 

universitet. 
Bror Erik, f. 1896 *75. 
Karl Henrik, f. 1900 -^s. 
Ha n s Edvard, f. 1906 7.s. 772 .\fAKTIN 

2) Gustaf Eric, f. 1806, kapten vid K. Flottan, t 1888. 
Q. 1843 ni. Klisabeth Christina Svanber.ic. f. 1813. 
t 1899. 

Döttrar: 
Johanna Elisabeth Corncliu (Manna), f. 1844 ^^/i 

(S i g t u n a). 
Ester Sophia Nathalia, f. 1845 V5. Q. 1900 ^/o 

m. f. d. liibliotckarien vid riksdagens bibliotek. 

RWO, Pehr Edvin Stenfelt, i hans 2:a gifte. 

f. 1842 '-''h (Södertälje). 

3) Fredrik Roland, f. 1810. underlöjtnant, t 1851. 
Hans ättlingar lefva i Nordamerika. 

4) Nore Wilhelm, f. 1817, magistratssekreterare o. 
rådman i Stockholm, t 1894. Q. 1848 m. Emilia 
Helena Carolina Braun, f. 1829, t 1910. 

Barn: 
(1) Hugo Wilhelm, f. 1849, jur. d:r, generaldirektör 
o. chef för landtmäteriet, t 1899. O. 1882 ^^jf, 
m. Hilda Fredrika Rydberg, f. 1856 Vio. 
Äg. Villa Martin vid Mariefred (Stock- 
h o I m). 

Barn: 

a) Axel Wilhelm Herbert, f. 1883 ^/a, civil- 
ingenjör (Lidingö Villastad). G. 
1907 '•''V4 m. Emma Elisabeth Janse, 
f. 1883 -/t. 

Barn: 

B e at e -Elisab e t h. f. 1911 '"/-j. 
J an- H er ber t. f. 1912 ^%. 
Barbara, f. 1912 ^%. 

b) Frank Hugo. f. 1885 ^7u', löjtnant vid Lif- 
reg:tets dragoner (S t o c k h o 1 m). G. 1909 
^/lo m. friherrinnan Eva Anna Louise af 
Ugglas, f. 1885 '-"/u. 

Son: 
Frank Hugo Samuel, f. 1910 Vio. 

c) Nils Fredrik, f. 1887 ^^7, tjänsteman i 
aktb. Alfa Lava! (Berlin). G. 1912 ^r. 
m. Margit Åhgren, f. 1887 "/12. 

d) Alice Emilia Sofia. f. 1888 ^"/m. G. I009 
^-/u m. löjtnanten vid K. Flottan. R R S:t 
Sto 3 kl.. Nils Kilman, f. 1881 --'/'j 
(K a r I s k r o n a). MARTIN 773 

e) Dag mor Hilda Maria, f. 1S89 Vn. Q. 
1909 '/i 111. löjtiianttin vid Lifreg:tets j^re- 
nadierer B e n g t Hugo Magnus Swartling, 
f. 1881 -Vii (Lidingö Villastad). 

(2) Nanny Johanna, i. 1852 ^^/lo. G. 1882 -«/i2 tn. 
f. d. kontorsskrifvaren vid statens järnvägar, 
H il il or Edvard Vogel. f. 1852 "h (Stock- 
h o 1 m). 

(3) Carl Edvard Nore, f. 1859 ^^V?, öfverstelöjt- 
nant vid Smålands artillcriregite, fälttyginä- 
stare o. chef för annéförvaltningens artilleri- 
departements militärhyrä, R S O, R W O, R D 
D O, L Kr V A (S t o c k h o 1 m). Q. 1899 ''^A 
m. Helga Maria Biberg, f. 1868 ^°/o. 

Son: 
Edvard Nore, i. 1900 ^Vn. 

man, vice häradsliöfding, stadsnotarie å Stock- 
holms Rådstufviirätts l:a afdelning (S a 1 t - 
s j ö b a d e n). G. 1897 ""A ni. Gerda Caro- 
lina Lovisa Engström, f. 1866 ^^9. 

Barn: 
Sven Nore Hugo, i. 1898 '^/e. 
Elsa, f. 1901 ^7ii. 
Carl Erik Abraham, f. 1902 ^^12. 
{5) Fredrik Robert, f. 1868*^/5, fil. d:r, f. d. 
drogman, R W O, Turk Medi O 1 kl., RRS:t 
Sto 2 kl., TuikOsmO 3 kl., RDDO (Flo- 
ren s). 

Yngre grenen: 

Carl Fredrik, f. 1727, kämnär i Stockholm, t 1776, Q. 
1751 m. Christina Margaieta Westcrgreii. 
Son: 
Gustaf Adolph, f. 1756. sjökapten, t 1834. G. 1784 m. 
Wendela Maria (iode, t 1845. 
Son: 
Anders Roland, f. 1793, revisionssekreterare, t 1842. Q. 
1838 m. Fredrika Sofia Cronius, f. 1813, t 1863. 
Son: 
Per Roland, f. 1838 ^-/i2, e. o. hofrättsnotarie, advo- 
kat i S t o c k h o 1 m. G. 1867 "% m. Emilia Bernhar- 
dina Christina (Emelie) Ungcr, f, 1848 Vt. i MEISTRR 

Barn : 

Ellen, f. 1869 ^^/i2, bokhållare i k. järnvägsstyrel- 
sens kontrolikontor (S t o c k h o 1 m). 

Signe Emilia, f. 1870 -"/i-', skattmästare i Skogs- 
värdsföreningen (S t o c k h o I ni). 

Gerda, i. 1872 ^^/i>, föreståndarinna för elementar- 
läroverket för flickor i Falun. 

W c n d e I a, f. 1873 ^^/o, telegrafkommissarie (L i n- 
d e s b e r g). 

Mil dnr Regina, f. 1874 "/», sjuksköterska, förestån- 
darinna för d:r P. Haglunds gymn. ortop. kir. pri- 
vatanstalt (S t o c k h o I m). 

Roland, f. 1S75 'Vio, disponent för Rossö sågverks- 
aktb. (R o s s ö. N y 1 a n d). Meister. 

Släkten iukom från Ponnnorn 17o0 nicd rcgtMuentsfält- 
skäron vid Göta artillfrircficmcnto FriMlrik Auj^ust Meister, 
f. 170G, t 170S. I sitt åv 1741 ingångnu 2:a {,'irte mod Anna 
Elisalioth Rauch, f. 1724, t 1777, lindc han bl. a. barn sonen 
Christian, f. 1760, t 1801, löjtnant vid flottan, hvars son, 
koninienilörkai)teneu Adolf Angust Meister, f. 1S02, t 1870, 
var g. ni. .Matiiilda Klcnian, f. 1SU7, f 1S84, och fader till 
nedanstAende Julian Adolf riiristiaii. 

Litteratur: Sv. Ättartal 1S'JI). 

Johan Adolf Christian, f. 1834, konteramiral, t 1905 ''Vio. 
G. 1864 '% m. Emilia Charlotta Ercdrika Norden- 
skiöld, f. 1840 % (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1. Axel Augnst. i. 1865 ^"/a, öfverste o. chef för Karls- 
krona grenadierreg:te, f. d. generalstabsofficer, R S O. 
R Pr Kr O 2 kl., L Kr V A (K a r 1 s k r o n a). G. 1896 
^*7io m. Catharina Angusta Emilia (C a r i n) Tanbc. 
f. 1869 ^'/a. 

Döttrar: 
Eva, f. 1897 ^V?. 
Ellen, f. 1901 "Va. 

2. Allan, f. 1869^-79. kapten vid K. Flottan, R S O, 
Q M b g, R Pr Kr O 3 kl., R R S:t An O 3 kl., R Fr 11 L 
(S t o c k h o 1 m). MELAXDHK 3. Ingegerd (Inga), f. 1873 "/o. O. 1894 Vn ni. kap- 
tenen vid K. Flottan, marinattachén vid beskickningen i 
S : t P e t e r s b u r g, K SO, R Bad Z Löw O 1 kl., 
R P S Bent d'Avis O, R Pr Kr O 3 kl., LÖS, Gustaf 
Richard Starck, f. 1868 'U. Melander. 

Äldste kiiiulo staiiifadcrii Jonas .Melander, f. 17;{M, t 17r)!S, 
korpral vid aniiralittMsvolonliirrogfnientet i Karlt^kronu, hade 
soni'U .l.dian Melander, f. ITÖO, f ISol) soiq öfverstelöjtnant vid 
flottan, hvilkeu i sitt fiirsta gifte nied Ingeborg Christina 
Al)erg, f. 17".."), j 179Ö, hade barnen Gustafva Fredrika, f, 
171»,-;, t 187:5, g. ra. kaptenen Erik af Klint, f. 1781, 7 1847, 
(mIi nedanstående Johan Matliia.-^. 

[litteratur: Sv. Sliiktkalender IS^d. 

Johan Mathias, f. 1786, öfverste vid flottan, t 1864. G. 

1811 m. Beata Christina Uhrlin, f. 1791, t 1865. 

Söner: 

1. Johan Ludvig, f. 1812, kommendörkapten, t 1894. Q. 

l:o 1848 m. Caroline Wieslander, f. 1821, t 1864. 

Barn: 

1) Nanny Beate Caroline, f. 1849 ^"/n (Stock- 
h o 1 in). 

2) Johan Ludvig H c r ni a n, f. 1853 ^^8, ingenjör. Äg. 
o. beb. Västergard i Närike (H i d i n g e b r o). Q. 
1903 ^7i2 m. Anna Fredrika Wetter. f. 1860 ^V?. 

3) Johan Magnus Ri c har d, f. 1857 ^"Aj, major o. 
bataljonschef vid Norra skånska infanterireg:tet, 
skriftställare, R S O. korresp L Ö S (Kristian- 
stad). (1. 1887 '7h m. Martha Wennberg, f. 

1858 V:>. 

Son: 
Johan Styrbjörn, f. 1894 ^^U. 

2. Carl Johan Emerik, f. 1814, kaptenlöjtnant, t 1890. Ci. 
1841 m. Anna Christine Wieslander, f. 1818, t 1902. 

Son: 
Johan Edwin, f. 1844 -^/n, redaktör o. iitgifvare af 
ölandsbladet, ledamot af stadsfullmäktige i Borg- 
holm, ordf. i drätselkammaren o. hamnstvrelsen 
därst. Ag. gård i nämnda stad. Q. 1884 ='Vr. m 
Anna Elisabeth Edberg, f. 1858, f 1905. 

3. Johan Albert, f. 1818, major, t 1882. O. 1846 m. 
Sophie Ågren, f. 1822, t 1892. 776 M ELAN DER 

Söner: 

1) E m i 1. f. 1856 ^^'s, öfverste vid Generalstaben, af- 
delningschef vid topografiska afdelningen o. chef 
för Rikets aliinänna kartverk, ordf. i Kristliga för- 
eningen af unge män i Stockholm, K S O 1 kl., St 
Off Rum Kr O, K D D O 2 gr.. K P S Bent d'Avis O, 
R Pr Kr O 2 kl., RRS:tStO 2 kl., R N S:t O O, 
L Kr V A. Äg. gård i Boden o. beb. egen villa i 
S a 1 t s j ö - D u f n ä s. G. 1880 "/lo m. Anna 
Lovisa Wilhelmina Söderhielm. f. 1855 "/9. 

Döttrar: 

Sigrid Elisabeth Louise, f. 1882 '-^Vo, lärarinna i 
trädgårdsskötsel vid Fredrika Brenierförbundets 
landthushållningsskola (R i m f o r s a). 

Ruth Elisif Christine, f. 1885 7ii. G. 1907 "/a 
m. kyrkoherden i Almby pastorat af Strängnäs 
stift T heodor Alfred Linden, f. 1865 'Vn 
(Almby, Ö r e b r o). 

Astrid Sofia Williclmina. f. 1887 "h. 

2) Henning, f. 1858 '^/js, geodet vid rikets all- 
männa kartverk (Huddinge). G._ 1884 '"/^ m. 
Ebba Kristina Lovisa Olin. f. 1856 -'/t». 

Barn: 
Elsa Jeannette Sofia, f. 1886 ^"/lo. G. 1908 ^^/i2 

m. t. f. professorn vid Tekniska högskolan, fil. 

d:r Axel Johannes Malmqvist, f. 1882 ^''/lo 

(H u d d i n g e). 
Karl Henning Albert, f. 1888 ""/lo, fil. kand., stud. 

vid Stockholms högskola (Huddinge). 

3) Yngv e, f. 1862 ^Vf, agronom, rektor, förestån- 
dare för önnestads folkhögs- o. landtmannaskola, 
R W O (Ö n II e s t a d). G. 1889 ^% m. Ebba 
Willielmina Wijkander, f. 1857 ^"/ji. 

Barn: 
Hugo Johan Albert, f. 1890 '^^h. 
Runa Maria Elisabeth, f. 1893 ^9. 
Ragnar Johan Yngve, f. 1895 ^^/s. 
Aina Ebba Augusta, f. 1898 ^7o. 
Kuno Jolian Emil. f. 1899 ^/u. 
Ester Anna Sofia. i. 1901 ^"/s. MELIN 777 

Melin 

(Göteborgssläkten). 

Äldste kände stamfadern, nedanstående Olof Melin, var 
».ondson från Risa gård i Kinds härad och antog släktnamnet, 
lian hlef köpman i Göteborg, köpte sedermera säteriet Risa 
i Kind, meu sålde detsamma ISOl och återflyttade till Göte- 

IJtterrttiir: Sv. SIJiktkiilfiHicr Ls^8. 

Olof, f. 1727, köpman i (iöteborkS godsägare, t 18U4, 

G. 1756 m. Regina Elisabeth Bäck, f. 1734, t 1810. 

Söner: 

1. Jan Lorentz, f. 1759, köpman i Göteborg, t 1830. 

G. 1790 m. Sofia Helena Schagerliolm, f. 1764, t 

1854. 

Söner: 

1) Johan Lorentz, f. 1803, landtbrukare, t 1844. G. 
1837 m. Emmy Poleman, i hennes 2:a gifte, f. 1803, 
t 1851. 

Dotter: 
Sofia Helena Elisabeth, f. 1838 ^"/o. G. 1858 m. 
landtbrukaren Gustaf von Proschwitz, f. 1820, 
t 1896 (Storskogen, E 1 i e n ö). 

2) Patrik, f. 1805, landtbrukare, t 1894. G. 1832 ni. 
Britta Sofia Carlsson, f. 1805, t 1875. 

Barn: 
Anders Lorentz, f. 1833, fabriksidkare i Köpen- 
hamn, t 1887. G. 1872 m. Anna Sörensen hug- 
stedt, f. 1851 -73 (Köpen ham n). 
Maria M a t Ii i I d a Elisabeth, f. 1840 ^/o. G. 1867 
-'"'/i m. grosshandlaren, civilingenjören Alfred 
Theodor Hennig, f. 1836, f 1895 (Göteborg). 
2. Olof, f. 1763, köpman i (jöteborg, f 1834. G. l:o 
1796 m. Elisabeth Stockman, f. 1773, f 1815; 2:o 
1816 m. Maria Sofia Fälling, f. 1792, t 1834. 

Söner, i l:a giftet: 
1) Adolf Wilhelm, f. 1808, grosshandlare i Göteborg 
under firma C. F. Weern Å. C:o, f 1897. G. 1838 
m. Eredrique Marie Louise Meyer, f. 1818, t 1901 

Barn: 
il) Olof Edvard, i. 1858 73, grosshandlare i 
Göteborg under firma Carl Meyer, leda- 
mot af stadsfullmäktige därst. G. 1882 ^"/lo 778 MKl.lN 

Barn: 

a) Margaretha (Gret a), f. 18«4 -V?. 

b) Maria. f. 1885 ''Vr.'. Q. 1^07 Vi ni. löjt- 
nanten vid Älfsborgs reg:te Axel Robert 
Oeijer. f. 1878 -'/u (Stocksund). 

c) Adolf Willielm (A v e), f. 1886 Vis, hand- 
lande i Göteborg. O. 1910 -"/ii ni. 
A i m é c Valaize frän Frankrike, f. 1893 ^Yo 

Dotter: 
Aimée Elisabeth (Lisette), f. 1911 'V» 
(2) Maria Elisabet h, f. 1860 7i (O Ii v e d a I, 
Göte b o r .g). 

i 2:a giftet: 
2) Paul Henrik, f. 1823, öfverste o. chef för Älfsborgs 
reg:te, landtbrukare o. industriidkare, t 1892. (i. 
1869 in. Hilda Rliedin, f. 1832, t 1888. 

. Dotter: 
Aina Hedvig Ulrika, f. 1870 'Vs. G. 1893 -"/i. ni. 
verkst. direktören för Svenska ömsesidiga krea- 
turförsäkringsbolaget, friherre Robert Ro- 
bert sson von Rosen. f. 1863 ^V* (N ä s b y h o 1 ni. 
L i I 1 e s k o g). 
3. Paul Richard, f. 1769, köpman i Göteborg, t 1849. 
G. 2:o 1802 m. Sofia Henrietta Urbina Hellsten, f. 
1785, t 1874. 

Söner, i 2:a giftet: 
1) Paul Theodor, f. 1803, landtbrukare, t 1873. G. 
1827 m. Johanna Brigitta Bökman, f. 1800, t 1888. 
Barn: 

(1) S of i a Kristina, f. 1831 'Vs (G ö t e b o r g). 

(2) Paul Gustaf, f. 1832, med. lic, provinsial- 
läkare, t 1866. G. 1864 'Ve m. Christina 
Elisabeth Brink. f. 1840 7io (Lund). 

(3) Johan Theodor, f. 1835 ^°/i, köpman 
(S t o c k h o 1 m). G. 1868 ^^ m. Mathilda 
Christina Bergstrand, f. 1844 7i. 

Söner: 

a) Ernst Georg Mauritz, f. 1871 V:i, kassör 
hos firman Wahlgren o. Cedergren 
(Stockholm), 

b) Sten Theodor, f. 1877 Vio, afdelningschef 
hos Naftabolaget Bröderna Nobel (B o 1 d- 
c h a n y, B a ku). G. 1906 -"/ii ni. fur- 
stinnan Mari a Iwanowna Zixianow, f. 
1881 "A.. (4) Carl Mail r it z, f. 1S36 *Vii, f. d. godsför- 
valtare, R W O. Beb. egen villa vid K u ii g s- 
bro i Östergötland (V r e t a k I o s t e r). (j. 
1863 V« in. Anna Bagger, f. 1838, t 1901. 

Barn: 
a) Anna, f. 1864 •*/«. (j. 1890 ^V? m. agro- 
nomen Carl August Beckman, f. 1864 
'73. Arr. K u n g s b r o i Östergötland 
(V r e t a kloster). 
h) Maria. i. 1866 ''Vh, (K u n g s b r o, 

V r e t a kloster), 
c) Gustaf Thcodor Mauritz, f. 1868 ^7r., 
agronom. Äg. o. beb. A r s t a i Ui)pland 
(Uppsala). G. 1895 '7<i m. S i ii r i d 
Dicander, f. 1873 ^"/lo. 

Barn: 
Anna Elisabeth (A nn a - L i s a) f. 1896 

Ida Margareta, f. 1898 -'Ai. 
Sigrid Maria, f. 1900 \'r,. 
Martha Mathilda, f. 1902 -7i. 
Elsa Sofia, f. 1903 "/«. 
Valborg Helena, f. 1904 ^/u. 
Paul Nils Gustaf Mauritz, f. 1906 ^7?. 
Sten Erik. f. 1908 ^^5. 
Carl Axel, f. 1911 ^-/h. 
2) Johan Riehard, f. 1809, köpman i Göteborg, t 1864. 
G. 1833 m. Mathilda Christina Melin, f. 1810, f 
1871. 

Barn: 
(1) Olof Riehard, f. 1834 =^%, f. d. affärsman o. 
skeppsredare i (iöteborg, f. d. hufviidredare för 
ångfartygsaktb. Thule, f. d. stadsfullmäktig 
därst. o. riksdagsman, KWO I kl., R N O, LV 
V S. Äg. o. beb. villan B e r g a I i d (Djurs- 
holm), (i. 1860 -'/lo m. Beata Carolina 
A u g u s t a Werling, f. 1838 "Y".. 

Barn: 
a) Olof Werling. f. 1861 7«, öfverstelöjtnant 
vid Skaraborgs reg: te, chef för infanteri- 
skjutskolan, gymnastikdirektör, Melinska 
stenografiens uppfinnare, R S O, R W O, K 
Rum Kr O, R Fr H L. L Kr V A (R öser s- 
b e r g). G. 1900 -'V;, m. St in a Sundborg. 
f. 1871 -Vn. 780 MELIN 

b) Ragnar, f. 1864, handlande i Göteborg, t 
1898. O. 1891 m. Hilda Carolina Wwrn, 
f. 1872 ^7i. Omg. 1903 7^ ni. verkst. direk- 
tören i vinhandcisaktb. Högstedt & C:o 
B ir g e r HvUcbcrg. \. 1871 -'Vio (S t o c k- 
h o I ni). 

Döttrar: 
Ra g 11 fl i I d, i. 1892 7«. 
Ebba Emelie, f. 1893 ^V«. 

c) Ernst Waldemar, i. 1866 74, handels- 
bokhållare (N i c o I a i e f f. Ryssland). 
O. 1894 in. (Anna Levisson, i hennes l:a 
gifte). 

Son : 

Douglas, i. 1895 Vio (Skar a). 

d) Hildur, L 1869 ^7ii (Djursholm). 

(2) Sofia Elisabetfi (B e 1 1 y), f. 1836 "Vs. Q. 1855 
'7io ni. kronouppbördskassören Svante Sjö- 
stedt, f. 1812, t 1865 (Göteborg). 

(3) Ida Matfnlda, i. 1837 -7u. G. 1859 Vi m. 
disponenten Pehr Sieurin, f. 1836, t 1902 
(A n n e d a 1). 

(4) Hulda Augusta, f. 1840 7io. G. 1865 "/q 
ni, godsägaren, ordf. i styrelsen för Nääs 
fabriksaktb., R W O, Gustaf Braut Anund 
Berg, f. 1841 ^Vu. Äg. o. beb. Brun torp i 
Västergötland (Korsberg a). 

(5) Erik Segersäll, f. 1842, kamrerare, t 1905. 
Q. 1869 m. Adéle Marianne von Gegerfelt, 
i hennes 2:a gifte, f. 1828, t 1905. 

Dotter: 
Signe Matliilda, f. 1873 ^^s. G. 1900 ''Vio m. 
verkst. direktören i Hemsjö kraftaktb., 
ingenjören, fil. d:r Alfred Efcström, f. 
1873 Vii (Villa B r a b o, Saltsjö- 
b a d e n). 

(6) Jenny. f. 1843 '7». G. 1868 -7ii m. f. d. 
generalmajoren o. generalintendenten m. m., 
Km st k SO, KWO 1 kl., KNS:tOO 1 kl., 
R Pr R ö O 2 kl., R Fr HL, L Kr V A, Ri c- 
fiard Wilhelm Timulcon Berg. f. 1843 7h. 
Beb. egen villa i D i u r li s o 1 m. MELIN 781 

(7) C I ar a Henrietta, f. 1851 Va. G. 1877 * V:» 
m. kommendörkaptenen o. lotsfördelningschefen 
Carl Washington Bolivar Jacob Forsell, f. 182-1. 
t 1882 (H v e n a f o r s, B r å 1 a n d a). 

3) Carl Gustaf, f. 1810. landthrukare, t 1877. G. 
1834 m. Maria Catharina Wilhelmina Friman, f. 
1808, t IN*^!- 

Barn: 

(1) H enr iet t e Maria Carolina, f. 1835 ^'/v 
(S k a r a). 

(2) Mat II i I il a Charlotta Wilhelmina, f. 1837 V* 
(S k a r a). 

(3) Marie S o ph i e, f. 1842 ^^h (Skar a). 

(A) Carl The odör, f. 1848 ^V<5, fil. lic, ad- 
junkt vid Skara högre allm. läroverk. G. 

1884 ^/i m. Hnlda Carolina Törnqvist, f. 

1853 ^-'Ai. 

Barn : 

Gerd Gurli FAisabeth. f. 1886 'Vj. 

Dag Edvard Tlieodor. f. 1887 "/lo. arkitekt 
(S t o c k h o 1 m). 

Birger Hjalmar, f. 1889 '^/n, jur. stud., under- 
löjtnant i Göta trängkårs reserv (Stock- 
h o 1 m). 

Johan Ragnar, f. 1890 '/vj, fil. stud. (U p p- 
s a la). 

Tore H il mer, f. 1892 -%, elev vid Tekniska 
högskolan (S t o c k h o 1 m). 

Kjell Gustaf Theodor, f. W)6 ^^/-j. 

Sten H il din g. f. 1899 "U. 

4) Olof Petter, f. 1814, handlande, t 1905. G. 1847 
m. Johanna Mathilda Frikson. f. 1826. t 1908. 

I^arn: 

(1) Eva Mathilda. f. 1849 =Vu.. G. 1869 "/i,. m. 
ingenjören Carl Alfred Sundström, f. 1847 
2-/5 (F i 1 a d e 1 f i a). 

(2) Anna Sofia Henrietta, f. 1851 "/12. Q. 
1872^1 m. handlanden Carl Jörgen Ludvig 
Sehlanhuseh. f. 1840 ^-/s (Göteborg). 

(3) Ernst. f. 1853. Vistas i Nordamerika. 

{A) A g d a. i. 1859%, kontorschef hos brodern 
Carl Gustaf (G ö t e b o r g). 

(5) Carl G u st a f, f. 1865 -"/s. album- o. kar- 
tongfabrikant i G ö t e b o r g. G. 1895 "/b m. 7S2 .MJLl.UVIST 

Barn: 
Edvard Olof Robert, i. 1896 ^^/s. 
Gustaf H alion. f. 1901 ^"/s. 
Carl G list af, f. 1903 "/s. 
Ingrid Clara Mathilda, i. 1907 ^%. 

5) Robert Gudmund, f. 1816, kronofogde, t 1877. 
G. 1862 Hl. Anna Maria Rotliman, f. 1836, t 1893. 

Barn: 

Ri c Ji ar d Gabriel, f. 1863 ^Vo, rysk vice konsul, 
kassör vid Mariehills sågverk (S t u g s u n d). 

Gerda Maria, f. 1865 Vi. G. 1893 '7o ni. prak- 
tiserande tandläkaren J o Ii n Otto Rosendahl, i. 
1865 «/2 (Östersund). 

6) Martin Knianuel, f. 1829, landtbrukare, t 1888. G. 
m. Ingeborg Olsson, f. 1835, t 19U-1. 

Söner: 
i\) W al d e m ar, f. 1859^4, agronom, förval- 
tare vid Ultuna landtegendom, föreståndare för landtbruksskol 
Uppsal a). 
Palm. f. 1858 


an därst., RWO (Ultuna, 
G. 1890^11 m. I: 1 i n Kristina 
Barn: Georg Ferdinand, f. 1891 "'/u', elev vid Ve- 
terinärinstitutet (Stockholm). 
Martin Gunnar, f. 1894 ^"/y, elev vid Schar- 

taus handelsinstitut (S t o c k li o 1 ni). 
Elin Ingeborg, f. 1899 ^i. 
(2) Peder, f. 1866^*^/0, köpman i (j ö t e b o r g 
under firma Peder Melin 6: Cio o. Kaffeäng- 
rosteriet Örnen. G. 1N95 m. Signe Hag- 
berg, f. 1874 '-"^12. 

Dotter: 
Kari n Gunborg, f. 1895 -%. Millqvist. Sveusk sliikt frAn Östergötland, där äldstf mod säkerhet 
käiuic stanifiidcni, Nils Joliaiissoii. f. omkr. 17(i;$, t ITöä, var 
laiHlbo å friilsi-li.niiuauct .Milliorii uiulor (;o(h'^'ar(is briiU. 
Kl'ttT födclSfui-tcM antogs slilUlnaiiniil (inikr. 17(iO af lians MILI.QVIST 783 

båda söner, af hvilka deu yngre, Jonas, f. 1743, t 1782, guld- 
smed och rustliållare i Landoryd 1 IJiiköpiiiKs län, hade nedau- 
ståendt' son Jonas. 

Littoratnr: Sv. Ättartal l!<8!) o. 1908. 

Jonas, f. 1782, godsägare å Oltorp i Skaraborgs län, 
t 1848. G. 1812 m. Helena Maria Hedelius, f. 1791, 
t 1830. 

Söner: 

1. Carl Gustaf, f. 1818, godsägare å Oltorp, t 1888. 
G. 1853 ^/i ni. Carolina Brovall, f. 1833 Vi'j. Äg. o. 
beb. Redvägsborg i Älfsborgs län (L e n a). 

Barn: 
Carl Johan, f. 1855 '"/«, student, förvaltare å R e d- 

V ä g s b o r g (Len a). 

Ebba Emilia, f. 18bl % (Stockholm). 
Charlotta (Lotten) Helena, 1. 1864 "%, kontorist 

(S t o c k h o I ni). 
G nst af Gottfrid, f. 1868 "^s, landtbrukare (R e d- 

V ä g s b (; r g, Lena). 

2. Per August, i. 1822, godsägare å Svartorp i Skara- 
borgs län, t 1884. G. 1851 in. Matilda Aurora Petters- 
son, f. 1828, t 1881. 

Söner: 

1) Johan August, f. 1855 ^Va. revisor vid riksban- 
kens afdelningskonor i Mariestad, styrelseledamot 
i Skaraborgs läns allm. sparbank och i samma 
läns brandstodsbolag. Arr. o. bel). S i n; m a t o r p 
i Skaraborgs län (Skar a). G. 1885 '^4 m. Sara 
Alma Kristina Boström, f. 1860 ^77. 

Barn: 

(1) Jolian Ra ii nar, f. 1886 ^7-'- löjtnant vid 
Älfsborgs reg:te, elev vid krigshögskolan 
(Stockholm). G. 1911 '71 ni. Kerstin 
Erikson (af Rydboliolmssläkten), f. 1889 ""'/i. 

Son: 
.S v a n t e Jolian. f. 1912 ^7i. 

(2) I n a e b o r ii Maria Matilda.^ i. 1890 Vr--. 

(3) Torsten Harald, f. 1894 ^"-74, officersvolontär 
vid Smalands husarrL'g:te (R () n n c s 1 ä t t, 
L k s j ö). 

2) Carl Oscar, f. 1857 ^Vi, agronom, tjänsteman 
vid Smålands ensk. banks hufvudkontor i Jön- 
köping, ledamot af stadens folkskolestyrelse. 
Beb. egen gård i nämnda stad. (i. 1893 7ii m. 
T c I: I a Kajsa Eleonora Boström, f. 1865 ^'V?. 784 MOLL 

Barn: 
Elsa Maria, f. 1894 Vio. 
Märta Matilda, f. 1896 'Vs. 
Carl Robert, f. 1899 -^/lo. 
Anna Ingegerd, f. 1903 Vs. 
3) Hugo Viktor, f. 1864 ^"/s, fil. kand., skrift- 
ställare, lärare vid krigsskolan å Karlberg, arméns 
intendenturkurs, bröderna Pålilnians handelsinstitut 
och Stockholms borgareskola, styrelseledamot i 
svenska publicisternas pensionsförening (Stock- 
h o 1 m). 

Äldre gren af släkten: 

Johan Thure, spinnare i Norrköping, t. Q- 2:o m. Sofia 
Ulrika Lindholm, t. 

Dotter: 
Elin Sofia Maria, f. 1879 'h (Norrköping). Moll. 

Rläktons äldste käiulc stauirii<lci- .Inhan Adiini Moll, var 
njod. doktor, af holländsk Ixird. Efter hans död inflyttade 
hans änka (Miarlutla Sophia IMarr. f. IIM, t 1801, onikrinf; 
år 1754 till Stockholm, hvarest hon blef onit?ift med fabrikören 
Johan IIovinK. Vid inflyttnini^en medföljde hennes son i för- 
sta giftet nedanstående .lohan Adam Moll. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern IbbT. 

Johan Adam, f. 1749, grosshandlare i Stockholm, t 1802. 
Q. m. Lovisa Maria Wasmuth, f. 1757, t 1810. 
Söner: 
1. Johan Rmanuel, f. 1777, grosshandlare i Stockholm, t 
1851. Q. m. Henrica Charlotta Skoge, f. 1785, t 
1845. 

Söner: 
1) Johan Adam, f. 1805, grosshandlare i Stockholm, 
t 1895. G. 1842 m. Anna Sophia Beskow, f. 1823, 
t 1897. 

Barn: 
(1) John Gustaf, f. 1843, verkst. direktör i Skan- 
dinaviska kreditaktb., t 1912 "/lo. G. 1874 
'/u m. Agda (hinhild Fris, f. 1855^"/» 
(S t o c k h o 1 m). iMOLL 785 

(2) Augusta Henrietta, f. 1846 -'^/i2. G. 1867 

% m. stadsmäklaren Ma.e:nus Julius Neijbcr, 

f. 1838, t 1894 (S t o c k h o 1 m). 
{3) Emma Sophia, f. 1852*^/5. O. 1873 Vi ni. 

stadsmäklaren Hjalmar Forssner, f. 1834, t 

1899 (S t o c k h o 1 m). 

(4) Karl Thomas (Tom), f. 1853 %, fil. d:r, f. d. 
läroverksräd. lektor i fysik o. kemi vid högre 
realläroverket å Norrmalm i Stockholm. 

(5) Mat h i I d a Paulina, f. 1855 ^-/i. G. 1890 ^Vu' 
m. tjänsts, e. o. ]'.ofprcdikanten, regements- 
pastorn vid Svea lifgarde, lektorn vid Nva 
elementarskolan i Stockholm, O II S Ghmt, O 
II:sJmt, RCXIlI:sO, L N O, L W O, teol. 
kand. Henrik Nicolai Clauscn Afzelius, f. 
1849 -•"'/„. Äg. o. hel), hus i S t o c k h o I m. 

(6) Fritz Axel, f. 1856 -V-', varumäklare 
(Stockholm). G. 1883 ^V« m. Anna Ja- 
kobina Frölén, f. 1863 Vi*. 

Döttrar: 

Signe Anna Sophia, f. 1886 '"/i.-, lärarinna 

(S t ö c k h o 1 m). 
Dagmar Augusta, f. 1887 'V?, lärarinna 

(S t o c k h o 1 m). 
Elsa Anna Sophia, f. 1889 ^Vs, anställd i 

Skandinaviska kreditaktb. (S t o c k h o 1 m). 
Sonja Agda Mathilda, f. 1891 V--', lärarinna 

(A r v i k a). 

(7) Victor Ludvig, f. 1858 '-'V?, fullmäktig o. 
förste deputerad i rikshanken, öfverrevisor i 
järnvägsstyrelsen, ordf. i styrelsen för enskilda 
järnvägarnes pensionskassa, R N O. Beb. egen 
villa i D j u r s h o 1 m. G. 1885 Vn m. Kata- 
rina Louise Klingström, f. 1864 Vo- 

Barn: 
Ruth, f. 1886 V9. G. 1906 ^Vo m. professorn 
i praktisk medicin vid Uppsala universitet, 
öfverläkaren vid akad. sjukhuset, med. d:r 
Gunnar Hjalmar Forssner. f. 1876 ^ Vr- 
Lizzie, f. 1888 ^Vio. 
Sarah, f. 1898 -/i. 
John Wilhelm Rutger, f. 1902-^5. 
2) Victor Emanuel, f. 1815. landtbrukare, t 1860. G. 
m. Lovisa Haglund, f. 1816, t 1903. 50. 786 MUNTAN 

Barn: 

(1) Gerda Maiia Christina, f. 1849 -"/k» (S a I t- 
s j ö b a d e n). 

(2) Victor Otto, f. 1852 "/lo, vice liäradsliöfdiiiK. 
assistent i Stockholms stads förniyndarekani- 
inare. R W O. Beb. esen villa i Saltsjö- 
baden, (i. 2:o 1901 -'Vi, ni. Tyra Rosalie 
Lönnblad, f. 1870 •'"'/«. 

Dotter, i 2:a jiiftet: 
Gertrud Lovisa Auiiusta, i. 1905 '"/i. 

(3) Thilda Lo\isa, f. 1854 '"'/lo (S a I t s i ö b a- 
d e n). 

2. Didrik Johan, f. 1780, landtbrukare, t 1858. G. 1815 
m. Hedvik^ Kriana Blonmiensköld, f. 1790, t 1847. 

Dotter: 
Hedda Wilhelmina (Mina), f. 1830 ''/i. (J. 1855 ni. 
kaptenen Carl Kniil Ferdinand Åberj,% f. 1823, t 
I8f)5 (S t o c k h o I ni). Montan. 

Släkten härstaninuir jiicd all säkerhot frAn en till Nora 
licrgslas inflj'ttad walltm IMorre Lamborf, hvars t^oii Lainlirrt 
r«-issoii redan 1 slutet af ir)00-talet var bergshruksidkare i 
Nora soeken och under åren ]()(»(;--102i) innehade henimanit 
r.orn diirst. lians sonscm Laniht-rt 1'ersson, j 1W)J, koniini- 
iiister i Jilrnboas, antog sliiktnaninet .Montanus, livilket lT>r- 
k< Ilades af andre sonen Erik Montan, t 172."), biuksförvaltare 
och g. ni. Keata Stockeiistriiin. lOrik .Montans sonson lands- 
kanireraren Krik M<inlan, f. 1718, t LSI'', hade i sitt första 
gille nioil lOva Maria llulllxrg, f. 17.".."., f 17.^7, sonen Wiilicliu 
Kr i k. 

I.llti ratnr: Sv. .Utartnl 1J>S1>. 

Wilhelm firik, f. 1779, borknnästare, lagman, t 1842. G. 

l:o 1804 m. Christina Lovisa AhlborR, f. 1784, t 1809; 

2:o 1811 m. Klisabetli Eleonora Frunck, f. 1782, t 

1812. 

Söner, i l:a giftet: 
1. Mrik Wilhelm, f. 1807, advokatfiskal, t 1870. (i. 1837 

III. Justina Elisabeth Staaff, f. 1817, t 1882. Barn: 

1) Justina Magdalena, f. 1841 7-'. O. 1870 Vi-' m. 
kamreraren, vice häradshufdingen Carl Claes Abra- 
haiii (jotlier Westman, f. 1842, t 1892 (Stock- 
li o 1 in). 

2) Henrik Albert, f. 1845, kapten, t 1909. G. 1890 
"U in. A n n a Maria Viktoria Strömberg, f. 1858 
^-/lo (S t o c k h o 1 ni). 

Barn: 

Annie Sofia Justina, f. 1891 V«. O. 1911 -"/lo 
111. e. o. hofrättsnotarieii, ledamoten af Sveriges 
advokatsamfund, Gotthard Arthur Gullbcrg, 
f. 1881 -"A. (S t ock 11 o Im). 

Görel Elisabet Wilhelmina, f. 1893 ^'/o. 

Erik Lambert. f. 1896 -'Vio. 

3) Pehr Eerdinand. f. 1851 ^Vs, kyrkoherde i Husby 
pastorat af Västerås stift, kontraktsprost i Hede- 
mora kontrakt (Dal a - H u s b y). O. 1884 -"/s 
ni. Matilda Maria Elisabet (Tilda) Cornelius, f. 
1860 ^^4. 

Barn: 
Eva Maria Elisabet, f. 1885 '^^9. 
Rut Emy Justina, f. 1886 ^/lo. O. 1912 "A- m. 

e. o. liofrättsnotarien, jur. kand. Carl Knut 
Åhman. f. 1S86 ^Vs (N å s). 

Ester Matilda, i. 1.S88 -'/u. 
Märta Sofia. i. 1891 -''/V. 
Pehr Erik. f. 1895 '«/.i. 

4) Carl Otto. f. 1853 -'Vo, vice president i blan- 
dade domstolen i Alexandria, f. d. liofrättsassessor, 
K N O 1 kl. (Villa M o n t a n, San S t e f a n o. 
Alexandria, K g y p t e n). (j. 1901 ^-/s m. 
Eanny Maria Adele Bohm, f. 1869 "'^h. 

Döttrar: 
Arta Maria Justina Mansourah. f. 1902 '^^/w. 
Ulrika Wilhelmina Constance Alexandrine (U 1 1 a). 

f. 1904 "V--. 

Eanny Sofia Agnes Svea. f. 1911 ^'Ja. 

5) Gustaf Edvard, f. 1857 %i, pastorsadjunkt i 
Kngclbrekts fi)rsamliiig i Stock li o 1 m. 

i 2:a giftet: 
Krik Carl, f. 1812, färgerifabrikör, t 1873. G. 1843 
m. Jeanna Augusta Wilhelmina Borgströ-ni, f. 1823, 
t 1911. 7S8 M0NTE1,H'S 

Döttrar: 

Hilma Augusta Lovisa, f. 1844^/8 (Karlstad), 

F.va Louise Amalia, i. 1858 ^"/s. Q. 1886 % m. kon- 
traktsprosten, kyrkoherden i Fargelanda o. Öde- 
borgs församlingars pastorat, L N O, A n d c r > 
Niklas Beckman, f. 1857-77 (Fargelanda). 

A n n a Emilia, f. 1862 -'Vn (Karlstad). 

Gerda Hedvia Maria, f. 1865 '/o (Karlstad). Montelius 

(Upplandssläkten). 

Äldste kiliide stamfadern för diunia släkt Montelius (som 
ej är befryndad med ou från l';:almartrakten bördij,' släkt mod 
samma namn) var bonden Hans Månsson i Ilolmbro by 1 
Tibble socken, Ilagunda härad (Uiipland), g. m. Kari Ers- 
dotter. Deras son Johan Montelius, f. 1(JS3, t l^OS. prost och 
kyrkoherde i Edebo (Uppland) hade i sitt gifte med Margareta 
Beata Ilörner, f. 1704, t l"f'">. tio barn, däribland sonen Ter. 
major och kommendant i Malmö, hvilkon ändrade släktnamnet 
till Montell (se denna släkt) och sonen Augustin .Nbmtelius, f. 
ITIIC), t 1S16, prost o. kyrkoherde i K<iebo, g. 1 :o 1774 m. Anna 
Catharina Christiernin, f. 1747, t 1770, och '2:o 177.-. m. Char- 
lotta Seuderman, f. 17r.5, t 1840. Från Augustin Mont.-lius' 
söner Harald (i första giftet) och Augustin (1 andra giftet i 
härstamma alla nu lef vande släkt medlemmar. 

Litteratur: Sv. Sliiktkalender ISSC. 

Äldre grenen: 

Harald, f. 1775, tiänsteinan vid järnvågen i Stockholm, 
t 1818. (j. 2:o ni. Amalia F.ngman, f. 1779, t 1841. 

Son: 
Augustin, f. 1808, grosshandlare, bankkamrerare, t 18«S. 
(j. 1845 m. Amalia Charlotta NiLt/.ell. f. 1816, t 18U^. 

Barn: 

1) Hildegard Amalia (Hilda), f. 1846 ^Vh. Q. 1883 */« 
m. kyrkoherden i Sätersta o. Bogsta församlingars 
pastorat af Strängnäs stift Erans O s c a r Sandsten, 
f. 1853 -7ii (O n e s t a). 

2) Caleb Augustin, f. 1850, tjänsteman hos drätselnämn- 
den i Stockholm, t 1908. (i. 1893 Vi" ni, Ebba 
Katarina Norberk', f. 1857 "Vii (Stockholm). MONTKLirS 7S9 

Barn: 
Marion Amalia Katarina, f. 1895 ^7i. 
Karin Alfhild liniilia, f. 1896 -^/s. 
S v c n Justus Augustin, f. 1899 "/n. 

3) Knut Johan (J o h n), f. 1852 '^U, bitr. pastor vid 
Blasieholinskyrlvaii i S t o c k h o 1 in, sekreterare i 
Kvangeliska fosterlandsstiftelsens missionsstyrelse. 
G. 1881 "h m. Maria Karolina Kylbcrg, f. 1860 -'Vö. 

Barn: 

(1) Hjalmar Daniel Augustin, \. 1884 V;i, teck- 
ninj,^slarare vid U p \) s a I a liok^re elementarläro- 
verk, (j. IMll --/(i in. t: s t c r Carolina Geist, 
f. 18M -"/lo. 

Dotter: 
Margit Karolina, i. 1912^-/9. 

(2) S'ar« M«/-u/, f. 1885 ^-'/vj, folkskollärarinna 
(S t o c k 11 o 1 ni). 

(3) R u t Gerda Emilia, f. 1887 %, musiklärarinna 
(S t o c k h o 1 m). 

(4) Johan Fredrik ijonn). f. 1889 "/«. fil. stud. 
(Stockholm). Q. m. Gerd a Wilhelmina 
Olaisson, f. 1884 '«/&. 

Söner: 
Tor Berndt Allan, f. 1912 Vs. 
Nils Gustaf Allan, f. 1912 Vö. 

(5) Hjalmar Natanael, f. 1891 "/s, etsare. 

(6) Knut Vilhelm, i. 1893 -'/i, landtbrukselev. 

(7) Gustaf Harald, f. 1895 ''/i. 

(8) //</////a tlisabet (Lisa), f. 1896 Vn. 

(9) Ellen Maria, f. 1902 •'/i. 

(10) ^/;^<^ /l/7//a Margareta (Anna Greta), f. l';04 

4) Sigrid Maria. f. 1856 "Vs (Göteborg). 

5) Anna Katarina, f. 1859 '/u, första lärarinna vid 
Trälleborgs sainskola (T r ä 1 1 e b o r g). 

Yngre grenen: 

Augustin, f. 1777, bokhållare vid bankodiskontverket. t 
1822. G. 1801 m. Sofia Christina Wernander, f. 1781, 
t 1853. 

Son: 

Oscar Augustin, f. 1811, hofrättsråd, t 1894. (i. 1842 
ni. Clara Octavia Norin, f. 1822, t I'><>5. 7! to MONTEl.irs 

Barn: 

1) Gustaf Oscar Aiiiiiistin, f. 184.^%, fil. d:r, jur. 
licdcrsd :r, professor, riksantikvarie, kMrde des mé- 
dailles, sekreterare i Vilterliets-, liistorie- o. antikvi- 
tetsakadeniien, en af koniruitterade till tryckfrihetens 
\ard, inspektor för hösre aliiriänna läroverket ä Sö- 
derniahn samt för Södermalms hök^re läroanstalt för 
flickor, Km st k NO, R Pr O Pour le Mer, KDDO 1 
iir.. St Off It Kr O, K N S:t O O 1 kl.. R Pr Kr O 2 kl., 
Off Fr Instr publ. Tun Nicli Ift 2 kl.. L V A, L H A, L 
Sk S, L V S, Hed L V V S, L Ac dei Lincei i Rom, kor- 
resp. L af Franska inst. samt hedersledamot af åtskil- 
liga in- o. utliindska lärda sällskap. Ä.ii. del i hus i 
S t o c k h o 1 m. (i. 1871 -^/u m. A ii d a (icoriiiiia 
Dorotlwa Alexandra Rciitcrskiöld, f. 1S5() -'/i, Ci ^\. 

2) Clura Sofia Elisabeth (Elin), f. I,s45 '\',i. ä.k. del 
i hus i Stock h o 1 m. 

3) Lars Heiininjj Auk^ust, f. 1847, häradshöfdin.k% t 1909 
-'Vö. (i. 1877 -Vr. m. Hilda Carolina Beri^man, f. 
1855 ""/ii. Äji., jämte barnen, UlrikslicrK i Vä.xjö 

. (S t o c k h o I m). 

Barn: 

Signe Hilda. f. 1879 ^•'/;:. G. 19U8 -•Vm m. läns- 
notarien i Ui)psala län, sekreteraren hos stadsfull- 
mäktige i Uppsala, fil. kand. Carl Ebbe R i- 
c II a r d Bring. f. 1877 -/-. 

Alvar Henning, f. 1 880 "/st, fil. kand., e. o. hof- 
rättsnotarie (U p ]) s a I a), (j. 1912 '7i m. Hed- 
vig Anna Gustava Ebersteiu, f. 1882 ''l\). 

Agnes Carolina, i. I.s82 ^-/u, fil. kand. (j. 1909 
^Vfi 111. docenten \'id Stockholms högskola, jur. d:r 
Gustaf Albert (Gösta) Eberstiin. f. 1880 Vis. 
Beb. eyen villa i 1) j u r s h o ! m. 

Lars O s c a r August, f. 1885 ^"/i, Ji"". kand., e. o. 
notarie i Svea hofrätt (Stockholm). 

Johan Gustaf Emanuel, f. 1888 ^Ai, elev vid Tek- 
niska högskolan (S t o c k h o 1 m). 

Clara Hilda Ingegerd Maria, f. 1897 '"/«■ 

4) Carl Wilhelm Henrik, f. 1852 -"Vi. sekreterare o. 
ombudsman för Sveri^^es riksbank, vice häradshöf- 
ding. R N O. Äg. hus i S t o c k h o 1 m. O. l!S80 '■'/n 
m. Ida Hedvig Wilhelmina Nordlund, f. 1857 7«. 

Son: 
Carl Oscar Josef, f. 1881 ^lo. fil. kand., civilingen- 
jör, byråingenjör af l:a klass \ id k. järnvägs- styrelsens byrå för elektrisk drift (S t u c k h u 1 ni). 
(i. 1906 -'Viu 111. Laura Amalia {Lill em or) 
. Gagiii', f. 1880 *l-2. 

Barn: 
Carl Oscar Torsten, i. 1907 ^'Vn. 
Alfhild Lillcmor Biriiitta. f. 1910 ^7r,. 

5) Anna Maria Aunnsta. f. 1854 -/.i. anställd hos aktb. 
W A. Ni>rstedt 6: Söner. Äk. del i hus i S t o e k- 
h o 1 ni. 

6) Cl ar a Mafltihla Christina, i. isn.s '/l.. anställd hos 
Svenska lifförsäkrinj,^sanstalten Oden. Ak. del i hus 
i S t o c k h o 1 ni. Montell. 

Äkli-f s,'rca af \-|.i,laii.lsslakl m M-uL-lius ( m- ofvaii). 
Prosh'11 Joliim .Moiitcliiis' iildrc s,.ii Tn-, f. ITli". i I.'.'/, 
major och komjm^ixiaiit i .Maliiii>, iindradr slakliianiiict till 
Muntell. G. 17r)8 iii. Marin Klisahclh l-rii-p, i\ ITIU, y l.>t.. 
hade iiiajoreu W-v .Mdiitcll IM. a. barn suimh Carl TcOr, I. 
ITGI, t 18112, iiiaj..r och koiiiiiifiidant i VarlxT^;, som i Ml I 
hv IIM iiit,'aiigua gitto nu-d Sniia Cecilia Aurrlius, I. 1<(.n, 
t lfcU2. bkd- fader 1111 iicdansla-Midc .loliaii .lakol,. 

Liltoraliir: Sv. .\tlarial Is^l». 

Johan Jakob. f. 1796, öfverstelöjtnant, postinspektor, 
t 1885. (i. 1829 ni. Sofia Amalia Christensson, f. 180.^, 

■ t 1893. 

Söner: 

\. Albrccht Herman, f. 1833 ^ V», f- J- förvaltare 
(T r ä 1 1 e b o r k). 

2. lakoh Peter Lerdinand (Jacques), f. 183d /i, f. d. 
re^istrator i RiksKaldskontoret, R W O (S t o c k- 
h o 1 in). ,^ ^ ^ 

3. Gustaf Henrik Elis (G öst a), f. 1836 Vio, f. d. 
öfverste. f. d. öfverstelöjtnant vid Kronobergs reff:te, 
R S O (L u n d). 

4. Oscar Alfred Lorens, f. 1840, postmästare, t \'>\2 
-\U. G. 1877-^10 m. Emilie Sophic Hacksell. f. 
1854 "I -2 (Nyköping). 

ikirn: 
1) Erland Johan Oskar, f. 1878 "Ao. kronofogde i 
Jämtlands södra fögderi (S v e .g). O. 1911 -""/i m. 
Kristina Man^arcta iStina) Dahné, f. 1880 "/h. 792 MUNKTEI.L 

Son: 
Jan Erik Oskar, f. 1911 -'/il>. 

2) Bror Emil, f. 1882^^/11, löjtnant o. 3:e reg:ts- 
adjutaiit vid Södermanlands re^ite (Sträng- 
näs). G. 1912^72 in. Elsa Philipson, f. 1890 

3) Sofia Alfhild Cecilia, i. 1888 -^s (N y k ö- 
P i n g). Munktell. 

Denna gamla uppsvenska präst- och brukssläkt härstaraniai 
från Oluff Oluffsson, handlande och borgare i Köping i slutet af 
ITiOO- och början af IGOO-talet — troligen den saninie Oluff 
Oluffsson, som under åren 11)07 och 1G08 var byfogde i Köping 
— sedermera brukare af egen gård i Munktorps socken i Väst- 
manland; g. m. Dordi Andersdotter. lians son Martinus Olai, f. 
1(;20, t 1^91. kyrkoherde i Säter, antog efter Munktorp namnet 
Muncktelius, hvilket bibehölls af de af hans elterkoniniande 
som tillhörde prästståndet, men af öfriga släktrnedleniiiiar 
redan under följande århundrade ändrades till .Munktell. lian 
blef gift 1004 ni. Anna Larsdulter Barchia, f. 1047, t 17i;i, 
kyrkoherdedotter från St. Tuna och syster till riksrådet 
grefve Samuel Barck. Ende till mogen åUler komne sonen, 
Johan Munktell, f. 1078, t 1"-1-1, bruksbokhållare, sedermera 
räntmästare vid Stora Kopparberget och sist direktör vid 
Falu bergslags vedkoutor, g. 170S m. Margareta Troilia, f. 10S7, 
t 1727, hade sönerna Fredrik, Johan Martin och Andreas från 
hvilka släktvns tre hufvudgrenar, benämnda resp. Ihrsta- 
eller Eskilstuna-, Grycksbo- och Kungsåra-greuen härstamma. 
Om den sistnämnda af dessa grenar hafva icke senare uppgifter 
än dem som förekomma i Anreps Släktbok kunnat erhållas, 
hvarför densamma här nedan uteslutits. 

Litteratur: Aurep, Sv. Släktboken. 

Ihrsta- eller Eskilstunagrenen: 

Ficdrik, f. 171U. konststatsinsi^ektor vid Stora Koppar- 

l)erget. bankokoininissaric, t 1763. (i. l:o 1737 iii. 

Kniurentia Barbara (Jcislcr, f. 1717, t 1739; 2:o 1741 
in. Magdalena Bark, f. 1711, t 1761. 

Son, i l:a giftet: 
Johan Kric, f. 1739, geschworner vid Stora Kopparberget, 
t 1773. (i. 1764 111. Magdalena Nordman, f. 1745, t 
179(1. MUNKTELL 703 

Son: 
Johan Fredrik, f. 1764, teol. d:r, prost o. kyrkoherde i 
Ihrsta, den bekanta genealogen o, iitgifvaren af Vä- 
steras stifts herdaminne, t 1S48. G. 1796 m. Christina 
Cliarlotta Nuhrborg, f. 177J, t 1846. 

Son: 
Johan Theofron, f. 1805, direktör, framstående mekaniker 
o. industriidkare, anläggare af Kskilstuna mek. verk- 
stad, t 1887. G. 1833 m. Fredrika Wilhelmina Hjert- 
stedt, f. 1807, t 1846. 

Barn: 
\) T h c of r o n, f. 1834 7?, fil- d:r, f. d. disponent 
fcH" Miinktflls mek. verkstadsakth. i Fskilstuna, R W 
O. Äg. hus i Stockholm. G. 1860 'V'i m. Anna 
Pauline (iraaf, f. 1835. t 1911. 

Barn: 

(1) Sten Helmer Theofron, f. 1862, vice härads- 
höfding, distriktssekreterare vid statens järn- 
vägar, t 1911 ■■■7i2. G. 1910 ^V:.' m. Maria 
Blisahctli Lodc frän Finland, f. 1885 '-/a. 

(2) Agda Sigrid Maria. f. 1864 7i. G. 1889 7ii "i. 
verkstads- o. kontorschefen vid Mölntorps aktb. 
bergsingenjören Adolf Richard von Unge, 
f. 1862 ^7:i (Mö In torp, K o 1 b ä c k). 

(3) T II v r a Gertrud FJiza, i. 1867-72 (Stock- 
ho Im). 

(A) Bengt Mngo T lie of ron, f. 1870 7», revisor 
i arméiörvaltningens intendentsdepartement 
(S t o c k h o I m). 
. (5) Nih T hor s t e n Theofron, f. 1870 73, med. 
lic, stadsläkare i T o r s h ä 1 1 a. G. 1906 "/e 
m. Signe Dagmar (Utrdelia Strömbom, f. 1875 

^7o. 

Son: 
A^ / / s- Theofron Thors'tensson, f. 1907 ^75. 
(6)1: Isa Signe Martina, f. 1873^75. G. 1898 7io 
m. bankchefen Einar Lystad. f. 1870 7io (K r i- 
s t i a n i a). 
2) limma Thorborg Mathilda, f. 1839 -'71. G. 1860 
'7« ni. kammarherren Johan Gustaf Wilhelm Bel- 
frage, f. 1827, t 1909. Beb. eget hus i Stockholm. 794 MlNKTi:!!. 

Grycksbogrenen: 

Johan Martin, f. 1713, försi direktör vid Ik-rKslasens 
vedkoinnani men äkniade sig sedan ät det af honom 
äRda (jrycksbo pappersbruk, hvilket sedan 1717 varit 
inom slakten, t 179U. (i. 1770 ni. Margaretlia Klisahelh 
Svedelia, i hennes 3:e gifte, f. 173U, t 17NN. 
Son: 
Johan Jaeoh, f. 1774, bergsråds titel, ägde (irycksbo, t 
1847. (i. KS02 ni. F.va (ialin, f. 17^2, t l^nU. 
Son : 
Johan Menrik, f. 1!S()4, bi iikspatron, benhiul musiker, ägde 
(iryeksbo. t 1»61. (j. 1836 m. Christina Augusta 
r.ggertz, f. 1818, t 1889. 

Barn: 

1. Aiiaiista Hen rik a, f. 1840 -'/i. H. 1800 -"/« ni. 
brukspatronen Henrik Wolther Clason. f. IS21, t 1874 
(S t o c k h o 1 m). 

2. Henrik, f. 1841, bergsingenjör, disponent lör J. H. 
Munktells pai)persfabriksaktb., t 1906 -'/.•. (i. l:o 
1874 % m. Augusta Elisabeth Jacobson, f. 1849. 
t 1892; 2:o 1893 "'/r. m. Anna Paulina Lidhack, f. 
1855 ^U (O r y c k s b o). 

Barn, i l:a giftet: 

1) Henrik Aminst, f. 1875 ^7;t. civilingenjör, dispo- 
nent för Orycksbo pappersbruk ((i r y c k s b o). G. 
1902 "/(i m. Klara Mathilda Sandström, f. 1876 

Barn: 
Axel H cnr ik, f. 1903 V12. 
Eva Mathilda Augusta, f. 1906 ^-V---. 

2) Johan Fredrik, f. 1876 -\/ii, ingenjör vid Orycks- 
bo pappersbruk (G r y c k s b o). 

3) Ernst Oluf. f. 1880 ^^o, grosshandlare (O ö t e- 
b o r g), (j. 1906 ''/vj n\. Ellen WahUren, f. 1882 

Barn: 
Ernst Gustaf Henrik, f. 1907 "-''/lo. 
Anna Ellen. f. 1911 "''/.*. 

4) Eva Helena Augusta, f. 1883 -'/il-. G. 1911 'Ve ni. 
marinläkarcii at 2:a gradeti vid marinläkarkären. 
med. lic. Erik (af) Edholm, i lians 2:a gifte, f. 
1874 -/3 (S t o c k h o 1 m). 

5)Arf\ved Martin, f. 1885 "/«, fil- kand. (Upp- 
sala), (i. l'MO ^V.-. m. Maria Anna Katarina 
(Maja) Lundström, f. 1882 "7:.. Barn: 

Arfved Axel Henrik, f. l'^n "/:-•. 

Hans. f. 1912 -'/c 

i 2:a Kiftet: 
6) Brita Henrietta Qcor'Aina, f 1894 /s 
Mans August, f. 1842, läkare, t 1891. Ofverflyttadc 
1S70 till Buenos Aires i Södra Amerika, g. dar 6 
gånger o. efterlämnat flera barn, om livilka upplys- 
ningar ej kunnat erliällas. , . , x r- 
A m a I i a Christina, f. lS4b ''"/i (b t o c k h o 1 m). (i. 
1866-18. . ni. kommendörkaptenen Claes Wilhelm Nils 
August Hjelmstierna, f. 1825 t 1904. , , , ^ ,. 
E m m a loseplia. f. 1851 -'''/.i (S t o c k h o 1 m). d. 
1S70-18 . m. löitnanten, friherre Carl Axel Ambjörn 
Sparre, f. 1839, t 1910. . 
Helena Mathilda. f. 1852 -Vn. t.msättarmna. Ag. 
villan Furuhof i Rättvik (Stockholm). Munthe. 

Urgammal, förnämlig adlig ätt frf.n Fhindoru, dUr nanuwt 
förekom iiuM- i urkunder frän .Ar 090 och hvars försto med full 
visshet kände ättefader var Ascrious de Munte, hvllken ftr 
107-^ bevittnade ett prefve Roberts af Flandern privilegiebref 
förödet rika och mäktiga abbotstiffet S:t Peter, hvarest bana 
vngre son Arnuld d." Mimle, t 1132, blef abbot. Ascricus äldste 
son var riddaren Siger de Munte, bvars ättling i tolfte led 
Adam von Munte (jämte sin broder Hans) af kejsar Maximi- 
lian I den 20 mars 1.109 upptogs bland Tyska rikets adel. 
S..neu Adam von Munthe d. y. lämnade i d.> oroliga tiderna 
under ].-.O0-talets första hälft sitt fädernesland och slog sig 
ned i l.iibeck, där hans son Ludvig blef köpman (patricier). 
Fri'in Ludvig von Munthe härstamma de danska, m.rska oeh 
svenska grenarna af ätten, af livilka grenar endast den sist- 
nämnde numera är agnatisk, under det att alla nu lefvande 
medlemmar af de bAda förstnämnda grenarna härstamma 
från Uh af nedannämnde Arnold M :s yngre broder liiskopen 1 
Berg.n Ludvig M :s döttrar, hvilkas barn upptogo sina modrars 
familjenamn. Biskopens dottersons son justitieradet Bredo 
M. naturaliserades ITriö som dansk adelsman med namnet von 
Munthe af Morgeiistierne. De i Flandern kvarstanuande gre- 
narna af släkten utslocknade under 1500- oeh KJOO-talen. 
Förenämnde Ludvig v. M :s son lians, f. mOO, t 1001. kyrko_ 
herde 1 'J'ikjöb pj\ Själland, liade sonen Arnold, 1.^ loi>0, t 
1029 teol. professor i Lund, hvars son Hans, f. 1022. i 1684 
s.'isoni kyrkoherde 1 Bösarp i SkAiie blef g.-nom nämnde |.ro- 
vins' eröfring svensk uiulersAlr. lians son, kyrkoherdm 1 700 .MrXTIIE 

SlAgarp Jöns Miintho, f. IGöä, f 172-1, liad.> i sitt första gifte 
mod Dorutlu-a liiaun soiit-ii Martin iMiuitlic, f, 1G08, t 1780 
som tullinspektor i Karlshamn och 1 andra giftet mi-d 
Christina EngestrÖm sonon .Svon Johan Munthe, f. 1714, t 
1774, professor i Lund, från hvilka de nu lefvunde grenarnu, 
Karlslianmsgrenen och Lundsgreueu härstamma. Tullinspek- 
tören Martin Munthe blef 172» g. m. Anne Mary Kuus, f. 1701, 
t 17tJ7, och fader till nedanstående borgmiistaren Johan Lorentz 
(Karlshanuisgreijeij), oeh i)rofessurn Sven Jolian Munthes son i 
hans 174G ingångna gifte med Magdalena Ulrika ilellichius var 
nedanstående borgmästaren Carl Magnus (J.undsgreuen). 

Litteratur: Munthe. C. D. V., Munthesläkten frän medlet 
af lUOO-talet till närvarande tid, Hälsingborg 1SS3; Tersmeden, 
Kalender öfver i Sverige lefvaudr ointroducerad adel; Sv! 
Släktkaleuder 1880; N\l<rrg, Coltliindsk Släktbok 1'JIO. 

Karlshamnsgrenen: 

Johan Lorentz, f, 1729, borgmästare, lagman, riksdags- 
man, t 1795, G. 176U rn. Charlotta Rebecka Cassel, 
f. 173-1, t 1793. 

Söner: 
1. Martin Lorentz, f. 1762, häradshöfding, t 1819. G. 
1789 m. frilierriiman Gertrud Catharina von Kiiorring, 
f. 1762, t 1817. 

Sun: 
Carl Ludvig, f. 1795, vice häradshöfding, tullinspek- 
tor, t 1860. G. 1S22 in. Maria Catharina Gillberg, 
f. 1797. t lö63. 

Söner: 
(1) Carl Martin Wilhelm, f. 1823, byggmästare, t 
1904. G. 2:o 1871 m. Emma Carulina Hall- 
berg, f. 1842 -/i (Stock h o 1 ni). 

Barn: 

a) Ernst Ludvig, f. 1872 ^/i, revisor o. bok- 
hållare i Sveriges allm. hypoteksbank 
(Stockholm). G. 1908 -'/s m. Ulrika 
Eleonora (E I c anor) Jansson, f. 1882 '74. 

Barn: 
Alice Eleonora, f. 1909 Vis. 
Richard Ernst Lorentz, f. 1911 -"/i... 

b) E m ni y Charlotta Maria, i. 1878 %. G. 
1906 '■^y? m. disponenten hos Aktb. Stjern- 
fors-Ställdaien, civilingenjören A n d e r s 
Leonard Berglund, f. 1869 ^'Ve (B r e d s j ö). MUNTIIE 797 

(2) Johan Adolf, f. 1831, fabrikant, t 1891. G. 1869 
"/3 m. Carolina Johansdotter. i. 1845 7io 
(M a r i e b e r g, Å r s t a äng, L i 1 j e h o 1- 
ni e n). 

Döttrar: 
Gertrud Adolfina Maria Elisabeth, f. 1870 
*li2. G. 1895 Vi m. apotekaren Gustaf 
Magnus Blom, f. 1864, t 1911 (L o j o, N y- 
1 a n d s 1 ä n, F i n 1 a n d). 
W anda Emilia W ålborg, f. 1876 ^^o. G. 1897 
-«/7 ni. maskinisten Johan Axel E h r e n- 
frid Johansson, f. 1871 '"/lo (Vinter- 
viken, S t o c k h o 1 ni). 
Aurora Mathilda Euscnia, f. 18S4 'Vs, fil. 
magister. O. 1911 ""''/•s m. stationsinspekto- 
ren Bruno Rosvall. f. 1874-79 (R ö y k- 
k ä, Nylands län. F i n 1 a n d). 
2. Jacob Ludvig, f. 1770, ryttmästare, öfverjägmästare. 
t 1822. O. 1799 m. Elisabeth Catliarrna Regneli, f. 
1780, t 1869. 

Söner: 
1) Ludvig Wilhelm, f. 1S04. major, t 1861. G. 1844 
m. Sofia Maria Theophila af Sandebcrg, f. 1817, 
t 1896. 

Barn: 

(1) Catharina Maria. f. 1845 %, f. d. innehaf- 
varinna af u. föreståndarinna för elementar- 
skola för flickor i Ystad (Värna, Lidingö- 
B r e v i k). 

(2) Carl David L u d v i fi Wilhelm W:son. f. 1849 
"/(i, generalmajor o. chef för Fortifikationen 
samt för Arméförvaltningens fortifikations- 
departement. K SO 1 kl., K WC) 1 kl., (JV:s 
Olymp M. RFrHL, RNS:tOO, LKrVA, 
n L Ö M S, L Sk S. Äg. o. beb. villan Värn a 
(Li d in gö-Br e vik). G. ISSl -»/m m. 
Hedvig Charlotta (Hedda) af Klinteberg, f. 
1862 Vvj. 

(3) Nanna Theophila. f. 1853 Vs. G. 1879 '^/.-j 
m. vice häradshöfdingen Otto Gustaf Norden- 
skjöld, f. 1834, t 1901 (K r i s t i a n s t a d). 

(4) Helge Å fi e Rudolf \V:son. f. 1859 V., fil. 
d:r, rektor vid Frans Scliartaus handelsinsti- 
tut, R N O. Äg. villan Sirandliem a Värmdön 798 MUNTllE 

(S t O C k 11 o I ni). (j. 1891 '''/(i 111. Louise 
Anna Marie Nieoline Miinthe (af deii norska 
. Muiitlie-släkteii), \. 1S6() 'Vi. 
Barn: 
AU. f. 1892 75, elev vid Konstakademien. 
Siv. f. 1894 'Vi, student. 
Sophia (Sonja), f. 1890 ^o. 
2) Martin Arnold I'redrik, f. 1816, apotekare, t 1877. 
G. 2:o 1853 ni. Lovisa Aurora Ugarpii, f. 1819, t 
1880. 

Barn: 
(1) Anna Katarina rredrika, f. 1854 '^7, artist 
(målarinna). (J. 1875 "Vo m. landskapsmålaren 
Johan Reinhold Norstedt, I. 1843. t 1911 '7i-' 
(S t o c k 11 o I 111). 
.. (2) Carl Ludvifi Ar nol d, f. 1856 ^7i. kommendör- 
kapten af l:a kläden vid K. Flottan, skrift- 
ställare, R S O. R NO, R Fr H L. L Kr V A, 
L ö M S, L Sk S (Stockholm). (i. 190U 
'"'/a m. E d i t h Magdalena Andersén, f. 1875 
7i«. 
(3) Axel Martin Fredrik, f. 1857 ^Vio, med. d:r, 
förste lifmedikus. Ii. M. Drottningens läkare, 
författare, O II (Jbmt, (j V Sbm, K W O 2 kl., 
R N O, K Bad Z Löw O 1 kl. o. Berth I Z O 2 
kl., RRS:tStO 2 kl. m kr, K D DO 2 gr., 
R Fr Kr O 2 kl., K St Br Vict O 2 kl., R Ö J Kr 
. OZId, OffFrHL, R It Kr O. Äg. hus i Lon- 
.. • . don samt villor ini Capri o. i Leksand (L o n- 
d o n). (i. l:o 1880 -"'/ii (m. Ultima Hornberg, 
i hennes l:a gifte, f. 1861 -7i); 2:o 1907 ^75 
m. Hilda Reniiniiton-Mellor, f. 1879 '/in. 
. • Söner, i 2:a giftet: 

John Axel Viking, f. 1908 74. 
Ludvig Malcolm Martin Grane, f. 1910 ^7i. 
3. Carl Christopher, f. 1772. kammarrättsråd, t 1839. G. 
1797 m. Beata Lovisa Drake af liagelsrum, f. 1773, 
t 1830. 

Son : 
Gustaf Lorentz, f. 1809, landshöfding, t 1889. G. 
1837 m. Fredrique Hcermaii, f. 1815, t 1897. 

Barn: 
(1) Louise Katarina, f. 1844 ^7-.. G. 1867 '7ii 
m. öfvcrjägmästaren Carl (iiistat (iöthe, f. 
1835. t 1907 (V ä x i ö). .MlNTIli: 799 

(2) Charlotta lUisabcth. f. 1S46 -%. Q. 18S1 
. - ***/(> 111. riddarluiskamrerareii Oscar Silfver- 

' ■• sparre, f. 1832, t 1'MU (S t o c k li o 1 iii). 

(3) G list af rredrik, f. 1849 ^^4, jiir. kand., presi- 
dent i kaiiimarkollegiiini, K m st k N O (Stock- 
holm), (i. 18U5 "/.-. ni. Selma Maria Augiista 
Wallin, f. 1871. t 1901. 

Barn: 
Gustaf Lorentz, f. 1SQ6 'V?. 
Mary Emilia, i. 1898 ^^/,s. 
Curt rredrik, f. 19(!() -"/i 
Carl Ar n c, f. 1901 ^%. 
4. Sven Arnold, f. 1774, vice liaradshöfdiiiK, «:odsägare, 
t 1840. G. 1839 m. Anna Maria Lidbtröm. t 1855. 

Son: 
Carl Pontns Viktor, f. 1819, godsägare, t 1S75. G. 
1842 m. Hedda h"redrika Hoffstedt, i. 1821, t 1900. 

Barn: 
(1) Victoria H c d v i ii Maria, f. 1843 -"/n. O. 1864 
-■^/ii m. underlöjtnanten Claes Henning Kdvard 
Breitholtz, f. 1836, t 1895 (H e r r 1 j u n g a). 
• (2) Victor Helmfrid Tliorsven, f. 1847, sui)er- 
intendent, t 1892. G. 1874^4 m. Maria (Mary) 
Peterson, f. 1854 -""/lo (R o c k f o r d, 111.. 
N o r d a m e r i k a). 
Barn: 
. : Victor Åke, f. 1875 '-/•->, köpman (R o c k - 

f o r d). 
tritliiof Werner, f. 1878 -"/n-. 
tAlith Ida Maria. f. 1882 7i. 
lledviii Stina Maria, f. 1888 ^7ii. 
(3) Fredrika M a t h i I d a Anna. t. 1850 -'/o. G. 
1877 '*Vh m. f. d. I)r\ggcriagareii o. handlanden 
Carl rredrik Sundhlad, f. 1839 ^V? (L i- 
d i n g {■) Villastad). 

Lundsgrenen: 

Carl Magnus, f. 1750, borgmästare, assessor, t 1809. 

G. l:o 1786 m. (Justafva Nerman, f. 1753, t 1795; 

2:o 1796 in. Helena Sofia Sorhon. f. 1775, t 1823. 

Séiner, i l:a giftet: 

I. Carl P'redrik, f. 1794, tullinspektor, t 1850. (i. 1822 

in. Anna Charlotta ilansdotter. f. 1801, f 1856. .MINTHK 

Barn: 
Johan Magnus, f. 1827, handlande, t 1878. Q. 1855 
m. Charlotta Elisabeth Mathilda Klintberg, f. 1837, 
t 1895. 

Barn: 

(1) Johanna Charlotta Antoinetta, f. 1856 ^V 
G. 1882 -"/? ni. handlanden Emil Thcodor 
Krokstcdt, f. 1857 '-''^Aj. Äg. o. beb. H a 1 1 u t e 
på Oottland (N ä r). 

(2) Carl Johan Mathias (John), f. 1858 'Is, gross- 
handlare i Visby. Äg. Stenstu på Qottland o. 
hus i nämnda stad. G. 1889 ^Vs m. Maria 
Carolina Bachér, f. 1864 ^Vu- 

Barn: 
Gerda Maria, f. 1892 '^j-. 
Ellen Mathilda, f. 1894 %. 
Carl Magnus, f. 1898 ^V?. 
John Axel. f. 1901 ^-'A. 
Enar Ludvig, f. 1903 ^"/a. 

(3) Menrik Wilhelm, f. 1860 Vn, fil. d:r. stats- 
geolog, f. d. docent vid Uppsala universitet, 
författare, R W O (Stockholm). G. 1898 
-•'As m. Tora Ingegerd Walberg. f. 1875 ^"/o. 

Son; 
Tore Henrik, f. 1902 ^"/i2. 

(4) Lars Johan Oskar. f. 1866 ^Vn, landtbrukare. 
Äg. Nygård i Västerhejde socken på Qottland 
(V ä s t e r h e j d e, V i s b y). G, 1900 Vn m. 
E s t e r Laura Wilhelmina Öfwerberg. f. 
1876 Vi. 

Barn: 
Hedvig Mathilda. f. 1906 ^^s. 
Å k c Oscar. f. 1908 '^/r,. 
Wera Ester. f. 1910 '-'"/a. 

(5) Hildur Selma Lovisa Mathilda. f. 1870 V<i. 
G. 1894 -"/iL- m. direktören i mellersta Gott- 
lands andelsmejeriförening o. i Gottländska 
landtmännens centralförening, vice ordf. i 
Gottlands läns hushållningssällskap, agrono- 
men, R W O. Nils Johan Broander. f. 1868 
=^7i. Äg. Bölske på Gottland (V i s b y). 

(6) Hel ja Mathilda Carolina, f. 1877 ^h. G. 1900 
^-/s m. handlanden Oskar Broander, f. 1872 
^Vi (R o n c h a m n). MUNTIIE SOI 

2) Fre d r i k a Joscpliina Charlotta, f. 1S30 '7io. G. 
1870 "^/9 m. farj^eriägarcn Christian August Krok- 
stedt, f. 1S43, t 1882 (B u r g s v i k). 

3) Giistafva Ulrika Paulina (St af v a), f. 1840 '7i. 
G. 1863 ^'Vö III. f. d. kroriolänsiuanncn,. G M, ./ o- 
h a n Anton Lindström, f. 1835 'V» (B u r g s v i k). 

4) Svante Alexander, f. 1842 ^^m, grosshandlare 
i Visby. G. 1872 "Vu ni. Louise Georgina 
Wallander, f. 1853 ■-'''/«. 

Dotter: 
Anna Margareta Alexandra, f. 1873 ^A. G. 1901 
-"/7 ni. kronolänsniannen Johan Svante Lind- 
ström, i. 1867 "Aj (B II r g s v i k), 
i 2:a giftet: 
Henrik Mathias, f. 1798, hofriittsråd. t 1880. G. 1828 
ni. Sofia Amalia Muiithe, f. 1802, t 1871. 
Söner: 

1) Carl Henrik, i. 1833 ^Vn, f. d. hofriittsråd i 
Svea hofrätt, K N O 2 k!., I. M A. Äg. Beateberg 
på Värmdön (Stockholm). (j. 1870 -'7» m. 
Emilia Maria Charlotta Walliii, f. 1826, t 1907. 

2) Sven Wilhelm, f. 1837 ^''/s. f. d. distriktschef vid 
statens järnvägar, af K. M:t förordnad ledamot 
i styrelsen för Sköfde-Axvalls järnvägsaktb., K W 
O 2 kl., R N O, R Pr R Ö O 3 kl. Äg. hemmans- 
delar i Tranenio socken i Västergötland (Rosen- 
d a 1, L i m m are d). G, 1878 *^/io m. Anna 
Elisabeth Charlotta Brusewitz. f. 1858 -^/s. 

Söner: 

(1) Sven Henrik Ludvig, f. 1879 \7io, forstmä- 
stare (L i m m a r e d). G. 1909 "Vs m. Sigrid 
Birgitta (Brita) Löf, f. 1887 "Vo. 

Barn: 
Sven Henriksson, f. 1910 ^Vo. 
Barbro, f. 1912 V». 

(2) Carl Fredrik Soldan, i. 1880 "Vi-, fil. kand. 
Q. 1908 "/jL- m. Sigrid Nydal, f. 1882 "/?. 

Dotter: 
Ocrd, i. 1910 ^Vi. 51. 802 MUNTZING 

Miintzing. 

Gammal tysk släkt från staden Fleia I WUrtemberg. 
hvarest äldste käude stamfad<n-n Iliins MiinziiiK, lofde oinkr. 
år 1500. Hans ättling 1 G:o k-d Hans Friedrich Muntzing, 
f. 1700 i Flein, hvarest fadern var borgmästare, inflyttade 
omkr. år 1730 till Sverige samt blef källarmästare o. r.^idniau 
i Örebro, t 1778. G. 1744 m. Anna Kristina Nystedt. f. 
17i;i, hade han med henne två söner Johan Fredrik och Carl. 
genom hvilka släkten delade sig i nedanstående grenar. Ät- 
Pkilliga medleramar af släkten, som ännu kvarlefva i Tysk- 
land, hafva intagit och intaga framskjutna iilatser i ^^Mirteni- 
berg. 

Litteratur: Fahné, Ortsgeschiehte von Flein, Ileilbronu 
1908. 

Äldre grenen : 

Johan Fredrik, f. 1745, provir.ntmästare i Örebro, seder- 
mera kronofogde i Öster Närikes fiigderi med asses- 
sors titel, t 1S20. (j. 1769 m. Brita Maria Frischen- 
feldt, f. 1747. t 1809. 

Söner: 
1. Gustaf Fredrik, f. 1775, godsägare, t 1S20. M. ni. 
Ulrika Eleonora Klingbcrg. f. 1786, t 1862. 

Söner: 
1) Karl Johan Gustaf, f. 1814, regementskommissarie, 
kaptens n. h. o. v., t 1900 ^^/t. G. 1850 m. Maria 
Sofia Karlsson, f. 1831, t 1911. 
Barn: 

(1) Gustaf Hjalmar Severin, f. 1N52, landtbrukare, 
t 1911 Vio. Q. ni. Emelie Sofia Hagberg, i. 
1847, t 1909. 

Son: 
Carl Gustaf Hjalmar, f. 1871 %, disponent 
o. teknisk chef iör Svenska tryckeriaktli. 
(S t o c k h o 1 m). G. 1898 ;7i-' m. Af a t il d a 
Josefina Person, f. 1S6S -"/k.. 

Döttrar: 
Anna Emilia Mariiareta (Greta), f. 1«99 

Karin Matilda, f. 1901 '77. 

Elna Maria Elisabeth, (Maja), f. 1903 '"/i. 

(2) Sofie Louise, f. 185S '/i. Bosatt i Eng- 
land. 

(3) Carl Liidviii Euiién, f. 1S61 '"/m. stations- 
insi)ektor vid R i d d a r h y t t a n. MUNTZING SOa 

(4) Ernst Johan rndrik, f. 186-1 "/n. Bosatt i 
Nordamerika. 

(5) hl i Is Vilhelm Manritz, f. 1867 **/io, landtbrii- 
kare (H a I s b e r k). O. 1 :o 1892 Vi m. Lydia 
Lovisa Berjiström, f. 1864, t 1894; 2:o 1896 
«/« ni. Llisabet Hcllberk^ f. 1869, t 1898; 3:o 
1901 ^ 'Vi? ni. Muthilda Lovisa Lchnström, 

■ f. 1871 'Vi. 

Barn. i l:a giftet: 
Hed v i ii Katarina, f. 1893^7». 

i 3:e giftet: 
Oscar Fredrik Wilhelm, f. 1901 Vi-». 

(6) August a Carolina, f. 1871 -%. 

2) Viktor, f. 1820. Kodsiigarc, t 1895 ^7». CJ- 18-^7 

m. Llisabeth Lilliehöök af Oälared och Kolbäck, 
f. 1815, t 1877. 

Barn: 

(1) Gustaf Wilhelm, f. 1849 -7:t, distriktslandt- 
mätare i Östergötlands län (M o t a 1 a). G. 
1889 % ni. Al m a Ulrika B er il. f. 1S62 ^^o. 

Son: 
Bertil Fabian, f. 1893 ^^l-, student. 

(2) Louise Ulrika Catharina, f. 1850 ^7». O. 1876 
'7(1 ni. handlanden Lrik Mellin, f. 1846, t 1886 
(S t o c k h o 1 111). 

(3) Amelie Gabriella (F 1 1 e n). f. 1855 "h (S t o c k- 

ll o I 111). 

2. Johannes, f. 1778, kronofoRde med assessors n. h. 
o. v., t 1839. (i. 1812 ni. Louisa Fredrika Klin.ic- 
bcrg, f. 1782, t 1861. 

Söner: 
1) Johan LudviK, f. 1815, kronolänsnian, t 1904 ^^l:u 
G. 1853 111. Carolina Wilhelmina Törnqvist, f. 1823, 
t 1901. 

Söner: 
(1) Arvid Ludvig, f. 1854, kronolänsnian, t 1905 
'7i. O. 1894 m. Johanna Wilhelmina 
Lourentia Söderlund, f. 1867 ^7h ((i e i 1 c). 

Barn: 
Karl Johan. f. 1895 "/:,. 
Arvid Wilhelm, f. 1896 7». 
Johanna Wilhelmina, f. 18987?. 
Sonja Wilhelmina Margareta (Gret a), f. 
1899 7ii.'. 804 Ml'N'rZIN(; 

Sigrid, f. 1902 ^"/i. 
Adolf (i unnar, f. 1903 "79. 
(2) Carl All) er t, f. 1856 "/t, onilmdsnum o. kiim- 
rcrare hos Geflcborys läns brandstodsbolaji. 
(H 11 d i k s v a 1 1). (j. 188-4 -7i--' m. Anna Adol- 
fina Wilhelmina Pettersson, f. I8b5, t 1909. 

Barn: 
Carl Liidviii Torsten, f. 1S,S6 -•'/«, inkaMiiör 
hos Allni. Sv. elektriska akth. i Väste r- 
a s. 
Gerda Wilhelmina, f. 1887 -"•/(•, kontorist hos 
Oeflehorgs läns brandstodsbolag (H u d i k s- 
V a 1 I). 
2) Gustaf Wilhelm, f. 1S17, komminister i Vibv (Nä- 
rike), t 1870. Ci. 1847 m. Johanna Sköldberji, f. 
1824, t 1906. 

Barn: 
(1) Alvar, f. 184X '-'7n', ingenjör. Inneh. Sven- 
ska pa|)persbyrån (Stockholm). G. 1SS2 
^"A m. Marie Lo ni se Klintiberii, i. 1860 

^73. 

Barn: 
Nils, f. 1887 ^Va, jur. stud. (Uppsala). 
Gunhild, f. 1891 ^Vs. 
\V il hel m. f. 1893 'Vs. 
S i gr i d, f. 1899. 
{2) Teodor (Thore), f.^ 1850 7s katnrerare 
(A k a r p). (j. 1892 "/» m. A n n a Malm- 
ström, f. 1863 'Vio. 

Dcittrar: 
Ruth T hor hor g Emilia, f. 1893-77. 
Karin. i. 1898 7io. 
. (3) Vilhelm, f. 1858, ingenjör, t 1^-^00. G. 1892 
^"/9 m. E u g e n i a Sehreiber. 

Son: 
Victor, f. 1893 -'Vs. 

(4) E m i I, f. 1852 "'/is, ingenjör (G ö t e b o r g). 
G. 1889 m. Maria Schulte frän Diisseldorf, 
f. 1861 73. 

Dotter: 
Anna Paula Johanna, f. 1890 ^7o. 

(5) Nanna. f. 1861 '7ii.'. G. 1890 "/r, m. öf- 
verläkaren vid Ronianiis sanatorinm, med. lic. 
Kail Vilhelm Seliarp. f. 1S(,3 -'/i (l:ksj(i). MUNTZINd 805 

(6) Natanael, f. 1863, ingenjör, t 1910 ^Vi. O. 1S96 
^Vi ni. t: I i II Essclitis, f. Lsh*; '/io ((j u t c- 
b o r g). 

Söner: 
Bertil, f. 1897 ''/n. 
Ar It c. f. 1903 "73. 

(7) Johannes, f. 1866 "Vv, kaniierare vid Thims- 
fors pappersbrulv (T i ni s f o rs). (i. 1899 -^/u 
in. /: / *> a Sofia Aurora /(////.t,'/>t /'.tf, i. I>s75 -/u. 

Barn: 
t:isa Margareta (O reta), i. 1901 ^\/;i. 
Ragnhild Kristina (Kerstin), t. 19()2 --/ii. 
(i er da Johanna, L 1904 "V?. 
Sven Vilhelm Sköldberg, f. 1906 -^n. 
3) Conrad, f. 1S22, godsägare, t 1892 -'V?. G. l:o 
1846 ni. Christina Tlieophiia Haggren, f. 1813, t 
1875; 2:o ni. Hilda Josefina Hjorth, f. 1830, f 
1896. 

Barn, i l:a giftet: 

(1) Johan Conrad Tlieopliil, f. 1850. ingeiijiir, t 
1904 Vö. G. 1877 ^U ni. Aurora I sol d a Lw- 
titia Sundström, f. 1853 "U (G ö t e b o r g). 

Barn: 

Arthur Conrad Teodor, f. 1S82 ^"/i, post- 
e.xpeditör (G ö t c b o r g). 

Robert (lustaf I sidor, f. 1N85 Vis, kon- 
torist (G (■) t e 1) o r g). 

Helge Johan Elof. f. lSh8 Vi», kontorist 
(Göte h o r g). 

Rudolf Leopold, f. 1^90 ''Vt. kontorist (G ()- 
t e b o r g). 

T hy ra Aurora, f. 1,S95 "V.-.. 

(2) Ivar Albert Theodor, f. KS54 '"/t, grosshand- 
lare ((i ö i L- b o r g). G. 111. E m m i e Dor- 
ward-florswill frän Knglaiid, f. 1859 Vi. 

B;irn: 
Conrad Norswill, f. 1S92 "-'"/l'. student vid 

Göteborgs högskola (G (> t e b o r g). 
Ka t i e, f. 1903 '/l-. 

i 2:a giftet: 

(3) Hildur, f. 1880 -''/:.. G. 1902 'Vn ni. styr- 
iiianiien ./ o It n Norin. Yngre grenen: 

Caii, f. 1750, källarmästare i Örebro, t. Ci. 17,S6 in. 
Kristina Beata Asker^^ren, f. 1746. j" 1791. 
Son: 
Johan Fredrik, f. 1788, borgmästare i Trosa, t 1848. G. 
1822 m. Christina Liedbeck, f. 1803, t 1873. 
Son: 
Pthr Richard Frithiof, f. 1827, iandtbriiksingeiijor, do- 
mänintendent, t 1895. G. 1860 '"'/k» m. A n n a trvd- 
rika Liedbeck, f. 1838 -'/lo (L i n k o p i n g). 
Barn : 
{\) Anna Cutltarina, f. 1866 -**/io. U. 1889 ^'7? m. 
kam.marjiinkarcn, t. f. domänintendenten i Öster- 
götlands län, domänförvaltaren öfver Riddarhusets 
jordbruksfastigheter, R Venez B O, Carl August 
Nikolaus Fredrik Adlenreutz, f. 1863-75 (L i n- 
k ö D i n g). 
(2) Richard Fredrik, f. 1868 ^Vs, kapten o. kom- 
panichef vid Andra lifgrenadierreg:tet, R S O, Skytte 
GM (Linköping). (i. 1902 'Vs m. Juscfa 
Maria de los Dolorcs Aurora Augusta Adlcrcreutz, 
f. 1868 -Vi. 

Söner: 
Carl Erik Richard, f. 1903 'V». 
Ivar Nicolas Frithiof Richard, f. 1905 '•'/(!. 
S^ t ig Richard, f. 1906 'h-j. Miirray. .\ltista niefl visshet kända stainfadorii för demia släkt, 
Joliau Murray, f. lOGÖ, t 1721, jortlägarc* i ricusscu, uppgifvos 
hiirstaniiua fråu den urgamla skottska ättcii .Murray, ooh ou 
gren däraf som uuder Cromwclls regering öfvcrflyttaile till 
rrcussen. Familjemedlemmarna hafva alltid förl i sigillet 
fiMuiiddiga silfverstjärnur i blått fUlt, hvilket är den skottska 
ätti'iis stamvai)en. Johan .Mnrrays son Andreas, f. 109."», ölver- 
flyttade 173U till Sverige sAsom kyrkoherde vid Tyska för- 
samlingen i Stoekholm, t 1771 som teol. d:r och pastor pri- 
marins. I sitl andra gifte med Johanna Chrislina (iulilz, 
f. 1712, t l>^t»0. hade han siinerna J(.iian Andreas, t. 17 K», y 
]7!)1, framslAende liikarr och vetenskaiisnian, Custaf, f. 1717, t 
1.S2:., öfverhofpredikanl ..ch ordensbiskop samt biskop i Niist.r .MIKUAY SOT 

As stift, adlad 1810 med bibehållande af namnet samt neiian- 
ståeude Adolf Murray. 

Litteratur: Tersinedeu, Kalender öfver 1 Sverige lef vande 
(lintrodiHTiad adel, Slli. lS>t;. 

Adolf, f. 1751, k. lifmediciis, professor i UpiJsala, frejdad 
anatom, t 1803. Q. lio 178.3 iii. Hedvig; Charlotta 
Aurivillius. f. 1760. t 1788; 2:o 1789 m. Anna Sofia 
Lanibcrjf. f. 17()2, t 1820. 

Söner, i l:a jjiftet: 

1. Carl Adolph, f. 1785, kM-osshandlare o. amerikansk 
konsul i (i()teborK, t 1847. (i. 2:o 1843 in. Fredrika 
Maria HerKinan, f. 1>S12, t 1809. 

Söner, i 2:a giftet: 

1) (ieorjje f. 1844. \erkst. direktör för tändsticks- 
fabriksaktb. Vulean, t 1911 •'"/!,.. (i. 1909 ni. 1: I s a 
Kocli, f. 1875 -"/i ((i ö t e b o r k). 

Son: 
(i c o r Ii c, i. 1909 ^'"'/iL. 

2) Robert, f. 1840 'ju, med lie., professor, f. d. 
öfverlärare i sjukj^ymnastik vid (jymnastiska Cen- 
tralinstitutet, R N O. Äs. villa i Lysekil (Djurs- 
h o I m). (j. 1877 ''/s m. AI arla Cecilia Antoinette 
Andrén, f. 1851 ■/!). 

Barn: 

(1) Maria Amalia, f. 1878 ^V^. 

(2) Oscar Adolf, f. 1879 Vi,, kyrkoherde i Fors- 
marks f(')rsamlin«: af Ärkestiftet (F o r s - 
m a r k), (j. 1M()7 "/r, m. A n n c - M a r ^ r e t Ii e 
Mannerfelt, f. I8N5 "la. 

Barn: 
George Robert Otto, f. 1908-^8. 
H el é ne Maria, f. 19U9 -'"/u. 
Martha Ingegerd, f. 1911 '"/ö. 
Carl- Adolf. f. 1912 -'V*.. 

(3) Anna- St in a, f. 1881 ^"^U. 

(4) G e o r g e Maria, f. 1883-^1, löjtnant \id 

Södermanlands res:te (Stockholm). (J. 
1909 ^Viu m. Anna S t i n a filfvcrson, f. 1887 Vi. 

Son: 
Han s. f. 1910 'Vii. 

i 2:a giftet: 

2. Frik Fredrik Uno, f. 1791, grosshandlare i Stock- 
liolm. t 1870. (j. 1828 m. Sophia Charlotta Venus, 
f. 1803, t 1866. MV un AY 

Hani: 
) Adolf Wilhelm, f. 1831. major, t 1,S94. (i. 18f.') 
/a m. Vendela Sofia Luiicrlijelm. f. Ks34 *9 
(Stockholm). 

Barn: 

(1) Per Gustaf Uno, f. 1861, major, t ^^10 *Vi. (i 
1898 ^ "A» m. Elisabeth Taiiini, i. 1875 -^'-. 
(J ö n k ö p i II s). 

Barn: 
Carl Adolf, f. 18'hj -/j, 
E h b a Elisabet, f. 1902 ^"/i. 
Adolf Ge or ii, f. 1903 -''/r.. 
Gustaf Wilhelm, t. 1 91)5 ^7i. 

(2) G/r/ Adolf Alfred, f. 1862 -'/7, öfvcrstclöjt- 
nant i Foi tifikationcn, chef [(ir fältteick^raf- 
kåren, adjutant lios II. M. Konunk^en, t d 
adjutant hos Konung Oscar II, O II S (jhmt. 
R S O, R VV O, (j V:s OlyniD M, K Bad Z Löw O 
2 kl., K Rum Kr O, TurkMediO 2 kl.. Off Ö 
Fr JO. RBLeopO, R D I) O. R Pr H L, R Fr 
Kr O 3 kl., R S Albr O 1 kl., Sk (J M, L Kr V K 
(Stockholm). (}. 1897 ^'n, m. Ebba 
Uenriette de Chaiiips, f. 1872 '/.-,. 

B;irn: 
Mande Eanny, f. 1899-%. 
Cliarles Gustaf Uno Malcolm, f. 1904 'Vt. 

(3) E 1 1 e n Johanna Charlotta, f. 1866 V--. H. 
1892 ^7» m. landshöfdingen i Jämtlands län, 
förutv. statsrådet, ledamoten af riksdagens 
andra kammare, ordf. i Jämtlands läns Inis- 
hällningssällskap, K N O 1 kl., J o h a n Widén 
f. 1856 ^'Vl. (Östersund). 

(4) Walter, f. 1871 "/jo, jur. utr. kand., expedi- 
tionschef i ecklesiastikdepartementet, hofrätts- 
råd 1 Svea hofrätt, K NO 2 kl., RRS-tSt 
O 2 kl. m kr, O V :s Olymp M (S t o c k h o 1 m). 
G. 1907 7i m. Emma Uiiiila, f. 1881 '"/u. 

Son: 
Adolf William Albert, f. 1907 -"/jo 

(5) Johan Henrik, i. \H74 '''/•., civilingenjör, 
chef for Brand- o. liffiirsäluingsaktb. Sveas 
kontor i Stock h o I m. (i. 1904 '^/^ m. 
Ellen Seli\v(irman/i. f. 1880 "/.-,. . f. 


l';()6 *"A 


'U. 
1S77 


'7u>, 1. 


)itn; 


iiit 


andre 


iid.iiitai 


It ^ 


^id 


(Sk 


ö f d c). 


■ •>. (1 


1. l,sr)4 ■ 


■"7h 


111. NAcii.MANsox soy 

13arn; 

Adolf Henrik Uno, f. 1905-/1. 

L i I i a n Aiiiiiista Sopltic, 

Arnuld Stellan, f. 19(is 
(6) G II s t a f Carl Auiiiist. i. 

vid (j(')ta artillcrirc'i;:tt.', 

II aniiclördcliiiii.icciis stab 
2) H el c n e dust af va, i. KS4.^ •"/ 

l)ruksä,v:arLMi Vollratli Ik-iirik Sebastian Tliaiii, f. 
IS.37, t \W^ (S t o c k h (I I 111). Nachmanson. 

Sliikt af Judisk börd liåu Ky.sshaul, aiitagligcu ö.stersjö- 
proviusiTna; den inflyttade till Svcrif^c under senare delen 
iif 1700-talet. Nedanstående Miclul Itirsch Nachmansuu var 
lildd i Stockholm. 

Michel Hirsch Nachinansoii, f. 1794, jrrossliandlare, t 

1846. (j. in. Natalia Cohn, f. 1809. t 1^55. 

Söner: 

1. Herrnian. f. 1839. grosshandlare, t 1901. (i. 1872 ^"/a 

ni. Rosa Davidson. f. 1849 '-'/» (S t o c k h o 1 in). 

Söjier: 

1) J o s e p II. f. 1876 ^-/i, vice verkst. direktör i 
Stockholms enskilda bank, ledamot af direktionen 
för Handelshögskolan i Stock h o 1 m, R W O. 
O. 1898 •'/.-, m. T y r a Anna Emilia Hörjesson, f. 
1877^-77. 

Barn: 
// e r r ni an, f. 1899 ^/a._^ 
Karin Emilia , i. 1901 --/'«. 
Ingrid Emilia, f. 1909 V-j. 

2) Ernst, f. 1877 '-^/-j, fil. d:r, docent i grekiska språ- 
ket vid Uppsala universitet. H. 1906 -""'/lo m. 
Magda Geber. f. 1880 ^^/lo. 

Son: 
Gunnar, f. 1908 Vi. 

3) August, f. 1878 *7i, verkst. direktör i Orkla 
(iriibe aktb. o. i Stora Långviks grufaktb. 
(Stockholm). (i. 1903 ^7ii ni. Elisabet o NATIIIIOKST nrli NATIIOltST (NATIIUUST) 

Barn: 

Jarl Aiij^ustsson, f. 1904 ^'/lo. 

Stina Elisabet, f. 1906 Vi. 

N ils Abraham Augnstsson. i. 1908 ^^h. 

Elisabet Margaret a, f. 1909 Vn. 
Emanuel, f. 1843, grosshandlare, t 1897. G. 1872 V? 
m. Rosa Daviiison. f. 1852 -"/a (S t o c k h o 1 m). Nathhorst och Nathorst (Nathurst). 

Ursprungligen engelsk släkt, af hvilkeu eii gren öfver- 
flytlade till P.reslau i Schlesieu. Diirifrftu iuflyttatle tvi 
bröder till Stockholm, den iildrc Jobau Theoiihil Nathhorst 
fir 1744 och den yngre Theophil Erdniau Nathhorst, f. 1734, 
t 1804, ogift, på i7r)(l talet, bftda läkare. Johan Theoi.hil (I), 
f. 1723, t ITOa, stadsfältskär 1 Stockholm, hade i sitt gifte 
med Maria Tiesen, f. 17120, t 170;?, ende sonen Joliau Throphil 
(II), £. 1760, t 1708, regementsläkare vid Smålands kavalleri, 
assessor, som, g. 1791 ni. Hedvig Meurling, f. 17G6, t 1804, 
hade sonen, nedanstående Johan Tlieopliil (III), från hvilken 
alla nu lef vande medlemmar hiirslamma. Sliiklen har i tre 
generationer gjort sig ett namn i dm svenska odlingens 
häfder med Johan Theophil (111) och Hjalmar Otto, båda 
högt framstående på det svenska jordbrukets område samt 
Alfred Gabriel, den berömde vetenskapsmannen, naturforska- 
ren och uordhafsforskaren. — De i Amerika lefvande gre- 
narna skrifva namnet Nathurst, af de svenska grenarna 
skrifver den äldste, professor Hjalmar Ottos gren, sig 
Nathorst, de öfriga Nathhorst. 

Litteratur: Sv. Ättartal 1881); Chr. Meurling, Olof Meur- 
lings stamträd. Lund 1902. Johan Theophil (111), f. 1794, sekreterare i landtbruks- 
akademien, t 1862. (i. 1S17 iii. Lovisa Sofia Jöns- 
son, f. 1797, t 1854. 

L3arn: 

I. Johan Theophil (IV), f. 1817, utvandrade 1837 till 
Nordamerika, farmare, t 1896. (j. 1844 m. Charh)tta 
Ross, f. 1816, t. 

Döttrar: 
Louise Marie, f. 1.S45 •'V?. 
Charlotte Hattie, f. 1853 "Vis. 
Kate J en n i e. f. 1857 "A-. NATIIHOUST ocli NATHOltST (NATIirUS'J) 811 

Hjalmar Otto, f. 1821, professor, föreståndare för 
Alriarps landtbriiksiristitut, t 1899. (i. l:o 1847 iii. 
Marie Charlotte Mathilda af Ocorgii, f. 1826, t 1809; 
2:o 1886 ^^/is ni. Emma Ihrsson, f. 1867 '-'"/u. Oiiig. 
1900 ^/u m. läroverksadjunkten Axel l'ritiof Axels- 
son Lindkvist, f. 1872 ''/lo (S t o c k h u 1 m). 

Barn. i l:a giftet: 

1) Hjalmar Teofil, f. 1848 "/o, tandläkare i 
T o w n s v i I I e, Nord a ni e r i k a. 

2) Alfred Gabriel, i. 1850 '/n, fil. d:r, professor, 
intendent vid Naturhistoriska riksmuseum, hed. d:r 
i Cambridge, Greifswald, Kristiania o. S:t Andrews 
(Skottland), KNO 1 kl., R Pr Kr O 2 kl., RRS:t 
An O 2 kl., L V A, L V S. L 1^^ S. L V V S, L V A i 
Berlin, Kristiariia, Köi)enlianin, S:t I\-tersburg, 
Wien o. Miinchen (Stockholm), (j. 1878 ^"/lo 
m. Amy Rafaela (F.lla) WindaUl, f. 1858 'V?. 

Ikirn: 
il) Ella Maria Charlotta (Maja), f. 1881 ^-Vi, 
lärarinna vid fackskolan i liuslig ekonomi 
(Uppsal a). 

(2) Harry Johan Hjalmar, f. 1882 "'/s, gruf- 
ingenjör (Malmberget). Q. 1908 ^"/i2 m. 
Sofia Elisabeth (Lisa) Larsson, f. 1885 "/o. 

Söner: 

Per Alfred Helmer, f. 1910^-/8. 
E r i le Harry. f. 1912 ^^/lo. 

(3) Ruth (labriella, f. 1883 ^V», lärarinna (U p p- 
s a 1 a). 

(4) Elisabeth Jane (Lisa), f. 1885 -''/ii (Stock- 
li o 1 m). 

3) Emerentia Helena, f. 1856-%. (j. 1879 -''/i 
m. sysslomannen vid Lunds hospital, R N O, H a g o 
Johan Hjalmar Windalil, i. 1852 V? (L u n d). 

4) Ada Ellen, f. 1858-74, fältskär. (i. 1891-7* 
m. lasarettsläkaren i Simrishamn, med. d:r 
A n d e r s Hansson, f. 1858 -^/o. 

5) John Lonis, f. 1860 -7o, f. d. landtbruksskole- 
föreständare, lärare i agronomi vid den kultur- 
tekniska kursen för landtmätare (S t o c k h o 1 m). 
(i. 1893 'Vio 111. Anna Hnltman, f. 1861 ^Vo. NATIIIIOKST (.(Il NWIIIOHST (NATl IT UST Harii: 
A rinit a, f. 1S94 -'Vt. 
H a y (Icc, f. hsg.s -'/i. 
AI</r3', t. 1900 '-h. 
Astrid, f. 1900 ^"'V?. 

6) A:«r/ /:\U77, t. 1861 -"/•;, major i FurtMita staternas 
koloiiialariné på Filippinerna (S a n I' e r n a ii d o, 
L a U n i o n, F i 1 i p p i n e r n a). 

7) Aiiiies Louise. 1. 1867 ^/.m. Fru Wästfelt. Före- 
ståndarinna f(")r arbetsfunnedlinRslnrån i L i n k ö- 

3. Ida Mathilda, f. 1823 "/h (Visby). 

4. £' m III a Amalia, f. 1827 "Ib (I. i n k ö p i n k). 

5. f: v a Katarina, f. 1830 V«. O. 1858 -'/u» ni. löjinanten 
Karl Julius WaliUiuist, f. 1835. t 1898 (Stock- 
h o 1 ni). 

6. Edvard Hugo, i. 1832 '-'V:i. major, f. d. bandirektiir 
vid statens järnvasrar, R N O, R W O, K lUM) 2 gr. 
((i ö t e b o r g), (i. 1860 -^/lo m. Amelie Frika Char- 
lotta Katarina Sandberg, f. 18-12, t l^^i'-'. 

Dotter: 
Bett y Amelie, f. 1861 "Vio. G. 1884 -"/lo m. kap- 
tenen i K. Flottans reserv, kustbevakningscliefen 
i Hallands samt Qötebor.irs o. Holms län. R S O, 
Erik Gustaf Didrik hUvchel. f. bs6(i ^'V-- (O ö t e- 
b o r g). 

7. Richard Wilhelm, f. 1833. brukspatron, domäninten- 
dent, t 1911. O. 1860 m. Fva Karolina Olivenbaum, 
f. 1842, t 1877. 

Barn: 

1) Olga Lovisa, f. 1861 -'Vn (Falun). 

2) Karl David Olivenbaum. f. 1864. civilingenjiir, t 
1909. O. ni. 1: I s a Johnson, f. 1877. 

Harn: 
Eva Barbro Elsa Davida, f. 1902 ^Vi. 
Karl Richard Teofil Ivanlioe. f. vm Vvj. 
Karl Gösta Hilding David. f. 1904 /i-j. 
Eva, f. 1906 "/r,. 

3) Karl Ernfried Olivenbaum, f. isod -'mo, bergs- 
ingenjör, kemist i J e r o m e, A r i z, N o r d a m e- 
r i k a. G. l:o m. (Annie Kuchler, f. 1879 '"/n). 

Dotter, i l:a giftet: 
An nit a. f. 1897 ^"/l». 

4) Karl Bertel Olivenbaum. f. 186s -\^. kapten vid 
Dalreg:tet. R S (J (Falun). G. 1901 "/a m. 
Maria (Mary) Teseh. f. 1879 -'"Ai. NAUMANN 813 

Barn: 
Eva Birgit Elisabeth, f. [W3 ^/i-. 
Karl Bertel Richard, f. 1907 -7:1. 
David H e r bert Bertel, f. 1909 Vh. 
<S. K.jiiar Oswald, f. 1S36, superintendent vid järnvags- 
bolaji, t 1903. O. 1857 ni. Metta Gossnian, f. 1S36, 
t 1911. 

Barn: 
Emelie Louise, f. I,s5,s -'Vii (T r a c e city, T e- 

n e s s e e, Nordamerika). 
Hush Lee, f. KS6f), t l^^IO. (]. 1900 •'/» ni. Emma 

Cecilia Wabee. 
Metta Henrietta, i. 1S68 ''Vu'. O. 1890^712 m. 
grufinsenjören A. ./. Ormsbee (T e x a s, N u r d- 
a in e rika). 
A^nes Teresia, f. 1S71 -"/^!. (i. 1906 ni. Henry 
Allén Tiirner (C li a t t a ii o o Ra, Nord a ni e- 
r i k a). Naumann. 

Tysk släkt 1'rAn II;\llo i imvarandc koiniiiguriket Saclisoii. 
Slaktaren Christian Naiiniann, som ](i77 gil'to sig diirstildcs 
iiicd Magdalena lOiilenherg, är iildste kände stamfadern. Deras 
son Clirlstoplier, f. IGSU, ägnade sig ;U faderns yrke, flyt- 
tade till Svenska Pommern oeii blef slaktare i Stralsnud. 
Till Sverige öfverflyttade på 1700-talet hans son Jacob Chri- 
stopher, f. 1727, t 179S, som hlof snickare i Malmö och g. 
där 1758 m. Catharina Ifverson, f. 17;>G, t 1S06. Dessa makar 
voro föräldrar till nedanstående Johannes. 

Tätterat\ir: Sv. Ättartal lSi)4. 

Johannes, f. 1762, snickarealderinan, t 1825. (}. 1801 ni. 
Cecilia Florinan. f. 1782, t 1855. 
S()iier: 
1. Johannes, f. 1803, spegelfabrikör, t 1866. G. l:o 
1833 rn. Clara Ilkclund. f. 1812, t 1847; 2:o 18-19 ni. 
Maria Lovisa Osbäck, f. 181-1, t 1892. 
Barn, i l:u giftet: 

1) AI a t hild a Cecilia, f. 1834 7.i. (B o r å s). 

2) ./ o s c f i n a Gustaf va. f. 1836 "V? (B o r ii s). 

3) Selma Maria. t. 1843 ^7n (Boras). 814 NAUMANN 

i 2:a yiftft: 
4) Johan Leonard, f. 1850, med. lic, förste provin- 
sialläkare, t 1905. G. 1880 ^"/7 ni. Cl ar a Sofia 
Göthihla Beiiinii. f. 1857 -'V^ (Lund). 

Söner: 
Carl Johan Edvard (C ar I - E d v ar d). f. 1885 
^V:t, underlöjtnant vid Vaxholms j,^renadierreg:te 
(O s k a r - F r e d r i k s b o r g). G. 1911 '"/o ni. 
Anna Eleonora Victoria Carlson, f. 188^ ^•^/•j. 
Einar Christian Leonard, f. 1891 ^^/s, student vid 
Lunds universitet. 
2. Christian, f. 1810, jur. fil. d:r, professor, justitieråd. 
berömd rättslärare, t 1888. (i. 1841 m. Johanna So- 
phia Keijser, i hennes 2:a gifte, f. 1811, t 1875. 
Barn: 

1) Sophie. f. 1844 ^^/s. Q. 1866 Vo m. provinsial- 
läkaren Kjell Gustaf Georg Ossian Sjövall, f. 1839, 
t 1907 (L u n d). 

2) Gustaf (Gösta), f. 1846 ^':i, med. d:r, f. d. öfver- 
läkare vid Sahlgrenska sjukhusets i Göteborg kirur- 
giska afdelning. K W O 2 kl., R NO, L V V S 
(Stockholm). G. 1879 ''7io m. Julie Elisa- 
beth von Essen af Zelle, f. 1861 '"-Vo. 

Barn: 

Cliristian Gustaf Mamus, f. 1881 ^''/a, bokhål- 
lare vid Strömsnäs bruk (S t r ö m s n ä s). 

Carl Erik, f. 1882 ^Vi-j. fil. d:r, amanuens i Riks- 
arkivet (Stockholm). G. 1912 ""/i ni. f n ^- 
rid Rinsia Rosensehiitz Molin, f. 1885^5, fil. 
kand. 

Clara Sophia, f. 1885 ^%. G. 1906 7i ni. marin- 
läkarcn af l:a graden, sjukhusläkaren vid ki- 
rurgiska afdelningen å Flottans sjukhus i 
Karlskrona, R W O, med. d :r Lars G u n- 
nar Edvard Nilson, f. 1872 -%. 

Ynfive, f. 1891 -'/i, underlöjtnant vid K. Flottan 
(Karlskrona). 

3) The odör, f. 1848 ^V.i. vice liäradshöfding, sekre- 
terare i Städernas allm. brandstodsbolag (Stock- 
h o 1 m). 

4) C e c i I i a. f. 1850 '7a (S t o c k h o I m). NKKiMCK 81." Neiglick. Släkten häirstammar frAn Finland, hvarcst dess förste 
kände stamfader Georgins Neglik var kyrkoherde i Kides 
socken pft lOOO-talet. Vid Finlands aftriidande till Ryss- 
land 1809 öfverflyttade lai gren till Sverige med dåvarande 
löjtnanten vid Savolax jägare, nedanstående Nils Christian 
Neiglick, hvars föräldrar voro fänriken vid Savolax infan- 
terireg:te Anders Neiglick och Anna Juliana Nykopp. 

IJtteratur: Sv. .Ättartal 1S^9. 

Nils Christian, f. 1784, öfverstelöjtnant vid Smålands 
grenadierbataljon, postmästare, t 1866. Cj. 1:o 1817 
m. lk'ttv Maria Haminarberk% f. 1796, t 1827; 2:o 
1828 m. Louise Davidson. f. 1806, t 1858. 
Barn, i l:a giftet: 
1. Carl Anders, f. 1819, öfverstelöjtnant, t 1893. G. 
1858 m. friherrinnan Hedvik' Mar«:areta Sophia Åker- 
hjelm af BLombacka. f. 1833. t 1875. 
Barn: 

1) Nils Fredrik (Fritz), f. 1859 "V-.», kapten i Oöta 
artillerireg:tes reserv, RSO (G ö t e b o r kO. 

2) Carl Axel, f. 1860 --'/r-', civilingenjör (Stock- 
holm). G. l:o 1902 m. Anna Charlotta Tekniér, 
t 1908; 2:o 1910^/9 m. S i fi n c Beata Heden- 
ber gh. f. 1871 ^/lo. 

Barn, i l:a giftet: 
Carl Fredrik, f. 1904 "/n. 
Märta Charlotta, f. 1906 ''/«. 
Anna Margareta, f. 1908 'Ve. 

3) Gustaf S i x t e n. f. 1862 Vn, borgmästare i U d d e- 
valla, aiiditör vid Bohusläns re.g:te. sekreterare 
hos styrelsen fcir Uddevalla —Lelängens järnvägs- 
aktb., ledamot af riksdagens första kammare, 
R N O, R W O. 

4) C o n r a d, f. 1865 "^/n», grosshandlare i Sto c k- 
holm under firma John Blomberg & C:o. Äg. 
hus i nämnda stad. G. 1894 '^^l\t m. Maria 
Amalia Gustaf va Hallin, f. 1866 **/ii. 

Son: 
Sven Olof Conrad, f. 1907 ^7^. 

5) Flisabeth Augusta Charlotta, f. 1868 -"/n. G. 
1893 '"/ii m. majoren i armén, kaptenen i Bohus- 
läns reg:tes reserv, kommissionslandtmätaren i 
Göteborgs o. Bohus län, RSO, Filip August 
Busck, f. 1859 ^'/r. (Uddevall a). 816 >:i:i(;i.u'K 

i 2:a kMftct: 
2. Gustaf O i I I i s, i. ls37 "'Ai, Uindthriikare. Äk^ o. 
beb. B j ö r k ni o s a i Stiialaiid (V i r s e r u ni). O. 
1861 «/ii ni. Hanna Holnicr. f. 1834, t 1908. 
Söner: 

1) Nils Giistuf Anders, f. 1S62 ^7», kontorist (Häl- 
singborg). G. 1894 ^'Vi2 m. Anna Maria 
Olofsson, i. 1867 "Vi. 

Harn: 
Nils G ill is Olof, f. 1895 Vn. 
Hanna Ingrid Maria, i. 1897 "/a. 
Louise Emilia Johanna, f. 1899 ^Ve. 
Sixten Anders Kristian, f. 1902 7«. 
Malte Berndt Filip, f. 1903 '/n-. 
An kild Ruth Botilda, f. 1905 'Vh. 
/:/s/c /Jn Catharina, f. 1907 ^"/i. 
Perey Gustaf Emanuel, f. 1910^^2. 

2) yo/?o/; G il I is, f. 1865 -^'/ii.', koniniinister i Mister- 
hults pastorat af Linköpings stift (G r ö n h u It, 
M i s t e r h u 1 t). G. 1899 ^^s ni. Emilia Karo- 
lina W et tenoren, f. 1873 'Vo. 

Barn: 
Nils Christian, f. 19U() "Af. 
Mar ie - Louis e, f. 1902 */«. 
Ruth Ingrid, f. 1904 ''V?. 
Carl- Axel. f. 1907 -"/lo. 

3) Axel G ide o n, f. 1867 ^^7, landtbriikare. Äg. o. 
bcb. B o i Östergötland (Västra H a r g). G. 
1901 "Al ni. Anna Charlotta Matilda Tornberg, 
f. 1864 "Vii. 

4) Axel August Natlianael, f. 1873 "Vio, landtbrukare 
(B j ö r k ni o s s a, V i r s c r u ni). 

3. Hugo Malte, f. 1841, stadsfiskal, t 1883. G. 1873 ni. 
Agne s tlellberg. 

Dotter: 
Anna Lovisa Augusta, f. 1874 ^^y. G. 1894 ""k ni. 
skeppsniäklareii Carl August Peterson, f. 1864 ^Va 
(G ö t e b o r g). 

4. Betty Emilia Charlotta, f. 1842^=^/2. G. 1865^7? 
in. f. d. regenientsläkarcn, R W O, med. lic. Johan 
Ludvig Hedlund, f. 1828 V12 (Stockholm). 817 Neijber. Släkten härstammar från Tyskland och inkom sannolikt 
först med Martin Neiiber, som redan 1G87 var borgare och 
snickaremästare i Stut-kliolm. lians sonsons son stadskassören 
i Stockholm Lndvig Neijber, f. 1702. t 1796, gift 17SG ra. 
Catharina Charlotta von Meijerhelm, f. 17G1, t 1820, var fadei 
till nedanstående Johan Ludvig. 

Litteratur: 8v. Ättartal 1M»2. 

Johan Ludvig, f. 1787. kammarråd, t 1854. Q. 1817 m. 
Arma Charlotta Falk, f. 1799, t 1882. 

Söner: 

1. Gustaf Ludvig The odör, f. 1819 ^i, f. d. kansli- 
sekreterare o. expeditionssekreterare i K. M:ts kansli, 
R W O (Södertälje). O. 1850 "/ii ni. Hedvig 
Eleonora Constance Broberg, f. 1827, t 1912. 

Barn: 
Johan Ludvig Eugen, i. 1851 ''^h, f. d. kassör. 
Sigrid Anna Eleonora, f. 1858 "^/s. G. 188U -/o m. 
{. d. öfverfältläkaren, K W O 2 kl., R N O, K N S:t 

00 2 kl., Off Rum S O, Gustaf Johan Anton (Gö- 
sta) Dunér, f. 1840 -"/12 (G e o r g s h i 1 1, Hör- 
by). 

2. Ang u s t Emanuel, f. 1820 ^"Z?. f. d. notarie i riks- 
gäldskontoret, R W O (Stockholm). G. l:o I80I 
m. Kmma Charlotta Ljunglöf, f. 1827, t 1873; 2:o 
1874 m. Johanna Mathilda Ovven, f. 1826, t 1905. 

Son, i l:a giftet: 
Jacob August Mortimer, f. 1856, vingårdsägare, t 
1912 ^Vo. G. 1891 ^"/i I". Clara Jeanne David från 
Frankrike, f. 1859 ^/s (L o u p i a c - d e - C a d i 1- 

1 a c, G i r o n d e, Frankrike). 

3. Frans Roland Edouard, f. 1828 ^Vv, f. d. bankkatn- 
rerare (Södertörns villastad). G. 1871 /« 
m. Hedda Rydberg, f. 1845 %. 

Barn: 

Anna Charlotta Louise, f. 1872 ^^U, gymnastik- 
direktör (K ö 1 n). 

Hedvig Augusta M athild a, f. 1873 ^7?, lärarinna 
vid Brummerska skolan i Stockholm. 

Gustaf Ludvig Arthur, f. 1874 -V12 (Lund). 

52. Alice Carolina Jaa/iiettc, i. 1876 ^^9. G. 1899 =«/i2 
m. jägmästaren i Askersiinds revir Viktor San- 
frid Söilerovist, f. 1866 "Va (H a d d e b o, Hjort- 
kvarn). 11/ ^ 
Julie Elconorc Charlotte (Lotten), f. 1878 "/o. G. 
1900 ^-/is m. assessorn i liofkonsistorium, rege- 
mentspastorn vid Lifgardet till häst, läraren vid 
blindinstitutet å Tomteboda, predikanten vid garni- 
sonssjukhuset i Stockholm, pastorsadjunkten i -Solna 
församling Frans Adolf N c I m c r Elmavist. f. 1863 
^/i (T o m t e b o d a). 
Sime Edit h Anastasia. f. 1885 -V12. anställd i Skan- 
dinaviska kreditaktb. (S t o c k h o 1 m). 
Fredrik Oscar Casimir. f. 1829, med. d:r, provinsial- 
läkare, t 1907 ''7». G. 1860 -% m. Maiidalcna Fred- 
riliu (Malin) Bruzelina, f. 1836 7ii (Ronneby). 
Magnus Julius, f. 1838, stadsmäklare, bankofullmäktig, 
t 1894. G. 1867 ^k m. Augusta Henrietta Moll. 
f. 1846 ^^/i2 (S t o ek ho 1 m). 

Döttrar: 

Signe Sophia Charlotta, f. 1869 ^^fio. G. 1893 "/a 
m. professorn i ren matematik vid Stockholms 
högskola, L K V A. fil. d:r Nils Fabian Helge 
von Koch, f. 1870 '-'Vi (Djursholm). 

Esther Matliilda Augusta, f. 1871 ^Vn. G. 1890 
^°/i2 m. kanslirådet i ecklesiastikdepartementet, 
vice häradshöfdingen, ledamoten af stadsfullmäk- 
tige i S t o c k h o 1 m, R N O, R W O, K Bad Z Löw 
O 2 kl., L L A, fil. kand. Hugo Edvard Tigcrschiöld, 
f. 1860 -^2. Äg. Öster-Malma i Södermanland. 

Gerda Cecilia, f. 1874 7s. G. 1896 "h m. maioreu 
vid Svea artilleriregrte. R S O, RRS:tAnO 2 kl.. 
L Kr V A, L S H S H. Peder Adolf Ludvig Reg- 
ndi H ammar skiöld. f. 1869 -7<i (Stockholm). 

Ingrid Maria. f. 1877 ^75. G. 1898 72 m. kaptenen 
i Fortifikationens reserv Adolf Carl Albin Settcr- 
wall. f. 1870 '7ii (S t o c k h o 1 m). 

Anna Charlotta, f. 18S2 72. G. 1904 Vio m. stabs- 
adjutanten o. kaptenen vid generalstaben, ryttmästa- 
ren vid Skånska dragonreg:tet, RRS:tAnO 3 kl., 
Skytte G M, friherre G ö r a n Gyllenstierna, f. 1876 
="/7 (S t O C k h O 1 m). liH 819 Nobel. 

Deiiua släkt, hviirs naiiiii uumeru ilr vLirldshokant, utgör 
"i-cu nf on iirspninglifieii skånsk släkt Nob*-Hiis, hvilkct 
liH.un samiolikt ur l.iUladt af Nöbbolöf, mod hvilkct ipunn 
filmas fyra socknar i Skåne. IVter Nobolius. f. omkr. U.60 
i Skåne" t 1707, blef bäradsbr-fding 1 Oland och Frosåker 
(Uppland) 1(39.-. och kort därefUr g. ni. dm store Olof Kiid- 
becks. d. il., dotter Wendda. t 171(». Hans yngste son Olof, 
f 170(1 t 1760, niiniatyrmålaro o. akadcmiritmastare I I'pp- 
sala, g. 1716 m. Anna Christina Wallin, f. 1718, t 1T8T, hade 
bl-ui'd flera barn sonen l-^niannel, som förkortade släktnamnet 
till Nobel. Emanuel Nobel, f. 17r.7, t l'*^^». lasarettslilkare i 
Gefle. blef 1 silt 1787 ingångna första gifte med Anna Chri- 
stina Uosell, f. 17tJ0, t ^T-^''- fatlt^i" <ill Immanuel Nobel (se 
nedan), fråii livilken alla nu lefvande medlemmar hiirstamma. 
Om honnni och sonen, ingeniiren. fil. d:r Alfred Bernhard 
Nobel f. lS3a, t l^'-»6 (ogift), deras banbrytande upptäckt. -r 
af vår lids sprängämnen, iii. m. samt den sistnämndes världs- 
bekantu testamente och Nobelsliftelsen, hänvisas till bl. a. 
Nordisk Familjebok, likaså hvad beträffar Immanuel Nob.ls 
tvenne andra söner, nedanstående Itobert Hjalmar uch I.ndvig 
Immanuel, och derns storslagna verksamhet i Ilyssland och 
Baku. 

IJtteratiir: Sv. .\ttartal IMtS: I.eijonlint vud. N.\ Sv. 
Släktbok. 

Inimamicl. f. 1801, faliriksidkarc i PeterslnirK o. Stock- 
holm, t 1872. (i. 1827 111. Carolina An(Jrictta Alilsell. 
f. 18(M, t 1889. 

Söner: 
1. Robert Hjalmar, f. 1829, inRenjör, fabriksidkare, grun- 
dare af bolaget "Bröderna Nobel" i Petcrsbnrs:, Kods- 
ägare i SveriKe, t 1896 ^/«. G. 1861 ni. Paulina 
Sofia Carolina Lcnniirén, f. 1840 ^'U. Äg. jämte bar- 
nen liiis i Stock 11 o 1 m. 

Harn: 
1) Hjalmar Immanuel, f. 1863 -'Vr^. ingenjör, ordf. 
i kommunalnämnden i Ljunghems socken i Väster- 
götland. Äg. hus i S t o c k h o 1 m. 
2)lngcbors Sofia, f. 1865 *'Vi. <-i. 1894 -^'s m. 
löjtnanten grefve Cail von Frisclien Ridd(.rstoli)e, 
f. 1864, t 1905 (S t o c k h o 1 m). 
3) Ludvig Immanuel (d. y.). f. 186S ''/-•. ingenjör 
(Djursholm). r,. 1S95 '/t m. Valborg 
Wettergrunil, f. Ks(»9 ""/ti. 820 NOBEL 

Barn: 
Kar in Amlrictta, f. 1^96 '^U. 
Dag m a r Ingeborg VcndUi, f. 1899 -^/s. 
Olof Robert, f. 1903 Vs. 
2. Ludvig Iminaniiel (d. ä.), f. 1831, ingenjör, fabriks- 
idkare i Petersburg, förste direktör i Naftabolaget 
Bröderna Nobel, t 1888. G. l:o 1858 m. Sofia Wil- 
iiehnina Ahlsell, f. 1832, t 1869; 2:o 1870 Vio m. 
Edla Constantia Collin. f. 1848^/3 (S : t Peters- 
1) u r g). 

Barn, i l:a giftet: 

1) Emanuel Ludvig, f. 1859 ^7e, verkl. ryskt stats- 
råd, direktör i Naftabolaget Bröderna Nobel o. 
inneli. af firman Ludvig Nobels mekaniska verkstad 
i S:t Petersburg, med. liedersd:r vid Karo- 
linska institutet, K W O 1 kl., R N O, R R S:t Wl O 
2 kl., Off BelgLeopO, RRSitStO o. S:t An (3 
1 kl., RFr HL, L V A. 

2) Carl Ludvig, f. 1S62, ingenjör, fabriksidkare i 
Petersburg, t 1S93. (i. 1889 -^s m. Af fl r y Land- 
zcrt. f. 1865 -/i-j. Omg; se släkten Sjögren. 

Döttrar: 

Andricttc Mary, f. 1890"/?. (i. 1912^79 m. 
löjtnanten vid Fortifikationen Sven Eberhard 
(Ebbe) Tydén, f. 1885 '"/s (Stockholm). 

Mary Wilhelmina (M i m m i), f. 1891 ^a. 

Alice Linnea, f. 1893 ^"/o. 

3) A n n a Maria Elisabet, f. 1866 'V». O. 1890 ^7» 
m. intendenten vid Riksmuseets mineralogiska af- 
delning. iirofessorn. KWO 2 kl., R N O. R R S:t 
Sto 2 kl., LVA, L V S, fil. d:r Sten Anders 
h i al m a r Sjögren, i. 1856 '^/o. Äg. Nynäs i 
Södermanland (K u 1 1 s t a). 

i 2:a giftet: 

4) Ester Wilhelmina (Mina), f. 1873-73. O. 1897 
-74 m. f. d. norske generalkonsuln i S:t Peters- 
burg, f. d. direktören i Naftabolaget Bröderna 
Nobel. R W O. Hans Andreas Nikolai Oisen. f. 
1859 -7io (K r i s t i a n i a). 

5) Ludvig Alfred, f. 1874 -7«. chef för Ludvig No- 
bels mekaniska verkstad i S : t Petersburg. 
Q. 1901 7» ni. Mary Johnson. 

6) Ingrid Hildegard, f. 1879 -78. (i. 1900 -7o m. 
vice häradshöfdingen Walter Ahh/vist, f. 1867 
^""•/m (Ii ä 1 s i n g f o r s). NOKDENSON 821 

7) Marta Helena, f. 1881 ^ln,, legitimerad rysk lä- 
kare. G. 1905 -"/i 111. ryske professorn, ledamoten 
af stadsfullmäktige i S : t P e t e r s b u r g, med. 
d:r Georg Olleinikoff, i. 1864 -'Vi. 

8) Rolf Bernhard, f. 1882 ^-/lu, anställd vid Ludvig 
Nobels mekaniska verkstad (S : t P e t e r s b u r g). 
Q. 1911 "7? m. Louise Charlotte Winkler, f. 
1888 Vio. 

9) Emil Waldemar Ludvig, f. 1885 ''/lo, delägare i 
Ludvig Nobels mekaniska verkstad, prokurist i 
bolaget Alfa-Nobel (S : t Petersburg). 

10) Gustaf Oscar Ludvig (Gösta), f. 1886 ^«/io, pro- 
kurist i Naftabolaget Bröderna Nobel (S : t P e- 
tersburg). Q, 1909 ""Vi m. E u g e ni e Caro- 
lina Anna Heyer från Tyskland, f. 1888 ^lio. 

Son: 
Alfred Gustaf Ludvig, f. 1911 ^/i. Nordenson 

(från Nordanberg). 

Släkten liärstanmuir frfln Nordanbcrg 1 I.ockne socken 1 
Jämtland. Sönerna till filltvähcln och länsmannen Jonas Olofs- 
son Nord, f. 17G1, och Anna Persdotter antogo släktnamnet 
Nordenscin. Yn^^st bhind (icm v;ir ucdaiist Amde Erik J(Mias. 

Eitteratur: Alilstriun. O. ('., Ndnliiiidsku sliikt.-r. 

Erik Jonas, f. - 1805, öfverliofpredikant, kyrkoherde i 
Munktori), kontraktsprost, t 1887. O. l:o 1838-1850 
m. Karolina Vilhelmina Samuelsson, f. 1820; 2:o 1854 
m. Jenny Kindeblad. f. 1836 (Linköping). 
Söner, i l:a giftet: 

1. John Per Desiderins, f. 1839 -'V», fil. d:r, f. d. läro- 
verksadjunkt. Äg. o. beb. Villa W e 1 c o m e 
(Västerås). G. 1892 ^7« m. W i Ih el m i n a Guy 
Wliately från England, f. 1861 ^%. 

Dotter: 
Dorothy Guy Marguerite, f. 1893 •"'"/ö. 

2. Erik Oskar Philip, f. 1844 -"A- 

3. Erik WilJielm, f. 1847 ^-/ö, med. d:r, praktiserande 
ögonläkare i S t o c k h o I m, medicinsk författare, (i. 
1882 Vi m. B er t ha Harriet Klemau. f. 1857 "-'7». S22 NOUDl.lNl) 

Harii: 
Johan \V ilhcl m, f. 1883 ^7^., fil. o. med. lic. 
Ebba Carolina, f. 1884 'V?, fil. kand. 
Harald, f. 1886 'Vs, fil. lic. 
Hedvig Harriet Lonise, f. 1891 ^n, student. 
Lilly Sophie, f. 18^6 "/-j. Nordlund 

(Gislavedssläkten). 

Äldste kilnde staiuladcin 1I;M-Lan llAlcaus.sou, f. K».')!), t 
1728, ägde Näs och Gisluved Araltisj,';'ird i Båraryds suekeu I 
Småland, g. ni, Elsa Hörjcsdottor, f 1741. Gislavedsgårdarna 
liafva sedau gamla tider },'i1tt i arf inom donna ansedda odal- 
mannasläkt. Nilinnda makars andre son Börje Ih^ikansson, f. 
1713, t 177:5, g. m. Maria Sveusdotter, f. 1722, f 177'c>, blef 
fader till lians Blirjesson, f. 17-lU, t 1823, riksdagsman och 
ägare af Gislaved-, llnle-, Mattis- och Norrogärdarna, som i 
sitt gifte med Maria .Jouasdotter hade sonen Börje Nordlund, 
f. 1778, t i^'i''i. g- m. -^iii liusin Maria Eriksdotter fr;in 
Gislaved Lundsgårdon, f. 17S1. Han bildade släktnamnet 
efter sin fildernegilrd Gislaved Norregnrden och sin hustrus 
fädernegård Lund. lltide sonen var lunhuistnende JiKScph Nortl- 
lund. 

I.itleratur: Sv. Altartal l^^lt. 

Josepil, f. 1808, teol. d:r, k. hofpredikant, kyrkoherde 
i Maria förs. i Stockholm, m. m., t 1885. O. 1848 
m. Jeannette Maria Charlotta Berg, f. 1829, t 1899. 
Barn: . 

1. Anna Maria Joseplia, f. 1851 ^Vö. O. 1879 '^Vö m. 
danska jägmästaren Otto .lörgen Frederik Bloch, f. 
1837, t 1905 (K ö I) e _n h a ni n). 

2. J o h n Börje, f. 1853 -''/t, med. lic., regementsläkare 
vid Svea artillerireg:te, järnvägsläkare, R N O, RW 
O, RPChrO, G. M. Äg. Vl- Kka i Södermanland 
(S t o c k h o 1 m). (i. 1884 -'V? ni. Anna Theresia 
(Thérése) Bergman, i. 1857 *%. 

Barn: 
Hakan, f. 1885 "U, med. kand., fältläkarestioendiat 

(S t o c k h o 1 m). 
Maria Karolina (M a y), f. 1887 ^7o. 
£' / 6- a Henri ka, f. 1891 ^7io. 
S v e n Börje, f. 1894 *7i. 
A n n a Theresia. f. 1896 -'Vo. NOKEEN 8123 

Ida Hcdvifi Wilhelmina, f. 1857-7». G. 1880 'Vi i 
111. sekrL-tcrarcii o. onilnidsniaiincii för Svcrij^^cs riks- 
bank, vice liäradsliöfdiiigcn, R N O, Carl Wilhelm 
Henrik Monteliiis, f. 1852 '"'/i. Äg. hus i Stock- 
li o 1 111. 

Magda Johanna Katarina, f. 1859^/?. (i. 1885 "-'/o 
ni. öfverstclöjtiiaiitcn i KrDiiobcrys regitcs rescr\-, 
Kynniastiklärarcn vid Växjf) liÖRre ailiiiäiina läroverk, 
1^ S O, Cj. M., Olof Fredrik Bratt. f. 1N53 '-'•'/•». Ak. 
o. hch. ^^ k a (Växjö). 

Henning limaniu-l, \. 18()-1 -"/s, f. d. jägmästare, (i. 
1895 ^"/ii 111. Elma Christina Wilhelmina fljortzberg. 
f. 1877 ^2. 

Barn: 
John Joseph Wilhelm Hjortzberg, f. 1897 ^Vi. 
Henning Börje Wilhelm Hjortzberg. f. 1898 '''h. 
Ada Jcannette Wilhelmina. 1. 19U2 'Vs. 
A d a Sophia Karolina, i. 1866 "^/lo, lärarinna (Stock- 
li o I ni). Noreen 

(från Värmland). 

Äldste kände stamfadc-ru var en Gudmund, som tros hafva 
inkommit från Flandfrn filer Artois till Svcrigf s.lsom torn- 
byggare, bodde på Drageryd i Kånuu socken i Småland och 
var fader till Erland Gndmundssou, f. 1504, t 1030, kon- 
traktsprost och kyrkoherde i Nor (Värmland). Af dennes 
talrika efterkommande antog sonen .Matliias, f. IGOö, t 1080, 
kyrkoherde i Nor, namnet Norenius, hvilket af hans barn 
ändrades till Is'oreon. En sonsons sonson till Matthlas Norenius 
var tullöfverinspektoren Erik Noreen, f. 17Go, t lS-11, hvllken 
i sitt gifte Tued Christina Sophia Wagner, f. 1769, t 1825, 
hade sonen Sven Gotthard Norci-n (se nedan). En sonsons son 
till Mathias Norenius, Johan Noreen, f. 1727, t 1*>06 såsom v. 
landshöfding i Västernorrland, adlades Nordenfalk. Erland 
Gudnnmdssons näst yngste sons, prosten och kyrkolierdeu Gud- 
mund Norenius, barn kallade sig Nordberg; af dessa blef 
jildsta sonen, kontraktsi)rosten l*er Nordbergs son .Tohan Henrik, 
f. 108(i, t 1739, major, adlad Nonlenborg, och yngste sonen 
bofrättsrådet Gudmund Nordberg, f. Hir>(;, f 17.')9, adlad Ixi- 
\\enhiclm. 

Litteratur: Sv. Ättartal 1S90. 

Sven Gotthard, f. 1788, major, t 1846. G. 1824 ni. 
Jolianna Sophia Löweiiliielm. f. 178V, t 1870. 824 NOUKHX 

Söner: 

1. Carl Gustaf, f. 1825 ^V^t. f. d. jägmästare i Hallands 
revir. R W O (Hal in s t a d). G. l:o 1861 m. Nathalia 
Cliarlotta Filisabeth Kuylenstierna, f. 1841, t 1864; 
2:o 1871 "/s ni. Gunilla Elisabeth (Lisen) Lundin, 
f. 1841 1^/4. 

Barn. i 1 :a giftet: 

1) Nathalia Helena Wilhelmina, f. 1864-^/2. G. 
1885 '-'Vs ni. adjunkten vid Högre allin. läroverket 
i H a I ni s t a d, R \V O, fil. d :r Carl Albert 
Ferdinand Colliander. f. 1845 -/•>. 

i 2:a giftet: 

2) Karl Magnus, f. 1872 Vh, postexpeditör (La- 
holm). G. 1904 "/s 111. S i f( r i d Anna Aurora 
Ur sila Engström, f. 1876 "/a. 

Dotter: 
Birgit Sofia Gunilla, f. 1910 "Vis. 

3) E r i le Gustaf, f. 1874 *'-V5, extra jägmästare, läns- 
jägmästare i Södermanlands län (N y k ö p i n g). 
G. 1905 7o m. Anna Mathilda Collén. f. 1875 -*/.». 

Barn: 
Kerstin Märta Elisabet, f. 1906 ^V«. 
Sven-Erik Vilhelm, f. 1909 -'V«. 

2. Erik Adolf. f. 1826, kommissionslandtmätare, t 1894. 
G. 1852 m. Emelie Maria Elisabet Poignant, f. 1831, 
t 1907. 

Barn: 

1) Adolf Gottliard. f. 1854 ^^3, fil. d:r. professor 
i nordiska språk vid U |) P s a I a universitet, ordf. 
i k. ortnamnskommittén, ordf. i styrelserna för 
aktb. Ljus o. för Uppsala Badliusaktb. samt Upp- 
sala Centralbad, skriftställare. L H A, L V S, LV 
V S, L H V S, L No V S, L Da V S, m. fl. utländska 
vetenskapliga sällskap. G. 1886 "Vo m. Anna 
E m il i a Rosell, f. 1861 ^Vis. 

Söner: 
Är I and. f. 1888 ^'^/•.. arkitekt (Stockholm). 

G. 1911 -V? m. Fanny Helga Louise Steen- 

hoff. f. 1888 7ii. 
E r i k. f. 1890 ^n, fil. mag. (Uppsal a). 
Inge. f. 1897 V». 

2) Hedvig Maria. f. 1858 Vio. G. 1886 m. 
landtbrukaren Joluin Gustaf Gerstner frän Böli- 
men. f. 1855 Vi. Äg. o. beb. L i n n e r ö d i Skåne 
(H y 1 1 s t o f t a). NYSTRÖM 825 

3) Karl Arvid Emanuel, f. 1859 *7ii, major i armén, 
kapten i Hallands rej?:tes reserv, landtmaterielev, 
R S O. Äg. o. beb. Villa S o m m a r r o 
(S u n n e). 

4) Erika Naihalia, f. 1864 'Va (Villa S o tn m a r- 
r o, S u n n e). Nyström 

(från Skåne). 

Släkten härstamniar IrAii Skftnc, liviin-st älhlste kaude 
stamfadern Tlionias Olsson Nystriiui, t ITÖS, var tulltjilnst(>- 
niau i Malmö. Hans son kr()n()fog(h'n och salpt-tersjnih.Tlinspek- 
toren Magnus Oabrlel Nystriini, f. 1721, t ITCO, hade i sitt 
gifte med Anna Maria Kock. f. 171S, t 1777, scinerna Thomas 
och Barthold, från hvilka alla nn lefvande medlemmar af 
släkten härstainma. 

Litteratur: Sv. Sliiktkaleuder issc; I.rijdiihufvud, Ny Sv. 
Släkthok. 

Äldre grenen: 

Thomas, f. 1744, amiralitetskommissarie, t 1793. G. 

1788 m. Karolina Elisabet Backman, f. 1772, t 1840. 

Son: 

Thomas, f. 1793, statskommissarie, t 1874. Ci. 1831 m. 

Vendela Matilda Rinman, f. 1809, t 1904. 

Söner: 

1) Thomas, f. 1833 ^^/ij, i. d. öfverstelöjtnant i armén o. 
major vid Fortifikationen, R S O, korresi) LÖS 
(S t o c k h o 1 m). (1. 1864 V« m. Anna Kall, f. 
1841 75. 

Son : 
Thomas G e o r ^. f. 1865 '"/«, öfveradjutant o. öfver- 
ste vid generalstaben, R SO, R N O. K O Fr J O. 
JOHS 3 kl.. OffFrHL, RNS:t()0, L Kr V A 
(Stockholm). G. 1898 "h m. Ännu Kristina 
Sundström, f. 1873 7r-'. 
Barn: 
Monica Thomasinc, f. 1899^%. 
Carl Thomas, f. 1901 '%. 

2) Nils Gustaf, f. 1836 '"/i, f. d. rådman i Stockholm, 
ledamot af direktionen öfver Stockholms stads under- 
visningsverk, R N O, R W O. Beb. eget hus i 
Stockholm. G. 1872 ^% m. J o li a n n a Ström, 
f. 1843 ^7i.'. 826 NYSTRÖM 

I5arii: 
Nils Thomas Johan, f. 1H73 ^/h, jiir. utr. kand., e. o. 
liofrättsnotarJL', aiiiaiiucns i justititTcvisionsexpcdi- 
tioiicn (S t o c k 11 o 1 ni). 
Vendela Margareta, f. 1N7^ 'Vus f- d. lärarinna 
vid liöyre ckMiiciitarläroverkct för flickor i Upp- 
sala (S t o c k h o 1 ni). 
3) Ludvig Roland, f. lf^37 -'7», ufverintcndcnt, inten- 
dent vid k. liusserädskaiiuiiareii, f. d. major i armén 
o. kapten vid Svea artillerireg:te, O II S (jbmt, Oll:s 
Jmt, K N O 1 kl.. K W O 1 kl., R S O, K Bad Z Löw C) 
I kl., K n 1) O 1 Kr.. R Pr Kr O 2 kl. m kr, R R S:t St 
O 2 kl. m kr, K Fr H L, K P Clir O, K S Albr O 2 kl., 
KS Em O 2 kl., Siam Kr O 2 kl., R R S:t An O 3 kl., 
R Wald Mil Fiirtj O 2 kl. (H a jr a Trädgård, 
Stockholm 3). (i. l:o 1865 '7h m. Anna Sofia 
Henrika Elisabeth Killander, f. Ih43, t 1«7U; 2:o 1872 
% m. Aiincs Marie Louise Rosenlnri^, f. 1850 

Döttrar, i l:a giftet: 

Mathilda Henrietta Maria Elisabeth, f. 186670. 
O. 1886 74 m. öfversten i armén, öfverstehijtnaiiten 
i Svea artillerireg:tes reserv, R S O, Jaeob 
Johannes von der linrii, f. 1851 -7;i (S a 1 t s j (")- 
Storan g en). 

i 2:a giftet: 

Ida Maria, f. 1873 7io, sjuksköterska vid Sophia- 
hemmet, föreståndarinna för fosterbarnshem (R å- 
s u n d a). 

Mathilda Lovisa (Visen), f. 1875 ^74. 

Yngre grenen: 

Barthold, f, 1746, notarius publicus i Stockholm, t 1808. 
G. 1785 m. Johanna Margareta Wernander, f. 1771, 
t 1847. 

Son: 

Carl Gustaf, f. 1791, bankkamrerare, t 1840. G. 1816 

m. Eva Louise Rosenberg, f. 1798, t 1884. 

Barn: 

1) Carl Mauritz. f. 1819, bankdirektör, t 1903. G. 1848 

m. Birgitta Charlotta Heiiriciues, f. 1825, t 1881. 

Dotter: 
/: d i t h Louise, i. 1851 7a (S t o c k h o 1 m). NYS'rU()M 827 

2) Axel Emil Adolf, f. 1828 ^"/e, f. d. färgerifnbrikör 
(K a t r i n e h o I ni). G. 1856 -"'/a m. Anna Carolina 
Emilia Neuman, L 1833, t 1898. 
Barn: 

(1) Ottilia Emilia Lovisa, f. 1857 "V--. O. 1878 
■-'■Vti ni. handlanden Johan TIwrcii, f. 1S43 '/i 
(S t ö 1 1 e t). 

(2) Carl Anton Mauritz, t. hsöl -/-j, maskinist (1 a- 
c o m a, W a s li., N o r d a m c r i k a). CJ. m. 
C hr is t in a 01 sen, f. 1M)1 -"/.■. 

(3) Marta 1'atima, i. 1866 -/:>. H. 1888 ^"/lo m. 
trädjiardsmästaren Adolf Fredrik Kolls. f. 1862 
-«/3 (Pixho, (i ö teborg). 

(4) Gustaf Adolf. f. 1867 ''Viu, grosshandlare 
{Stockholm). (j. l'Jii3 Vi m. O / /,'</ H/w/'- 
hurii. i hennes 2:a j^ifte. f. 1868 -"/i-.-. 

Harn: 

f /s/c Olga. 1. 1904 V-^ 
Z: r i Iz Adolf. f. 1905 ''In. 

(5) Jeanna Elisabeth, f. 1869^^2 (Katrine- 

h o 1 m). 
{6) Ad el e Josefina, f. 1875^^8. O. \m)"h>jn. 
konservatorn Carl Oskar Höglund, f. 1874 ''-/n 
(Uppsal a). 

3) Josefina Fatima, f. 1831 '%. G. 1873 ^'/lo m. kon- 
traktsprosten, fil. o. teol. d:r Johan AuRust Berg, i 
hans 3:e gifte, f. 1818, t 1902 (Friden, Östra 
K a r u p). 

4) Oskar Fredrik, f. 1836, grosshandlare, t 1906. (j. 
1866 -'/ii m. Eliza Walton Startin, i. 1S47 ^"V? 
(L ondo II). 

Barn: 
(1) O se ar Elis, f. 1867 "/s, med. lic., praktiserande 
läkare i G u t e b o r g. Äg. sjuk- o. hvilohemmet 
(Villa Victoria) i Marstrand. G. 1896 ^^/a m. 
Helga Amalia (A m m i) Mattsson, L 1866 '^2. 

Barn: 
Osear J o hann e s. f. 1897 -/a. 
Oscar, f. 1900 V?. 
Samuel, f. 1902 Va. 
Carl Magnus, f. 1904 Va. 
Ammi Magdalena Elise. f. l'J07 -"/s. NYSTRÖM 

(2) Alice Eliza, f. 1869 '^h. G. 1899 '/lo ni. med. 

d:r Fredrik Mc Nair Scott, f. 1869^7-' 

(S h r u b b e r y, B r o ni 1 e y, Kent, En g- 

land). 
{3) George Startin. f. 1870 7u, grosshandlare 

(O u t c b o r g). G. 1900 V? m. B er t h a Mana 

Werner, f. 1872 ^7io. 

Dotter: 

Mary Elisabeth, f. 1901 ^V->. 

(4) Florence Louise, f. 1872 7». (j. 1907 "Vr. ni. 
Rev. William Liildle, f. 1865 (Glasgow, 
Skottland). 

(5) Dagmar Adéle, f. 1874 Vo. (j. 1899-77 m. 
brukspredikantcn Teodor Torblörnsson. f. 1868 
-'^/i (B o k e d a 1 e n, ,1 o n s e r e d). 

(6) Anna Lconie, f. 1877 Vs. G. 1909 7« ni. lära- 
ren /^ h il i p Bartlett Coles (P a r Ii n g t o n, 
England). 

(7) Alma Gunilla, f. 1878 -7i->. (i. 1897 -7io m. 
f. d. vice konsuln. R W O, Carl Olof Wilhelm 
Wijk, f. 1866 ^7^ (E 1 e e t, H a m p s h i r e, 
England). 

(8) Hulda Eleanor e, i. 1880 ^7n. G. 1903 7» m. 
med. d:r W y n d h a m MilUgan (L o n d o n). 

(9) Carl Gustaf, f. 1882 -7«, agent (Sunds- 
vall), (j. 190N m. B et t v Arturlina Mörnfeldt, 
f. 1884 7«. 

Döttrar: 
Mar gr et Elisabet, f. 1908 ^7». 
Viola. i. 1909 '*Vk. 
Leonie Aurora Carolina, f. 1911 ^V-j. Nyström 

(från Värmland). 

Gammal odalmannasläkt från Ny sockeu i Värmland, efter 
hvllkeu öockou släktnamnet antogs af scdornuTa skrtlddart'- 
milstaren i Stockholm Anders Nyström, f. 1740, t ISIG. som 
1 sitt gifte med Anna Keliecka Hök, f. 1753, t 1820, hade 
döttrarna Anna Christina, f. 1782, f 1827, g. m. postdirektören 
Isac Medelplan, och Catharina Kel»ecka, f. 17S7, t 180G, g. m. 
postkanireriuMii l^rcdril; tieoiK Srlioln ndcr. sjiiul sdiieii L'er 
A\el. 

IJiteraliir: Sv. SlilktkaliMidei- l^SM. NYST]{o.M S29 

Per Axel, f. 1793, intendent i öfverintendentsämbetet, 
stadsarkitekt i Stockholm, professor vid Konstakade- 
mien, t 1868. (1. 1829 m. Eva Sofia Riing. f. 1802, 
t 1888. 

S()ner: 

1. Axel Fredrik, f. 1832, slottsarkitekt, hofintendent, t 
1894. G. 1865 ''-^li m. Edla Maria Carolina Anna 
von Schonltz, f. 1846 -"/v (S t o c k h o 1 m). 

Söner: 

1) Carl Axel Villiclni. f. 1866 'Vo. major vid forti- 
fikationen, lärare vid artilleri- o. ingenjörhöjiskolan, 
R S O, R Fr H L, K Sp Mil Förtj O. Äg. hus i 
S t o c k h o 1 m. G. 1890 **/o m. S i s r i d Vilhel- 
mina Lindström, f. 1870 '-"Vs. 

Barn: 
Margit Anna Sophia, f. 1891 -'Vio. 
Ellen Mcmca Vilhelmina, f. 1893 ^-/i;. 
Sigrid Rigmor Elisabet, f. 1898^78. 
L e n närt Carl Axel Viktor, f. 1908 '"/s. 

2) Torsten V il h el m, f. 1868 '"/i, hufvudkorrespon- 
dent hos lifförsäkringsaktb. Thule (S t o c k h o 1 ni). 
G. 1894^/4 m. Märta Asker. f. 1869 Va. 

Barn : 
Harriet, f. 1895 ^3. 
Kart, f. 1896 '7io. 
Torsten, f. 1902 >. 

3) Hjalmar Gustaf, f. 18707?, arkitekt, verkst. 
direktör o. disponent i aktb. Sparreholms snickeri- 
fabrik (S p a r r e h o 1 m). G. 1899 ^7i m. Agda 
Hollstrand, f. 1S75 7u. 

Barn: 
A i no Maria. f. 1899 -"/lo. 
Bertel Gösta Klas. i. 1901 ^'/a. 
Brita Maria. f. 1902 -7-'. 

2. Johan Gustaf, f. 1837, major vid Väg- o. vattenbygg- 
nadskåren, t 1906 ^'/u G. 1N71 -'Al m. Anna Sofia 
Albertina Petre, f. 1851 -'73. Äg. hus i (icfle o. del 
i hus i Stockholm (G e f 1 e). 

Barn: 

1) Nils Johan. f. 1873 -'Vn, jur. kand., länsnotarie i 
Gefleborgs län, auditör i Hälsinge reg:te, ombuds- 
man i aktb. Gefleborgs handelsbank (G e f 1 e). 

2) Elsa Sofia. f. 1875 ^7i. G. 1897 "/u m. kaptenen 
vid Väg- o. vattenbyggnadskåren Carl Haqvin 
Fogelberg, f. 1.S69, t l'M2 '7'i (H j u r s h o 1 ni). 830 NVSlUöM 

3) Bertil Gustaf, f. 1878 ^Vi, löjtnant vid Väg- o. 
vattenbyggnadskåren, trafikchef vid östra central- 
banan (L i n k ö p i n g). C). 1904 "V? m. Agnes 
Maria Lindblad, f. 1878, t 1910. 

Barn: 
Ingrid Hilda Sofia. i. 1907^^2. 
Torkel Bcrtilsson. f. 1908 V». 

4) Göran Wilhelm, f. 1S«2 "'V?, civilingen,i(")r (L e k- 
s a n d). Cl. 1910 *7(i ni. huld a Maria Södcrberi^, 
f. 1883 Vs. 
Bengta 
artilieriregite (Uppsal a). 

Carl Ludvig Hippolyt, f. 1839 'A, ined. hedersd:r o. 
fil. d:r, ledamot af styrelsen för Stockholms högskola, 
R N O, R It Kr O. Beb. eget hus i Stockholm. 
G. 1874 '7i m. Emily Skjöldebrand, f. 1846 '^U. 

Barn: 

1) Carl Olof Axel, f. 1874 ^Vis, kapten vid Fortifika- 
tionen, andre lärare vid artilleri- o. ingen.iörhög- 
skolan, Skytte M. Äg. del i hus i Stockholm. 
G. 1907 -'Vi. m. F rida Emilia Colliander, f. 1878 

^75. 

Barn: 
Folke Carl Fredrik, f. 1908 "7io. 
Ingrid Emilia Helena, f. 1911 -72. 

2) Gerda Sofia Elisabeth, f. 1876 ^73. G. 1911 78 
m. med. lic. Carl Fredrik Löwenhjelm, f. ISSl 
-74. Äg. del i hus i S t o c k h o 1 m. 

3) Erik Gunnar, f. 1877 ^7i, med. d:r, docent i 
kirurgi vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet, 
praktiserande läkare i Stockholm. Äg. del i 
hus därst. G. 1907 ^76 m. Eva Justina Ottilia 
Schenström. f. 1881 '^In. 

4) Erik Torsten, f. 1879 77, fil. kand., civilingenjör, 
professor i kemi vid kcjserl. universitetet i T a i 
Y u a n F u. S h a n s i. K i n a. R N O, Kin Dubbla 
DO o. Kin Blä Knapp 3:e officiella rangen, L Eng 
Roy Geograph Soc. Äg. del i hus i Stockholm. a-M Nyström 

(från Östergötland, Göteborgsgrenen). 

Äldste kände stamfadern var arrendatorn och saltpeter- 
sjudaren Lars Larsson i Asanho i Viistra Ny socken i Öster- 
götland, f. 1716, t 1702, g. 1741 m. Kerstin I.ursdotter. Nedan- 
stftend(.' son Nils Nyströnx anlog sliiktuanmot efter födelse- 
socknen. FrAn de tre iildsta (se nedan) af haus fem söner 
hilrstaninia :illa nu lefvandc, kända luedlemiiuir af dt-una 
sliikt. 

Nils, f. 1747, apotekare, imieliafvare af apoteket Kronan 
i Norrkö|)inK, t 17'J^J. (j. 17.s5 iii. Maria Christina 
Berholtz. f. 1765. t 1841. 
Söner: 
I. Lars Fredrik, f. 1786, grosshandlare i (iötehorK, t 1874. 
G. l:o 1827 ni. Emilie Louise Brelin, f. 1806, t 1836; 
2:o 1839 m. Carolina Christina Silfverstolpe, f. 1808. 
t 1848. 

Barn, i l:a giftet: 

1) Lars Ludvig, f. 1831, sjökapten, landtbrukare, t 
1881. G. 1869 m. Maria Svensson, f. 1839 V.-i 
(Göteborg). 

Dotter: 
, Anna Emilia, i. 1871 *Vii. kassör i Göteborgs o. 
Bohus läns sparbank (G ö t e b o r g). 

2) Em ni a Laurentia, f. 1832 'Vio. G. 1859 ^/^ m. 
generaUotsdircktören Herman Reinhold Ankar- 
crona. f. 1829. t 1892 (Stockholm). 

i 2:a giftet: 

3) Carl Axel Nicolaus. f. 1S39 -Viu, verkst. direktör 
i aktb. Svensk exiiress, f. d. kassör i Sveriges allm. 
siöf()rsäkrings;iktb. Beb. eget hus i Göteborg. G. 


1866 


•-"-7u 


ni. 


Virile a S 


ofia Nicolina 


KulWerfi, 


f. 


1840 


V^o. 
Barn: 
(1) Er i 


k A: 


\-el. 


f. 1H73 -%. i 


iffärsman 


(L 


ondo n). 
G. 


1907 


m. 


A m y Ro se 
Barn: 


Shillito. Carl Erik, f. 1908 ^%. 
Brita Blanclie Ulrika, f. 1910. 

(2) H e (I v i fi Sofia, f. 1875 ^Vh, föreståndarinna 
för Sveabyraii (G ö t e 1) o r g). 

(3) Elfrida (Er i da), f. 1882 "Vj. 832 .NYSTUö.M 

4) Otto Gabriel, f. 1841, brokonstruktör vid statens 
järnvägar, t 1901. G. 1873 m. Louise Gun- 
ilaril de Vinci (S t o c k h o 1 ni). 

Adoptivdotter: 
Emma Carolina {Al i ne), f. 1880 ^»/s. G. 1911 ^% 
in. e. o. assessorn i Hofrätten öfver Skåne och 
lilekinRc Bror Carl Hasselrot. f. 1HS2 "/u 
(Kristianstad). 

5) Anton Christen, f. 1842 ^^2, med. d:r, praktise- 
rande läkare i S t o c k h o 1 ni, stiftare af o. f. d. 
föreståndare för Stockliohns Arbetareinstitut, skrift- 
ställare, (i. l:o 186«-1877 ni. Tliyra Haniniericli, 
i hennes l:a gifte, f. 1846 ^^/ii ; 2:o 1878-1907 
m. friherrinnan Louise Sofie lianiilton, i lienues 
2:a gifte, f. 1«38 "V?; 3:0 1907 -"/t ni. T hyra 
Deiiermark, f. 1875 'V». 

Barn. i l:a giftet: 

(1) Rigmor. f. 1870 'Vw. G. 1897 ^V-- ni. med. 
d :r M a r s e n a P. Smithwick {L e \ i n g t o n, 
Mass., N o r d a ni e r i k a). 

(2) T or vald. f. 1872 ""/s, f. d. deputerad gene- 
ralkonsul för Amerikas Förenta Stater i Sve- 
rige (S t o c k h o 1 m). (j. 1898 '"A» m. G r a e e 
Eveline Weiss. f. 1874 -"/«• 

Son: 
Ed gar Torvald Weiss. f. 1899 *"/o. 

(3) Astrid, f. 1873 "Vo. G. 2:o 1911 m. skrift- 
ställaren S o p II u s Mielioelis (K ö p e n - 
h a m n). 

6) Hedvig Carolina Eleonora, f. I.s43 '''l-j. G. 1863 
^-/•: m. grosshandlarei Carl Werner Rhedin, f. 
1835, t 1887 (G ö t e b o r g). 
2. Nils (Justaf, f. 1787, apotekare, innehafvare af apo- 
teket Lejonet i Göteborg, sederhiera godsägare, t 
1854. G. 1822 m. Johanna Berta Lriksson, f. 1803, 
t 1874. 

Son: 
Carl Gustaf, f. 1824, landtbrukare, t 1893. G. 1847 
m. Maria Aronson, f. 1816, t 1904. 

Barn: 
(1) Axel Riehard Algot. f. 1847 7i2. kamrerare 
i Värmlands hypoteksförening, R W O (Kar I- 
stad). (j. iMNcS ^Vi m. Eredrika Amalia 
Hansson, f. 1859 '"/i. ODKLluntO S33 Barn: 
Öjviinl Nils Erik Richard, f. 1S89 ^Vr. 
Maiiritz C a r I // / u I in a r, f. 1890 "h\. 
)•: r i k Gustaf Waldemar, f. 1892 -•*/(i. 
t: ma Maria lilisahcth, f. 1895 ^V->. 

(2) Hjalmar, f. 1S49 -'Vo, grosshandlare i (i o- 
t e b o r K under firma R. &. H. Nyström. 

(3) (ler da Rosalie, i. 1860 ^"/i (Göteborg). 
Johan, f. 1788, grosshandlare i Morristown i Nord- 
amerika, t 18-48. O. l:o m. Mary Carolina Ogden, 
f. 180-1, t 1838; 2:o m. Frances Adcline Carmichael, 
i hennes 2:a gifte. 

l)()ttrar, i l:a giftet: 
Louise Adele, i. 1825 "/n. G. 1851 m. George 

Ticknor Curtis. t (New- York). 
Emilie Christina, f. 1831 -"/lo (N e w - Y o r k). Odelberg 

(Enskedesläkten), 

Nctlaiisl;\rii<lc i^läkt, som icko ä,i;."r klindt sainl.aud nird 
oftrrlöljaudi" sliikt fr-iii Viisl manlaiid med samma namn. liiii- 
stammar ivi\n liaiidlaiidiMi i ViishTvik, l)nikspatroiicii .InUaii 
Olofsson, 1'. ITOS. t 17r>S, <r. m. .Maiyaixda Kriimor, f. 1710, t 
17.-.2. Af hans m.inj;a barn, s(.m kallade sij,' Olofsson, tog sonon 
Daniel namnet Od.lmark orli ildste sunen lloi-man namnet 
Odelberg. Herman Odelbei-i,', f. 17;U, t 178:5, bor^Mnästare, 
assessor, ii. 1777 m. Anna Klisabelh Il.dst, i hennes 1 -.a K'1'te, 
f. 17.'i.'J,' t 17M), hlef fader till kamrerariii i Numm<Mbd teiiet 
Axel Odelbert,'. f. 17S1, t l'^"''. ^"i" ' ^^'t R'^"**^ '"""'' ^"I'1'iii 
Orahn, f. 177!), t 11^"''> (onig. ]S(i7 m. hankokonunissarion 
Ouslaf Ehreidnd-f, f. 17.-8, t is-JCi, hade nedanst:VMulo son Axel. 
— ]'.ergmiisl:u-en II. Minan O.bdborK iidiiljde 17s(l euendonn^n 
Enski'do vid Stoekin>lni, livilken innehades af sliiklen till 
l<t{t4. dfi den inkJiples af Stockholms stad. 

]atl(Matnr: Sv. Sliiktkalender ISSC.; Anrep, Sv. Sliikt- 
bokcn. 

Axel, f. 1805, k. sekreterare, godsägare, t 18N-1. G. 

1831 m. Wiliielmina Amalia Friesenhcim, f. 1MI7, t 

1879. 

Barn: 
1. Carl Axel. f. 1832, kapten, t l'>10. G. 1861 'V^ m. 

Elisabeth Ulrica Charlotta (Elise) Åkerman, f. 18-11 

■'"/,-, (S t o e k II o 1 m). 

53. S34 onr.I.IIKKC 

Barn: 

1) Anna Williclniina tlisubeth, f. 1861 "Vn. (i. KS^-l 
''79 ni. öfvcrstfii i 111. arincfördcliiingens reserv, 
f. d. ufverstelöjtnauten \id Västgöta rcjrite, R S O, 
Bror Herman Dilliur, f. 1856 ""/i (V ä ii e r s- 
1) o r g). 

2) Daiiuiar Maria E I i s a b c t Ii, i. 186-4 ^"/h. (i. 1885 
'7io 111. Iiofrattsradet i Svea liofrätt, f. d. aiiditu- 
ren vid Lifgardet till liäst, sekroterareri o. oiii- 
budsinannen i Stoclvliulms stads sparbank, K N O 
2 kl., Fredrik David August von Heijne, f. IS-IS 
7ii. Beb. egen villa i I) j ii r s h o 1 in. 

3) Axel, i. 1866 -''/:>, kapten vid K. Flottan, chef för 
2:a beväriiik^skonipanict i Stockholm, R S O. 
Q. 1891 7u 111. S i ii r i d Lindherti, i. 1866 '"/lo. 

Barn: 
Axel Axelsson, f. 1NM2 '**/«, studerande vid Karo- 
linska Institutet. 
.S / en Axel. i. 1894 "Vn. 

4) Carl Axelsson, f. 1873 '^^A), f. d. löjtnant vid 
Skaraborgs reg:te. Äg. Berga-Tuna o. Hjerniestad 
i Södermanland (B e r g a - T u n a, N y k ö p i n g), 
(i. 1903 -7<i ni. Louise (Lisa) Ammilon, f. 1n77 
^"7n. 

Barn: 
/. o u i s e. f. 1904 '7.^. 
Karl Axel. f. 1906 '7i. 
B eui^t Axel, i. 1907 -'Vn. 
Stig Axel, f. 1912 -7-'. 

2. Maria Fredrika Jakohina ( J a e q u e t t e), f. 1838 
"7(1. (j. 1859 -'Vii 111. geiierallöitnanten Kdvard Julius 
Breitholtz. f. 1830, t 1912 -'75. Beb. eget hus i 
S t o c k h o 1 111. 

3. Osear \V il Ii el ni, f. 1844 -'75, bruksägare, disponent 
f()r akti). Gustafsbergs fabriks intressenter, fullmäktig 
i Riksgäldskontoret. ordf. i Stocklu)lms läns spar- 
bank o. brandstodsbolag, i centr;ilkoiniiiittén f()r liein- 
sUi.idens befrämjande inom Stockholms län och i 
(justafsbergs sockens kommunalstämma, vice ordf. i 
Konungariket Sveriges stadshi'i)otekskassa o. i sty- 
relsen fr)r allmiinna braiidförsäkringsverket för bygg- 
nader a landet, K N O 1 kl., KWO I kl., L L A, 
Sth läns hiish sä!lsk:s (i M {V a r s t a. ti u s t a f s- 
berg). (i. 1869 "'77 m. Il i I ni a Fniilia Godenius. f. 
1848 7i--. (»DKl.KKi;»; K',ö 

Barn: 

1) Maria WUhvlmimi. f. Ks70 -^/i-.. (i. 18^3 «/i m. 
generaldirektören Karl Henrik Hjalmar Beiniicli, f. 
1865, t 1909 (Farsta udde, O u s t a f b b e r g). 

2) Axel Samuel Wilhelm, f. 1873 ^"A, civilingenjör, 
anställd hos aktb. Gustafsbergs fabriks intressen- 
ter, RRS:tAnU 3 kl. (G u s t a f s b e r g). G. 
1899 -"/7 ni. M a u d Jane Beavis frän England, f. 
1873 Vt>. 

Barn: 

Erik Wilhelm Beavia. f. 1900 V«i. 
Charles Torsten Beavis, f. 1902 'Vu. 
Mary Hilma Doris, f. 1905-75. 

3) Victor James Vilhelm, i. 1875 ^Vn. kapten i 
Södermanlands reg: tes reserv, agronom, anställd 
hos aktb. Gustafsbergs fabriks intressenter, lands- 
tingsman i Stockholms län. Skytte GM (F a r s t a- 
V i k, (i u s t a f s b e r g). G. 1903 -'/lo m. Märta 
Charlotta Sjcicrona, f. 1877, t 1908. 

Döttrar: 
Marianne Sophie (Anne}, i. 1906 '7i- 
Af ii r t a Charlotte, f. 1908 ^"Aj. 

4) A X e I i n e Amalia Charlotte, f. 1879 -7:.' (F a r s t a, 
G u s t a f s b e r g). 

5) Da ii mar Emilia, f. 1881 -"/h. G. 1902 "/lo in. 
ceremoniinästaren vid K. Maj:ts hof, tjänstg. kam- 
marherren hos H. M. Drottningen, expeditions- 
chefen i riksmarskalksämbetet, sekreteraren hos 
öfverstyrelseii för konung Oscar 11 :s jubileums- 
fond, arkivarien vid K. M:s O, O II S Gbmt, R N O. 
RWO, GV:s01ympM, Skytte G M, Idr G M, K 
BadZLöwO 1 kl., K Old Hus- o. Förtj O, R R S:t 
St O 2 kl. m. kr., K O Fr J O m. kr.. Kin Dr O 
2 kl. 2 gr.. Turk Medj O 2 kl., K D D O 1 gr., 
KStbVO 2 kl., R Pr Kr O 2 kl., Off Fr H L, fri- 
herre Reinhold Huiio Josef Rudbeek, f. 1871 
*/u (C d s b e r g, T u r e b e r g). 

6) Elsa Inaebom, f. 1886 '/o. G. 1912 7.i m. gods- 
ägaren, liijtnanten i Lifreg:tets dragoners reserv, 
Skytte GM, Nils Hildebrand von Horn. f. 1880 7i. 
Äg. o. beb. Stora F f I i n g e pa Värmdcni 
(V ä r m d (■)). 830 ODKl.IiKKG 

A. Albrecht The odör, f. 1847 -'Vi-', f- v. statsråd o. 
clicf för .i()rdbruk-,dcinirteniciitct, f. d. landshöfding i 
(jctleborss län, ordf. i skossvardsstyrelscn i Stock- 
holms län, ordf. i länets liushällninjjssällskap, leda- 
mot af riksdagens första kammare, K m st k N O, 
KW O 1 kl.. StkDDO, StkNSitOO, R Ö J Kr O 
1 kl., R Ö Fr J O, HLLA, Sth:s läns Hnsh. säll^krs 
G M. Arr. o. beb. Enskede gård (Stock- 
li o 1 m). G. 1S79 "V? m. lila Barbara Croncborg, 
i. IS58 ^\'(i. 

Barn: 
\) Herman Thcodor, f. LSBO ^-/s, agronom. Arr. 
o. beb. E d e b v gärd pä Lofön (I) r o t t n i n g- 
h o 1 m). G. I«ni7 '^^o m. I n ii c b o r g Fredriks- 
dotter (af) Hkströni. f. 1885 "'/s- 

Dotter: 
Barbro Herinaiisdottcr. f. 1909 "'/s. 

2) .4.Y(7 \V ilhelm, \. 1883 ^/i, löjtnant vid Lifreg:- 
tets luisarer (S k ö f d e). G. 1910 '-/lo m. H e d- 
v i g Malin Charlotta Mannerfelt, f. 1892 ^"/a. 

Dotter: 
Hedvig Anna Elisabet Ii (A n no - L i s a), f. 1912 

3) Ida Maria Wilhelmina, f. 1887 ^Vi. G. 1910 "Vo 
m. löjtnanten vid Svea artillerireg:te, Off Fr Instr 
publ, friherre Knut S p e r I i n g Stensson Leijon- 
hnfvnd. f. 1882 'V12 (Stockholm). 

4) Erik Albreeht, f. 188') ^-'Ai, underlöjtnant i Svea 
lifgardes reserv, jiir. stud. vid Stockholms hög- 
skola (S t o c k h o 1 m). 

5) Carin Amalia Barbara, f. 1896 -^/i. 

5. Axelina Amalia Sophia, f. 1849 -'/lo. G. 1869 -"/u 
m. häradshöfdingen Ernst August Edelstam, f. 1^37, 
t 1900 (Ä 1 f s j ()). Odelberg 

(frän Västmanland). 

Dciiiia släkt Od.lh.TL; hiii>tiiiiimar frAii Dingtnna sockfn 
1 A';istmnnlaiKl. livar.-t äUist.- känd.- stamladiTU .Marton ii^'(le 
nistliäUct Hanna dn- livilk-t lian själf red i shitot af 1 r.nO- 
talct liksom rfl.T hunnn, ^nuru Oii.r ..Märt.n^vMi, ,,:\ 1»;:;() tnlrt. 
Nanin.t Odrllifi-;; anl.i-v pa ITdi» talet al barnen till Oluf 
.Mal•tell^,sull. >nn>,,ns ^.m (»i,,!' M a i teii>-Mii, f. 1711.', y ]T.".0, ODEI.HEKG Sni 

näiuudciiuii» och kyilcuviiril i Diiigtuua, t'- I'!'-}''' m. Auiiu INts- 
dottcr, 1'. ]7i;;, v IT^C. Soiu-ii, Joliiui Olofssuu Odellier;;, 1'. 
ITiU, t I'"!!. rlyttaiU' ITTs lill iK't il:\ af liououi inkui't;i 
Akföta i Skull lina sovkvii, livilkcii i-j,'i'n(luiii ;liimi inneha fvcs 
af sliilctt-n. l"fau lians >nii i andra giftet (17(i.j) nu'd Anna 
Maria Trygt,'. f- !"•!'>. '. IT'.)?, nedanstående Jnlian OdellKT-. 
härstanuna alla nu ler\aiide luedlemniar af släkten. — SHik- 
tens niedlenmiar hafva af nid. t liejraynat ett vaiieu: i >k;ildeii 
en afsutten ryttare, stående Jiu-d höjd värja mot ett på bak- 
benen sig resande lejon; tdvaiipå skJildeu en adlig krui.a. 
Litteratur: I.eijouhufvu.l, Ny Sv. Släkthok. 

Jolian, f. 1766, ;ij;de Akcsta i Skiiltiiiia socken, t 1836. 
G. 18U3 III. Joliaiuui Christina Forsling, f. 1787, t 1863. 
Suiitr: 

1. Jolian Gustaf, f. 1M)7, ä,i;de Äkcsta, riksdagsman, 
t 1879. Ci. 1854 ni. lirica Christina Utterströni, f. 
1819, t 1890. 

Dotter: 
Johanna Kristina (Hanna), f. 1857 V^- U. 1893 ^-'/i 
in. docenten Per William Odelberg, f. 1865, t 1903 
(Väster å s). (Se nedan.) 

2. Carl (Dlof, f. 1811, prost o. kyrkoherde i Kolhäck, 
t 1874. (j. 1851 m. Julia ^:upllrosyne Ratlismaii, f. 
1823, t 1873. 

Barn: 

1) John Kristoffer, f. 1853 "/n, grosshandlare, ene 
delägaren i finnan Odclberg 6: Olson i Stock- 
h o 1 m. 

Adoi)tivsoii: 
Carl O t t o, f. 1890 --'/.-,. 

2) Carl Gustaf (Costa), f. 1855 ^Vn, öfvcringeniör 
vid H.)fors akti)., kWO (H o f o r s). G. 1904 -''/.-. 
ni. Anna Ukcstultbc. i. 1876 --'/ji. 

Harn: 
Ingrid Maria, f. 1905 ^V». 

Anna Margareta (A n na Gret a), f. 1907 -"/o. 
Per Gnstaf, f. 1909 "/i. 
Barbro Elisabeth (Lisa), f. 1910 V12. 

;V//S Olof, f. 1912 ^7o. 

3) Ernst Erili Wilhelm, f. 1861 -"/t, disponent för 
Strömsnäs järnverks aktb., R N O (!) e g c r f o r s). 

4) I d a Maria, i. 1862 -"'/s. Q. 1891 7io ni. prakti- 
serande läkaren i S t o c k h o 1 ni, K N O, med. d:r 
Erik (iiistaf Johnst)n. i. 1852 ■"/i. S3S Ol.KKMUItC 

5) Hugo MiiximirL f. 1N6.^ ^/n', disponent f()r Stens 
hrnks aktb. (F i n s p o n s). Cj. }^9l ''/» m. 
Lydia Teresia LimdhoUn, f. 1S65 "/-•• 

SiHier: 
Johan Gustaf (Gösta), f. 1^94 ^\/h, stndent. 
Karl Erik, f. 189S -"V?. 

6) Per William, f. 1S65, docent vid Uppsala uni- 
versitet, t 1903 Ve. O. 1893 ^7i in. Johanna Kri- 
stina (Hanna) OdclbcrK. f. 1857 Va. Äk. o. heb. 
Ä k e s t a i Västmanland (V ä s t e r a s). (Se 
ofvan.) 

Barn: 
Anna Kristina (Stina), f. 1896 ■'"/■^ 
Johan Å k c. f. 1900 7r. Oldenburg. 

Släkten iiiip^Mfvcs liiirsl:iiuiii;i lr;iu ]''r;nikturt ;iiu -M.iiii 
och iiik.Mn niiikr. lUd till Svii^c UM-d Im-uiis i:ni<l Ohl.^ii- 
hui-K, r. (iinl<i-. ITln. ; ITdl', ^'ulddraf,'.-! rr i Slockholm, hnilcs- 
pafroii, g. MU\ 111. Ilriiii M;iliu. i hi-niirs ] :a j:ii(c. I'. ITIO. 
Pyra iiC lians till niu.-,.ii ålder kniiina Miner Idldade siirskild;i 
sliiktgrenar, af livilka de tv;i jildsla Iruli^Mvis ärn iildöda 
(:ltnun>lune ieke kiiiida sedan bilrjan af isootalidi, den tredje 
som ändrar naniind till (>ldenl)<.r^^ l(>rtl(d"ver niiijlijien i Arne 
rikii ocli den fjiirde är nedaiist Ai-nde oeli liärstaniniar fian den 
yngste' sonen .lohan Fredrik, r. IT'.*!, t IS-ti. idverstellijinani 
o(di postmästare I LidkiipinK. l^ri^iii lians tv:"! silner Ileniik 
Julius oeh .lolian .M.raliam (s.. nedan) i hans ITso in;.Mni;na 
fJirsta Kitte iiKMl .Inliaiia Chrisiina I>ald;,M-en. f. IT.ld. v ITss, 
härstamma alla nn kiinda lelvande niedlemniar med namnet 
Oldeiduu-f,'. Af Henrik .Inlins' ireiton harn upplagas här iir.jan 
i-iulast de tvä ynjrsla sr.nei-na och deras (dt erknmmande. de" 
ötrign äro numera aflidna och deras a fkomli n^;a r li..-alia i 
främmande lami. hiifviidsakl ij,'en Kyssland oeh l'ln!;ind. 

rättcratnr: Sv. .Xtlartal ISPS. 

Äldre grenen : 

Henrik Julius, f. 1780, Krossliandlaie i Stockholm, t 
1861. (j. 1813 111. Anna Ulrika link^el, f. 1791, t 
1867. 

Söner: 

1. Johan Axel, f. 1832 '%. e. o. liofrättsnotarie, f. d. 
tjänsteman hos fursäkriiijisaktb. Skandia, R W O 
(Stockholm), fj. 1861 "/? m. Hedvik^ Chrisiina 
Fredrika Zethrieus, f. 18-10. t 1909. (»i.i)i:Ni;ri{<; S39 

Ikirn: 

1) ^:rnst. f. 1S63, banktianstcmaii. t Ksy4. (j. 1890 
-7« in. Emelie J:son Maiiry. f. 1.^59 ^7? 
(U p p s a 1 a). 

Harii: 
.4 X cl. i. \^92 Vi". 
t: I s a Columbia, f. isi;,3 -"V?. 

2) ^ « t», f. ls(i5 '-/t. vice lläradbllöidi^},^ notarius 
piibliciis i i^tockliulni, auditör i K. Flottan, ordf. 
i styrelserna Un akth. Lidiii^i) Xillastad o. aktb. 
H()hlniarks lanuifabrik, R \V O. lk'b. ejieii villa 
i I, i d i II K i) V i 11 a s t a d. (i. 1>sm3 '/h- in. O ii- 
nilla Maria Wcss/yc/-.!,', i. 1M2 ■'"'/i- 

Barn: 
/ // ,i: r i d Gunilla, t. ls'>4 ''/n. 
S /;//•(', f. 1S'>7 -'/.!. 
c; // r t. \. l^MS -'/iL'. 
/> «.i,'/// « /• Gunilla. \. 1903 "7i. 
t/// o, f. 19UI ^''>. 
Lennart, f. 1912 ^^V.s. 

3) ^/-//c, t. 1867 -■'I-, verkst. direkt()r i aktb. Cen- 
traltryckeriet i Stockholm, R W O. (]. ].sm2 
-•V.'. III. Elin Maria Ulfsax, f. 1S72 "Vi'- 

Barn: 
G ös t a. f. 1893 -/.-,. 
B ert il. i. 1 895 '"/n. 
C a r i n, f. 1901 '^/r. 

4) Hjalmar, i. 1870 "-'"/t. redaktör för Saltsjöbadens 
tiduinjj:, ombud för Städerr.as allmänna brand- 
stodsb()lak\ drifver ajicntiirriirelse i Stockholm o. 
N e .ir 1 i 11 .vr e (S a 1 t s j ö både n). (i. 1895 *"/» 
III. I n i: c h o r i^ Lcvy. t. 1873 '/r- 

Döttrar: 
Edit 11. f. 1896 ••/,. 
Margarftlia (Greta), f. 1900 7^. 
S i Ii r i d. f. 1904 "'/t. 
A st r i d, f. 1900 ^'Vt. 

5) Arvid. f. 1872 -"'/ni. \istas i Nordamerika, (j. 
1905 ""/il ni. .4 // n a Gränberii, skådespelerska 
(S t o c k h o I 111). 

G II n n a r. f. I'/»!).) Son: 840 oLDKNr.rii»; 

6) J o h u, f. 1875 ^'-"/u, boktryckare, anställd hos aktb. 
P. A. Norstedt 6: Söner i Stockholm (V i g k" b y- 
holm). (i. 1901 'V.1 111. Karin Maria Olivia Blom. 
quist, f. 1S77 ^'As. 

Barn: 
M a g g i c, f. 1902 '-'/t. 
// a r r y, i. 1905 '/uk 

7) Ellen, f. 1877 '/ö. U.^1905 "Vi m. firefye Axel 
Riildcrstolpe, f. 1869 "Ii'.'. liiiieli. fideikoniiiiibs- 
eseiidoinariie Filioliii o. Uiresta, bada i Västinaii- 
land (G i r e s t a, S t r ö ni s h o 1 ni). 

8) Bengt, f. 1882 "/u, boktryckare (H ä 1 s i ii i;- 
f o r s). O. 1909 -^lio in. Gerda Katarina Dorotea 
Larsson. 

2. Otto Wilhelm Tlieodor, f. 1834, kapten, t 1891. (}. 

1863 111. tibba l:lisabetli Ick^eborg Petronella Draken- 
hjelm, f. 1835, t 1900. 

Barn: 

Ottilia Elisabeth (O t t il), f. 1864 -''/le, anställd på 
kontrollkontorct vid Trafikaktb. Grängesberg- 
Oxelösund järnvägar (E s k i 1 s t u n a). 

Carl Gustaf, i. 1860 ^'Vi, afrärsman (Stock- 
h o 1 m). 

Ebba Henrietta, f. 1867 -^'lo. (i. 1905 *7ii) ni. kom- 
ministern i S:t Olai församling i N o r r k ö i) i n g, 
Peter Davidson, i hans 2:a gifte, f. 1848 ^Vi-". 

Charlotta Sofia Elisabeth, f. 1873 ^ V-'. Ci. 1912 
'Vn 111. byråchefen i generalpoststyrelsen, R W O, 
./ a e (I u e s Johan Gustaf Prainberg, f. 1863 ^",'7 
(S t o c k il o 1 m). 

Otto Thure Theudor, f. 1876 -%. Vistas utomlands. 

Yngre grenen : 

Johan Abraham, f. 1784, major, pt)stmästare i Lidköi)iiig, 
t 1865. (j. 1811 111. Maria Christina lijertstedt, I. 
1788, t 1866. 

Barn: 

\. Eredrik Wilhelm, f. 1822 -'Vu, f. d. postmästare 
i N y k ö p i 11 g, R W O. (i. 1866 m. Gustafva Ronge, 
i. 1843, t 1892. 

Barn: 

1) Gustaf Wilhelm, f. 1807 -'/a, kontrollör i post- 
verket (11 ä 1 s i n g b o r g). OLi»i:Nr.rK(; sii 

2) Abraham rabian U c n r i k, f. 1874 'Vu J'^}- lic., 
Uirovcrksadiuukt (N y k ö p i n s). Q. 1903 '/lu m. 
Martha lirika Ericsson, i. 1878 /•.>. 

Barn: 
G n (I r u n Märta Vilhelmina, f. 1907 Vö. 
Jngmar Henrik Wilhelm, f. 1910-^/5. 

3) Ingcborii: AslöK Abrahamina, f. lS/6 ■ h, lolk- 
skollcläiariiina (N y k u 1) i II g). 

4) .S / I,' /• / d (iustafva Wilhelmina, f. 1877 - /s. 

5) I: lin Vem rrctlrika. i. 18S0 ^V;, elciuciitarlärar- 
iiiiia (J ö II k ö p i n g). ^ 

2. I os CD hi ne Magdalena Reama, f. 1S24 /5 U. 
1853 -"/iL' 111. laiidtbrukarni Leonard Adolf Uggla. t. 
1822, t 1909 (L i d k o i) i n g). 

3. H e nr i e t t e Wilhelmina Carolina, f. 1826 -/lo (N y- 

köpiiig). 
4 Johan Tians Henrik, t. 1830, kontorschef, niiiiiisnui- 
tiker, t 1896. (i. 1860 ni. Gustafva Charlotta 
Äber]i. i. 18 10^5 {Stockholm). 
Barn: 

1) Wilhelm, f. 1862 -•'/«, arkivarie i riksbanken. Ag. 
o. beb. villan O 1 d h e ni (S a 1 t s j ö b a d e n). (j. 
1884 in. G er du Emilia Liidvisa Pettersson, f. 1866 

13a ni: 

Anna Gret a. f. 18S5 -''is, anstiilld hos aktb. F. A. 
Norstedt 6: Sihier i Stockholm (O 1 d h e m, 
Saltsjöbaden). 

Carin Eivor, f. 18S7 "/5. G. 1909 ^Vö m. prakti- 
serande läkaren i Djursholm, med. lic. Per 
Pir 1,^ er Dahlin, f. 1880 -^h. 

Per Anders, i. 1S89 ''/i, landtmäterielev (O 1 d- 
h e m, S a 1 t s j ö b a d e n). 

2) Edith, i. 1866 '■'/■j. (i. 1901 -•'/« m. jägmästaren 
i Norra (.yckselc revir, landstormsområdesbcfal- 
hafvarcii E r i t Ji i o f Einml von Sydow, f. 1870 
"Vi. Äg. Arfträsk i Västerbotten (L y c k s e 1 e). 

3) Oswar Selim, f. 1870 7«, bokhållare. Äg. o. 
beb. villan S o 1 li c m (S a 1 t s j ö - S t o r ä n-g c n). 
(j. 1900 ^^12 in. Amalia Dorothea (D or i s) Kolt- 
zow, f. 1875 7l>. 

Söner: 
Oswar Thorolf, f. 1901 -"/lo. 
E inn Ramar, f. 1905 -^':-2. 
Ivar Henrik, i. 1905 -'/l'. S41 4) Yiii^vc, f. 1S72 Vr.. landtbriikarc (Stock- 
li o 1 ni). .,,, , , 

5) Blenda, f. 1^^73 '-'/i-. (i. UJOQ -77 m. handlanden 
7 // t' o (/ o r lohansson. f. 1873 'V? (K 1 g a r å s). 

6) Y au in a, f. 1875 -•'/o. G. ni. tjänstemannen hos 
trafikaktb. (jränj^a-sbers— Oxelösund Axel An- 
derson, f. 1877 ^7:i. Äk^ o. beb. Villa L i 1 1 - 
)^ ä r d e n (N e kM i 11 k e, S a 1 t s j ö b a d e n). 

7) 7/jor S/,!,w/n/. f. 1877 'Vs. kamrcrare i Aiijc. licil- 
borns ckktricitetsbyra (Stockholm). (1. I'^ii4 
111. .S / ,1:// c Öhman, f. 1883 '"/<•.■ 

I)()ttiar: 
Ma ii da, f. P>()^. 
To r a, f. l'''()7. 

8) Carl, f. 187'^. fal)rikör (Stockholm). G. 1908 
111. Gerda Auiiusta Anderson, f. 1885 'Vs. 

Son: 
Björn Helmer, f. \W) ^-/i- 

9) Ed Win Tredeeiuuis. \. 1881*^/1:., forstmästare 
(U r s j ö t o r p, S u r a h a m m a r). G. 190S m. 
Hanna Wathilda Janson, f.' 18s2 '"Ai. 

Son : 
Olle Ini^vjr, \. Vm -■'/... 
\()) El i ni ar Onatuordeeinius, f. 1883-79. e. jäg- 
mästare (S ä r n a). Orre. 

Slakten hilrstaminar från bygderna omkring sjön Bohueu 1 
^■ästbo ofh SuTinerbo härader i Sniftlaud, hvarest sedan medlet 
af ir.OO-talet medlemmar lefvat sj^som kronans ni)pbördsmän 
eller länsman. Äldste med full visshet kände stamfader var 
länsmannen Carl Orre i Tannäker f. 1G25. Hans ättling I 4:e 
led bruksförvaltaren Jonas Peter Orre, f. 1757, t 17S5, g. m. 
.Margareta Unner\is, f. 173G, t 1799, var fader till 

Peter Olof, f. 1780. kronolänsman, kronofogdes n. h. o. v^ 
t 1842. Q. 1808 m. Hanna Samuelsson, f. 1781, T 
1821. 

Söner: 

1 Anders Gabriel, f. 1812, kronolänsman, t 1871. G. 
l:o 1842 m. Sophia Rosenqvist. f. 1821. t 1850; 2:o 
1852 m. In^^rid Ulla Lundeiicrg, f. 1830. t 1866. S-13 Barn, i l:a giftet: 
1) Victor f 1847, vice häradshöfding, kronofogde, 
t 1898 G ro 1889 ni. Matilda Bernharduia von 
Scliinkd, f. 1S5N. t 1890; 2:o 1891 ''h ni. Hilma 
Hvilin, f. 1866 ^/it (Linköping). 

Barn, i l:a giftet: 
Berndt Victor, f. 1890 ''h, jur. studerande 
(S t o c k 11 o 1 in). 

i 2:a giftet: 
/\rv/(/ Victor, f. 1892 'h, landtbriikselev 

(Bjärka-Säby). 
// i I m a. f. 18^)3 'ViJ (Li " 1< <» I' ' " «■'• 
i 2:a giftet: 
^) Per Olof. f. 1853 "Vi. målare (Ljungby). 
3) W'' / Ih cl m. f. 1854 Vi-s kontorist (J O n k ö p i n g). 
A) Sigrid Ulrika, f. 1858 ^7io, husföreståndarinna 

(J ö n k ö D i II g). r- ,o.o 

Carl f 1820, kronolänsnian, t 1900. Q. 1848 m. 
Judith Carolina Hagelberg, f. 1822, t 1897. 

1) Hilma. f. 1849 -Va.^ o'. 1874 ^^i m. kamreraren 
August Ahlstedt, f. 1821, t 1903 (Jämshög). 

2) Pehr, f. 1851 -'h, vice l^äradshöfding f d aiidi- 
tör vid Första lifgrenadierreg:tet, R N O, R W O 
(S t o c k h o 1 m). G. 1 :o 1886 m. Henny Nathalia 
Victoriii. f. 1864. t 1905; 2:o 1908 ''Vs m. Ida 
Maria Fredrika West lin. f. 1864 ^a. 

Söner, i l:a giftet: 
Per Eskil Ragnar Victoria, f. 1887 *7o. tjänste- 
man i Östergötlands enskilda bank (L i n k ö- 

Tho^rsten Nils Wiking. f. 1889 '7i>, underlöjtnant 
vid Norrbottens reg:te (Boden). 

Carl Henrik Sigfrid, f. ls90 V;i. underloitiiant 
vid Första lifgrenadicrregitct (Stockholm). 

Olof Stig Wollmar. f. KS93 -'/«, Jar. stud. 
(Stockholm). 

3) Sel m a. f. 1852 ^^n. Äg. o. beb. K u 1 1 t o r p i 
Blekinge (Jämshög). 

4) Emilia, f. 1855 7:.'. G- 1878 7i m. godsagaren 
o häradsdomaren .1 o li a n Fredrik Larsson, f. 
184S "/u'. Äg. Fredriksberg i ()stergotland 
(L i n k ö p i n g). .... 

5) A n n a. f. 1N5S *Vs», hiisföreständannna (V a x i o). 844 l'AI.ANl>EK 

6) Nils Olof, f. 1863 ^Vo, stationsinspektor (S k ö 1- 
1 e r s t a). U. 1900 ^"/o m. Anna Kristina Gustaf- 
son, i. 1870 ■-%. 

Dotter: 
Karin, i. 1901 ^/lo. Palander. 

Sliikteu, livars egontligii ursprung är okäudt, hiirstamiuar 
fråu husprcdikanteu hos fru Sigrid Tliott på I.iuksiaia i 
Kaiigasula socken i Finland Axelius Tlioodorici, soiu IGIJO blof 
kyrkolierdc i Kouru och 1U4U drunknade i ott träsk jämte 
tvcnne andra präster. lians scjnsöner antogo luunnet Palan- 
der, måhända af den by Suolahli, där sliikten iigde en gård 
(suo =z lat. palus, kärr). Af dessa var Axel, t 1727, kapel- 
lan i Kuorevesi, fader till kapellanen i Diagsljärd .\braham 
Palander, f. 1005, t 1753, från hvilken en finsk samt deu 
svenska släktgrenen påstås härstamma. Abraham Palander 
var g. ni. Ueata Utter, och det autages att han var fader 
till Jonas Wilhelm Palander, f. 17l-'7, t 17SG (g. m. .lehanna 
Magdalena Dotli), hvilken såsom mönsterskrifvare ITöi ul'\er- 
flyttade till Sverige och bosatte sig i I\ö[)ing, men sedan ått-r- 
flyttade jämte familjen till Finland, där han dog sasom tält- 
kamrerare. lians yngre son, nedanstående l^ars Adolf, kvar- 
staimade dock i Sverige och blef stamfader för den svenska 
grenen. Från hans äldre son majoren Jonas Fredrik, t 1S-'Ö 
— äfvensom från en broder till ofvanstående Axel Palander, 
kapellanen i Virdois Johannes Palander, t 17(JS — härstamma i 
Finland ännu lefvande grenar af sliikten. Fu medlem af den 
svenska grenen, Vegas luTömde förare under Nordostiiassagen, 
Ix)uis Palander, har blitvit adlad Palander af Vega (se nedanj. 

I.itteralur: Palau.l.r, E. \'., .Sliikten Palander. 'J'avaslelius 
1893; Sv. Släktkaleniler lss>; T. Carpclan, Finsk biografisk 
handbok. 

Lars Adolf. f. 1758, fältläkare, ni. m.. t 1840. (j. 2:o 

1795 m. Christina Fredrika Faxe. f. 1768, t 1832. 

Söner: 

1. Arvid Adolf, f. 1798, landshöfding, t 1848. G. 1826 

m. Maria Carolina Tliybclius, f. 1799, f 1864. 

Son: 
Carl Folke Adolf, f. 1835. kapten vid flottan, t 1876. 
Q. 1862 in. friherrinnan Agatha Helena Wrcde af 
Fliina, f. 1841, t 1909. TALAN I »KU 845 

Barn: 
(1) Karolina Hedvig Agatlic Elisabeth, f. 1869 
^^/s. G. 1894 ^^ m. banktjanstemannen hl il s 
Christer Gabriel Richert, f. 1866 V? (Stock- 
h o 1 m). 
v(2) Arvid Herbert, f. 1873 ^7i2, agronom. Arr. 
o. beb. S k ä m in i n g s f o r s i Västergötland 
(B r a n d s t o r p). (J. 1910 V- rn. Mal v i n a 
Eriksson, f. 1871 'Vi. 
Dotter: 
Margit, f. 1911 'Vö. 
(3)Eolke Wilhelm, f. 1875^^0, civilingenjör. 
Äg. o. bcl). Dalby i Blekinge (N a t t r a b y- 
hanin). O. 1901 ^7io m. Elin Mathilda Vik- 
toria Sandberg, i. 1875 ^"/i- 

Barn: 
Tord Eolkesson. f. 1902 Vio. 
Gunvor Agathe. f. 1904 ^Viu. 
Kjell Eolkesson. f. 1910 ^7io. 
Carl Willielni, f. 1800, grosshandlare, vice konsul, t 
IS65. G. 1829 ni. Julia Jacobson, f. 1810, t 1868. 
Söner: 

1) Rrik Adolf, f. 1833, grosshandlare, vice konsul, t 
1912 ^Vio. G. 1861 'Al m. C h r i s t i n e - M ar i e 
Albreeht. f. 1838 "/o. Äg. o. beb. R o s e n h o 1 m s 
g a r d i Blekinge (K a r 1 s k r o n a). 

2) Axel Wilhelm, f. 1853 ^Vn, öfverstelöjtnant i 
armén, major i Bohusläns reg: tes reserv, be- 
fälliafvare ftir Uddevalla rullföringsområde n:r 3 c, 
RSO (Uddevalla). G. 1878 '7ii m. Karin 
Henrika Maria Hassehivist. f. 1858 ^l-j. 

Döttrar: 
Edith. f. 1881 -7g. g. 1904 -7ii m. löjtnanten 
vid Norrlands dragonreg:te Helge Knut Ljnng- 
dtiist. f. 1878 7n (U m e ä). 
Britta, f. 1894 -7;t. 
Axel Fredrik, f. 1802, kommendörkapten, t 1857. G. 
1841 m. Fmilie Jaquette Constance Du Rces, f. 1814, 
t 1866. 

Son: 
AduU Arnold Louis, f. 1842 7io, amiral i K. Flottan, 
adlad 1880 Palander af Vega. Se Sveriges adels- 
kalender. SrlG Palm 

(från Västergötland), 

Sliikten härstammar frän boi-garoa 1 Sköfde Jöns Thorkols- 
6ön, t 1713, hvars son Sven, f. 1703. t 1701. lAdman i Sköfde 
och riksdagsman I borgarestAndet för Sköfde och IIjo 174G, 
antog namuot Palm. I sitt 1732 IngAngna gifte mod Elisabeth 
Holmen, f. 1711. t 17(i4. hade lian ucdaiistilciulc ^<n\ .Jacob. 

Lltlorutiir: Sv. Atlartal l>-".>s. 

Jacob, f. 1748, grosshandlare i Stockholm, ryttinästare 
vid borgerskapets kavalleri, t 1821. Q. 1781 ni. Mar- 
gareta Ciiristina Lidiiian, f. 1758, t 1815. 
Söner: 

1. Jacob, f. 1785, godsägare, t 1848. Q. 1824 m. fri- 
herrinnan Anna Magdalena von Knorring, f. 1795. 
t 1843. 

Son: 
Sven Adolph, f. 1826, grosshandlare, t 1911. G. 1851 
m. (sin kusin) Ida Josephina Palm, f. 1829. t 1882. 

Döttrar: 
Ida Elisabeth, i. 1852 7* (Södertälje). 
Anna Cecilia, f. 1863 ^7i (Södertälje). 

2. Sven Ulrik, f. 1787, grosshandlare, t 1861. (j. 1825 
m. Sophia Klisabeth Kkholm. f. 1805, t 1852. 

Barn: 
1) Jacob Ferdinand, f. 1828. disponent, t 1900. G. 
l:o 1861 m. Amanda Johanna Detleffs-Gerlach från 
Altona i Tyskland, f. 1841, t 1877; 2:o 1878 =7i 
m. Bernhardina Margareta Lundin, f. 1836 
-Vu- (H a 1 m s t a d). 

Barn, i 1 :a giftet: 

(1) Ida Amanda Sophia Jaquette, f. 1861 "Vio. 
(i. 1883 ■"/« m. ingenjören Wilhelm Henrik 
Menrici. f. 1857 ''Ii (Lidköping). 

(2) Carl Herman, f. 1863 ^^s, teol. kand., kyrko- 
herde i Sånga o. Ska församlingars pastorat 
af Ärkestiftet, M L & A, Hed L af Lunds stu- 
dentsångfören. o. af Västergötlands Sångarför- 
bund (Sånga, S v a r t s j ö). G. 1903 '^i\ m. 
Edith Cecilia Stuart, f. 1866 '^/lo. 

Dotter: 
Ida Edith Cecilia, f. 1904 'Vi- l'AI>.MH 847 

2) Carl Oustaf. f. 1829, grosshandlare, t 1895. Q. 
186,3 ^Vi m. Sophia Amalia Unonius, i. 18-12 ^Vi 
(D j u r s h o 1 m). 

Barn: 
Carl Ulrik. f. 1864 ^"/a, konsthandlare. Äg. o. 

beb. villa i D j u r s h o 1 ni. 
Maria Cecilia, f. 1870 "/s. O. 1894 =% ni. 

skei^psredaren Rdvard Ferdinand Nyström, f. 

1869, t 1901 (D j u r s h o 1 in). 

3) Axel Ulrik, f. 1832, grosshandlare, t 1903 ^^/a. (i. 
l:o 1864 in. Emma Joiianna Charlotta Jentzen, t. 
1836, t 1869; 2:o 1872 '"jio m. Ida Grubb. f. 1852 
-7i (S t o c k h o 1 m). 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Emmy Elisabeth, f. 1865 'Va. G. 1888 7i m. 

grosshandlaren, R W O, Mans Tunnes Nivss, 

f. 1855 ^Vi (Stockholm). 
{2) Axel Herman Ulrik. f. 1866 '/i. kontorist 

(Rå sund a). Q. 1904 "7i o m. Elvira 

Deutgen. f. 1878 -77. 
Döttrar: 

Emma Margareta Leontine, f. 1907 ^7y. 

Birgit Elvira, f. 1910 "/-. 

(3) Emma Maria Augusta, f. 1869 ^Va. Q. 1891 
^Vio m. fondmäklaren Hjalmar Segerström, 
f. 1866 ^7i2. Äg. o. beb. villa i I) j u r s h o 1 m. 

i 2:a giftet: 

(4) Carl Robert Eredrik. f. 1873*78. ingenjör 
(F i 1 a d e 1 f i a, N o r d a m e r i k a). O. 1902 
•'7» m. Lilly Lundin, f. kSN2 -7i. 

Barn: 
Helen Maria. f. 1904 ^75. 
Ed gar, f. 1905 ^7ii. 

4) Malvina Cecilia, f. 1841^75. G. 1862 7<> m. 
auditören Ludvig Theodor Stuart, f. 1826, t 1893 
(S t o c k h o 1 m). Palme. 

Sliikteii aiiM-s li:if\:i i sniMic liiilflcn iif l(;'K).|iiIft iii- 
flytljit fnlii FrjiiikriUt' cll.r IIoIIjiikI (mIi Imr saiiiiiui iirspriiiij; 
som di-n kiinda skAiiska iniislsliiktcn l'jilm ( f rAu SalliTiipt. 
Äldste med visslift käiidt- staiiifadiTii prDSli-n Siiimn .Tactilissdu 
ralm. t 17l't;, som If.M» piiisl vi-drs Ull kyrknln-iih- i ö. S4S PALME 

Sallorui) ^.sk;iiu''i ficli s.-iiuiiia av },'ini pij; med Mnrsnrrfa 
Acivilnnius, y ITliö, liado Maud flrra bani suiica Kiitgor 1'alni, 

f. 1707, t ITr.li som in-ost (.cli kyrkuluTdo i liarki^kra (Sk:^ne). 

g. 17;!."» ni. Katrina Siuia, i'. 17V2, 7 17Si.), livars fyra siliier 
kallado sij: Paliiu'. Fr.iu dm iildsh! af dessa, ICrik Palm.', 
hiirstaniiua ili' un U"r\aiulc hk (llcminarua nird dessa sliikt- 
najiin. Erik Pnliiu'. f. 17.''.7, t ISITi, prost i.cli kyrkolnM-do 
1 Nettraby (lU.kinKe), blcf 1 sitt ixHU- iiH'd ll.-lciia Cafliaiiua 
Sundia, f. 1711.), y 17.SS, fader till iiedaiiståeiide .Toliau i'aliae. 

Litteratur: Sv. Ättartal 18S!>; SjJlstriliii : Ski^iiiska natiniu-n 
före afdeluiii-anus lid t ICSL'— ls;;j ) , Lund 1S!)7. 

Johan, f. 1778, kronofogde, assessor, t 1845. (i. 1806 
m. Carolina Lovisa xon Sydow, f. 1787, t 18.54. 

Söner: 
1. Frcdric August, f. 18U7, kainrerarc i konmierskolle- 
jriuni, t 1859. G. 1841 m. Marie Ciiarlotte Silfver- 
sviird. t". 1814, t 1881. 

Söner: 

1) Philip, f. 1842, postmästare, t 1905 ^^/i-. G. 1872 
^7i ni. Sophia Henrietta Aiii^iista Riitncr från 
Sachsen, f. 1847 *Vio ((") d e s li ö k"). 

liarn: 

C ar I - All il 11 s t. i. 1874 "/:.•, grossliandiare 
(S t o c k h o 1 111). 

Carl P II i I i p, f. 1876 "%, handlande (F o r s- 
h a K a). 

Camilla, f. 1877 -'/'<. kassakontrollant vid Syd- 
svenska kreditaktb:s afdelningskontor i Ö d e s- 
h ö g. 

Gertrud, f. 1879 -"/.j, bokhållare vid Jonscreds 
fabrikers aktb. (J o n s e r e d). 

Au II list a, f. 1881'/» (ödes hög). 

.4 7// e I i e. f. 1883 ^^/i, postexpeditör hos general- 
poststyrelsen (S to c k il o I 111). 

2) Gustaf, f. 1844 '^jn, intendent i Svenska lif- 
försäkringsanstaltcn Oden (S t o c k h o 1 in). Q. 
1870 ^Vc m. Amelie Madeleine Lindman, f. 1843, 
t 1909. 

2. Johan Tlieodor, f. 1808, grosshandlare o. skeppskla- 
rerare, t 1870. G. l:o 18,39 — 1846 m. Louise Droop 
från Maniburg, f. 1817, t 185.?, 2:o 1848 m. Olavia 
Cecilia Mariana Olilsson, f. I82.i t- Flera barn 
i båda giftcna äro bosatta i Txskland o. Amerika. PAT.MB 849 

Son, i 2:a iiiitci: 
Bror August, f. 1856 ^^/i-, premiäraktör vid k. dra- 
matiska tcatcM-ii, M L et A. Aii. o. beb. Vill a 
1^ a 1 111 e (ti c r s c r ii d). 
Cliristiaii Adt)li)li. f. IISII, landssfkrctcrare, lajiman, 
t 1S89. G. 1:0 1840 in. Sopliie Louise Nordenankar, 
f. 1821, t 1830; 2:o 1853 ni. Augusta .lolianna Amalia 
Hassekivist, f. 1830, t 1883. 

]5arn, i l:a Riftct: 
1) Jolian Henrik. 1. 1841 ^V;», ordf. i styrelsen o. 
verkst direktcVr i Stockliolms IntcckninKs «aranti- 
aktb., vice ordf. i Svenska Bankföreningens sty- 
relse o. hos fondbörskommittéradc, ordf. i styrelsen 
för Niissiö -Oskarshamns nya jiirnvägsaktb., K W O 
1 k!., R N C). L L A. Ak. o. beb. Sval n ä s 
(Djursholm). (i. 1878 "A. m. Anna Julia 
Matliilda LavDniiis frän Finland, f. 1858 V:i- 
Barn: 

(1) Carl Adolplt. f. 1879 "/t, artist (S t ock ho 1 m). 
(i. 1905 -Vio 111. Anna Ug<Ala. f. 18S0 Vo. 

(2) Lennart Alexander, f. 1S81 ^"/i, iiiRcnjör 

(H ä 1 s i n g f o r s). O. 1904 -^i» m. Jeanna 
Ceeilia (Ciei) Giintlier, f. 1881 '7-. 

Barn: 
E v a Hilda Ceeilia. f. 1905 -"/y. 
St en Henrik Hrnst, f. 1907 -/s. 

(3) Ht sa Anna Maria. f. 1882 -^le. G. 1905=79 
m. t. f. sekreteraren i Bankinspektionen, oni- 
budsmannen hos Stockholms stads fattigvards- 
o. lialsovärdsnämnder, e. o. notarien i Svea 
hofrätt, fil. kand. Claes Gustaf Lagererantz, 
f. 1879 ^/s (I) i u r s h o 1 m). 

(4) Henrik, f. 1886 "-'Vv, tjänsteman i Skandina- 
viska kreditaktb. (Stockholm). G. 19(i9 
"/;i 111. Maria del C a r ni e n Louisa lUhn frän 
Mexico, f. 1886 ''Vl^ 

Söner: 
Hans Henrik R en é. f. 1910 -'/i.^ 
Caspcr Vietitr Kauion. f. 1911 -'Vn. 

(5) Jean O s e a r AWreeUt. f. I8«n -\'l-. under- 
löjtnant vid Positionsartillerireg:tct (S t o c k- 

ll o 1 111). 

2) Fredrik Adoliih, f. 184(i, e. o. liofrättsnotarie, t 
1912 7io. G. 189S '"/ii m. Ida (larolina lilisaheth 
Svensson, f. ls4() "/n (V i s s b o d a, Ä s b r o). 54. 8'ö0 ri;ic.\iAN 

liarii: 
C I a ra Maria, f. ]^w ^^/„. 
Knut Einar dust af Adolf, f. 1901 •'7a. 
i 2:a .liiftct: 

3) Sven Tlicoilor, i. KS54 '/i-, vcikbt. direktör i lif- 
försäkriiiKSiiktl). Tliiilc, i. d. löjtnant vid Svea artil- 
ierirc}4::to, fullmäktig i rikslianken, ledamot af sty- 
relsen fiir i)()stsi)arl)anken u. af stadsfullmäktige 
i Stockholm, K W O 2 kl.. K N O, RDDO, 
Off Fr H L. Äic. Anjia säuri i Södermanland. G. 
1,SS3 *Vii ni. friherrinnan Hanna Maria von l^orn 
frän Finland, f. iJSdl ^''s. 

Harn,: 

(1) Oluf f. KSS4 -'A», fil lic. Beh. e^cn gård i 
S i g t u n a. (i. !9(i9 ''/i m. O I a Guida lilisa- 
bcth Tcnow, f. is.s.s -7m. 

Sonci : 
Eric R u t ii c r Ctiristian, f. 1910 'V?. 
.S v c n U I r i c Adalvard. f. 1912 -'/:.. 

(2) Gunnar, f. 1NN() "/h, jur. kand., e. o. hofrätts- 
notarie (S t o c k h o 1 m). 

(3) N i I s, f. K^95 -7-', student (U ]) p s a 1 a). 

(4) Bi r Ii i t t a f. 1S97 -'h-j. 

4) Harald August f. ISnh, ka.pten vid K. Flottan, t 
1912 ''Z;. (j. 1<>(I4 '''/i-j m. Annie Scluibcrf. f. 
1>S75 "ii (S t o c k 11 o I m). 

5) Anna Auiiusta, f. 1.S6N ''h. Cj. 1S9() -'Va in. med. 
d:r U I) c u d r a Kriscluia Dutt frän Indien, f. 
1N57 ''/i(i (C a m b r i d k e, F: n k' 1 a n d). 

()) I n g c ii c r d Selma Aiiiiusta, f. 1S77 '7'-', niaKister 
artiuin. e. o. tjänsteman ä kommerskolleKii stati- 
stiska afdulnini,^ (S t o c k h o I m). Perman. 

Finsk sliikl fr/iii l'ciii.i hy i 1'criio socken, hvaraf naniiiot 
bil(l:i(l(s af {VI- l)r;i.l(r .I,,>,r. Henrik ocli 'riioniiis I'crni:in, 
hvilka i in.',li,.i. nf Kiuii i.,l.'t r.fv(rHytl;i<k' till St..ekl...l ni. 
Thomas Pcrnian. 1. Id.;;». linndlandc n. 1t;;i_' liHlman i Sluck- 
holni, •;• l(l<Jt, -. liiiis ni. Mm ij;ar.la -N il s,|. .| |,t I liillbor;:. t 
1G'J.".. Jia.l.' I>l:uul n.Ta barn siHHrn.-i Il:ii,s. f. liiTs, t 1^1". 
hofriitlsrild, nilia.l 171!i ( »I i \(( r(.ii;i, li\:iis sl.-ikl ännn 1.I\-.t. 
Isak. r. ir,s|. ; iTci, s ,;v^ l,UH|s|M;r.linK ;m1I. Oliv. rnn.-i, 1'i;k.ma.\ S51 Christina Cliarlotta Siioilsky, i iiciinrs 2:a filfio, y 17:!.;. IIiiii.s 
son -MaKiiiis, i'. 17J0, i' 1770, l)ni-j,'inäs(aif i ViiiuTsltorK. ii- ni. 
Aiiiiii Catliariiia Svlnliurviid, i liciiiics ] :a ^Mttc. f. 17;!(;. v I7s:;, 
hade sonon Sarmifl (se iicdnni. ^lalll^a(ll•^ i;')!- alla iiii Irl- 
vaiule sliiktiiicdlciiiinar. i:ii scni Ull Saiinirl 1'criiiaii I |]:iii.s 
andra jrifti', iiicka)jik.Tn Nil-^ Krik. t. IMj:',. ;■ ivsj, ,i)\ ,1 fi \ i . 

tade till .\nrdaincrik:i, hvai-sl hans sliiklKr.^n äi uVi- 

lefver. 

Littcralnr: Sv. .\llarlal IMwi; AhlstriHii, Nmrl iind-ka 
sliiklrr. Samuel, f. 1760, apotekare i Östersund, t 1839. (i. l:o 
1788 ni. Maria A1arj;areta Wasell, f. 1763, t 1815; 
2:o IM 7 ni. Catharina Ulrika (jranstr(")ni, f 17S';, t 
KS52. 

SoiiLT, i l:a .i^nftet: 
1. Magnus, f. 17N9, iKindlande o. stadskassör i Öster- 
sund, t 183,s. (i. ISN 111. Kva Christina FellherK-, 
f. 17^3, t INN-J. 

S(-)iier: 

1) Nestor Samuel, f. 1S15. handlande i Sundsvall, t 
1883. (i. KS52 m. Ulrika |-"redrika Burman, I IS.>S, 
t 1882. 

Ikirn: 
Fredrik Mai^mis. t. 1.S53, sj()kai)ten (Mull, 

M n }; I a n d). 
A m (I I i a Maria Ulrika, f. 1S57 ''/i (S a 1 t s i (')- 

baden). 

2) Viktor l:maiiiicl A1a.i,Muis. f. IMS, sniekaremastare 
i Stockholm, t l,s,s7. (j. l.s^h m. Anna t^lisahetli 
C()llin.<, f. 1M7, t 1899. 

l)()ttrar: 

Amalia Maria lilisalnth, f. 1S46 '-/s. (1. I,s67 
m. skeppsredaren i Sundsvall Anders I\'ter 
Sundtivist, i. KS3.5, t 1.^90 (S t o c k h (j 1 m). 

Jenny lur^cnia, f. lS-49 \/,.. (]. Ks7l "/.i ni. f. d. 
lektorn, st.Nrclsclcdanioten i riksbankens afdcl- 
nini^skontor 1 () s t e r s u 11 d, bibliotekarien. K 
NO, fil. d:r Sven Jolian Kunlell, f. 1S42 ''71. 

Eva Auiiusta. f. l,S5(i -'/k», (i. I,s71 ^^- m f d. 
lektorn, R N O, fil. d:r Peter Olsson, f. 1,S3S "/.o 
(K r i s t i a n s t a d). 

Anna Ulrika, f. 1S57 ''/.-,. (i. l,s7>s -"/i„ m. han- 
delsresanden .lohaii Arnold ()stcrluiid. f 1S51, 
t 1904 (S t o c k h o 1 m). 852 r]:U MAX 

3) Krik Emil Constantiii, f. 1819, handlande i Sunds- 
vall, t 1897 "Vi?, (i. I:o 1854 ni. Marta Maria 
Burman, f. 1833, t 1860; 2:o 1865 m. Hedvig Ju- 
liana Gölile, f. 1839, t 1897 ^^i--. 
Harn, i l:a ^Mftct:^ 

(1) A n II a Christina, f. 1855^-/5, f. d. lärarinna 
(Stockholm). 

(2) t: m il Samuel, f. 1856 Vo, med. d:r, öfverläkare 
vid Sabbatsbcrss sjukhus kirurgiska afdelning 
(Stockholm). (i. 1892 "''Vr. m. Elin 
Tekla Maria Siillher^, f. 1873 '"^U. 

Barn: 
Einar Gustaf Samuel, f. 1893 Vio. 
Märta Maria. i. 1894 "/n. 
Olof Thcodor. f. 1896 ^'7:». 
Sv en Emil. f. 1899 "/i. 
Bertil Oskar, f. 1901 ^"/c. 
Elin Sofia. f. 1903 "/lo. 

(3) Olof A X e I, f. 1858 ^^|■^, fil. kand., adjunkt vid 
allm. läroverket i Härnösand, t. f. rektor vid 
samskolan i Örnsköldsvik, ledamot af 
stadsfullmäktige i sistnämnda stad, R W O. Q. 
1896 ^^/h m. Anna Emilia Strömberg, f. 1872 
"A. 

Barn: 
Sten Adolf, f. 189S "/n. 
Er i Ii Emil, f. 1901 ^^/s. 
UeiWiii Margareta (Gret a), f. 1903 «/i-. 
i 2:a giftet: 

(4) Gustafva Dorotliea (Thea), f. 1869 Vn, sjuk- 
sköterska (B o s t o II, Mass., N o r d a m e- 
r i k a). 

(5) E r i I: Magnus, f. 1873 "•''/a, förste stationsskrif- 
vare vid statens järnvägar (Uppsal a). Q. 
1909 ^/u m. Ellen Martha Maria Alving, 1. 
1874 -Vn. 

i 2:a giftet: Gustaf Adolf, f. 1824, garfvare, t 1883. 


I,s53 


m. Maria Elisabeth Liifgren, f. 1830 (St 


r ö m- 


s u n d). 
Dotter: 
Selma Maria Charlotta, f. 1857 V:;, fotograf. 


Bcb. 


egen gärd i S t r ö m s u ii d. 

1 'EU SON NE b.-.a 

Personne. 

Äldste kände stnuifader var juvelerarvu 1 Stockliolin 
Frans l'crsonue, t 1777. Af lians barn i första giftet nuMi 
Barbara Elisabet Werner, f. 17U'J, t 17-47, blef sonen Julian 
Magnns, f. 171J, t 1S05, hofkanirerare samt bandsekreterare 
Ih)S prinsessan Sopliia Albertina och g. ni. lieala Elisabet 
iJjiirnian, f. 17 ls. r ]Ml.'. Itland dissa makars barn \ai- 
nedaMst;leiKl.' s.Hi Cjirl Wilh. Ini. 

I.itleralur: Sv. Sliikl Ualriidcj' 1>SS; Leij^iuliuf vnd, Ny S\. 
Si;iktb(d<. 

Carl Wilhelm, f. 1778, riksbankkainrcrare, t 1825. G. ni. 
Johanna Charlotta Pettersson, f. 1786, t 1856. 
S()ner: 

1. Nils l:dvard, f. 1814. sidenkranihandlare, t 1850. (i. 
1841 in. Cliristina lllisabetli Wahlberic. f. 1813, t 1897. 

Son: 

Nils lulvanl, f. 1850 '"'/j, prciniäraktör vid K. Dra- 
matiska teatern, lärare vid K. Teaterns elevskola, 
f. d, förste res;issör o. föreståndare för K. Drama- 
tiska teaterns elesskola, f. d. intendent för K. Dra- 
matiska teatern, f. d. lärare \id Musikaliska akade- 

^ niiens konservatoriiiin, M N O, R W O, M L 6c A. Äji, 
o. beb. villan V i v i b a c k a (Stocksund). G. 
1905 -/i m. Amanda Karolina (Vivi) tanson, f. 
1872 '"-^/lo, M L & A. 

2. Wilhelm Tlieodor, f. 1816. kammarskrifvare, t 1881. 
Q. 1847 ni. Maria Charlotta Asplund, f. 1819, t 1898. 

Son: 
John Wilhelm, f. 1849 '''/n.-, teol. o. lil. d:r. bisko]) 
(ifver Linköi)ink's stift o. kyrkoherde i Kärna o. 
Kaj^a prebendepastorat. ledamot o. sekreterare i k. 
bibelkoinmissionen. K N O 2 kl. (L i n k ö p i n k). 
G. 1SS5 --Va m. Thckla Anna AUithihla Eleonora 
(Nanna) von Knorrinfi, f. 1858 --'At. 

i5arn: 
Johan Erik Teodor, f. 1887 ^-/lo, underlöjtnant vid 

Svea tränskår (Ö r c b r o). 
Nanna Maria Kristina, f. 1888 ^Vu. G. 1911 '•'/<) 
m. i)astoratsadjunkteii i Katarina församling i 
Stockholm Oskar Albin Hansson, f. 1877 

Eolke, f. 1890 -^■^., fil. stud. vid Uppsala uni- 

\ersitet. 
.S /,!,'// e, f. 1894 'Vu'. STA Petrén. 

SliiUtnaiiinct rrtfrii aiiioKs af iu'aaii.st;U'ii(le Cail Daniel 
Edvard l'c>ti-('ii, hvilUcns liiriildrar voro kvariiäfjareu i östra 
Jlyd (östL<r^'ötlaiun Carl IlciiriU IV^ttcrssoii (x-h lians Inistru 
Christina Maria Kiidclins (systor till iirofcssorn Carl .loiian 
Daiiiclson Hill, st' sliiklcii iJudcliiisi. SläUtcn liärstannnar i):\ 
iiu)(U'ni(>t fr;°in di'ls waljiuisiäkt från Aiulrnrums alinihruk 
(SUåiio), d.ls sliikti'!! lir.irsl riini. inom livilkcn fr-in IIUO- 
talfts furra liiilft funnits .'. -encratiuncr präster A olika iilatser 
I Skåiio, duls ock minu'ra utdöda finska iittiMi von Itossbaoh. 

Carl Daniel Rdvard, f. 1825, fil. jubeld:r, kyrkoherde i 
Halmstad samt folkskoleinspektör, R W O, t 1901 '-/o. 
(]. 1857 m. Kierstin Beata Charlotta (jöraiisson, f. 
1838, t 1894. 

Barn: 

1. Carl Thure Henrik, f. 1858 Vr, med. lic., fil. kand., 
fängelselakare i Mal m ii, ordf. i siiårvagsstyrcisen 
o. i styrelsen för biblioteks- o. förelasniiiKsföreiiinjren, 
ledamot af stadsfiillmäktik^e o. drätselkammaren, allt 
i samma stad, R W O. (i. Is88 -*Vii m. Siri Sofia 
Jan zon, f. 18bl ''/(i. 

2. Christina Maria Gustava (Tina), f. 1860^2 (Lund). 

3. Jolian Edvard, f. lsft3 'Vi, jnr. utr. kand., fiiriitv. 
statsrad, jnstitierad, K NO 1 kl. (Stockholm). 
(i. 1909 '/i m. Karin licijcr, f. 1875 ^Vö. 

Döttrar: 
Ann Charlotte, f. 1910 "h. 
Karin In na, f. 1911 -/•-\ 

4. CUira Sofia Charlotta (Lotte n), i. 1865 '^/i 
(L n n d). 

5. Daniel Alfred, f. 1867 ^Va, med. d:r, docent i psy- 
kiatri vid Karolinska institutet, öfverläkare vid Säters 
hospital (tjänstl.), öfverinspektör för sinnessjukvarden 
i riket, ledamot af riksdaj^ens första kammare 
(S t o c k h o 1 m). G. 1898 'Vn m. AI (/ r t a Anna 
Erika Ky land er. f. 1878 ''/s. 

Barn: 
Anna Margareta Kristina (Stina), f. 1899 ^"/lo. 
Ture Erik Alfred, f. 1902 'Va. 
Gertrud Sofia Charlotte, f. 1909 ^Vs. 

6. Karl Anders, f. 1868 -/i-'. med. d:r, professor i i)rak- 
tisk medicin vid universitetet o. öfverläkare vid läns- 
lasarettet i Lund, R N O, L V A, L Fys S i Lund. 
(j. 1898 ''/:i m. Emma Ulrika Beijer. f. 1876 Vi-j. ri"AN.N!:NSIIl.l, url, riWNNKNSTIKI- sr.,") 

7. Bror Aiiiiii^t. f. hs7(i ""Vs konsultativt btatsrikl, liof- 
rattsrad i Molratteii ()fvcr Skåne o. Hlekin^e, leda- 
mot ai riksdagens fin-sta kaiiiniare, R N O (S t o c k- 
holni). (i. l')')7 'Vi 111. S i K II c Andcrbcrii. f. 
1867 -"/'i-'. 

Söner: 

Bror Arvid S t ti re. f. l<>t)S 'Vio. 

Bror Edvard r o I k c. i. bMO Vr,. 
S.Jiilcoh (}corv:, f. 1S72 -■V:., fil. d:r. professor i 

berjiskenii o. nietalliiiKi vid Tekniska hösskolan 

(S t o e k h o 1 in). (i. \W\ ''/ni m. T hyra Elisa- 

hctlt Wahllnrii. f. 18S0 -'/i'. 
Söner: 

AxcJ Erik Cl c or a. i. I'>n2 *^-'il-. 

Kar I -(i ti st af Jakoh. f. luiu -"A». 
9. Erik dast al. i. 1874 ''/s. nicd. d:r, docent i 

kirurkM vid universitetet i Lund. (i. 1911 "Vo ni, 

Tor b or ii Maniarcta Sylwau, f. 1879 -Vr-, fik kand. 
Son: 

GastaS Otto Edvard, f. 1912 7io. 

10. Viktor Esaias Oktaviis. f. 1876-77, jur. iitr. o. 
fil. kand., fiskal i Svea liofratt, t. f. revisions- 
sekreterare, auditör i Vaxholms grenadierrej;:te 
(S t o c k h o 1 m). 

11. Ebbe Oskar Sii^frid, f. 1878 ^^ho, med. lic, öfver- 
liikare vid M a 1 in ö epidemisjukhus. 

12. Hcdvit: L o u i s e Beata, f. ISSO '7h, fik d:r (L u n d). Pfannenstill och Pfannenstiel. 

Sliikl.ii sk:ill liiii-slannnu rriiii ru rörii:i iiilij; ilsteiTikisk 
ätt Sdiii i l>r>ri;iii ;it' ICim l;ilrt rit rclij,'iiiiissUiil iiriiluadcs fly 
frAu lii-iuhiii.l.i lill S.hwcilz. (liir dm bortlnd.' släkliiaiinu-t 
oih iiiit..K nytt .ri>r .11 af Alibinas topi-ar. Den t ins lialva 
liikonnnit lill Svnijiv iiiini.aNt iiCv.r J{nstn,-k. l»rss förste 
i Svorij:.- kiiiidf slamfad.r var kiillariiiiistar.u \)h (löla lejon 
vid llciriisgataii i Slnckludm Carl rfaiiucustill, f. 171S, t 
177S. suiu i .-^itt första i:\Uv (17i;;i lucd MarsaiH-ta F.lisabclh 
1'fciffer, f. 17L'ti. t 177-J, liad(> iirdanståciKli- (äldste) son 
•T. .lian Ih-iirik. frAu livilkcii alla nu Irfvaude kända mrdk-nmiar 
härslaninia. H-n äldre -rcnni skrilvrr si^' ITanucnstill «v\\ 
don yiifrre l'faiiinii<i id. 

Litlrralnr: Sv. MIailal Isua. SÖG ri ANNKNSTII.I, n. h rFANMOXSTIi:!, 

Johan Henrik (I), f. 1744, tullkontrollör, f 1811. Q. 
l:o in. Sara Catharina 'lurin, f. 174S, f 1772; 2:o in. 
Rcl)ccca Christina Rosen hr r,^-, f. 1761, t 1S04. 
Söner, i ] :a giftet: 
1. Johan Henrik (Ii), f. 1779, stadsinäklarc i Göteborg, 
t 1S54. (j. ISOS ni. Maria Christina Des Reaux, r. 
1782, t 1N3,3. 

Son: 
Johan Henrik (111), f. 1819, kanten vid Älfsborgs reg:te, 
t 1874. G. 1855 ni. riiekla Tlicrcsia Tlio- 
iiuiiis, f. 1832^"/'-. Äg. o. heb. 1: s k i 1 s e r e d i 
Västergötland (S e g 1 o r a). 
Barn: 
(1) Henrik Lennart (Sii^friil). f. 1855 ^"/is, förste 
stationsskril\are \ id statens järnvägar (Q ö t e- 
1) o r g). 
(2) Cjöriin M a i^ n II s, f. 185S ^"/i, teoi. d:r, fil. 
kand., doini)r()st o. förste teol. professor vid 
nniversitetet i L ii n d. 

(3) Sten AI ii o t, f. 1S59 -'/n, med. d:r, öfverläkare 
vid niedieiiiska aidelniiigeii ä Malmö allmänna 
sjukhus. Äg. del i hus i Stoekholm (M a 1 ni ö). 
G. 1898 »Vi ui. Vendela Charlotta Sebenius, 
f. 1876 7io. 

B;irn: 
Anrni Elisabeth (A n nu - Li s a), f. 1898 Vio. 
1: r i k Henrik Lennart, f. 19U0 V^. 
B o Wilhelm, f. 1903 ^Vi. 

(4) Helle v i, i. 1861%, landtbrukare (Eskil- 
s e r e d, S c g 1 o r a). 

{5) Curt, f. 18()3 -^/r„ hmdthrukare (T o a r p, 
Helga red). (j. 19Uö m. Hilma Johan- 
son, i. 1888 ^"/i. 

Barn: 
t v a Valborg, f. 1907 Vs. 
B ert il Algot, f. 1909 "A.'. 
5 v ea Linnea, f. 1912 -"/o. 

(6) Johan Erik, f. 1865 ^/i, fil. d:r, lektor i kemi 
o. fvsik \id högre allni. läroverket i N .\-- 
k ö |) i n g. 

(7) T h e r e s a, f. 1866 -^lo (K s k i 1 s e r e d, S c - 
glor a). 

(8) B ed a Hedvig, f. 1869 Vi-, sjukgymnast 
(K s k i 1 s e r e d, S e g 1 o r a). riiJLirsox S57 

(9) B er t ha Marin, i. 1872^7-^ (t: s k i 1 s c r c cl, 
S e kM o r a). 
2. Christian, f. 1785, sjutullkontrollör, t 1S63. O. ISIO 
111. Christina Margareta Ucvg, f. 1781, t 1S64. 

Son : 
Carl Johan, f. 1S17. dcstilhitor i (jötebory, t 1875. 
(i. 1848 111. Christina l^iaiincnstill, f. 1813, t 1884. 
S()ncr: 

(1) Iiriist, f. 1849, fil. d:r, lektor, t 1912 ^Yi. Q. 

]<;()() "V? 111. Anna Louise Eaima (Mimmi) 
I-iclilcr fraii Hadcn, f. 1879 -'/i-j (Öster- 
sund). 

Ikirii: 
AI a r :~^ a r c ta, f. 1901 -'Vr. 
(i (i s t a Ludvi!^.^ f. l'^U5 -''/a. 

(2) M II i-" o, f. 1853 ^"/i, iii.^eiijur. Äk^ o. beb. villan 
M a 11 h e 111 i S t. Al b a ii s, M e 1 b o u r n e, 
Australien. G. 1885 ^^/u iii. Emilia 
(E m i I y) Baiimiianlt, i. 18GS ^^/i. 

Dotter: 
Ket ty, f. 1887 ^'Vi. Philipson Sinkt af jnclisk l.önl cli Aaroiis stinn, livilkni .niisotts 
lillrsliiinnia från I.iiabur.^- Ii\ ;i iir;:'in t,'ri'nar sinlan ullirrtt sig 
■till .Mfcklcui.tir^' o.h siad.ri S.liwaii. l»ärifr;'iu iiiflyttaile 
till Sverige l'hilii. .icrnuias, f. IT",::, v 1SL'S, livilkoii 1789 
nedsalU- .sij? i .Nunkr.pin- , ,i;ir li:iii iilkn<lc lal.riksvcrksam- 
h.-t: han var ;,'ifl ] :o m. Itrala .la.ulisnu, ; |7SS, J:o 1701 
in. Kslh.r Davhis.ui, f. 177.".. i IMU. llarncn, iliirililand 
•larul) (i l:a ;:ifl.'t) och Maiiriiz d 12:a i,Mftft) anto-o sliikt- 
naniiii'1 l'liili|i>.'ii. 

JaUrraliir: Sv. .\ttartal ISUl. 

Äldre jlreiien: 

Jacol), f. 1788, grosshandlare i Norrköpiii.ir, godsägare, 

t 1859. (j. 1818 111. Brigitta Bi.hr, f. 1798, t 1842. 

Son: 

Carl Oscar, f. 1835 -''/.-., godsiigare. ordf. i Östra 
^Jleby sockens koinniunalnäinnd, R NO, R W O. Äg. 
Marieborg, Klingstad, Wilheliiisberg o. Mjälinarsö i 
Östergötland (M a r i e I) o r g, N o r r k ö p i n g). Q. 
18()0 -7i m. Amelie Rache! A\agnus, f. 1838, t 1910. S.-.S I'11II,1L'S()N 

Son: 
Jacob, f. 1861 "Vi, K()di.äKarc, ordf. i Hrabo härads 
väk^styrelsc, Östcr«()tlaiids läns liusliällnin^ssäll- 
skaps ombud i statens liästprcniiciinKsnänmd, R 
NO, R W O, (i V:s Olymp M. Äk^ 1-oddby o. Hö- 
;(arnc i (Ktdk^ntland (L o d d b y, A b y). (i. ]S88 
\''iL' m. Å ii nes Riihvnson, f. lSh7 "/ii.-. 

Sonci' ; 
Jacob (larl O^car, i. IS.sO ^-'/o. underlöjtnant vid 
Smalands husarrcu :to. (i V:s Olymp M (K k s i ö). 
Axel Jacob. f. 1S*^2 ''/ii. underlöjtnant yid Små- 
lands artillerire.v;:tc (J ö) n k ö in n kO. 
Jacob Claes Gösta. i. 1SM9 *\/i. 

Yngre grenen : 

Maurit/. i. 1797, ^MO.ssliandlare i Norrk()pin)i, t l>i62. 

(i. KS2,3 m. Sara Mirscli, t. INU,^, f 1>SÖS. 

Söner: 

1. Carl David. f. 1827, direktör, konsul, t 1899 ""/m. O. 

1852 m. Amalia Jacobson, f. 18,^1. + 19117. 

Harn: 

1) Ivar M a n II II s. i. 1n54 ^/s, f. d. k(")innan (Sund- 
1) y b e r ;.0. 

2) 1: r n s t Philip. \. 1859 ■"/;(, \ ice liäradshöfding, 
t. d. generalkonsul, Kodsä.vcare. R W O, R N St 
O O. Au. o. I''e'b. S t ä 11 o I m i Västmanland 
(Köi)in,u). (i. l:o 1884 m. Miiima Klisabeth 
Lundstrcmi. t". 18f)2, t 1886; 2:o 1911 ^''l- m. 
Sii^iic Lydia Zetterberg, f. 1888 */-•• 

Snil 1 ?-,i f-iftct- Son. 1 2:a giftet: 
Da vid. f. 1912 ^ ''/,-.. 
3) Knut Gunnar, f. I86i» "/i., Kodsä^^are, R VV O. 
Äk^ o. beb. U I f h ä 1 ' ■ " ' ' ' ' '"" ' - [\iiui yi ti II II u 1 . 1. louu /It, }.;*'u^<-iK'ii i-, i\ ** 
Äk^ o. beb. U I f h ä 1 I i Södermanland (S t r ä n 
näs). (]. 1889*'//, m. Lisa l'rdnckel, i. If 

Barn: 
1:1 sa. f. 1890 "Vi. O. 1912'^,^!.. m. löjtnanten 

\id Södermanlands rej?:te, Bror Emil Mon- 

tell. f. 1882 'Vu (S t r ä n k n ä s). 
Arthur, i. 189,^ ^"V:). 
(i c r d a. f. 1894 -•'/h. 
A) I d a, 1. 1864 -/ji. (i. 1884 '"^/u- m. Kodsä^aren, 
R W O, (}eor'^ H årder Santesson, f. 1858 ^'*/i. 
A^. o. beb. F o r s h \ i Södermanland (Ä t t e r- 
s t a). IMlirJl-SOX S59 

2. John, f. LS2';. l);inkdirektör, konsul, t 1899 ^7». Q- 
1854 ni. (Jutliikla AlakMUis, i. 1N31, t 19U5. 

Harn: 

1) FJi^c Solic (Lisen), i. ls55 -"/o. U. 1878 '-''/ii 
ni. grosshandlaren i S t o c k h o 1 in, ledamoten 
ai iiksda5J;ens !r)rsta kaimiiarc, stadsfullmäktigen 
i nämnda stad, // c r ni a n Fredrik Lamm, f. 1853 

2) Ii rik, f. 1857 ^'/u, Krossliandlarc i (i ö teborg. 
(i. l:o 1882 ni. Aj^nes Maimiicimer, f. 1861, t 189.3; 
2:o 1897 -'Viu m. LHy Annette Warburs, f. 1S68 

Barn. i l:a .^Mltet: 

William, f. 1884 '/h, e. o. hoirättsnotarie 
(S t o c k 11 o 1 111). 

Irma Ames. t. 1887 '/:.. (j. 1910 -/.; m. ingen- 
jören lirik Hertz, t. 1884 -"-/i (Köpen- 
Ii a m n). 

O Ua. r. 1892 -"*/;i. 

i 2:a jiittet: 
Ralph Erik, f. 1899 ^-/i. 
./ ohn Fredrik, f. 1902 -"/ii. 

3) Walter, i. 1861 --/.-., jur. kand., vice liärads- 
höfding;, verkst. direktör för aktb. Custodia, 
styrelseledamot i Trafikaktb. Grängesberg— O.xelö- 
siind o. i Stockholms intecknings Garanti aktb. 
(Stockholm). G. 1891 ^''/i m. Harriet Franc- 
kel, f. I87U, t 1904. 

Barn: 

Brit a, f. 1894 'Vio. 
C a r I Otto. f. 1899 -"^/i. 
Ivar Jolin, i. 1901 ^-/vj. 

4) Ma ur it 2, i. 1871 •'/;!, vice verkst. direktor i 
aktb. Stockholms handelsbank, R W O (S t c c k - 
h o 1 m). (j. 1902 ^7i m. I n .^ r i d Maria llorn- 
iiren, f. 1879 7i. 

liarn: 
/: va Maria. f. 1903 -'/i. 
John Bernt Maiiritz. f. 1909 --'A». 860 quenm:usti;i>t 

Quennerstedt 

(frän Småland). 

Ni-tlaust.åeiule släki, ^ujii MMcrlijiru icke li;ir baiiibaiul 
med östgijtusliiktca gviuiurstcdt, liilrstiimiuar Iråu Ai'ke 1 
KvoniiclHTga sookcu i Siiiaiaiul, hvarcst ählNto käiul>.- stuiu- 
fadfi-u Nils Jansson, 1'. 17(il», i 177'J, lioddu. Dennu hade i sitt 
gifte ined Karin Nilstldttcr, 1'. ITOiJ, y 17S0, sumui Johan 
Nilsson, r. ITi::, y l-(i7, inniniansiigaic i Arko, g. m, CatLu- 
rina rrrsdottcr, 1'. lUV.',, hvars sun, mdanstacnde Nils Johan 
antog släklnanuift (jui'iuu'isK'(Ji, tccknatll e-ftcr lodolscsock- 
ncns d;'! t illa sicrifning. 

Nils Johan, i. 17s4, fil. d:r, rci;ciiiciitsi)astor, kyrkoherde 
i Hjortbbcr.tra, t iNöO. (i. IbM iii. frihcrriiiiiaii Anna 
Sofia Catliarina Lilliecrciitz, f. 1805, t K"^S2. 
Barn: 

1. Axel Ulrik, f. \^,U, med. ticdersd:r, fördeluiiiirslakare, 
t 19U6 7<i. (i. 1«04 -'Vu 111. Hmht Johunna {lian na) 
Kull. i. 1843 ''/(i (S t o c k h o 1 iii). 

Harii: 

Anna Maria, f. 1865 '■/;>. (i. 1900 '','g iii. docenten 
i nordisk o. iaiiiiurandc lorninimiesiorskniiii: vid 
universitetet i L u ii d, anianiieiisen \ id Lunds uni- 
versitets bibliotek, fil. d:r Karl Wilhelm vun 
Sydow, f. 1878 -'/iL'. 

S i fi n c Williclniina, f. 1872 "V? (Stockholm). 

Carl Johan A x e I, f. 1877 -'/n, landtbrukarc (S t o c k- 
h o 1 m). 

2. Carl Johan, f. 183.3, direktör i Vattholma bruks aktb. 
o. i Uppsala — Läima o. Länna — Norrtälje järnväj^s- 
aktb., t 1912 "/?. (i. 1872 ^'Aj m. Anna Sofia Tydén, 
f. 185U 'V-. (U p p s a 1 a). 

Söner: 

1) Nils Hjalmar, f. 1874 -"'/io, jur. kand., e. o. asses- 
sor i S\ea hofrätt, auditör vid Upi)lands infanteri- 
rek':te, bokhållare o. amanuens vid Uppsala uni- 
versitet (S t o c k 11 o I 111). 

2) T hor st en Axel, f. 1875 -'/i-N beri;:sin8:enjör, re- 
servlöjtnant i UiJi)lands infantcrirc^ites reserv 
(Söderfors). Ci. 1905 "'/.s tn. Valborg Hilda 
Rosalie Samuelsson, f. 1881 ^'Vfi. 

Döttrar: 
Martha Anna Kosalie, f. 1907 ''"/r. 
Sigrid Birgitta Catliarina, f. 1911 -'/s. QUENNEIJSTEDT SGl 

3) Carl Erik, f. 1S77 '/->, civilingenjör, niaskinin- 
spcktor vid Statens järnvägar (S t o c k li o I ni). 
G. 1903 ni. /;' v o Karolina Nordström, f. 1872 -'Ve. 

Barn: 
Gunhild, f. 1903 ^"/s. 
Ingrid Sofia. f. 1905 '-'A- 
Carl- O list af Erik, f. 1908 ^-/u. 
Nils Johan Erik, f. 1910 ^7ii. 
■4) G u n n a r Olof, f. 1879 ^^2, fil. kand. (Uppsal a). 

3. Aimust Wilhelm, f. 1S37 'V?, fil. jubeld:r, f. d. pro- 
fessor vid universitetet i Lund, K NO 1 kl., R D I) O, 
L Sk S, L F S. Beb. eget lius i L u n d. (i. 1868 ^o m. 
Carolina Sofia (Lilly) Ekelund, f. 1846^710. 

Dotter: 
Blenda Sofia, f. 1882 -/-, t 1910 "/12. 

4. Catharina Mathilda (Carin), f. 1839^11 (Stock- 
li o 1 in). 

5. Johanna Sofia (J c ann a), f. 1842 ^Vs. Q. 1872 7« in. 
kyrkolierden i Björnliuida iiastorat af Strängnäs stift, 
f. d. regementspastorn, fil. d:r Jofian Gustaf Hen- 
ning Wendell, f. 1838 Vn (B j ö r n 1 u n d i\\ 

6. Elsa Fredrika, f. 1845 V2. G. 1875 7i2 ni. bergs- 
ingenjören Fredrik Leonard Enquist, f. 1839 7io. 
Inneli. patentbyrå i Stockholm. 

7. Gustaf Fredrik, f. 1849 -"'/i, grosshandlare i 
Stockholm, skattmästare o. arkivarie i Svenska 
bibelsällskai^ets kommitté, ledamot af direktionen för 
nrottninghuset. R W O. (j. 1877 -% m. Helena 
M aria Lindskog, f. 1852 -'Vi^. 

Barn: 
Anna, f. 1879 ^"'/h. 
Ellen. f. 1882 "Vi». 
Elsa, f. 1883 -\ls. G. 1910 ^/lo m. underläkaren vid 

garnisionssjukhuset i Stockholm, med. kand. 

Emil Weisuer. f. 1S77 '-/t. 
Maria Katharina (Diddi). f. 1888 Vn. 
Carin Sofia. f. 1890 ^-A-. 
Carl Axel. f. 1897 'Vu,. gUKNSKF. Quensel. 

Släkten hiirstaniinar frAii llcsscii-Casscl, livarlfrän Conrad 
Qiieasol i inidteu af lOdO tah'1 inkom till S\erige såsom 
tji'krctrrarr ims ki-''I'vc .Ma.mms (;alirii'l Dr la Cardic. I sitt 
giflc med ■ Catliaiiiia (Ir.i.. l,|..i han fader till holriit tM'Ad.'t 
i AI)o hofriitt Aillicim .Idian (incuscl. f. K'.:, 1, y 1727. livilk.n 
gonom sitt första jrille nu d dm liir sin skilnlict hct-rnnda 
Maria Uroms. y l(;'.i7, blcf faii. r Ull lunra.l i.lii. iisil. f. 107»;, 
t 17:rj. i.i-ofcssor (,cli i-cki(ir ui.iujiifhus vid l.nnds »iniversitet, 
dt'U mest främst Acndr ma i rma t ikiTii ik h asi ruiKimcn i Svcricc 
\)h sin tid och kunuiiK rml Xll:s s\ nncii iue viin. Urniu; var 
fad.-r lill kyrkcherd.^n. |ir..Nt.-ii i S.Wlfa »^h,, hiirad i SkAnc, 
Jaeol. (iucnscl. t. 171^1. y 1M)2. hvilkcn, i.'. HCl m. ririca Bene- 
dicfa l{illtH•I•^^ f. 17:!lt. t isuo. hl,-f fadn- till, bland andra 
bran, profossurn i historia n,U naturalhisloria 1 Stuckholni 
Conrad (.inensd, f. 17tl7. ; IS(i(i, utrill samt lill nodanstaemU- 
Eberhard Qnensel, frAn hvilken alla nu lefvande medlemmar 
af sliikten hiirstamma. 

Litteratur: l.eijonhufvud. Ny Sv. Sliiktlxdi. 

Eberhard, f. 1782, kammarrättsråd, t 1859. G. l:o 1807 m. 
Johanna Ulrika fxjisell, f. 1789, t 1822; 2:o 1823 m. 
Maria Kriise, f. 1799, t 1839. 

Söner, i l:a yiitet: 
1. Jacob Andreas Christoffer, f. 1809, jur. d:r, justitieråd, 
t 1890. Q. 1850 m. Hedvi^c Ulrika Kiellander, f. 1820, 
t 1905. 

Barn: 
\) Elisabet II Sophia Amalia (Betty), f. 1853 ^ Vi, 
lärarinna vid Ählinska skolan i S t o c k h o 1 m. 
Äg. del i hus i nämnda stad. 

2) Olof Hh er härd Carl. f. 1855^77, jur. kand., 
justitieråd, ledamot af Adolf Fredriks fursamlin«:s 
kyrkoråd, K ni st k NO. Äj; del i hus i Stock- 
li o I m. O. 1891 -"/(i m. A n ii a Jönsson, f. 
1865 -7:i. 

Barn: 
Alice UeilviR Kerstin, f. 1892 7». 
Nils Jacob tbcrhanl. f. 1894 "/'lo, fil. stud. vid 

Uppsala uiii\crsitet. 
Sven Gösta Lndvifi. f. 1896 Vi->. 
Anna Lilly Elisabet, f. 1899 »/<,. 
Bror Åke Konrad, f. 1901 7io. 

3) Eredrik Peter. f. 1857 -'/o, teol. fil. kand. Äg. 
del i hus i S t o c k h o I m. (,ui:.\si;i: S03 

Johan Peter. f. 1811, Krossliandlare. t 1876. G. 1838 
m. Adolfina Christina Brclin, f. 1814, t 1887. 
Barn: 

1) limiliu Ulrilui (Emily). f. 1842 "/•-'• O. 1866 "A) 
ni. ijodsäRaren Robert Dickson, f. 1819, t 19(i3. 
ÄR. hus i Göteborg. 

2) Johan Oscar, f. 1845 -"/t. teol. d:r, f. d. pro- 
fessor i praktisk teologi vid Uppsala universitet, 
f. d. kyrkolierdc i (jamla Uppsala pastoral af 
ärkestiftet, L N O, L S F et Ch. Beb. eg. hus i 
Uppsal a. G. 188U -/u m. Eleanor E I o r c n c e 
Elisabet II Diikson, f. 1856 "Vi. 

Barn: 
Pcrcy Dudiieon, i. 1881 %, fil. d:r, docent vid 
Upi)sala universitet (Uppsala). G. 1911 "7i 
in. Annie Tlierésc Weiss från Wien, f. 1886 
-Vio. fil. d:r. 
Winifrecl. i. 1885 ^"/n. G. 1909^-/3 m. löjt- 
nanten o. förste adjutanten vid (jöta lifgarde, 
Off Fr Instr publ, R Pr R ö O 4 kl. m kr, E d- 
ward Eilip lijaluiar Ilelling, i. 1878 "^/o 
(S t o c k h o 1 ni). 

i 2:a giftet: 
Johan Ulrik, f. 1824, fil. jubeld:r, bankdirektör, t 1894. 
G. 1855 -\'h ni. Hilda Elfrida Teodora Grömvall, 
f. 1830 ^'lo (M a I ni ö). 

Barn: 

1) Anna Maria Elisabet, f. 1857 ^Vt. G. 1883 'I: 
in. regementsläkaren vid Karlskrona grenadicr- 
rcg:te, R W O, med. lic. Johan Thcodor (Janne) 
Grömvall, f. 1850 */« (11 e r r s t o r p, Ronneby). 

2) Lars Conrad Eberhard, f. 1858 '^'l(l, kassör i 
brand- o. liiförsäkringsaktb. Skäiie (M a 1 in ö). 
G. li>05 7n) in. Esther Aiii^elika Mariiaretlni 
Grömvall, f. 1878 ■^'i). 

Söner: 
A X e I Ulrik. f. 1906 ^''/.i. 
Karl- Erik. f. 1907 "/lo. 
Lars- Peter Eberhard, f. 1910 -^7.. 

3) Jacob Henrik (Ja c a nes), f. 1861 '^/lo, kapten 
i Södra skånska iiifanterireg:tets reserv, föresiäii- 
dare fcir Skandinaviska kreditaktb:s notariat- o. 
boxafdeliiiiig i Malmö, R S O. G. 1898^^11 m. 
Julia (Charlotta Elisabeth Teresia (B e t h) von 
Mentzer, f. 1868 'h. S(>4 KADIIK 

4) loluiri Ulrik Tlicodor. f. 1863 '%, med. d:r, iiro- 
lessor i patologi o. allinaii hälsovård vid UiMisala 
universitet, R N O. Beb. eg. villa vid Uppsala, 
(j. 1895 ^/r m. Tyra Ingeborg Kcy, f. 1871 l\. 

Söner: 
Vlrik Axel Olof, f. 1S96 Vs. ^_^^ 
Per Torsten Ulrik. f. 1898 '"A. 
Gunnar Conrad Ulrik. f. 1905 ^Vi. 

5) Milda Amalia (Moll y). f. 1866 ^Vio (M a 1 ni o). 

6) Axel Wilhelm Tlieodor, f. 1866, vcrkst. direktor i 
aktb. Limdeqiiistska bokhandeln, t 1910. Q. 1908 
^"/lo ni. Hlsa Nordenstedt. f. 1881 "/s (U p p- 
s a 1 a). 

Döttrar: 

In g rid Hilda. i. 1909 "Vio. 
Brita Tlieodorsdotter. i. 1911 74. 
4 Wilhelm August, f. 1826, öfverstelöjtnant, t 1889. Q. 
1855 m. Hulda Ödmansson, f. 1836. t 1878. 

Barn: 
Ellen, f. 1863 ''h^ (Malmö) 

Knut Anders Robert, i. 1867 ^7o. Vistas i Kalifor- 
nien. Radhe. 

xldstc kände stainfiulcrii iJir donna sliikt, som utnii 
tvifvd iir af sanuna stam som a.lliga Uflon Griiunstodt, 
hvars äldste kiindo stamfader .Vilran Kadde redan IGOr. fmo- 
kommor i Nva I.ödOse, var skepi.shygpmästaren i Camla 
IxidC.se Jonas" Ifadhe. Dennes s.m Olof. f. 17GG. t l^:"-- 
tnllliiinsteman och eKeiidnmsii^-ar.' i liohnstän. var ladrr ull 
n.^daiislAende Jonas Uadhe. 

Litteralnr: Sv. Sliiklknlender 18SS. 

Jonas. f. 1822 Vi--% f- d- handlande i Uddevalla 
G. 18-46 m. Bernhardina Sofia Sundberg, f. 182o. t 
1898. 

Barn: 

1. Sven Olof, f. 1848'-'^/-, borgmästare i Uppsala, 
ordf. i styrelsen för Uppsala sparbank, ordf. i bygg- 
nadsnämnden o. fattigvardsstyrelscii i nämnda stad. 
RNO G. 1884 - Vi) m. H e I c n e Ekerot h, f. 1^60 KADJIE 865 

Barn: 
Elsa, f. 1885 "-'^^/io, anställd i Uppsala sparbank. 
Märta Helena, f. 1891 '/s. 
Sten Olof, f. ISW -'h-h jur. stud. 
Anton, f. 184*> -^^^ f. d. ^odsak^ire (B o d a t o r p, 
M i s t c r h u 1 t). 

K n II t, f. 1853 'ö':), fil. kand., sekreterare o. kamre- 
rare i ArméfiirvaltninKcns intendentsdepartement, hof- 
intendent, sekreterare i H. M. Konungens hofförvalt- 
ning samt hos ståtliållareambetet på Stockholms slott 
o. hos förvaltniiiR-en af borsrättsfondcrna, O 11 S Gbmt, 
OII:sJmt, RNO, R W O. RRS:tStO 2 kl., K Sp 
O Isab Cath 2 kl., R Bad Z Löw O 1 kl., R Fr H L, 
R Pr Kr O 3 kl., R Wald Förtj O 4 kl., GM (Stock- 
h o 1 m). G. 1896 "^/lo m. H e d v i s Christina Thyse- 
Hus, i hennes 3:e ^ifte, i. 1849 "/>s. 
Carl Magnus, f. 1S54 ""/i-, grosshandlare, fabriks- 
idkare o. änKbåtskomniissionär i Lysekil, neder- 
ländsk vice konsul o. tysk konsularagent därst., 
ordf. Iios stadsfullmäktige o. liamnstyi elsen i nämnda 
stad, landstingsman. Äg. O.xeviks fabrik i Bohuslän o. 
hus i Lysekil, R W O. (j. l:o 1880 m. Charlotte Mary 
von Reis, f. 1857, t 1881; 2:o 1883^^/9 m. Anna 
Constantia Sundberg, f. 1862 'Vn. 

Barn, i l;a giftet: 

1) Sven Percival (Per c. v), f. 1881 ^'h, poste.xpedi- 
tör (Arvika). G. 1967 ^'Vn "i. Malvina Laurentia 
(Mal v i) Östlind, f. 1881 ^«/ii. 

Dotter: 
[:mma Mary VAisabeth, f. 1908 -\/ 1 -j. 
i 2:a giftet: 

2) Elna Maria, f. 1884 ^'Vo. G. 1905 Vo m. kam- 
marskrifvaren i tullverket Gustaf Wilhelm 
Swunberg, f. 1878 ^7ii (Uddevalla). 

3) Axel Magnus, f. 1885 °/u, kassör (Lysekil). 

4) Sven, f. 1889 ^-'/r,, med. stud. (S t o c k li o I ni). 

E r n s t, f. I>s57 ^"/i, mekaniker (W o r c e s t e r, 
Mass., Nordamerika), (i. m. Emmy Skal- 
den. 

Anna Catharina, f. 1859 V:., t, f. hanmkassiir i 
Uddevalla, ängbatskommissionär. Äg. hus i nänmda 
stad. 860 RAHMN 

7. H ert ha Cecilia, f. 1860 V12. Q. 1893 ^s/u m. e. 
provinsialläkaren i Oskarsströms distrikt, med. lic. 
Albert August LicdJiolm, f. 1861 "/a (Oskars- 
strö m). 

8. Cl ar a Maria. f. 1862 ^Vis. G. 1895 ^79 m. direk- 
tören vid Oskarsströms jutefabrik Johan August 
Adalbert Max Gesterling, f. 1858 ^7io (B j ö r s g å r d, 
O s k a r s s t r ö m). 

9. Änder s, f. 1865 -V3, vice häradshöfding, konsistorie- 
notarie i U p I) s a 1 a, ombudsman hos Uppsala spar- 
bank. O. 1909 7i2 m. Greta Adelaide Rettig. f. 1876 

-710. 

Son: 
Kurt Anton Wilhelm, f. 1911 Vs. Rahmn. 

Nedanstående släkt — som för eu kurp i vapnet — iu- 
kom till Sverige oinkr. Ar IGIO från Holstein med Ellert 
Kahmn. som skall hafva varit officer. Sonen Hans är ej 
vidare känd; dennes son I.ars Rahnin var "öfveriuspektör" i 
SkAne och fader till riintmästareu 1 Göteborg, skogsdirektören 
(öfverjiigmiistaren) i Västia Sverige Nils Kahmn, f. 107G, f 
37:!5, g. 1707 ni. Hanna Ahlehjelni, f. IGOl, t 1748. Från deras 
söner Johan och Carl (se nedan) härstamma nu lefvande 
två grenar af släkten. Förutom två döttrar efterlämnade 
direktören Nils Rahmn ännu två söner Adolph, f. 1715, f 
1771, öfverstelöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona, g. m. 
Johanna ISIargaretlia Crockhard, 1 hennes 2:a gifte, och 
Samuel, f. 1717, t 17.'!!), legationssekreterare vid svenska 
beskickningen i Ix)ndon, livilka dock ej efterlämnade af- 
komlingar. 

Äldre grenen: 

Johan, f. 1710, amiralitetslöjtnant, t 1758. G. 1749 m. 

Ulrika Eleonora Ahlehielm, f. 1721, t 1760. 

Son: 

P:ail, f. 1751, komminister i Tossene, t 1800. G. 1789 

ni. Anna Maria Wibom, f. 1759, t 1800. 

Son: 

(justaf Adolf, f. 1791, handlande i Borås, t 1857. Q. 

1830 m. Maria Christina Synncrlöf, f. 1803. t 1875. UAll.MX 867 

Söner: 

(1) Gustaf Ferdinand, f. 1832, handlande i Göteborg, 
t 1892. G. 1870 m. Ellen Amalia Carlbcrg, 
f. 1853 V2 (G ö t e b o r kO. 

Barn: 

a) T h y r a Elisabeth, f. 1875 ^7io (Göteborg). 

b) Sven Otto, f. 1876 -*^/io, grosshandlare (G ö- 
teborg). Ci. 19U4 111. Anna Paulina Lutas, 
f. 1873 'Vvj. 

Söner: 
S v en Gösta, i. 1905 -V12. 
Å k c Julius, f. 1908 7o. 
Otto Ar n e, f. 1911 'As. 

c) Gösta Erik Andreas, f. 1882%, fil. lic, 
ombudsman, lärare vid Göteborgs handelsinsti- 
tut (G o t e b o r g). 

(i)Jenny. f. 1883 "Vi", folkskollärarinna (Gö- 
teborg). 

c) Sigrid Eleonora, i. 1889 ^7i2, lärarinna vid 
Göteborgs folkskolor (Göteborg). 

(2) Adolf Wilhelm, f. 1839, garfverifabrikör i (iöte- 
borg, t 1906. G. 1869 m. Catharina Elisa- 
beth Carlberg, f. 1849 ^-Vs (Stockholm). 

Barn: 
:\) Albert Wilhelm, f. 1871 ^-/lo, k. hoffoto- 
graf, fotograf i Malmö o. Lund (R a h m n s - 
h y d d a n, Ä k a r p). G. 1 :o 1901 ^-/o m. Elin 
Dryselius, f. 1866, t 1908; 2:o 1909 ^"Z? m. 
T hyra Maritza Matilda Dunér, f. 1881 ^Vis. 

Barn, i 1 :a giftet: 
Lisa- Karin. f. 1902 ^7- 
Els e Sigrid, f. 1906 Vt. 

i 2:a giftet: 
Gustaf Eli er t, f. 1910 -'/r,. 
h)Agda Elisabeth, f. 1872 Vio. G. 1896 m. 
d:r Gustaf Svensson. Bosatt i Nordamerika. 

c) E a n n y, f. 1874 7ii.'. G. 1909 ^Vi m. L u d v i g 
Weegman (J a c k s o n v i 11 e, Florida, 
N o r d a m e r i k a). 

d) a: n u t Olof. f. 1876 -"/j, fotograf (L o s A n g e- 
I o s. C a 1., Nord a m e r i k a). 

c) Eli e n Valborg, f. 1878 ''/h (P a r t i I 1 e d). 868 ItAlI.MX 

Yngre grenen : 

Carl, f. 1714, auditör, häradshöfdiiikS t 1789. G. 1755 
rn. Juliana Strönidahl, f. 1722,' t 1807. 
Söner: 

1. Gustaf Samuel, f. 1756, kapten vid Göta artilleri- 
reg:te, t 1832. G. 1784 ni. Ulrika Conradina Lani- 
pell, f. 1758, t 1840. 

Son: 
Magnus Conrad, f. 1793, liofriittsråd i Göta hoffätt, 
t 1859. G. 1842 ni. Maria Charlotta Hammarberg, 
f. 1811, t 1903. 

Dotter: 
Ulrica CJiarlotta M a r i a, f. 1843 ^V9 (Göte- 
bo r k). 

2. Hans Henrik, f. 1759, öfvertuUinspektor, t 1816. G. 
1781 m. Catharina Ulrica Lannerstierna, f. 1764, t 
1811. 

Son: 
Magnus Wilhelm, f. 1785. auditör vid generalstaben 
under 1814 ars krig i Norge, tullför\altare i Ystad, 
t 1839. G. 1808 m. AbigacI Ulrica Tholandcr, f. 
1791, t 1864. 

Söner: 

(1) Carl Gustaf, f. 1824, apotekare i Åmål, f 
1905. G. 1862 '-»Z 12 m. Emilia Maria Chri- 
stina Åbcrii, i. 1843 ^7i (Åmål). 

Barn: 

a) Britta A b i g a e I, f. 1863 "Vii. skolföre- 
ståndarinna (V a X i ö). 

b) Agda Elisabeth, f. 1866 "Vn, lärarinna 
(Å m ål). 

e) Johan Adolf W i I h c I m. f. 1869 'Vs, re- 
daktör o. utgifvare af Åmå|sposten, extra 
rådman i Åmål. G. 1904 "'/u m. Sofia 
Johansson, i. 1870 ^^/n. 

Söner: 
Karl Johannes Nils, f. 1907 ^''/i. 
H e nr i k, f. 1908 ^"/i2. 
L a ii c Wilhelm, f. 1911 -Vr>. 

d) Hilda Carolina, f. 1875 ^"/a, postexpeditör 
(Å m ål). 

(2) Adolf Fredrik, f. 1828, kommendörkapten, t 
1875. G. 1855 m. Hilda Augusta Brusewitz, 
f. 1835, t 1907.